Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kræves der for at undervise på EUX?"

Transkript

1 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for HL på nuværende tidspunkt at rådgive konkret om, hvordan du som lærer skal forholde dig til et eventuelt kompetenceløft. I denne vejledning kan du se de nuværende kvalifikationskrav til at undervise på gymnasialt niveau, som det er beskrevet i den gældende bekendtgørelse. Vi beskriver samtidig, hvad du kan gøre nu og her for bedst muligt at forberede dig på at kunne undervise på EUX. Hvordan vurderes dine kompetencer? Det er alene skolens leder, der vurderer, om du har de nødvendige faglige kompetencer. I vurderingen af dine faglige kompetencer kan/skal skolens leder tage udgangspunkt i de gældende retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i gymnasiale uddannelser (de faglige mindstekrav). I beskrivelsen af de faglige krav understreges det, at faglige kompetencer dækker undervisning på alle fagets niveauer i de gymnasiale uddannelser. Du kan således ikke få anerkendt faglige kompetencer til kun at undervise på C-niveau i et givent fag - du skal have kompetencer til også at kunne undervise på A og B- niveau, selv om du kun skal undervise på C-niveau. Hvilke faglige og pædagogiske kompetencer er nødvendige? Undervisningskompetencer til gymnasialt niveau er betinget af både faglige og pædagogiske kompetencer: Faglige kompetencer er betinget af et fagligt niveau svarende til at have bestået en kandidateksamen ved et universitet eller universitetsskole. For lærere, der underviser i erhvervsrelaterede fag, findes en anden vej til at opnå kandidatniveau (Se det følgende afsnit om særlige regler for HHX og HTX). Pædagogiske kompetencer opnås ved at gennemgå et pædagogikum. Det er endnu ikke meldt ud, om diplomuddannelsen i erhvervspædagogik (PD) fuldt ud sidestilles med gymnasialt pædagogikum ved undervisning på EUX. 1

2 Særlige regler for HHX og HTX - og erhvervsrettede fag på EUX Inden for de tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomisk orienterede fag kan den faglige kompetence opnås af personer uden en kandidateksamen. Man skal i stedet have en kombination af en videregående uddannelse af mindst tre et halvt års varighed på en ingeniørhøjskole, handelshøjskole eller et universitet og efterfølgende kvalificerende beskæftigelse og/eller videre-/efteruddannelse. I det enkelte fag er faglig kompetence betinget af et fagligt niveau, der mindst svarer til et uddannelsesforløb, der er gennemført ved et universitet eller tilsvarende institution. Omfanget skal være mindst 90 ECTS-point. Lærere, der underviser i de erhvervsrelaterede fag på HHX og HTX, skal have mindst to års relevant erhvervserfaring. Hvilke uddannelser giver de nødvendige kompetencer? I reformteksten er det specifikt beskrevet, at det vil være muligt for lærere med HD-uddannelse at undervise på gymnasialt niveau på en merkantil EUX. Kvalifikationskravene er beskrevet som en videregående uddannelse på 3,5 års varighed på en ingeniørhøjskole, handelshøjskole eller et universitet og efterfølgende kvalificerende beskæftigelse og/eller videre-/efteruddannelse. Uddannelseskravet opfyldes af andre uddannelser end HD, blandt andet merkantile professionsbachelorer, diplom/teknikumingeniøruddannelser og andre professionsbacheloruddannelser, der indeholder merkantile fagområder. Efterfølgende skal man have en kvalificerende beskæftigelse og/eller efter/videreuddannelse i et omfang og på et niveau, der gør den pågældende lærers faglige kvalifikationer sammenlignelige med kandidater fra et universitet eller en tilsvarende højere uddannelsesinstitution. Vær opmærksom på, at en almindelig universitetsbachelor på 3 år ikke opfylder ovenstående krav, som reglerne er i dag. Hvordan kommer du videre? Som tidligere beskrevet er det ikke klarlagt, hvordan det merkantile EUX-forløb bliver struktureret, men ønsker du at kvalificere dig til at undervise på erhvervsrettede fag på EUX-uddannelserne, er det muligt, hvis du erhverver dig en HD. 2

3 Ønsker du at undervise på almen/studeforberedende fag, som for eksempel dansk, engelsk og samfundsfag på A- og B-niveau, skal du, som det ser ud i dag, have kandidatniveau i det pågældende fag. Ønsker du opkvalificering fra dit nuværende niveau til kandidatniveau, er det en god ide at kontakte et universitet eller anden uddannelsesinstitution, der udbyder den pågældende uddannelse. Her kan du søge merit eller realkompetencevurdering og på den måde få godskrevet dine allerede opnåede kvalifikationer. Sådan er reglerne for merit og realkompetencevurdering Der er to muligheder for at blive opkvalificeret på kortere tid. Det er: 1. at få merit for tidligere formelle uddannelser i forhold til en konkret uddannelse. 2. at få en realkompetencevurdering ud fra uddannelse og erhvervserfaring. 1: Merit Merit kan alene føre til en afkortning af en uddannelse. En meritvurdering er institutions- og uddannelsesspecifikke og giver kun ret til afkortning af en given uddannelse på en given institution. Har du gennemført en uddannelse, dele af en uddannelse eller måske blot et enkelt fag, kan du søge om at få faget/fagene godskrevet som led i din nye uddannelse. Det kaldes merit. Det er den enkelte uddannelsesudbyder, dvs. studienævnet for den uddannelse, du ønsker at tage, som beslutter, om du kan få merit. Hvis du ønsker at søge om merit, bør du derfor søge vejledning hos den faglige vejleder eller studievejlederen for din uddannelse, du søger ind på. Generelt gælder det, at du kan søge om merit, hvis du har bestået eksamen i tilsvarende fag på en anden uddannelse, en anden uddannelsesinstitution eller i udlandet. Du kan få merit for sammenlignelige fag, for eksempel hvis et fag eller et fagligt indhold går igen i både din tidligere uddannelse og den ønskede uddannelse. I det tilfælde skal du kontakte den faglige vejleder for at høre om dine muligheder for fritagelse og valg af andet fag i stedet. En meritgodkendelse kræver, at alle dine oplysninger, der vedrører faget, du ønsker at læse, er tilgængelige for den pågældende uddannelsesinstitution. Du skal kunne redegøre for, hvor meget kurset eller kurserne tæller i ECTS-point. Du skal også kunne redegøre for indholdet af kurserne og argumentere for, at det er relevant for den uddannelse, du søger optagelse på. 2: Realkompetencevurdering En realkompetencevurdering er en godkendelse af erfaringer fra mange forskellige sammenhænge, som har givet dig kompetencer svarende til, hvad du kunne have opnået i et formelt uddannelsesforløb. 3

4 Det er et anerkendelsessystem, som dækker fra adgang til uddannelse, afkortning af uddannelse til hele uddannelsesbeviser. Et realvurderingsbevis er gældende for samme uddannelse ved alle udbydere af den pågældende uddannelse. Vurderingen sker på baggrund af en skriftlig dokumentation, som du selv fremlægger. Det kan f.eks. være bevis for tidligere uddannelse og kurser, dokumentation for ansættelse og erhvervserfaring eller beskrivelse af frivilligt arbejde og lignende. I første omgang vurderer uddannelsesinstitutionen, om der er grundlag for at gå i gang med en realkompetencevurdering. Hvis institutionen skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke i tilstrækkelig høj grad svarer til adgangskravene eller målene for den uddannelse, som du ønsker at blive vurderet i forhold til, kan den afslå at iværksætte realkompetencevurderingen. Du har i så fald krav på vejledning til, hvilke muligheder du ellers har. Hvis institutionen skønner, at der er grundlag for en realkompetencevurdering, tilrettelægger institutionen et vurderingsforløb i samarbejde med dig. De metoder, der bruges i vurderingen, kan være interview, skemaer, test, mindre projektforløb og lignende. Vurderingen må have en varighed svarende til en uge sammenlagt, men kan godt spredes over flere uger. Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du enten et adgangsbevis, et kompetencebevis eller et uddannelsesbevis, som er gyldigt på institutioner, der er godkendt til at udbyde den pågældende uddannelse. Hvis du er uenig i institutionens vurdering af dine realkompetencer, kan du klage til Kvalifikationsnævnet. Har du en videregående uddannelse i forvejen, er realkompetencevurderingen omfattet af deltagerbetaling. Beløbets størrelse fastsættes af uddannelsesinstitutionen. Hvordan er skolen forpligtet til at kompetenceudvikle lærerne? Som hovedregel skal skolen sikre, at lærerne har de kompetencer, der kræves for at undervise på erhvervsuddannelserne. I relation til EUX-forløbene er skolerne ikke direkte forpligtiget til at opkvalificere skolens lærere i forhold til kunne undervise på gymnasialt niveau. Det er dog vores oplevelse, at mange skoleledere gerne vil fastholde skolens faste og dygtige lærere. Derfor er mange også villige til at udarbejde en plan for et kompetenceløft af de lærere, der ønsker det. Øvelsen i den sammenhæng går ud på at klarlægge, hvordan kompetenceudviklingen skal finansieres, og hvilken tid du skal tildeles i forbindelse med uddannelsesforløbet. 4

5 Hvem betaler for din kompetenceudvikling? Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten. Fondens midler supplerer arbejdspladsernes egne udgifter til kompetenceudvikling og bliver fordelt på de enkelte arbejdspladser. Derfor skal der søges via skolen. For at få støtte skal skolens samarbejdsudvalg (SU) lave en kompetencestrategi med principper og retningslinjer for den samlede indsats med kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Kompetencestrategien skal også beskrive, hvordan skolerne vil anvende midlerne. Alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, kan som udgangspunkt få støtte fra Kompetencefonden. Alle medlemmer af HL opfylder dette krav. Kompetenceudviklingsforløb, som helt eller delvist finansiers af fonden, skal samtidig være en del af en individuel udviklingsplan for den enkelte medarbejder. Midlerne fra Kompetencefonden kan for eksempel bruges til betaling af kurser og uddannelsesudgifter, vikarlønninger, undervisningsmaterialer og honorarer for eksterne undervisere. Midlerne kan ikke anvendes til løn til medarbejdere, der deltager i kompetenceudviklingsaktiviteter. Det er muligt at hente hjælp i Kompetencesekretariatet, som kan vejlede dig og skolen. Vær opmærksom på, at der er deadlines for ansøgninger. Ydereligere oplysning kan findes på Har du spørgsmål? Som nævnt ved vi på nuværende tidspunkt ikke, hvilke fag og niveauer den merkantile EUX kommer til at indeholde, og derfor heller ikke helt konkret, hvilke krav der bliver stillet til de lærere, der ønsker at undervise på uddannelsen. Har du spørgsmål til dine muligheder for kompetenceudvikling og indholdet af dette notat i øvrigt, er du velkommen til at kontakte konsulent Bodil Hoier i HL på eller

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere