Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf Mail:

2 Agenda Fordeling af anskaffelsessummer i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Skattemæssige afskrivninger og satser Skattemæssig vedligeholdelse vs. skattemæssig forbedring Fradragsret for låneomkostninger på prioritetslån Grundejernes Investeringsfond og SKAT Øvrige forhold - skattemæssige overvejelser - valg af virksomhedsform Øvrige forhold - ejendomsavancer 1

3 Fordeling af anskaffelsessummer for investeringsejendomme Afskrivningsloven stiller følgende krav i relation til fastsættelse af fordelingen af anskaffelsessummen i forbindelse med erhvervelse af ejendomme Afskrivningsloven 45 stk. 2 "Ved salg af aktiver omfattet af denne lov skal sælger og køber i købsaftale, skøde eller på anden skriftlig måde foretage en fordeling af den samlede kontantomregnede salgssum på de aktiver, der er omfattet af overdragelsen. Fordelingen skal foretages for driftsmidler, bygninger, installationer, kunstnerisk udsmykning, goodwill og andre immaterielle aktiver. For driftsmidler og skibe foretages fordelingen under ét og for øvrige aktiver på hvert enkelt aktiv. Omfatter overdragelsen grund, bolig, kvote, betalingsrettighed eller beholdninger, skal fordelingen tillige omfatte disse aktiver" Der er et klart krav om, at fordelingen skal foretages Fordelingen fastsættes mellem uafhængige parter og skal som udgangspunkt accepteres af SKAT I skal være omhyggelige og få sat værdier på alle installationstyper, garager m.v. Vi ser ofte, at der historisk ikke er foretaget fordeling af købesum og afskrevet på installationer i boligejendomme og på garager Eksempel: kr. Grund Bygning Elevator Varmtvandsinstallationer Hvidevarer Ringeanlæg Anskaffelsessum i alt

4 Skattemæssige afskrivninger og satser Hvilke ejendomme er afskrivningsberettigede/ikkeafskrivningsberettigede: "Afskrivningslovens 14 Stk.1. Erhvervsmæssigt benyttede bygninger afskrives særskilt for hver enkelt bygning efter reglerne i dette kapitel. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afskrivning ikke foretages på bygninger, der anvendes til 1) kontor, 2) virksomhed som pengeinstitut, realkreditinstitut, kreditinstitut, garantifond, forsikringsselskab, værdipapircentral, fondsbørs, fondsmæglerselskab samt lignende virksomhed inden for den finansielle sektor, herunder betalingsformidling, 3) drift af postvirksomhed, bortset fra bygninger, hvori der sker postsortering med industrielt præg, 4) beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter samt døgninstitutioner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende slid, jf. dog nr. 5, 5) hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder, eller 6) hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og -huse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi samt anden virksomhed med sygdomsbehandling. Stk. 3. Uanset stk. 2, nr. 1-3, kan bygninger eller lokaler, der er beliggende i tilknytning til erhvervsmæssigt benyttede bygninger afskrives, når de pågældende bygninger eller lokaler tjener driften af den virksomhed, hvortil de afskrivningsberettigede bygninger anvendes. Under samme betingelser omfatter bestemmelsen i 1. pkt. også udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn eller lignende, dog ikke udgifter til erhvervelse af grund. Uanset stk. 1 kan bygninger eller lokaler, dog bortset fra garager og laboratorier, der er beliggende i tilknytning til erhvervsmæssigt benyttede bygninger, hvorpå der ikke kan afskrives efter stk. 2, heller ikke afskrives, når de pågældende bygninger eller lokaler tjener driften af den virksomhed, hvortil de ikke-afskrivningsberettigede bygninger anvendes. Under samme betingelser omfatter bestemmelsen i 3. pkt. også udgravninger, veje, gårdspladser, parkeringspladser, hegn eller lignende." Ejendommene afskrives lineært med 4 % p.a. Afskrivningsberettigede ejendomme og installationer heri afskrives samlet. Driftsmidler udskilles og afskrives særskilt med 25 % saldoafskrivning. Sondringen mellem bygning og driftsmidler fastsættes på basis af om aktivet i henhold til tinglysningsloven vil blive anset som værende en del af ejendommen eller ikke. Særlig 115% regel frem til 31. december Ejendomme, som både indeholder afskrivningsberettigede og ikke afskrivningsberettigede lejemål, kan afskrives forholdsmæssigt, i det omfang det afskrivningsberettigede areal overstiger 300 m². eller 25 % af ejendommens samlede areal. 3

5 Skattemæssige afskrivninger og satser Særligt vedrørende installationer 15. Installationer, der udelukkende tjener bygninger, hvorpå der kan afskrives efter 14, behandles og afskrives som de nævnte bygninger. Det gælder dog ikke installationer, hvorpå der har kunnet afskrives efter stk. 2 eller 3. Stk. 2. Installationer, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, og som ikke er omfattet af stk. 1, afskrives særskilt for hver enkelt installation efter reglerne i dette kapitel. Såfremt flere installationer vedrørende en bygning er anskaffet i samme indkomstår, kan de pågældende installationer dog afskrives under ét. Stk. 3. Installationer, der benyttes til både erhvervsmæssige og private formål, afskrives særskilt. Afskrivning beregnes af den samlede anskaffelsessum. Af den beregnede afskrivning kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages et beløb, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse i det pågældende indkomstår. Stk. 4. Der kan ikke afskrives på installationer i beboelsesejendomme med en eller to selvstændige lejligheder (en- eller tofamilieshuse). Ejere af ejerlejligheder, der benyttes til beboelse, kan ikke afskrive på installationer i den bygning, hvori ejerlejligheden findes. Installationer i boligejendomme med flere end 2 lejemål, dvs. ikke i en- og tofamilieshuse og porteføljer af ejerlejligheder. Installationer afskrives på basis af installationens levetid med tillæg af 3 % p.a. 4

6 Skattemæssig vedligeholdelse vs. skattemæssig forbedring Sondringen mellem skattemæssig vedligeholdelse og skattemæssig forbedring påkalder sig ofte opmærksomhed hos SKAT i forbindelse med ligningen Nyerhvervede ejendomme I de første 3 års ejertid for en ejendom kan der maksimalt fradrages et beløb svarende til 25 % p.a. af lejeindtægten som skattemæssig vedligeholdelse. Tallet akkumuleres i det omfang det ikke udnyttes. Dvs. er der ikke afholdt udgifter i år et og to, kan der fradrages op til 75 % i år 3. For det første år beregnes på basis af helårsleje selvom at ejendommen kun har været ejet en del af året. Reglen er ofte en fordel, da SKAT ikke vurderer, om udgiften, der er afholdt i sin substans, er en forbedring. Det eneste krav for at udgiften kan behandles som vedligeholdelse er, at den ikke vedrører forbedring udover den stand som ejendommen havde ved opførelsen. For nyerhvervede en- og tofamilieshuse udgør satsen 35 %. Efter 3 år Vedligeholdelsesandelen opgøres på basis af levetiden for de enkelte dele af ejendommen og med udgangspunkt i standen af ejendommen, da den nuværende ejer overtog ejendommen. SKAT har forskellige levetider for forskellige dele af ejendommen, vinduer 25 år, hvidevarer normalt 10 år m.v. Maling og afhøvling af gulve accepteres normalt som vedligeholdelse. 5 % straksfradrag på afskrivningsberettigede ejendomme 5

7 Fradragsret for låneomkostninger på prioritetslån Selskaber Der er ikke fradrag for låneomkostninger på prioritetslån ved optagelsen. Låneomkostninger og kurstab er i stedet fradragsberettigede over den periode, hvor lånet afdrages. Dette ses ofte glemt. Selskaber er generelt skattepligtige af gevinster og tab på gæld. Personer Personer er ikke skattepligtige af kursgevinster/-tab på gæld, bortset fra valutalån. 6

8 Grundejernes Investeringsfond og SKAT En del af den modtagne leje vedrører Boligreguleringslovens 18 b. Skattemæssigt anses denne del af lejen fortrinsvis at dække følgende vedligeholdelses og forbedringsudgifter: Skattemæssige forbedringer afholdt i regnskabsåret som har karakter af lejeretlig vedligeholdelse (f.eks. et nyt tag på ejendommen) Skattemæssig vedligeholdelse i året Skattemæssige forbedringer afholdt i tidligere år som har karakter af lejeretlig vedligeholdelse. Effekten af reglerne er: Vi kan få skattemæssig fradrag for skattemæssige forbedringsudgifter - forudsat det er lejeretlig vedligeholdelse Vi har fradrag for indbetalinger til GI Vi er skattepligtige af udbetalinger fra GI Renter som modtages på indestående fra GI er ikke skattepligtige. 7

9 Øvrige forhold - skattemæssige overvejelser - valg af virksomhedsform Selskab Indkomst for selskaber beskattes med 25 % i 2013, 24,5 % i 2014 og faldende til 22 % frem til Udbytte beskattes med 42 % (27 % op til kr. og kr. for ægtefæller). Efter eventuel afståelse af ejendommene kan provenuet efter selskabsskat forblive i selskabet og hæves som udbytte i takt med ejerens behov. Muligt ved etablering af holdingselskab af afstå aktier/anparter i dattervirksomheder skattefrit. Herved kan sælger opnå værdi af den kredit der ligger i eventuel udskudt skat. Ved overdragelse af ejendomsselskaber til nærtstående kan der i forbindelse med kursfastsættelsen af aktierne generelt ske omregning af ejendommenes værdi til offentlig vurdering. Personlig regi Personer kan ved valg af beskatning efter virksomhedsskatteordningen opnå en beskatning med samme satser som for selskaber for den del af indkomsten som opspares i virksomheden. Hævninger beskattes som personlig indkomst henholdsvis kapitalindkomst med op til 56 %. Efter eventuel afståelse af ejendommene kan provenuet efter virksomhedsskat forblive i virksomheden og hæves over en årrække - i det omfang der blot bevares mindst en ejendom. Ved overdragelse af ejendomme i personlig regi til nærtstående kan ejendommene værdiansættes til offentlig vurdering minus 15 %. Kapitalafkastordningen - Pas på. Kapitalafkastsatsen er lav. 8

10 Øvrige forhold - Ejendomsavancer Ejendomsavanceopgørelser Skattesatsen for beskatning af ejendomsavancer er den samme som for øvrig skattepligtig indkomst. Der gives et årligt forbedringstillæg på 10 tkr. i ejertiden i det omfang der ikke er foretaget skattemæssig forbedring i årene. Bortset herfra er der ikke nedslag i ejendomsavancerne. Særlige overgangsregler for ejendomme anskaffet før 1993, hvor den oprindelige anskaffelsessum kan pristalsreguleres frem til 1993, eller der kan anvendes særlige beregningsregler omkring 1993 og 1996 vurderingen. Ejendomsavancer er kildeartsbegrænsede, dvs. tab ved salg af ejendom kan ikke modregnes i øvrige indkomster ligesom tab ikke kan anvendes af andre selskaber i en sambeskatning. Overvej omstrukturering, hvis der i en koncern er selskaber som har ejendomme med potentielle positive avancer og andre selskaber med potentielle negative avancer. 9

11 Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Købers skattemæssige stilling

Købers skattemæssige stilling Købers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven.

Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven. Afgangsprojekt HD regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Vejleder: Peter Nellemann Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser

Læs mere

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - dansk Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Nationalrapport fra Danmark Af lektor, lic. jur. Hans Henrik Edlund og lektor Mette Neville, Ph.D.[1] 1.

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed

Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed HD Regnskab og Økonomistyring Copenhagen Business School 2012 Personlig beskatning Med fokus på optimering af beskatning af resultat af selvstændig erhvervsvirksomhed Vejleder: Christen Amby Afleveringsdato:

Læs mere

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart

Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Skattemæssig optimering i forbindelse med valg af virksomhedstype ved opstart Udarbejdet af: Martin Ernst Emil Buch-Andersen Vejleder: Marianne Mikkelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning & problemformulering...

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012

Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 Etablerings- og Iværksætterkontoordningen 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Udstationering kpmg.dk

Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Person- & Erhvervsbeskatning Udstationering kpmg.dk Indhold Forord... 5 Skattemæssige forhold... 6 Fuld skattepligt... 6 Begrænset skattepligt....

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere