Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Vi gør det! Vision, strategi og handlingsplan for Skiveegnen. August 2006. Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management"

Transkript

1 Skive Vi gør det! August 2006 Rapporten er udarbejdet af Rambøll Management

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord 1 2. Indledning 2 3. Resumé 3 4. Vision Portræt af fremtiden 6 5. Leveregler og strategi Erhverv og viden Leveregler Erhvervsstrategi Videnstrategi Bosætning og kultur Leveregler Bosætnings- og kulturstrategi Turisme Leveregler Turismestrategi Handlingsplan Erhverv og viden Bosætning og kultur Turisme Bilag 1: Blue Ocean Strategy Metoderne Eksempel på arbejdet med Blue Ocean Strategy Bilag 2: Metode og aktiviteter Bilag 3: Visionsstyregruppen og Visionsgruppen Bilag 4: Bruttoliste over projekter Erhverv og viden Bosætning og kultur Turisme 67 I

3 1. Forord Visionen for Skiveegnen tegner vores fælles fremtid. Den er en mulighed for at hæve blikket fra dagligdagens gøremål og se på fremtidens Skiveegn. Ved et sådant eftersyn kan egnen tage sig ud som en båd i et farvand, hvor globale og nationale kræfter sætter kursen. Visionen gør os i stand til at se anderledes på tingene. Den gør os i stand til at handle og giver os retning. Når vi gennem visionen løfter blikket, får vi mulighed for at reflektere i stjernernes lys, sætte os mål i horisonten og navigere efter dem. Derefter er det blot at sætte sejl og sejle ud over det blå ocean. Visionen er for hele Skiveegnen og udviklet af hele Skiveegnen. Alle har haft mulighed for at deltage borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, iværksættere, uddannelsesinstitutioner, råd og politikere. Mere end tusind mennesker har bidraget aktivt til visionen. Der skal lyde en stor tak til de mange, der har bidraget til processen. Visionen er dermed en fælles vision, der vil føre til konkrete resultater. Det har vi sikret os, fordi visionen ikke står alene. Den er udviklet i samspil med strategier og handlingsplaner. De mange udviklingstiltag, der her præsenteres, bygger både på drømmene om en egn i fortsat udvikling og finder fodfæste i realiteternes verden. Med visionen for Skiveegnen vil vi skabe vækst og dynamik. Netop nu, hvor vi bliver én ny stor kommune, er der en unik mulighed for at tage fat på dette. Vi har grebet denne mulighed for at tænke i alternative veje og fokusere og prioritere vores fremtid. Med visionen og strategierne har vi lagt grundstenene til en fremtid fuld af udvikling og liv. Vi vil i fremtiden bruge visionen som et kompas, der giver retning og skaber udvikling for borgere, erhvervsliv og turisme på Skiveegnen. Vi vil også i fremtiden arbejde på hele tiden at forny os. Visionen er vores måde til at fastholde og accelerere de gode initiativer, der i dag findes på egnen og et middel til at se, hvordan vi kommer endnu videre ved at starte nye initiativer. Med visionen for Skiveegnen har vi fået det bedst mulige udgangspunkt for sammen at udvikle en egn, der har et stærkt fællesskab og sprudler af liv, handlekraft og initiativ, en egn der ser fremad og udad med stolthed over sig selv. En egn, der nu med rette kan leve op til sit nye slogan og sige Skive Vi gør det! Flemming Eskildsen Kommende borgmester for den nye Skive Kommune 1

4 2. Indledning Det kommunale danmarkskort står i disse år over for ganske omfattende ændringer. Gamle kommuner nedlægges, og nye oprettes. Skive Kommune opstår som følge af sammenlægningen af de snart tidligere Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre kommuner. Kommunesammenlægningen giver anledning til at tænke nyt og fremad, at formulere en vision for, hvad vi vil med fremtidens Skiveegn. Visionen er det fundament, der i fremtiden vil binde os sammen i et fællesskab med fælles mål og indsatser. Nærværende vision, strategi og handlingsplan er resultatet af en proces, der er inspireret af Blue Ocean Strategy. Ideen bag denne strategi er, at der findes to oceaner et blåt og et rødt. I det røde ocean konkurrerer alle på de samme parametre, hvorfor der er en stærk og omkostningstung konkurrence, hvor kun de bedste klarer sig. I det blå ocean udvikles i stedet nye og anderledes parametre, hvorved man adskiller sig fra konkurrenterne og dermed bliver mere attraktiv end tidligere. Visionen for Skiveegnen er et vigtigt skridt på vejen til at skabe de parametre og værdier, som på udvalgte områder vil synliggøre os og føre os ud på det blå ocean. For at finde nye måder at skabe værdi for borgere, virksomheder og turister er der gennemført et omfattende visions- og strategiarbejde. I den forbindelse er der foretaget en lang række kvantitative og kvalitative analyser der viser, hvordan Skiveegnen kan skabe ny værdi ud fra eksisterende styrker og potentialer, ligesom der er hentet inspiration nationalt og internationalt. En visionsgruppe har gennem hele processen bidraget til vision, strategi og handlingsplan, ligesom en række borgere og aktører løbende er blevet involveret. Ud fra analyserne, visionsgruppens arbejde samt dialog med borgere og vigtige aktører uden for egnen, er der skabt en samlende vision for hele Skiveegnens indsats i fremtiden. Med visionen følger en række leveregler, som er de retningslinjer, der bruges, når vi skal træffe fremtidens centrale valg. Visionen er konkretiseret yderligere i strategier og handlingsplan. Når handlingsplanens mange initiativer er gennemført, skal vi i forlængelse af vision, leveregler og strategier skabe nye initiativer. Figur 2.1. Fra vision til handling Vision Leveregler Strategier Handlingsplan Grundlaget for vision, leveregler, strategier og handlingsplan er en række analyser. Analyserne viser Skiveegnens styrker, svagheder, muligheder og trusler, og hvilke forhold og initiativer der bør nedprioriteres, opprioriteres, skabes og fjernes. Det omfattende forarbejde findes som bilagsrapporter på 2

5 3. Resumé Skiveegnens vision er at være en synlig egn kendetegnet ved handlekraft, fællesskab og livskvalitet. Vi vil nå dertil ved at handle på en måde, der gør en positiv forskel for den enkelte borger, erhvervsdrivende eller turist og for disses familier og netværk. Ved at handle på denne måde vil vi skabe: Et dynamisk erhvervsliv i vækst og et stærkt uddannelsesmiljø med længerevarende uddannelser, udviklet i et fælles videnkraftcenter. En attraktiv og levende egn, der er et godt sted at bo og leve i kraft af nærvær, oplevelser, attraktive boliger og gode karrieremuligheder. Attraktioner og oplevelser som perler på en snor i relation til Limfjorden og kulturhistorien på egnen. Med baggrund heri er slagordet for fremtidens Skiveegn: Skive Vi gør det! Vision og slagord danner udgangspunkt for følgende strategier: Erhverv: En offensiv, opsøgende og fremadrettet erhvervsudvikling med henblik på at skabe en effektiv, synlig og udviklingsorienteret erhvervsservice, der kan skabe vækst og tilbyde de bedste forhold for potentielle iværksættere samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Viden: Et levende kraftcenter for viden, der samler de dynamiske kræfter og funktioner for uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv og kan tiltrække eksterne alliancepartnere og skabe de rette faciliteter for fremtidens uddannelser, et livligt uddannelsesmiljø samt kompetenceudvikling og efteruddannelse. Bosætning og kultur: Åbenhed, fællesskab, synlighed og livskvalitet i by og land for herigennem at skabe mere opmærksomhed om en levende og oplevelsesrig egn med plads til både nærvær og udfoldelse, der kan fastholde og tiltrække borgere og give ungdommen optimale betingelser. Turisme: Oplevelser og attraktioner som perler på en snor, der dannes gennem en målrettet satsning på produkt- og konceptudvikling om Limfjorden og kulturhistorien samt en koordineret og slagkraftig markedsføring. 3

6 Strategierne er præciseret i en række leveregler, der sikrer, at vi bevæger os i den rigtige retning, når vi sammen udvikler egnen. Tabel 3.1: Oversigt over leveregler Erhverv og viden Prioriteringer frem for generelle tilbud Samarbejde frem for enegang Vækstiværksætteri frem for selvbeskæftigelse Behovsdrevet frem for formodningsdrevet Aktion frem for reaktion Muligheder frem for begrænsninger Åbenhed frem for lukkethed over for nye kompetencer. Bosætning og kultur Mod til at prioritere stort frem for små indsatser Udviklingsorientering frem for status quo Liv og oplevelser frem for soveby Målgruppeorientering frem for bred satsning Hele pakken frem for halve løsninger Imødekommenhed frem for lukkethed Gensyn frem for afsked. Turisme Destination frem for enkelte attraktioner Regionalt og nationalt frem for lokalt Konceptudvikling frem for blot bevarelse af attraktioner Synlige perler og oplevelser frem for skjulte skatte Målgruppefokus frem for spredt indsats Værtskab frem for blot service Samarbejde med erhvervsliv frem for selvstændig enhed 4

7 4. Vision Skiveegnens vision er at være en synlig egn kendetegnet ved handlekraft, fællesskab og livskvalitet. Vi vil nå dertil ved at handle på en måde, der gør en positiv forskel for den enkelte borger, erhvervsdrivende eller turist og for disses familier og netværk: På Skiveegnen tør vi prioritere og tænke nyt. Vi søger det blå ocean og sætter alle gode kræfter bag udvalgte initiativer, der skaber værdi for den enkelte og for fællesskabet. På Skiveegnen er vi handlekraftige og skaber gode betingelser for udvikling og vækst i en globaliseret verden. Vi tænker ud over egne grænser for at udvikle egnen i relation til vores omgivelser. Synligheden og handlekraften vil være til stede i alle vores indsatser. Ved at handle på denne måde, vil vi skabe: Et dynamisk erhvervsliv i vækst og et stærkt uddannelsesmiljø med længerevarende uddannelser, der udvikles i et fælles videnkraftcenter, skabt gennem prioriteringer og fokuserede indsatser inden for erhvervsudvikling, iværksætteri og uddannelsesområdet. En attraktiv og levende egn, der er et godt sted at bo og leve i kraft af nærvær, oplevelser, attraktive boliger og gode karrieremuligheder, der er synlige og har tiltrækningskraft for nuværende og nye borgere. Attraktioner og oplevelser som perler på en snor i relation til Limfjorden og kulturhistorien på egnen, der er båret frem af produktudvikling, fokus på kvalitet, godt værtskab og synlighed via utraditionel markedsføring. Med baggrund heri er slagordet for fremtidens Skiveegn, som vi har givet hinanden håndslag på, og der er opbakning til fra borgere og erhvervsliv: Skive Vi gør det! Skive Vi gør det! sprudler af handlekraft, virkelyst og initiativ. Skiveegnen vil være en mulighedernes og handlingens egn. En egn, der ikke er bange for at gå foran og foretage de satsninger, der er forbundet med at sætte nye skibe i søen. Vi gør det! betoner, at vi på Skiveegnen sætter handling bag ordene. Viljen til prioriterede satsninger går hånd i hånd med en vedholdende indsats. Det betyder, at vi ikke giver op, men går målrettet efter det, vi vil have, indtil vi har opnået det. Vi gør det! viser parathed til at gå i gang med nye initiativer og følge dem til dørs. Skive Vi gør det! har en stærk betoning af fællesskab. Det centrale vi sætter fokus på, at handlekraften kun styrkes gennem fælles handling. Vi gør det! peger på, at Skiveegnen er en egn med stærke sociale bånd og et stort medansvar, hvilket skaber stor deltagelse og stærke netværk. Vi er ikke kun politikere eller administrationen i Skive Kommune, men alle borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og institutioner på Skiveegnen. Vi gør det! viser, at vi tror på, at man opnår de bedste resultater i fællesskab, og at samarbejde og dialog er vejen til succes. 5

8 Skive Vi gør det! signalerer livskvalitet for borgerne. Der er plads til fællesskab og imødekommenhed over for nye ideer. I lyden af ordene Vi gør det genfindes ordet vigør, der associerer puls, begejstring og livskvalitet. I Skiveegnens tilfælde findes begejstringen og livskvaliteten i kraft af, at der er plads til livsudfoldelse og oplevelser for alle. Plads forstået rent fysisk, men også som et frirum til at være, den man er. Skiveegnen er en oase, hvor der er plads til den glæde og fordybelse, der giver sig udslag i et overskud og en udadvendthed i forhold til sine medmennesker og omverdenen. Skive Vi gør det! viser dermed også en udadvendthed. Vi samarbejder med omverdenen og finder de nødvendige ressourcer og alliancepartnere. Det være sig såvel inden for regionen som udenfor nationalt eller globalt. På Skiveegnen har vi en vision om at tænke og handle helhedsorienteret med tanke for den globaliserede verden, der omgiver os. 4.1 Portræt af fremtiden I det følgende gives et ønskeligt portræt af fremtidens Skiveegn med hensyn til erhverv og viden, bosætning og kultur samt turisme. 5 år fra nu vil Skiveegnen være kendt som et dynamisk og handlekraftigt erhvervsområde, der tør satse fuldt ud på udvalgte områder. Egnen vil stå stærkt i globaliseringen, være udadvendt og omstillingsparat og have et højt uddannelses- og kompetenceniveau. Gennem en målrettet satsning på at skabe vækst vil Skiveegnen være et godt sted at starte virksomhed, og iværksættere vil her have de bedste muligheder. Der vil være et godt samarbejde mellem erhvervslivet og uddannelsesområdet, hvilket betyder, at såvel nye som eksisterende uddannelser udvikles ud fra erhvervslivets behov. Der vil være skabt et levende kraftcenter for viden, og en universitetsafdeling vil have etableret sig på Skiveegnen. Der vil være et stærkt samarbejde mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner på egnen samt stærke netværk med alliancepartnere uden for egnen. Dette baserer sig på opsøgende arbejde i forhold til relevante uddannelser og en stadig kortlægning af erhvervslivets behov. 5 år fra nu vil Skiveegnen være en attraktiv egn med liv, puls og oplevelser. Det vil være en egn med god mulighed for personlig og professionel udfoldelse og en egn, hvor samværet, fællesskabet og det gode liv er i højsædet. Der vil være opmærksomhed om at bevare og udvikle en skøn natur, gode strande og høj herlighedsværdi samt et rigt og blomstrende fritids-, forenings- og kulturliv. Ved at sætte fokus på by- og egnsudvikling vil byer såvel som landsbyer være mere dynamiske og have indbydende og behagelige byrum. Der vil være spændende boliger og attraktive boligområder til gavn for nuværende såvel som nye borgere. Tilflyttere vil blive taget godt imod og have nemt ved at falde til. De vil opleve et højt informationsniveau, en god service og en varm velkomst fra skiveborgerne. Skiveegnen vil desuden være en attraktiv egn for unge i kraft af et godt ungdomsmiljø, mulighed for caféliv og andre gode tilbud til gruppen af unge. 5 år fra nu vil Skiveegnen have markeret sig på landkortet som turistdestination. Gennem en målrettet satsning via koncept- og produktudvikling samt utraditionel markedsføring vil egnen som destination have skabt sig et stærkt image, især blandt børnefamilier og empty nester modne par, hvor børnene er fløjet fra reden. Egnen vil være en destination, man vender tilbage til på grund af kvalitetsoplevelser og godt værtskab. Turismeerhvervet på egnen vil have udviklet kæder inden for de to områder: Limfjordsturisme og kulturhistorie. Der vil være etableret et godt samarbejde og et stærkt netværk både internt og eksternt i regionen, der strækker sig ud over turismeerhvervets grænser og omfatter erhverv, handel og kultur på egnen. 6

9 5. Leveregler og strategi Med ordene Vi gør det! følger også en beskrivelse af, hvad det er, vi vil gøre i fremtiden, og hvordan vi vil gøre det. Skiveegnen har arbejdet med strategier inden for tre satsningsområder: Erhverv og viden Bosætning og kultur Turisme. De tre strategiske områder er alle vigtige elementer i egnens udvikling. For hvert af satsningsområderne er der formuleret en strategi baseret på, hvordan vi gør, og hvad vi vil gøre. Således tager strategierne udgangspunkt i visionen om at skabe en handlekraftig egn med en stærk betoning af værdier som synlighed, fællesskab og livskvalitet. Alt sammen med orientering mod omverdenen og stolthed over vores egn. 5.1 Erhverv og viden Den store udfordring for Skiveegnens erhvervsliv er at styrke virksomhedernes muligheder og følge med i den globaliserede økonomi, hvor konkurrencen fra lavtlønsområder i Asien og Østeuropa er stor. Skiveegnen har på den ene side nogle virksomheder, som er globalt orienterede og forstår at begå sig i den globaliserede verden. På den anden side er den tidligere stærke møbel- og træindustri udfordret af globaliseringen. Når det gælder om at klare sig i den globale konkurrence er innovation og viden vejen frem. Her spiller uddannelsesmulighederne på Skiveegnen en central rolle både for de uddannelsessøgende unge og i form af efteruddannelse og livslang læring for den eksisterende arbejdsstyrke. De to helt centrale udfordringer på uddannelsesområdet er det generelt lave uddannelsesniveau blandt borgerne på egnen samt manglen på videregående uddannelsesinstitutioner. Der er dermed behov for fortsat at udvikle stærke uddannelser, der bygger videre på de styrkepositioner, Skiveegnen allerede har inden for handel, pædagogik, teknologi og produktion. Viden og uddannelse samt et højt fagligt niveau på Skiveegnens uddannelsesinstitutioner er ikke alene en vigtig forudsætning for erhvervslivet, men spiller også en central rolle i forhold til bosætning. Det er derfor vigtigt, også i fremtiden, at have pædagogisk og fagligt stærke skoler, ligesom Skiveegnen vil udvikle aktiviteter, der gør Skive til en spændende studieby Leveregler Vores leveregler angiver vejen frem mod målet og fortæller, hvordan Vi gør det! For arbejdet med erhverv og viden på Skiveegnen er vores leveregler: Prioriteringer frem for generelle tilbud. I Skiveegnens erhvervsudvikling udvælger vi indsatsområder, der skal arbejdes med i et til to år. Disse tilbud skal sikre, at Skiveegnen får en specialiseret erhvervsservice, som yder mere og andet end grundlæggende service for Skiveegnens virksomheder med vækstambitioner. Den skal iværksætte og gennemføre vækstorienterede projekter og servicetilbud, være dagsordensættende og udviklingsorienteret. Samarbejde frem for enegang. På Skiveegnen er samarbejde i højsædet, det må dog ikke bremse det selvstændige initiativ. Det handler om at sætte alle gode kræfter ind på vores prioriteter. Det sker ved at samle uddannel- 7

10 ser, politikere og erhverv i Skiveegnens Uddannelsesråd og inddrage aktører udefra. Ligeledes vil der være samarbejde mellem erhvervsliv, studerende samt universiteternes netværkscentre og deres miljøer. Vækstiværksætteri frem for selvbeskæftigelse. På Skiveegnen gør vi en ekstra indsats for de iværksættere, der har potentiale for at bygge virksomhed. De skal have en ekstra service og gives de bedste faciliteter og tilbud. Behovsdrevet frem for formodningsdrevet. Vores indsats på erhvervsog videnområdet skal være drevet af de behov, som erhvervslivet, uddannelserne og de studerende har. Satsningsområderne skal udvælges på baggrund af erhvervslivets behov og efterspørgsel. Vi gennemfører udvikling af nye uddannelser ud fra vores lokale styrker samt erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes nutidige såvel som fremtidige behov. Aktion frem for reaktion. På Skiveegnen tager vi initiativ til at udvikle egnens erhvervs- og uddannelsesområde. Vi går i samarbejde med alliancepartnere, der kan bidrage til at udvikle Skiveegnen. Vi vil satse på at få den nyeste teknologi og de bedste kompetencer til egnen på en række nøgleområder, der gør os i stand til at placere os i den globaliserede økonomi. Muligheder frem for begrænsninger. På Skiveegnen skabes plads til nye erhvervseventyr. Der skal være god og hurtig service for dem, der vil investere, bygge nyt eller udvide virksomheden lokalt. Åbenhed frem for lukkethed over for nye kompetencer. Når nye kompetencer kommer til Skiveegnen i form af studerende udefra, nye medarbejdere eller nye uddannelser skal de hurtigst muligt integreres i virksomhederne. De nye medarbejdere skal inddrages, så de kan anvende deres kompetencer og give værditilvækst Erhvervsstrategi Strategien for fremtidens erhverv på Skiveegnen er: Offensiv, opsøgende og fremadrettet erhvervsudvikling. Dette skal ske gennem: Vækst i egnens etablerede virksomheder. En fokuseret indsats på kerneområder, hvor vi er så gode, at det gør en forskel for virksomhederne på egnen. Dette gælder Skiveegnens største virksomheder og stærke brancher som værktøjsmageri, jern og metal, træ og grafisk industri samt fødevarer. Virksomhederne på egnen har selv peget på, at følgende bør prioriteres: indhentning af teknologi i form af digitalisering og automatisering, internationalisering, in- og outsourcing, innovation, oplevelsesøkonomisk udvikling af produkter og service samt effektivisering. Alt sammen satsninger, der vil gøre virksomhederne i stand til at operere som globale spillere. Iværksætteri og nyt initiativ. Vi satser på de iværksættere, der har viljen til at bygge virksomhed og tilbyder dem de bedste betingelser, attraktive services og faciliteter. Det skal skubbe på iværksætternes initiativ og klæde dem på til vækst på Skiveegnen og globalt. Vi vil gøre en indsats for at trække de iværksættere til Skive, som allerede har en tilknytning til egnen. Hurtig og effektiv service. Vi vil yde en hurtig og effektiv service til de virksomheder, der vil udvide deres arealer, knopskyde, flytte til egnen eller på anden måde investere i egnen. Målet er, at der vil bli- 8

11 ve taget hånd om hver enkelt sag inden for 24 timer, og at der inden en uge vil foreligge en plan for det videre forløb. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft skal ske i samarbejde med bosætningsindsatsen. Vi vil afdække arbejdskraftbehovet og prioritere en opsøgende indsats for at tiltrække de bedste hoveder og hænder. Tiltrækningen skal også ske ved at indgå alliancer med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, der sikrer, at arbejdskraften kommer hertil og integreres, så den hurtigt giver værdi. Infrastruktur. Skiveegnen vil forbedre infrastrukturen lokalt og i forhold til omverdenen. Vi vil udbygge hovedvejene mod syd, sørge for, at parkeringsforholdene i byerne fremtidssikres og at der altid er attraktive byggegrunde ledige. Derudover vil vi sørge for, at vi ikke bliver sat af toget i udviklingen af den teknologiske infrastruktur. Skiveegnen har en række erhvervsmæssige styrkepositioner, som vi ønsker at bevare, udvikle og bygge videre på, mens der skabes nye tiltag. Blandt disse kan nævnes: Den stærke position inden for værktøjsmageri med forbindelse til læringsmiljøet på Skive Tekniske Skole Fødevareindustri, der med stærke brands er etableret i oplevelsesøkonomien Jern og metalvirksomheder med avanceret teknologi i de enkelte virksomheder Træ, papir og grafisk industri, der i alle led tæller knap ansatte Gode håndværksmæssige færdigheder, bl.a. i en bygge- og anlægssektor med over 1600 ansatte En stærk iværksætterkultur, hvor mange nye virksomheder startes Videnstrategi Strategien for viden- og kompetenceudvikling er: Et levende kraftcenter for viden, der samler de dynamiske kræfter og funktioner for uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv med fokus på: Samlende faciliteter. Skiveegnen skal have samlende faciliteter i form af et udviklingscenter. Her skal udviklingstiltag inden for både viden og erhverv samles, så de kan styrke hinanden og sammen skabe fremtidens uddannelser og fremtidens erhvervsliv. Fremtidens uddannelser. Skiveegnen vil i et drivkraftigt, fremadrettet samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet udvikle eksisterende og oprette nye uddannelser. Nye uddannelser skal udvikles på baggrund af vores erhvervs- og uddannelsesmæssige styrker og behov. Ekstern alliancebygning. På Skiveegnen vil vi arbejde aktivt med at finde strategiske alliancepartnere i det øvrige uddannelsessystem. Vi vil samarbejde med universiteternes netværkscentre om at få studerende, nyuddannede, viden og forskning til Skiveegnen, så det kan tiltrække nye kompetencer og uddannelser på højt niveau. Et uddannelsesmiljø med liv. Skiveegnen skal være et attraktivt sted at studere. Der skal skabes et miljø, som de studerende finder 9

12 attraktivt og udviklende. Miljøet skal strække sig ud over den enkelte uddannelsesinstitution. Livslang læring, kompetenceudvikling og efteruddannelse via samarbejde mellem erhverv og uddannelse, bedre sammenhæng mellem eksisterende uddannelser og kontakt til universiteter og videncentre. I fællesskab vil vi udvikle metoderne til at kompetenceudvikle og efteruddanne medarbejderne. Også i perioder med vækst, hvor de normalt ikke kan undværes. Skiveegnen har en række videnmæssige styrkepositioner, som vi ønsker at bevare, udvikle og bygge videre på, mens der skabes nye tiltag. Blandt disse kan nævnes: Kvalitet i de eksisterende uddannelser på alle niveauer Anerkendt musikskole og musikundervisning En række gode efteruddannelsestilbud En placering af de eksisterende uddannelser i nærheden af hinanden et godt udgangspunkt for sociale aktiviteter og tættere samarbejde. På baggrund af strategi og leveregler for erhverv og viden bør følgende forhold henholdsvis fjernes, nedprioriteres, opprioriteres og skabes. Figur 5.1: Fjern-nedprioritér-opprioritér-skab for erhverv og viden FJERN: Langsommelig service Unødigt bureaukrati Stopklodserne for de i kommunen, der tænker stort og giver stor værdi Barrierer for investeringer i nye butikker og virksomheder NEDPRIORITÉR: Generel erhvervsservice Tilbud der findes i andet regi Fokus på overlevelsesrater se på vækstmuligheder Overflødige led i kontakten for iværksættere OPPRIORITER: Målrettet indsats for tiltrækning af arbejdskraft En fremadrettet indsats for at skabe flere uddannelser på egnen i samarbejde med eksisterende uddannelser, erhvervsliv og alliancepartnere Politisk synlighed af, at Skive har ambitioner om at være en uddannelsesby med kvalitet og sammenhæng Kontakt til universiteter og handelshøjskoler Fokuseret erhvervsservice med prioriterede tilbud ud fra erhvervslivets behov Gode og fleksible erhvervsforhold (grunde/lokaler) Hurtig handlekraft, når der er planer om at investere på Skiveegnen Satsning på vækstiværksætteri Den følelsesmæssige værdi i uddannelserne. Uddannelserne skal gøres attraktive gennem appel til følelser SKAB: Et levende kraftcenter for viden med et samarbejde mellem uddannelserne på tværs og et socialt miljø for unge op til 20 år Tiltrækning af uddannelser, der ligger i forlængelse af eksisterende styrker på erhverv og viden. Fysisk miljø for de unge ved uddannelsesbyen Skive Nye uddannelser, der kan gøre Skive til uddannelsesby Relevante teknologier skal skaffes til egnen gennem kontakt til videnmiljøer og gennem teknisk udviklingshus Fysiske faciliteter for iværksættere med mulighed for tæt kontakt til erhvervsservice Nytænkning i kortvarig efteruddannelse Aktiv indsats for at få flere studerende i Skiveegnens virksomheder 10

13 5.2 Bosætning og kultur Udfordringen på bosætnings- og kulturområdet er at tiltrække og fastholde borgere ved at skabe en egn, der placerer sig sikkert i oplevelsesøkonomien med attraktive tilbud og en stærk profil, der synliggør egnens attraktivitet både indadtil og udadtil. Bosætning og kultur er blevet vigtige faktorer for erhvervsudviklingen. Ligeledes er de ressourcestærke borgere blevet mere mobile og flytter i dag til de byer og regioner, de anser som mest attraktive. En helt central udfordring for Skiveegnen er derfor at gøre sig gældende i kampen om borgernes gunst. Målet er at skabe værdier og tilbud, der gør oplevelsen af at bo på Skiveegnen til noget særligt positivt. Livskvaliteten og værdierne samt egnens herlighedsværdi i form af natur og fjord skal udnyttes bedre. Der skal være et bredt udbud af fritids-, forenings- og kulturtilbud, såvel som gode skoler og et højt serviceniveau. Alt dette skal være med til at skabe oplevelser og liv på egnen. I fremtiden er udfordringen at skabe rammerne om det gode liv for egnens borgere og synliggøre de kvaliteter og muligheder, der er på egnen, med henblik på at øge attraktiviteten, tiltrækningskraften og dermed befolkningstallet. Der ligger en vigtig og værdiskabende opgave i at danne åbne sociale netværk, i at have højt til loftet og i at have frihed til at tænke og handle. Et vigtigt element i strategien på området er at udvikle Skiveegnen, så balancen mellem by og land bevares. Skiveegnen skal stå stærkt ved at kunne tilbyde et varieret udbud af muligheder at bo og leve på Leveregler Vores leveregler angiver vejen frem mod målet og fortæller, hvordan Vi gør det! For arbejdet med bosætning og kultur på Skiveegnen er levereglerne: Mod til at prioritere stort frem for små indsatser. Skiveegnen skal have kulturelle indsatsområder, der stikker op i landskabet. Det får vi kun ved at prioritere nogle kulturelle områder frem for andre og ved en fælles satsning, der er til gavn for egnen som helhed. Udviklingsorientering frem for status quo. På Skiveegnen tager vi hånd om det nye initiativ hver gang en borger, en forening eller en forretningsdrivende kommer med en idé. I første omgang skal der udvikles medier til, at borgerne og virksomhederne kan formulere og udvikle deres ideer. Dernæst skal ideerne gives politisk opmærksomhed, og deres bæredygtighed skal kortlægges. Liv og oplevelser frem for soveby. På Skiveegnen vil vi sikre, at egnen også i fremtiden er et godt sted at bo. Vi vil skabe et endnu stærkere handelsliv og en levende by fuld af oplevelser og puls. Desuden vil vi udvikle egnens boligområder med henblik på at bevare og udnytte den store herlighedsværdi. Målgruppeorientering frem for bred satsning. Vores indsats for at tiltrække borgere vil være målrettet frem for spredte og brede indsatser. Vi vil tiltrække de borgere, som erhvervslivet har brug for, eller som på anden måde bidrager positivt til egnen. Derfor vil vi udarbejde fritids- og kulturtilbud og bosætningsindsatser i dialog med disse målgrupper. 11

14 Hele pakken frem for halve løsninger. Vores kultur og bosætningsindsats vil rette sig mod hele familien. Det betyder, at vi laver samlede pakkeløsninger, der tilbyder potentielle tilflyttere job, børnepasning, job til ægtefællen samt fritids- og kulturtilbud. Imødekommenhed frem for lukkethed. Skiveegnen vil i fremtiden være præget af åbenhed og imødekommenhed over for alle nye tilflyttere. Vi arbejder aktivt med at give en god modtagelse og etablere sociale netværk, så man som udefrakommende oplever at falde naturligt ind. Gensyn frem for afsked. Skiveegnen gør en indsats for, at de unge, der flytter fra egnen, ser mulighed for at vende tilbage, når de har opbygget deres kompetencer. Derved siger vi ikke farvel til de unge, men på gensyn Bosætnings- og kulturstrategi Ud fra slagordet Skive Vi gør det! er strategien for fremtiden inden for områderne bosætning og kultur: Åbenhed, fællesskab, synlighed og livskvalitet i by og land med initiativer rettet mod: En oplevelsesrig egn for borgere og tilflyttere. Vi vil fastholde ressourcestærke borgere ved at skabe et oplevelsesrigt fritids-, forenings- og kulturliv, der giver høj livskvalitet til alle borgere. Vi vil gøre egnen attraktiv for potentielle tilflyttere via fremadrettede tiltag, hvor synligheden af herlighedsværdierne ved fjord og å spiller en central rolle. Vi vil gøre byens rum og arkitektur mere spændene, skabe mere liv i bybilledet og gode forhold for de handlende. Vi vil udvælge særlige fritids- og kulturområder til satsningsområder som for eksempel musikken, naturaktiviteter, kunst og events, der er områder, som mange har peget på. Målrettet tiltrækning af udvalgte målgrupper: o o o o Pendlere Vi satser på hele familien. Pendlerne skal have et tilbud, der hilser hele deres familie velkommen. Gode institutioner, synlige og attraktive kulturtilbud samt tillokkende bomuligheder vil være de bærende elementer. Unge fra Skiveegnen Rejs ud, men kom hjem med nye kompetencer. På Skiveegnen skal vi sikre båndene til de unge, der flytter væk med det formål at få sig en uddannelse. Ved at holde deres netværk til Skiveegnen aktivt, sikrer vi, at de vender tilbage, når de har opbygget deres kompetencer. Nyuddannede Åben modtagelse og gode muligheder. Skiveegnen skal møde de nye med åbent sind. Vi vil bruge foreninger og godt naboskab til at skabe et åbent socialt miljø for tilflyttere. Ressourcestærke familier Vi vil gøre det attraktivt for veluddannede, ressourcestærke familier at bo på Skiveegnen. Vi vil sikre dem gode jobmuligheder, potentiale for hurtigt at skabe et godt netværk og alsidighed i de kulturelle oplevelsestilbud. 12

15 Ungdommen. Vi vil skabe en egn, der er attraktiv for ungdommen, med medbestemmelse, uddannelsesmuligheder, cafémiljø samt liv og atmosfære. Synlighed af værdierne. Synlighed er et vigtigt element, fordi det især på bosætningsområdet er afgørende at synliggøre egnens tilbud og kvaliteter over for de borgere, der allerede bor her, så de bevarer og udvikler stoltheden og glæden ved at bo på Skiveegnen. Ligeledes er det vigtigt at have et liv og en række værdier, der er synlige for potentielle tilflyttere. Skiveegnens gode fritids-, forenings- og kulturtilbud og de styrker som egnen har, er i dag ikke tilstrækkeligt synlige udefra, hvilket skal opprioriteres. Skiveegnen har en række styrker inden for kultur og bosætning, som vi ønsker at bevare, udvikle og bygge videre på, mens der skabes nye tiltag. Blandt disse kan nævnes: De stærke musiske kvaliteter blandt ungdommen og i sammenhæng med uddannelser Det stærke idræts- og foreningsliv Skive som en god børnekommune Herlighedsværdierne ved Limfjorden, ådalen og søerne Forskelligheden i land og by En række gode selvstændige kulturinstitutioner Skive Beach party og en række andre events, der giver oplevelser til egnens beboere og skaber synlighed. På baggrund af strategi og leveregler for kultur og bosætning bør følgende forhold henholdsvis fjernes, nedprioriteres, opprioriteres og skabes. Figur 5.2: Fjern-nedprioritér-opprioritér-skab-matrix for bosætning og kultur FJERN: Den ensidige markedsføring som en billig kommune at bosætte sig i sats i stedet på flere parametre Vanetænkning og manglende mod til at vise byens og landets profil Grimme bygninger, placeret hvor der burde være oaser NEDPRIORITÉR: Små og usynlige indsatser, der giver en bred satsning på tiltrækning frem for en målrettet Ærgrelse over, at unge flytter fra Skiveegnen tænk gentilflytning Uvelkommen tilgang til tilflyttere Facaderestriktioner, der kan gøre gadebilledet spændende OPPRIORITER: Synliggørelse og markedsføring af herlighedsværdierne Faciliteter inden for ungdomsmusik Liv i byen gennem events og aktiviteter Opsøgende afdækning af målgruppernes ønsker og tiltrækning på baggrund heraf Antallet af attraktive grunde ved Limfjorden Familie- og helhedsorienteret indsats for tiltrækning Hjælp til at starte initiativer og realisere ideer på kulturområdet Imødekommenhed og åbne netværk Kontakt til Skiveegnen for de unge, der flytter derfra Stinet med mulighed for færdsel på heste SKAB: En bosætningsservice, der er udfarende, målgruppeorienteret og familieorienteret mod pendlere, unge med rødder på Skiveegnen og nyuddannede Tilflytterpakker Differentieret landsbyprofil med spændende landsbymiljøer Gør medborger- og foreningshuse til kulturelle dynamoer Ungdomshus og ungdomsråd Et cafémiljø, der kan være attraktivt for både unge og voksne Gode strande Udvikling af et mere livligt og pulserende handelsmiljø 13

16 5.3 Turisme Turismen er i dag blevet global, og konkurrenterne er lige så meget Sydeuropa som de stærke turismemagneter ved Vesterhavet. Yderligere er særligt city breaks (byferier) i vækst, hvilket går ud over de mindre kystferiedestinationer som eksempelvis Skiveegnen. I kampen om kunderne står Skiveegnen dermed over for en række udfordringer. Målet er at øge turismen på egnen og tiltrække flere højtforbrugende turister samt positionere sig i oplevelsesøkonomien. Dette skal ske gennem en strategisk satsning på at udvikle turismeerhvervet, skabe de rette tilbud til målgrupperne og gennemføre en målrettet markedsføring. En central udfordring er at skabe oplevelser, der gør Skiveegnen mere attraktiv for turister. De skal mærke kvalitet og føle, at de bliver taget godt imod, så de får gode og positive oplevelser. Der er ydermere en udfordring i at samle kræfterne i Skiveegnens turismeindsats, for derved at gøre helheden til mere end summen af delene. Skiveegnen skal markedsføres som et egentligt turistmål. De enkelte attraktioner skal samarbejde om at skabe relation mellem egnens tilbud, så de kan udnytte synergieffekten heraf. Arbejdet med at gøre Skiveegnen til et egentligt turistmål skal ikke alene ske lokalt, men også i samarbejde med de omkringliggende områder, hvorved en langt større effekt og succes kan opnås Leveregler Vores leveregler angiver vejen frem mod målet og fortæller, hvordan Vi gør det! For arbejdet med turismen på Skiveegnen er vores leveregler: Destination frem for enkelte attraktioner. Skiveegnen skal udvikles mod at blive en destination et mål som turister vil tage til, fordi det byder på attraktive oplevelser. Dette skal ske ved, at der er en fælles fortælling og samlende elementer i de mange gode oplevelser, der findes på Skiveegnen. Regionalt og nationalt frem for lokalt. Skiveegnens turisme skal udvikles i samspil med andre turismeaktører, såvel de nationale, som fx Visit Denmark, som de regionale, som fx destinationssamarbejde, det regionale netværk for kultur, turisme og oplevelsesøkonomi samt netværket Limfjordsturismen. Konceptudvikling frem for blot bevarelse af attraktioner. Skiveegnens nuværende attraktioner skal udvikles som perler på en snor. Der skal skabes sammenhæng og temaer mellem egnes attraktioner. Synlige perler og oplevelser frem for skjulte skatte. Skiveegnen arbejder målrettet med at synliggøre egnens turismemæssige værdier og skabe en egn fuld af oplevelser. Skiveegnen skal være kendt for kvalitet, familievenlighed og interessante oplevelser med liv og aktivitet. Målgruppefokus frem for spredt indsats. Skiveegnen skal markedsføre sig over for målgrupper frem for at lave spredt markedsføring. Målgrupperne udvælges ud fra eksisterende tilbud og muligheder. Målgrupperne fastholdes, så man kan lave konceptudvikling ud fra disse. Værtskab frem for blot service. Skiveegnen skal ikke blot tilbyde god service, men skal udvikle værtskabet for turisterne. Særligt frontpersonale 14

17 og servicefag der møder turisterne, skal have løftet kompetencerne i værtskab. Samarbejde med erhvervsliv frem for selvstændig enhed. I oplevelsesøkonomien må turismen også forstås som et erhverv og i sammenhæng med det eksisterende erhvervsliv Turismestrategi Ud fra Skive Vi gør det! er strategien for fremtidens turisme: Oplevelser og attraktioner som perler på en snor med følgende initiativer: Koordineret markedsføring. Vi vil etablere organiserede perler på en snor, der er velfungerende og bliver markedsført på utraditionel vis mod den store gruppe af børnefamilier og de økonomisk stærke empty nesters modne par, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Produkt- og konceptudvikling. Med strategien perler på en snor vil vi satse på en øget konceptudvikling, både for at styrke sammenhængen og kæderne mellem eksisterende attraktioner samt udvikle nye, tilpassede perler i form af nye attraktioner. Dermed vil Skiveegnen for alvor kunne skabe en destination og træde ind i oplevelsesøkonomiens tidsalder. Følgende styrker danner ramme om udviklingen af perlerne: o o Limfjorden Vi vil bruge de styrker, der ligger i at være tæt på Limfjorden. Perlerne på snoren og de aktiviteter, der knytter sig hertil, kan eksempelvis være Limfjordsperler som østers, muslinger, vandaktiviteter og bynære strande. Kulturhistorie Vi vil skabe perler på en snor for de kulturhistorisk interesserede gennem udvikling af ruter og nye sammenhænge omkring de større kulturhistoriske attraktioner, herregårdene mv. Fur. Vi vil bruge Furs profil i fremtidens satsning. Fur har allerede et stærkt turismeprodukt centreret omkring geologi og natur samt spændende fødevarer, der kan udvikles og konceptualiseres yderligere. Attraktioner på Fur skal også forbindes bedre med de øvrige oplevelser på Skiveegnen og i regionen. Skiveegnen har en række turismemæssige styrker, som vi ønsker at bevare, udvikle og bygge videre på, mens der skabes nye tiltag. Blandt disse kan nævnes: Den maritime turismeprofil Fur som et stærkt turismeprodukt Kulturhistoriske seværdigheder, der tilsammen kan blive en stærk profil De enkelte kulturinstitutioner, der ikke alene er til glæde for borgerne men også turisterne Branding gennem lokale fødevareproducenter. Skiveegnen kommer ind i de danske hjem gennem produkter som mælk, ost og øl. På baggrund af strategi og leveregler for turismen bør følgende forhold henholdsvis fjernes, nedprioriteres, opprioriteres og skabes. 15

18 Figur 5.3: Fjern-nedprioritér-opprioritér-skab-matrix for turisme FJERN: Spredte og ukoordinerede tilbud Markedsføring, der ikke giver profil NEDPRIORITÉR: Bredde frem for klar profil Synet på omkringliggende destinationer som konkurrenter OPPRIORITER: Oplevelsestilbud Differentieret formidling: i børnehøjde og til læringsglade voksne Limfjordsturisme aktiviteter i relation til fjord og natur Tryghed og leg som rammer Det gode værtskab Lokalt destinationskendskab Styrket samarbejde med partnere uden for Skiveegnen SKAB: Produktudvikling og markedsføring som perler på en snor Målrettet markedsføring mod børnefamilier og empty nesters Produktudvikling af nye attraktioner og sammenhæng og temaer på tværs af destinationens attraktioner Oplevelsespakker Et stærkt samlende brand Fokus og satsning fra politisk hold Udvikling af sommerhusproduktet og differentiering fra Vestkysten Stærkere samarbejde mellem turismeorganisationerne i og uden for regionen 16

19 6. Handlingsplan 6.1 Erhverv og viden Udrykningsservice Projektbeskrivelse En service, der står klar med en præcis og målrettet service til virksomheder, der er interesseret i at; - Flytte til Skiveegnen - Få nye lokalitet på Skiveegnen - Knopskyde på Skiveegnen - Investere i Skiveegnen - Bygge nye faciliteter. Hensigten er, at virksomhederne får en oplevelse af, at der bliver taget godt imod dem på Skiveegnen. Ansvarlig Målet er en fast ansvarsplacering af denne indsats. Udarbejd bindende aftale mellem erhvervsråd og Skive Kommune Udvikling af netværk, der kan kontaktes i praksis Alarmering af de relevante nøglepersoner Udarbejdelse f informationspakker med bl.a. bolig, information om egnen En person skal følge virksomheden gennem forløbet Kontakt til tilflytterservice Løbende evaluering mellem kommunen og erhvervsrådet om resultaterne af tiltagene. Projektholder: Skive Kommune i samarbejde med SkiveEgnens Erhvervsråd. Projektleder: Erland A. Nielsen, Erhvervs- og kulturdirektør, Skive Kommune. Milepæle, tidsramme og køreplan Interessante eksterne: Ejendomsmæglere såvel erhvervsejendomme som private ejendomme. Kontrakter er ved at blive udarbejdet. Efterår 2006: aftale indgås. Primo 2007: igangsættelse. Finansiering Løbende evaluering bør finde sted minimum én gang i kvartalet. Finansieres gennem tidsforbrug hos de involverede personer i SkiveEgnens Erhvervsråd og Skive Kommune. 17

20 Udviklingshus for iværksættere Projektbeskrivelse Oprettelse af et højt profileret og attraktivt udviklingshus, der kan være med til at skabe og understøtte et godt iværksættermiljø på Skiveegnen. Stedet skal rumme flere forskellige tilbud og være et attraktivt sted for vækstorienterede iværksættere. Huset kunne yde hjælp og støtte til iværksættere, så de får en nem start og et incitament til at gå i gang. Der skal være fokus på dynamisk, indbyrdes sparring og huset skal tilbyde mere end blot kontorhold med rådgivning. Huset skal både være for iværksættere, der har adresse på stedet og iværksættere, der har adresse andetsteds, fx hjemme. Det skal kunne tilbydes: Kontorhotel Erhvervsvagt fordelt på uger/dage Drive in-kontor, med mødelokaler o.l. målrettet de erhvervsdrivende, der i dag driver deres virksomhed hjemmefra Netværk til brug af de tekniske faciliteter, der allerede er på egnen dvs. at huset ikke skal rumme tekniske faciliteter, men henvise til fx samarbejde med Dantherm, der er interesseret i at stille tekniske faciliteter til rådighed. Udvikle koncept for et udviklingshus hvilke konkrete ydelser skal der udbydes, hvad virker ikke i dag og skal forbedres, nyskabende tiltag, skæve vinkler. Afgøre hvilken profil huset skal have skal den have flere facetter eller skal den målrettes bestemte grupper og i så fald hvilke (brancher, størrelse af virksomhed, hvor langt er den etc.) Konceptet skal i høring hos relevante aktører Udarbejde forretningsplan Lære af og bruge en best practice-rapport om forening af udviklingsparker, udarbejdet af Rambøll Management Politisk stillingtagen Placering i forbindelse med Videncenter Skive/den planlagte samling af erhverv og turisme Den eksisterende iværksætterrådgivning i regi af SkiveEgnens Erhvervscenter skal henvise til huset Oplysning om huset, herunder udarbejdelse af informationsmateriale, hjemmeside mv. Afdækning af behov for fælles service Samspil med nyt erhvervsråd og turisme i ét hus. Profil og koncept, sats på virksomhedsbyggere Undersøge mulighederne for at lære af og evt. indgå samarbejde med JPA/Sønderhuset Ansættelse af en farmand eller morlille en person, der tager vare om tingene. 18

21 Udviklingshus for iværksættere Ansvarlig Projektholder: SkiveEgnens Erhvervscenter og erhvervsråd. Projektleder: SkiveEgnens Erhvervsråd. Potentiel samarbejdspartner: Real Revision. Milepæle, tidsramme og køreplan Mulige partnere: handelsskole, Kursushuset, iværksættere (fx Netværket), JPA-huset, advokater, Seafoodcenter, specialistrådgivere. Endelig igangsættelse må afvente to møder: 3/ : Møde om fusionsbudget med Videncenter Skive. Nov./dec. 2006: SkiveEgnens Erhvervsråd beslutter strategi for Udviklingshuset skal være en del af denne strategi og herefter udarbejdes en tidsplan. Finansiering Bemærkninger Fase 1: Konkretisering Fase 2: Politisk beslutning Fase 3: Koncept Fase 4: Bygning. Finansieringsplan skal laves i forbindelse med konceptudvikling. Huset kan vælges/bygges i forbindelse med den kommende samling af erhverv og turisme, hvilket dog kræver et betjeningskontor for turister centralt i Skive by. Det vil være en styrke for stedet, at det placeres i sammenhæng med uddannelsesområdet (Videncenter Skive) på Skiveegnen. Der findes kontorhotel i Skive i JPA/Sønderhuset, der med fordel kan indgås samarbejde med i det mindste bør man lære af erfaringerne herfra. Rambøll Management har udarbejdet en best practicerapport om forening af udviklingsparker. Handelsskoler kan afholde iværksætteruge fra detailhandel til fødevarer (se også Så frø find spirerne ). 19

22 Så frø find spirerne Projektbeskrivelse Ansvarlig Milepæle, tidsramme og køreplan Finansiering Et forsøg på at finde mulige iværksættere tidligt i deres liv samt at skabe en interesse for og viden om selv at starte en virksomhed. I arbejdet med at stimulere interessen for iværksætteri skal opmærksomheden også være rettet mod de unge, som ikke umiddelbart har haft eller har tanke om at se sig selv som iværksættere. Disse unge skal have øjnene åbne for, at det også er en mulighed at blive selvstændig. Det er oplyst, at Skive Handelsskole og Skive Tekniske Skole gennemfører elevarrangementer med sigte på foranstående. Kontakt til uddannelsessteder efter følgende opdeling: Så frø i folkeskolealderen Find og dyrk spirerne i ungdomsuddannelserne Tilrettelæg inspirations- og idékurser for underviserne Indføj bestemmelser i skolepolitikken om fremme af iværksætterkultur Omtale i virksomhedsplanen af skolens/uddannelsesstedets praktiske arbejde med iværksætterkultur Afholdelse af iværksætterdag for de ældste klassetrin i kommunens skoler efter flg. program: Oplæg fra et panel af lokale iværksættere med efterfølgende gruppedrøftelser og løsning af iværksætterspørgsmål Undersøge om erhvervspraktikken også kan rumme elementer af iværksætteri tilsvarende med virksomhedsbesøg Overveje hvordan skolens/uddannelsesstedets hidtidige arbejde med tema-/emneuger, spil mv. kan forstærke elementet af iværksætteri. Projektholder: Politisk forankring: Det politiske fagudvalg, Børn- og ungeudvalget, og forvaltningsdirektøren er øverste ansvarlige. Projektleder: Skolechefen og lederen af UU-vejledningen samt lederne af ungdomsuddannelserne skal i samarbejde med SkiveEgnens Erhvervsråd/SkiveEgnens Erhvervscenter forestå projektledelsen. 1/1 2008: Foranstående skal være udtrykt i skolepolitikken gældende fra 1. januar Ideen om etablering af en iværksætterpark skal realiseres snarest, men i hvert fald i løbet af valgperioden. SkiveEgnens Erhvervsråd skal være indpisker. Der skal i nationale (ministeriernes) og EU-puljer søges om støtte/udviklingsmidler, som sammen med egenfinansiering skal finansiere indsatsområderne. 20

23 Én formidlingskanal for iværksættere Projektbeskrivelse Sikring af én indgang for iværksættere, der ønsker at startevirksomhed. Der eksisterer allerede i dag et velfungerende samarbejde med Viborg som bortfalder med oprettelsen af de nye regioner. Opgaven er derfor at sikre, at dette tilbud videreføres både i overgangsfasen indtil regionerne er på plads og herefter. Samarbejdet skal evt. udvides til også at omfatte Holstebro. Samt interessenter som banker, revisorer o.lign. Stedet skal gøre det nemmere og mere overskueligt at starte selv og yde en kompetent og alsidig rådgivning til iværksættere. Én kanal skal gøres synlig. Skal placeres i et eventuelt udviklingshus for iværksættere. Kortlægning af hvad der allerede findes på Skiveegnen og efterfølgende afklaring af, hvad der skal videreudvikles og justeres Undersøge mulighederne for at fortsætte samarbejdet med Viborg og evt. udvide til Holstebro Afklare mulighederne for samarbejde med specialleverandører som banker, revisorer o.lign. Afklare muligheder for hel eller delvis sponsering af indrykningsbudget til annoncering i radio/tv. Sponsorer kan være radio/tv selv, men også banker, advokater, rådgivere eller store virksomheder, der sponserer iværksætterservicen og derfor nævnes i annoncen/radio/tv-spottet Markedsføring og effektivisering heraf, gøre det synligt. Erfaringerne til nu peger på, at det mest effektive er netværkskommunikation (dvs. sørge for, at revisor, bank og advokat henviser til iværksætterservicen) samt annoncering i lokalradio og regional-tv Udarbejdelse af startmateriale/pakke med bl.a. tilbud om rådgivning, lokaler, fonde, kapital mv. Uddannelse af personer der kan varetage opgaverne i én formidlingskanal Opsøgende arbejde over for iværksættere Etablering af mentorordning Afdække hvad der sker i regionen Sikre finansiering i overgangsperioden indtil regionerne er endeligt etablerede Forankre services i SkiveEgnens Erhvervscenter og indarbejde det i strategiplanen for samme Overvåge og påvirke regionen i fællesskab med TIC Viborg, Erhvervsudvalget, John Harlev Jensen (HR og kommunikation, Skive Kommune) og Jens E. Christensen (konsulent, SkiveEgnens Erhvervscenter). 21

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

779-2011-27534 Side 0

779-2011-27534 Side 0 Skive Kommune: Brandingstrategi 2011 RENT LIV 2010-11-21 Udarbejdet af: LEAD Agency Aps. For: Skive Kommune Udgives kun elektronisk ISBN: 779-2011-27534 Side 0 Indhold Introduktion... 2 Metode og proces...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling

Danmarks bedste Bo-kommune i 2018. Fra Vision til Handling Danmarks bedste Bo-kommune i 2018 Fra Vision til Handling Vi tager medansvar for forandringer og vi har modet til at gennemføre dem Visionsplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen

Læs mere