Indstillingsrapport vedrørende projekt tværfaglig undervisning for sygepleje og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstillingsrapport vedrørende projekt tværfaglig undervisning for sygepleje og"

Transkript

1 Aarhus Universitetshospital Hospitalsledelsen/ Faglig leder for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitet Studieleder Medicin Anne Mette Mørche VIAUC Sygeplejeuddannelsen Uddannelsesleder Anne Munch Indstillingsrapport vedrørende projekt tværfaglig undervisning for sygepleje og medicinstuderende projektperiode Indstilling: 1. At studieledelserne på VIA og AU og hospitalsledelsen AUH godkender at projektet/undervisningen overgår til drift 2014 med afsæt i indstillingsrapporten 2. At ledelserne på VIA, AU og AUH godkender estimeret ressourceforbrug og fordeling af udgifterne som de fremgår af indstillingsrapportens kapitel 2 og i samarbejdskontrakten bilag 1 3. At ledelserne på VIA, AU og AUH godkender udkast til samarbejdskontrakt og underskriver denne. Indstillingsrapport udarbejdet af: Rikke Mousten (AUH), Inge Madsen (VIA) og Peter Musaeus (AU) Bilagsliste bilag 1 Udkast til samarbejdskontrakt 1

2 Forord: Denne rapport indeholder arbejdsgruppens afrapportering og anbefaling i forhold til projekt tværfaglig undervisning for sygepleje- og medicinstuderende. Rapporten falder i fem dele. kapitel 1 Baggrund og anbefaling kapitel 2 Kort undervisningsbeskrivelse kapitel 3 Forslag til fremtidig organisering samt estimeret ressourceforbrug kapitel 4 Forslag til fremtidige udviklingstiltag kapitel 5 Summativ evaluering af deltagertilfredshed Kapitel 1 Baggrund og arbejdsgruppens anbefaling I efteråret 2011 blev der i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College og Aarhus Universitetshospital udarbejdet en projektbeskrivelse indeholdende et koncept for et tværfagligt undervisningsforløb for sygepleje- og medicinstuderende. (se den fulde projektrapport på En arbejdsgruppe bestående af Peter Musaeus (AU), Inge Madsen (VIA) og Rikke Mousten (AUH) fik ansvar for logistisk planlægning, undervisningstilrettelæggelse og evaluering. Det har desforuden været gruppens opgave at involvere sygeplejersker og læger som undervisere, sikre udveksling af information i og på tværs af de involverede institutioner samt i opstartsfasen at forelæse på undervisningsdagen. Projektperioden udløber pr og på det tidspunkt har knap 1300 sygepleje - og medicinstuderende modtaget undervisning fordelt på fire årlige undervisningsdage. I projektperioden er der foretaget mindre justeringer undervejs, så undervisningen altid fremgår relevant og opdateret. I lyset af deltagernes evalueringer og undervisernes tilbagemeldinger er det arbejdsgruppens vurdering, at samarbejdet omkring afvikling af undervisningen fungerer godt og der har været generel tilfredshed blandt deltagerne. (uddybes i kapitel 5) Arbejdsgruppens anbefaling Både nationalt og internationalt er der fokus på interdisciplinært samarbejde i sundhedssektoren. Litteraturen peger på, at der er effekt af - og behov for mere udvikling af samarbejde mellem fagdisciplinerne. (1,2,3,4). I lyset af litteraturen på området og i lyset af deltagernes tilfredshed anbefaler arbejdsgruppen, at projektet/undervisningen fortsætter. Med _ en kontinuerlig opmærksomhed på justeringer, som er mulig inden for de eksisterende tids 2

3 og økonomiske rammer. Eksempelvis bør der være større opmærksomhed på at undgå, at undervisningen falder for tæt på de sygeplejestuderendes eksamen i de kliniske afsnit. Begrundelsen for anbefalingen er dels, at undervisningen opleves som udbytterig for deltagerne, men også fordi samarbejdet mellem de tre organisationer om tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen har genereret -og fortsat vil - kunne generere organisatoriske erfaringer, som kan komme fremtidige tværfaglige, tværsektorielle projekter til gavn. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at konceptet således har en strategisk værdi. Det understøtter den politiske og uddannelsespolitiske dagsorden og interesse for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. kapitel 2. Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af undervisningskonceptet som nu er afprøvet igennem to år og som arbejdsgruppen anbefaler skal fortsætte. I foråret 2012 valgte repræsentanter fra VIA-UC, Aarhus Universitet, Health og Aarhus Universitetshospital at igangsætte tværfaglig stuegangsundervisning for sygepleje- og medicinstuderende på overbygningen: 1. Medicinstuderende på 7. semester (1 semester kandidat), som i denne periode afvikler klinisk undervisning. Der er ca. 170 medicinstuderende på 7. semester. 7. semester afvikles to gange årligt. 2. Sygeplejestuderende på 6. semester (Modul 11 og 12), som i denne periode afvikler klinisk undervisning. Der er ca. 120 sygeplejestuderende på 6. semester (modul 11. og 12 ). Undervisning består af én -temadag á 6 lektioners varighed afviklet med forelæsninger og holdøvelser med fælles analyseopgaver og drøftelser. Undervisningen finder sted på VIA-UC med 4 sygepleje- og 4 læge-holdundervisere og 2 sygepleje- og lægeforelæsere. Formål Formålet med et tværprofessionelt samarbejde mellem sygepleje- og medicinstuderende i Aarhus er, at de studerende tilegner sig: 1. Indsigt i et andet professionelt domæne, herunder forståelse for den anden professions uddannelse og kompetencer. 3

4 2. Forståelse for de specielle kommunikationsmæssige udfordringer der ligger i en samtale, hvor repræsentanter for to professioner sammen har en samtale med en patient (fx stuegang og udskrivelsessamtale). 3. Strategier for, hvordan den gode samtale med patient afvikles, når to professioner har samtalen sammen. Læringsmål Den studerende skal opnå: Kommunikations færdigheder: 1. Redegøre for principperne for stuegangskommunikation 2. Redegøre for egen professions faglighed Kliniske færdigheder (der også indeholder kommunikations færdigheder): 3. Kunne gennemføre en udskrivningssamtale Refleksive færdigheder. 4. Beskrive og diskutere problemstillinger, der knytter sig til samarbejde i den kliniske hverdag mellem sygeplejersker og læger. 5. Beskrive, analysere og reflektere over patient case i forbindelse med stuegang, herunder specifikt at forholde sig til egen rolle i et konkret udskrivningssamtale. Indhold - Indhold og tilrettelæggelse af læge- og sygeplejerskeuddannelsen og kompetence/ansvarsområde for de to professioner. - Muligheder og problemstillinger i tværfaglig kommunikation og samarbejde. - Faser og metode i tværprofessionelle patientsamtaler knyttet til eksempelvis i stuegang og udskrivning. 4

5 Kapitel 3 fremtidig organisering og estimeret ressourceforbrug I løbet af et år afvikles undervisning for 4 hold svarende til 680 studerende pr år. Arbejdsgruppen anbefaler at undervisningen fortsat forankres, organiseres og sponsoreres i et samarbejde mellem de tre organisationer med følgende fordeling af udgifter: Aarhus Universitetshospital bidrager med en koordinator til arbejdsgruppen samt honorar til fire sygeplejeundervisere Aarhus Universitet/medicinstudiet bidrager med en koordinator til arbejdsgruppen, en studiesekretær samt honorar til fire kliniske lægeundervisere VIA/sygeplejeuddannelsen bidrager med koordinator til arbejdsgruppen samt stiller færdighedslaboratorium, auditorium, grupperum og forplejning til undervisergruppen til rådighed Det anbefales at arbejdsgruppen fortsætter. Gruppen har til opgave at sikre kontinuitet i undervisningen, at sikre fagudvikling, kvalitetssikring og formidling af resultater i artikler, konferencer. Estimeret ressourceforbrug for arbejdsgruppen pr hold: Koordinatormøder af ca. fire timers varighed - (16 timer pr år) Kursuslederrollen på dagen ca. 8 timer (32 timer pr år) Forberedelse af undervisning (klargøring af materiale, booke undervisere, ajourføring af hjemmeside m.m.) mellem 10 og 20 timer (40-80 timer pr år) Korrespondance med studerende: varierende Estimeret ressourceforbrug for AUH pr hold: Honorar til sygeplejeundervisere + udgifter til materiale + sekretærbistand: antal undervisere pr hold: 4 takst: 460 kr. pr time inklusiv forberedelse i alt: 4,5 time x 460 kr. x 4 undervisere x 4 årlige hold = kr. Udgifter til undervisningsmateriale og sekretærbistand: kr. i alt kr. Estimeret ressourceforbrug for AU pr hold: Timeforbrug til lægeundervisere + udgifter til materiale + sekretærbistand 5

6 antal undervisere pr hold: 4 Antal timer pr lægeunderviser inklusiv forberedelse: 4,5 timer pr. undervisningsgang x 2 forberedelsestimer Plus forelæser 1 time plus 1 times forberedelse; i alt 38 timer. Anslået tidsforbrug for kursussekretær (for medicin og VIA): Rikke Mønster, studieadm. AU: 8 timer pr. semester. Louise Binow Kjær (Medicin): 8 timer pr. semester. Estimeret ressourceforbrug for VIA pr hold. Udgifter til leje af færdighedslab, auditorium, grupperum, forplejning til undervisere + timer til koordination jævnfør ovenstående 6

7 Kapitel 4 Forslag til fremtidige udviklingstiltag inden for samme tids og økonomiske rammer På baggrund af deltagerevaluering og på baggrund af kvalitativ evaluering, udført af lektorerne Karen Møller og Lene Lerbech Sørensen ved VIA, ønsker arbejdsgruppen at justere indholdet i det nuværende program på udvalgte punkter. Ligeledes er der planer om: - At erstatte skriftlig bunden evaluering med omkring to kvalitative fokusgruppeinterviews med de to grupper at studerende evt. med henblik på et followup studie af disse som færdigt uddannede efter 1. år. - At informere bedre om at undervisningsforløbet er obligatorisk studieaktivitet for begge gruppe af studerende. - At beskrive dette projektets model for samarbejde, som vi vurderer, kan danne læring for andre, som ønsker at starte lignende tværsektorielle projekter. Perspektivering: Arbejdsgruppen ser selv nye projekter i forhold til at øve de studerende i brug af TELEMEDICIN og således ruste dem i de fremtidige opgaver, som de forventes at løse i fremtidens sundhedssektor. Der findes ingen pt. uddannelses tiltag inden for dette område. Vi ser det som et eksempel på et vigtigt område og ser således en mulighed for at udvikle en undervisningsmodel til en sådan opgave, men vi modtager meget gerne inputs fra ledelsen omkring mulige fremtidige undervisningssamarbejder mellem tværfagligt udbud af undervisning af sygeplejerske- og medicinuddannelsens professionsdel. 7

8 Kapitel 5 Tværfaglig stuegang : Studenter-evaluering af 1-kursusdag En skriftlig evaluering blev foretaget i projekt tværfaglig undervisning for sygeplejerske- og medicinstuderende startende 26 marts Evalueringen består af tre spørgsmål med Likert- Skala og to åbne kvalitative spørgsmål. De kvalitative spørgsmål er ikke systematisk afrapporteret, men brugt til at fortolke resultaterne i konklusionen og til feedback til undervisere. Vejledt af reviews af forskningslitteraturen (Marsh, 1987; Spencer, & Schmelkin, 2002) om nytten af studenterevaluering, valgte vi ikke at evaluere den enkelte underviser, men det samlede udbytte af undervisningen og specifikke undervisningsaktiviteter. Vi valgte - set i forhold til at der (kun) er tale om et 1-dags-kursus - at benytte et kort evalueringsskema. En hvilken som helst evalueringsmetode har naturligvis sine begrænsninger, men kan bruges til at forbedre undervisning, men ikke til at konkludere at undervisningen skaber de ønskede virkninger. Resultat: 26 marts 2012 Der var følgende antal studerende: Sygeplejestuderende 53 Lægestuderende 59 I alt 112 Likert-skala: Meget Udbytterigt Neutral Mindre Slet ikke udbytterigt udbytterigt udbytterigt Spørgsmål 1: Hvad var dit overordnede udbytte af kurset? Sygeplejestuderende Procentuelt 18,87 60,38 13,21 5,66 0,00 Lægestuderende Procentuelt 30,51 61,02 3,39 5,08 0,00 8

9 I alt (%) 25,00 60,71 8,04 5,36 0,00 Vi fortolker resultatet som en succes, når 86 % studerende evaluerede at overordnet var kurset meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 2 Hvad var dit udbytte af de to patientcases og øvelser? Sygeplejestuderende Procentuelt 26,42 49,06 13,21 7,55 3,77 Lægestuderende Procentuelt 37,29 47,46 11,86 3,39 0,00 I alt (%) 32,14 39,29 12,50 5,36 1,79 Patientcases og øvelser blev evalueret som meget udbytterigt eller udbytterigt af knap 71 % af de studerende. Spørgsmål 3: Hvad var dit udbytte af interviewøvelsen? Sygeplejestuderende Procentuelt 20,75 56,60 15,09 5,66 1,89 Lægestuderende Procentuelt 38,98 55,93 6,78 0,00 0,00 I alt (%) 30,36 56,25 10,71 2,68 0,89 Interviewøvelsen (hvor par af sygeplejestuderende og medicinstuderende interviewer hinanden om deres respektive uddannelser) blev altså opfattet som meget udbytterigt eller udbytterigt af knap 87 %. Resultat: 21 maj 2012 Der var følgende antal studerende: 9

10 Sygeplejestuderende 59 Lægestuderende 85 I alt 112 Spørgsmål 1: Hvad var dit overordnede udbytte af kurset? Mangler Sygeplejestuderende Procentuelt 20,34 72,88 5,08 0,00 0,00 Lægestuderende Procentuelt 12,94 61,18 17,65 4,71 1,18 I alt (%) 15,97 65,97 12,50 2,78 0,69 Altså i alt 82 % studerende oplevede kurset som meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 2: Hvad var dit udbytte af de to patientcases og øvelser? Sygeplejestuderende Procentuelt 28,81 64,41 3,39 3,39 0,00 Lægestuderende Procentuelt 20,00 64,71 11,76 3,53 0,00 I alt (%) 23,61 64,58 8,33 3,47 0,00 Udbyttet af patientcases og øvelser vurderes yderst tilfredsstillende (88 % meget udbytterigt eller udbytterigt ). Spørgsmål 3: Hvad var dit udbytte af interviewøvelsen? Sygeplejestuderende Procentuelt 20,34 40,68 23,73 11,86 1,69 Lægestuderende Procentuelt 8,24 44,71 31,76 11,76 3,53 I alt (%) 13,19 43,06 28,47 11,81 2,78 10

11 Tilfredshed med udbyttet af interviewøvelsen (56 %) om end denne øvelse vurderes lavere end det overordnede udbytte af kursus. Resultat: 10 december 2012 Der var følgende antal kursister: Sygeplejestuderende 53 Lægestuderende 74 I alt 127 Spørgsmål 1: Hvad var dit overordnede udbytte af kurset? Sygeplejestuderende Procentuelt 9,43 67,92 22,64 1,89 0,00 Lægestuderende Procentuelt 24,32 55,41 14,86 2,70 0,00 I alt (%) 0,18 0,61 0,18 0,02 0,00 I alt 79 % af de studerende oplevede at kurset var meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 2: Hvad var dit udbytte af de to patientcases og øvelser? Sygeplejestuderende Procentuelt 24,53 47,17 22,64 5,66 0,00 Lægestuderende Procentuelt 32,43 56,76 10,81 0,00 0,00 I alt (%) 0,29 0,53 0,16 0,02 0,00 I alt 82 % af de studerende oplever at patientcases og øvelser var meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 3: Hvad var dit udbytte af interviewøvelsen? Sygeplejestuderende

12 Procentuelt 30,19 47,17 16,98 3,77 0,00 Lægestuderende Procentuelt 29,73 36,49 25,68 6,76 1,35 I alt (%) 0,30 0,41 0,22 0,06 0,01 I alt 71 % af de studerende oplever at interviewøvelse var meget udbytterig eller udbytterig. Resultat: 8 april 2013 Sygeplejestuderende 36 Sygeplejestuderende Lægestuderende 82 Lægestuderende I alt 118 I alt Kommentar: Vi er i kursusgruppen opmærksomme på problemet med dette års faldende deltagelse for sygeplejerskestuderende og stigende antal medicinstuderende (36/82 i forhold til første års ratio på: 53/59). Vi er ved at undersøge om kursus kan gøres obligatorisk for både sygeplejerske- og medicinstuderende. Spørgsmål 1: Hvad var dit overordnede udbytte af kurset? Sygeplejestuderende Procentuelt 19,44 69,44 11,11 0,00 0,00 Lægestuderende Procentuelt 23,17 68,29 8,54 0,00 0,00 I alt (%) 22,03 68,64 9,32 0,00 0,00 Altså omtrent 91 % studerende oplevede kurset som meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 2: Hvad var dit udbytte af de to patientcases og øvelser? Sygeplejestuderende Procentuelt 27,78 63,89 5,56 0,00 0,00 12

13 Lægestuderende Procentuelt 24,39 65,85 6,10 2,44 0,00 I alt (%) 25,42 65,25 5,93 1,69 0,00 Altså omtrent 91 % studerende oplevede øvelserne som meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 3: Hvad var dit udbytte af interviewøvelsen? Sygeplejestuderende Procentuelt 22,22 50,00 22,22 5,56 0,00 Lægestuderende Procentuelt 18,29 42,68 28,05 4,88 2,44 I alt (%) 19,49 44,92 26,27 5,08 1,69 Altså 64 % oplevede interviewøvelsen som meget udbytterig eller udbytterig. Selvom interviewøvelsen altså evalueres relativt dårligere end patientcases skal dette ses i forhold til en helhed, hvor interviewøvelsen bygger op til cases; som en sygeplejestuderende skriver i den kvalitative evaluering: Interview god icebreaker, god relation resten af dagen. Snak om fordomme og forventninger om fremtidigt samarbejde. April 2013: Udvalgte kvalitative kommentarer/evalueringer Sygeplejestuderende: Sp. Hvilke tre ting var gode ved kurset hvorfor? Godt at få indblik i lægernes rolle og kompetencer og metoder til struktureret stuegang. At møde lægen på lige fod; at lægen så ressourcerne i sygeplejersken. Godt at starte tværfagligt samarbejde tidligt. At man fik indblik i medicinuddannelsen. Mere klarhed over ansvarsfordeling mellem sygeplejerske, læge. Kommunikationsredskaber. Fordomme blev lidt afklaret især ift. At få fortalt hvilken viden sygeplejerskerne har. Fik forståelse for at de medicinstuderende har det svært i praksis. Teambuilding. 13

14 Cases, møde medicinstuderende udenfor sygehuset. Seriøsitet. Rart at møde de medicinstuderende og få nedbrudt fordomme på tværs af uddannelserne. Og dejligt at spille sygeplejerske og mærke, at man kan noget. Dagen havde en tilpas længde. Snak med medicinstuderende om deres kompetencer og hvad de forventer af sig selv og os som faggrupper. Konstituering af fagidentitet overfor og i samarbejde med medicinstuderende. At få italesat samarbejdet mellem professionerne. Øvet stuegang. Få kendskab til medicinstudiet. Jeg fik mest ud af at lære om hvad læger har af virke, da jeg allerede føler mig øvet i stuegang og min kliniske vejleder er med til at vejlede og evaluere mig i klinikken. Hvilke tre ting savnede du på kurset hvorfor? Flere sygeplejestuderende efterlyser at dagen har flere cases. Desforuden efterlyses mere fokus på, hvad der hver især er vores roller. Jeg følte at den lægestuderende tog styringen begge gange. Mangler fokus mellem sygeplejersken og lægen. Altså hvad er styrkerne og svaghederne hos hver. Måske mere teori omkring forskellige ansvars- og fagområder. Rollefordeling ift. stuegangsfunktionen. Desforuden nævnes: Evt. mere information i forelæsningen omkring hvad det er forventeligt at sygeplejersken varetager til stuegang + lægen. Evt. informationer omkring selve opbygningen af uddannelserne. Analyse: Vi har i kursusgruppen i lyset af ovenstående kommentarer (som deles af underviserne) allerede udviklet yderligere tre cases til dagen. Omkring ovenfor nævnte kritikpunkter (rolleklarhed og uddannelse) vil vi forsøge at tage højde herfor i E2013 til forelæsning om morgenen. En enkelt studerende efterlyser mere entusiastiske undervisere i færdighedslab altså til øvelsen. Vi vil nævnte dette til underviserne og overveje om vi kan hjælpe dem til at lave øvelser til energiers og fokuspunkter for opsamling af interviewøvelser. Enkelte sygeplejerskestuderende nævner: Medicinstuderende havde for lidt klinikerfaring ift. os. At det lå før modul 12 på sygeplejeuddannelsen da vi allerede har gået stuegang og derfor ikke fik meget ud af øvelserne. At de medicinstuderende havde mere erfaring med sig. At det ikke ligger før på sygeplejeuddannelsen. Vi er for langt i uddannelsen til at få så meget ud af timerne. Det ville være dejligt med mere viden omkring uddannelserne. At det ikke bliver oftere gentaget gerne flere forløb. Og: Skulle have ligget før modul 11 og 12 nu har man nærmest allerede fået egne dårlige vaner. 14

15 Lægestuderende: Hvilke tre ting var gode ved kurset hvorfor? Man fik mere struktur i stuegang. Møde sygeplejersker på lige fod. Kendskab til en anden faggruppe. Lære at samarbejde med en sygeplejerske. Interviewøvelsen, større forståelse for hinanden. Vi er i virkeligheden meget ens. Samme tilgang. Patientcases øvelse gør mester strukturering af stuegang. Udnyttelse af sygeplejerskens kompetencer / indsigt. Det var godt at se, hvor stor en ressource man har i sygeplejersken. De ved meget mere om patienter, end der lige står i journalen. At casen var bygget op sådan at medicinsk faglige ikke fyldte så meget. På den måde kom kommunikation til at stå i fokus. At vi fik mødt en masse søde sygeplejersker, og fik prøvet at samarbejde med dem. Det fungerede rigtig godt. Faciliteterne. Cases. Godt planlagt. Brobygning. Opgør med fordomme. Hvilke tre ting savnede du på kurset hvorfor? Mindre pause flere cases. For lang frokostpause. Mere om sygeplejerolle vs. lægerolle. At komme lidt hurtige i gang med øvelserne. Fx behøvede vi ikke 45 minutter til at evaluere interviewøvelsen. En dag er for lidt. Kunne evt. være over 2 eller flere dage. Mere fokus på samarbejde mellem læge og sygeplejerske. Fokus på de enkeltes ansvarsområder og ikke kun case-kommunikation. FORVENTNINGSAFSTEMNING mellem læge og sygeplejerske. Fokus på REDSKABER til bedre kommunikation. Jeg savner at snakke om de konflikter, der kan opstå mellem læger og sygeplejersker i det virkelige liv og om forebyggelse og løsning af de eventuelle konflikter. Forelæsningen inden var ikke brugbar for mig. Jeg savner lidt klinisk erfaring. Jeg kunne godt mærke, at de sygeplejestuderende havde en masse klinisk erfaring at støtte sig op ad, så måske kunne denne dag ligge lidt senere på kandidaten. Skuespillere som patienter eller ægte patienter. Det virkede sygeplejefagligt, som om vi skal lære at arbejde sammen med dem, og ikke så meget omvendt. Den første time var spildt. Evt. mere tid til casesøvelserne, så man kunne få flere omgange, da man lærer en del af at prøve igen. Man kan godt undvære forelæsningerne, da de ikke giver særligt stort udbytte. Synes de første forelæsninger var lidt overflødige de to i starten var overflødige. Mere teori, mindre evaluering, bryder mig ikke om PQRS. 15

16 Mere teori om hvordan en stuegang forløber, evt. casespil fra underviseren til inspiration. Videooptagelse af et godt og dårligt caseforløb. Flere professioner end blot sygeplejersker fx ergo, fys, diætist, m.fl. Indbyggede dilemmaer i cases. Gerne lignende seancer på senere kandidatsemestre evt. udbygget med flere professioner. Gerne yderligere progression i sværhedsgraden af cases ved gentagne seancer på senere semestre. Gerne rigtige patienter, som er grundigt instrueret i formålet med undervisningen. Gerne et større indblik i mulighederne for videreudvikling i andre specialister samt et større indblik i de enkelte uddannelser og de kompetencer, hver profession opnår i løbet af uddannelsen. Opfølgning: Vi vil forsøge at skærpe kvalitet i introforelæsning omkring uddannelsesopbygning om morgenen, vi har indarbejdet flere cases med stigende sværhedsgrad; vi er ved at se på muligheder af at lave video omkring stuegang og samarbejde. Vi mener ikke at skuespillere som figuranter eller to kursusdage er nødvendigt. Pointen om, at de lægestuderende og sygeplejestuderende har ulige klinisk erfaring på kursustidspunkt er vi opmærksom på, men her skal medregnes pragmatiske hensyn i forhold til overhovedet at få kursusdag til at gå op med curriculumhensyn på begge institutioner (VIA-UC og AU). Resultat: 3 juni 2013 Resultat mangler idet dato-stempel på evalueringer var forkert og gør det umuligt at evaluere. Konklusion Konklusionen er at kurset evalueres meget positivt af begge hold (marts og maj) om end mest positivt af andet hold (maj-holdet), hvilket kan have to grunde. For det første, at kurset anden gang var endnu bedre planlagt med materialer og informationer til de studerende. For det andet, at de medicinstuderende i maj har været i klinisk praktik og dermed er mere erfarne og bedre kan indgå i rollespil som læger og samarbejdspartnere med de sygeplejestuderende som på deres 6 semester har relativt omfattende klinisk/praktik-erfaring. Er kurset ressourcerne værd? Tidsmæssigt kan 1-dag næppe være et problem i lyset af de endog meget positive evalueringer kurset får fra de studerende. Kurset er et komplementært supplement til den øvrige undervisning de studerende modtager. Skulle enkelte studerende have sen vis erfaring med stuegang via klinikophold, har de dog næppe samme viden om tværfaglighed og de respektive fagligheder og uddannelser for sygepleje- og lægeprofessionen. Ressourcemæssigt er det ikke et dyrt kursus i sammenligning eksempelvis med simulationskurser med skuespillere som figuranter og dyr computermedieret teknologi. Hertil 16

17 kommer internationale og nationale anbefalinger om nytten af tværfaglig undervisning for hospitalspersonale. Hospitalspraksis i det 21 århundrede involverer i stigende grad interdisciplinært teamarbejde og WHO, OECD og andre internationale organisationer har opfordret til øget interprofessionel undervisning i sundhedsvidenskaberne, inklusiv sygepleje og medicin (Oandasan & Reeves, 2005). Adskillige reviews har således peget på vigtigheden af tværfaglig undervisning allerede i studietiden for sygepleje- og medicinstuderende (Zwarenstein et al., 2000; Reeves & Pryce, 1998; Lary et al., 1997). På den baggrund vil kursusgruppen anbefale at kurset gøres permanent ved AU og VIA-UC i samarbejde med AUH. Litteratur 1. Reeves et al. (2009): Interprofessional education: effects on professional practice and health care outcomes. (Cochrane Rewiew) 2. Kilminister et.al (2006): learning for real life: patient-focused interprofessional workshops offer added value.mededuc. 2004; 38: Pedersen BD et al. (2006):træning af tværfaglig kommunikation og samarbejde omkring stuegang for læge og sygeplejestuderende: et pilotprojekt. Ugeskrift for læger 168/ juni Lary MJ, Lavigne SE, Muma RD, Jones SE, Hoeft HJ. (1997). Breaking down barriers: multidisciplinary education model. J Allied Health 6(2): Marsh, H. W. (1987) Students evaluations of university teaching: research findings, methodological issues, and directions for further research, International Journal of Educational Research,11(3), Oandasan, I., Reeves, S. (2005). Key elements for interprofessional education Part 1: The learner, the educator and the learning context. Journal of InterprofessionalCare, 19(Suppl. 1), Reeves S, Pryce A. (1998). Emerging themes: an exploratory research project of an interprofessional education module for medical, dental and nursing students. Nurs Educ Today. 18: Spencer, K. J. & Schmelkin, L. P. (2002) Student perspectives on teaching and its evaluation, Assessment & Evaluation in Higher Education, 27(5), Zwarenstein M, Bryant W. (2000). Interventions to promote collaboration between nurses 10. Masterspeciale 2008 : Tværfagligt samarbejde - for ellers hænger det ikke sammen Institut for uddannelse, Læring og Filosofi. Aalborg Universitet Lone Kolbæk Formateret: Engelsk (USA) Formateret: Engelsk (USA) Formateret: Dansk Kommentar [PM1]: ØH???? 11.Politik for grunduddannelse Aarhus Universitetshospital (2013) 17

18 12. Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region (2012) 18

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport

Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport Pernille Kjær Svendsen, Klinisk underviser, sygeplejerske, Ortopædkirurgisk klinik Anne Baltzar

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1

Ledelse & Organisation/KLEO. Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Ledelse & Organisation/KLEO Rikke Lawsen & Mikael Axelsen Side 1 Læringscentreret skoleledelse hvordan kommer man (også) videre Helle Bjerg, Docent, PhD Forskningsprogram for Ledelse og Organisatorisk

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Aktiviteter i Store Mødesal

Aktiviteter i Store Mødesal Aktiviteter i Store Mødesal Læringsteknologier m.m. Webinarer Ordet Webinar er en sammentrækning af webbaseret og seminar, og er den teknologibårne læringsform, som ligger tættest på konventionel undervisning.

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) 2 Hvad er Interprofessionel Læring og Samarbejde

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle

DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle DMCG-PAL, årsdag 2015 11. marts, Vejle Udfordringer i kvalificeringen på det basale sygehusniveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Karen Marie Dalgaard Forsker v. PAVI, Videncenter

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere