Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere"

Transkript

1 Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det formelle grundlag for vurderingen Hvem kan blive kompetencevurderet - hvilke kriterier og krav der gælder for vurderingen Beviser tre slags beviser Ansøgning og dokumentation krav og ansvar, ansøgning og dokumentationstyper Selvevaluering RKV-forløbet Vurdering, eventuel RKV-samtale og eventuel Uddybet kompetencevurdering Hvem foretager kompetencevurderingen Klageadgang Modellerne for kompetencevurderingen: Model 1: Model for forløbet i den individuelle kompetencevurdering for ansøgninger om adgangsbevis Model 2: Model for forløbet i den individuelle kompetencevurdering for ansøgninger om kompetencebevis eller uddannelsesbevis Eksempler på RKV-forløb I tilknytning til modellen for realkompetencevurdering er der udarbejdet et selvevalueringsskema og en pædagogisk vejledning til de bedømmere, som udfører RKV, med beskrivelse af metoder i realkompetencevurderingen i relation til de enkelte moduler i Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning Modellerne og metoderne er fælles for de institutioner, der udbyder Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen, og som kan udføre realkompetencevurdering af vejledere. Lovgrundlag Den individuelle kompetencevurdering af vejledere har følgende formelle grundlag: Lov nr. 559 af (Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv ), hvori det hedder, at Vejledningen skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau (1. 2, stk. 2) Lov nr. 556 af (Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efterud- 1

2 dannelsesområdet m.v.)), som fastslår, at realkompetencer omfatter en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, og at vurdering og anerkendelse af realkompetence vil ske i forhold til en konkret uddannelse eller et fagligt niveau, som indgår i en uddannelse. 1 Som følge af disse bestemmelser er det fastlagt, at den individuelle kompetencevurdering af vejledere sker på grundlag af kompetencemålene i Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning (DUE). Disse kompetencemål er beskrevet i uddannelsens studieordning, som er fælles for uddannelsesudbyderne, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Kompetencemålene er derfor gældende for alle. Kompetencemålene for uddannelsen er defineret som intellektuelle kompetencer, faglige kompetencer og praksiskompetencer. Hvem kan blive kompetencevurderet? Realkompetencevurdering kan finde sted i relation til - optagelse på en uddannelse - dele af en uddannelse - en hel uddannelse Ansøgning om at blive kompetencevurderet skal altså rette sig mod ét af disse niveauer. 1. Kompetencevurdering i relation til optagelse på DUE har til formål at dokumentere, at ansøgeren har et kompetenceniveau, der svarer til en adgangsgivende uddannelse og to års relevant erhvervserfaring. Der kan altså udover uddannelse anerkendes realkompetencer svarende til 2 års relevant erhvervserfaring. Ansøgerne til optagelsesbevis kan være personer med andre formelle eller informelle uddannelses- og/eller kursusbaggrunde end kort eller mellemlang videregående uddannelse, samt erhvervs- og andre erfaringer der er vejledningsrelevante. Denne kompetencevurdering vil overvejende rette sig mod nyansatte vejledere eller personer, der ønsker beskæftigelse indenfor området, samt ansatte der har vejlederfunktioner, men ikke opfylder kravet om videregående uddannelse. 2. Kompetencevurdering i relation til dele af DUE, dvs. ét/flere af uddannelsens moduler har til formål at dokumentere, at ansøgeren har et kompetenceniveau svarende til kompetencemålene for dét/de moduler, som der søges om kompetencebevis for. Kompetencevurdering i relation til hele DUE har til formål at dokumentere, at ansøgeren har kompetencer, der udover ovenstående er på niveau med de kompetencer, der er beskrevet for uddannelsens afgangspro- 1 Der har været udsendt et udkast til bekendtgørelse til høring: Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i Videreuddannelsessystemet for Voksne, udkast af

3 jekt. Det er i lovbemærkningerne præciseret, at det forventes, at dette kun vil finde sted i sjældne tilfælde. Eksempel: En ansøger vil kunne søge om godskrivning af ét eller flere obligatoriske moduler og/eller to relevante valgmoduler, så ansøgeren efter kompetencevurderingen derefter skal deltage i og bestå færre moduler på uddannelsen for at have en diplomuddannelse. Eksempel: En ansøger vil kunne søge om godskrivning af alle tre obligatoriske moduler og to relevante valgmoduler, så ansøgeren efter kompetencevurderingen kun mangler at deltage i og bestå afgangsprojektet på uddannelsen for at have en diplomuddannelse. Begge eksemplerne ovenfor fordrer naturligvis, at realkompetencevurderingen fører til godskrivning. Eksempel: En ansøger vil kunne søge om godskrivning af hele uddannelsen, altså også afgangsprojektet. Det kræver udover det, der gælder for godskrivning af alle moduler, at ansøgeren kan dokumentere at have udarbejdet teoretisk funderede skriftlige arbejder, der opfylder kravene til afgangsprojektet. Ansøgerne til kompetencebeviser eller uddannelsesbevis kan være personer, som har bestået dele af DUE, eller som vil påbegynde et kompetencevurderingsforløb med henblik på senere fortsættelse eller senere uddannelsesforløb på DUE, eller som har andre vejlederuddannelser. Denne kompetencevurdering vil rette sig mod meget erfarne vejledere med megen formel og/eller uformel uddannelses-/kursus- og anden vejledningsfaglig kvalificerende baggrund eller andre med tilsvarende kompetencer. Beviser Efter realkompetencevurderingen kan der, såfremt vurderingen fører til en godskrivning, udstedes hhv adgangsbevis, kompetencebevis(er) eller uddannelsesbevis. Ansøgning og dokumentation krav og ansvar Individuel kompetencevurdering kan ske efter anmodning fra ansøgerne, dvs. at ansøgeren skal indsende en skriftlig ansøgning til en udbyder af DUE. Ansøgeren skal angive, hvad der søges om: Realkompetencevurdering i relation til adgang, dele af uddannelsen, eller hele uddannelsen. Ansøgeren angiver i en skriftlig ansøgning den uddannelse og det bevis, som er udgangspunkt for vurderingen. Sammen med ansøgningen skal ansøgeren indsende den dokumentation, der angives af udbyderinstitutionen. Det er ansøgerens ansvar at indsamle og fremlægge relevant dokumentation for de realkompetencer, der ønskes inddraget. Uddannelsesinstitutionen kan afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis de dokumenterede kompetencer ikke skønnes tilstrækkelige. 3

4 Ansøgeren kan vælge at beskrive og dokumentere sine kompetencer i relation til følgende opdeling: 1) Formelle kompetencer: Formaliserede uddannelser med eksamensbevis beviser fra ungdomsuddannelser, korte mellemlange eller lange videregående uddannelser, efter- og videreuddannelser, tidligere vejlederuddannelser, etc. 2) Uformelle kompetencer: Beskrivelse af og beviser/dokumentation for ikke-eksamensgivende kurser og uddannelser folkeoplysende kurser, højskole, faglige kurser i ikke-formaliseret regi, etc. 3) Informelle kompetencer: Beskrivelse af og dokumentation for foreningsarbejde, frivilligt arbejde, arbejdsfunktioner og - erfaringer fra vejledningsregi eller andet beslægtet regi, erfaringer fra tillidshverv, faglige iterfaringer, udarbejdede og afholdte faglige oplæg/foredag, artikler eller publiceringer, erfaringer med udviklingsprojekter, udarbejdede evalueringer, notater, projekter, processkitser, referater, didaktiske beskrivelser af udøvede aktiviteter, etc. Dokumentationen kan derudover omfatte udtalelser fra nuværende og tidligere arbejdsgivere og jobbeskrivelser af formel karakter. Den kan desuden omfatte andet materiale, som ansøgeren finder relevant Dokumentationen omfatter desuden et cv. Ansøgeren kan samle sin dokumentation i en dokumentationsmappe. Ansøgningsskema vil kunne findes på uddannelsesudbydernes hjemmesider. Selvevaluering Ansøgeren vedlægger sin ansøgning et udfyldt selvevalueringsskema, som findes på uddannelsesudbydernes hjemmesider. Formålet med selvevalueringen er, at ansøgeren får mulighed for at beskrive sine egne kompetencer i relation til diplomuddannelsens formål og kompetencemål. Selvevalueringen uddyber beskrivelsen af ansøgerens kompetencer og skal supplere den dokumentation, ansøgeren vedlægger ansøgningen. Selvevalueringen indgår i den samlede vurdering og er sammen med ansøgning og dokumentation grundlaget for realkompetencevurderingen (RKV). RKV-forløbet Vurdering, eventuel RKV-samtale og eventuel Uddybet kompetencevurdering 4

5 Den begrundede ansøgning, bilagt dokumentation og selvevaluering, indsendes til uddannelsesinstitutionen, der derefter foretager realkompetencevurderingen. Realkompetencevurderingen kan omfatte en RKV-samtale. Uddannelsesinstitutionen fastlægger tid, sted og plan for en eventuel RKV-samtale. Uddannelsesinstitutionen kan dog, hvis ansøgningen er åbenlyst utilstrækkelig, afvise på det foreliggende grundlag at iværksætte realkompetencevurdering. RKV-samtalen kan indgå i realkompetencevurderingen i relation til ansøgninger om kompetencebevis(er) og uddannelsesbevis, men ikke i relation til ansøgning om adgangsbevis (se model 1 og 2). I samtalen deltager en bedømmer fra uddannelsesinstitutionen. Formålet med en RKV-samtale er en vurdering af ansøgningen med henblik på: afvisning af ansøgningen, eller tilrettelæggelse af RKV-uge for ansøgeren, eller godkendelse af hele eller dele af ansøgningen og dermed udstedelse af det/de ansøgte kompetencebevis(er) se dog særskilt om krav i fb.m. uddannelsesbevis RKV-samtalen forløber som et udspørgende og opklarende interview af ansøgeren på baggrund af den indsendte ansøgning og begrundelsen heri, den vedlagte dokumentation og selvevalueringen. Varigheden af RKV-samtalen fastlægges forholdsmæssigt efter, hvad der ansøges om. Efter vurderingen eller efter RKV-samtalen afgør bedømmeren ud fra en samlet vurdering af interviewresultaterne og ansøgningen, inkl. dokumentation og selvevaluering, om ansøgningen skal afvises, om der skal udstedes bevis(er), eller om ansøgeren skal deltage i en uddybet kompetencevurdering i en RKV-uge. Den uddybede RKV-vurdering vil kun finde sted, hvis der er tvivl om, at ansøgeren opfylder et moduls kompetencemål så tilstrækkeligt, at der kan udstedes kompetencebevis. Det er altså en mulighed for ansøgeren til at vise sig mere kompetent, gennem udførelse af én eller flere opgaver i den såkaldte RKV-uge (betegnelsen skyldes, at RKV skal være afsluttes indenfor en tidsramme, der svarer til en uge). Se model 2. Såfremt der søges om et helt uddannelsesbevis, vil ansøgeren altid udover vurderingen og eventuelt en RKV-samtale skulle deltage i minimum den del af RKV-ugen, som omfatter metoderne i relation til afgangsprojektet. Hvem foretager kompetencevurderingen? Det er de uddannelsesinstitutioner, som udbyder Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning, som har forpligtelsen til at forestå individuel kompetencevurdering. Det vil sige, at vurderingen kan foretages af én eller flere af de seks udbydere i landet (CVU Storkøbenhavn, CVU Sjælland, CVU Lillebælt, JCVU, CVU Midt-Vest og CVU Vest). Disse uddannelsesinstitutioner kan indgå aftaler om samarbejde eller arbejdsdeling vedr. gennemførelse af realkompetencevurderingen. 5

6 Kompetencevurderingen foretages af bedømmere ansat af de enkelte uddannelsesinstitutioner til at varetage opgaven. Bedømmerne indgår i et korps af bedømmere med underviser- eller censorerfaring fra Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning og vejledererfaring. Der etableres en følgegruppe hos hver uddannelsesinstitution, som foretager RKV af vejledere. Følgegruppens opgave er at være opfølgende i f.t. erfaringerne med RKV og at sikre kvaliteten i gennemførelsen af vurderingerne. Klageadgang Klager over afgørelser om godskrivning af realkompetencer afgøres af Kvalifikationsnævnet 6

7 MODEL 1 Model for forløbet i den individuelle kompetencevurdering for ansøgninger om adgangsbevis Begrundet ansøgning bilagt dokumentation og selvevaluering Behandling af ansøgning Eventuel samtale ved tvivlspørgsmål Færdig vurdering Afvisning Adgangsbevis 7

8 MODEL 2 Model for forløbet i den individuelle kompetencevurdering for ansøgninger om kompetencebevis eller uddannelsesbevis Begrundet ansøgning indsendes med angivelse af, hvilke beviser der søges om Afvisning Godkendelse til RKV Indsamling og indsendelse af dokumentation og selvevaluering Realkompetencevurdering, der kan omfatte en RKV-samtale: Samtale, der supplerer ansøgningen, og fører til vurdering, dvs. afvisning, godskrivning af moduler, eller uddybet kompetencevurdering Afvisning Eventuel uddybet kompetencevurdering ( RKV-uge ): Udførelse af én/flere opgaver, der tager afsæt i egen vejlederpraksis, fx case, observation/video, synops, skitse, politikpapirer, interviews mv afhængigt af modul. Kompetencebevis(er), dvs. godskrivning af ét/flere moduler Ingen godskrivning Færdig vurdering Kompetencebevis(er) eller uddannelsesbevis Se forklaring og eksempler på næste side. 8

9 De to grønne felter angiver de aktiviteter, som ansøgeren hhv. skal og kan indgå i i realkompetencevurderingen. Den uddybede kompetencevurdering vil kun finde sted, hvis der er tvivl om, at ansøgeren opfylder et moduls kompetencemål så tilstrækkeligt, at der kan udstedes kompetencebevis. Den uddybende kompetencevurdering vil desuden finde sted i relation til ansøgning om et helt uddannelsesbevis, som minimum i f.t. afgangsprojektet. Eksempler Følgende eksempler kan tjene til illustration af, hvordan et RKV-forløb kan se ud: 1. En vejleder ansøger om RKV og dermed godskrivning i relation til fx de tre obligatoriske moduler på Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning (DUE). Forudsat at ansøgerens dokumentation er fyldestgørende og tilstrækkelig i f.t. kompetencemålene for DUE, får hun/han udstedt kompetencebeviser for de tre moduler. Der resterer derfor to valgmoduler samt afgangsprojektet, som ansøgeren derefter tager på diplomuddannelsen. 2. En vejleder ansøger om RKV og dermed godskrivning i relation til de tre obligatoriske moduler og to relevante valgmoduler på DUE, dvs. alle moduler undtaget afgangsprojektet. Forudsat at ansøgerens dokumentation er fyldestgørende og tilstrækkelig i f.t. kompetencemålene for DUE, får hun/han udstedt kompetencebeviser for de fem moduler. Der resterer derfor et afgangsprojekt, som ansøgeren derefter tager på diplomuddannelsen. 3. En vejleder ansøger om RKV og dermed godskrivning i relation til hele diplomuddannelsen, dvs. alle moduler inkl. afgangsprojektet. Forudsat at ansøgerens dokumentation er fyldestgørende og tilstrækkelig i f.t. kompetencemålene for DUE, får hun/han udstedt kompetencebeviser for de fem moduler, men vil skulle indgå i en uddybet kompetencevurdering i f.t. afgangsprojektet. Ansøgere vil kunne læse om de opgaver og metoder, der kan anvendes i den uddybende kompetencevurdering, på uddannelsesudbydernes hjemmesider. 9

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog REALKOMPETENCER - det du kan Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2008 Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Realkompetencevurdering og -anerkendelse

Realkompetencevurdering og -anerkendelse Afsluttende rapport Projekt 6.3 Realkompetencevurdering og -anerkendelse Udarbejdet af: Rita Buhl Lisbeth Højdal Ellen Enggaard December 2008 1 Indhold INDHOLD... 2 1 ARBEJDSRAPPORT... 3 PROJEKTBESKRIVELSEN...

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Kompetencevurdering i relation til kompetencemålene i hvert modul i Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne

Syddansk Universitets praktikkoncept. for diplomingeniøruddannelserne Syddansk Universitets praktikkoncept for diplomingeniøruddannelserne Revideret Maj 2013 1 Indhold 1 Indledning baggrund for praktikkonceptet 3 2 Krav til konceptet 4 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 Konceptet

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses-

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Odense Tekniske Skole 2004 Indstilling i forbindelse

Læs mere