Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214"

Transkript

1 Åben beslutningsprotokol for Socialudvalgets møde den 13. august 2007 kl. 16:00 i Løgstør lokale 214

2 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden Institutionsbesøg Orientering om status for rammeaftalen Ændring af socialforvaltningens administrative organisation Kompetenceplan Svarfrister Alkoholkampagne - uge Ansøgning om deltagelse i modelprojektet "Alkoholforebyggelse i kommunen" Budgetvejledninger 2008 for private tilbud og opholdssteder Misbrugsbehandling Vesthimmerlands Kommunes relationer til Behandlingscenter Himmerland ApS Sundhedsplejeydelse på Rønbjerg Familiecenter Vedtægter Frivilligrådet for Vesthimmerlands Kommune

3 Medlemmer Kurt Friis Jørgensen Ole B. Sørensen Torben Myrup Niels Krebs Hansen Bent Sloth Palle Jensen Torben Duelund Jensen Fraværende Ole B. Sørensen Torben Myrup Bemærkninger til dagsorden Mødet starter kl. 14:30 med besøg på Engly, Risevej 27, Vester Hornum, 9640 Farsø 2

4 1. Orientering ved formanden Sagsnr.: 07/696 J. nr /696 kke Formanden orienterer. Tandlæge Niels Christensen, Farsø, har opsagt aftale med Vesthimmerlands Kommune Anne Bonde Nielsen, Hjørring, ansættes som ledende sundhedsplejerske pr. 1. oktober

5 2. Institutionsbesøg Sagsnr.: 07/692 J. nr /692 kke Det Socialpædagogisk opholdssted Engly Tilbuddet: Opholdsstedet Engly er en fond. Der modtages unge i alderen år, med skole-, familie- og adfærdsproblemer. Der er tale om ressourcesvage unge, eller unge med psykosociale problemstillinger, der kræver tæt omsorg og intensiv socialpædagogisk døgnbehandling. Det er omsorgssvigtede unge som med baggrund i opvækstbetingede forhold, står i risiko for en voksentilværelse med kriminalitet, misbrug eller i risiko for at blive misbrugt af andre. Opholdsstedet modtager ikke unge i aktivt misbrug, med akutte psykoser, udpræget voldelig adfærd eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap. Nøgletal: Der er godkendt 7 pladser. Normering: 10,25 stillinger. Samlet budget: kr. Takst: kr. Sagen afgøres i socialudvalget. Udgiftsneutralt - At orienteringen og rundvisningen tages til efterretning. Indstilling tiltrædes. 4

6 3. Orientering om status for rammeaftalen Sagsnr.: 07/ Åben: Notat vedr. mobilt ungeteam J. nr /12337 kke Administrationen giver en orientering om status for rammeaftalen. Det drejer sig om den igangværende planlægning på specialbørnehjemsområdet, hvor der i regi af Region Nordjylland er nedsat en arbejdsgruppe. Specialbørnehjemmet Søhuset drives af Region Nordjylland og er placeret i Aars. Det drejer sig endvidere om status vedr. Projekt Mobilt Ungeteam som er et ambulant behandlingstilbud målrettet mod unge under 18 år med begyndende misbrug. Tilbudet drives af Region Nordjyllands Misbrugscenter. Den eksterne finansiering ophører medio Niels Lysdal Nielsen giver fremmøde. 6, stk. 2 i lov om social service Sagen afgøres i socialudvalget. Udgiftsneutralt - til socialudvalget at udvalget tager administrationens orientering til efterretning. Indstilling tiltrædes. 5

7 4. Ændring af socialforvaltningens administrative organisation Sagsnr.: 07/ Åben: Ny organisationsplan - socialforvaltningen J. nr /12321 kke Som følge af, at en afdelingschef stilling, efter aftale med direktionen, ikke genbesættes er det nødvendigt at reorganisere socialforvaltningen, med henblik på at fastholde en effektiv og smidig organisation og sikre, at den fornødne ledelseskompetence er til stede på alle niveauer. Forslaget til organisationsændringen var i høring i socialforvaltningens MED udvalg den 27. juni og skal i høring i MED hovedudvalget den 16. august. Den 22. august træffer økonomiudvalget beslutning om ændringen. Administrationen vil på mødet gennemgå forslaget. 17 i lov om kommunernes styrelse Sagen afgøres i økonomiudvalget. Udgiftsneutralt på socialudvalgets budget - Til socialudvalget At socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Indstilling tiltrædes. 6

8 5. Kompetenceplan Sagsnr.: 07/ Åben: Kompetenceplan - socialforvaltningen J. nr /12333 kke Socialudvalget godkendte på mødet den 6. december 2006 kompetenceplanen for socialudvalgets område. Erfaringerne fra det første halve år med brug af kompetenceplanen viser, at der er behov for nogle justeringer: Visse kompetenceniveauer viste sig at være uhensigtsmæssige ift. den daglige sagsbehandling. Ligeledes er der i den nye version sket en præcisering af kompetence forholdet mellem det administrative og det politiske niveau. Administrationen vil på mødet redegøre for hvor ændringerne fremkommer. 21 i lov om kommunernes styrelse Sagen afgøres i socialudvalget. Udgiftsneutralt - Til socialudvalget At socialudvalget godkender kompetenceplanen. Indstilling tiltrædes. 7

9 6. Svarfrister Sagsnr.: 07/ Åben: Svarfrister i socialforvaltningen J. nr /12334 kke Socialforvaltningen skal fastsætte svarfrister for behandling af ansøgninger, hvor disse ikke er fastsat ved lov. Udgangspunktet er dog, at alle typer henvendelser skal behandles så hurtigt som muligt. Inden for en række sagstyper skal der foretages omfattende undersøgelser, indhentes attester mv. før der kan træffes en afgørelse om det, der er søgt om. De angivne svarfrister tager derfor også højde for den forventede tid, der medgår med at indhente diverse attester fra andre myndigheder, foretage udredninger, undersøgelser, mv. Svarfristerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. 3, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Sagen afgøres i sociudvalget. Udgiftsneutralt - Til socialudvalget At socialudvalget godkender svarfristerne. Indstilling tiltrædes. 8

10 7. Alkoholkampagne - uge 40 Sagsnr.: 07/ Åben: Information om Sundhedsstyrelsens alkoholkampagne i uge 40 J. nr. 07/12306 kke Siden 1988 har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med amterne gennemført en alkoholkampagne i uge 40. Som følge af kommunalreformen gennemfører Sundhedsstyrelsen kampagnen fra centralt hold, men ønsker fremover et tæt samarbejde med kommunerne. Årets kampagne er målrettet årig. I en skrivelse fremkommer Sundhedsstyrelsen med forslag til hvad kommunen kan gøre, se bilag. Administrationen vil på mødet fremkomme med forslag til lokale aktiviteter i Vesthimmerlands Kommune. 119 i sundhedsloven Der er ikke afsat midler til afholdelse af kampagne i uge 40. Sagen afgøres i socialudvalget Udvalget godkender det af administrationen fremlagte forslag. 9

11 8. Ansøgning om deltagelse i modelprojektet "Alkoholforebyggelse i kommunen" Sagsnr.: 07/ Åben: Skrivelse fra Sundhedsstyrelsen af 29. maj Åben: Ansøgning om deltagelse i modelprojektet "Alkoholforebyggelse i kommunen" Åben: Pjece fra Sundhedsstyrelsen J. nr /12335 kke Sundhedsstyrelsen har i en skrivelse fra maj d.år. inviteret landets kommuner til at deltage i projekt alkoholforebyggelse i kommunen Der er tale om et 3 årigt projektforløb, der har til formål at støtte udviklingen, organiseringen og implementeringen af en kommunal alkoholpolitik. Projektet bygges over 3 temaer: o Tilgængelighed o Udvikling af lokale alkoholpolitikker og handleplaner o Alkoholrådgivning og alkoholbehandling Der åbnes mulighed for, at flere kommuner kan søge i fællesskab og Vesthimmerlands Kommune har indsendt en ansøgning i samarbejde med Rebild og Mariager Fjord kommune. Ansøgningen er på vegne af de 3 kommuner udarbejdet af Rebild kommune og underskrevet af borgmester Anny Winther. Det bemærkes, at socialudvalgsformand Kurt Friis Jørgensen har godkendt ansøgningen. Sundhedslovens 119 Sagen afgøres i socialudvalget. Projektet finansieres af sundhedsstyrelsen. Der kan i givet fald blive tale om en mindre kommunal udgift på anslået kr. pr, år i 3 år. - Til socialudvalget At socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Indstilling tiltrædes. 10

12 9. Budgetvejledninger 2008 for private tilbud og opholdssteder Sagsnr.: 07/ Åben: Budgetvejledning private botilbud Åben: Budgetvejledning 2008 opholdssteder J. nr /12110 njn Der er udarbejdet budgetvejledninger for år 2008 til anvendelse for private botilbud for voksne og opholdssteder for børn og unge. Det bærende element i det økonomiske tilsyn er, at kommunen skal påse, at der ikke sker privat formueakkumulation for offentlige midler, at der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, herunder at serviceniveauet er rimeligt og at ekstraordinære økonomiske dispositioner skal godkendes. Der vil altid være tale om en konkret vurdering i forbindelse med godkendelsen af de private tilbuds budgetter. Grundlaget for det økonomiske tilsyn har hjemmel i Servicelovens 142, stk. 5 (opholdssteder) og 144 (private botilbud) og har fundet yderligere konkretisering i henholdsvis Socialministeriets vejledninger og Danske Regioner og KL s vejledning. Disse vejledninger angiver i forhold til det økonomiske tilsyn de overordnede principper for kommunernes praksis med godkendelse og tilsyn med de private tilbud. For at skabe yderligere entydighed og konsistens har tidligere godkendende myndighed (Nordjyllands Amt) udarbejdet årlige budgetvejledninger for de to områder. I et samarbejde mellem de nordjyske kommuner er disse budgetvejledninger blevet redigeret således, at disse kan anvendes som grundlag for vurdering og godkendelse af budgetter for 2008 for tilbud i alle de nordjyske kommuner. Der er ikke tale om ændringer i forhold til sidste års vejledninger. Det er valgt at videreføre en procentuel fremskrivning af gennemsnitslønningerne. Med socialudvalgets godkendelse af budgetvejledningerne udstikkes de nærmere rammer de private tilbuds udarbejdelse af budgetter samt administrationens kompetence i forhold til budgetgodkendelse. Der vil i almindelighed ikke være adgang til at fravige vejledningerne. Servicelovens 142, stk.5, 143 og 144 samt bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni Sagen afgøres i socialudvalget. Udgiftsneutralt 11

13 - At Socialudvalget godkender vedlagte budgetvejledninger som grundlaget for udarbejdelse og godkendelse af de private tilbuds budgetter for år Indstilling tiltrædes. 12

14 10. Misbrugsbehandling Sagsnr.: 07/ Åben: Oversigt over Foldbjergcentrets ydelser J. nr /12336 kke Misbrugsbehandlingen, dvs. behandling af alkoholmisbrug, stofmisbrug, forebyggelse samt substitutionsbehandling (metadon behandling) har siden kommunalreformens ikrafttræden været en kommunal myndighedsopgave. Sammenlægningsudvalget besluttede sidste år, i forbindelse med rammeaftalen for 2007, at udførslen af behandlingen sker via Region Nordjyllands misbrugscenter Foldbjergcentret. Sagsgangen er konkret denne, at når en borger ansøger om misbrugsbehandling, sker henvendelsen altid til en kommunal sagsbehandler. Denne foretager sonderende samtaler og påser at de formelle krav er opfyldt, såsom at pågældende bor i kommunen. Sagsbehandleren henviser til en udredning eller til en behandling på Foldbjergcentret. Såfremt der er henvist til en udredning vil Foldbjergcentret efterfølgende udarbejde et behandlingsforslag, som kommunen træffer afgørelse om. Det er med andre ord kun den kommunale myndighed, der træffer afgørelser om bevillinger, behandlingsforløb mv. Bilagsmaterialet giver et aktuelt billede af hvor mange borgere, der er i misbrugsbehandling, og i hvilket tilbud. Sundhedslovens 141 og 119 samt 101 i lov om social service. Sagen afgøres i socialudvalget. - Til socialudvalget At at udvalget tager orienteringen til efterretning. Indstilling tiltrædes. 13

15 11. Vesthimmerlands Kommunes relationer til Behandlingscenter Himmerland ApS Sagsnr.: 07/ Åben: Valgfri indberetning til Tilbudsportalen af private alkoholmisbrugsbehandlingstilbud Åben: fra socialministeriet vedr. kommunens tilsidesættelse af lovkrav om indberetning til Tilbudsportalen Åben: Notat om samtale med behandlingscenteret samt Socialministeriet Åben: Samtale med behandlingscenteret den Åben: Introduktionsmateriale fra Behandlingscenter Himmerlands hjemmeside J. nr /11013 kta Behandlingscenteret Himmerland ApS, Gattenvej 2 i Flejsborg ved Farsø, er et privat alkoholmisbrugsbehandlingstilbud, som tilbyder alkoholmisbrugsbehandling efter Minnesotamodellen. Centeret råder over pladser. Dette dagsordenspunkt vedrører to forhold: o o det første er Vesthimmerlands Kommunes rolle ved behandlingscenterets optagelse i Tilbudsportalen, det andet er, at centeret eventuelt kan indgå i kommunens vifte af tilbud om behandling af alkoholmisbrug. Tilbudsportalen Fra Servicestyrelsen modtog kommunen den 7. juni 2007 besked om, at behandlingscenteret til styrelsen havde indberettet en række oplysningen med henblik på at blive optaget i Tilbudsportalen. Da der er tale om et privat tilbud efter sundhedsloven, som Vesthimmerlands Kommune ikke skal godkende, og heller ikke har indgået nogen aftaler om benyttelse med, var (og er) det forvaltningens opfattelse, at bekendtgørelsen om Tilbudsportalen ikke klart udpeger Vesthimmerlands Kommune som den myndighed, som har kompetence til at godkende centerets oplysninger til Tilbudsportalen. Forvaltningen kontaktede telefonisk Servicestyrelsen som oplyste, at beliggenhedskommunen kunne vælge at påtage sig opgaven men også vælge at lade være. Den 9. juli 2007 modtog kommunen vedlagte mail fra Socialministeriet vedrørende spørgsmålet. Den 10. juli 2007 redegjorde forvaltningen telefonisk overfor ministeriet for problemstillingen. Ministeriet medgav, at kommunens myndighedsopgave er uklar, og oplyste at ville anmode Servicestyrelsen om at give Vesthimmerlands Kommune helt konkret vejledning i sagen. Denne vejledning er ikke modtaget ved udgangen af uge 31, formentlig grundet ferie. Ministeriet oplyste tillige, at mailen trods sin sproglige form ikke er udtryk for, at ministeriet mener, at Vesthimmerlands Kommune handler i strid med loven. Forvaltningen påtager sig gerne opgaven med at kontrollere oplysningerne til Tilbudsportalen, hvis ikke lovgivningen er til hinder for det, eller en anden myndighed har påtaget sig opgaven. Forsyning med behandlingstilbud Sundhedslovens 141, stk. 1 pålægger kommunen at tilbyde vederlagsfri behandling til 14

16 alle alkoholmisbrugere under kommunens myndighedsansvar. Kommunen har derfor pligt til at råde over en tilstrækkelig bred vifte af behandlingstilbud, således at alle misbrugere kan få et tilbud, som er egnet til at yde den pågældende hjælp. Som led i opfyldelsen sin forsyningspligt kan kommunen blandt andet indgå aftale med private udbydere af alkoholmisbrugsbehandlingstilbud om at kommunen kan råde over behandlingspladser. Der er således mulighed for, at Behandlingscenteret Himmerland ApS kan indgå i Vesthimmerlands Kommunes vifte af behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Der bør dog gennemføres nærmere undersøgelse og forhandling med henblik på at afklare om dette vil være behandlingsmæssigt og økonomisk velbegrundet. 5 i bekendtgørelse nr. 681 af 20. juni 2007 om Tilbudsportalen samt Sundhedslovens 141. Sagen afgøres i socialudvalget. Der er ikke økonomiske konsekvenser. Forsyning med behandlingstilbud - Introduktionsmateriale fra Behandlingscenter Himmerlands hjemmeside. Til Socialudvalget At Udvalget beslutter at forvaltningen sagsbehandler Behandlingscenteret Himmerland ApS indberetning til Tilbudsportalen, hvis ikke lovgivningen er til hinder for det, eller en anden myndighed har påtaget sig opgaven, og at forvaltningen gennemfører sagsbehandling med henblik på at fremlægge beslutningsforslag vedrørende eventuel aftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Behandlingscenteret Himmerland ApS om brug af behandlingspladser. Indstilling tiltrædes. 15

17 12. Sundhedsplejeydelse på Rønbjerg Familiecenter Sagsnr.: 07/ Åben: Notat af 29. maj Bopælkommunens pligt J. nr. 07/11219 kta Det private botilbud Rønbjerg Familiecenter i Ranum yder terapeutisk og pædagogisk hjælp til familier, der opholder sig på botilbuddet i en periode mens de modtager hjælpen. Under opholdet på Rønbjerg Familiecenter bevarer familierne deres hidtidige bolig og folkeregister-registrering i hjemkommunen. Vesthimmerlands Kommunes sundhedsplejersker har hidtil ydet bistand efter sundhedsloven til alle de familier, der opholder sig på familiecenteret, uanset hvilken kommune, der er familiens bopælskommune. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at det efter loven er de pågældende familiers respektive bopælskommuner, der har pligt til at sørge for, at familierne får bistand af sundhedsplejerske under opholdet. En del af det nuværende ressourcetræk på sundhedsplejeområdet skyldes således, at kommunen udfører en opgave, som kommunen ikke er forpligtet til at udføre. Forvaltningen har meddelt Rønbjerg Familiecenter, at man er blevet opmærksom på denne situation, og at problemstilling lægges frem til politisk afgørelse. Sundhedslovens og 247 samt kapitel 4 i bekendtgørelse nr af om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge. Sagen afgøres i socialudvalget. Udgiften til at yde sundhedspleje til familier fra andre kommuner er ikke indregnet i det nuværende budget. Ydelsen indebærer således udgifter, der ikke er budgetteret med. Afdelingen anslår at man, inklusive overheads, leverer ca. 14 timers sundhedspleje om ugen. Skal ydelsen til Rønbjerg fastholdes/tilbydes, vil det kræve tilsvarende opnormering af sundhedsplejerske gruppen. Dette fordi ydelsen til Rønbjerg, aldrig har været tænkt ind i Vesthimmerlands grundlag/normeringstal. - At udvalget beslutter, at Vesthimmerlands Kommunes sundhedsplejersker alene skal yde vederlagsfri bistand i det omfang, der efter loven er pligt til det. 16

18 Indstilling tiltrædes. 17

19 13. Vedtægter Frivilligrådet for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 07/788 J. nr /788 kta Socialudvalget godkendte den 6. december 2006 vedtægterne for frivillighed rådet i Vesthimmerlands Kommune. Det har imidlertid vist sig, at der i vedtægternes 5 er en uhensigtsmæssig formulering, idet det er formuleret således at Vesthimmerlands Kommune er repræsenteret i rådet ved 1 medlem samt en sekretær. Hensigten er dog at kommunen alene stiller sekretær til rådighed for frivilligrådet, men ellers ikke deltager i rådets arbejde. Kommunen har indtil nu også kun været repræsenteret i frivilligrådet ved en sekretær. Servicelovens 18 Sagen afgøres i socialudvalget. Der en ingen økonomiske konsekvenser af beslutningen. - Til socialudvalget At 5 ændres fra nuværende: 5 Rådet Frivilligrådet skal bestå af 7 medlemmer som repræsenterer det frivillige sociale arbejde i Vesthimmerlands Kommune samt 1 medlem fra Vesthimmerlands Kommunes socialforvaltning og en sekretær. til: 5 Rådet Frivilligrådet skal bestå af 7 medlemmer som repræsenterer det frivillige sociale arbejde i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommunes socialforvaltning stiller en sekretær til rådighed for rådet. Udsættes. 18

20 Mødet afsluttet kl.: Underskrifter Kurt Friis Jørgensen Ole B. Sørensen Torben Myrup Niels Krebs Hansen Bent Sloth Palle Jensen Torben Duelund Jensen 19

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato 24.02.09 Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012

Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug. Januar 2012 Beretning til Statsrevisorerne om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug Januar 2012 BERETNING OM STYRING AF BEHANDLINGSINDSATSEN MOD STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere