Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015"

Transkript

1 3. juli 2015 Vejledning til ansøgning om udviklingstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning... 2 Sanktioner... 3 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet... 3 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 4 Fane 2: Oplysninger om projektet... 4 Fane 3: Oplysninger om nyhedsmediet... 5 Fane 4: Oplysninger om nyhedsmediets indhold... 7 Fane 5: Oplysninger om økonomi Fane 6: Bilag og indsend... 12

2 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen? Egenfinansieringen er den andel af projektets økonomi, som ansøger selv stiller med, beregnet ud fra de samlede omkostninger i projektperioden. Egenfinansieringen kan være egenkapital, lån, garantierklæringer, kapital der stilles af investorer m.v. Også frivillig arbejdskraft kan indregnes som egenkapital. Den maksimale timeløn herfor er 251 kr. (2014). Indgår frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen kan det dog alt efter projektets karakter og størrelsesordenen af den egenfinansieringsandel, der udgøres af frivillig arbejdskraft, kunne svække Medienævnets samlede vurdering af projektets økonomi m.v. Forventede indtægter i projektperioden, som f.eks. abonnements- eller annonceindtægter eller øvrige forventede indtægter, kan som altovervejende hovedregel ikke medregnes som egenfinansiering. Hvis egenfinansiering ønskes stillet ved forventede indtægter, skal der i ansøgningen redegøres uddybende herfor, og forventningerne i forhold til indtægterne skal være yderst velunderbygget. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for egenfinansieringen i form af indscannet kopi af f.eks. lånebevis, garantierklæring, hensigtserklæringer fra f.eks. lånegivere, tro- og loveerklæringer fra medarbejdere om frivillig arbejdskraft m.v. I tilfælde af hensigtserklæringer skal kopi af den endelige dokumentation i form af lånebevis m.v. indsendes efter I har modtaget tilsagnsbrevet. Indgår frivillig arbejdskraft i egenfinansieringen, skal hver enkelt medarbejder, der bidrager med frivillig arbejdskraft, underskrive en tro- og loveerklæring, hvoraf det fremgår hvor mange frivillige timer vedkommende i alt bidrager med til egenfinansieringen, samt hvilken timeløn der lægges til grund Det er Medienævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt og i hvilket omfang egenfinansieringen accepteres. Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning Nævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. En ansøger kan dog anmode nævnet om at genoptage en sag, såfremt der er nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis 2

3 sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Nævnets afgørelser vil, i lighed med andre afgørelser truffet af fagkyndige organer, kunne indbringes for Folketingets Ombudsmand eller domstolene. Sanktioner Medienævnet kræver udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt og tilbagekalder tilsagn om tilskud i tilfælde af, at tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet væsentlige oplysninger i forbindelse ansøgning eller dokumentation, samt i tilfælde, hvor tilskudsmodtageren ikke længere opfylder de betingelser, der er knyttet til tilskuddet, eller ikke gennemfører de forudsatte aktiviteter. Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskemaet Ansøgningsskemaet er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside. Det er muligt at se hele ansøgningsskemaet i pdf-format inden det elektroniske skema udfyldes og afsendes. Pdf-udgaven af skemaet kan findes via linket ovenfor. Det er ikke muligt i dette system at gemme ansøgningsskemaet og arbejde videre med det på et senere tidspunkt. Vær opmærksom på, at når ansøgningsskemaet først er indsendt, er det ikke længere muligt at rette i ansøgningen. Nummereringen nedenfor refererer til nummereringen af de enkelte faneblade i ansøgningsskemaet. Hvert faneblad indeholder en række spørgsmål, der skal besvares. Felter, der i skemaet er markeret med *, skal udfyldes. Ansøgningen betragtes kun som modtaget og vil som udgangspunkt kun blive behandlet, hvis alle forpligtende oplysninger og bilag er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. Har I spørgsmål til eller oplever I problemer med at udfylde ansøgningsskemaet kan I altid henvende jer til Mediekontoret i Kulturstyrelsen på tlf eller på mail til 3

4 Fane 1: Oplysninger om ansøger Her skal I oplyse CVR-nr. samt produktionsnummer/p-nr. Begge numre skal indtastes uden mellemrum og bindestreger. Alle, der har et aktivt CVR-nr., har også et P-nummer. Hvis I ikke kender jeres P-nummer, kan I slå det op via Oplys navnet på nyhedsmediets udgiver samt adresseoplysninger. Udgiver er den virksomhed eller koncern, som ejer nyhedsmediet. Kontaktpersonen er den person hos udgiver, der har kendskab til ansøgningen og til hvem Kulturstyrelsen kan rette henvendelse i forbindelse med ansøgningen. Al korrespondance fra Kulturstyrelsen vedr. ansøgningen, herunder svar på ansøgningen, vil blive stilet til kontaktpersonen. Fane 2: Oplysninger om projektet Hvilken af følgende type projekt ansøges der om tilskud til? Der kan ansøges om tilskud til udvikling af eksisterende selvstændigt nyhedsmedie, forundersøgelse vedrørende udvikling af eksisterende selvstændigt nyhedsmedie eller begge dele. I afkrydsningsfeltet angives, hvilke af de to typer projekter, der ansøges om tilskud til. Hvis der søges om begge dele, skal der i projektbeskrivelsen og i budgettet redegøres for, hvornår forundersøgelsesfasen forventes afsluttet og selve udviklingsprojektet begynder. Nyhedsmediets navn Angiv mediets navn. Hvis flere medier går sammen om et udviklingsprojekt, skal hvert medie udfylde et ansøgningsskema. Projektperiode Angiv projektperioden i måneder samt forventet start- og sluttidspunkt (ddmmåå). Bemærk at svar på ansøgningen først kan forventes ca. 12 uger efter ansøgningsfristen og at I skal afrapportere tre måneder efter den angivne slutdato, hvis I får tilsagn om støtte. Kort resumé af projektet Skriv en kort beskrivelse af projektet. Hvis flere medier er sammen om et udviklingsprojekt, angives det her. 4

5 Resumeet kan ikke overstige 512 anslag. Projektets formål Beskriv kort projektets overordnede formål. Beskrivelsen kan ikke overstige 256 anslag. Fane 3: Oplysninger om nyhedsmediet Navn på ansvarshavende redaktør Oplys navnet på nyhedsmediets ansvarshavende redaktør. Har nyhedsmediet en selvstændig chefredaktion? Angiv om mediet har en selvstændig chefredaktion. Hvilke/hvilken platform(e) udkommer nyhedsmediet på? Angiv alle de platforme, mediet udkommer på. Udkommer mediet på en eller flere platforme, der ikke nævnt i skemaet, vælges Andre, og det oplyses i tekstfeltet hvilken/hvilke platform(e), der er tale om. Såfremt virksomheden ikke modtager redaktionel produktionsstøtte, vil virksomheden kunne blive anmodet om at indsende en version af nyhedsmediet fra en bestemt dato. Trykte medier skal indsendes i pdf-format eller XML-format. Internetbaserede medier skal indsende det redaktionelle indhold for hele døgnet. Antal udgaver/versioner pr. år Angiv hvor ofte mediet udkommer om året. Dvs. hvor ofte mediet stiller en ny udgave til rådighed for brugerne, som i al sin væsentlighed er forskellig fra tidligere versioner af mediet. Der er dog intet i vejen for, at mediet i sine artikler linker til sit arkiv. Udkommer nyhedsmediet både i f.eks. trykt form og i en internetbaseret udgave, kan mediet som udgangspunkt opfylde kravet om at udkomme minimum 10 gange årligt ved f.eks. at udkomme med fem trykte udgaver og minimum fem internetbaserede versioner, forudsat at alle disse udgaver/versioner i al sin væsentlighed er forskellige fra hinanden. Der tages dog forbehold for Medienævnets vurdering. 5

6 Er nyhedsmediet ejet helt eller delvist af en offentlig institution eller et offentligt finansieret selskab? Angiv om mediet er ejet helt eller delvist af en offentlig institution eller et offentligt finansieret selskab. Se nærmere i afsnittet ovenfor om hvem der kan søge tilskud. Hvis der svares ja til dette spørgsmål, skal nyhedsmediets ejerforhold beskrives nærmere inkl. procentangivelser af de forskellige ejerandele. Er nyhedsmediet ejet helt eller delvist af en arbejdstager-, arbejdsgivereller brancheorganisation? Hermed tænkes på alle former for ejerskabskonstruktioner, dvs. også indirekte ejerskab, hvor et nyhedsmedie reelt ejes helt eller delvist af en arbejdstager-, arbejdsgiver- eller brancheorganisation. Leveres eller stilles nyhedsmediet til rådighed i hele landet på ens vilkår, evt. mod betaling? Mediet skal ikke være efterspurgt i hele landet, men det skal generelt være muligt at få mediet leveret og/eller stillet til rådighed på ens vilkår, uanset hvor i landet brugeren bor. Det er dog muligt, at nyhedsmediet yder rabat til udvalgte grupper af brugere, f.eks. studerende, nye abonnenter eller lignende. Rabatten må dog ikke være geografisk bestemt, medmindre der er tale om en kort tidsbegrænset kampagne, f.eks. på en festival eller i tre uger i en by. Antal lønnede redaktionelle årsværk Oplys antal lønnede redaktionelle årsværk i projektperioden med én decimal. Med redaktionelle årsværk menes medarbejdere omregnet til antal fuldtidsansatte redaktionelle medarbejdere med kreativ redaktionel slutproduktion som hovedopgave svarende til 1924 timer pr. år. Et årsværk kan godt deles mellem flere redaktionelle medarbejdere. Medarbejdere med kreativ redaktionel slutproduktion kan f.eks. være skrivende eller redigerende journalister, lokalredaktører, billedjournalister, pressefotografer, bladtegnere, researchere m.v. som arbejder med et medies redaktionelle stof. I opgørelsen indgår lønnede, indholdsproducerende medarbejdere, herunder lønnede praktikanter, samt redaktionelle ledere med kreativ redaktionelt slutproduktion til det pågældende nyhedsmedie som hovedopgave. 6

7 Freelance-medarbejdere tæller ikke med i årsværket. Fane 4: Oplysninger om nyhedsmediets indhold Beskriv nyhedsmediets målgruppe Her beskrives mediets primære målgruppe(r). Beskrivelsen kan ikke overstige 256 anslag. Hvor mange procent udgør det redaktionelle stof af nyhedsmediets samlede indhold? Procenten udregnes som antal millimeter/areal anvendt på redaktionelt stof i forhold til antal spaltemillimeter/areal anvendt i alt på nyhedsmediets samlede indhold. I trykte medier opmåles i spaltemillimeter i de enkelte udgaver, mens der i internetbaserede medier opmåles i mm² opmålt på mediets mest anvendte wireframes, også kaldet templates. Som minimum skal følgende wireframes tages med i opmålingen: Forside, mellemforside/sektionsforside og artikelvisning. Opererer mediet med flere forskellige artikelvisninger, skal alle disse medtages i opmålingen, såfremt de benyttes jævnligt. Redaktionelt stof defineres som indhold, der ikke er annoncer. Dvs. at eksempelvis indholdsfortegnelse, avishoved, navigationsfunktioner, listestof, billeder m.v. tæller med som redaktionelt indhold. Blogs vil i opmålingen blive betragtet som redaktionelt indhold, hvis de er redigerede. Derimod vurderes alle former for omtale, der betales for, som annoncer, herunder bannerannoncer, advertorials, content marketing og pop-up-vinduer. Pop-up-vinduer vil i opmålingen indgå med den plads, der er afsat hertil i wireframen. Endelig vil også egenannoncer indgå som annoncer i opmålingen. Nyhedsruller og brugergeneret stof, som f.eks. kommentarer på artikler eller kommentarer på blogs samt baggrundsreklamer i form af tapet på internetbaserede medier indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Dvs. hverken som redaktionelt stof eller som annonce. Medienævnet foretager dog den konkrete vurdering. Hvis internetmedierne har en mindre del, der omfatter levende billeder og lyd, vil pladsen i den pågældende wireframe kunne tælles med som redaktionelt indhold, uanset længden af indslaget i minutter. 7

8 Rene annoncetillæg i de trykte medier, der er fysisk adskilt fra det redaktionelle indhold, har særskilte sidetal og hvoraf det fremgår, at det er et annoncetillæg, vil ikke indgå i vurderingen. Det kan være annoncetillæg om bil, bolig, job m.v. Hvor mange procent af nyhedsmediets redaktionelle indhold behandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer? Procenten udregnes ved at tælle hvor mange ord i en udgave/version af nyhedsmediet, der omhandler politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer holdt op imod, hvor mange, der omhandler andre emner. Blogs vil indgå i opgørelsen, hvis de er redigerede og dermed betragtes som redaktionelt indhold. Billeder og infografikker indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Der tages dog forbehold for Medienævnets vurdering. Politiske temaer skal forstås bredt. Ved samfundsrelaterede temaer forstås temaer, der tilsigter at give indblik i samfundets struktur og funktioner. Som eksempler kan nævnes artikler om sundhedsforhold, samfundsøkonomi samt børn og unge. I lokalaviser vil omtale af f.eks. kommunale budgetter, kriminalrapporter, anlægsarbejder m.v. kunne tælle med som samfundsrelateret stof. Kulturelle temaer skal forstås som artikler om eksempelvis sport, musik, litteratur, teater, biblioteker og arkitektur. Disse temaer fortolkes bredt, således at også anmeldelser af faglitteratur, omtale af lokale kulturelle begivenheder m.v. vurderes som kulturelt stof. Artikler om kulturelle temaer beskrevet ud fra det pågældende medies særlige profil, f.eks. en økonomisk eller teknisk vinkel, kan også indgå i opgørelsen. Listestof, som f.eks. sportsresultater, tv-programoversigter, tegneserier og satiretegninger betragtes derimod ikke som kulturelle og må ikke indgå i opgørelsen. Hvorvidt mængden af redaktionelt indhold i nyhedsmediet, der behandler kulturelle temaer, er tilstrækkeligt, vil bero på en konkret vurdering foretaget af Medienævnet. Kulturelle temaer skal dog optræde jævnligt. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt, at et medie bringer et par artikler eller anmeldelser om måneden, hvis nyhedsmediet udkommer dagligt, og at der som minimum skal være kulturelle temaer i hver udgave, hvis mediet kun udkommer ti gange om året m.v. 8

9 Hvor stor en andel af nyhedsmediets samlede indhold udgør selvstændigt journalistisk bearbejdet stof med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie? Andelen af selvstændigt journalistisk bearbejdet stof med henblik på offentliggørelse i det pågældende nyhedsmedie, herefter kaldet egenproduceret indhold, opgøres ved at tælle, hvor mange ord i en udgave/version af mediet, der er egenproducerede i forhold hvor mange, der ikke er. Billeder og infografikker indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen. Medienævnet foretager dog den endelige vurdering. Kravet skal ses i forhold til mediets samlede indhold, dvs. både det redaktionelle indhold og annoncer. Det egenproducerede indhold defineres som produktion, der er aftalt med nyhedsmediet, og som er initieret, igangsat, udført af eller for, publiceret i og betalt af mediet. Eksempelvis vil redaktioners researchede artikler, artikler skrevet med afsæt i redigeret bureaustof samt artikler skrevet af freelancere eller produceret på fællesredaktioner, hvis de er bestilt m.v. af det enkelte medie alene til offentliggørelse i det pågældende medie, blive betragtet som egenproduceret. Blogindlæg kan medregnes som egenproduceret indhold, hvis den pågældende blogger er fast tilknyttet og aflønnet af nyhedsmediet og dermed kan sidestilles med en freelancer. Partnerindhold betragtes som egenproduceret indhold, hvis det er produceret med henblik på offentliggørelse i det pågældende medie. Ren gengivelse af bureaustof, let redigeret bureaustof, som f.eks. afskæring af afsnit eller ændring af billedstørrelse samt listestof, indkøbte tegneserier, debatindlæg m.m. betragtes derimod ikke som egenproduceret indhold, og kan dermed ikke indgå i opgørelsen. Ansøger skal i øvrigt være opmærksom på, at i forbindelse med kontrol af hvorvidt nyhedsmediets indhold er egenproduceret eller ej, vil det egenproducerede stof blive identificeret ved hjælp af den enkelte artikels byline eller mærke. Hvis artiklen ikke har en byline eller anden form for mærke, hvoraf det tydeligt fremgår hvem der er artiklens ophav, vil den ikke blive betragtet som egenproduceret. 9

10 Hvor mange artikler, der behandler kulturelle temaer, er der i gennemsnit i nyhedsmediet pr. udgave/version? Antallet af artikler skal angives med to decimaler. Kulturelle temaer skal forstås som beskrevet ovenfor under punktet vedrørende politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer. Samtykkeerklæring vedr. indhentning af indholdsdata fra Infomedia Angiv, om der gives tilladelse til indhentning og lagring af indholdsdata, der måtte være nødvendige i forbindelse med behandling af ansøgningen, fra Infomedia. Hvis der svares nej, skal ansøger selv tilvejebringe og indsende indholdsdata på Kulturstyrelsens anmodning. Fane 5: Oplysninger om økonomi Ansøgt beløb Angiv i hele kroner det ansøgte beløb. Egenfinansiering Angiv i hele kroner egenfinansieringen af projektets samlede omkostninger. Ved egenfinansiering forstås den andel, som udgiver bidrager med til projektet i forhold til projektets forventede samlede omkostninger, uanset hvordan egenfinansieringen eventuelt er sammensat. Se nærmere om krav til egenfinansiering samt om pligtig dokumentation herfor i afsnittet Hvilke krav stilles der til egenfinansieringen i starten af vejledningen.. Egenfinansiering til udviklingsprojekter skal udgøre mindst 60 pct. Såfremt projektet har særlig betydning for børn, unge eller andre grupper i samfundet, herunder handicappede, ældre og etniske minoriteter, kan Medienævnet beslutte at reducere egenfinansieringskravet til minimum 25 pct. Hvis ansøger mener, at projektet har særlig betydning for en bestemt gruppe i samfundet, skal der redegøres særskilt herfor i projektbeskrivelsen. Hvad består egenfinansieringen af? Der skal redegøres for, hvad egenfinansieringen består af. Hvis egenfinansieringen består af flere forskellige dele (fx kontant indskud og lån m.v.), skal det fremgå, 10

11 hvilken værdi de enkelte dele har i kroner. Der skal desuden vedhæftes gyldig dokumentation for egenfinansieringen. Se i øvrigt i afsnittet Hvilke krav stilles der til egenfinansieringen i starten af vejledningen. Svaret kan ikke overstige 512 anslag. Projektets samlede budget Angiv i hele kroner de samlede omkostninger for projektet. Bemærk at projektets samlede budget bør være lig med summen af egenfinansiering og det ansøgte beløb. Beløbet skal endvidere være i overensstemmelse med oplysningerne herom i budgettet. Forventet timeforbrug Angiv det forventede timeforbrug for gennemførelse af projektet. Gennemsnitlig timeløn I feltet angives den gennemsnitlige timeløn for projektets medarbejdere. Driftsresultat senest tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for driftsresultat og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Resultat før skat seneste tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for resultat før skat og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Anlægsaktiver seneste tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for anlægsaktiver og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Omsætningsaktiver seneste tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for omsætningsaktiver og budget for det kommende år. 11

12 Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Egenkapital seneste tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for egenkapital og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Langfristet gæld senest tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for langfristet gæld og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Kortfristet gæld senest tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for kortfristet gæld og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Likviditetsgrad senest tre år samt budget for kommende år For hvert af de seneste tre år angives i hele kroner talværdierne for likviditetsgrad og budget for det kommende år. Har virksomheden ikke eksisteret i tre år, indtastes 0 i de respektive felter. Fane 6: Bilag og indsend Links Udkommer nyhedsmediet på en eller flere internetbaserede platforme, skal relevante webadresser oplyses her. Bilag Følgende bilag skal vedhæftes ansøgningen. Vær opmærksom på, at bilagene må højst fylde 15 MB i alt. Projektbeskrivelse: Alle ansøgere skal anvende skabelon til projektbeskrivelse - udviklingstilskud. Projektbeskrivelsen må max udgøre 5 sider ( anslag i alt) og kan downloades på Kulturstyrelsens hjemmeside. 12

13 Projektbudget: Alle ansøgere skal vedhæfte et budget for udviklingsprojektet/forundersøgelsen. Der skal anvendes skabelon til projektbudget, som skal udfyldes for hele projektperioden. Find skabelonen på Kulturstyrelsens hjemmeside. Projektbudgetskabelon udviklingsstøtte er en minimumsskabelon, som kan tilpasses. Om nødvendigt, kan der i skabelonen tilføjes rækker til yderligere typer udgifter, indtægter m.v. Dokumentation for egenfinansiering: Alle ansøgere skal vedhæfte gyldig dokumentation for egenfinansiering (indscannet kopi). Se nærmere herom ovenfor. Bemærk, at bilaget om egenfinansiering skal udgøre ét samlet læsbart dokument, og at bilag således fx ikke må zip-komprimeres m.v. Det er strafbart at afgive urigtige oplysninger til en offentlig myndighed i henhold til 162 i straffeloven, lovbekendtgørelse nr af 22. august Det påhviler desuden ansøger straks at meddele Kulturstyrelsen eventuelle ændringer. Oplys den mailadresse, som I ønsker skal benyttes til fremtidig kommunikation vedrørende jeres ansøgning og evt. udviklingstilskud. Kvittering for indsendt ansøgning vil også blive sendt til den oplyste mailadresse. Det er vigtigt, at den oplyste mailadresse er korrekt og at I i øvrigt altid oplyser Kulturstyrelsen om evt. ændringer i mailadressen, da I ellers risikere at gå glip af vigtig information vedrørende udviklingstilskud. Signer og indsend med NemID Når alle oplysninger er udfyldt og de korrekte bilag er vedhæftet indsendes ansøgningen ved klikke på Signer. Herefter åbnes et nyt vindue, hvor NemID kode mm. skal oplyses og ansøgningen vil blive sendt til Kulturstyrelsen. Umiddelbart efter sendes automatisk en kvittering til den oplyste mailadresse. Når ansøgningen er indsendt, er det ikke længere muligt at rette i den. I kvitteringen kan I se en kopi af jeres ansøgning samt hvilke bilag der er vedhæftet. Opdager I fejl og/eller mangler skal I oplyse pr. mail til husk at oplyse ansøgningsreferencen som er angivet i kvitteringsmailen. 13

14 Ikrafttræden Vejledningen træder i kraft den 3. juli Kulturstyrelsen, revideret 3. juli

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015

Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Vejledning til ansøgning om etableringstilskud fra Innovationspuljen 2015 Hvilke krav stilles til egenfinansieringen?... 2 Kan man klage over afgørelsen? Fornyet behandling af ansøgning... 2 Sanktioner...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 13. januar 2014 Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 Indhold Hvad er Innovationspuljen?... 2 Hvem kan søge om tilskud til udvikling fra Innovationspuljen?... 2 Hvad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015

Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 29. august 2014 Vejledning til ansøgning om redaktionel produktionsstøtte i 2015 Indhold Vejledning i udfyldelse af ansøgningsblanketten... 2 Fane 1: Oplysninger om ansøger... 2 Fane 2: Oplysninger om

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Bekendtgørelse om mediestøtte

Bekendtgørelse om mediestøtte BEK nr 1653 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-015513 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 31. august 2015 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2016 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår.

De indberettede redaktionelle omkostninger er grundlag for udregning af tilskud i næste tilskudsår. UDKAST 24. oktober 2013 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov om mediestøtte af xx. december 2013 omhandler tilskud til trykte

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte 6. januar 2014 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til trykte

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur.

Du kan bestille en NemId medarbejdersignatur ved at følge dette link: https://www.nets.eu/dkda/løsninger/nemid/medarbejdersignatur. 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login øverst på portalens forside. Hvis din organisation eller virksomhed er CVR-registreret,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte

Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte 5. juli 2017 Vejledning om indberetning og dokumentation af redaktionelle omkostninger i forbindelse med produktionsstøtte i 2018 Lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte omhandler tilskud til

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 31. marts 2017 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 3 3. Opret

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 30. juni 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal

Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2016 Indhold: 1. Hvordan sendes en ansøgning? 2. Overblik over ansøgning og kommunikation

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade

Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012. - distributionstilskud til dagblade Vejledning om Dagbladspuljen for tilskudsåret 2012 - distributionstilskud til dagblade Hvad er Dagbladspuljen? Kulturministeriets dagbladspulje giver tilskud til distribution af kommercielt udgivne dagblade,

Læs mere

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST

Flensborg Avis, redaktionel produktionsstøtte 2015 j.nr. MEST Slots- og Kulturstyrelsen Flensborg Avis AG Thorsvej 8 6330 Padborg Att. Jørgen Møllekær jm@fla.de; tk@fla.de H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 29.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet

Vejledning til ansøgning om støtte fra Dagbladsnævnet August 2013 Vejledning til ansøgning om støtte fra Indledning Denne vejledning er gældende for ansøgning om støtte fra. I Lov om (Lov nr. 576 af 24. juni 2005) er det fastlagt, at staten kan yde støtte

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Seniorpakker. Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker

Seniorpakker. Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker Seniorpakker Velkommen til ansøgningsskemaet for seniorpakker Undertegnede ansøger erklærer, at de indtastede oplysninger, der indtastes i dette skema, er rigtige. Undertegnede ansøger erklærer, at de

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol 16. december 2016 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendige installationer på PC... 1 Kontaktoplysninger

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning. Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/ Almenkulturelle tidsskrifter

Vejledning. Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/ Almenkulturelle tidsskrifter Vejledning 27. marts 2012 Center for Kunststøtte Produktionsstøtte til kulturtidsskrifter 2011/2012 1. Almenkulturelle tidsskrifter Støtte kan i forbindelse med de bevilgede midler for tipsåret 2011/2012

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Notat Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Ansøgningsfrist mandag den 30. september 2013, kl. 12.00 Styrelsen for forskning og innovation har fået et elektronisk ansøgningssystem, (eansøgning)

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Brugerguide til anvendelse af STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 2 Nødvendige installationer på PC... 2 1. Log på Tilskudsportalen... 3 2. Forsiden af Tilskudsportalen... 4 2.1. Mit overblik...

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2018-2020 1. Hvordan søger man om tilskud? Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside www.europa-naevnet.dk.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

TAST. på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING TAST på www.mit3f.dk DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING 2 Faglig Fælles Akasse Med www.mit3f.dk kan du udfylde dagpengekortet på nettet. Det kræver, at du har en kode til at logge ind. Vi anbefaler NemID.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016

Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016 Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2016 Gældende for blade, som er udkommet i 2015 Vejledning: Du navigerer lettest fra felt til felt med TAB-tasten. Obligatoriske

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2018-2020 1. Hvordan søger man om tilskud? Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside www.europa-naevnet.dk.

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere