FERIEVEJLEDNING for friskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERIEVEJLEDNING for friskoler"

Transkript

1 FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April

2 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie... 3 Ferie med feriepenge... 4 Ferie med løn... 4 Særlig feriegodtgørelse eller ferietillæg (1,5%)... 5 Afvikling af særlige feriedage... 6 Særlige feriedage ved fratræden... 6 Tjenestemandpension... 7 Erstatningsferie... 7 Pensionering... 8 Udbetaling af feriedage ved løbende beskæftigelse... 8 Udbetaling af særlige feriedage ved udløbet af ferieåret... 8 Feriepengeberegningsgrundlaget... 8 Udbetaling af alle optjente feriedage... 9 Delvis udbetaling af feriedagene ved beskæftigelse i hele optjeningsåret... 9 Delvis udbetaling af feriedagene med beskæftigelse i en del af optjeningsåret... 9 Nyansatte og lønfradrag for enkelte dage... 9 UDBETALING AF LØN I FERIEN (JULI-AUGUST MÅNED) Arbejdstidsopgørelse Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i optjeningsåret Feriedifference FRADRAG VEDR. MANGLENDE BESKÆFTIGELSE I OPTJENINGSÅRET Delvis optjening af ret til ferie med løn Delvis optjening af ret til ferie med løn og ændret beskæftigelsesgrad Ingen optjening af ret til ferie med løn FERIEPENGE VED FRATRÆDEN Fratræden før afvikling af ferie Fratræden efter delvis afvikling af ferie Fratræden den 31. juli Fratræden efter afvikling af ferie UDBETALING AF SÆRLIGE FERIEDAGE VED FRATRÆDEN Fratræden i perioden efter 1. januar indtil 30. april eller 31. juli Fratræden i perioden efter 1. maj eller 1. august til 31. december TILTRÆDEN DEN 1. AUGUST REGNEARK: INDEX:

3 Ferie og særlige feriedage Ferieloven Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Den sidste ændring trådte i kraft 1. maj Der er ikke lov om særlige feriedage det er aftalestof. Det vil sige, at det enten følger af en overenskomst, eller at det er aftalt og indskrevet i ansættelsesbrevet. (Tidligere og i andre sammenhænge benyttedes og benyttes begreberne feriefridage og den 6. ferieuge. Disse begreber dækker i et vist omfang over det samme fænomen som særlige feriedage.) Alle har krav på 25 feriedage i et ferieår. Men har man ikke optjent ret til løn for hele ferien eller optjent feriepenge til hele ferien, kan arbejdstageren efter indhentet aftale med sin arbejdsgiver afstå fra at benytte denne ret helt eller delvist. Det forudsætter naturligvis, at arbejdstager og arbejdsgiver har en fælles interesse i, at der arbejdes, dvs. at der er relevant arbejde at udføre. En allerede indgået aftale om afvikling af ferie (fx ved ferielukning) skal selvfølgelig respekteres, hvis ikke begge parter er enige om andet. Dette kan medføre lønfradrag i ferien. Særligt for nyuddannede kan det være et problem at være tvunget på ferie uden indtægt. Sådanne personer kan evt. hæve understøttelse ved at stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved henvendelse til jobcenteret. Ferieaftalen Ferieloven er i staten udvidet med Ferieaftalen. Lærere, ledere og børnehaveklasseledere er omfattet af Ferieaftalen. Hvis skolen har indgået overenskomst med BUPL vedr. det pædagogiske personale, er disse også omfattet af Ferieaftalen og har ret til særlige feriedage. Herudover kan skolen ved aftale (ansættelsesbrevet) udvide medarbejderstaben, for hvilken Ferieaftalen gælder. Optjening af ferie (og særlige feriedage) Ferie (og særlige feriedage) optjenes i et kalenderår, januar til december, kaldet optjeningsåret. Afvikling af feriedagene sker i almindelighed i det følgende ferieår, maj til april. For de særlige feriedage for lærere, ledere og børnehaveklasseledere sker afvikling i det følgende skoleår, august til juli. Der optjenes 25 feriedage ved beskæftigelse i hele optjeningsåret (og 5 særlige feriedage). Ved beskæftigelse i en mindre del af året optjenes feriedagene forholdsmæssigt. 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse (og 0,42 særlige feriedage pr. måneds ansættelse). Der beregnes forholdsmæssigt for perioder mindre end en måned. Som beskæftigelse medregnes alle arbejdsperioder, ferier og fridage samt fravær pga. sygdom, barsel samt de første 6 måneders orlov til børnepasning, forældreorlov, forlænget barselsorlov samt visse former for tjenestefrihed uden løn (ved orlov til uddannelse uden løn kan perioden forlænges til 1 år). Afvikling af ferie Et ferieår går fra 1. maj til 30 april. Alle har ret til 25 dages ferie i et ferieår, uanset om man har ret til løn i ferien, eller om man har feriepenge på FerieKonto, som kan komme til udbetaling under ferieafviklingen, eller evt. slet ingen indtægt har i ferien. Normalt afvikles ferien delt i en samlet hovedferie på tre uger i sommerhalvåret og en restferie på 2 uger, som ikke behøver at være samlet, i vinterhalvåret. Holder en 3

4 institution ferielukket, kan den ansatte pålægges pligt til samlet ferieafvikling. Ansatte under overenskomsten for lærere, ledere og børnehaveklasseledere har overenskomstmæssig pligt til at afvikle al ferien i en sammenhængende periode i elevernes sommerferie. Skolen kan dog lægge en anden ferieplan, der skal meddeles inden udgangen af marts. Iflg. Ferieloven kan ferie afvikles på to forskellige måder: 4 1. Ferie med løn 2. Ferie med feriepenge Det fastansatte lærerpersonale (og det pædagogiske personale, hvis skolen har tegnet overenskomst med BUPL) afvikler ferie med løn. Timelønnede (herunder også vikarer ansat til under 3 måneders arbejde) afvikler ferie med feriepenge. For alle andre er det et aftalespørgsmål, som skal fremgå af ansættelsesbrevet. I almindelighed afvikler funktionærer (dvs. ansatte, der er omfattet af Funktionærloven) ferie med løn. Ved fratræden beregnes altid feriepenge (og penge vedr. særlige feriedage) for al ikke afviklet ferie. Feriepengebeløbet indsættes efter fradrag af skat på FerieKonto, mens evt. beløb for særlige feriedage udbetales den ansatte (efter skattefradrag). Efter aftale med den ansatte kan betaling for særlige feriedage overføres til ny arbejdsgiver. Ferie med feriepenge Feriepenge, der udgør 12,5% af hver måneds ferieberettiget løn indsættes efter hver lønudbetaling (eller hvert kvartal) på FerieKonto. Feriepengene kan hæves fra Ferie- Konto mod dokumentation fra den aktuelle arbejdsgiver om, at man holder ferie. Under afviklingen af ferie med feriepenge oppebærer man ikke løn og pension. Ferie med løn Lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere har pligt til at afvikle alle 5 ugers ferie i sammenhæng i elevernes sommerferie. Fra skoleåret 2007/08 er ferien for lærere, ledere og bhkl.ledere lagt med de første 5 arbejdsdage i august og de sidste 20 arbejdsdage i juli, medmindre skolen inden udgangen af marts har planlagt en anden ferieafviklingsplan. Hvis den ansatte har været ansat hele optjeningsåret (dvs. fra 1. jan. året forud), og der ikke er sket ændringer i beskæftigelsesgraden, skal vedkommende som udgangspunkt have det samme i løn og pension under ferien som sædvanligt. Hvis den ansatte ikke har været ansat hele optjeningsåret, foretages et lønfradrag i ferieafviklingsperioden. Hvis den ansatte ikke har haft samme gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret som på ferietidspunktet, skal der beregnes en feriedifference, som er negativ, hvis beskæftigelsesgraden er steget, men positiv, hvis beskæftigelsesgraden er faldet. For andre ansatte end lærere, skoleledere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk personale på skoler, der har indgået overenskomst med BUPL, skal der dog kun beregnes feriedifference, hvis forskellen i beskæftigelsesgrad udgør mindst 20 procent. Fx vil en ændring fra 50% til 60% netop udgøre en ændring på 20%.

5 Fradrag pga. manglende beskæftigelse i optjeningsåret beregnes af alle fast påregnelige løndele og pension i Lærernes Pension. Fast påregnelige løndele mv. kan ses ud af flg. skema: Særlig feriegodtgørelse eller ferietillæg (1,5%) Hvis man afvikler ferie med løn, har man ret til særlig feriegodtgørelse, som er et ikke ferieberettiget skattepligtigt beløb, der normalt udbetales med maj-månedslønnen. Man har dog ikke krav på feriegodtgørelsen før den måned, man begynder ferieafviklingen, hvilket normalt vil sige juli måned. Det er altså en forudsætning, at ferien afvikles med løn. (Hvis den ansatte alligevel fratræder, inden al ferie er afviklet, og 5

6 der allerede er udbetalt særlig feriegodtgørelse, modregnes den særlige feriegodtgørelse ved beregningen af feriepenge ved fratræden for den del af ferien, der ikke er afviklet. Modregningen foretages i indbetalingen til FerieKonto.) Ferietillægget beregnes som 1,5% af alle indkomstskattepligtige beløb i optjeningsåret herunder løn i ferien. Pensionstillægget, ved medlemskab af Lærernes Pension, svarende til 1/3 af den samlede indbetaling til pensionskassen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for ferietillæg. Normalt vil man kunne se beregningsgrundlaget i lønsedlen for december under betegnelsen ferieberettiget løn. (Det forudsætter, at løn udbetalt under ferie er medtaget som ferieberettiget løn.) Feriepenge og særlige feriedage beregnes ikke af det samme beregningsgrundlag som ferietillægget! Se herom i afsnittet om feriepengeberegningsgrundlaget. Afvikling af særlige feriedage Afvikling af særlige feriedage sker i ferieåret, der begynder 1. maj efter kalenderåret, hvor feriedagene er optjent, og går til 30. april i det følgende kalenderår. Lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere og pædagogisk personale på skoler, der har tegnet overenskomst med BUPL, afvikler dog særlige feriedage i skoleåret, der følger det kalenderår, hvor feriedagene er optjent. Skoleåret begynder den 1. august og løber til 31. juli det følgende år. De særlige feriedage skal (fra og med skoleåret 2007/08) indarbejdes i arbejdstiden. Der kan dog indgås aftale mellem den enkelte lærer (leder og bhkl.leder) og skolen om, at en eller flere særlige feriedage skal udbetales, når skoleåret er slut. Hvis de særlige feriedage skal indarbejdes i arbejdstiden, kan arbejdsgiveren planlægge dem afviklet på særlige dage eller som generel nedsættelse af den øvrige arbejdstid. For lærere (skoleledere og børnehaveklasseledere) sker dette fra og med skoleåret 2005/06 med 5,4 timer pr. dag gange beskæftigelsesgraden. Disse timer vil skulle fremgå af aktivitetsplanen. Arbejdsgiveren kan også give mulighed for, at medarbejderen holder en eller flere af de særlige feriedage på dage, der i forvejen er planlagt med arbejde. For en lærer vil det som regel dreje sig om skoledage, og disse arbejdstimer er i forvejen indeholdt i aktivitetsplanen som skoletid og skal altså ikke medtælles særskilt. Hvis en lærer ikke har benyttet sin individuelt aftalte ret til at afvikle særlige feriedage på skoledage, kan arbejdsgiveren efter 1. januar i afviklingsferieåret med en måneds varsel bestemme, hvornår afviklingen skal finde sted. Ikke afviklede særlige feriedage kan enten udbetales pr. 31. juli, eller de kan aftales overført til næste skoleår. Særlige feriedage ved fratræden Hvis de særlige feriedage afvikles på særlige skolefri dage, skal det naturligvis fremgå af pågældendes arbejdskalender. Det er hermed nemt at konstatere antallet af afviklede særlige feriedage ved eventuel fratræden. Afvikling på skoledage holder skolens administration også rede på. Men hvis alle eller nogle af timerne er til generel nedsættelse af arbejdstiden, bliver afviklingen spredt ud over alle skoleårets arbejdsdage med en forholdsmæssig del på hver. Ved fratræden må man altså beregne antallet af afviklede særlige feriedagstimer (periodisering), for at konstatere, hvor mange særlige feriedagstimer, der skal udbetales. Da lærere (skoleledere og børnehaveklasseledere) har variabel årsnorm, idet man tager hensyn til antallet af konkrete søgnehelligdage i skoleåret, er der også et variabelt antal arbejdsdage i de enkelte skoleår. 6

7 Fra og med sommeren 2008 afsluttes hvert skoleår med 20 feriedage, og det nye skoleår begynder med afvikling af 5 feriedage. Ved periodisering i forbindelse med fratræden skal man optælle antallet af arbejdsdage fra skoleårets begyndelse (1. august) til fratrædelsestidspunktet. Man optæller alle mandage til fredage, der ikke er feriedage eller søgnehelligdage. (Husk de 5 første dage af august er normalt feriedage!) Antallet af arbejdsdagene i perioden divideres med skoleårets normerede antal arbejdsdage. Denne brøkdel ganges med antallet af særlige feriedagstimer, som er til generel nedsættelse af arbejdstiden, for at konstatere antallet af afviklede timer i denne kategori. Periodisering vil også være aktuelt, hvis en medarbejder tiltræder i løbet af skoleåret, eller hvis en deltidsansat får væsentlig ændring af arbejdstiden for en længere periode. Særlige feriedage påvirker ikke disse tilfælde. Andre medarbejdere kan have flere aftalte søgnehelligdage end lærerpersonalet. Pædagoger og kontorfolk har normalt en eller to mere (24. december og 31. december). Ferien vil for disse medarbejdere ofte ligge på andre tidspunkter end lærernes, der jo ligger med alle 5 uger samlet i elevernes sommerferieperiode. Tjenestemandpension Pensionstilsvar til Efterlønskassen og P25 berøres ikke af lønfradrag og feriedifference. (I virkeligheden er indbetaling vedr. tjenestemandspension at betragte som tilbagebetaling af for meget udbetalt statstilskud, som ikke har noget med løn at gøre.) Erstatningsferie Ferie kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. Er man på barsel i ferien, er man berettiget til erstatningsferie af samme længde, som man er forhindret i at holde ferie. Det samme gælder ved langtidssygdom, hvor sygefraværet er indledt før ferien. Bliver man så syg i ferien, at man ikke med rimelighed kan holde ferie, kan man være berettiget til erstatningsferie. Se Ferieaftalen 14. Tilgodehavende ferie, som ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udløb som følge af barselsorlov eller sygdom (feriehindring), overføres til det følgende ferieår, eller den kan i stedet godtgøres med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien. 7

8 Er man på orlov, kan orloven suspenderes i ferien, eller man kan vente med at afholde ferien til senere. Spørgsmålet om eventuel suspension af ferie pga. sygdom indtruffet samtidig med eller efter feriens begyndelse træffes af skolens bestyrelse; men kan mod erlæggelse af et gebyr forelægges Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager til vurdering af de angivne omstændigheder. Pensionering En lærer, der fratræder for at gå på pension, og som ikke har afviklet al sin ferie, skal have beregnet feriepenge 12,5 % ligesom enhver anden fratrædende (ferielovens regler). Hvis man forlader arbejdsmarkedet skal feriepengene udbetales direkte til den fratrædende (gælder også ved adresseændring til udlandet, herunder Grønland). Udbetaling af feriedage ved løbende beskæftigelse Udbetaling af særlige feriedage ved udløbet af ferieåret Har en ansat aftalt at få alle sine særlige feriedage eller nogle af dem udbetalt, sker dette i forbindelse med et skoleårs udløb (31. juli), dog er det ferieårets udløb for øvrige ansatte, dvs. 30. april. De særlige feriedage, der skal udbetales den 31. juli 2012 (eller 30. april 2012) er optjent i kalenderåret 2010 og de særlige feriedage, der skal udbetales 31. juli 2013 (eller 30. april 2013) er optjent i kalenderåret Har en ansat pga. en feriehindring været forhindret i at afvikle sin ferie rettidigt, dvs. indenfor ferieåret, udbetales en godtgørelse svarende til den løn, den ansatte ville have fået udbetalt under afvikling af ferien. Feriepengeberegningsgrundlaget Beregningsgrundlaget for udbetaling af særlige feriedage er det samme som grundlaget for beregning af feriepenge (ved fratræden). Beregningsgrundlaget er derimod ikke det samme, som benyttes ved beregning af det særlige ferietillæg på 1,5%! Som udgangspunkt benyttes ferieberettiget løn for året, som den fremgår af december-lønsedlen. (Det forudsætter, at løn under afvikling af ferie er kodet som ferieberettiget løn.) Hertil lægges pensionstillægget (svarende til 1/3 af den samlede indbetaling til Lærernes Pension) og den ansattes bidrag til ATP, hvis ikke denne allerede er indeholdt. Da løn under ferien i dette tilfælde er fejlagtigt kodet som ferieberettiget løn, skal denne fradrages, dvs. alle fast påregnelige løndele i ferien herunder faste nylønsdele (udligning-, funktions- og kvalifikationstillæg), undervisningstillæg, ulempeydelser samt pensionstillæg mv. udbetalt under ferie. Skematisk kan det stilles således op: Ferieberettiget løn for året 8 + årets pensionstillæg (og lønmodtagerbidrag til ATP) 5 ugers løn under afvikl. af ferie (normalt juli - august) 5 ugers pensionstillæg (og ATP) (samme periode som ovenfor) = Feriepengeberegningsgrundlaget 5 ugers løn i sommerferien er 4 uger af juli måneds faste løn samt 1 uge af august måneds faste løn. De fire uger i juli udgør 4 x 12 / 52 af juli måneds faste løn, og den ene uge af august udgør 12 / 52 af den fast påregnelige månedsløn i august. (I alt svarende til ca. 5/52 af hele årets løn.)

9 Beregning af 5 ugers fradrag af pensionstillægget behandles på tilsvarende måde. Hvis den berørte ferie med løn har været afholdt på et andet tidspunkt end de 5 uger i elevernes sommerferie, skal man benytte den eller de løntabeller (lønsedler), der var aktuelle på ferieafviklingstidspunktet ved beregningen af fradraget. TIP: Det vil være en god ide at opgøre feriepengeberegningsgrundlaget for samtlige medarbejdere ved hvert årsskifte og fx arkivere beregningen i enhvers personalemappe. Ved senere beregning af feriepenge og udbetaling af særlige feriedage undgår man at skulle indtil flere år tilbage i lønberegningerne. Udbetaling af alle optjente feriedage Hvis alle 5 særlige feriedage skal udbetales, beregnes 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget uanset om den ansatte har været beskæftiget hele optjeningsåret. Hvis alle 25 feriedage skal udbetales, beregnes 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget uanset om den ansatte har været beskæftiget hele optjeningsåret. Delvis udbetaling af feriedagene ved beskæftigelse i hele optjeningsåret Har man været beskæftiget hele optjeningsåret og en eller flere feriedage har været afviklet i arbejdstiden, foretages et fradrag i de 2,5% henholdsvis 12,5% med 0,5% pr. afviklet dag. Eksempel: Hvis der således har været afviklet 1 særlig feriedag, udbetales 2,0% af feriepengeberegningsgrundlaget. Eksempel: Hvis man skal udbetale feriepenge pga. en feriehindring for fx 6 dages ferie (svarer til at der er afviklet 19 dages ferie med løn) udbetales 6 x 0,5% = 3% af feriepengeberegningsgrundlaget. Eller (12,5 19 x 0,5)% = (12,5 9,5)% = 3%. Delvis udbetaling af feriedagene med beskæftigelse i en del af optjeningsåret Har man ikke været beskæftiget hele optjeningsåret, og en eller flere dage har været afviklet i arbejdstiden, er beregningen lidt mere kompliceret. Først foretages en beregning af antallet af optjente særlige feriedage eller almindelige feriedage, hvis der er tale om udbetaling af feriepenge pga. en feriehindring. Eksempel: Har en ansat fx været beskæftiget i 5 måneder i optjeningsåret (ansat pr. 1. august), har vedkommende optjent 5 x 0,42 særlige feriedage = 2,10 dage og 5 x 2,08 alm. feriedage = 10,40 feriedage. Værdien af de 2,10 særlige feriedage beregnes som 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget. Denne værdi divideres med 2,10 for at finde, hvor meget én særlig feriedag beløber sig til. (Værdien af én særlig feriedag er den samme som værdien af én alm. feriedag. Det kan efterprøves ved at foretage flg. regnestykke: feriepengeberegningsgrundlaget gange 12,5% divideret med 10,4.) Når man har værdien af én særlig eller alm. feriedag, er det en simpel sag at udregne beløbet for udbetaling af et hvilket som helst antal restferiedage. Nyansatte og lønfradrag for enkelte dage Nyansatte, der ikke har afviklet hele sin ferie, og som ønsker at afvikle ferie med feriepenge, der står på FerieKonto eller med feriedagpenge fra sin A-kasse eller helt uden penge, skal have foretaget et lønfradrag under denne ferieafvikling, da der jo ikke er optjent ret til ferie med løn under det aktuelle ansættelsesforhold. 9

10 Fremover vil de fleste lærere ved stillingsskifte pr. 1. august ikke have afviklet alle feriedage i det tidligere ansættelsesforhold. Der vil altså ofte være et beløb på FerieKonto. (Har en ansat fået bevilget tjenestefrihed uden løn for enkelte dage, skal der på tilsvarende måde foretages et lønfradrag.) Ansatte, der løbende får indsat feriepenge på FerieKonto, skal også rutinemæssigt have foretaget et lønfradrag under afvikling af ferie. Iflg. Ferieloven beregnes fradraget for en sådan feriedag (eller tjenestefri dag uden løn) som 4,8% af den faste månedsløn. For ansatte omfattet af Ferieaftalen, dvs. lærere, ledere og bhkl.ledere og pædagoger i skoler med BUPL-overenskomst samt andre, der kontraktmæssigt er omfattet af samme regel, udgør fradraget 4,62%. Den faste månedsløn vil i almindelighed sige basisløn og pension plus decentrale løndele ( ny løn ), herunder udligningstillæg. For øvrige ansatte kan det være skalatrinsløn og evt. pension. (De 4,8% eller 4,62% er en tilnærmet værdi svarende til den andel, som 1 arbejdsdag udgør af en måneds gennemsnitlige antal arbejdsdage, som i virkeligheden er forskellig fra måned til måned, og som også afhænger af antallet af aftalte søgnehelligdage. Fradragsberegningsmetoden har den fordel, at den er simpel at beregne og rimeligt nem at gennemskue.) Udbetaling af løn i ferien (juli-august måned) Arbejdstidsopgørelse Inden endelig beregning af løn i ferien kan foretages, skal alle, der er ansat på en årsnorm med opgørelse hver den 31. juli (det gælder bl.a. lærere og børnehaveklasseledere), have opgjort deres arbejdstid for det forløbne skoleår. Deltidsansatte får ved merarbejde i årets løb beregnet en endelig beskæftigelsesgrad, foruden at timerne selvfølgelig udbetales eller overføres efter gældende regler. Hvis beskæftigelsesgraden på udbetalingstidspunktet ikke er den samme, som den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for optjeningsåret, skal der beregnes en feriedifference, som kan være enten positiv eller negativ, som omtalt i indledningen. Beskæftigelsesgraden for fuldtidsansatte regnes i forbindelse med feriedifference (og fradrag for manglende beskæftigelsesperiode i optjeningsåret) til 100% uanset evt. overtid, herunder løbende overtid iflg. aktivitetsplan. (Ved plustidsansættelse regnes dog med plustidsbeskæftigelsesgraden.) Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i optjeningsåret Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret skal som nævnt beregnes. Som regel har man den samme beskæftigelsesgrad i et helt skoleår ad gangen, evt. efter omregning pga. merarbejde. Hvis dette er tilfældet, beregnes gennemsnittet som 7/12 af beskæftigelsesgraden for det forrige skoleår (jan juli) og 5/12 af det forløbne skoleår (aug dec). (Beskæftigelsesgraden for det foregående skoleår er den endelige, dvs. efter foretagen årsopgørelse.) Har der været tale om ændret beskæftigelsesgrad for andre perioder (forudsætter ændret aktivitetsplan, delaktivitetsplan, og evt. ændret ansættelsesbrev) beregnes gennemsnittet forholdsmæssigt, idet også dele af måneder regnes konkret ud fra antallet af kalenderdage (i februar 28 eller 29 dage). 10

11 Feriedifference Husk, at der ikke skal beregnes feriedifference for øvrige ansatte, medmindre forskellen i beskæftigelsesgrad er mindst 20 procent! Feriedifferencen for ferien i juli måned 2012 beregnes på flg. måde: (gnsn. BG i 2011 BG i ) ) x månedsløn 2) x 20 3) x 4,62% Feriedifferencen for ferien i august måned 2012: (gnsn. BG i 2011 BG i 2012) x månedsløn x 5 4) x 4,62% 1) Beskæftigelsesgraden i 2012 er den, der gælder på udbetalingstidspunktet iflg. aktivitetsplan. 2) månedslønnen indeholder de fuldtidsløndele, der er direkte afhængige af beskæftigelsesgraden 3) Forudsætter at der er optjent mindst 20 feriedage 4) Forudsætter at der er optjent mindst 25 feriedage Eksempel 1, feriedifference for lærer, der har været ansat hele 2011: Lærer med gennemsnitlig beskæftigelse i 2011 på 0,7790. På ferietidspunktet (sommeren 2012) er der fuld beskæftigelse. De månedsløndele, der er direkte afhængige af beskæftigelsesgraden er i dette eksempel: ,91 kr. Feriedifference i juli (0,7790 1,0000) x ,91 x 20 x 4,62% ,72 BG-afhængig fuldtidsløn i august fx: ,91 kr. (kunne være anderledes end i juli!) Feriedifference i august (0,7790 1,0000) x ,91 x 5 x 4,62% ,93 Fradrag vedr. manglende beskæftigelse i optjeningsåret Har en ansat med ret til ferie med løn ikke været beskæftiget hele optjeningsåret, skal der for den del af ferien, der ikke er optjent ret til, ske lønfradrag i alle fast påregnelige løndele og pension. For lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere med pligt til at holde 5 ugers (25 dage) samlet ferie i elevernes sommerferieperiode foretages dette fradrag i julimånedslønnen og evt. i augustlønnen (De 20 dage vedrører juli og fem dage vedrører august 2012.) Fradraget pr. dag udgør 4,62% af den fast påregnelige månedsløn for ansatte omfattet af Ferieaftalen i staten. På tilsvarende måde foretages et fradrag i pensionen (dog ikke tjenestemandspension). Ved afvikling af ferie uden ferieret foretages for ansatte, der kun er omfattet af Ferieloven, et lønfradrag på 4,8% pr. dags ferie af den normale måneds fast påregnelige løndele og pension. Delvis optjening af ret til ferie med løn Eksempel 2, fradrag i juli 2010 for lærer ansat 1. august 2011: Månedsløn *) for juli ,68 Pension *) for juli ,70 Der er optjent ret til afvikling af ferie med løn for 5 x 2,08 dage = 10,4 dage. I juli 12 er der planlagt 20 feriedage, der skal altså foretages fradrag for (20 10,4) dage = 9,6 dage. Fradrag i juli-løn: 9,6 x 4,62% x ,68 = ,83 Fradrag i juli-pension: 9,6 x 4,62% x 5.116,53 = ,07 11

12 *) Månedsløn skal omfatte alle fast påregnelige løndele, og pensionsindbetaling omfatter alle pensionsgivende løndele herunder uv.tillæg (se side 5). Delvis optjening af ret til ferie med løn og ændret beskæftigelsesgrad Eksempel 3, bhkl.leder ansat i 2011 med ændret beskæftigelsesgrad i 2011: Bhkl.leder ansat d. 12/ med beskæftigelsesgrad: 78,86%. I hele skoleåret 2011/12 er beskæftigelsesgraden: 66,14%. Der er optjent ret til ferie med løn i 9 20 / 31 måned a 2,08 dage = 20,06 dage. Det betyder, at der ikke skal foretages fradrag i juli, men fradrag for 4,96 dage i august. Normal månedsløn (juli 2011): (inkl. alle fast påregnelige løndele) ,08 Genn. BG *) i 2011: (0,7886 x 4 20 / ,6614 x 5) / 9 20 / 31 = 0,7227 BG-afhængig fuldtidsløn i juli: ,75 Feriedifference: (0,7227 0,6614) x 4,62% x 20 x ,75 = ,31 *) Hvis beskæftigelsesgraden er over 100% reduceres den ved beregning af ferieløn til 100%! Normal månedsløn (aug. 2012): (inkl. alle fast påregnelige løndele) ,18 Der fradrages for manglende optjening for 4,96 dage og feriedifference for 0,4 feriedag. 4,96 x 4,62% x ,18 = ,41 BG-afhængig fuldtidsløn i august: ,67 Feriedifference: (0,7227 0,6614) x 4,62% x 0,4 x ,67 = ,26 Vedr. pension til Lærernes Pension foretages de samme regnestykker, blot indsættes normal pensionsindbetaling i formlerne i stedet for lønnen! Ingen optjening af ret til ferie med løn Eksempel 4, lærer ansat i 2012: Lærer ansat i 2012 med beskæftigelsesgrad: 80% (pr. 1/7-12) Fast påregnelig månedsløn både i juli og august 2012: ,01 Der fradrages for hele ferien, 5 uger = 20 feriedage i juli og 5 feriedage i august (svarende til 12 mdr. optjening): Fradrag i juli-løn: 20 x 4,62% x , ,33 Fradrag i august-løn: 5 x 4,62% x , ,83 Til Lærernes Pension fradrages ligeledes 12 x 5 / 52 af egetbidrag og arbejdsgiverbidrag af alle pensionsdele! Feriepenge ved fratræden Når en medarbejder fratræder, skal feriepenge for den tilgodehavende ferie indbetales til FerieKonto. Hvis den fratrædende umiddelbart afvikler ferie umiddelbart efter sin fratræden, skal feriepengene ikke længere over FerieKonto, men skal udbetales direkte (iflg. seneste ændring af Ferieloven april 2011). For at kunne konstatere, om en fratrædende medarbejder har ferie til gode, er det vigtigt, at alle ferieperioder har været aftalt skriftligt. Det er normalt ikke problematisk at konstatere for lærere, der afvikler alle 5 ugers ferie i sammenhæng i elevernes sommerferieperiode. Det er 12

13 derimod uværdigt at strides om, hvorvidt nogle arbejdsfrie perioder var ferie eller fx afspadsering for fx en fratrædende pedel eller sekretær. A: Fratræden før afvikling af ferie Fratræder en medarbejder i perioden efter 1. januar til feriens begyndelse (den 4. juli 2012), indbetales feriepenge for perioden fra 1. januar til fratrædelsen vedr. ferieåret, der begynder 1. maj næste kalenderår (2012). Da der ikke er afviklet ferie optjent sidste kalenderår, skal der også indbetales feriepenge for dette år til afvikling i ferieåret, der begynder 1. maj i fratrædelsesåret (2012). Feriepengene udgør 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget (se dette) og indbetales til FerieKonto efter foretaget skattetræk senest den 10. i måneden efter fratrædelsen. Feriepengene skal ikke længere over FerieKonto, hvis den fratrædende går direkte til ferie! B: Fratræden efter delvis afvikling af ferie Feriepenge 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for fratrædelsesåret beregnes og indsættes på FerieKonto til afvikling næste ferieår. De resterende antal feriedage optjent i sidste kalenderår opgøres og oplyses til FerieKonto, og der indsættes feriepenge for de feriedage, der ikke er afviklet. Hvis restferien afvikles umiddelbart efter fratrædelsen skal de udbetales direkte til den fratrædende. Har den fratrædende været beskæftiget hele det sidste kalenderår, indsættes eller udbetales 0,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for sidste år for hver resterende feriedag. Har den fratrædende ikke været beskæftiget på skolen hele det sidste kalenderår, må værdien af en feriedag først beregnes. Proceduren kan beskrives på følgende måde: 1. Antallet af optjente feriedage opgøres *) : x dage 2. 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget: y kr feriedags værdi : z kr. = y kr. / x 4. Antallet af resterende feriedage ganges med z kr. *) 2,08 dage for hver hele måneds beskæftigelse + en forholdsmæssig del heraf ved beskæftigelse mindre end 1 måned. Beløbet indsættes efter skattetræk på FerieKonto. Fratræden den 31. juli 2012 Eksempel Lærer med fuld ferieret optjent i kalenderåret 2011 fratræder den 31. juli Ved fratrædelsen er der afviklet 20 feriedage. Dvs. at der skal indbetales feriepenge til Ferie- Konto eller udbetales den fratrædende, hvis restferien afvikles umiddelbart efter fratrædelsen, for de resterende 5 dage svarende til 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for (Hvis der allerede er udbetalt særlig ferietillæg, fx i forbindelse med maj-lønnen, foretages en delvis modregning af dette beløb i beløbet til FerieKonto svarende til 5 / 25 af det udbetalte særlige ferietillæg.) Optjent ferie i fratrædelsesåret skal også opgøres og indbetales til FerieKonto. Se senere om særlige feriedage. C: Fratræden efter afvikling af ferie, men før 1. januar En lærer, der fratræder efter afholdelse af ferie (dvs. efter 7. august 2012) og dermed har fået udbetalt løn i ferien (og særlig feriegodtgørelse), er berettiget til 12,5% af 13

14 feriepengeberegningsgrundlaget optjent i fratrædelsesåret. Beløbet indsættes på FerieKonto senest den 10. i måneden efter fratrædelsen og kan komme til udbetaling efter 1. maj næste kalenderår. Udbetaling af særlige feriedage ved fratræden Der skal udbetales særlige feriedage, hvis medarbejderen har ret til sådanne. Lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere har ret til særlige feriedage og pædagogisk personale, hvis skolen har tegnet overenskomst med BUPL. Andre ansatte kan have ret til særlige feriedage; det skal i så fald fremgå af ansættelsesbrevet. Beløb vedrørende særlige feriedage udbetales direkte til den fratrædende efter skattetræk, eller de kan efter aftale med den fratrædende overføres til ny arbejdsgiver. Fratræden i perioden efter 1. januar indtil 30. april eller 31. juli Såfremt en lærer, (skole)leder eller børnehaveklasseleder og pædagogisk personale på skoler, der har tegnet overenskomst med BUPL, fratræder i perioden efter 1. januar til skoleårets slutning samt ansatte, der i øvrigt har ret til særlige feriedage, fratræder i perioden frem til 1. maj, skal vedkommende have udbetalt særlige feriedage vedrørende indeværende kalenderår, sidste kalenderår og måske helt eller delvist forrige kalenderår, altså i alt 3 år! De særlige feriedage optjent i indeværende og sidste kalenderår udbetales med 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget efter skattetræk direkte til den fratrædende. Særlige feriedage, der er optjent i kalenderåret 2 år før fratrædelsestidspunktet, og som ikke er blevet afviklet, skal udbetales. Hvis den fratrædende har været beskæftiget hele det forrige kalenderår, altså kalenderåret 2 år før fratrædelsesåret, udbetales for hver resterende særlig feriedag 0,5% af feriepengeberegningsgrundlaget for det pågældende optjeningsår efter skattetræk. Har den fratrædende ikke været beskæftiget hele det forrige kalenderår opgøres først værdien af en særlig feriedag for det pågældende optjeningsår. Proceduren kan beskrives på følgende måde: 1. Antallet af optjente særlige feriedage opgøres *) : x dage 2. 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget: y kr særlig feriedags værdi : z kr. = y kr. / x 4. Antallet af resterende særlige feriedage ganges med z kr. *) 0,42 dage for hver hele måneds beskæftigelse + en forholdsmæssig del heraf ved beskæftigelse mindre end 1 måned. Fratræden i perioden efter 1. maj eller 1. august til 31. december For lærere, (skole)ledere, børnehaveklasseledere og pædagogisk personale i skoler, der har tegnet overenskomst med BUPL, gælder datoen 1. august, fordi disse medarbejdere afvikler særlige feriedage i skoleåret, mens datoen 1. maj gælder eventuelle andre, der afvikler særlige feriedage i ferieåret. Særlige feriedage optjent i fratrædelsesåret skal udbetales med 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget direkte til den fratrædende efter skattetræk. Særlige feriedage optjent året før fratrædelsesåret kan være helt eller delvist afviklede eller eventuelt slet ikke afviklet. De ikke afviklede særlige feriedage skal udbetales. 14

15 Proceduren er beskrevet i ovenstående afsnit, idet der skelnes mellem, om den fratrædende har været beskæftiget på skolen hele det pågældende optjeningsår eller ej. Særlige feriedage, der er optjent i kalenderåret 2 år før fratrædelsestidspunktet, vil være enten afviklet eller udbetalt. Tiltræden den 1. august 2012 Lærere, der tiltræder den 1. august 2012, har pligt til at afvikle 5 feriedage i begyndelsen af august. Da de af gode grunde ikke kan have optjent ret til feriedage i indeværende ferieår, skal de have foretaget et fradrag i august måneds løn på 5 x 4,62% af den ellers fast påregnelige månedsløn. De har evt. mulighed for at få udbetalt feriepenge fra FerieKonto indbetalt af tidligere arbejdsgiver. Hvis den tiltrædende ikke har penge på FerieKonto eller har ret til feriedagpenge, kan man muligvis melde sig til kommunens jobcenter og få dagpenge, hvis man altså er dagpengeberettiget. Der kan også være mulighed for, at læreren, efter aftale med skolens ledelse, arbejder disse dage og dermed ikke afvikler ferie. I så fald skal der ikke foretages lønfradrag og den ansatte kan så heller ikke hæve evt. feriepenge (se afsnittet om Ferieloven side 3). Regneark: På Dansk Friskoleforenings hjemmeside ligger bl.m.a. et Excel-regneark, der kan hjælpe med udregning af ferieløn og feriedifference. Ferielønsregnearket (FERIElon12.xls) kan downloades fra Dansk Friskoleforenings hjemmeside: Kig under administration og skriv fx ferie i søgefeltet. April 2012, Ole Mikkelsen FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg 15

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2016 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Oversigt over de forskellige personalegruppers ferieregler 4 Optjening af ferie 5 Afvikling af ferie 5 Feriepenge

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Notat 6. juni 2005 Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Dette notat giver forslag til en fremgangsmåde for den beløbsmæssige opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen pr. 1. januar

Læs mere

SEKRETÆRKONFERENCE 2012

SEKRETÆRKONFERENCE 2012 SEKRETÆRKONFERENCE 2012 ANSÆTTELSESVILKÅR Ledere, lærere og børnehaveklasseleder Overenskomst mellem FM og LC (FSL) Tilskudsbetingelse Benyt ansættelsesbrev på vores hjemmeside Pædagogiske personale Evt.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere