FØRSTE STATUSRAPPORT OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRSTE STATUSRAPPORT OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET"

Transkript

1 2015 FØRST STATUSRAPPORT OMRÅDFORNYLS FUGLKVARTRT

2 Områdefornyelsesprojektets titel: Fuglekvarteret Øst og Vest Projektleder i kommunen: Isaac Abella Appelquist Glentevej 70B 2400 København NV Tlf.nr.: mail: Sagsnr.: Kommune: Københavns Kommune Tilsagnsdato: 29. maj 2013 Afsluttes: 31. januar 2017 Tildelt udgiftsramme: 14 mio. kr. Hjemmeside: Facebook: https://www.facebook.com/ OmradefornyelseFuglekvarteret 2 Forsidefoto: Amfiteatret - Fugleoptog gennem kvarteret - projekt støttet af Fuglefrø

3 INDHOLD INDLDNING INDDRAGLS AF LOKAL AKTØRR FORMANDSSKABTS STATUS TILFRDSHDSUNDRSØGLS FUGLKVARTRT VST VALURING INDSATSOMRÅD OMDANNLS AF STÆRVSOMRÅDT INDSATSOMRÅD DT GRØNN LØFT FUGLKVARTRT ØST VALURING INDSATSOMRÅD BYRUM INDSATSOMRÅD SKOLN SOM DYNAMO INDSATSOMRÅD SOCIALØKONOMISK VÆKSTZON FÆLLS INDSATSOMRÅDR I FUGLKVARTRT ØST OG VST INDSATSOMRÅD GRØNN TAG INDSATSOMRÅD TRAFIKANALYS INDSATSOMRÅD FUGLFRØ - N BYLIVSPUL KOMMUNIKATION OG INDDRAGLS

4 INDLDNING Områdefornyelsens formål Områdefornyelse Fuglekvarteret vil i samarbejde med lokale kræfter gøre det mere attraktivt at leve, arbejde og opholde sig i kvarteret. Områdefornyelsen arbejder for at skabe synlige fysiske forbedringer i kvarteret, et stærkere fælles bånd, hjælpe nye frugtbare samarbejder i gang og tiltrække nye investeringer til området. Der er tale om kvarterplaner for to selvstændige områdefornyelser Fuglekvarteret Øst og Fuglekvarteret Vest. De to områdefornyelser er indbyrdes forbundne ved at have et fælles sekretariat og en fælles styregruppe. De to områdefornyelser omtales i dagligdagen med fællesbetegnelsen Områdefornyelse Fuglekvarteret, hvorfor dette navn også optræder i dette hæfte. Hæftets indhold Dette hæfte er en midtvejsstatus for Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst og Vest. Formålet er at samle op på erfaringer og resultater, både for indsatsen generelt og for de enkelte projekter. Hæftet indledes med første del af statusrapporten til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som vedrører de overordnede erfaringer og resultater, der gælder både Fuglekvarteret Øst og Vest. Herefter følger et afsnit for hhv. Fuglekvarteret Vest og Fuglekvarteret Øst, der indeholder både den del af statusrapporten til ministeriet, der omhandler særlige forhold for det enkelte kvarter, og en status for de enkelte projekter, der er igangsat hidtil. Forrest i hæftet findes baggrundsoplysningerne for Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst og Vest. 4

5 FUGLKVARTRT VST Nørrebro St. ØST

6 INDDRAGLS AF LOKAL AKTØRR Hvordan er inddragelsen af de lokale aktører organiseret? (arbejdsgrupper m.v.) og hvem deltager? Områdefornyelsen er organiseret med en lokal styregruppe bestående af både lokale beboere, andre relevante lokale aktører (fx virksomhedsejere eller institutionsledere) og kommunale repræsentanter. Styregruppen består af: KØBNHAVNS KOMMUN MINISTRIT FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTR Organisationsdiagram 2 repræsentanter for den strategiske temagruppe Byliv for alle 2 repræsentanter for den strategiske temagruppe Grønne fællesskaber 2 repræsentanter for den strategiske temagruppe Uddannelse og erhverv 1 repræsentant for helhedsplanen på Stærevej (Beboerprojekt PULS) 1 repræsentant for Bispebjerg Lokaludvalg 1 repræsentant for Bispebjerg Lokaludvalgs sekretariat 1 repræsentant for folkeskolerne i Fuglekvarteret 1 repræsentant for friskolerne i Fuglekvarteret 2 repræsentanter for det lokale erhvervs- og foreningsliv 1 repræsentant for Den lokale kommunale koordinationsgruppe 2 repræsentanter for Teknik- og Miljøforvaltningen (projektchefen og en repræsentant for den centrale Område- og Byfornyelse) KOMMUNAL KOORDINATIONSGRUPP STYRGRUPPN SKRTARIAT Styregruppens rolle er at sikre fremdriften i indsatser og projekter, at træffe beslutninger om større ændringer i det samlede projekt samt at fremme en bred borger- og brugerinddragelse. Alle medlemmer af styregruppen har stemmeret. Ved siden af styregruppen er der etableret en kommunal koordinationsgruppe bestående af lokale repræsentanter for kommunens syv fagforvaltninger. Koordinationsgruppen skal sikre, at Områdefornyelsens aktiviteter afspejler kommunens ønsker og behov bedst muligt, og at deres egen forvaltning involveres i og informeres om Områdefornyelsen. Koordinationsgruppen har en fast repræsentant i styregruppen. TMA PROKT- OG ARBDSGRUPPR TMA TMA 6

7 Hvordan inddrages borgerne i projektet? Under styregruppen er der etableret tre temagrupper, som hver har to repræsentanter i styregruppen (se figur 1). Temagrupperne hedder Byliv for alle, Grønne fællesskaber og Uddannelse og rhverv. Det er temagrupperne selv, der udpeger medlemmer til styregruppen. Temagruppernes opgave er at være med til at sikre, at Områdefornyelsens aktiviteter og projekter afspejler områdets ønsker og behov bedst muligt, og at der sker en bred borger- og brugerinddragelse. I Områdefornyelsens første periode har temagruppernes repræsentanter i styregruppen primært været lokale beboere. Arbejdsgrupper Herudover er der med afsæt i temagrupperne etableret arbejdsgrupper for flere af de enkelte projekter. Der er bl.a. nedsat en lokal arbejdsgruppe for projekt Glenteparken (s. 30 i kvarterplanen), som er med til at igangsætte midlertidige aktiviteter, der skal være med til at afklare parkens potentiale. Gruppen består af 4-5 medlemmer, primært fra de boligforeninger, der ligger omkring parken, herunder også et medlem af områdefornyelsens styregruppe. Projektet fortsætter i På samme måde er der i udviklingen af projekt Kunstrute på Nordre Fasanvej (s. 35 i kvarterplanen) nedsat en lokal arbejdsgruppe, som er med til at udvælge kuratorer og kvalificere projektet. Gruppen har 5 medlemmer, primært fra områdefornyelsens styregruppe. Både temagrupperne og arbejdsgrupperne er åbne. Sideløbende med de formaliserede grupper sker inddragelsen også ad hoc på vejene, til events, omkring fællesskabet på Glentevej 70 (se under forpligtende partnerskaber) og fx. i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse blandt klasses børn på kvarterets privatskoler om cykelvaner. Flere borgere har desuden involveret sig i kortere eller længere forløb gennem Områdefornyelsens bylivspulje Fuglefrø, hvor der kan søges op til kr. i støtte til lokale aktiviteter eller projekter. Lokale beboere, aktører mv. har i gennemført 16 mindre projekter i Fuglekvarteret Øst og Vest med stor synlighed, heriblandt gadeteater, plantekasseworkshops, byvandringer og folkekøkken. Hvordan inddrages det private erhvervsliv i projektet? Det lokale erhvervsliv er repræsenteret i Områdefornyelsens styregruppe via temagruppen Uddannelse og rhverv samt Det lokale erhvervs- og foreningsliv. Områdefornyelsen har i slutningen af 2014 taget det første skridt til at starte et lokalt erhvervsnetværk i Fuglekvarteret Øst, hvor der er mange produktionsvirksomheder. Formålet er at undersøge mulighederne for at etablere et erhvervsfællesskab, hvor virksomhederne i fællesskab gennemfører aktiviteter i kvarteret, som de har fælles interesse for. Netværket kan desuden tilknyttes Bispebjerg Lokaludvalgs brobygningsindsats mellem lokale virksomheder, grundskoler og erhvervsuddannelser. Herudover har Områdefornyelsen løbende benyttet sig af lokale virksomheder til udførelse af opgaver i forbindelse med de enkelte projekter. FORMIDLING Hvordan bliver beslutningens enkelte aktiviteter formidlet (f.eks. ved brug af lokalavis, beboerblad, nyhedsbrev mv.)? Områdefornyelsen har gjort sig mange erfaringer med kommunikation, formidling og inddragelse. Sekretariatet arbejder løbende på at forbedre kommunikationen og afprøve nye ideer til inddragelse. n stor del af kommunikationen er foregået via Facebook, nyhedsbreve, plakater og flyers i kvarteret samt den lokale presse. Den direkte dialog med beboere, erhvervsdrivende og andre centrale lokale aktører om Områdefornyelsen har vist sig at være et vigtigt element i kommunikationen. Der har derfor samtidig været fokus på at kommunikere i forbindelse med forskellige events og arrangementer, f.eks. Kulturnat, fælles markedsdage, fotokonkurrencer, fest på Bispeengen Genbrugsstation, fælles puljeaften med Lokaludvalget og midlertidige aktiviteter på både Stærevej og i Glenteparken. Til hvilke(n) målgruppe(r) er projektet blevet formidlet? Der har været formidling og inddragelse både bredt på Facebook, i Lokalavisen mv. og mere målrettet til enkelte grupper, fx skoler, andre institutioner (daginstitutioner, bosteder, alkoholbehandling mv.), bestyrelser, foreninger mv., hvor sekretariatet har holdt oplæg, informeret om specifikke events eller lign. 7

8 FORMANDSKABTS STATUS ndnu et år i Områdefornyelse Fuglekvarteret Der begynder at være flere og flere synlige spor af vores arbejde i kvarteret blev året hvor vi fik indviet Grøndal, kvarterets nye storbyhave. Samtidig er det Områdefornyelse Fuglekvarterets første større anlægsprojekt som er gennemført. Flere steder i kvarteret ses nu også de flotte kummer og bænke, som er en del af projekt Grønne Oaser og projekt Private fællesveje. I løbet af året er der dukket små byrum op på Stærevej. Her har man kunnet se en stor grøn pil, der pegede ind på en midlertidig åbning af hegnet omkring AABs afd. 49. Der stod også en grøn vejviser foran Netto, der pegede på en masse spændende steder i kvarteret. Og i september fik hunde i kvarteret deres helt egen lille indhegnede park, som midlertidig erstatning for tre P-pladser. I Glenteparken er der (endelig) kommet lys i træerne, og i sommer var der pludselig folk, der begyndte at bruge stedet til ophold, da der var bygget et fint borde-/bænkesæt. De midlertidige tiltag ser vi som nogle af årets succeser, da de har skabt debat og en masse positive tilbagemeldinger til sekretariatet. Fest og fællesskaber n anden stor succes var kulturnatten som sekretariatet arrangerede sammen med en række lokale aktører. Over 1000 mennesker fandt deres vej til bl.a. Barbie-museet, Ansgarkirken og Glentevej 70, som er ved at udvikle sig til et virkelig spændende sted. Som alle ved, er det her sekretariatet fandt nye lokaler i marts og det er også her kvarterplansprojektet Iværkstedet er etableret. Områdefornyelsen har været medvirkende til at Glentevej 70 nu bl.a. også rummer to arbejdsfællesskaber og et kunstnerkollektiv, som bidrager til en positiv udvikling for kvarteret. Derudover er sekretariatet også ved at lokke et par andre spændende aktører til Glentevej 70. Stedet har potentiale til at udvikle sig til en dynamo for kvarteret, så det bliver spændende at se hvad der udspringer herfra de næste år. Alt i alt er der mange succeser at fejre, og denne statusrapport viser da også, at der er igangsat en masse i kvarteret. Men samtidig er det en udfordring, at der ikke er så stort initiativ til at lave nye ting i kvarteret. Arbejdsgrupperne kunne sagtens rumme flere mennesker, og Fuglefrø-puljen har igen i år uforbrugte midler. Derfor mener vi i formandskabet, at det er værd at gøre en ekstra indsats ift. små synlige projekter og events, da de har vist sig at være gode til at generere mest lokal mobilisering. Vi er dog samtidig bevidste om, at sådanne små indsatser kræver en del af sekretariatet, både når det gælder forberedelse og afvikling. Derfor bakker vi også op om, at en del af de uforbrugte midler fra Plads 14 bruges til indsatser af mere lokalt inddragende og social karakter. Projekt Det spiselige kvarter og Grøn forening har vist at dette er en farbar vej. Til disse projekter er der samlet navne på over 70 interesserede personer fra kvarteret. Status på styregruppearbejdet Igen i år vil vi gerne opfordre alle medlemmer og suppleanter til at tage en aktiv del i projekter og events. Vi kan se, at alle frivillige styregruppemedlemmer er del af arbejdsgrupper eller andre grupper relateret til Områdefornyelsen. Det er vi rigtig glade for og vi håber at alle fortsat vil varetage rollen som ambassadører for kvarteret. I formandskabet har vi søgt et tættere samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg og andre lokale politikere, for dels at sikre, at områdefornyelsens projekter får politisk opbakning i Borgerrepræsen- Sort sol på Stærevej 8

9 tationen, men også for at høre, hvordan vi kan markere os ift. andre initiativer omkring os. Således var formandskabet medafsender på et brev til Teknik- og Miljøborgmesteren, sammen med både Nørrebro- og Bispebjerg Lokaludvalg, hvor vi gjorde opmærksom på behovet for, at der bliver lavet en helhedsplan for Nørrebro Stationsområdet. Områdefornyelsens sekretariatet har også arbejdet tæt sammen med lokaludvalgssekretariatet omkring skybrudsplanerne som er ved at blive udrullet over København, så der opnås mest mulig synergi med de projekter vi igangsætter i Fuglekvarteret. Valg til styregruppen og nye projekter 2015 bliver for os at se et endnu mere spændende år end I 2015 skal vi bl.a. opleve kvalitetskunst på Nordre Fasanvej og forhåbenligt vil endnu en byhave blomstre op ved Hulgårds Plads. Vi forventer også at se planer og tegninger over, hvordan fremtidens Stærevejsområde og Vibevej kommer til at se ud. Der bliver et stort arbejde for os i at gå ud og sælge disse projekter til de lokale samt mulige fonde m.m. Derfor håber vi også, at mange af jer genopstiller, når der skal afholdes valg på ny til styregruppen i starten af Og vi håber selvfølgelig, at dem som ikke vælger at genopstille, vil fortsætte deres engagement i arbejdsgrupperne. Formandskabet vil gerne takke styregruppen og sekretariatet for det forgangne år. Vi glæder os til det videre arbejde blev også året hvor Styregruppen endelig kom på studietur. I London fik vi fin inspiration til bl.a. hvordan vi kunne igangsætte flere grønne projekter og hvordan containere kan bruges i byudviklingen. Samtidig så vi også et par fine eksempler på, hvad små omdannelser af hjørner kan gøre for større områder. Vi syntes at turen til London var udbytterig, ikke mindst ift. det interne arbejde i styregruppen, da vi på turen fik lejlighed til at lære hinanden bedre at kende. Sammenholdt med en fin inspirationstur til Mimersgadekvarteret, synes vi, at vi er blev bedre rustet til at træffe beslutning om, hvordan midlerne fra Plads 14 skal bruges, og til at træffe fremtidige beslutninger til gavn for Fuglekvarteret. Kulturnat i Fuglekvarteret 9

10 TILFRDSHDSUNDRSØGLS Midtvejsevalueringen består af en løbende procesevaluering af alle projekterne i Kvarterplanen, samt en tilfredsundersøgelse udført af Megafon for Områdefornyelsen. Tilfredshedsundersøgelsen blev gennemført i juni interviews blev gennemført. Hvert interview består af 41 spørgsmål, hvoraf de syv er gengivet herunder. De syv udvalgte spørgsmål giver et indtryk af resultaterne midtvejs, på enkelte af de områder, hvor der er målbare ændringer. Start- og slutmålinger i forbindelse med de fysiske projekter i Fuglekvarteret er endnu ikke relevante, da de fysiske projekter stadig er i start faserne. Målingerne vil være med i slutevalueringen. Der vil også blive gennemført en afsluttende tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med slutevalueringen TOTAL Har du hørt om Områdefornyelsen? 42 % A 62 % A STIGNING PÅ 20 % Hvor mange gange i løbet af det seneste år har du deltaget i arrangementer i kvarteret? 64 % SLT IKK 56 % SLT IKK 28 % 1-3 GANG 31 % 1-3 GANG 9 % 4-6+ GANG 14 % 4-6+ GANG FALD PÅ 8 % STIGNING PÅ 3 % STIGNING PÅ 5 % I hvilken grad føler du at du har mulighed for e e t rter 18 % HØ GRAD 29 % HØ GRAD 50 % MINDR GRAD 45 % MINDR GRAD STIGNING PÅ 11 % FALD PÅ 5 % Hvor ofte bruger du kvarterets opholdssteder? 61 % SÆLDNT/ALDRIG 50 % SÆLDNT/ALDRIG FALD PÅ 11 % r der nogle steder du føler dig utryg? 33 % A 27 % A FALD PÅ 6 % Hvor tilfreds eller utilfreds er du overordnet set med Fuglekvarteret som kvarter at bo i? 9 % UTILFRDS 5 % UTILFRDS 82 % TILFRDS 82 % TILFRDS FALD PÅ 4 % UÆNDRT er t tte r t rter 61 % N 66 % N STIGNING PÅ 5 % 10 Kilde: Megafon juni 2015

11 Foto: Thomas Vilhelm 62 % 61 % 66 % 42 % 29 % 18 % A, G HAR HØRT OM OMRÅDFORNYLSN N, G ØNSKR IKK AT FLYTT VÆK FRA MIT KVARTR A, G FØLR I HØ GRAD G HAR MULIGHD FOR INDFLYDLS I MIT KVARTR 11

12 FUGLKVARTRT VST STÆRV SKAL LØFTS OG VÆR T AKTIVT OG GRØNT STRØG I KVARTRT. FUGLKVARTRT VST SKAL VÆR T GRØNT OG SAMMNHÆNGND KVARTR, HVOR BYRUM, FORHAVR OG BYHAVR INVITRR TIL LIV OG FÆLLSSKAB. 12

13 INDSATSOMRÅDR / PROKTR INDSATSOMRÅD: OMDANNLS AF STÆRVSOMRÅDT INDSATSOMRÅD: DT GRØNN LØFT PROKTR: FORNING FOR GRØNN FÆLLSSKABR DT SPISLIG KVARTR GRØNN OASR

14 FUGLKVARTRT VST - VALURING FORMÅL Hvad er hovedformålet med beslutningen om områdefornyelsesindsatsen? Indsatsen skal overordnet bidrage til et grønnere og mere sammenhængende kvarter, hvor byrum, forhaver og byhaver inviterer til liv og fællesskab for beboere og brugere. Med indsatsområdet Omdannelse af Stærevejsområdet vil områdefornyelsen løfte Stærevejsområdet fra at være et område med massive sociale udfordringer til at være et aktivt og grønt strøg, der giver et generelt løft til hele kvarteret. Indsatsområdet Det grønne løft vil styrke kvarterets grønne identitet og etablere fælles byhaver til dyrkning af afgrøder og som udgangspunkt for læring og samvær for kvarterets beboergrupper. Indsatsområdet Grønne tage, som er fælles med Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst, skal bidrage til Københavns Kommunes ambition om at etablere m2 grønne tage inden Ambitionen er at gøre kvarteret til et eksempel på, hvordan man kan lave grønne tage i ældre, eksisterende boligområder. I denne rapport vil projekterne under de enkelte indsatsområder blive omtalt med samme titler som i kvarterplanen (byfornyelsesprogrammet). r der sket ændringer i forhold til byfornyelsesprogrammets hovedformål og delmål? Nej. FORPLIGTND PARTNRSKABR Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de to første år? I forbindelse med indsatsen Omdannelse af Stærevejsområdet har Områdefornyelsen indgået samarbejde med den boligsociale helhedsplan Beboerprojekt PULS samt boligorganisationen AAB, som ejer de almene boliger i Stærevejsområdet. Formålet er i fællesskab at definere udviklingen af området. Som del af den lokale inddragelse i Stærevejsområdet har Områdefornyelsen indgået et partnerskab med Steno Center for Sundhedsfremme om udarbejdelse af en netværksanalyse af området. Med indsatsområdet Det grønne løft har Områdefornyelsen indgået samarbejde med flere boligforeninger i forbindelse med etablering af mindre haver. Primo 2015 undersøges mulighederne for etablering af en byhave på Hulgårds Plads i samarbejde med den bemandede legeplads. Hvilke aktører indgår i partnerskabet? Se ovenfor. Hvilke indsatser har partnerskabet udført? Aktiviteterne har primært været projektforberedende og er fortsat ikke afsluttede. BYGNINGSFORNYLS I DN OMRÅDBASRD INDSATS r bygningsfornyelse en del af indsatsen med områdefornyelse? a, der er tildelt en udgiftsramme til bygningsfornyelse på 13,05 mio. kr. r der taget kontakt med grundejerne i området med henblik på istandsættelse af boligerne med støtte efter byfornyelsesloven? Der blev i 2013 opstartet en byfornyelsesgruppe i Fuglekvarteret (fælles for Fuglekvarteret Øst og Vest), som skulle komme med indstilling til, hvilke ejendomme/gårde der skulle prioriteres blandt dem, der havde søgt byfornyelsesmidler. Syv beboere meldte sig som interesserede i at være med i gruppen. Det har dog efterfølgende været vanskeligt at samle gruppen. Områdefornyelsen arrangerede i 2013 en Byfornyelsesbasar, hvor interesserede kunne komme og høre om mulighederne for støtte til forbedring af ejendomme eller etablering af fælles gårdhave. Her var relevante arkitektfirmaer og entreprenører også til stede. Områdefornyelsen har udsendt informationsmateriale til alle kendte grundejere om mulighederne for støtte til bygningfornyelse. Derudover har Områdefornyelsen specifikt målrettet informationsmateriale til de grundejere, der mangler bad og toilet i ejendommen. 14

15 TH OR AV TH K PR OV S LA V BYG M ST RV TH OR AV RN TM ST HULGÅRDS PLADS L PS A ORU TH R UG IKS SU R V BR OF KK V MÅ DR RV N G V ØR BLY TÆ PP NV-PARKN RGØRTLR V AAB MU TT NA V RV G V SUN DSV N V LYNGSIS N I PLADS LA V RV NV SVA V BRGNRØDGAD VIB V V L R RØ K NS OR V GA IN ST AD Markering af fysiske projekter i Fuglekvarteret Vest FALK R TT NA RV G AN RS KÆ N SA H V S GL U GF N TI 15 TIKØBGAD TOFT FASA N RV V. R A NS LUND G NG LÉ AL NG DR AN RV A GR NOR RS NV OV SK SA PS G ØR RN RU MÅ NV SVA IN ST DU NINGSPLA DSN H AN T TR N V L RIN RØ 3B TO BO GNFOR Nørr G G BO N N DSSN ADS LAD LA PLADSN PLA SSP GSP NG ING IN NIN RN OR OR NFFO NFO N GN GNFORNINGSP G GA K FIN DU GL R TT NA V DS ÅR RG IN ST V V 3B RV LÆ R ST V SAB KV MU SV RIKS VIB V ØR ÅG AN V. RS FRD AN V LÆ L RK GA PIPPRN RØ SAB ALXAN DRAV. R V ÆR ST TR AAB SV ÅG V V SN RV V PU HULG OG V R ÅS ST Æ GR GV ÅRDS V R SBO D V SV RIK ND FYRB BØ ØD D FRD L V D RBS BSLA LAG GRV RV LA V FR RV GL AS V LÉ K LYGTN BISSID IDD RV LYGTN NDSV T V RIKSSU V FRV KAFFFR SSKA FRD

16 FUGLKVARTRT VST - VALURING FORTSAT Som et ekstra opmærksomhedspunkt har en repræsentant fra Område- og Byfornyelsen (Byens Fysik, Teknik- og Miljøforvaltningen), Lone Knudsen, i størstedelen af 2014 en gang ugentligt været til stede i Områdefornyelse Fuglekvarterets lokale sekretariat og dermed lettere tilgængelig for spørgsmål fra beboere. Mange har benyttet sig af dette. Der har været holdt en del orienterende og opfølgende møder med beboere i både 2013 og r der interesse blandt grundejerne for støttemulighederne efter byfornyelsesloven? Der er modtaget 1 ansøgning om støtte til bygningsfornyelse i I 2015 er der til forhåndsansøgningen modtaget 3 ansøgninger, men til den endelige ansøgning er der modtaget 1 ansøgning om bygningsfornyelse. Der er bevilget støtte til det ansøgte projekt i Ansøgningerne for 2015 behandles i foråret Der er endnu ikke modtaget ønske om etablering af fælles gårdhave i karreer i Fuglekvarteret Vest, men Område- og Byfornyelsen arbejder for at det sker i næste ansøgningsrunde. Flere beboere har påpeget, at det ville være mere hensigtsmæssigt, hvis muligheden for at søge om støtte til bygningfornyelse lå senere i områdefornyelsesperioden, da det vil give flere mulighed for at nå at få kendskab til muligheden qua områdefornyelsens øvrige aktiviteter. VÆSNTLIG UDFORDRINGR Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt de første to år i forhold til det samlede projekt og de enkelte indsatsområder. Med indsatsen Stærevejsområdet har Områdefornyelsen oplevet udfordringer i arbejdet med at inddrage beboere i området. Der har været ønske om tæt borgerdialog, men meget få er dukket op til de åbne borgermøder og de planlagte møder med beboerforeninger. Hvilke overvejelser har I gjort for at imødekomme udfordringerne? Områdefornyelsen har forsøgt at imødegå disse udfordringer ved at bruge alternative metoder til at komme i kontakt med beboerne i Stærevejsområdet. Den boligsociale helhedsplan, Beboerprojekt PULS, som dækker en del af ejendommene i området, har været brugt som informationskanal. Der er i løbet af 2014 blevet arbejdet med midlertidige tiltag på baggrund af forslag i arbejdsgruppen (hvor der er lokale repræsentanter), fx midlertidig åbning af hegnet ind mod AAB s afd. 49 og en lille midlertidig hundegård. Disse tiltag har været effektive i forhold til at få beboerne i området i snak på en uformel måde og har sikret tilbagemeldinger på de konkrete tiltag. De midlertidige tiltag vil fortsætte i 2015, bl.a. med belysning. Områdefornyelsen har i 2014 desuden i samarbejde med Steno Center for Sundhedsfremme udarbejdet en netværksanalyse af Stærevejsområdet, dvs. en mere antropologisk tilgang, som via både observation og samtale skulle bidrage til forståelsen af bevægelsesmønstre, relationer, behov mv. To medarbejdere fra Steno har i to måneder med base i en skurvogn på Stærevej holdt uformelle samtaler med over 100 mennesker. Indsatsområdet Det grønne løft har med aktiviteter omkring begrønning i både byrum og gårdrum tydeligt vist, at det grønne er en rigtig god måde at komme i kontakt med beboere og brugere på. Der er tale om en her og nu -involvering, som er meget konkret, og som de fleste har en indgangsvinkel til. Det er ofte et bredere spektrum af forskellige mennesker, der deltager i de grønne aktiviteter, og det er nemt at igangsætte samtale over plantekasserne. Der er samtidig god synlighed omkring de grønne aktiviteter. ANDR FORHOLD Har kommunen de første to år i områdefornyelsesbeslutningen oplevet et behov for nye redskaber og metoder til udvikling af byområder? (f.eks. i processen, gennemførelsen, borgerinddragelsen mv.) - Hvis ja, hvilke? Områdefornyelsen har i Fuglekvarteret Vest klart erfaret, at der i den lokale inddragelse i høj grad er brug for at supplere de almindelige borgermøder med andre tiltag og metoder. Det er jf. 6.2 i Fuglekvarteret Vest bl.a. sket ved at indgå et samarbejde med forskningsinstitutionen Steno Center for Sundhedsfremme om en antropologisk, observerende tilgang og ved at arbejde med midlertidige aktiviteter. Dette har desuden tydeliggjort et generelt behov for at have fokus på at arbejde evidensbaseret i områdefornyelsesregi, gerne med inddragelse af relevante forskningsinstitutioner. For Stærevejsområdets vedkommende kan det f.eks. være relevant at se på, hvad ændringer af byrummet betyder for sundheden (de generelle sundhedstal er nogle af de dårligste i hele landet netop i denne bydel), og hvordan man bedst udvikler byrum for meget forskellige grupper mennesker. 16

17 Deltager kommunen i erfaringsnetværk med andre kommuner eller aktører? - Hvis ja, hvilke? Københavns Kommune deltager generelt i relevante erfaringsnetværk, og der er flere fagnetværk mellem de 6-7 aktive områdefornyelser i kommunen. Herudover er Områdefornyelse Fuglekvarteret i løbende kontakt med Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret (Frederiksberg Kommune), der gennemfører områdefornyelse grænsende op til Fuglekvarteret. Desuden er Områdefornyelsen i løst netværk med bl.a. Slagelse Kommune og Kunststyrelsens Netværk m.fl. r kommunen tilmeldt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nyhedsbrev, hvor der løbende bliver orienteret om ministeriets nye udgivelser og publikationer? a. Grønne tage i Fuglekvarteret Projekt: Stæren er landet 17

18 INDSATSOMRÅD OMDANNLS AF STÆRVSOMRÅDT Formål Det overordnede formål med indsatsen er at skabe større sammenhæng i området, hvor der samtidig er plads til udendørs opholdsrum og grønne aktiviteter. Samlet budget: kr. Status Der har i 2013 og 2014 været arbejdet med både dataindsamling, organisering og afprøvning. Der er blevet udført en byrumsanalyse af Gehl Arhitects samt en social netværksanalyse i samarbejde med forskningscentret Steno og Forebyggelsescenter Nørrebro, hvor over hundrede lokale deltog i interviews. Der er nedsat en baggrundsgruppe for grundejere/repræsentanter, som mødtes første gang i juni Der er etableret en åben arbejdsgruppe (pt. 6 medlemmer), som har mødtes flere gange. Gruppen er kommet med forslag til midlertidige aktiviteter, og har bl.a. opført en midlertidig hundegård. Der har desuden været afprøvet en pladsdannelse ved Netto samt en passage fra Stærevej gennem hegnet til afd. 49s legeplads. Der var positive tilbagemeldinger på begge dele. I foråret 2014 er der monteret/malet fuglesilhuetter på fem gavle på Stærevej med efterfølgende fernisering og gadefest. Programskrivningsfasen er påbegyndt og der arbejdes i den forbindelse med politisk/organisatorisk forankring og opbygning af kommunal projektgruppe. Succeskriterier Beboerne i Stærevejsområdet har organiseret sig i en arbejdsgruppe eller et vejlav. Der er formuleret nogle klare retningslinjer for udviklingen af området samt en borgerinddragelsesstrategi og en fundraisingstrategi. Der udskrives konkurrence for en samlet masterplan for området. Der opnås ekstern medfinansiering til minimum to delprojekter med anlægsstart i På baggrund af løbende vidensindsamling og afprøvning af forskellige inddragelsesstrategier er der udviklet metoder til inddragelse af udsatte grupper, som kan anvendes i andre lignende projekter. Andelen af beboere i Fuglekvarteret, der er tilfreds med at færdes på Stærevej skal være over 60 procent mod 48 procent ved områdefornyelsens start

19 Ophold ved Netto Hundegård Åben gård ved AAB afd. 49

20 PROKT FORNING FOR GRØN UDVIKLING Samlet budget: kr. Status Der er i løbet af 2014 etableret kontakt til endnu flere personer med interesse i en grøn forening, ikke mindst gennem arrangementer i regi af projekt Det spiselige kvarter. I november 2014 var der stiftende generalforsamling for Fuglekvarterets Grønne Forening, der fik en bestyrelse med 8 beboere fra kvarteret. Foreningen kan følges på www. fuglekvarteret.wordpress.com. Der er igangsat undersøgelser og etableret kontakt til relevante lokale samarbejdspartnere som forberedelse til opstart af en mulig byhave. Havevandring Succeskriterier Der er etableret en forening for grøn udvikling. Der er udarbejdet en strategi for de kommende års arbejde og for inddragelsen af relevante aktører og borgere. Der er afholdt mindst fem arrangementer med deltagelse af mindst 50 beboere i området. Der er etableret mindst tre anvendte byhaver. Møde i Grøn Forening Det er afklaret, hvilke aktiviteter der kan fortsætte, og hvordan organisationen og driften af byhaverne kan forankres

21 PROKT DT SPISLIG KVARTR FOTO Plantekasser ved Al-Hilal Skolen Samlet budget: kr. ( kr. fra Puljen til Grønne Ildsjæle) Status Med økonomisk støtte fra Puljen til Grønne Ildsjæle ( kr.) er elleve konkrete haveprojekter i gårde og kantzoner hjulpet i gang i kvarteret gennem plantekasseworkshops og/eller udlevering af gratis planter, jord og frø. Nogle af disse er vist frem på en havevandring som hjælp og inspiration for andre interesserede beboere. Derudover er der i kvarteret bl.a. afholdt en spireworkshop, to åbne Tagtomatworkshops, en gødningsworkshop, samt walk-and-talks med beboere. Det spiselige kvarter var også til stede på Kulturnatten 2014 med en mini-plantekasseworkshop samt gratis frø og mini-guides til forspiring. Succeskriterier Andelsboligforeningerne og ejerforeningerne i kvarteret er kontaktet med information om projektet. Mindst tre boligforeninger har meldt sig som deltagere i projektet og dannet spiselige køkkenhaver i deres gårde. Det afklares i boligforeningerne, hvordan haverne kan forankres. Der udarbejdes på baggrund af løbende erfaringsopsamling en metode/vejledning til, hvordan man andre steder kan arbejde med fælleshaver i boligafdelinger. Plantekasseworkshop

22 PROKT GRØNN OASR Samlet budget: kr. Status Projektet har fælles mål med projekt Private fællesveje i kvarterplanen for Fuglekvarteret Øst, hvorfor der arbejdes med en samlet strategi for hele Fuglekvarteret. Inspirationskatalog til forskønnelse af fortove og indgangspartier er udarbejdet, og er sendt til ca. 85 ejer-, andels-, eller boligforeninger på de private fællesveje i Fuglekvarteret medio Seks grundejere i kvarteret har tilkendegivet, at de er interesserede i løsningen og flere bestillinger er ved at blive gennemført. Desuden er bænke og kummer anlagt ved indgangen til sekretariatet som udstillingsvindue for Grønne Oaser/Private Fællesveje. Succeskriterier Der udarbejdes i samarbejde med Foreningen for Grønne Fællesskaber et idékatalog til forskønnelse af forhaver og indgangspartier. Idékataloget og puljen præsenteres for samtlige boligforeninger i Fuglekvarteret Vest. Mindst tre boligforeninger har med støtte fra tilskudspuljen fået fornyet og indrettet deres forhave eller indgangsparti. Plantekummer på Tranevej Plantekummer på Musvågevej

23 Visitkort til Markedsdag

24 FUGLKVARTRT ØST FLR MØDSTDR SKAL SKAB RAMMR FOR AKTIVITTR OG FÆLLSSKABR PÅ TVÆRS AF OMRÅDR, KULTURR OG ALDR. SKOLRN SKAL VÆR N TÆTTR INTGRRT DL AF KVARTRT. FUGLKVARTRT ØST SKAL VÆR KNDT FOR VIRKSOMHDRNS SOCIAL FOKUS. 24

25 INDSATSOMRÅDR / PROKTR INDSATSOMRÅD: BYRUM INDSATSOMRÅD: SKOLN SOM DYNAMO INDSATSOMRÅD: SOCIALØKONOMISK VÆKSTZON PROKTR: PLADS 14 GLNTPARKN PRIVAT FÆLLSV GLNTV GRØN ØRNV KUNSTRUT PÅ NORDR FASANV PROKTR: GRØNDALSVÆNGTS SKOL - KVARTRTS LANDSBYSKOL OPHOLD OG LG PÅ AL-HUDA SKOLNS UDARALR VIBV - T LG- OG AKTIVITTSSTRØG FORNINGSGUIDRN I FUGLKVARTRT OP PÅ CYKLN SKOLPRAKTIKORDNING PROKTR: IVÆRKSTD INNOVATION OG IVÆRKSÆTTRI UDSTYR TIL GRØNN TAG OG BYHAVR HONNING FRA FUGLKVARTRT 25

26 V DSV LYNGSIS N I PLADS LA HOTH RS P LADS RS G. N S AD G NS V H IMD AL SG OL AG BR AD UM G 2 FA R V GLNT SROMGAD ASMINDRØDGAD V BRGNRØDGAD FASA N DR NOR V VIB RV SVA N Markering af fysiske projekter i Fuglekvarteret Øst GAD RØD HILL B DS AD SANDBRGGAD LUNDTOFTGAD N O SK NORDBANG BISPNGBU Plads 14 Glenteparken Glentevej Grøn Ørnevej Grøndalsvængets Skole Al-Huda ØRHOLMGAD Skolen Vibevej D HILLRØDGAD KROG OGRUP RU RUPGAD GAD AD V G MÅ H TIKØBGAD V V MÅG RV S ÅM M S D NG BL Æ V FRDNSBORGG. GA A RS RØ T NG RO S RN TO V M RO S B V L RV V IB N TI S D KA GA G R 3 FALK D GA RR TT NA AN RS KÆ 7 U GF N SA Ø S V SGAD N IN ST GL G. V. R G AN TOFT NG LÉ AL HVIDKILDV RV SA PS V R AN K NV S GR MIMR LUND G AN ØR 5 N ÆN LÆ LÆN P PLÆ IISS PLÆN DIS ND A AN HA GHANDIS GH GH LT B RO HY V RS N TI S U VD KO ØR V SVA N V NT TR AN GL V RØ RIN 4 RN TO 3B L GA R FIN 6 TT NA U GD G BO N TI S V K Nørrebro St. 1 LÆ 3B H RV RK V O V RSG. V V MU V R SV N SUN LADS VIB ÅG V. TR AN LÆ V NG ØR RIKS RS P SLPN ALXAN DRAV. RK V L GA FRD HOTH BORG MU R PIPPRN A RS RØ SAB MIDGÅ RDSGA D RV MST RVA NGN AAB TT NA V R DR SV LYGTN TÆ BLY V ÅG V N MÅ G V SN P NV-PARKN RGØRTLR V KK V P ØR Æ ST R V BR OF OG ST ÆR V V GV BO R UR V

27 FUGLKVARTRT ØST - VALURING FORMÅL Hvad er hovedformålet med beslutningen om områdefornyelsesindsatsen? Indsatsen skal overordnet afhjælpe det generelle indtryk af nedslidning i kvarteret, skabe et mere sammenhængende kvarter med kvalitative, indbydende byrum, få de lokale aktører til at tage ansvar for området og styrke den sociale sammenhængskraft. Indsatsområdet Byrum skal skabe flere mødesteder som ramme for aktiviteter og fællesskaber på tværs af områder, kulturer og aldre. Indsatsområdet Skolen som dynamo skal bidrage til at inddrage kvarterets mange skoler, offentlige som private, i at udvikle kvarteret og herigennem bidrage til at sikre ejerskab og sammenhængskraft. Med indsatsområdet Socialøkonomisk vækstzone vil områdefornyelsen afprøve, hvordan en socialøkonomisk erhvervsudvikling kan styrke udviklingen af kvarteret. Indsatsen skal bidrage til at forbedre adgangen til ar-bejdsmarkedet for udsatte borgere i kvarteret. Indsatsområdet Grønne tage, som er fælles med Områdefornyelse Fuglekvarteret Vest, skal bidrage til Københavns Kommunes ambition om at etablere m2 grønne tage inden Ambitionen er at gøre kvarteret til et eksempel på, hvordan man kan lave grønne tage i ældre, eksisterende boligområder. I denne rapport vil projekterne under de enkelte indsatsområder blive omtalt med samme titler som i kvarterplanen (byfornyelsesprogrammet). r der sket ændringer i forhold til byfornyelsesprogrammets hovedformål og delmål? Det har ikke vist sig muligt at realisere byrumsprojektet Plads 14 som beskrevet i kvarterplanen. Ministeriet er blevet orienteret herom i 2014, hvor Områdefornyelsens styregruppe har prioriteret alternative projekter for midlerne afsat til Plads 14. Ministeriet har ultimo 2014 modtaget forslag til omprioritering af midlerne afsat til Plads 14 fra styregruppen for Områdefornyelse Fuglekvarteret. Ministeriet godkendte ansøgningen om omprioritering den 5. februar FORPLIGTND PARTNRSKABR Hvilke partnerskaber er der blevet etableret i de to første år? Områdefornyelsen har en tæt dialog med Bispebjerg Lokaludvalg, som arbejder for at styrke lokaldemokratiet og dialogen mellem Bispebjergs borgere og politikerne på Københavns Rådhus. Lokaludvalget er repræsenteret i Områdefornyelsens styregruppe og Områdefornyelsen koordinerer sine aktiviteter med Lokaludvalget og arrangerer herudover en del fælles aktiviteter, fx puljeaftener, byvandringer, høringssvar mv. Områdefornyelsen har etableret et samarbejde med Frederiksberg Kommune, der har en områdefornyelse i kvarteret umiddelbart op til Fuglekvarteret (områdefornyelse Nordre Fasanvej). De to områdefornyelsers sekretariater mødes jævnligt. Der samarbejdes konkret om det fælles projekt Kunstrute på Nordre Fasanvej. Områdefornyelsens sekretariat på Glentevej 70 har Hans Knudsen Instituttet (HKI) som genbo. HKI er en socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder uddannelse og beskyttet beskæftigelse til mennesker med fysiske, psykiske eller sociale barrierer for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Områdefornyelsen har en tæt dialog med HKI, der også er repræsenteret i Områdefornyelsens styregruppe (se figur 1), om f.eks. iværksætteres brug af HKIs mange værksteder etc. Områdefornyelsen og HKI har samtidig gennemført et fælles lokalt projekt om lokal honningproduktion og undervisning ( Demonstrationsprojekt: Honning fra Fuglekvarteret i kvarter-planen ) og forventer at samarbejde både praktisk og økonomisk om udviklingen af projekt Glentevej. Bygningerne på Glentevej 70, hvor Områdefornyelsen i begyndelsen af 2014 fik sekretariat i stuen, har i løbet af 2014 udviklet sig fra at være forladte og nedslidte til at rumme en række arbejdsfællesskaber, iværksættere og virksomheder, der arbejder med alt fra byudvikling, begrønning og kreative processer til konsulentarbejde og specialeskrivning. Det spirende iværksættermiljø betyder, at der opstår nye samarbejder på tværs og nyt liv omkring Glentevej 70. Områdefornyelsen har været drivkraft i at tiltrække de nye lejere og har løbende dialog med administratoren af bygningerne, der også viser interesse for at bidrage til udviklingen. I etableringen af Byhaven Grøndal (en del af projekt Grøndalsvængets Skole kvarterets landsbyskole i kvarterplanen) har Områdefornyelsen desuden indgået et samarbejde med Grøndalsvængets Skole, som også er repræsenteret i Områdefornyelsens styregruppe. 27

28 FUGLKVARTRT ØST - VALURING FORTSAT BYGNINGSFORNYLS I DN OMRÅDBASRD INDSATS r bygningsfornyelse en del af indsatsen med områdefornyelse? a, der er tildelt en udgiftsramme til bygningsfornyelse på 23,55 mio. kr. (med tilsagn 1. juli 2013) r der taget kontakt med grundejerne i området med henblik på istandsættelse af boligerne med støtte efter byfornyelsesloven? Der blev i 2013 opstartet en byfornyelsesgruppe i Fuglekvarteret (fælles for Fuglekvarteret Øst og Vest), som skulle komme med indstilling til, hvilke ejendomme/gårde der skulle prioriteres blandt dem, der havde søgt byfornyelsesmidler. Syv beboere meldte sig som interesserede i at være med i gruppen. Det har dog efterfølgende været vanskeligt at samle gruppen. Områdefornyelsen arrangerede i 2013 en Byfornyelsesbasar, hvor interesserede kunne komme og høre om mulighederne for støtte til forbedring af ejendomme eller etablering af fælles gårdhave. Her var relevante arkitektfirmaer og entreprenører også til stede. Områdefornyelsen har udsendt informationsmateriale til alle kendte grundejere om mulighederne for støtte til bygningfornyelse. Derudover har Områdefornyelsen specifikt målrettet informationsmateriale til de grundejere, der mangler bad og toilet i ejendommen. 28 Som et ekstra opmærksomhedspunkt har en repræsentant fra Område- og Byfornyelsen (Byens Fysik, Teknik- og Miljøforvaltningen), Lone Knudsen, i størstedelen af 2014 en gang ugentligt været til stede i Områdefornyelse Fuglekvarterets lokale sekretariat og dermed lettere tilgængelig for spørgsmål fra beboere. Mange har benyttet sig af dette. Der har været holdt en del orienterende og opfølgende møder med beboere i både 2013 og Samtidig har Område- og Byfornyelsen (Byens Fysik, Teknik- og Miljøforvaltningen) gennemført en registrering af 20 gårde i Fuglekvarteret Øst og Vest for at vurdere behov og muligheder. Der er desuden afholdt offentlige møder for at orientere om og støtte beboerne i at ansøge om fælles gårdhaver. r der interesse blandt grundejerne for støttemulighederne efter byfornyelsesloven? Der er modtaget 11 forhåndsansøgninger om støtte til bygningsfornyelse i 2014, heraf har 3 modtaget tilsagn om støtte. I 2015 er der til forhåndsansøgningen modtaget 12 ansøgninger, men til den endelige ansøgning er der modtaget 6 ansøgninger om bygningsfornyelse. Ansøgningerne for 2015 behandles i foråret Der er aktuelt taget endelig beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 22. januar 2015 om etablering af en fælles gårdhave i karreen omkredset af Nordre Fasanvej/Frederikssundsvej/ Højbanen og Ørnevej (Cityring-Karreen). I tre karreer er der aktuelt igangsat udarbejdelse af fælles gårdhave projekter. Det drejer sig om: Glentevej/Nordre fasanvej/højbanen (Lille Glente) Glentevej/Svanevej/Falkevej/Nordre Fasanvej (Store Glente) Ørnevej/Musvågevej/Frederikssundsvej/Lærkevej. To karreer er efter ansøgning fra beboerne sat på venteliste med henblik på igangsættelse hurtigst muligt: Nattergalevej/Mågevej/Vibevej. Hillerødgade/BlåmejsevejVibevej/Rørsangervej. Det er forventningen, at der kan tages beslutning af yderligere gårdhaver inden områdefornyelses indsatsen afsluttes i Flere beboere har påpeget, at det ville være mere hensigtsmæssigt, hvis muligheden for at søge om støtte til bygningfornyelse lå senere i områdefornyelsesperioden, da det vil give flere mulighed for at nå at få kendskab til muligheden qua områdefornyelsens øvrige aktiviteter. VÆSNTLIG UDFORDRINGR Beskriv hvad der har været særligt vanskeligt de første to år i forhold til det samlede projekt og de enkelte indsatsområder. Helt generelt har sekretariatet oplevet udfordringer med inddragelsen af beboere, brugere og andre aktører i Fuglekvarteret Øst, fordi den lokale kultur omkring deltagelse og engagement har vist sig mindre udviklet end i andre bydele i København. Kvarteret er desuden præget af en del forskellige udsatte beboere og brugere, både socialt udsatte, hjemløse, ensomme ældre, psykisk syge og brugere af sociale tilbud. Det betyder, at det kræver ekstra opsøgende arbejde og relationsarbejde at engagere lokale beboere og brugere i aktiviteter, arbejdsgrupper og styregruppe og i det hele taget at komme i kontakt med grupper, der er berørte af Områdefornyelsens aktiviteter. Som ministeriet allerede tidligt i 2014 blev orienteret om, har det ikke vist sig muligt at realisere projektet Plads 14 som beskrevet i kvarterplanen. Sekretariatet har i 2013 og 2014 brugt mange ressourcer på arbejdet med afklaring omkring Plads 14 samt på at undersøge mulige alternativer i samarbejde med styregruppen.

29 V AD SG D HI LD BR YN AD DA L IM H R SG A BA LD GA D SG TS L M HA RSG. SG IMD AL. G AG SG AD VU LK AN H SG AD BR LD R RÅ AD G. SG RG RM BO GO AD SG OR TH. IG LL FR N RG Ø R SO UF FS G. AD G D D AD S G H IN D FAN SGA S LIU O BL ST GA LT HO U HØSTRKØBG. TH OR SG. D GA FAN S SØ Bolsjefabrikken ST KROG OGRUPGA RUPGAD RU AD D K Æ DB A GA V Værested for hjemløse GAD SANDBRGGAD LUNDTOFTGAD RV D GA RS LL D NORDBAN ØRHOLMGAD DS DM AN Kirke S HILLRØDGAD D GA IRS ÆG MG FA RU D GA GAD RØD HILL GA D BA AD SROMGAD AS ASMINDRØDGAD AD NV SG Skole YR TH S AR D SVA GA Æ GA V GLNT Æ V D AD RG Ø OL BR O LT HY NV DR NOR V VIB V HR GA D GI RO B MÅ G V AS GM DA RR MÅGV NN Moské / islamisk center Ø RV G T TIKØBGAD NG M GA BLÅBÆRV NA FRDNSBORGG. V TYTTBÆRV N D M U G Børneinstitution M RO BÆ DR N D O Offentlige SK institutioner N VIN RI RS S BISPNGBU BR OM KÆ N V L AN RS RØ TO S M V Å BL SLÅNV V IB IN ST D KA S RN GA HVIDKILDV V R RV N ÆN LÆN LÆ P PLÆ DIISS PLÆN NDIS A AN HA GH GH GHANDIS FALK TT NA G AN RS KÆ SA SN SG LADS RS P RS Uddannelsessted G. V. R É IN ST L UG F NG BRGNRØDGAD FASA RV NG LL NG SA AN INGSPLAD HV VIID DK KIL ILD DV TOFT LUND G AN GR. MIMR NV OV SK SA RN A PS RU GNFORN N NV V V RS RØ ØR TO BO N N DSSN ADS LAD PLA PLA SSP GSP NG NG IIN NIN RN OR OR NFFO NFO N GN GNFORNINGSPLADSN G SG SGAD Kort over funktioner i Fuglekvarteret SN V SVA L T TR N AN GL GA R SV RD V HR LÆ TT NA GÅ IN V R RI. V RK Nørrebro St. ST DU N HOTH O V D VIB R ST RIN F RVA MST LYNGSIS N I PLADS LA V DSV LADS SLPN SUN RS P MIDGÅ RIKS TR V MU RV SV G ÅG AN V. AN FRD HOTH BORG V V AL LÆ RK V G R RS RØ N ALX AL X XA AN ANDRA RAV AV. V. MU NGN SV ÅG RDSGA RV ØR V U GD I GF BO N TI S V NK IN G RO VS N RK RPA LYGTN DR V MÅ TT NA V ÆR ST V V G V RGØRTLR BLY T V N LYGTN V ØR SN P P NV-PARKN SV V AS GL OG D V BR OF ÆR V ST ÆK K RV L V UG ÅRDSV HULG RGV V SBO RIK RV RBSLA BSLAG GRV RV SU SV PU TA G FRD ÅS FYRBØDR D V MØ LN É ALL LA V ND N K IKS RV G A ST AD TM PG RN TH GR N RU G HULGÅRDS PLADS R G AD BYG M ST RV TH AV D V IN OR FR N AN SL PR OV ST LA V BA G RI KY K BISSID IDD RV L VA TH BA N VI NG N LLÉ SA IPS N P T R DSV RV KAFFRV SSKAFF OR AV IKSSUN FRIMSTRV. V RV RV RV DR DD DD ISSID ISID BISIDDR B BIS BISID TH FRDR GLBRÆNDRV. HU RV. TNHUGG PV TØNDBINDRV. RV UNTMAGRV. BIS DLMAGRV. ST ORMAGRV. M MSTRV. TØM NT T STRV. GT AGTM MØ 29

30 Dagligstue på Nattergalevej

31 FUGLKVARTRT ØST - VALURING FORTSAT Hvilke overvejelser har I gjort for at imødekomme udfordringerne? Sekretariatet har løbende arbejdet med alternative metoder til inddragelse, fx deltagelse i lokale arrangementer jf. afsnit 5.1 samt andre antropologisk inspirerede metoder med fokus på tilstedeværelse der hvor folk er. Sekretariatet forsøger at være til stede forskellige steder i bybilledet på forskellige tidspunkter for på den måde at få en fornemmelse af hverdagslivet, fx når kvarterets elever får fri fra skole eller når øldrikkeren der har boet i kvarteret hele sit liv sætter sig på bænken uden for sekretariatet og gerne vil snakke. Da opgaven med inddragelse særligt i Fuglekvarteret Øst har vist sig at kræve flere ressourcer end først antaget, har styregruppen ønsket at prioritere en større inddragelsesindsats og et større socialt fokus, end der oprindeligt var afsat midler til i kvarterplanen. Styregruppen har ønsket at anvende en mindre del af midlerne afsat til projektet Plads 14 hertil, jf. afsnit 1.2. Ministeriet godkendte denne ansøgning om omprioritering primo februar Områdefornyelsen vil på baggrund heraf styrke indsatsen med opsøgende relationsarbejde samt med at engagere lokale beboere og brugere i aktiviteter, arbejdsgrupper og styregruppe og i det hele taget at komme i kontakt med grupper, der er berørte af Områdefornyelsens aktiviteter. ANDR FORHOLD Har kommunen de første to år i områdefornyelsesbeslutningen oplevet et behov for nye redskaber og metoder til udvikling af byområder? (f.eks. i processen, gennemførelsen, borgerinddragelsen mv.) - Hvis ja, hvilke? Fuglekvarteret er præget af at være et sted, som mange af beboerne ikke bruger til andet end netop at bo de benytter tilbud og deltager i aktiviteter andre steder i byen og er derfor ofte ikke synlige eller tager ophold i kvarteret. Samtidig rummer især Fuglekvarteret Øst mange institutioner og tilbud (fx obcenter, Alkoholrådgivning, Misbrugscenter, Sprogskoler, privatskoler, specialskoler, hjemløsecafé mv.) med målgrupper, der ikke nødvendigvis bor i kvarteret. Begge dele har betydning for ejerskabet hos dem, der bor og færdes i kvarteret. Dette forhold kræver en mere indgående afdækning af ønsker og behov i kvarteret, jf. de udfordringer og tiltag, der også er beskrevet i afsnit 5 og 6. Områdefornyelsen har bl.a. eksperimenteret med midlertidige aktiviteter, afprøvninger og tiltag som dialogredskab for at få både beboere og brugere i tale på gadeplan, og ser et potentiale i at udvikle en strategisk og evidensbaseret tilgang til midlertidighed i udviklingen af byen og inddragelsen af dens brugere. Deltager kommunen i erfaringsnetværk med andre kommuner eller aktører? - Hvis ja, hvilke? Københavns Kommune deltager generelt i relevante erfaringsnetværk, og der er flere fagnetværk mellem de 6-7 aktive områdefornyelser i kommunen. Herudover er Områdefornyelse Fuglekvarteret i løbende kontakt med Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret (Frederiksberg Kommune), der gennemfører områdefornyelse grænsende op til Fuglekvarteret. Desuden er Områdefornyelsen i løst netværk med bl.a. Slagelse Kommune og Kunststyrelsens Netværk m.fl. r kommunen tilmeldt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nyhedsbrev, hvor der løbende bliver orienteret om ministeriets nye udgivelser og publikationer? a

32 PROKT PLADS 14 T NYT BYRUM I HRTT AF DT INDUSTRILL FUGLKVARTR - IKK IGANGSAT Samlet budget: kr. Status Grundet ændrede forudsætninger for at realisere projektet som beskrevet i kvarterplanen har Områdefornyelsen i 2014 afsøgt muligheder for alternativ brug af midlerne. Styregruppen tog beslutning herom ultimo 2015, og det forventes at de alternative projekter efter godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan igangsættes i løbet af

33 PROKT GLNTPARKN Samlet budget: kr. Status Arbejdsgruppen består af 4 aktive medlemmer (heraf et styregruppemedlem). Henover sommeren 2014 valgte arbejdsgruppen at afprøve et sidde- og grillmøbel, som blev bygget på stedet af kunstnerkollektivet Bureau Detours i en uges workshop, hvor der var åbent for input fra forbipasserende. Møblet var forholdsvist velanvendt sommeren igennem. Der er i efteråret blevet opsat belysning i træerne. Bureau Detours har opført en serie aktivitetsmøbler; petanquebane, bordtennisbord og kuber, som skal stå til og med foråret I december 2014 opstilledes traditionen tro et juletræ med lys i parken. Succeskriterier Der er i løbet af projektperioden igangsat mindst tre midlertidige aktiviteter i samarbejde med borgere/brugere/foreninger I forbindelse med de midlertidige aktiviteter er der indsamlet erfaringer med anvendelsen af arealet. Det er afklaret, om parken og etableringen af en lommepark kan blive en del af renoveringen af området omkring Nørrebro Station

34 PROKT OPKVALIFICRING AF PRIVAT FÆLLSV Samlet budget: kr. Status Projektet har fælles mål med projekt Grønne Oaser i kvarterplanen for Fuglekvarteret Vest, hvorfor der arbejdes med en samlet strategi for hele Fuglekvarteret. Inspirationskatalog til forskønnelse af fortove og indgangspartier er udarbejdet, og er sendt til ca. 85 ejer-, andels-, eller boligforeninger på de private fællesveje i Fuglekvarteret medio Seks grundejere i kvarteret har tilkendegivet, at de er interesserede i løsningen og flere bestillinger er ved at blive gennemført. Områdefornyelsens sekretariat Desuden er bænke og kummer anlagt ved indgangen til sekretariatet som udstillingsvindue for Grønne Oaser/Private Fællesveje. Succeskriterier Inspirationskataloget udarbejdes og omdeles i kvarteret. Mindst to boligforeninger har søgt og modtaget støtte til udvikling af de private fællesarealer. Ørnevej/Tranevej

OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET

OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET 2013 2018 OMRÅDFORYLS FUGLKVARTRT 1 Hvad er en områdefornyelse? n områdefornyelse er en 5-årig helhedsorienteret indsats. Målet er at forbedre det fysiske, sociale og kulturelle miljø i et udsat kvarter.

Læs mere

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim Første statusrapport for beslutninger om områdefornyelser i hhv. nedslidte byområder i større og mindre byer samt nyere boligområder med sociale problemer Denne første statusrapport, som kommunerne skal

Læs mere

FLERE MØDESTEDER SKAL SKABE RAMMER FOR AKTIVITETER OG FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF OMRÅDER, KULTURER OG ALDRE.

FLERE MØDESTEDER SKAL SKABE RAMMER FOR AKTIVITETER OG FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF OMRÅDER, KULTURER OG ALDRE. FUGLEKVARTERET ØST FLERE MØDESTEDER SKAL SKABE RAMMER FOR AKTIVITETER OG FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF OMRÅDER, KULTURER OG ALDRE. SKOLERNE SKAL VÆRE EN TÆTTERE INTEGRERET DEL AF KVARTERET. FUGLEKVARTERET ØST

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder

PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder PROJEKTSPIRE - et koncept til udvikling af lokalområder Projektspire - et koncept til udvikling af lokalområder Resume Imagine Horsens - det boligsociale sekretariat arbejder med udvikling af lokalområder

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Andet udkast til ÅRSPLAN 2015 Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Gadeforskønnelse med privat medfinansiering

Gadeforskønnelse med privat medfinansiering Gadeforskønnelse med privat medfinansiering - Erfaringer fra projekt Den grønne forbindelse i Øresundsvejkvarteret i København Den grønne forbindelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. Indledning 4 Områdefornyelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere