MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDT- OG VESTSJÆLLANDS"

Transkript

1 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Ledelsessekretariatet J.nr Samarbejdsplan 2011 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen i Indledning For Midt- og Vestsjællands Politi er det afgørende at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der bedst løses i et samvirke mellem politiet og lokalsamfundet. Det drejer sig navnlig om opgaver vedrørende den kriminalitetsforebyggende indsats, men det vil også være relevant at inddrage aktører fra lokalsamfundet i løsningen af mange andre af politiets opgaver. For at sikre at alle relevante lokale aktører inddrages i dette samarbejde, og for yderligere at forankre og styrke denne inddragelse, har Midt- og Vestsjællands Politi som det også er fastsat i retsplejelovens udarbejdet denne plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen (samarbejdsplanen). Samarbejdsplanen er den strategiske ramme om lokalsamarbejdet, og samarbejdsplanen indeholder udover en beskrivelse af de lokale aktørers opgaver en beskrivelse af, hvordan lokalsamarbejdet organiseres og gennemføres i politikredsen.

2 Samarbejdsplanen indeholder således i afsnit 2 en beskrivelse af de væsentligste lokale samarbejdsforas roller og opgaver, herunder kredsrådet, lokalrådene og andre lokale samarbejdsfora mv., ligesom planen i afsnit 3 indeholder en beskrivelse af lokalpolitiets opgaver og rolle i lokalsamarbejdet. Side 2 Endelig indeholder samarbejdsplanen i afsnit 4 en beskrivelse af de samarbejdsområder, herunder navnlig på det kriminalitetsforebyggende område, som Midt- og Vestsjællands Politi sammen med de relevante lokale aktører har identificeret som de væsentligste indsatsområder for det kreds- og lokalrådsbaserede samarbejde i De væsentligste lokale samarbejdsfora 2.1. Kredsråd Kredsrådet er lokalsamarbejdets øverste strategiske ledelsesforum, hvor politidirektøren og borgmestrene i de enkelte kommuner har mulighed for at drøfte spørgsmål af fælles interesse. Kredsrådet skal således drøfte spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Det vil i den forbindelse navnlig være relevant at drøfte områder, hvor der er behov for at sikre sammenhæng i politiets og kommunernes opgavevaretagelse, herunder navnlig i forbindelse med den lokale kriminalitetsforebyggende indsats. Sådanne drøftelser vil ofte kunne ske på grundlag af politiets analyser af karakteren, omfanget og udviklingen i kriminalitetsproblemerne i de forskellige dele af politikredsen. På baggrund af oplæg udarbejdet af Midt- og Vestsjællands Politi vil drøftelserne kunne munde ud i strategier for indsatser på det kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende område, der efterfølgende vil skulle udmøntes lokalt efter drøftelse i de enkelte lokalråd.

3 Sådanne strategier kan være rettet mod et konkret opstået kriminalitetsproblem, men kredsrådet drøfter også årligt en strategi for det kommende års indsatser på det kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende område, jf. nedenfor i afsnit 4. Side Kontaktudvalg Sekretariatsbetjeningen af kredsrådet varetages af kontaktudvalget for kredsrådet, der med politikredsens sekretariatschef som formand består af borgmestersekretariatschefer eller lignende fra de enkelte kommuner. Kontaktudvalget bistår som et forberedende embedsmandsudvalg med planlægningen og forberedelsen af kredsrådets møder og mødes forud for hver kredsrådsmøde, hvor udvalget bl.a. drøfter de enkelte dagsordenspunkter for det kommende møde i kredsrådet, ligesom udvalget følger op på kredsrådets initiativer. Kontaktudvalget kan endvidere indkaldes ad hoc til drøftelse af konkrete emner, hvor det er vigtigt at koordinere mellem politiet og samtlige kommuner Lokalråd Lokalrådene er det operationelle forum for lokalsamarbejdet, hvor det lokale politi mødes med repræsentanter fra kommunerne og repræsentanter fra det øvrige lokalsamfund og drøfter spørgsmål af fælles interesse. Der er oprettet lokalråd i hver af politikredsens 10 kommuner, og der udarbejdes hvert år handlingsplaner for lokalrådenes arbejde. Handlingsplanerne tager udgangspunkt i de indsatsområder, som er anført i den årlige samarbejdsplan. Lokalrådene har til opgave at drøfte den kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet, herunder i tilknytning til SSPsamarbejdet. Det vil således bl.a. være en opgave for lokalrådene at drøfte, hvordan strategier for indsatser på det kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende område, der har været behandlet i kredsrådet, kan udmøntes lokalt.

4 For at sikre at sådanne strategier udmøntes i overensstemmelse med drøftelserne på kredsrådet, vil det endvidere være en opgave for lokalrådene løbende at orientere kredsrådet om status for udmøntningen. Side 4 Der er i slutningen af 2009 og begyndelsen af 2010 gennemført en større evaluering af arbejdet i lokalrådene, der bl.a. har ført til en bredere repræsentation fra lokalsamfundene samt en bedre koordination med de eksisterende SSPstrukturer i kommunerne Andre lokale samarbejdsfora Lokalsamarbejdet er i øvrigt kendetegnet ved, at Midt- og Vestsjællands Politi indgår i en lang række forskellige samarbejdsfora med repræsentanter for kommuner, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer m.v., der arbejder med en lang række forskellige problemstillinger med tilknytning til politiets opgavevaretagelse, herunder bl.a. beredskab, dyreværn, kriminalitetsforebyggelse, trafiksikkerhed, illegalt arbejde, kvindehandel, prostitutionens bagmænd, psykiatri og alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser. Det vil være naturligt, at udmøntningen af politikredsens strategier for kriminalitetsbekæmpende og kriminalitetsforebyggende indsatser også sker i et samarbejde med sådanne lokale samarbejdsfora. For at sikre et fuldt tilstrækkeligt overblik over disse samarbejdsfora indeholder samarbejdsplanen derfor i bilag 1 en oversigt med mere generelle beskrivelser af bestående og kommende samarbejdsfora i politikredsen, herunder beskrivelser af de emner, som de enkelte fora behandler, det grundlag de arbejder på, formålet med/målsætninger for arbejdet, eventuelle snitflader til andre fora samt oplysninger om, hvem der sidder i de enkelte fora, og hvor ofte de mødes. Oversigten over disse samarbejdsfora skal bidrage til at sikre det fornødne overblik over og synliggøre arbejdet i de enkelte fora, således at der på den baggrund skabes grobund for en bedre koordination af lokalsamarbejdet og dermed en yderligere styrkelse af lokalsamarbejdet i politikredsen.

5 3. Lokalpolitiets opgaver og rolle Side 5 Det politimæssige omdrejningspunkt for lokalsamarbejdet er lokalpolitiet, der med sin organisering på 6 lokalpolitistationer (Holbæk med understation i Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Karlslunde, Køge, Ringsted og Roskilde) har et indgående kendskab til, hvad der rører sig i lokalsamfundet. Med politikredsens fulde overgang til den såkaldte stationsmodel i 2010 er det kørende beredskab og lokalpolitiet nu samlet under en enstrenget lokal ledelse, hvilket bl.a. har haft til formål at styrke den lokale beslutningskraft og øge fleksibileten i opgaveløsningen lokalt. Lokalkendskab har en stor betydning for den politimæssige indsats mod de kriminalitetsformer, som generelt er mest generende for borgerne i hverdagen, f.eks. indbrud, vold og hærværk, som er en række af lokalpolitiets opgaver. Lokalpolitiet er også ansvarlig for den kriminalpræventive indsats, og det er af stor betydning for denne indsats, at lokalpolitiet jævnligt færdes i lokalmiljøet og har kendskab til forholdene i lokale bydele og landsbysamfund mv. og til forskellige strømninger i lokale befolkningsgrupper. Det er også en naturlig opgave for lokalpolitiet at varetage de løbende formelle og uformelle kontakter med de enkelte kommuner og det øvrige lokalsamfund mv., herunder i forbindelse med deltagelse i SSP-samarbejdet og andet kriminalitetsforebyggende arbejde. Lederen af de enkelte lokalpolitistationer fungerer i øvrigt som kontaktperson i det daglige for den pågældende kommune, herunder i forbindelse med det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politiet og kommunerne (SSPsamarbejdet mv.), ligesom det er lederen af de enkelte lokalpolitistationer, der er formand for lokalrådene i de enkelte kommuner, jf. afsnit Indsatsområder i 2011 De nedenfor nævnte områder gøres til genstand for en særlig indsats i det kredsog lokalrådsbaserede samarbejde mellem politi, kommuner og andre samarbejdspartnere i 2011:

6 a) Strategisk kriminalpræventiv indsats overfor børn og unge i Midt- og Vestsjællands politikreds. Planen skal sikre, at politi, kommuner og andre interessenter i Midt- og Vestsjællands politikreds helhedsorienteret, tværsektorielt og målrettet ved en tidlig indsats - kan forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt børn og unge. Side 6 Som særlige fokusområder i forhold til børn og unge er valgt: Unges uhensigtsmæssig brug af det offentlige rum/byrummet Der opleves en stigende tendens til at unge i dag anvender det offentlige rum som mødested. Dette kan for nogle unge føre til en adfærd, som for omgivelserne kan opleves forstyrrende og som kan føre til hærværk og anden kriminalitet. Forældreinvolvering Bekymringsbreve/-samtaler med forældrene vurderes generelt som et effektivt middel overfor unge, som er kommet i dårligt selskab eller som er som er på vej ind i et misbrug af alkohol eller stoffer. Der følges op på lokale indsatser på de to fokusområder i de enkelte lokalråd, og der udarbejdes statusrapporter over iværksatte og evaluerede projekter til kredsrådets møde i 2. kvartal Indsatsområdet er en videreførelse af et indsatsområde i samarbejdsplanen for 2010, og bygger på en 2-årig strategisk kriminalpræventiv plan ( ). b) Indsatsen mod indbrud i beboelse Antallet af anmeldelser af indbrud i privat beboelse er i 2007, 2008 og 2009 steget i Midt- og Vestsjællands Politikreds. Antallet af anmeldelser af indbrud i privat beboelse i 2010 forventes at falde, men vil stadig ligge på et relativt højt niveau. Indbrud i private boliger er utryghedsskabende og meget generende for borgerne, og Midt- og Vestsjællands Politi gennemfører derfor løbende målrettede indsatser på området, ligesom der i politikredsen foretages et

7 omfattende analysearbejde, som udmøntes i konkrete patrulje- og efterforskningsoplæg. Side 7 Midt- og Vestsjællands Politi nedsatte i begyndelsen af 2010 en særlig indbrudsgruppe til efterforskning af indbrud i privat beboelse. Denne indsats fastholdes i Et væsentligt element i indsatsen for at bekæmpe indbrud er at sikre vore boliger bedre, så det blive sværere for indbrudstyvene at skaffe sig adgang, og således at opdagelsesrisikoen samtidig øges. Det er samtidig vigtigt, at de lokale beboere selv deltager i forebyggelsen af indbrud ved at holde øje med hinandens boliger og med personer og biler, som skiller sig ud. Samarbejdet mellem politi, kommuner samt lokale organisationer og foreninger skal bl.a. medvirke til, at indbrudstyvenes arbejdsvilkår forringes. Hvert enkelt lokalråd skal derfor også i 2011 gennem et koordineret samarbejde fortsætte med at medvirke til at forhindre indbrud i beboelse, herunder tiltag af indbrudsforebyggende art, som lokale myndigheder og organisationer eller foreninger kunne tage i forbindelse med/i tilknytning til de opgaver, som de i øvrigt er pålagt at udføre. Lokalrådene skal i særlig grad lægge vægt på naboansvar og ansvar for sikring af boligen. Lokalrådenes arbejde med bekæmpelse af indbrud i privat beboelse skal tage afsæt i en lokal handlingsplan, der udformes i overensstemmelse med de lokale forhold og kriminalitetsmønstre. I kommuner med mange sommerhuse vil planen tillige kunne omfatte initiativer rettet mod bekæmpelse af indbrud begået i sommerhusområder. Politikredsens forebyggelsessekretariat bistår lokalrådene i dette arbejde og samler resultaterne af drøftelserne i lokalrådene i en samlet afraportering til kredsrådets møder i 2. og 4. kvartal Indsatsområdet er en videreførelse af et tilsvarende indsatsområde i samarbejdsplanen for 2010.

8 c) Indsatsen mod kriminelle bander Side 8 Personer tilknyttet kriminelle bander eller lignende mere eller mindre faste grupperinger af kriminelle, skaber utryghed i gadebilledet og nattelivet. Indsatsen skal derfor identificere og synliggøre disse grupperinger, deres deltagere og tilhørsforhold. Gennem brede kriminalpræventive tiltag skal der sættes ind mod de utilpassede unge samtidig med, at politiet målrettet efterforsker mod grupperingernes interne opgør, trusler og pression. Særligt på det præventive område vil et udbygget samarbejde mellem politiet og kommunerne være værdifuldt. Samarbejdet forankres i lokalrådene, der løbende drøfter de lokale problemstillinger i forhold til eventuelle kriminelle grupperinger og fremkommer med forslag eller lokale initiativer, der kan dæmpe problemer med personer, der aktuelt indgår i kriminelle grupperinger samt hindre tilgangen af nye. I 2009 er oprettet banderåd i Greve, Køge, Roskilde, Holbæk og Kalundborg kommuner med henblik på at bryde fødekæden til bandene. Arbejdet i banderådene skal samtænkes med det øvrige præventive arbejde, der besluttes og koordineres i bl.a. lokalrådene. Et andet centralt samarbejdsområde mellem politi og kommuner er de undersøgelser, som det i Kredsrådet er aftalt, at kommunerne skal foretage i forhold til etablerede bandemedlemmer og -støtter med bopæl i kommuner i politikredsen. Politikredsen vil løbende orientere om situationen på bandeområdet, og vil på kredsrådsmødet i 3. kvartal 2011 give en samlet afrapportering af lokalog banderådsarbejdet på bandeområdet, herunder om resultatet af de undersøgelser af bandemedlemmer og støtter, som kommunerne har gennemført. Indsatsområdet er en videreførelse af et tilsvarende indsatsområde i samarbejdsplanen for 2010.

9 d) Færdsel Side 9 Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i Midt- og Vestsjællands politikreds faldt fra 2008 (33 dræbte og 162 alvorligt tilskadekomne) til 2009 (28 dræbte og 161 alvorligt tilskadekomne), mens tallene for 2010 (1. januar til den 31. oktober 2010) i følge en opgørelse foretaget af Rigspolitiet den 21. oktober 2010 er 16 dræbte og 89 alvorligt tilskadekomne. Færdselsuheld i særdelshed, men også trafikadfærd på områder som f.eks. for høj hastighed, sprituskørsel og kørsel til ulempe har stor betydning for borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds. Indsatsen på færdselsområdet og herunder samarbejdet mellem politi og kommuner skal derfor styrkes i Som eksempler kan bl.a. nævnes: Samarbejde om nedbringelse af antallet af færdselsuheld/antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken gennem øget informationsudveksling mellem kommuner og politi/andre myndigheder, Styrkelse af arbejdet med trafiksikkerhed i de enkelte kommuner gennem samarbejde i trafiksikkerhedsrådene og andre samarbejdsfora, Samarbejde omkring vejudformning, hastighedsdæmpende foranstaltninger mv. med udgangspunkt i erkendte uheldssteder og strækninger, Samarbejde mellem kommuner og politi ved landsdækkende og lokale færdselskampagner, Samarbejde mellem kommuner, politi og køreskoler om unges adfærd trafikken, jf. det allerede iværksatte trafikadfærdsprojekt Rat og Risiko ( Holbæk-modellen ) Øget samarbejde med kommunerne, bolig- og grundejerforeninger mv. omkring særlig færdselsadfærd som f.eks. unges knallertkørsel i lokalområder, på stier mv. Politikredsen drøfter de ovenfor nævnte forslag på færdselsområdet løbende med de enkelte kommuner og andre samarbejdspartnere med henblik på at fastholde allerede iværksatte initiativer og iværksætte nye tiltag med henblik på at skabe større sikkerhed og tryghed i trafikken og

10 lokalområderne. Politikredsen udarbejder senest den 1. oktober 2011 en oversigt over tiltagene på området, der kan fremlægges for kredsrådet på mødet i 4. kvartal Side 10 e) Ungesamråd Regeringen fremlagde i oktober 2009 udspillet Mere konsekvens, opfølgning og omsorg en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet I udspillet indgår en lang række kriminalpræventive tiltag samt en række tiltag, der sigter mod en mere konsekvent reaktion over for unge, der begår kriminalitet. Flere af tiltagene bygger på anbefalinger afgivet af Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet i betænkning nr. 1508/2009 om indsatsen mod ungdomskriminalitet. Rigsadvokaten har i den anledning den 30. juni 2010 anmodet politikredsene om at tage initiativ til at drøfte kommissionens anbefaling om etablering af et Ungesamråd med kommunerne. Det er besluttet på kredsrådsmødet den 4. oktober 2010, at følge anbefalingen om at oprette et Ungesamråd, der sammensættes efter de lokale forhold. Med henblik på en drøftelse af den nærmere udformning af Ungesamrådet i Midt- og Vestsjællands politikreds, afholdt kommunerne den 1. november 2010 en konference i Roskilde med deltagelse af kommuner, politi, region, Kriminalforsorgen m.fl. Der skal i 2011 arbejdes videre på at etablere Ungesamrådet og at udvikle samarbejdet i rådet mellem kommunerne, politikredsen, regionen, de sikrede institutioner, Kriminalforsorgen i Frihed og eventuelle andre aktører, således at man sikrer en hurtig og smidig behandling af sager vedrørende unge lovovertrædere, og således at de centralt fastsatte tidsfrister for sagernes behandling overholdes. f) Indsatsen for et trygt natteliv for de unge (unge og alkohol) Det er vigtigt, at de unge kan færdes trygt og under fornuftige rammer i nattelivet. Der skal derfor etableres et mere velfungerende samarbejde mellem de involverede aktører, der samtidig kan sikre varetagelsen af de

11 mange - og tildels forskelligrettede - interesser på området. Aktørerne er udover kommuner og politi især restauratører, uddannelsesinstitutioner og foreninger m.fl., der typisk danner rammen om de unges sammenkomster/fester. Side 11 Kommuner og politi har opgaven med at udstede de bevillinger og (lejligheds)tilladelser, som er nødvendige til udskænkning af alkohol på såvel egentlige udskænkningssteder (restaurationer, caféer, diskoteker mv.), som i forbindelse med de mere lejlighedsprægede situationer (som f.eks. byfester, fester på uddannelsesinstitutioner og i foreninger mv.). Sundhedsstyrelsen har i pjecen Ansvarlig udskænkning anvist en metode til at varetage denne opgave i forhold til i første række de unge med et alkoholforebyggende sigte, hvilket også erfaringsmæssigt også har betydning i relation til forebyggelse af unges misbrug af narkotika. Metoden bygger på lokal mobilisering, samarbejde, udarbejdelse af restaurationsplan og plan for lejlighedstilladelser, uddannelse af relevant personale og et effektiv tilsyn og opfølgning. Midlerne er samarbejde, dialog, fælles mål og aftaler, uddannelse samt kontrol. Det er endvidere vigtigt, at der etableres et samarbejde omkring bevillingsog lejlighedstilladelsesopgaven, der involverer de mange aktører og forskellige interesser på området. Selv om der er forskellige interesser blandt aktørerne, er der også et fælles udgangspunkt i ønsket om at kombinere et trygt natteliv med et godt erhvervsliv i lokalområdet. I løbet af 2011 udarbejder kommunerne så vidt muligt restaurationsplaner (i det omfang det ikke allerede er sket), der bl.a. tager stilling til antal og geografisk tæthed af udskænkningsteder, fysisk indretning, lukketider, vilkår for og varighed af bevillinger, beliggenhed i forhold til boligkvarterer, skoler og andre institutioner for unge På kredsrådsmødet i 3. kvartal 2011 præsenterer politiet

12 en plan for lejlighedstilladelser med et klart alkohol- og stofforebyggende sigte, og således at der skabes sammenhæng til de eksisterende kommunale restaurationsplaner Side 12 Kommunerne etablerer hver især i løbet af 2011 så vidt muligt et forum for samarbejde mellem de involverede aktører, herunder kommunen, politiet, bevillingsindehaverne, uddannelsesinstitutionerne samt eventuelt ad hoc-aktører som f.eks. foreninger eller andre arrangører af f.eks. halballer og byfester, skadestuer samt aktører med ansvar for trafik (taxa eller busselskaber med natbuskørsel). De lokale forhold er bestemmende for, hvorledes de enkelte fora skal etableres og hvordan de skal arbejde, men kommunerne kan f.eks. vælge at inddrage lokalrådene i organiseringen af opgavevaretagelsen.

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN 2016 Samarbejdsplan 2016 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 007 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010

SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 SAMARBEJDSPLAN FOR NORDJYLLANDS POLITI 2010 I. INDLEDNING I 2007 blev Danmarks politikredse og kommuner reformeret ved bl.a. etablering af større og mere bæredygtige enheder, der samtidig fik en række

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN 2014. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2015 1 Indhold FORORD ORGANISERING AF LOKALSAMARBEJDET Kredsråd Kontaktudvalg Lokalråd Andre lokale samarbejdsfora Lokale samarbejdsfora 2 3 LOKALPOLITIETS ROLLE I

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2012 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2012 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010

SYDØSTJYLLANDS. Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Samarbejdsplan Politiet i lokalsamfundet 2010 Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, samt andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i Sydøstjylland.

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014

Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Samarbejdsplan for Fyns Politi og kommunerne på Fyn 2014 Koordinering af arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Odense kommune og Fyns politi har indgået en aftale om, at den fremtidige

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2014 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1. INDLEDNING

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 1 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 28. februar 2007 kl. 1000 i Holbæk 29. marts 2007 Referent: Karen Bak Aastrup

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Samarbejdsplan for 008 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger i politikredsen

Læs mere

Samarbejdsplanen for kredsrådet

Samarbejdsplanen for kredsrådet Kredsrådet Syd- og Sønderjylland Samarbejdsplanen for kredsrådet Indholdsfortegnelse 1. Organisering af samarbejdet mellem rne og politiet i Syd- og Sønderjylland... 2 1.1 Det strategiske niveau... 2 1.2

Læs mere

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013

Ledelsesstøtte & Kommunikation. Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Ledelsesstøtte & Kommunikation Samarbejdsplan KREDSRÅDET 2013 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune

SAMARBEJDSPLAN 2015. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune SAMARBEJDSPLAN 2015 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2015 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017

KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN 2017 Frederikshavn Kommune KREDSRÅDETS SAMARBEJDSPLAN Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Samarbejdet

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2014. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2014 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen 1 Overgreb mod børn Sikker Trafik Indsats mod indbrud og hæleri Tidlig kriminalpræventiv indsats i

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi

SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER. Nordsjællands Politi 2011 SAMARBEJDSPLAN POLITI - KOMMUNER Nordsjællands Politi 2 Indledning Det er afgørende for Nordsjællands Politi at have et tæt og frugtbart samarbejde med lokalsamfundet om de opgaver, der kun kan løses

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2017 Samarbejdsplan 2017 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2013. for. SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2013 for SSP-lokalrådet i Syddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning

SAMARBEJDSPLAN 2014. En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune. Indledning SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Haderslev og Haderslev kommune Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands

SAMARBEJDSPLAN. Midt- og Vestsjællands Midt- og Vestsjællands SAMARBEJDSPLAN 2014 En plan for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet En sammenfatning af idékataloget til det lokale kriminalpræventive samarbejde Indhold Indledning 3 Helhedsorienteret samarbejde 4 Kredsrådets organisering

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 16.juni 2017 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Patruljecenter Midt Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2017 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD

FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Sag 12/15137 Dok. 13499-15 Handlingsplan 2015 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde FOKUSOMRÅDER 1 - VOLD Vold i det private og offentlige rum er i høj grad en forbrydelse, der påvirker borgerne.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 4. oktober 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 26. oktober 2010

Læs mere

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt.

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. 16. oktober 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Bilag 1. OVERSIGT OVER SAMARBEJDSFORA, HVOR POLITIET DELTAGER 1. Kontakt med lokalsamfundet mv. Kredsrådet Almindelige spørgsmål vedrørende politiets virksomhed i politikredsen Lovgrl./komm. Retsplejelovens

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune -

SAMARBEJDSPLAN 2014. - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - SAMARBEJDSPLAN 2014 - En plan for samarbejdet mellem Lokalpolitiet Esbjerg og Fanø kommune - 1 Samarbejdsplan 2014 Indledning I december måned 2012 besluttede kredsrådet at gøre samarbejdsplanen til et

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011.

Dagsorden: Beslutningsreferat af møde nr i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011. Beslutningsreferat af møde nr. 4-2011 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 5. december 2011 Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 2. februar 2012 Jour.nr.:

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Forhandlingsreferat af møde nr. 2-2015 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mandag den 8. juni 2015 Deltagere: Medlemmer af Kredsrådet: Politidirektør Anders Linnet Borgmester

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 3-2009 i Kredsrådet for Midtog Vestsjællands Politi mandag den 5. oktober 2009. Deltagere: LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.:

Læs mere

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11

KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 KREDSRÅD RETSPLEJELOVENS KAPITEL 11 POLITIDIREKTØREN (PD) OG BORGMESTRE POLITIETS VIRKSOMHED OG ORGANISATION KRIMINALITETSUDVIKLINGEN SAMARBEJDET MED LOKALSAMFUNDET LOKAL SAMARBEJDSPLAN ANTAL MØDER: MINDST

Læs mere

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af.

Dagsordenpunkt Ansvar Emne Beslutning Dead- Line. Orientering om arbejdet med gennemgangen af politireformen, herunder styrkelse af. 07. december 2008 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 31. marts 2011

Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 31. marts 2011 25. april 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål.

Handlingsplan. for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune Formål. 31. maj 2016 Sagsbehandler: Frede Nissen SYDØSTJYLLANDS POLITI Vejle Lokalpoliti Handlingsplan for samarbejdet via Politiets Lokalråd i Vejle Kommune 2016 1.0 Formål. Lokalrådets formål er at virke som

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS. Redegørelse for politikredsens virksomhed i 2007 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Redegørelse for politikredsens virksomhed i 1. Indledning Side 2 Det følger af retsplejelovens 112, stk. 2, at politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi hvert år skal afgive

Læs mere

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016

MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2016 Indledning Denne plan omfatter samarbejdet mellem kommunerne og politiet, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Beslutningsreferat af møde nr. 2-2010 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 28. juni 2010 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Den 27. juli 2010 Jour.nr.:

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS

STRATEGI VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2016 VI ER TIL FOR BORGERNE NORDSJÆLLANDS TRYGHED, SIKKERHED, FRED OG ORDEN Nordsjællands Politis opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det sker gennem

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere

SAMARBEJDSPLAN 2013. Sammen kan vi mere SAMARBEJDSPLAN 2013 Sammen kan vi mere Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed, fred og orden alene. Det kan kun ske i samarbejde med det øvrige samfund. Derfor er det helt afgørende, at der er etableret

Læs mere

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt.

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. 29. juli 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde

Handleplan 2013 for Lokalråd Varde Kommune og Politi Varde BAGGRUND Denne handleplan er lavet med baggrund i samarbejdsplan 2012 og de forventede opgaver for 2013 for kredsrådet for Syd- og Sønderjylland. Denne samarbejdsplan indeholder en overordnet beskrivelse

Læs mere

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune

KREDSRÅDET SAMARBEJDSPLAN. Frederikshavn Kommune. Læsø Kommune. Hjørring Kommune. Brønderslev Kommune. Jammerbugt Kommune. Vesthimmerlands Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET Frederikshavn Kommune Læsø Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune Forord

Læs mere

Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 19. april 2012 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat fra møde nr. 3 i 2007 i Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politi Mødet blev afholdt onsdag den 5. september 2007 kl. 1000 i Holbæk LEDELSESSEKRETARIATET Kornerups Vænge

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds

Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Referat fra møde i Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Torsdag den 6. oktober 2015 Sted Rådhuset i Odense Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde Begge blev godkendt. Nyt fra

Læs mere

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016.

Handlingsplan for Lokalrådet i Skanderborg Kommune 2016. Til Lokalrådets medlemmer 1. april 2016 Sagsbehandler: abh SYDØSTJYLLANDS POLITI Lokalpolitiet i Skanderborg Adelgade 38 8660 Skanderborg Tlf.: 7258 3505 (mobil) Mail.: abh001@politi.dk Handlingsplan for

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB.

Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef og Carsten Spliid, Leder af ETB. Hillerød Kommune REFERAT Møde i Det Kriminalpræventive lokalråd Dato: 27.marts 2014 Sted: Mejeriet Møde nr. 22 Fraværende: Susanne Lorentzen, Borger- og Socialservicechef, Morten Schou, Beredskabschef

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Lokalråd Kalundborg Kommune

Lokalråd Kalundborg Kommune 1 Dagsorden for lokalrådsmøde den 30. august 2017. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen 4. Orientering om politiets

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Referat fra mødet i Lokalrådet for Roskilde Kommune, torsdag den 19. januar 2011 kl på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde.

Referat fra mødet i Lokalrådet for Roskilde Kommune, torsdag den 19. januar 2011 kl på politigården, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Til medlemmerne af Lokalrådet i Roskilde kommune 19. januar 2011 LOKALPOLITIET VICEPOLITIINSPEKTØREN Skovbogade 3 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5001 Mobil: 41 999 777 E-mail:

Læs mere

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS

STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STRATEGI 2013-15 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS FORORD Strategien for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tager afsæt i de gældende langsigtede, landsdækkende politiske aftaler, de centrale strategier

Læs mere

REFERAT møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune, Fredag d. 24. juni 2011 kl på Kalundborg politistation, Banegårdspladsen 2,

REFERAT møde i Lokalrådet (brutto)for Kalundborg Kommune, Fredag d. 24. juni 2011 kl på Kalundborg politistation, Banegårdspladsen 2, 1 LOKALPOLITIET 25. juli 2011 Sagsbehandler: Lokalstation Kalundborg lokalpolitilederen Banegårdspladsen 2 4400 Kalundborg. Telefon: 25107709 E-mail: 002@politi.dk REFERAT møde i Lokalrådet (brutto)for

Læs mere

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt.

John Jensen bød alle velkommen til mødet. Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. 5. Oktober 2012 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007

NORDJYLLANDS POLITI ... Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 NORDJYLLANDS POLITI Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis Kredsråds 5. møde den 17. december 2007 Deltagere: Politidirektør Jens Henrik Højbjerg Vicepolitidirektør Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør

Læs mere

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden

Udsendt Godkendt. 1. Godkendelse af dagsorden 7. dcember 2009 Sagsbehandler: kgr LOKALPOLITIET Lokalstation Holbæk Vicepolitiinspektøren Rådhuspladsen 1 4300 4300 Holbæk Telefon: 5943 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 E-mail: kog001@politi.dk DAGSORDEN

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat Dagsorden/sreferat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid Onsdag den 23. april kl. 09.00 Sted Politigården i Odense mødelokale Ledelsessekretariatet 1. sal. Afbud Jan Boye og stedfortræder Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere