FERIEVEJLEDNING for friskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FERIEVEJLEDNING for friskoler"

Transkript

1 FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj

2 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie... 3 Ferie med feriepenge... 4 Ferie med løn... 4 Særlig feriegodtgørelse eller ferietillæg (1,5%)... 6 Afvikling af særlige feriedage... 6 Særlige feriedage - Lock out ramt lærere... 6 Særlige feriedage ved fratræden... 7 Tjenestemandpension... 7 Erstatningsferie... 8 Pensionering... 8 Udbetaling af feriedage ved løbende beskæftigelse... 8 Udbetaling af særlige feriedage ved udløbet af ferieåret... 8 Feriepengeberegningsgrundlaget... 9 Udbetaling af alle optjente feriedage... 9 Delvis udbetaling af feriedagene ved beskæftigelse i hele optjeningsåret... 9 Delvis udbetaling af feriedagene med beskæftigelse i en del af optjeningsåret Nyansatte og lønfradrag for enkelte dage UDBETALING AF LØN I FERIEN (JULI-AUGUST MÅNED) Arbejdstidsopgørelse Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i optjeningsåret Feriedifference FRADRAG VEDR. MANGLENDE BESKÆFTIGELSE I OPTJENINGSÅRET Delvis optjening af ret til ferie med løn Feriefradrag pga. lockout Delvis optjening af ret til ferie med løn og ændret beskæftigelsesgrad Ingen optjening af ret til ferie med løn FERIEPENGE VED FRATRÆDEN Fratræden før afvikling af ferie Fratræden efter delvis afvikling af ferie Fratræden den 31. juli Fratræden efter afvikling af ferie UDBETALING AF SÆRLIGE FERIEDAGE VED FRATRÆDEN Fratræden i perioden efter 1. januar indtil 30. april eller 31. juli Fratræden i perioden efter 1. maj eller 1. august til 31. december TILTRÆDEN DEN 1. AUGUST REGNEARK: INDEX:

3 Ferie og særlige feriedage Ferieloven Ferieloven gælder for alle lønmodtagere. Der er ikke lov om særlige feriedage det er aftalestof. Det vil sige, at det enten følger af en overenskomst, eller at det er aftalt og indskrevet i ansættelsesbrevet. (Tidligere og i andre sammenhænge benyttedes og benyttes begreberne feriefridage og den 6. ferieuge. Disse begreber dækker i et vist omfang over det samme fænomen som særlige feriedage.) Alle har krav på 25 feriedage i et ferieår. Men har man ikke optjent ret til løn for hele ferien eller optjent feriepenge til hele ferien, kan arbejdstageren efter indhentet aftale med sin arbejdsgiver afstå fra at benytte denne ret helt eller delvist. Det forudsætter naturligvis, at arbejdstager og arbejdsgiver har en fælles interesse i, at der arbejdes, dvs. at der er relevant arbejde at udføre. En allerede indgået aftale om afvikling af ferie (fx ved ferielukning) skal selvfølgelig respekteres, hvis ikke begge parter er enige om andet. Dette kan medføre lønfradrag i ferien. Særligt for nyuddannede kan det være et problem at være tvunget på ferie uden indtægt. Sådanne personer kan evt. hæve understøttelse ved at stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved henvendelse til jobcenteret. Ferieaftalen Ferieloven er i staten udvidet med Ferieaftalen. Lærere, ledere og børnehaveklasseledere er omfattet af Ferieaftalen. Hvis skolen har indgået overenskomst med BUPL vedr. det pædagogiske personale, er disse også omfattet af Ferieaftalen og har ret til særlige feriedage. Herudover kan skolen ved aftale (ansættelsesbrevet) udvide medarbejderstaben, for hvilken Ferieaftalen gælder. Optjening af ferie (og særlige feriedage) Ferie (og særlige feriedage) optjenes i et kalenderår, januar til december, kaldet optjeningsåret. Afvikling af feriedagene sker i almindelighed i det følgende ferieår, maj til april. For de særlige feriedage for lærere, ledere og børnehaveklasseledere sker afvikling i det følgende skoleår, august til juli. Der optjenes 25 feriedage ved beskæftigelse i hele optjeningsåret (og 5 særlige feriedage). Ved beskæftigelse i en mindre del af året optjenes feriedagene forholdsmæssigt. 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse (og 0,42 særlige feriedage pr. måneds ansættelse). Der beregnes forholdsmæssigt for perioder mindre end en måned. Som beskæftigelse medregnes alle arbejdsperioder, ferier og fridage samt fravær pga. sygdom, barsel samt de første 6 måneders orlov til børnepasning, forældreorlov, forlænget barselsorlov samt visse former for tjenestefrihed uden løn (ved orlov til uddannelse uden løn kan perioden forlænges til 1 år). Afvikling af ferie Et ferieår går fra 1. maj til 30 april. Alle har ret til 25 dages ferie i et ferieår, uanset om man har ret til løn i ferien, eller om man har feriepenge på FerieKonto, som kan komme til udbetaling under ferieafviklingen, eller evt. slet ingen indtægt har i ferien. 3

4 Normalt afvikles ferien delt i en samlet hovedferie på tre uger i sommerhalvåret og en restferie på 2 uger, som ikke behøver at være samlet, i vinterhalvåret. Holder en institution ferielukket, kan den ansatte pålægges pligt til samlet ferieafvikling. Ansatte under overenskomsten for lærere, ledere og børnehaveklasseledere har overenskomstmæssig pligt til at afvikle al ferien i en sammenhængende periode i elevernes sommerferie. Skolen kan dog lægge en anden ferieplan, der skal meddeles inden udgangen af marts. Iflg. Ferieloven kan ferie afvikles på to forskellige måder: 4 1. Ferie med løn 2. Ferie med feriepenge Det fastansatte lærerpersonale (og det pædagogiske personale, hvis skolen har tegnet overenskomst med BUPL) afvikler ferie med løn. Timelønnede (herunder også vikarer ansat til under 3 måneders arbejde) afvikler ferie med feriepenge. For alle andre er det et aftalespørgsmål, som skal fremgå af ansættelsesbrevet. I almindelighed afvikler funktionærer (dvs. ansatte, der er omfattet af Funktionærloven) ferie med løn. Ved fratræden beregnes altid feriepenge (og penge vedr. særlige feriedage) for al ikke afviklet ferie. Feriepengebeløbet indsættes efter fradrag af skat på FerieKonto, mens evt. beløb for særlige feriedage udbetales den ansatte (efter skattefradrag). Efter aftale med den ansatte kan betaling for særlige feriedage overføres til ny arbejdsgiver. Ferie med feriepenge Feriepenge, der udgør 12,5% af hver måneds ferieberettiget løn indsættes efter hver lønudbetaling (eller hvert kvartal) på FerieKonto. Feriepengene kan hæves fra Ferie- Konto ved med nem-id at logge ind på: atp.dk. Under afviklingen af ferie med feriepenge oppebærer man ikke løn og pension. Ferie med løn Lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere har pligt til at afvikle alle 5 ugers ferie i sammenhæng i elevernes sommerferie. Fra skoleåret 2007/08 er ferien for lærere, ledere og bhkl.ledere lagt med de første 5 arbejdsdage i august og de sidste 20 arbejdsdage i juli, medmindre skolen inden udgangen af marts har planlagt en anden ferieafviklingsplan. Hvis den ansatte har været ansat hele optjeningsåret (dvs. fra 1. jan. året forud), og der ikke er sket ændringer i beskæftigelsesgraden, skal vedkommende som udgangspunkt have det samme i løn og pension under ferien som sædvanligt. Hvis den ansatte ikke har været ansat hele optjeningsåret, foretages et lønfradrag i ferieafviklingsperioden. Hvis den ansatte ikke har haft samme gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret som på ferietidspunktet, skal der beregnes en feriedifference, som er negativ, hvis beskæftigelsesgraden er steget, men positiv, hvis beskæftigelsesgraden er faldet. For andre ansatte end lærere, skoleledere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk personale på skoler, der har indgået overenskomst med BUPL, skal der dog kun

5 beregnes feriedifference, hvis forskellen i beskæftigelsesgrad udgør mindst 20 procent. Fx vil en ændring fra 50% til 60% netop udgøre en ændring på 20%. Fradrag pga. manglende beskæftigelse i optjeningsåret beregnes af alle fast påregnelige løndele og pension i Lærernes Pension. Fast påregnelige løndele mv. kan ses ud af flg. skema: De forskellige faste løndele for lærere og bhkl.ledere: pensions-givende 1) afhængig af BG reguleret kommentar 1. Basisløn x x x Basistrin Områdetillæg x Kun i stedtillægsområde Udligningstillæg x x x x (x) x 5. Funktionstillæg x (x) x 6. Undervisningstillæg x x 7. Trin 4-tillæg x x x Beregnet ved overgang fra skalatrinsløn til basisløn aug Varige eller midlertidige decentralt aftalte løndele. Betingelserne fremgår af de enkelte lønaftaler, som er nummererede i skolens lønprotokol. Evt. afhængig af BG. Afhænger af det planlagte undervisningstimetal på årsbasis. Særligt udligningstillæg til ansatte med 12 års anciennitet pr. 1/ OK08-tillæg x x Særligt tillæg givet 1. april Ulempegodtgørelse x To takster for over eller under 50% beskæftigelsesgrad. 10. Lokalaftalt ulempegodtg. (x) 2) (x) 2) Aftalt i skolens lokalaftale for ar- 11. Gruppeliv 12. Souscheftillæg x x Obligatorisk for lærere og bhkl.- ledere uanset beskæftigelsesgrad. Pensionsgivende uanset pensionsform. 1) 2) kan kan Engangsløndele: Engangsløndele er, som navnet siger, løndele, der ikke udbetales fast hver måned: Flydende tillæg, der udbetales til visse lærere, der har ansvar for specialuv. og da. for tosprogede. Resultatlønstillæg Km.godtgørelse Timedagpenge Arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, Overtidsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Merarbejdsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Særlige feriedage, der udbetales ved skoleårets slutning (tidligere: ferieårets slutning) Jubilæumsgratiale Praktikvederlag hvis dette fremgår af aftalen Censorvederlag 5

6 Særlig feriegodtgørelse eller ferietillæg (1,5%) Hvis man afvikler ferie med løn, har man ret til særlig feriegodtgørelse, som er et ikke ferieberettiget skattepligtigt beløb, der normalt udbetales med maj-månedslønnen. Man har dog ikke krav på feriegodtgørelsen før den måned, man begynder ferieafviklingen, hvilket normalt vil sige juli måned. Det er altså en forudsætning, at ferien afvikles med løn. (Hvis den ansatte alligevel fratræder, inden al ferie er afviklet, og der allerede er udbetalt særlig feriegodtgørelse, modregnes den særlige feriegodtgørelse ved beregningen af feriepenge ved fratræden for den del af ferien, der ikke er afviklet. Modregningen foretages i indbetalingen til FerieKonto.) Ferietillægget beregnes som 1,5% af alle indkomstskattepligtige beløb i optjeningsåret herunder løn i ferien. Pensionstillægget, ved medlemskab af Lærernes Pension, svarende til 1/3 af den samlede indbetaling til pensionskassen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for ferietillæg. Normalt vil man kunne se beregningsgrundlaget i lønsedlen for december under betegnelsen ferieberettiget løn. (Det forudsætter, at løn udbetalt under ferie er medtaget som ferieberettiget løn.) Feriepenge og særlige feriedage beregnes ikke af det samme beregningsgrundlag som ferietillægget! Se herom i afsnittet om feriepengeberegningsgrundlaget. Afvikling af særlige feriedage Afvikling af særlige feriedage sker i ferieåret, der begynder 1. maj efter kalenderåret, hvor feriedagene er optjent, og går til 30. april i det følgende kalenderår. Lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere og pædagogisk personale på skoler, der har tegnet overenskomst med BUPL, afvikler dog særlige feriedage i skoleåret, der følger det kalenderår, hvor feriedagene er optjent. Skoleåret begynder den 1. august og løber til 31. juli det følgende år. De særlige feriedage skal (fra og med skoleåret 2007/08) indarbejdes i arbejdstiden. Der kan dog indgås aftale mellem den enkelte lærer (leder og bhkl.leder) og skolen om, at en eller flere særlige feriedage skal udbetales, når skoleåret er slut. Hvis de særlige feriedage skal indarbejdes i arbejdstiden, kan arbejdsgiveren planlægge dem afviklet på særlige dage eller som generel nedsættelse af den øvrige arbejdstid. For lærere (skoleledere og børnehaveklasseledere) sker dette fra og med skoleåret 2005/06 med 7,4 timer pr. dag gange beskæftigelsesgraden. Disse timer vil skulle fremgå af opgaveoversigten/arbejdsplanen. Arbejdsgiveren kan også give mulighed for, at medarbejderen holder en eller flere af de særlige feriedage på dage, der i forvejen er planlagt med arbejde. For en lærer vil det som regel dreje sig om skoledage, og disse arbejdstimer er i forvejen indeholdt i aktivitetsplanen som skoletid og skal altså ikke medtælles særskilt. Hvis en lærer ikke har benyttet sin individuelt aftalte ret til at afvikle særlige feriedage på skoledage, kan arbejdsgiveren efter 1. januar i afviklingsferieåret med en måneds varsel bestemme, hvornår afviklingen skal finde sted. Ikke afviklede særlige feriedage kan enten udbetales pr. 31. juli, eller de kan aftales overført til næste skoleår. Særligt for skoleåret 2014/15 Særlige feriedage under lockout De lærere som var ramt af lockouten i 2013 optjente under lockouten IKKE særlige feriedage. Dette betyder at lærere ansat før 1. april 2013 i april mdr. kun har optjent 0,06 særlig feriedag i april mdr. mod normalt 0,42 dag. Dvs: Lærere ansat hele 2013 har optjent 4,64 særlige feriedage til afholdelse i skoleåret 2014/15. 6

7 Særlige feriedage ved fratræden Hvis de særlige feriedage afvikles på særlige skolefri dage, skal det naturligvis fremgå af pågældendes arbejdskalender. Det er hermed nemt at konstatere antallet af afviklede særlige feriedage ved eventuel fratræden. Afvikling på skoledage holder skolens administration også rede på. Men hvis alle eller nogle af timerne er til generel nedsættelse af arbejdstiden, bliver afviklingen spredt ud over alle skoleårets arbejdsdage med en forholdsmæssig del på hver. Ved fratræden må man altså beregne antallet af afviklede særlige feriedagstimer (periodisering), for at konstatere, hvor mange særlige feriedagstimer, der skal udbetales. Da lærere (skoleledere og børnehaveklasseledere) har variabel årsnorm, idet man tager hensyn til antallet af konkrete søgnehelligdage i skoleåret, er der også et variabelt antal arbejdsdage i de enkelte skoleår. Skoleår Dage i året Lør/søn S/H- dage Arbejdsdage Arbejdstimer 2014/ ,8 2015/ ,4 2016/ ,6 2017/ ,8 2018/ ,8 2019/ ,8 2020/ ,8 2021/ ,6 2022/ ,6 Fra og med sommeren 2008 afsluttes hvert skoleår med 20 feriedage, og det nye skoleår begynder med afvikling af 5 feriedage. Ved periodisering i forbindelse med fratræden skal man optælle antallet af arbejdsdage fra skoleårets begyndelse (1. august) til fratrædelsestidspunktet. Man optæller alle mandage til fredage, der ikke er feriedage eller søgnehelligdage. (Husk de 5 første dage af august er normalt feriedage!) Antallet af arbejdsdagene i perioden divideres med skoleårets normerede antal arbejdsdage. Denne brøkdel ganges med antallet af særlige feriedagstimer, som er til generel nedsættelse af arbejdstiden, for at konstatere antallet af afviklede timer i denne kategori. Periodisering vil også være aktuelt, hvis en medarbejder tiltræder i løbet af skoleåret, eller hvis en deltidsansat får væsentlig ændring af arbejdstiden for en længere periode. Særlige feriedage påvirker ikke disse tilfælde. Andre medarbejdere kan have flere aftalte søgnehelligdage end lærerpersonalet. Ferien vil for disse medarbejdere ofte ligge på andre tidspunkter end lærernes, der jo ligger med alle 5 uger samlet i elevernes sommerferieperiode. Tjenestemandspension Pensionstilsvar til Efterlønskassen og P25 berøres ikke af lønfradrag og feriedifference. (I virkeligheden er indbetaling vedr. tjenestemandspension at betragte som tilbagebetaling af for meget udbetalt statstilskud, som ikke har noget med løn at gøre.) 7

8 Erstatningsferie Ferie kan ikke afvikles under barsels- og adoptionsorlov. Er man på barsel i ferien, er man berettiget til erstatningsferie af samme længde, som man er forhindret i at holde ferie. Det samme gælder ved langtidssygdom, hvor sygefraværet er indledt før ferien. Ændringer i ferieloven Fra 1. maj 2012 får ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie, hvis de bliver syge under ferien. De nye regler er en konsekvens af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. Efter ferieloven har en ansat hidtil kun kunnet få erstatningsferie, hvis den pågældende blev syg, før ferien startede. Statens ferieaftale gav herudover mulighed for, at arbejdsgiveren i særlige tilfælde kunne suspendere ferien, hvis den ansatte blev syg under ferien. Ændringen af ferieloven betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie, altid har krav på erstatningsferie efter 5 sygedage. Hvis der ikke er optjent fuld ferie, nedsættes såvel de 4 uger som de 5 dage forholdsmæssigt. Sygemelding under ferie Den ansatte skal sygemelde sig hos arbejdsgiveren efter arbejdspladsens sædvanlige regler og skal fremvise lægelig dokumentation. Den ansatte skal selv afholde udgiften hertil. Tilgodehavende ferie, som ikke har kunnet afvikles inden ferieårets udløb som følge af barselsorlov eller sygdom (feriehindring), overføres til det følgende ferieår, eller den kan i stedet godtgøres med et beløb, der svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien. Er man på orlov, kan orloven suspenderes i ferien, eller man kan vente med at afholde ferien til senere. Pensionering En lærer, der fratræder for at gå på pension, og som ikke har afviklet al sin ferie, skal have beregnet feriepenge 12,5 % ligesom enhver anden fratrædende (ferielovens regler). Hvis man forlader arbejdsmarkedet skal feriepengene udbetales direkte til den fratrædende (gælder også ved adresseændring til udlandet, herunder Grønland). Udbetaling af feriedage ved løbende beskæftigelse Udbetaling af særlige feriedage ved udløbet af ferieåret Har en ansat aftalt at få alle sine særlige feriedage eller nogle af dem udbetalt, sker dette i forbindelse med et skoleårs udløb (31. juli), dog er det ferieårets udløb for øvrige ansatte, dvs. 30. april. De særlige feriedage, der skal udbetales den 31. juli 2014 (eller 30. april 2014) er optjent i kalenderåret 2012 og de særlige feriedage, der skal udbetales 31. juli 2015 (eller 30. april 2015) er optjent i kalenderåret Har en ansat pga. en feriehindring været forhindret i at afvikle sin ferie rettidigt, dvs. indenfor ferieåret, udbetales en godtgørelse svarende til den løn, den ansatte ville have fået udbetalt under afvikling af ferien. 8

9 Feriepengeberegningsgrundlaget Beregningsgrundlaget for udbetaling af særlige feriedage er det samme som grundlaget for beregning af feriepenge (ved fratræden). Beregningsgrundlaget er derimod ikke det samme, som benyttes ved beregning af det særlige ferietillæg på 1,5%! Som udgangspunkt benyttes ferieberettiget løn for året, som den fremgår af december-lønsedlen. (Det forudsætter, at løn under afvikling af ferie er kodet som ferieberettiget løn.) Hertil lægges pensionstillægget (svarende til 1/3 af den samlede indbetaling til Lærernes Pension) og den ansattes bidrag til ATP, hvis ikke denne allerede er indeholdt. Da løn under ferien i dette tilfælde er fejlagtigt kodet som ferieberettiget løn, skal denne fradrages, dvs. alle fast påregnelige løndele i ferien herunder faste nylønsdele (udligning-, funktions- og kvalifikationstillæg), undervisningstillæg, ulempeydelser samt pensionstillæg mv. udbetalt under ferie. Skematisk kan det stilles således op: Ferieberettiget løn for året + årets pensionstillæg (og lønmodtagerbidrag til ATP) 5 ugers løn under afvikl. af ferie (normalt juli - august) 5 ugers pensionstillæg (og ATP) (samme periode som ovenfor) = Feriepengeberegningsgrundlaget 5 ugers løn i sommerferien er 4 uger af juli måneds faste løn samt 1 uge af august måneds faste løn. De fire uger i juli udgør 4 x 12 / 52 af juli måneds faste løn, og den ene uge af august udgør 12 / 52 af den fast påregnelige månedsløn i august. (I alt svarende til ca. 5/52 af hele årets løn.) Beregning af 5 ugers fradrag af pensionstillægget behandles på tilsvarende måde. Hvis den berørte ferie med løn har været afholdt på et andet tidspunkt end de 5 uger i elevernes sommerferie, skal man benytte den eller de løntabeller (lønsedler), der var aktuelle på ferieafviklingstidspunktet ved beregningen af fradraget. TIP: Det vil være en god ide at opgøre feriepengeberegningsgrundlaget for samtlige medarbejdere ved hvert årsskifte og fx arkivere beregningen i enhvers personalemappe. Ved senere beregning af feriepenge og udbetaling af særlige feriedage undgår man at skulle indtil flere år tilbage i lønberegningerne. Udbetaling af alle optjente feriedage Hvis alle 5 særlige feriedage skal udbetales, beregnes 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget uanset om den ansatte har været beskæftiget hele optjeningsåret. Hvis alle 25 feriedage skal udbetales, beregnes 12,5% af feriepengeberegningsgrundlaget uanset om den ansatte har været beskæftiget hele optjeningsåret. Delvis udbetaling af feriedagene ved beskæftigelse i hele optjeningsåret Har man været beskæftiget hele optjeningsåret og en eller flere feriedage har været afviklet i arbejdstiden, foretages et fradrag i de 2,5% henholdsvis 12,5% med 0,5% pr. afviklet dag. 9

10 Eksempel: Hvis der således har været afviklet 1 særlig feriedag, udbetales 2,0% af feriepengeberegningsgrundlaget. Eksempel: Hvis man skal udbetale feriepenge pga. en feriehindring for fx 6 dages ferie (svarer til at der er afviklet 19 dages ferie med løn) udbetales 6 x 0,5% = 3% af feriepengeberegningsgrundlaget. Eller (12,5 19 x 0,5)% = (12,5 9,5)% = 3%. Delvis udbetaling af feriedagene med beskæftigelse i en del af optjeningsåret Har man ikke været beskæftiget hele optjeningsåret, og en eller flere dage har været afviklet i arbejdstiden, er beregningen lidt mere kompliceret. Først foretages en beregning af antallet af optjente særlige feriedage eller almindelige feriedage, hvis der er tale om udbetaling af feriepenge pga. en feriehindring. Eksempel: Har en ansat fx været beskæftiget i 5 måneder i optjeningsåret (ansat pr. 1. august), har vedkommende optjent 5 x 0,42 særlige feriedage = 2,10 dage og 5 x 2,08 alm. feriedage = 10,40 feriedage. Værdien af de 2,10 særlige feriedage beregnes som 2,5% af feriepengeberegningsgrundlaget. Denne værdi divideres med 2,10 for at finde, hvor meget én særlig feriedag beløber sig til. (Værdien af én særlig feriedag er den samme som værdien af én alm. feriedag. Det kan efterprøves ved at foretage flg. regnestykke: feriepengeberegningsgrundlaget gange 12,5% divideret med 10,4.) Når man har værdien af én særlig eller alm. feriedag, er det en simpel sag at udregne beløbet for udbetaling af et hvilket som helst antal restferiedage. Ved udbetaling af ferie samt særlige feriedage Lockout Hvis en lærere stopper sit ansættelsesforhold og skolen udbetaler feriepenge samt særlige feriedage, skal man være opmærksom på, at de lockout ramte lærere i april 2013 ikke optjente fuld ret hertil. De særlige feriedage i april mdr. tæller kun 4/30 af 0,42 svarende til 0,06 dag. Dvs. lærere ansat hele 2013 har optjent 4,64 særlige feriedage. Feriedage i april 2013 tæller kun 4/30 af de normale 2,08 feriedage= 0,28 feriedag. Dvs. Lærere som stopper sit ansættelsesforhold før d. 4. juli 2014, og som skal have afregnet sine feriedage til feriekonto, kun har ret til 0,28 feriedag for april mdr. Eks.: En lærere ansat hele 2013 har ret til at få overført 23,16 feriedage til FerieKonto. Ovennævnte er KUN til brug ved oplysning af antal optjente dage. Det er vigtigt at understege at: ovennævnte KUN er vedr. beregningen af antal dage. Lærerne fik i Lockoutperioden ikke løn, hvorfor der ikke er ændret på feriepengeberegningsgrundlaget. Der beregnes ved afregning stadig 12,5% feriepenge samt 2,5% til feriefridage af feriepengeberegningsgrundlaget. 10

11 Nyansatte og lønfradrag for enkelte dage Nyansatte, der ikke har afviklet hele sin ferie, og som ønsker at afvikle ferie med feriepenge, der står på FerieKonto eller med feriedagpenge fra sin A-kasse eller helt uden penge, skal have foretaget et lønfradrag under denne ferieafvikling, da der jo ikke er optjent ret til ferie med løn under det aktuelle ansættelsesforhold. Fremover vil de fleste lærere ved stillingsskifte pr. 1. august ikke have afviklet alle feriedage i det tidligere ansættelsesforhold. Der vil altså ofte være et beløb på FerieKonto. (Har en ansat fået bevilget tjenestefrihed uden løn for enkelte dage, skal der på tilsvarende måde foretages et lønfradrag.) Ansatte, der løbende får indsat feriepenge på FerieKonto, skal også rutinemæssigt have foretaget et lønfradrag under afvikling af ferie. Iflg. Ferieloven beregnes fradraget for en sådan feriedag (eller tjenestefri dag uden løn) som 4,8% af den faste månedsløn. For ansatte omfattet af Ferieaftalen, dvs. lærere, ledere og bhkl.ledere og pædagoger i skoler med BUPL-overenskomst samt andre, der kontraktmæssigt er omfattet af samme regel, udgør fradraget 4,62%. Den faste månedsløn vil i almindelighed sige basisløn og pension plus decentrale løndele ( ny løn ), herunder udligningstillæg. For øvrige ansatte kan det være skalatrinsløn og evt. pension. (De 4,8% eller 4,62% er en tilnærmet værdi svarende til den andel, som 1 arbejdsdag udgør af en måneds gennemsnitlige antal arbejdsdage, som i virkeligheden er forskellig fra måned til måned, og som også afhænger af antallet af aftalte søgnehelligdage. Fradragsberegningsmetoden har den fordel, at den er simpel at beregne og rimeligt nem at gennemskue.) Udbetaling af løn i ferien (juli-august måned) Arbejdstidsopgørelse Inden endelig beregning af løn i ferien kan foretages, skal alle, der er ansat på en årsnorm med opgørelse hver den 31. juli (det gælder bl.a. lærere og børnehaveklasseledere), have opgjort deres arbejdstid for det forløbne skoleår. Deltidsansatte får ved merarbejde i årets løb beregnet en endelig beskæftigelsesgrad, foruden at timerne selvfølgelig udbetales eller overføres efter gældende regler. Hvis beskæftigelsesgraden på udbetalingstidspunktet ikke er den samme, som den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for optjeningsåret, skal der beregnes en feriedifference, som kan være enten positiv eller negativ, som omtalt i indledningen. Beskæftigelsesgraden for fuldtidsansatte regnes i forbindelse med feriedifference (og fradrag for manglende beskæftigelsesperiode i optjeningsåret) til 100% uanset evt. overtid, herunder løbende overtid iflg. aktivitetsplan. (Ved plustidsansættelse regnes dog med plustidsbeskæftigelsesgraden.) Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad i optjeningsåret Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret skal som nævnt beregnes. Som regel har man den samme beskæftigelsesgrad i et helt skoleår ad gangen, evt. efter omregning pga. merarbejde. Hvis dette er tilfældet, beregnes gennemsnittet som 7/12 af beskæftigelsesgraden for det forrige skoleår (jan juli) og 5/12 af det forløbne 11

12 skoleår (aug dec). (Beskæftigelsesgraden for det foregående skoleår er den endelige, dvs. efter foretagen årsopgørelse.) Har der været tale om ændret beskæftigelsesgrad for andre perioder (forudsætter ændret aktivitetsplan, delaktivitetsplan, og evt. ændret ansættelsesbrev) beregnes gennemsnittet forholdsmæssigt, idet også dele af måneder regnes konkret ud fra antallet af kalenderdage (i februar 28 eller 29 dage). Feriedifference Husk, at der ikke skal beregnes feriedifference for øvrige ansatte, medmindre forskellen i beskæftigelsesgrad er mindst 20 procent! Feriedifferencen for ferien i juli måned 2014 beregnes på flg. måde: (gnsn. BG i 2013 BG i ) ) x månedsløn 2) x 20 3) x 4,62% Feriedifferencen for ferien i august måned 2013: (gnsn. BG i 2013 BG i 2014) x månedsløn x 5 4) x 4,62% 1) Beskæftigelsesgraden i 2014 er den, der gælder på udbetalingstidspunktet iflg. aktivitetsplan. 2) månedslønnen indeholder de fuldtidsløndele, der er direkte afhængige af beskæftigelsesgraden 3) Forudsætter at der er optjent mindst 20 feriedage 4) Forudsætter at der er optjent mindst 25 feriedage Eksempel 1, feriedifference for lærer, der har været ansat hele 2013: Lærer med gennemsnitlig beskæftigelse i 2013 på 0,7790. På ferietidspunktet (sommeren 2014) er der fuld beskæftigelse. De månedsløndele, der er direkte afhængige af beskæftigelsesgraden er i dette eksempel: ,91 kr. Feriedifference i juli (0,7790 1,0000) x ,91 x 20 x 4,62% ,72 BG-afhængig fuldtidsløn i august fx: ,91 kr. (kunne være anderledes end i juli!) Feriedifference i august (0,7790 1,0000) x ,91 x 5 x 4,62% ,93 Fradrag vedr. manglende beskæftigelse i optjeningsåret Har en ansat med ret til ferie med løn ikke været beskæftiget hele optjeningsåret, skal der for den del af ferien, der ikke er optjent ret til, ske lønfradrag i alle fast påregnelige løndele og pension. For lærere, (skole)ledere og børnehaveklasseledere med pligt til at holde 5 ugers (25 dage) samlet ferie i elevernes sommerferieperiode foretages dette fradrag i julimånedslønnen og evt. i augustlønnen (De 20 dage vedrører juli og fem dage vedrører august 2014.) Fradraget pr. dag udgør 4,62% af den fast påregnelige månedsløn for ansatte omfattet af Ferieaftalen i staten. På tilsvarende måde foretages et fradrag i pensionen (dog ikke tjenestemandspension). Ved afvikling af ferie uden ferieret foretages for ansatte, der kun er omfattet af Ferieloven, et lønfradrag på 4,8% pr. dags ferie af den normale måneds fast påregnelige løndele og pension. 12

13 Delvis optjening af ret til ferie med løn Eksempel 2, fradrag i juli 2014 for lærer ansat 1. august 2013: Månedsløn *) for juli ,68 Pension *) for juli ,70 Der er optjent ret til afvikling af ferie med løn for 5 x 2,08 dage = 10,4 dage. I juli 14 er der planlagt 20 feriedage, der skal altså foretages fradrag for (20 10,4) dage = 9,6 dage. Fradrag i juli-løn: 9,6 x 4,62% x ,68 = ,83 Fradrag i juli-pension: 9,6 x 4,62% x 5.116,53 = ,07 *) Månedsløn skal omfatte alle fast påregnelige løndele, og pensionsindbetaling omfatter alle pensionsgivende løndele herunder uv.tillæg (se side 5). Særligt for skoleåret 14/15 - Feriefradrag pga. lockout. De lærere som i 2013 var ramt af lockouten optjente IKKE ret til ferie eller feriegodtgørelse. I stedet for at optjene 2,08 feriedag pr. mdr., optjente de lockout ramte kun 4/30 af 2,08, hvilket betyder at lærerne i august 2014 skal fradrages med 1,80 feriedag. Beregningen for manglende optjening af ferie for april 2013 er: Mdr. løn x 1,80 x 4,62% = Feriefradraget for august Husk at beregne samme fradrag i lærernes pension. Delvis optjening af ret til ferie med løn og ændret beskæftigelsesgrad Eksempel 3, bhkl.leder ansat i 2013 med ændret beskæftigelsesgrad i 2013: Bhkl.leder ansat d. 12/ med beskæftigelsesgrad: 78,86%. I hele skoleåret 2013/14 er beskæftigelsesgraden: 66,14%. Der er optjent ret til ferie med løn i 9 20 / 31 måned a 2,08 dage = 20,06 dage. Det betyder, at der ikke skal foretages fradrag i juli, men fradrag for 4,96 dage i august. Normal månedsløn (juli 2013): (inkl. alle fast påregnelige løndele) ,08 Genn. BG *) i 2013: (0,7886 x 4 20 / ,6614 x 5) / 9 20 / 31 = 0,7227 BG-afhængig fuldtidsløn i juli: ,75 Feriedifference: (0,7227 0,6614) x 4,62% x 20 x ,75 = ,31 *) Hvis beskæftigelsesgraden er over 100% reduceres den ved beregning af ferieløn til 100%! Normal månedsløn (aug. 2014): (inkl. alle fast påregnelige løndele) ,18 Der fradrages for manglende optjening for 4,96 dage og feriedifference for 0,4 feriedag. 4,96 x 4,62% x ,18 = ,41 BG-afhængig fuldtidsløn i august: ,67 Feriedifference: (0,7227 0,6614) x 4,62% x 0,4 x ,67 = ,26 Vedr. pension til Lærernes Pension foretages de samme regnestykker, blot indsættes normal pensionsindbetaling i formlerne i stedet for lønnen! 13

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) maj 2012 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i tilsvarende

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012

Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Overenskomst og tillidsrepræsentantaftale DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Med vejledning og kommentarer fra Konstruktørforeningen INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomsten 1 Overenskomstens

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere