Indstillingsrapport vedrørende projekt tværfaglig undervisning for sygepleje og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstillingsrapport vedrørende projekt tværfaglig undervisning for sygepleje og"

Transkript

1 Aarhus Universitetshospital Hospitalsledelsen/ Faglig leder for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitet Studieleder Medicin Anne Mette Mørche VIAUC Sygeplejeuddannelsen Uddannelsesleder Anne Munch Indstillingsrapport vedrørende projekt tværfaglig undervisning for sygepleje og medicinstuderende projektperiode Indstilling: 1. At studieledelserne på VIA og AU og hospitalsledelsen AUH godkender at projektet/undervisningen overgår til drift 2014 med afsæt i indstillingsrapporten 2. At ledelserne på VIA, AU og AUH godkender estimeret ressourceforbrug og fordeling af udgifterne som de fremgår af indstillingsrapportens kapitel 2 og i samarbejdskontrakten bilag 1 3. At ledelserne på VIA, AU og AUH godkender udkast til samarbejdskontrakt og underskriver denne. Indstillingsrapport udarbejdet af: Rikke Mousten (AUH), Inge Madsen (VIA) og Peter Musaeus (AU) Bilagsliste bilag 1 Udkast til samarbejdskontrakt 1

2 Forord: Denne rapport indeholder arbejdsgruppens afrapportering og anbefaling i forhold til projekt tværfaglig undervisning for sygepleje- og medicinstuderende. Rapporten falder i fem dele. kapitel 1 Baggrund og anbefaling kapitel 2 Kort undervisningsbeskrivelse kapitel 3 Forslag til fremtidig organisering samt estimeret ressourceforbrug kapitel 4 Forslag til fremtidige udviklingstiltag kapitel 5 Summativ evaluering af deltagertilfredshed Kapitel 1 Baggrund og arbejdsgruppens anbefaling I efteråret 2011 blev der i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College og Aarhus Universitetshospital udarbejdet en projektbeskrivelse indeholdende et koncept for et tværfagligt undervisningsforløb for sygepleje- og medicinstuderende. (se den fulde projektrapport på En arbejdsgruppe bestående af Peter Musaeus (AU), Inge Madsen (VIA) og Rikke Mousten (AUH) fik ansvar for logistisk planlægning, undervisningstilrettelæggelse og evaluering. Det har desforuden været gruppens opgave at involvere sygeplejersker og læger som undervisere, sikre udveksling af information i og på tværs af de involverede institutioner samt i opstartsfasen at forelæse på undervisningsdagen. Projektperioden udløber pr og på det tidspunkt har knap 1300 sygepleje - og medicinstuderende modtaget undervisning fordelt på fire årlige undervisningsdage. I projektperioden er der foretaget mindre justeringer undervejs, så undervisningen altid fremgår relevant og opdateret. I lyset af deltagernes evalueringer og undervisernes tilbagemeldinger er det arbejdsgruppens vurdering, at samarbejdet omkring afvikling af undervisningen fungerer godt og der har været generel tilfredshed blandt deltagerne. (uddybes i kapitel 5) Arbejdsgruppens anbefaling Både nationalt og internationalt er der fokus på interdisciplinært samarbejde i sundhedssektoren. Litteraturen peger på, at der er effekt af - og behov for mere udvikling af samarbejde mellem fagdisciplinerne. (1,2,3,4). I lyset af litteraturen på området og i lyset af deltagernes tilfredshed anbefaler arbejdsgruppen, at projektet/undervisningen fortsætter. Med _ en kontinuerlig opmærksomhed på justeringer, som er mulig inden for de eksisterende tids 2

3 og økonomiske rammer. Eksempelvis bør der være større opmærksomhed på at undgå, at undervisningen falder for tæt på de sygeplejestuderendes eksamen i de kliniske afsnit. Begrundelsen for anbefalingen er dels, at undervisningen opleves som udbytterig for deltagerne, men også fordi samarbejdet mellem de tre organisationer om tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen har genereret -og fortsat vil - kunne generere organisatoriske erfaringer, som kan komme fremtidige tværfaglige, tværsektorielle projekter til gavn. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at konceptet således har en strategisk værdi. Det understøtter den politiske og uddannelsespolitiske dagsorden og interesse for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. kapitel 2. Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af undervisningskonceptet som nu er afprøvet igennem to år og som arbejdsgruppen anbefaler skal fortsætte. I foråret 2012 valgte repræsentanter fra VIA-UC, Aarhus Universitet, Health og Aarhus Universitetshospital at igangsætte tværfaglig stuegangsundervisning for sygepleje- og medicinstuderende på overbygningen: 1. Medicinstuderende på 7. semester (1 semester kandidat), som i denne periode afvikler klinisk undervisning. Der er ca. 170 medicinstuderende på 7. semester. 7. semester afvikles to gange årligt. 2. Sygeplejestuderende på 6. semester (Modul 11 og 12), som i denne periode afvikler klinisk undervisning. Der er ca. 120 sygeplejestuderende på 6. semester (modul 11. og 12 ). Undervisning består af én -temadag á 6 lektioners varighed afviklet med forelæsninger og holdøvelser med fælles analyseopgaver og drøftelser. Undervisningen finder sted på VIA-UC med 4 sygepleje- og 4 læge-holdundervisere og 2 sygepleje- og lægeforelæsere. Formål Formålet med et tværprofessionelt samarbejde mellem sygepleje- og medicinstuderende i Aarhus er, at de studerende tilegner sig: 1. Indsigt i et andet professionelt domæne, herunder forståelse for den anden professions uddannelse og kompetencer. 3

4 2. Forståelse for de specielle kommunikationsmæssige udfordringer der ligger i en samtale, hvor repræsentanter for to professioner sammen har en samtale med en patient (fx stuegang og udskrivelsessamtale). 3. Strategier for, hvordan den gode samtale med patient afvikles, når to professioner har samtalen sammen. Læringsmål Den studerende skal opnå: Kommunikations færdigheder: 1. Redegøre for principperne for stuegangskommunikation 2. Redegøre for egen professions faglighed Kliniske færdigheder (der også indeholder kommunikations færdigheder): 3. Kunne gennemføre en udskrivningssamtale Refleksive færdigheder. 4. Beskrive og diskutere problemstillinger, der knytter sig til samarbejde i den kliniske hverdag mellem sygeplejersker og læger. 5. Beskrive, analysere og reflektere over patient case i forbindelse med stuegang, herunder specifikt at forholde sig til egen rolle i et konkret udskrivningssamtale. Indhold - Indhold og tilrettelæggelse af læge- og sygeplejerskeuddannelsen og kompetence/ansvarsområde for de to professioner. - Muligheder og problemstillinger i tværfaglig kommunikation og samarbejde. - Faser og metode i tværprofessionelle patientsamtaler knyttet til eksempelvis i stuegang og udskrivning. 4

5 Kapitel 3 fremtidig organisering og estimeret ressourceforbrug I løbet af et år afvikles undervisning for 4 hold svarende til 680 studerende pr år. Arbejdsgruppen anbefaler at undervisningen fortsat forankres, organiseres og sponsoreres i et samarbejde mellem de tre organisationer med følgende fordeling af udgifter: Aarhus Universitetshospital bidrager med en koordinator til arbejdsgruppen samt honorar til fire sygeplejeundervisere Aarhus Universitet/medicinstudiet bidrager med en koordinator til arbejdsgruppen, en studiesekretær samt honorar til fire kliniske lægeundervisere VIA/sygeplejeuddannelsen bidrager med koordinator til arbejdsgruppen samt stiller færdighedslaboratorium, auditorium, grupperum og forplejning til undervisergruppen til rådighed Det anbefales at arbejdsgruppen fortsætter. Gruppen har til opgave at sikre kontinuitet i undervisningen, at sikre fagudvikling, kvalitetssikring og formidling af resultater i artikler, konferencer. Estimeret ressourceforbrug for arbejdsgruppen pr hold: Koordinatormøder af ca. fire timers varighed - (16 timer pr år) Kursuslederrollen på dagen ca. 8 timer (32 timer pr år) Forberedelse af undervisning (klargøring af materiale, booke undervisere, ajourføring af hjemmeside m.m.) mellem 10 og 20 timer (40-80 timer pr år) Korrespondance med studerende: varierende Estimeret ressourceforbrug for AUH pr hold: Honorar til sygeplejeundervisere + udgifter til materiale + sekretærbistand: antal undervisere pr hold: 4 takst: 460 kr. pr time inklusiv forberedelse i alt: 4,5 time x 460 kr. x 4 undervisere x 4 årlige hold = kr. Udgifter til undervisningsmateriale og sekretærbistand: kr. i alt kr. Estimeret ressourceforbrug for AU pr hold: Timeforbrug til lægeundervisere + udgifter til materiale + sekretærbistand 5

6 antal undervisere pr hold: 4 Antal timer pr lægeunderviser inklusiv forberedelse: 4,5 timer pr. undervisningsgang x 2 forberedelsestimer Plus forelæser 1 time plus 1 times forberedelse; i alt 38 timer. Anslået tidsforbrug for kursussekretær (for medicin og VIA): Rikke Mønster, studieadm. AU: 8 timer pr. semester. Louise Binow Kjær (Medicin): 8 timer pr. semester. Estimeret ressourceforbrug for VIA pr hold. Udgifter til leje af færdighedslab, auditorium, grupperum, forplejning til undervisere + timer til koordination jævnfør ovenstående 6

7 Kapitel 4 Forslag til fremtidige udviklingstiltag inden for samme tids og økonomiske rammer På baggrund af deltagerevaluering og på baggrund af kvalitativ evaluering, udført af lektorerne Karen Møller og Lene Lerbech Sørensen ved VIA, ønsker arbejdsgruppen at justere indholdet i det nuværende program på udvalgte punkter. Ligeledes er der planer om: - At erstatte skriftlig bunden evaluering med omkring to kvalitative fokusgruppeinterviews med de to grupper at studerende evt. med henblik på et followup studie af disse som færdigt uddannede efter 1. år. - At informere bedre om at undervisningsforløbet er obligatorisk studieaktivitet for begge gruppe af studerende. - At beskrive dette projektets model for samarbejde, som vi vurderer, kan danne læring for andre, som ønsker at starte lignende tværsektorielle projekter. Perspektivering: Arbejdsgruppen ser selv nye projekter i forhold til at øve de studerende i brug af TELEMEDICIN og således ruste dem i de fremtidige opgaver, som de forventes at løse i fremtidens sundhedssektor. Der findes ingen pt. uddannelses tiltag inden for dette område. Vi ser det som et eksempel på et vigtigt område og ser således en mulighed for at udvikle en undervisningsmodel til en sådan opgave, men vi modtager meget gerne inputs fra ledelsen omkring mulige fremtidige undervisningssamarbejder mellem tværfagligt udbud af undervisning af sygeplejerske- og medicinuddannelsens professionsdel. 7

8 Kapitel 5 Tværfaglig stuegang : Studenter-evaluering af 1-kursusdag En skriftlig evaluering blev foretaget i projekt tværfaglig undervisning for sygeplejerske- og medicinstuderende startende 26 marts Evalueringen består af tre spørgsmål med Likert- Skala og to åbne kvalitative spørgsmål. De kvalitative spørgsmål er ikke systematisk afrapporteret, men brugt til at fortolke resultaterne i konklusionen og til feedback til undervisere. Vejledt af reviews af forskningslitteraturen (Marsh, 1987; Spencer, & Schmelkin, 2002) om nytten af studenterevaluering, valgte vi ikke at evaluere den enkelte underviser, men det samlede udbytte af undervisningen og specifikke undervisningsaktiviteter. Vi valgte - set i forhold til at der (kun) er tale om et 1-dags-kursus - at benytte et kort evalueringsskema. En hvilken som helst evalueringsmetode har naturligvis sine begrænsninger, men kan bruges til at forbedre undervisning, men ikke til at konkludere at undervisningen skaber de ønskede virkninger. Resultat: 26 marts 2012 Der var følgende antal studerende: Sygeplejestuderende 53 Lægestuderende 59 I alt 112 Likert-skala: Meget Udbytterigt Neutral Mindre Slet ikke udbytterigt udbytterigt udbytterigt Spørgsmål 1: Hvad var dit overordnede udbytte af kurset? Sygeplejestuderende Procentuelt 18,87 60,38 13,21 5,66 0,00 Lægestuderende Procentuelt 30,51 61,02 3,39 5,08 0,00 8

9 I alt (%) 25,00 60,71 8,04 5,36 0,00 Vi fortolker resultatet som en succes, når 86 % studerende evaluerede at overordnet var kurset meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 2 Hvad var dit udbytte af de to patientcases og øvelser? Sygeplejestuderende Procentuelt 26,42 49,06 13,21 7,55 3,77 Lægestuderende Procentuelt 37,29 47,46 11,86 3,39 0,00 I alt (%) 32,14 39,29 12,50 5,36 1,79 Patientcases og øvelser blev evalueret som meget udbytterigt eller udbytterigt af knap 71 % af de studerende. Spørgsmål 3: Hvad var dit udbytte af interviewøvelsen? Sygeplejestuderende Procentuelt 20,75 56,60 15,09 5,66 1,89 Lægestuderende Procentuelt 38,98 55,93 6,78 0,00 0,00 I alt (%) 30,36 56,25 10,71 2,68 0,89 Interviewøvelsen (hvor par af sygeplejestuderende og medicinstuderende interviewer hinanden om deres respektive uddannelser) blev altså opfattet som meget udbytterigt eller udbytterigt af knap 87 %. Resultat: 21 maj 2012 Der var følgende antal studerende: 9

10 Sygeplejestuderende 59 Lægestuderende 85 I alt 112 Spørgsmål 1: Hvad var dit overordnede udbytte af kurset? Mangler Sygeplejestuderende Procentuelt 20,34 72,88 5,08 0,00 0,00 Lægestuderende Procentuelt 12,94 61,18 17,65 4,71 1,18 I alt (%) 15,97 65,97 12,50 2,78 0,69 Altså i alt 82 % studerende oplevede kurset som meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 2: Hvad var dit udbytte af de to patientcases og øvelser? Sygeplejestuderende Procentuelt 28,81 64,41 3,39 3,39 0,00 Lægestuderende Procentuelt 20,00 64,71 11,76 3,53 0,00 I alt (%) 23,61 64,58 8,33 3,47 0,00 Udbyttet af patientcases og øvelser vurderes yderst tilfredsstillende (88 % meget udbytterigt eller udbytterigt ). Spørgsmål 3: Hvad var dit udbytte af interviewøvelsen? Sygeplejestuderende Procentuelt 20,34 40,68 23,73 11,86 1,69 Lægestuderende Procentuelt 8,24 44,71 31,76 11,76 3,53 I alt (%) 13,19 43,06 28,47 11,81 2,78 10

11 Tilfredshed med udbyttet af interviewøvelsen (56 %) om end denne øvelse vurderes lavere end det overordnede udbytte af kursus. Resultat: 10 december 2012 Der var følgende antal kursister: Sygeplejestuderende 53 Lægestuderende 74 I alt 127 Spørgsmål 1: Hvad var dit overordnede udbytte af kurset? Sygeplejestuderende Procentuelt 9,43 67,92 22,64 1,89 0,00 Lægestuderende Procentuelt 24,32 55,41 14,86 2,70 0,00 I alt (%) 0,18 0,61 0,18 0,02 0,00 I alt 79 % af de studerende oplevede at kurset var meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 2: Hvad var dit udbytte af de to patientcases og øvelser? Sygeplejestuderende Procentuelt 24,53 47,17 22,64 5,66 0,00 Lægestuderende Procentuelt 32,43 56,76 10,81 0,00 0,00 I alt (%) 0,29 0,53 0,16 0,02 0,00 I alt 82 % af de studerende oplever at patientcases og øvelser var meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 3: Hvad var dit udbytte af interviewøvelsen? Sygeplejestuderende

12 Procentuelt 30,19 47,17 16,98 3,77 0,00 Lægestuderende Procentuelt 29,73 36,49 25,68 6,76 1,35 I alt (%) 0,30 0,41 0,22 0,06 0,01 I alt 71 % af de studerende oplever at interviewøvelse var meget udbytterig eller udbytterig. Resultat: 8 april 2013 Sygeplejestuderende 36 Sygeplejestuderende Lægestuderende 82 Lægestuderende I alt 118 I alt Kommentar: Vi er i kursusgruppen opmærksomme på problemet med dette års faldende deltagelse for sygeplejerskestuderende og stigende antal medicinstuderende (36/82 i forhold til første års ratio på: 53/59). Vi er ved at undersøge om kursus kan gøres obligatorisk for både sygeplejerske- og medicinstuderende. Spørgsmål 1: Hvad var dit overordnede udbytte af kurset? Sygeplejestuderende Procentuelt 19,44 69,44 11,11 0,00 0,00 Lægestuderende Procentuelt 23,17 68,29 8,54 0,00 0,00 I alt (%) 22,03 68,64 9,32 0,00 0,00 Altså omtrent 91 % studerende oplevede kurset som meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 2: Hvad var dit udbytte af de to patientcases og øvelser? Sygeplejestuderende Procentuelt 27,78 63,89 5,56 0,00 0,00 12

13 Lægestuderende Procentuelt 24,39 65,85 6,10 2,44 0,00 I alt (%) 25,42 65,25 5,93 1,69 0,00 Altså omtrent 91 % studerende oplevede øvelserne som meget udbytterigt eller udbytterigt. Spørgsmål 3: Hvad var dit udbytte af interviewøvelsen? Sygeplejestuderende Procentuelt 22,22 50,00 22,22 5,56 0,00 Lægestuderende Procentuelt 18,29 42,68 28,05 4,88 2,44 I alt (%) 19,49 44,92 26,27 5,08 1,69 Altså 64 % oplevede interviewøvelsen som meget udbytterig eller udbytterig. Selvom interviewøvelsen altså evalueres relativt dårligere end patientcases skal dette ses i forhold til en helhed, hvor interviewøvelsen bygger op til cases; som en sygeplejestuderende skriver i den kvalitative evaluering: Interview god icebreaker, god relation resten af dagen. Snak om fordomme og forventninger om fremtidigt samarbejde. April 2013: Udvalgte kvalitative kommentarer/evalueringer Sygeplejestuderende: Sp. Hvilke tre ting var gode ved kurset hvorfor? Godt at få indblik i lægernes rolle og kompetencer og metoder til struktureret stuegang. At møde lægen på lige fod; at lægen så ressourcerne i sygeplejersken. Godt at starte tværfagligt samarbejde tidligt. At man fik indblik i medicinuddannelsen. Mere klarhed over ansvarsfordeling mellem sygeplejerske, læge. Kommunikationsredskaber. Fordomme blev lidt afklaret især ift. At få fortalt hvilken viden sygeplejerskerne har. Fik forståelse for at de medicinstuderende har det svært i praksis. Teambuilding. 13

14 Cases, møde medicinstuderende udenfor sygehuset. Seriøsitet. Rart at møde de medicinstuderende og få nedbrudt fordomme på tværs af uddannelserne. Og dejligt at spille sygeplejerske og mærke, at man kan noget. Dagen havde en tilpas længde. Snak med medicinstuderende om deres kompetencer og hvad de forventer af sig selv og os som faggrupper. Konstituering af fagidentitet overfor og i samarbejde med medicinstuderende. At få italesat samarbejdet mellem professionerne. Øvet stuegang. Få kendskab til medicinstudiet. Jeg fik mest ud af at lære om hvad læger har af virke, da jeg allerede føler mig øvet i stuegang og min kliniske vejleder er med til at vejlede og evaluere mig i klinikken. Hvilke tre ting savnede du på kurset hvorfor? Flere sygeplejestuderende efterlyser at dagen har flere cases. Desforuden efterlyses mere fokus på, hvad der hver især er vores roller. Jeg følte at den lægestuderende tog styringen begge gange. Mangler fokus mellem sygeplejersken og lægen. Altså hvad er styrkerne og svaghederne hos hver. Måske mere teori omkring forskellige ansvars- og fagområder. Rollefordeling ift. stuegangsfunktionen. Desforuden nævnes: Evt. mere information i forelæsningen omkring hvad det er forventeligt at sygeplejersken varetager til stuegang + lægen. Evt. informationer omkring selve opbygningen af uddannelserne. Analyse: Vi har i kursusgruppen i lyset af ovenstående kommentarer (som deles af underviserne) allerede udviklet yderligere tre cases til dagen. Omkring ovenfor nævnte kritikpunkter (rolleklarhed og uddannelse) vil vi forsøge at tage højde herfor i E2013 til forelæsning om morgenen. En enkelt studerende efterlyser mere entusiastiske undervisere i færdighedslab altså til øvelsen. Vi vil nævnte dette til underviserne og overveje om vi kan hjælpe dem til at lave øvelser til energiers og fokuspunkter for opsamling af interviewøvelser. Enkelte sygeplejerskestuderende nævner: Medicinstuderende havde for lidt klinikerfaring ift. os. At det lå før modul 12 på sygeplejeuddannelsen da vi allerede har gået stuegang og derfor ikke fik meget ud af øvelserne. At de medicinstuderende havde mere erfaring med sig. At det ikke ligger før på sygeplejeuddannelsen. Vi er for langt i uddannelsen til at få så meget ud af timerne. Det ville være dejligt med mere viden omkring uddannelserne. At det ikke bliver oftere gentaget gerne flere forløb. Og: Skulle have ligget før modul 11 og 12 nu har man nærmest allerede fået egne dårlige vaner. 14

15 Lægestuderende: Hvilke tre ting var gode ved kurset hvorfor? Man fik mere struktur i stuegang. Møde sygeplejersker på lige fod. Kendskab til en anden faggruppe. Lære at samarbejde med en sygeplejerske. Interviewøvelsen, større forståelse for hinanden. Vi er i virkeligheden meget ens. Samme tilgang. Patientcases øvelse gør mester strukturering af stuegang. Udnyttelse af sygeplejerskens kompetencer / indsigt. Det var godt at se, hvor stor en ressource man har i sygeplejersken. De ved meget mere om patienter, end der lige står i journalen. At casen var bygget op sådan at medicinsk faglige ikke fyldte så meget. På den måde kom kommunikation til at stå i fokus. At vi fik mødt en masse søde sygeplejersker, og fik prøvet at samarbejde med dem. Det fungerede rigtig godt. Faciliteterne. Cases. Godt planlagt. Brobygning. Opgør med fordomme. Hvilke tre ting savnede du på kurset hvorfor? Mindre pause flere cases. For lang frokostpause. Mere om sygeplejerolle vs. lægerolle. At komme lidt hurtige i gang med øvelserne. Fx behøvede vi ikke 45 minutter til at evaluere interviewøvelsen. En dag er for lidt. Kunne evt. være over 2 eller flere dage. Mere fokus på samarbejde mellem læge og sygeplejerske. Fokus på de enkeltes ansvarsområder og ikke kun case-kommunikation. FORVENTNINGSAFSTEMNING mellem læge og sygeplejerske. Fokus på REDSKABER til bedre kommunikation. Jeg savner at snakke om de konflikter, der kan opstå mellem læger og sygeplejersker i det virkelige liv og om forebyggelse og løsning af de eventuelle konflikter. Forelæsningen inden var ikke brugbar for mig. Jeg savner lidt klinisk erfaring. Jeg kunne godt mærke, at de sygeplejestuderende havde en masse klinisk erfaring at støtte sig op ad, så måske kunne denne dag ligge lidt senere på kandidaten. Skuespillere som patienter eller ægte patienter. Det virkede sygeplejefagligt, som om vi skal lære at arbejde sammen med dem, og ikke så meget omvendt. Den første time var spildt. Evt. mere tid til casesøvelserne, så man kunne få flere omgange, da man lærer en del af at prøve igen. Man kan godt undvære forelæsningerne, da de ikke giver særligt stort udbytte. Synes de første forelæsninger var lidt overflødige de to i starten var overflødige. Mere teori, mindre evaluering, bryder mig ikke om PQRS. 15

16 Mere teori om hvordan en stuegang forløber, evt. casespil fra underviseren til inspiration. Videooptagelse af et godt og dårligt caseforløb. Flere professioner end blot sygeplejersker fx ergo, fys, diætist, m.fl. Indbyggede dilemmaer i cases. Gerne lignende seancer på senere kandidatsemestre evt. udbygget med flere professioner. Gerne yderligere progression i sværhedsgraden af cases ved gentagne seancer på senere semestre. Gerne rigtige patienter, som er grundigt instrueret i formålet med undervisningen. Gerne et større indblik i mulighederne for videreudvikling i andre specialister samt et større indblik i de enkelte uddannelser og de kompetencer, hver profession opnår i løbet af uddannelsen. Opfølgning: Vi vil forsøge at skærpe kvalitet i introforelæsning omkring uddannelsesopbygning om morgenen, vi har indarbejdet flere cases med stigende sværhedsgrad; vi er ved at se på muligheder af at lave video omkring stuegang og samarbejde. Vi mener ikke at skuespillere som figuranter eller to kursusdage er nødvendigt. Pointen om, at de lægestuderende og sygeplejestuderende har ulige klinisk erfaring på kursustidspunkt er vi opmærksom på, men her skal medregnes pragmatiske hensyn i forhold til overhovedet at få kursusdag til at gå op med curriculumhensyn på begge institutioner (VIA-UC og AU). Resultat: 3 juni 2013 Resultat mangler idet dato-stempel på evalueringer var forkert og gør det umuligt at evaluere. Konklusion Konklusionen er at kurset evalueres meget positivt af begge hold (marts og maj) om end mest positivt af andet hold (maj-holdet), hvilket kan have to grunde. For det første, at kurset anden gang var endnu bedre planlagt med materialer og informationer til de studerende. For det andet, at de medicinstuderende i maj har været i klinisk praktik og dermed er mere erfarne og bedre kan indgå i rollespil som læger og samarbejdspartnere med de sygeplejestuderende som på deres 6 semester har relativt omfattende klinisk/praktik-erfaring. Er kurset ressourcerne værd? Tidsmæssigt kan 1-dag næppe være et problem i lyset af de endog meget positive evalueringer kurset får fra de studerende. Kurset er et komplementært supplement til den øvrige undervisning de studerende modtager. Skulle enkelte studerende have sen vis erfaring med stuegang via klinikophold, har de dog næppe samme viden om tværfaglighed og de respektive fagligheder og uddannelser for sygepleje- og lægeprofessionen. Ressourcemæssigt er det ikke et dyrt kursus i sammenligning eksempelvis med simulationskurser med skuespillere som figuranter og dyr computermedieret teknologi. Hertil 16

17 kommer internationale og nationale anbefalinger om nytten af tværfaglig undervisning for hospitalspersonale. Hospitalspraksis i det 21 århundrede involverer i stigende grad interdisciplinært teamarbejde og WHO, OECD og andre internationale organisationer har opfordret til øget interprofessionel undervisning i sundhedsvidenskaberne, inklusiv sygepleje og medicin (Oandasan & Reeves, 2005). Adskillige reviews har således peget på vigtigheden af tværfaglig undervisning allerede i studietiden for sygepleje- og medicinstuderende (Zwarenstein et al., 2000; Reeves & Pryce, 1998; Lary et al., 1997). På den baggrund vil kursusgruppen anbefale at kurset gøres permanent ved AU og VIA-UC i samarbejde med AUH. Litteratur 1. Reeves et al. (2009): Interprofessional education: effects on professional practice and health care outcomes. (Cochrane Rewiew) 2. Kilminister et.al (2006): learning for real life: patient-focused interprofessional workshops offer added value.mededuc. 2004; 38: Pedersen BD et al. (2006):træning af tværfaglig kommunikation og samarbejde omkring stuegang for læge og sygeplejestuderende: et pilotprojekt. Ugeskrift for læger 168/ juni Lary MJ, Lavigne SE, Muma RD, Jones SE, Hoeft HJ. (1997). Breaking down barriers: multidisciplinary education model. J Allied Health 6(2): Marsh, H. W. (1987) Students evaluations of university teaching: research findings, methodological issues, and directions for further research, International Journal of Educational Research,11(3), Oandasan, I., Reeves, S. (2005). Key elements for interprofessional education Part 1: The learner, the educator and the learning context. Journal of InterprofessionalCare, 19(Suppl. 1), Reeves S, Pryce A. (1998). Emerging themes: an exploratory research project of an interprofessional education module for medical, dental and nursing students. Nurs Educ Today. 18: Spencer, K. J. & Schmelkin, L. P. (2002) Student perspectives on teaching and its evaluation, Assessment & Evaluation in Higher Education, 27(5), Zwarenstein M, Bryant W. (2000). Interventions to promote collaboration between nurses 10. Masterspeciale 2008 : Tværfagligt samarbejde - for ellers hænger det ikke sammen Institut for uddannelse, Læring og Filosofi. Aalborg Universitet Lone Kolbæk Formateret: Engelsk (USA) Formateret: Engelsk (USA) Formateret: Dansk Kommentar [PM1]: ØH???? 11.Politik for grunduddannelse Aarhus Universitetshospital (2013) 17

18 12. Strategi for velfærdsuddannelserne i den midtjyske region (2012) 18

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. December 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus December 2015 INDHOLD 1 Dimittendundersøgelse 2015 3 1.1 Metode 3 2 Dimittendernes vurdering af deres uddannelse 3 2.1 Overordnet vurdering

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan?

1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen heraf i den generelle kliniske studieplan? KLINISK UNDERVISNING FORÅRET 2010 UGE 8-16 EVALUERING Modul 8 hold S08 Psykiatri Sendt 06.04.10 Svar-%: 81,8 1. I hvilken grad har indholdet i dit studie på det kliniske undervisningssted svaret til beskrivelsen

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK

UNIVERSITETSPÆDAGOGISK NETVÆRK Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter Universitetspædagogisk netværk Torben K. Jensen Koordinator Dato: 31. oktober 2011 Side 1/5 Universitetspædagogisk Netværk, AU afholder også i foråret 2012

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering, 1. Sem. E14 Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Var undervisningen faglig interessant? Set som helhed, hvad var fagets største styrke? Nævn gerne flere. Det høje faglige

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015

Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Dato: 10-03-2015 Revideret: 29-09-2015 Journalnr.: U0251-4-04-1-14 Ref.: ktho/tiht Status på modulevalueringer ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus 2014 og handlingsplan for 2015 Jf. uddannelsens procedurebeskrivelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder. Tillæg til studieordning. Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske undervisningssteder Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen i Randers VIA University College - Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning

Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning Evaluering af Masteruddannelsen i vejledning På Masteruddannelsen i vejledning blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning på modulerne og Vejledning i praksis. På modulet var der 30 studerende tilmeldt,

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Årsberetning fra klinisk undervisningssted

Årsberetning fra klinisk undervisningssted Årsberetning fra klinisk undervisningssted Fredericia kommune, Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia Kommune/sygehus Sundhedsplejen, Familie og Børnesundhed Distrikt/afdeling/afsnit 2014 Praktikansvarlig/

Læs mere

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer. De studerende oplever, at

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Evalueringsrapport Master i it

Evalueringsrapport Master i it Evalueringsrapport Master i it Fagpakken It-forretningsforståelse og tilbudsproces Linjen i Organisation Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser

Læs mere

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt.

Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. Tablet-teknologi i Fysioterapi - Et pædagogisk redskab i klinisk undervisning. - Et igangværende projekt. 1 Præsentation af deltagerne. Projektansvarlige: Fysioterapeut Lene Duus, Lektor ved fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN

FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKE- UDDANNELSEN FREMTIDENS KLINISKE UDDANNELSE PÅ SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Du inviteres til konference om udvikling af den kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport

SurveyXact Semesterevalueringsrapport SurveyXact Semesterevalueringsrapport MLP 2. semester efteråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 46 studerende den 2. februar 2016. Der er blevet rykket 1 gang, den 26.

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport

Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport Pernille Kjær Svendsen, Klinisk underviser, sygeplejerske, Ortopædkirurgisk klinik Anne Baltzar

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 3 Dato for evaluering: 17/11 2016 Modul/semesteransvarlig: LM Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 15/18 83% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring.

Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. De studerende, medarbejderne og ledelsen har i fællesskab ansvaret for at principperne realiseres

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere