Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015"

Transkript

1 3. juli 2015 Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning... 2 Sanktioner... 3 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet... 3 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 4 Fane 2: Oplysninger om projektet... 4 Fane 3: Oplysninger om nyhedsmediet... 5 Fane 4: Oplysninger om nyhedsmediets indhold... 7 Fane 5: Oplysninger om økonomi Fane 6: Bilag og indsend... 12

2 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen? Egenfinansieringen er den andel af projektets økonomi, som ansøger selv stiller med, beregnet ud fra de samlede omkostninger i projektperioden. Egenfinansieringen kan være egenkapital, lån, garantierklæringer, kapital der stilles af investorer m.v. Også frivillig arbejdskraft kan indregnes som egenkapital. Den maksimale timeløn herfor er 251 kr. (2014). Indgår frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen kan det dog alt efter projektets karakter og størrelsesordenen af den egenfinansieringsandel, der udgøres af frivillig arbejdskraft, kunne svække Medienævnets samlede vurdering af projektets økonomi m.v. Forventede indtægter i projektperioden, som f.eks. abonnements- eller annonceindtægter eller øvrige forventede indtægter, kan som altovervejende hovedregel ikke medregnes som egenfinansiering. Hvis egenfinansiering ønskes stillet ved forventede indtægter, skal der i ansøgningen redegøres uddybende herfor, og forventningerne i forhold til indtægterne skal være yderst velunderbygget. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for egenfinansieringen i form af indscannet kopi af f.eks. lånebevis, garantierklæring, hensigtserklæringer fra f.eks. lånegivere, tro- og loveerklæringer fra medarbejdere om frivillig arbejdskraft m.v. I tilfælde af hensigtserklæringer skal kopi af den endelige dokumentation i form af lånebevis m.v. indsendes efter I har modtaget tilsagnsbrevet. Indgår frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen, skal hver enkelt medarbejder, der bidrager med frivillig arbejdskraft, underskrive en tro- og loveerklæring, hvoraf det fremgår hvor mange frivillige timer vedkommende i alt bidrager med til egenfinansieringen, samt hvilken timeløn der lægges til grund Det er Medienævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang egenfinansieringen accepteres. Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. En ansøger kan dog anmode nævnet om at genoptage en sag, såfremt der er nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis 2

3 sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Nævnets afgørelser vil, i lighed med andre afgørelser truffet af fagkyndige organer, kunne indbringes for Folketingets Ombudsmand eller domstolene. Sanktioner Medienævnet kræver udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt og tilbagekalder tilsagn om tilskud i tilfælde af, at tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse ansøgning eller dokumentation, samt i tilfælde, hvor tilskudsmodtageren ikke længere opfylder de betingelser, der er knyttet til tilskuddet, eller ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter. Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside. Det er muligt at se hele ansøgningsskemaet i pdf-format inden det elektroniske skema udfyldes og afsendes. Pdf-udgaven af skemaet kan findes via linket ovenfor. Det er ikke muligt i dette system at gemme ansøgningsskemaet og arbejde videre med det på et senere tidspunkt. Vær opmærksom på, at når ansøgningsskemaet først er indsendt, er det ikke længere muligt at rette i ansøgningen. Nummereringen nedenfor refererer til nummereringen af de enkelte faneblade i ansøgningsskemaet. Hvert faneblad indeholder en række spørgsmål, der skal besvares. Felter, der i skemaet er markeret med *, skal udfyldes. Ansøgningen betragtes kun som modtaget og vil som udgangspunkt kun blive behandlet, hvis alle forpligtende oplysninger og bilag er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. Har I spørgsmål til eller oplever I problemer med at udfylde ansøgningsskemaet kan I altid henvende jer til Mediekontoret i Kulturstyrelsen på tlf eller på mail til 3

4 Fane 1: Oplysninger om ansøger Her skal I oplyse CVR-nr. samt produktionsnummer/p-nr. Begge numre skal indtastes uden mellemrum og bindestreger. Alle, der har et aktivt CVR-nr., har også et P-nummer. Hvis I ikke kender jeres P-nummer, kan I slå det op via Oplys navnet på nyhedsmediets udgiver samt adresseoplysninger. Udgiver er den virksomhed eller koncern, som ejer nyhedsmediet. Kontaktpersonen er den person hos udgiver, der har kendskab til ansøgningen og til hvem Kulturstyrelsen kan rette henvendelse i forbindelse med ansøgningen. Al korrespondance fra Kulturstyrelsen vedr. ansøgningen, herunder svar på ansøgningen, vil blive stilet til kontaktpersonen. Fane 2: Oplysninger om projektet Hvilken af følgende type projekt ansøges der om tilskud til? Der kan ansøges om tilskud til udvikling af eksisterende selvstændigt nyhedsmedie, forundersøgelse vedrørende udvikling af eksisterende selvstændigt nyhedsmedie eller begge dele. I afkrydsningsfeltet angives, hvilke af de to typer projekter, der ansøges om tilskud til. Hvis der søges om begge dele, skal der i projektbeskrivelsen og i budgettet redegøres for, hvornår forundersøgelsesfasen forventes afsluttet og selve udviklingsprojektet begynder. Nyhedsmediets navn Angiv mediets navn. Hvis flere medier går sammen om et udviklingsprojekt, skal hvert medie udfylde et ansøgningsskema. Projektperiode Angiv projektperioden i måneder samt forventet start- og sluttidspunkt (ddmmåå). Bemærk at svar på ansøgningen først kan forventes ca. 12 uger efter ansøgningsfristen og at I skal afrapportere tre måneder efter den angivne slutdato, hvis I får tilsagn om støtte. Kort resumé af projektet Skriv en kort beskrivelse af projektet. Hvis flere medier er sammen om et udviklingsprojekt, angives det her. 4

5 Resumeet kan ikke overstige 512 anslag. Projektets formål Beskriv kort projektets overordnede formål. Beskrivelsen kan ikke overstige 256 anslag. Fane 3: Oplysninger om nyhedsmediet Navn på ansvarshavende redaktør Oplys navnet på nyhedsmediets ansvarshavende redaktør. Har nyhedsmediet en selvstændig chefredaktion? Angiv om mediet har en selvstændig chefredaktion. Hvilke/hvilken platform(e) udkommer nyhedsmediet på? Angiv alle de platforme, mediet udkommer på. Udkommer mediet på en eller flere platforme, der ikke nævnt i skemaet, vælges Andre, og det oplyses i tekstfeltet hvilken/hvilke platform(e), der er tale om. Såfremt virksomheden ikke modtager redaktionel produktionsstøtte, vil virksomheden kunne blive anmodet om at indsende en version af nyhedsmediet fra en bestemt dato. Trykte medier skal indsendes i pdf-format eller XML-format. Internetbaserede medier skal indsende det redaktionelle indhold for hele døgnet. Antal udgaver/versioner pr. år Angiv hvor ofte mediet udkommer om året. Dvs. hvor ofte mediet stiller en ny udgave til rådighed for brugerne, som i al sin væsentlighed er forskellig fra tidligere versioner af mediet. Der er dog intet i vejen for, at mediet i sine artikler linker til sit arkiv. Udkommer nyhedsmediet både i f.eks. trykt form og i en internetbaseret udgave, kan mediet som udgangspunkt opfylde kravet om at udkomme minimum 10 gange årligt ved f.eks. at udkomme med fem trykte udgaver og minimum fem internetbaserede versioner, forudsat at alle disse udgaver/versioner i al sin væsentlighed er forskellige fra hinanden. Der tages dog forbehold for Medienævnets vurdering. 5

6 Er nyhedsmediet ejet helt eller delvist af en offentlig institution eller et offentligt finansieret selskab? Angiv om mediet er ejet helt eller delvist af en offentlig institution eller et offentligt finansieret selskab. Se nærmere i afsnittet ovenfor om hvem der kan søge tilskud. Hvis der svares ja til dette spørgsmål, skal nyhedsmediets ejerforhold beskrives nærmere inkl. procentangivelser af de forskellige ejerandele. Er nyhedsmediet ejet helt eller delvist af en arbejdstager-, arbejdsgivereller brancheorganisation? Hermed tænkes på alle former for ejerskabskonstruktioner, dvs. også indirekte ejerskab, hvor et nyhedsmedie reelt ejes helt eller delvist af en arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisation. Leveres eller stilles nyhedsmediet til rådighed i hele landet på ens vilkår, evt. mod betaling? Mediet skal ikke være efterspurgt i hele landet, men det skal generelt være muligt at få mediet leveret og/eller stillet til rådighed på ens vilkår, uanset hvor i landet brugeren bor. Det er dog muligt, at nyhedsmediet yder rabat til udvalgte grupper af brugere, f.eks. studerende, nye abonnenter eller lignende. Rabatten må dog ikke være geografisk bestemt, medmindre der er tale om en kort tidsbegrænset kampagne, f.eks. på en festival eller i tre uger i en by. Antal lønnede redaktionelle årsværk Oplys antal lønnede redaktionelle årsværk i projektperioden med én decimal. Med redaktionelle årsværk menes medarbejdere omregnet til antal fuldtidsansatte redaktionelle medarbejdere med kreativ redaktionel slutproduktion som hovedopgave svarende til 1924 timer pr. år. Et årsværk kan godt deles mellem flere redaktionelle medarbejdere. Medarbejdere med kreativ redaktionel slutproduktion kan f.eks. være skrivende eller redigerende journalister, lokalredaktører, billedjournalister, pressefotografer, bladtegnere, researchere m.v. som arbejder med et medies redaktionelle stof. I opgørelsen indgår lønnede, indholdsproducerende medarbejdere, herunder lønnede praktikanter, samt redaktionelle ledere med kreativ redaktionelt slutproduktion til det pågældende nyhedsmedie som hovedopgave. 6

7 Freelance-medarbejdere tæller ikke med i årsværket. Fane 4: Oplysninger om nyhedsmediets indhold Beskriv nyhedsmediets målgruppe Her beskrives mediets primære målgruppe(r). Beskrivelsen kan ikke overstige 256 anslag. Hvor mange procent udgør det redaktionelle stof af nyhedsmediets samlede indhold? Procenten udregnes som antal millimeter/areal anvendt på redaktionelt stof i forhold til antal spaltemillimeter/areal anvendt i alt på nyhedsmediets samlede indhold. I trykte medier opmåles i spaltemillimeter i de enkelte udgaver, mens der i internetbaserede medier opmåles i mm² opmålt på mediets mest anvendte wireframes, også kaldet templates. Som minimum skal følgende wireframes tages med i opmålingen: Forside, mellemforside/sektionsforside og artikelvisning. Opererer mediet med flere forskellige artikelvisninger, skal alle disse medtages i opmålingen, såfremt de benyttes jævnligt. Redaktionelt stof defineres som indhold, der ikke er annoncer. Dvs. at eksempelvis indholdsfortegnelse, avishoved, navigationsfunktioner, listestof, billeder m.v. tæller med som redaktionelt indhold. Blogs vil i opmålingen blive betragtet som redaktionelt indhold, hvis de er redigerede. Derimod vurderes alle former for omtale, der betales for, som annoncer, herunder bannerannoncer, advertorials, content marketing og pop-up-vinduer. Pop-up-vinduer vil i opmålingen indgå med den plads, der er afsat hertil i wireframen. Endelig vil også egenannoncer indgå som annoncer i opmålingen. Nyhedsruller og brugergeneret stof, som f.eks. kommentarer på artikler eller kommentarer på blogs samt baggrundsreklamer i form af tapet på internetbaserede medier indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Dvs. hverken som redaktionelt stof eller som annonce. Medienævnet foretager dog den konkrete vurdering. Hvis internetmedierne har en mindre del, der omfatter levende billeder og lyd, vil pladsen i den pågældende wireframe kunne tælles med som redaktionelt indhold, uanset længden af indslaget i minutter. 7

8 Rene annoncetillæg i de trykte medier, der er fysisk adskilt fra det redaktionelle indhold, har særskilte sidetal og hvoraf det fremgår, at det er et annoncetillæg, vil ikke indgå i vurderingen. Det kan være annoncetillæg om bil, bolig, job m.v. Hvor mange procent af nyhedsmediets redaktionelle indhold behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer? Procenten udregnes ved at tælle hvor mange ord i en udgave/version af nyhedsmediet, der omhandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer holdt op imod, hvor mange, der omhandler andre emner. Blogs vil indgå i opgørelsen, hvis de er redigerede og dermed betragtes som redaktionelt indhold. Billeder og infografikker indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Der tages dog forbehold for Medienævnets vurdering. Politiske temaer skal forstås bredt. Ved samfundsrelaterede temaer forstås temaer, der tilsigter at give indblik i samfundets struktur og funktioner. Som eksempler kan nævnes artikler om sundhedsforhold, samfundsøkonomi samt børn og unge. I lokalaviser vil omtale af f.eks. kommunale budgetter, kriminalrapporter, anlægsarbejder m.v. kunne tælle med som samfundsrelateret stof. Kulturelle temaer skal forstås som artikler om eksempelvis sport, musik, litteratur, teater, biblioteker og arkitektur. Disse temaer fortolkes bredt, således at også anmeldelser af faglitteratur, omtale af lokale kulturelle begivenheder m.v. vurderes som kulturelt stof. Artikler om kulturelle temaer beskrevet ud fra det pågældende medies særlige profil, f.eks. en økonomisk eller teknisk vinkel, kan også indgå i opgørelsen. Listestof, som f.eks. sportsresultater, tv-programoversigter, tegneserier og satiretegninger betragtes derimod ikke som kulturelle og må ikke indgå i opgørelsen. Hvorvidt mængden af redaktionelt indhold i nyhedsmediet, der behandler kulturelle temaer, er tilstrækkeligt, vil bero på en konkret vurdering foretaget af Medienævnet. Kulturelle temaer skal dog optræde jævnligt. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt, at et medie bringer et par artikler eller anmeldelser om måneden, hvis nyhedsmediet udkommer dagligt, og at der som minimum skal være kulturelle temaer i hver udgave, hvis mediet kun udkommer ti gange om året m.v. 8

9 Hvor stor en andel af nyhedsmediets samlede indhold udgør selvstændigt journalistisk bearbejdet stof med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie? Andelen af selvstændigt journalistisk bearbejdet stof med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, herefter kaldet egenproduceret indhold, opgøres ved at tælle, hvor mange ord i en udgave/version af mediet, der er egenproducerede i forhold hvor mange, der ikke er. Billeder og infografikker indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Medienævnet foretager dog den endelige vurdering. Kravet skal ses i forhold til mediets samlede indhold, dvs. både det redaktionelle indhold og annoncer. Det egenproducerede indhold defineres som produktion, der er aftalt med nyhedsmediet, og som er initieret, igangsat, udført af eller for, publiceret i og betalt af mediet. Eksempelvis vil redaktioners researchede artikler, artikler skrevet med afsæt i redigeret bureaustof samt artikler skrevet af freelancere eller produceret på fællesredaktioner, hvis de er bestilt m.v. af det enkelte medie alene til offentliggørelse i det pågældende medie, blive betragtet som egenproduceret. Blogindlæg kan medregnes som egenproduceret indhold, hvis den pågældende blogger er fast tilknyttet og aflønnet af nyhedsmediet og dermed kan sidestilles med en freelancer. Partnerindhold betragtes som egenproduceret indhold, hvis det er produceret med henblik på offentliggørelse i det pågældende medie. Ren gengivelse af bureaustof, let redigeret bureaustof, som f.eks. afskæring af afsnit eller ændring af billedstørrelse samt listestof, indkøbte tegneserier, debatindlæg m.m. betragtes derimod ikke som egenproduceret indhold, og kan dermed ikke indgå i opgørelsen. Ansøger skal i øvrigt være opmærksom på, at i forbindelse med kontrol af hvorvidt nyhedsmediets indhold er egenproduceret eller ej, vil det egenproducerede stof blive identificeret ved hjælp af den enkelte artikels byline eller mærke. Hvis artiklen ikke har en byline eller anden form for mærke, hvoraf det tydeligt fremgår hvem der er artiklens ophav, vil den ikke blive betragtet som egenproduceret. 9

10 Hvor mange artikler, der behandler kulturelle temaer, er der i gennemsnit i nyhedsmediet pr. udgave/version? Antallet af artikler skal angives med to decimaler. Kulturelle temaer skal forstås som beskrevet ovenfor under punktet vedrørende politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer. Samtykkeerklæring vedr. indhentning af indholdsdata fra Infomedia Angiv, om der gives tilladelse til indhentning og lagring af indholdsdata, der måtte være nødvendige i forbindelse med behandling af ansøgningen, fra Infomedia. Hvis der svares nej, skal ansøger selv tilvejebringe og indsende indholdsdata på Kulturstyrelsens anmodning. Fane 5: Oplysninger om økonomi Ansøgt beløb Angiv i hele kroner det ansøgte beløb. Egenfinansiering Angiv i hele kroner egenfinansieringen af projektets samlede omkostninger. Ved egenfinansiering forstås den andel, som udgiver bidrager med til projektet i forhold til projektets forventede samlede omkostninger, uanset hvordan egenfinansieringen eventuelt er sammensat. Se nærmere om krav til egenfinansiering samt om pligtig dokumentation herfor i afsnittet Hvilke krav stilles der til egenfinansieringen i starten af vejledningen.. Egenfinansiering til udviklingsprojekter skal udgøre mindst 60 pct. Såfremt projektet har særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter, kan Medienævnet beslutte at reducere egenfinansieringskravet til minimum 25 pct. Hvis ansøger mener, at projektet har særlig betydning for en bestemt gruppe i samfundet, skal der redegøres særskilt herfor i projektbeskrivelsen. Hvad består egenfinansieringen af? Der skal redegøres for, hvad egenfinansieringen består af. Hvis egenfinansieringen består af flere forskellige dele (fx kontant indskud og lån m.v.), skal det fremgå, 10

11 hvilken værdi de enkelte dele har i kroner. Der skal desuden vedhæftes gyldig dokumentation for egenfinansieringen. Se i øvrigt i afsnittet Hvilke krav stilles der til egenfinansieringen i starten af vejledningen. Svaret kan ikke overstige 512 anslag. Projektets samlede budget Angiv i hele kroner de samlede omkostninger for projektet. Bemærk at projektets samlede budget bør være lig med summen af egenfinansiering og det ansøgte beløb. Beløbet skal endvidere være i overensstemmelse med oplysningerne herom i budgettet. Forventet timeforbrug Angiv det forventede timeforbrug for gennemførelse af projektet. Gennemsnitlig timeløn I feltet angives den gennemsnitlige timeløn for projektets medarbejdere. Driftsresultat senest tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for driftsresultat og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Resultat før skat seneste tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for resultat før skat og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Anlægsaktiver seneste tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for anlægsaktiver og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Omsætningsaktiver seneste tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for omsætningsaktiver og budget for det kommende år. 11

12 Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Egenkapital seneste tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for egenkapital og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Langfristet gæld senest tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for langfristet gæld og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Kortfristet gæld senest tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for kortfristet gæld og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Likviditetsgrad senest tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for likviditetsgrad og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Fane 6: Bilag og indsend Links Udkommer nyhedsmediet på en eller flere internetbaserede platforme, skal relevante webadresser oplyses her. Bilag Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen. Vær opmærksom på, at bilagene må højst fylde 15 MB i alt. Projektbeskrivelse: Alle ansøgere skal anvende skabelon til projektbeskrivelse - udviklingstilskud. Projektbeskrivelsen må max udgøre 5 sider ( anslag i alt) og kan downloades på Kulturstyrelsens hjemmeside. 12

13 Projektbudget: Alle ansøgere skal vedhæfte et budget for udviklingsprojektet/forundersøgelsen. Der skal anvendes skabelon til projektbudget, som skal udfyldes for hele projektperioden. Find skabelonen på Kulturstyrelsens hjemmeside. Projektbudgetskabelon udviklingsstøtte er en minimumsskabelon, som kan tilpasses. Om nødvendigt, kan der i skabelonen tilføjes rækker til yderligere typer udgifter, indtægter m.v. Dokumentation for egenfinansiering: Alle ansøgere skal vedhæfte gyldig dokumentation for egenfinansiering (indscannet kopi). Se nærmere herom ovenfor. Bemærk, at bilaget om egenfinansiering skal udgøre ét samlet læsbart dokument, og at bilag således fx ikke må zip-komprimeres m.v. Det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til en offentlig myndighed i henhold til 162 i straffeloven, lovbekendtgørelse nr af 22. august Det påhviler desuden ansøger straks at meddele Kulturstyrelsen eventuelle ændringer. Oplys den mailadresse, som I ønsker skal benyttes til fremtidig kommunikation vedrørende jeres ansøgning og evt. udviklingstilskud. Kvittering for indsendt ansøgning vil også blive sendt til den oplyste mailadresse. Det er vigtigt, at den oplyste mailadresse er korrekt og at I i øvrigt altid oplyser Kulturstyrelsen om evt. ændringer i mailadressen, da I ellers risikere at gå glip af vigtig information vedrørende udviklingstilskud. Signer og indsend med NemID Når alle oplysninger er udfyldt og de korrekte bilag er vedhæftet indsendes ansøgningen ved klikke på Signer. Herefter åbnes et nyt vindue, hvor NemID kode mm. skal oplyses og ansøgningen vil blive sendt til Kulturstyrelsen. Umiddelbart efter sendes automatisk en kvittering til den oplyste mailadresse. Når ansøgningen er indsendt, er det ikke længere muligt at rette i den. I kvitteringen kan I se en kopi af jeres ansøgning samt hvilke bilag der er vedhæftet. Opdager I fejl og/eller mangler skal I oplyse pr. mail til husk at oplyse ansøgningsreferencen som er angivet i kvitteringsmailen. 13

14 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 3. juli Kulturstyrelsen, revideret 3. juli

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning... 2 Sanktioner...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 13. januar 2014 Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 Indhold Hvad er Innovationspuljen?... 2 Hvem kan søge om tilskud til udvikling fra Innovationspuljen?... 2 Hvad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 29. august 2014 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har NemID. Har du ikke NemID, kan det bestilles online via dette link eller

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om

Læs mere

TAST. på mit 3F DAGPENGE

TAST. på mit 3F DAGPENGE TAST på mit 3F DAGPENGE 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Du kan læse mere om koder på hjemmesiden. Gå ind

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.1 Log på Rejsud... 2 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 3 1.2.1 Opret nyt dokument... 3 1.2.2 Trin

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere