Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen"

Transkript

1 Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) Regnskab og Økonomistyring December 2011 Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom - herunder fordeling af overdragelsessummen Forfattet af: Simon Tornø Olesen (SO) Tina Knudsholt (TK) Vejleder: Christen Amby

2 Indholdsfortegnelse Summary... (SO+TK) 5 1 Indledning... (SO+TK) Problemfelt Problemformulering Underspørgsmål: Afgrænsning Metode Opgavens opbygning Afskrivningsloven... (SO) Betingelser for afskrivning på bygninger Erhvervsmæssig anvendelse Afskrivning Ikke afskrivningsberettigede bygninger Accessoriske bygninger Installationer Pristalsregulering Eksempel Eksempel Opgørelse af anskaffelsessummer Kontantomregning Eksempel Ombygning og forbedringer Blandet benyttede ejendomme Genvundne afskrivninger Beskatning af genvundne afskrivninger Opgørelse af genvundne afskrivninger Eksempel Eksempel Fradragsberettiget tab Tabsfradrag Fradragsbegrænsning Eksempel Ejendomsavancebeskatning... (TK) Anvendelse af ejendomsavancebeskatningsloven Baggrund og formål med EBL Definition af fast ejendom Definition af afståelse Ejendomstyper Erhvervsejendomme Opgørelse af avancen Anskaffelsessummen Anskaffelsestidspunkt før 19. maj Den første mulighed, 10 %-reglen Side 2 af 86

3 Den anden mulighed, halvdelsreglen Den tredje mulighed, konkret vurdering Den fjerde mulighed, den faktiske anskaffelsessum Sammenfatning af beregning af anskaffelsessummerne Anskaffelsestidspunkt efter 19. maj Reguleringer til anskaffelsessummen kr. s tillæg Tillæg af udgifter til forbedringer Nedsættelse med ikke genvundne afskrivninger Pristalsregulerede afskrivninger Eksempel Tabsfradrag efter afskrivningslovens Afståelsessum Fortjeneste eller tab Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme Tabsanvendelse efter EBL Genanbringelse af fortjeneste Påvirkning fra AL Eksempel Eksempel EBL kontra AL... (SO+TK) Ikke genvundne afskrivninger Købesummens fordeling Pristalsregulering Avanceberegning Beskatning Delkonklusion Fordeling af købesum - beregningseksempler...(so+tk) Bygning Afskrivninger Genvundne afskrivninger Anskaffelsessummen Ejendomsavancen Bygning 2007 alternativ Afskrivninger Genvundne afskrivninger Ejendomsavancen Bygning 2007 alternativ Genvundne afskrivninger Ejendomsavancen Sammenligning af alternativ 1 og alternativ Bygning 2007 alternativ Genvundne afskrivninger Sammenligning af alternativ 1, alternativ 2 og alternativ Delkonklusion Side 3 af 86

4 6 Fordeling af købesum... (SO+TK) Parternes skattemæssige interesser Sælgers interesser Bygninger og installationer samt grund Bolig Driftsmidler Sammenfatning Købers interesser Bygninger og installationer samt grund Bolig Driftsmidler Sammenfatning Korrektion af overdragelsessummens fordeling Korrektion ved modstående skattemæssig interesse SKM VLR SKM BR SKM LSR Korrektion uden skattemæssigt modstående interesse SKM LSR Delkonklusion Konklusion... (SO+TK) 77 8 Forkortelser... (SO+TK) 79 9 Litteratur... (SO+TK) Bilag... (SO+TK) Bilag 1 SKM BR Bilag 2 cirkulære nr. 5 af 15. marts Side 4 af 86

5 Summary The subject of this thesis is taxation of gains realized by selling depreciable real estate under the Danish Act on Amortisation and Depreciation (AL) as well as the Danish Act on Taxation of Profit from Sale of Real Property (EBL). The main focus of the thesis within the subject is the distribution among asset types agreed by seller and buyer and the consequences for the taxation of the seller as well as the future deductible depreciations for the buyer. In the thesis we account for the regulations in the two laws that are applicable when the taxation is calculated for the seller and have not included special laws regarding situations apart from trade that triggers taxation as well as the numerous regulations that only concern farms and agriculture. Furthermore we have chosen a practical approach to the describing parts of the thesis rather than a theoretical discussion of the laws. The purpose of this is to make the thesis as useful to a tax subject or advisor using the laws as possible instead of an extensive theoretical analysis with little practical application. The thesis is split into chapters. The first chapter of the actual thesis, chapter two, contains a description of the applicable laws in AL with a focus on the right of the owner to deduct depreciations from the taxable income and the calculation of these. Furthermore the chapter describes the rules on taxation of regained deducted depreciations upon a sale. The third chapter describes the situations in which EBL is used and account for the somewhat complicated rules in calculating gains or losses in accordance with that law. This entails regulations on how to assess the taxable sales price as well as the taxable acquisition price and additions and deductions to those as well as the possibility to delay taxation by replacing a gain in another property. The fourth chapter compares AL to EBL and highlights the differences and similarities in the taxation of gains entailed in the two laws. Furthermore the chapter contains a description of the implications on the calculation on real property gains taxes from gains or losses in accordance with AL. Side 5 af 86

6 The fifth chapter contains examples of calculation of taxation upon a sale and an evaluation of the consequences to the seller of alterations to the distribution of the sales sum to the assets. The sixth chapter deals with the distribution of the sales price to the assets involved in the trade that the seller and the buyer have to agree on in accordance with AL. We have described the consequences of this distribution to both the buyer and the seller and evaluated their interests in connection with this distribution. The conclusion of this evaluation is that in most instances the seller and the buyer have clear and contradicting interests thus making the agreed distribution an effective instrument to ensure that taxation is assessed on basis of the real trade values of the assets. The chapter also describes the applicable rules for this distribution with a special focus on the Danish tax authorities right to correct the distribution and thereby the taxation. In doing this we have analyzed the decisions reached by the Danish courts on this subject in order to assess in what situations there is a risk to the parties in an agreement that this will be corrected by the tax authorities. We reached the conclusion that the risk of corrections is higher if there are no clear contradicting interests between the buyer and the seller but that the decision is down to the estimate of whether the agreed distribution is obviously incorrect. Although this is not a clearly defined rule there is a general margin of judgment of +/- 15 % in the distribution which highlights the fact that the valuation of these assets is not very exact and contain large estimates. In the conclusion we have ascertained that the two laws calculate taxation differently and that their interconnectedness means that buyer and seller have opposing interests in the distribution of the sales price. A change in the distribution favoring the buyer will lead to increased taxation of the seller. This conclusion indicates that both buyer and seller should pay close attention to the distribution in the agreement. Furthermore they should ensure that this is quite close to the real values of the assets in order to decrease the risk of correction by the Danish tax authorities. This means that the intention of the laws namely to ensure that assets are sold using the real values is upheld by the laws and that the interests of the seller and buyer means that they will be regulating the taxable and deductible values for each other when selling depreciable real property. Side 6 af 86

7 1 Indledning 1.1 Problemfelt Erhvervsdrivende vil som led i deres virksomhedsførelse opleve at skulle købe eller sælge ejendomme, blandt andet i forbindelse med udvidelse eller flytning af virksomheden. Når der sker salg af en ejendom, herunder afskrivningsberettiget ejendom, skal beskatningen ske efter reglerne i afskrivningsloven (AL) og ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Særligt opgørelsen af fortjeneste eller tab efter ejendomsavancebeskatningsreglerne er relativt komplicerede og indeholder mange bestemmelser. Der er eksempler på, at mange har svært ved at anskue, hvad resultatet af en ejendomsavanceberegning ender ud med. I denne forbindelse foreligger der en for nyligt afsagt dom (2011), hvor en revisor blev idømt kr. i bøde for at have vist grov uagtsomhed efter skattekontrolloven ved opgørelse af ejendomsavance for en selvangivelse for Revisor havde med sine 37 egenkontrolpunkter gennemgået personens opgørelse af ejendomsavancen, men havde ikke kunnet gennemskue resultatet af beregningerne og havde derfor ikke stillet spørgsmålstegn ved resultatet, der viste sig at være mere end 1 mio. kr. forkert, idet beregningen havde givet et tab på ca. 0,5 mio. kr., mens der reelt var tale om en avance på ca. 0,5 mio. (SKM BR., se bilag 1). Beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom opgøres som omtalt ovenfor efter to forskellige love, afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Afskrivningsloven beskatter avance på bygninger og installationer ved opgørelsen af genvundne afskrivninger, som beskattes som personlig indkomst. Ejendomsavancebeskatningsloven inkluderer også grunde ved beskatning af avancen, og ejendomsavancen beskattes som kapitalindkomst. Derfor skal der tages højde for de ikke genvundne afskrivninger i opgørelsen efter ejendomsavancebeskatningsloven, således der ikke både opnås fradrag i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Fordelingen af købesummen på bygning og grund vil ofte være baseret på skøn. Der vil ofte blive argumenteret for meget forskellige fordelinger, som har store skattemæssige forskelle. Side 7 af 86

8 Opgaven henvender sig til personer, der skal handle afskrivningsberettiget ejendom eller fungere som rådgiver i forbindelse med dette. Formålet er således at redegøre for reglerne ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom og konkludere på de skattemæssige konsekvenser for køber og sælger i forbindelse med fordelingen af overdragelsessummen. Opgaven vil tage udgangspunkt i behandlingen for fuldt skattepligtige fysiske personer i Danmark, der ikke anses for næringsskattepligtige. 1.2 Problemformulering Vi ønsker at gøre rede for reglerne i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven, der har relevans for handel med afskrivningsberettiget ejendom og samspillet imellem dem samt foretage en analyse af de skattemæssige konsekvenser for køber og sælger ved handel med afskrivningsberettiget ejendom. Til afdækning af problemformuleringen besvares nedenstående underspørgsmål Underspørgsmål: 1. Hvordan opgøres genvundne afskrivninger og ejendomsavance? For at besvare underspørgsmål 1 vil vi foretage en redegørelse af reglerne i afskrivningsloven med fokus på genvundne afskrivninger samt af reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Herudover vil vi gennem eksempler vise beregningen af genvundne afskrivninger samt ejendomsavance. 2. Hvordan er samspillet mellem reglerne for avanceopgørelse efter afskrivningsloven (genvundne afskrivninger) og ejendomsavancebeskatningsloven (ejendomsavancen)? For at besvare underspørgsmål 2 vil redegøre for, hvordan genvundne afskrivninger efter afskrivningsloven påvirker ejendomsavanceopgørelsen efter ejendomsavancebeskatningsloven. 3. Efter hvilke regler fordeles overdragelsessummen på afskrivningsberettiget ejendom hos køber og sælger? Side 8 af 86

9 For at besvare underspørgsmål 3 vil vi redegøre for reglerne i forbindelse med fordelingen af overdragelsessummen mellem grund, bygning og installationer hos køber og sælger, herunder vil vi anvende afgørelser til afdækning af fordelingen i praksis. 4. Hvilke skattemæssige konsekvenser vil fordelingen af overdragelsessummen få for køber og sælger? For at besvare underspørgsmål 4 vil vi foretage en analyse af hvad fordelingen af overdragelsessummen betyder for henholdsvis køber og sælger, herunder vil vi gennemføre en række beregninger til illustrationen heraf. 1.3 Afgrænsning Afgrænsningen har til formål at begrænse opgaven til udelukkende at omhandle de mest centrale forhold i relation til problemfeltet. Opgaven tager udgangspunkt i afståelse af afskrivningsberettiget ejendom (bygninger og installationer), og vi vil derfor ikke komme ind på ikke-afskrivningsberettigede bygninger og installationer, beskrivelse af disse vil kun forekomme, så det giver en bedre forståelse af, hvornår der er tale om afskrivningsberettiget ejendom. Redegørelsen for afskrivningsloven er begrænset til regler med direkte betydning for afskrivningsberettiget ejendom og således er blandt andet regler vedrørende afskrivning af driftsmidler kun overfladisk omtalt i forbindelse med betydningen for fordelingen af overdragelsessummen hvor dette er fundet nødvendigt for forståelsen. Vi beskæftiger os ligeledes ikke med bygninger opført på lejet grund. Det primære fokus i opgaven vil være på beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Forlods- og forskudsafskrivninger, der behandles i EBL 5 stk. 4 og i AL kapitel 4 behandles ikke i opgaven til trods for, at de skal indgå i skatteberegningen. Efter begge lovgrundlag er de ikke efter vores opfattelse vigtige for emnet idet deres behandling ikke afviger fra almindelige foretagne afskrivninger. Side 9 af 86

10 Vi vil kun kort beskrive blandet benyttede anvendelse af ejendomme i relation til, hvordan den afskrivningsberettigede andel skal behandles og fx i forhold til bundfradrag, der kan fratrækkes ved blandet benyttelse i EBL. I forbindelse med beskatning af afskrivningsberettiget ejendom skal det fastslås om skatteyderen er underlagt næringsbegrebet, da næring ikke beskattes efter ejendomsavancebeskatningsreglerne, jf. EBL 1, stk.2. Næring foreligger når den skattepligtige flere gange har erhvervet fast ejendom med henblik på videresalg for at opnå en gevinst 1. For at adskille næring fra spekulation, som beskattes efter EBL, kigger man blandt andet på antallet af salg og køb, sammenhæng med erhverv og uddannelse og dispositionernes vægt i skatteyderens samlede økonomi 2. Den næringsdrivendes fortjeneste eller tab beskattes som almindelig personlig indkomst efter statsskatteloven. Vi vil ikke behandle begrebet næring ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom. Vi har afgrænset os fra andre former for afståelse af afskrivningsberettiget ejendom end almindeligt salg i Danmark, som eksempelvis overdragelse i forbindelse med erstatnings- og forsikringssummer, arv eller gave samt nedrivningsfradrag efter de specielle regler i AL og EBL 5 stk. 4 nr. 2. Og vi vil derfor heller ikke komme ind på regler i forbindelse med afståelse af afskrivningsberettiget ejendom beliggende i udlandet. Vi vil endvidere ikke behandle successionsreglerne eller udlejningsejendomme i forbindelse med overdragelse af fast ejendom. Vi har endvidere valgt ikke at komme ind på udstykning, hvor et areal udskilles fra en fast ejendom. Vi har fra udstykningsloven anvendt definitionen af fast ejendom, men vi vil ikke komme nærmere ind på reglerne i forbindelse med beskatning ved udstykning. Ligeledes vil vi ikke komme ind på delafståelser. Ved beskatning af avance ved afståelse af afskrivningsberettiget ejendom er der også en række særregler, som forholder sig til nogle specifikke problemstillinger. Vi vil ikke komme ind på reglerne for afståelse af landbrugsejendomme, herunder mælkekvoter efter blandt andet EBL 5 1 Den juridiske vejledning , C.B vedr. definition af handelsnæring. 2 Side 10 af 86

11 stk. 3 samt drænings- og markvandingsanlæg efter blandt andet AL 27. Desuden vil vi ikke behandle reglerne for eventuel skattefrihed i forbindelse med privat beboelse, parcelhusreglen, som er beskrevet i EBL 8. Andels- og aktielejligheder er i ABL 15 omfattet af tilsvarende regler om skattefrihed, som vi heller ikke vil behandle. Idet parcelhusreglen kan have stor betydning i købers og sælgers interesser ved fordelingen af overdragelsessummen, vil beboelse indgå i nogle af analyseeksemplerne, men vi vil ikke behandle reglerne i redegørelsen. I forbindelse med reglerne om genanbringelse vil vi ikke forholde os til muligheden for, at en ejendom kan ændre status, da dette ikke er centralt for problemfeltet. Vi beskæftiger os i opgaven med gældende lovgivning, og tidligere regler vil kun blive inddraget, hvis de har indflydelse på opgørelsen af beskatningen såsom pristalsreguleringen i afskrivningsgrundlaget. 1.4 Metode Idet opgavens hovedformål er at redegøre for og vurdere de gældende love og regler for afståelse af afskrivningsberettigede ejendomme vil det primære fokus i opgaven blive lagt på at indsamle og vurdere oplysninger fra relevante kilder. Dette indebærer informationssøgning i retskilder med relevans for området. Dette vil primært være ved gennemgang af afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven samt ligningsvejledningen og den juridiske vejledning. Herudover vil domme med relevans for opgavens problemstillinger blive læst og vurderet i forhold til de øvrige kilder. Endvidere indgår faglitteratur, herunder lærebøger, på området samt cirkulærer. De direkte retskilder i form af lovene vil blive vægtet højest, da øvrige kilder fungerer som fortolkningsbidrag. I processen udgøres en væsentlig del af at indsamle og prioritere informationen således, at det endelige produkt indeholder redegørelser med høj relevans for brugeren. Herudover vil der i opgaven blive foretaget analyse og vurdering af de foreliggende retskilder og fortolkninger. Dette vil primært foregå ved at sammenholde bidragene i relation til hvordan de understøtter eller modsiger hinanden. På baggrund af den redegørende del af opgaven vil der med fokus på praktiske problemstillinger blive foretaget en analyse af sælgers og købers interesser ved handel Side 11 af 86

12 med afskrivningsberettiget ejendom og vi vil vurdere hvordan disse mest hensigtsmæssigt tilgodeses ved fordelingen af overdragelsessummen. 1.5 Opgavens opbygning Formålet med opgaven er at redegøre for de relativt komplicerede regler i afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven, der gælder ved køb og salg af afskrivningsberettiget ejendom med et praktisk fokus. Denne tilgang er valgt, idet vi ønsker, at opgaven skal være anvendelig som et opslagsværk for folk, der som skattepligtige eller rådgivere skal anvende disse regler. Af samme grund er der i opgaven valgt en tilgang med størst fokus på reglernes anvendelighed og indvirkning på praksis frem for deres teoretiske baggrund. Opgaven er foruden de indledende afsnit opdelt i 5 afsnit. Afsnit 2 indeholder en kort redegørelse for de regler i afskrivningsloven der har indvirkning på skatteberegningen ved et salg herunder specielt opgørelsen af genvundne afskrivninger. Afsnit 3 indeholder en redegørelse for ejendomsavancebeskatningsloven. Herunder bliver der gjort rede for under hvilke omstændigheder reglerne finder anvendelse samt hvordan avance eller tab efter loven opgøres. Således redegøres der for opgørelsen af afståelsessummen og fradrag til denne såvel som anskaffelsessummen samt tillæg og fradrag, der foretages i denne. Afsnit 4 indeholder en redegørelse for samspillet imellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven ved opgørelsen af beskatningen. Afsnittet behandler således ikke genbeskattede afskrivninger ligesom der redegøres for forskellene i hvordan avance og tab opgøres efter de to regelsæt samt hvilken beskatning dette medfører. Afsnit 5 indeholder eksempler på beregninger af beskatning ved salg af afskrivningsberettiget ejendom og de skattemæssige konsekvenser af ændringer i købesummens fordeling. Afsnit 6 indeholder en redegørelse for overdragelsessummens fordeling samt en analyse og vurdering af sælgers og købers interesser ved handel med afskrivningsberettiget ejendom. Afsnittet indeholder yderligere en analyse og en vurdering af domspraksis på dette område. Side 12 af 86

13 2 Afskrivningsloven Denne beskrivelse af afskrivningsloven gælder for afskrivningsberettigede bygninger og installationer som omtalt i indledningen. Afskrivningsloven er i sin nuværende form indført i 1998 med virkning fra indkomståret 1999 i forbindelse med den såkaldte pinsepakke. 2.1 Betingelser for afskrivning på bygninger Retten til afskrivning fastsættes i AL 1 hvoraf det fremgår, at der kan afskrives på udgifter, der afholdes til at anskaffe og forbedre aktiver, der anvendes erhvervsmæssigt samt visse andre udgifter forbundet hermed. Paragraffen stiller således to krav op. Først og fremmest skal aktiverne anvendes erhvervsmæssigt. Herudover skal de være anskaffet og dermed ejet af den skattepligtige, der ønsker at foretage skattemæssige afskrivninger på aktiverne. Yderligere regulering finder sted i disse paragrafer: 14: - Stk. 1: Afskrivning af bygninger - Stk. 2: Ikke afskrivningsberettigede bygninger - Stk. 3: Accessoriske bygninger 15: Afskrivning af installationer 16: Anskaffelse af en ejendom 17: - Stk. 1: Afskrivningssats - Stk. 2: Forhøjet afskrivningssats 20: Ophør af afskrivningsret 56: Pristalsregulering Erhvervsmæssig anvendelse Erhvervsmæssig anvendelse kendetegnes ved, at ejeren af aktiverne driver virksomhed for egen regning og risiko med det formål at opnå et overskud på en økonomisk og driftsmæssigt forsvarlig måde med en tilstrækkelig rentabilitet til følge 3. Dette skal baseres på en konkret vurdering af virksomheden og herunder vil omfanget af den skattepligtiges arbejde blive taget i betragtning. 3 Dam, Henrik m.fl: Grundlæggende Skatteret, s. 296 Side 13 af 86

14 En bygning kan afskrives fra den er anskaffet. Efter AL 16 anses en bygning for anskaffet i det indkomstår, hvori den erhverves efter de civilretlige regler eller opføres fuldt ud og anvendes erhvervsmæssigt Afskrivning Jf. AL 17 stk. 1 kan bygninger og installationer afskrives med 4 % om året. I perioden 1999 til 2007 var den tilladte afskrivningsprocent 5 %. AL 17 stk. 2 giver mulighed for at afskrive på bygninger med en højere sats, såfremt bygningens levetid må forventes at være kortere end 25 år, for eksempel drivhuse. Denne sats fastsættes som afskrivningsprocenten fordelt ligeligt over den forventede levetid tillagt en fast sats på 3 %. Afskrivninger af såvel bygninger som installationer er lineære, hvilket betyder, at der afskrives med den samme procentsats af afskrivningsgrundlaget i hele aktivets levetid eller indtil det er afskrevet 100 % eller overdrages. Idet der er tale om såkaldte skatteårsafskrivninger kan der foretages afskrivning for hele året uanset hvornår i løbet af indkomståret anskaffelsen har fundet sted, til gengæld kan der ikke afskrives i året, hvor bygningen sælges eller nedrives jf. AL 20 stk Ikke afskrivningsberettigede bygninger Den nugældende afskrivningslov indeholder i 14 stk. 2 en oplistning af bygningstyper, der til trods for erhvervsmæssig anvendelse ikke kan afskrives. Det drejer sig om følgende: 1. kontor 2. virksomhed som pengeinstitut, realkreditinstitut, kreditinstitut, garantifond, forsikringsselskab, værdipapircentral, fondsbørs, fondsmæglerselskab samt lignende virksomhed inden for den finansielle sektor, herunder betalingsformidling 3. drift af postvirksomhed, bortset fra bygninger, hvori der sker postsortering med industrielt præg 4. beboelse eller hertil knyttede formål, bortset fra hoteller og campinghytter samt døgninstitutioner og bygninger, der er omfattet af lov om social service, og som udsættes for et tilsvarende slid, jf. dog nr hoteller og plejehjem, der er opdelt i ejerlejligheder 6. hospitaler, fødeklinikker, lægeklinikker og -huse, tandlægeklinikker, klinikker for fysioterapi samt anden virksomhed med sygdomsbehandling Side 14 af 86

15 Det betyder, at alle bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt og ikke er omfattet af AL 14 stk. 2, kan afskrives skattemæssigt af deres ejer Accessoriske bygninger Af AL 14 stk. 3 fremgår retten til at afskrive på bygninger, der ellers er omfattet af forbuddet imod at afskrive på bygninger omfattet af AL 14 stk. 2, nr Disse ikke afskrivningsberettigede bygninger kan afskrives, hvis de ligger i tilknytning til afskrivningsberettigede bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt og tjener driften af disse. Med tilknytning skal forstås en nær geografisk tilknytning. Det er ikke et krav, at den accessoriske bygning er beliggende på den samme grund, men det er fastlagt i domspraksis, at afstanden ikke må overstige mere end nogle hundrede meter. Se for eksempel TfS 1996, 717 LR 4, der dog er afgjort efter den dengang gældende afskrivningslov Installationer Hovedreglen for installationer er, at de jf. AL 15 stk. 1 skal afskrives sammen med bygningerne som de tjener, såfremt disse er afskrivningsberettigede efter AL 14. Det er ikke et krav, at installationerne fysisk er placeret i den afskrivningsberettigede bygning. En undtagelse til dette vil være, hvis installationerne afskrives over en kortere periode end bygningen grundet en forventet lavere levetid. I dette tilfælde afskrives installationen særskilt. Ved afståelse af bygninger og installationer skal genvundne afskrivninger til beskatning efter loven opgøres særskilt, selvom de har været afskrevet samlet Pristalsregulering For bygninger anskaffet i perioden 1982 til 1990 skal der på baggrund af AL 56 stk. 3 foretages pristalsregulering af afskrivningsgrundlaget for bygninger og installationer samt ombygnings- og forbedringsomkostninger afholdt i denne periode. Det vil sige, at ejeren skal regulere afskrivningsgrundlaget op med en fastsat procentsats og dermed forøge sine skattemæssige afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget reguleres op med den fastsatte procentsats fra år til år, idet denne tillægges værdien fra året før. I forbindelse med denne regulering ændres også værdien af afskrivningerne foretaget i de pågældende år således, at de foretagne afskrivninger for årene reguleres op i takt med, at afskrivningsgrundlaget øges. Dette øger de foretagne afskrivninger ved 4 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s. 48 Side 15 af 86

16 opgørelse af genvundne afskrivninger uden, at der reelt er foretaget fradrag for disse til gengæld opnås der en højere anskaffelsessum ved opgørelse af genvundne afskrivninger. Dette bliver reguleret tilbage i opgørelsen af genvundne afskrivninger, der skal indgå i beregningen efter EBL, se afsnit for et beregningseksempel. Pristalsregulering af afskrivningsgrundlag pr. år i % Tabel 1, pristalsregulering der kan foretages pr. år Eksempel 1 I eksemplet tages udgangspunkt i en ejendom anskaffet i 1982, hvor bygningen har et afskrivningsgrundlag på kr. Idet bygningen er anskaffet i 1982 skal afskrivningsgrundlaget pristalsreguleres efter AL 56 stk. 3 med procentsatserne, der fremgår af tabel 1 herover. I nedenstående figur 1 illustreres det, hvordan dette påvirker afskrivningsgrundlaget og dermed afskrivningerne. 5 Porsfelt, Helle: Ejendomsbeskatning, s Side 16 af 86

17 Med pristalsregulering Bygning Figur 1 Afskrivningsgrundlag Pristalsregulering Afskrivningsprocent Afskrivning Akkumulerede afskrivninger afskreven værdi Akkumuleret afskrivningsprocent sum Som det fremgår af figuren herover har pristalsreguleringen ingen effekt i 1982 idet dette er basisåret, hvor der ikke reguleres. Herefter øges afskrivningsgrundlaget hvert år med den procent, der fremgår af tabel 1(kolonne 3). I takt med at afskrivningsgrundlaget øges stiger de årlige afskrivninger også. Endvidere er det vigtigt at bemærke, at de akkumulerede afskrivninger i perioden stiger med mere end de faktisk foretagne afskrivninger. Dette skyldes, at de tidligere foretagne afskrivninger i perioden fra 1982 til 1990 også reguleres i takt med Side 17 af 86

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering

Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014. Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Copenhagen Business School Afgangsprojekt HD Regnskab og Økonomistyring Foråret 2014 Beskatning af avance på en ejendomsinvestering Udarbejdet af: Annette Hasselbrinck Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven.

Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser fra afskrivningsloven. Afgangsprojekt HD regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Vejleder: Peter Nellemann Beskatning vedrørende salg af fast ejendom herunder reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven med tilføjelser

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014

Skat og fast ejendom. Ved partner Thomas Frøbert. Uddannelsesdagen 2014 Skat og fast ejendom Ved partner Thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2014 2 Agenda 1. Investering i fast ejendom - strukturovervejelser 2. Drift af fast ejendom - skattepligtige indtægter og fradrag, underskud

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser

Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser Copenhagen Business School 2014 Parcelhusreglen fritagelsesbestemmelser Danish Act on Taxation of Profit from Sale of Real Property Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfattere: Rikke Schneider Jensen

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

- konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0

- konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 Copenhagen Business School, april 2011 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling, Cand.merc.aud - konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 Udarbejdet af: Morten Qvist Hansen Cpr. nr.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 7:

Undervisningsnotat nr. 7: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 7: Kapitalgevinster og indkomstbeskatning Valdemar Nygaard Kapitalgevinster og indkomstbeskatning: Notatet bygger på afsnit XIII i Almen

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet

Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre. Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Cirkulære nr. 1 af 15. januar 2002 om skattemæssige afskrivninger m.v. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Afhandling HD Regnskab

Afhandling HD Regnskab HANDELSHØJSKOLEN Erhvervsøkonomisk Institut HD(R) - Hovedopgave Foråret 2009 Vejleder Torben Bagge Indholdsfortegnelse 1. Executive summary 5 2. Indledning 10 3. Problemformulering 12 3.1 Baggrunden for

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

1.5 Enstemmighed, jfr. Lov om Ejerlejligh. 2/domspraksis

1.5 Enstemmighed, jfr. Lov om Ejerlejligh. 2/domspraksis Tilrettet 2005 Beregninger 1.1 Hans Hansen skal opfylde Landbrugslovens 12 stk. 3 Da han ikke kommer over 100 ha, skal der ikke tages Stilling til fortrinsret til suppleringsjord 7) 1.2 Lov om Ejerlejligheder

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR

Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR - 1 Ligningslovens 8 P solcelleanlæg - afskrivningsgrundlag - SKM2013.785.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar ref. i SKM2013.785.SR om opgørelsen

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

Generationsskifte af en personlig virksomhed med succession i levende live

Generationsskifte af en personlig virksomhed med succession i levende live Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Hovedopgave registreret revisor Generationsskifte af en personlig virksomhed med succession i levende live Forfatter: Erling Kyed Afleveret: 24. februar 2009 Vejleder:

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere