Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030"

Transkript

1 Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

2 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Udgave 1, september 2014 Rev. efter afholdt PMU-møde den 2. december 2014 Udarbejdet af: Bahram Dehghan Energibyen Frederikshavn Kommune Layout: Hanne Lund Ejendomscenteret, Grafik Frederikshavn Kommune 2 I samarbejde med: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik & Miljø, Natur & Miljø Frederikshavn Kommune, Ejendomscenteret El-forsyningsselskaber i Frederikshavn Kommune Varme- og kraftvarmeværker i Frederikshavn Kommune Almene boligselskaber i kommunen Affaldsselskabet Øst Vendsyssel AVØ

3 Indhold 1. Forord 4 Definitioner 6 2. Sammenfatning 7 3. Baggrund for udarbejdelse af Strategiplan for vedvarende energi 8 4. Nøgletal for Frederikshavn Kommune Klima- og miljømæssig effekt af energiforbrug Status, over Frederikshavn kommunes energiforbrug og emission Kommunens eksisterende aftale om reduktion af CO2 Emission Frederikshavn Kommunes strategiske energiplan Fremtidens energiscenarier Indsatsområder Forventede resultater i Opsummering 80 Konklusion Litteraturliste Bilag 83 3

4 1. Forord 4 FREDERIKSHAVN KOMMUNE har udarbejdet Strategiplan for Vedvarende Energi Strategiplanen følger kommunens Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen, udarbejdet i december Strategiplanen er udarbejdet med henblik på at implementere FREDERIKSHAVN KOMMUNES energipolitik for hele Frederikshavn Kommune som geografisk grænse og sigter mod 100% vedvarende energiforsyning og optimal energianvendelse frem til år Strategiplanen er således en videreudvikling af visionerne for Energibyen Frederikshavn, hvor et afgrænset geografisk område i den tidligere Frederikshavn Kommune skulle omlægges til 100% vedvarende energi i år Den nærværende Strategiplan gælder til gengæld for hele Frederikshavn Kommune. Målsætningerne i denne Strategiplan kan derfor betragtes som en videreudvikling af forretningsplanen for Energibyen Frederikshavn og erstatter denne. Af vigtigste begrundelser for at overgå fra Energiby til Energikommune kan nævnes: Energiby-projektet med sit oprindelige indhold omfattede byerne, Frederikshavn, Strandby og Elling. Planen var, at erfaringerne fra Energibyen Frederikshavn senere skulle implementeres i resten af kommunen. Det afgrænsede geografiske område i Energibyen Frederikshavn gør, at borgerne og virksomhederne i resten af kommunen har svært ved at identificere sig med projektet og mærke ejerskab. Frederikshavn Kommune er i dag en ny kommune bestående af tre tidligere kommuner, Skagen, Sæby og Frederikshavn. I efteråret 2013 blev det besluttet, at idet den nye kommune er initiativtager og ejer af Energibyen, bør projektets aktiver være til gavn for samtlige borgere og virksomheder i kommunen. Det vil derfor være mest naturligt, at projektets geografiske grænse udvides til at omfatte hele kommunen. Praktiske erfaringer i forbindelse med indfrielse af Energibyen Frederikshavns vision om 100% omlægning til vedvarende energi indikerer, at projektets vision kan opskaleres således, at den kan omfatte hele kommunen. Der til kommer, at energibyens geografiske grænse, indeholder ikke vedvarende energiressourcer nok til at Energibyen Frederikshavn kan overgå til 100% vedvarende energi i En betydelig del af Energibyens aktiviteter vedrørende vedvarende energi, såsom vindmølleplanlægning, planlægning for biomasse-baseret energiproduktion, vedvarende transportplanlægning og energieffektivisering af boliger sker allerede uden for Energibyens geografiske område, derfor er det mest hensigtsmæssigt at udarbejde en plan, som tager hånd om vedvarende energiindsatser i hele kommunen. Desuden vil der være en betydelig stor planmæssig rationale i, at udarbejde en sammenhængende vedvarende energiplan for en hel kommune, sammenlignet med planlægning for et afgrænset område. Med andre ord har Frederikshavn Kommune, gennem Energibyens demonstrationsprojekter, netværk og samarbejde skabt et solidt grundlag for, at projektet nu kan udvides til at omfatte kommunens samlede geografiske område. Udover visionen om 100% vedvarende energiforsyning i kommunen i 2030 skal planen medvirke til, at der skabes udvikling, vækst og øget beskæftigelse inden for vækstsporet Energi i Frederikshavn Kommune. Erhvervsog energiforsyningsvirksomheder i kommunen er det bærende element og har en væsentlig rolle i relation til vækstsporet energi. Disse virksomheder er spredt rundt i kommunen fra Skagen i nord til Voerså i syd. Med kommunegrænsen som indsatsområde, får Energibyen mulighed for at inddrage alle borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i kommunen i en udviklingsproces, hvor der genereres dynamik og skabes synergi således, at alle aktører går i samspil for at indfri visionerne bag vækstsporet energi til gavn for vækst og øget beskæftigelse i lokalområdet.

5 Strategiplanens vision for 100% vedvarende energiforsyning og optimal energianvendelse i Frederikshavn Kommune som geografisk afgrænsning frem til år 2030 indebærer, at FREDERIKSHAVN KOM- MUNE målrettet vil arbejde for at: Øge ressourcegrundlaget ved yderligere at fremme og udvikle lokale, vedvarende energiressourcer Fortsat fremme af effektiv udnyttelse af energiressourcerne bl.a. ved at understøtte energibesparelser i bygninger Understøtte energiforsyningsvirksomhedernes indsats for overgang til vedvarende energiproduktion Fremme anvendelsen af vedvarende brændstoffer i transportsektoren, herunder kollektiv transport Fastholde fokus på vækstsporet energi, som en lovende vækst- og udviklingsstrategi for alle borgere og erhvervsvirksomheder i Frederikshavn Kommune Understøtte innovation, udvikling og demonstrationsprojekter med henblik på at fremme bæredygtig erhvervsudvikling FREDERIKSHAVN KOMMUNE ønsker at samarbejde med erhvervsvirksomheder, herunder energiforsyningsvirksomheder og kollektive trafikselskaber, borger, universiteter og erhvervsuddannelsesinstitutioner, offentlige og private institutioner, foreninger, andre kommuner og øvrige regionale aktører. Det sker med henblik på implementering af strategiplanen, da dette baner vejen for, at kommunens borgere og virksomheder kan tage vækstsporet energi til sig som deres nye levevej. Frederikshavn Kommune vil lade sig inspirere og ønsker at drage nytte af de erfaringer og muligheder, som findes i verdenen uden for kommunegrænsen. Med venlig hilsen Birgit Stenbak Hansen Borgmester September

6 Definitioner og forudsætninger Vedvarende energi Ved vedvarende energi, anvendt i denne plan, forstås energiformer, der ikke har begrænsede ressourcer, men dog er begrænsede i deres øjeblikkelige forekomst. Det må erkendes, at omlægning af kommunens andel af fossilt energiforbrug til togdrift og flytransport ligger uden for kommunens indflydelse. Det er derfor urealistisk at udarbejde handlingsplaner for disse anvendelsesområder. Omtale af vedvarende energiressourcer i denne plan omfatter energiressourcerne sol, vind, vandkraft, fast biomasse, affald af ikke-fossil oprindelse, flydende biobrændstoffer, biogas, omgivelsesvarme, geotermi og solvarme. Bæredygtig energiforsyning Ved bæredygtig energiforsyning forstås langtidsholdbarhed, minimal belastning af miljøet, minimal belastning af lokalmiljøet og også, at løsningen er samfunds- og brugerøkonomisk fordelagtig. Energiforbrug uden for kommunens indflydelse Tog, sø- og flytransport Kommunens andel af fossilt energibrug til flytransport, togtransport og skibsfart er opgjort til 144,48 GWh/år. Opgørelsen baserer sig på landsgennemsnit for fossilt brændselsforbrug til tog, sø- og flytransport og fordeles efter indbyggertal, også til kommuner uden havne og lufthavne. (Energistatistik 2010). Emission af CO2 som følge af togdrift og flytransport figurerer derfor fortsat i kommunens samlede CO2-opgørelse. Elimport Begrebet omfatter import af elektricitet, som ikke er produceret i kommunens geografiske grænse, men importeres udenfor kommunegrænsen via det nationale el-ledningsnet. Andelen af elimport i Frederikshavn Kommune er opgjort som summen af elproduktion i kommunen minus samtligt elforbrug i kommunen plus distributionstab. Omlægning af kommunens elimport til vedvarende energi ligger uden for kommunens indflydelse. Andelen af vedvarende energi i elimport Andelen er vedvarende energi i elimport i denne plan er opgjort til 33,1% af den samlede elproduktion, hvilket er et landsgennemsnit for vedvarende elproduktion i Danmark i I 2013 er andelen af vedvarende energi til elproduktion steget til 41,8%, kilde Energinet.dk, august

7 2. Sammenfatning Den nærværende strategiplan er et forsøg ger af parametrene i denne plan løben- og tvetydighed i de opgørelser, der er ad- på at skabe et pålideligt udgangspunkt de konsekvensvurderes i forhold til den gang til i dag. Se skema 1 og 2. for Frederikshavn Kommunes indsats for samlede strategiplan og integreres i den- Yderligere viser undersøgelsen, at med de overgangen til vedvarende energi. Pla- ne. Planens anvendelse er derfor direkte gennemførlige handlingsplaner vi kender nens primære hensigt er, at komme med afhængig af, at helheden og balancen i 2014, skal hele 54,8% af den fornødne et bud på, hvordan kommunens overgang i planen bevares. Ligeledes er det vigtigt, vedvarende energi komme fra vindmøller. til vedvarende energi kan organiseres og at kommunen som organisation påtager Den store andel vindmølleenergi kan gøre tilrettelægges på en hensigtsmæssig og sig ansvaret for vedligeholdelse og ud- strategiplanen sårbar. systematisk måde. Planen er derfor at vikling af planen. Endvidere anbefales betragte som en skabelon for kommu- det årligt at udarbejde status på planens Det er vigtigt at sikre balance og samspil nens fortsatte arbejde med strategisk fremdrift. Se afsnit 8. mellem de omtalte vedvarende energi- energiplanlægning og videreudvikling af ressourcer, da det er en forudsætning for, denne. I overensstemmelse med Energistyrelsens at kommunens vision om overgang til retningslinjer for Strategisk Energiplan- 100% vedvarende energi kan realiseres. Strategiplanen bestræber sig på at syn- lægning er Frederikshavn Kommunes liggøre Frederikshavn Kommunes bidrag samlede energiforbrug i 2010 kortlagt For at etablere et afbalanceret energi- til nationens vision om, at Danmark skal til 2.593,63 GWh. Kommunens samlede system og for at opretholde energifor- være et samfund fri for fossile brændsler CO2-udledning i 2010 er ligeledes kortlagt syningssikkerheden fremadrettet, er det i 2050, uden forbrug af kul, olie eller na- til tons/år, svarende til 8,8 ton vigtigt, at der fortløbende arbejdes på at turgas. Desuden skal strategiplanen bi- CO2 pr. indbygger. integrere fornødne energi-oplagringstek- drage til at sætte struktur på kommunens nologier ind i det samlede energisystem. vækstspor Energi. En opsummering af de vedvarende energihandlingsplaner viser, at det er reali- Ligeledes er det vigtigt at sikre, at pro- Ved udarbejdelse af Strategiplan for Ved- stisk for Frederikshavn Kommune i 2030 duktionen af vedvarende energi til en varende Energi 2030 er der taget højde at producere 1.838,93 GWh vedvarende hver tid sker på markedsvilkår og på en for at inddrage de samfundsøkonomiske energi, svarende til 102,7% af kommu- konkurrencedygtig måde. parametre i de enkelte handlingsplaner nens samlede fossile energiforbrug i 2010, således, at FREDERIKSHAVN KOMMUNE kan når effekten af gennemførte besparelser Bahram Dehghan indfri Strategiplanens vision på en øko- og andelen af fossilt energiforbrug uden September 2014 nomisk bæredygtig måde. Strategiplanen vil således markere Frederikshavn Kommune som en foregangskommune for bæredygtig energi og understøtter en tidssvarende samfundsudvikling. Frederikshavn Kommunes Strategiplan for vedvarende Energi 2030 er samtidig et dynamisk idékatalog med de anbefa- for kommunens indflydelse (fossilt energiforbrug til togdrift og fly) er fratrukket. Undersøgelsen viser ligeledes, at kommunens CO2-udledning kan reduceres med 97%, sammenlignet med kommunens CO2-udledning i Desuden indikerer undersøgelsen, at FAKTA Status 2030 Vedvarende produktion svarende til 102% i forhold til energiforbrug i Samlede anlægsinvestering svarende til 7,5 mia. kr. linger og tiltag, som vi kender i Det strategiplanens effekt på vækstsporet CO2-reduktion svarende til 97% i er derfor vigtigt at forholde sig til de parametre, som fortløbende påvirker forudsætningerne i de enkelte indsatsområder i denne plan. Det er af afgørende betydning for planens anvendelighed, at eventuelle ændrin- energi, når det kommer til vækst hos erhvervsvirksomheder, kompetenceudvikling og øget beskæftigelse i lokalsamfundet, ser lovende ud, men kvantificering af beskæftigelsespotentialer ved det enkelte tiltag har det vist sig at være vanskelig. Dette skyldes manglende pålidelig data forhold til % vedvarende energi skal komme fra vind. Omlægning af vejtransport til vedvarende energier er en udfordring. 7

8 3. Baggrund Regeringen forhandlede en energiaftale på plads i marts Energiaftalen indgik mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti og dækker perioden Ved vedtagelsen af Energiaftalen satte Klima-, Energi- og Bygningsministeriet nye mål for den danske energipolitik for fremme af Danmarks grønne omstilling og for at understøtte fælles EU-målsætninger. Overordnet indeholder energiaftalen målsætninger for energibesparelser, udbygning af vindkraft og andre vedvarende teknologier, fremme af kraftvarme, fjernvarme og biomasse, smart energiinfrastruktur, integration af el og biomasse i transportsektoren samt øget forskning, udvikling og demonstrationsprojekter. Energiaftalen indeholder også forslag til finansiering af aftalens energipolitiske initiativer, se bilag 1. I februar 2011 lancerede Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistrategi 2050, fra kul, olie og gas til grøn energi. Med Energistrategi 2050 ønsker regeringen at indfri løftet i regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 om i indeværende valgperiode at fremlægge et mål for, hvornår Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler, samt en strategi for, hvordan målet kan nås. Efterfølgende er et uddrag af hovedbudskaberne i regeringens Energistrategi Danmark fastholder høj forsyningssikkerhed Målsætninger i regeringens arbejdsprogram Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund Danmark skal være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020 Danmark skal i 2020 være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD Danske målsætninger som følge af EU s klima- og energipakke Andelen af vedvarende energi skal øges til 30% af det endelige energiforbrug i 2020 som led i et samlet EU-mål om 20% vedvarende energi 2020 Andelen af vedvarende energi i transportsektoren skal være 10% i % af Danmarks energiforbrug dækket af importeret olie SPOR 1 SPOR 2 SPOR 3 Uafhængighed af fossile brændsler Danmark fastholder høj forsyningssikkerhed El og varme på kul og naturgas. Øget energieffektivitet. Olie og gas fra Nordsøen. Danmark yder sit til at bremse global opvarmning Udledningerne i de ikke kvoteregulerede sektorer skal gradvist reduceres i og med 20% i 2020 i forholdt til 2005 som led i et samlet EU-mål om at reducere udledningerne med 20% i 2020 i forhold til 1990 Målsætninger i Energiaftalen for perioden I 2020 skal bruttoenergiforbruget være 4% mindre end i 2008 Danske målsætninger for EU s klima- og energipolitik Regeringen samarbejder for, at EU påtager sig at reducere den samlede udledning af drivhusgas med 30% i 2020 i forhold til 1990-niveauet Initiativer her og nu Høj energieffektivitet. Stor andel af vedvarende energi Egenproduktion af energi større end forbrug Omlægning til mere effektiv energiforbrug og en energiforsyning baseret på vedvarende energi Forberedelse og planlægning af næste fase Forskning, udvikling og demonstration Stor-skala demonstration og markedsmodning Danmark uafhængig af fossile brændsler Øget anvendelse og integration af nye løsninger i energi- og transportsystemet Anvendelse og integration i transport- og energisystemet Kilde: Energistrategi 2050, udgivet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, februar

9 Derudover lancerede Erhvervs- og Vækstministeriet sin Vækstplan for Energi og Klima i oktober Vækstplanen skal bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for energiteknologi og løsninger. Vækstplanen indeholder 30 initiativer, som fordeler sig over 5 indsatsområder: 1. Grøn omstilling af energisystemet et mere fleksibelt og sammenhængende energisystem. 2. Eksportfremme ud på de globale markeder. 3. Bygninger en energieffektiv og bæredygtig bygningsmasse. 4. Forskning, udvikling, markedsmodning og uddannelse Danmark som grønt test- og demonstrationsland. 5. Ressourceudnyttelse effektiv indvinding af de fossile energiressourcer i Nordsøen. Af Erhvervs- og Vækstministeriets ovenstående indsatsområde 1 til 4 fremgår det, at intentionerne i regeringens vækstplan stemmer fuldstændig overens med kommunens intentioner for Energibyen. Ved udarbejdelse af Strategiplan for Vedvarende Energi er der lagt vægt på, at udspecificere handlingsplaner og indsatsområder, som tager udgangspunkt i regeringens spor og initiativer, som kan iværksættes her og nu. Begrundelsen for denne prioritering er, at energiplanlægning for de øvrige indsatsområder kræver en overordnet national planlægning og regulering, hvor det er staten, som udstikker retningslinjer, definerer mål og faciliterer midler. Strategiplanen skal revideres årligt. Formålet med kommunal strategisk planlægning Formålet med kommunal strategisk energiplanlægning er at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. Den Strategiske Energiplan giver Frederikshavn Kommune mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem på en måde, så potentialet for gennemførelse af energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi udnyttes på den samfundsmæssigt mest energieffektive måde. Den nærværende Strategiplan for overgang til vedvarende energi kan sidestilles med en strategisk energiplan for overgang til vedvarende energi, som er bearbejdet som en hvidbog med en række anvisninger og virkemidler, som kommunen agter at gøre brug af for på en samfundsøkonomisk måde at opnå kommunens bæredygtige energimål. Overordnet indeholder Strategiplane tre hovedelementer: 1. Omstilling fra olie og naturgas (fossile brændsler) til vedvarende og bæredygtig energi til el- og varmeproduktion samt til dækning af transportsektoren. 2. Mere effektiv udnyttelse af energien. 3. Energibesparelser. I praksis er der tale om komplekse dispositioner, der kan indeholde både besparelser, effektiviseringer, omlægninger, udvikling af nye teknologier og energiressourcer og bedre udnyttelse af vedvarende og bæredygtig energi i kommunens samlede energisystem. Nedenstående illustration viser de parametre, som påvirker Strategiplanen. Rentable projekter Afgifter/tilskud Lovgivning DK, EU Kommuneplaner Myndigheder Kommunal Politiske Målsætninger -Omlægning til vedvarende energi - Optimering - Besparelser - Kompetenceudvikling Evaluering Korrigerende handlinger Planlægning - Efffektuering Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Energiselskaber Tilgængelig Teknologi Slutforbrugere 9

10 Vedvarende energiplanlægning og CO2-neutral samfundsudvikling Når FREDERIKSHAVN KOMMUNE fastsætter sit mål for overgang til vedvarende energi samt reduktion af CO2-udledning ved gennemførelse af energibesparelser, må den skelne mellem det, som kommunen har direkte indflydelse på og den udvikling, som er udefrakommende. Illustrationen på side 9 indikerer, at enkelte indsatsområder under planlægning og rea li sering påvirkes af flere faktorer. Da det ikke er muligt at forudse den fremtidige udvikling af disse faktorer, er det ikke muligt at udstikke bestemte strategier og retningslinjer for at indfri de langsigtede bæredygtige energimål. med den kommunale Affaldsplan, hvor der tages stilling til varmeforsyningens fremtid, en væsentlig energiforsyningsstrategi for kommunen. Den kommunale varmeplanlægningsmyndighed er den centrale nøgleaktør og funktionens rolle er afgørende for, hvorvidt kommunen kan indfri sit mål om at blive en vedvarende energikommune. FREDERIKSHAVN KOMMUNENS Strategiplan for Vedvarende Energi er en helhedsorienteret bæredygtig handlingsplan, som agter at samle, koordinere og forene kommunens indsats på energiområdet og på vækstsporet energi, under hensyntagen til andre kommunale, regionale, nationale og europæiske planer og strategier. Til gengæld kan der defineres en strategisk tilgang til energiplanlægning, som er tilstrækkelig fleksibel således, at FREDE- RIKSHAVN KOMMUNE kan skabe rammerne for at træffe de mest optimale beslutninger for at indfri sit mål om at skabe vækst i en vedvarende energikommune. FREDERIKSHAVN KOMMUNE vil, ved kontinuerlig opdatering af denne Strategiplan, sikre et optimalt og afbalanceret samspil mellem energibehovet og energiforsyningen i kommunen. I Strategiplanen inddrages alle former for energi til el-, varmeog transport i Frederikshavn Kommune. Her er varmeplanlægningen, sammen På nationalt plan har Danmark konkrete klimamål op til 2020 som led i EU s målsætning. Det er regeringens vision, at Danmark skal være fossilfrit i 2050, det vil sige, frigøres fra afhængigheden af de fossile brændsler i form af kul, olie og naturgas. I FREDERIKSHAVN KOMMUNES Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 er målet: Omlægning af kommunens forbrug af el, varme og transport til vedvarende energi, svarende til mindst 100 % i 2030, sammenlignet med forbruget i Kommunens målsætning om reduktion af CO2-udledning er ligeledes sammenlignet med kommunens CO2-udledning i reference året Indsatsområder Varme El Transport Handlingsplan Omstilling Optimering Besparelser Målsætninger Mål om 100% CO 2 -reduktion Udfasning af fossile brændsler Fremme bæredygtig erhvervsudvikling i Frederikshavn Kommune 10 Proces

11 4. Nøgletal for Frederikshavn Kommune Nøgletal for år 2013 Kommunens areal: 648,6 km 2 Nedenstående figur illustrerer fordeling af befolkningen i byer og landdistrikter Figur 1. Antal husstande: Antal indbyggere: (2012): Fordeling af kommunens indbyggere i byer 70% og landdistrikter 30% Byer 70% Landdistrikter 30% Samlet boligareal: mio. m2 Samlet opvarmet erhvervsareal: mio. m 2 Befolkningstæthed: 94,3 indbygger pr. km 2 Samlet varmeforbrug i kommunen: Ca MWh om året Samlet elforbrug i kommunen: Ca MWh om året Antal personbiler pr. indbygger: Ca. 0,4 Samlede CO2-emissioner i kommunen (2010): Ca tons om året (8,8 tons pr. indbygger). 11

12 5. Klima- og miljømæssig effekt af energiforbrug Når de klimamæssige effekter af energiforbrug vurderes, er det anvendelsen af fossile brændsler, der giver anledning til klimaproblemer, idet forbrændingen af fossile brændsler øger udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Drivhusgasser omfatter CO2 (kuldioxid), CH4 (metan) og N2O (lattergas). For CO2, CH4 og N2O gælder det, at deres samlede klimapåvirkning omregnes til såkaldte CO2-ækvivalenter. For store mængder af drivhusgasser i atmosfæren vurderes af internationale forskere til at bidrage til forandringer i klimaet bl.a. i form af en global temperaturstigning med følger heraf. Biobrændslernes emission ved forbrænding, herunder CO2-udledningen, sættes til nul. Derfor er det besluttet, at biobrændsler er CO2-neutrale, det vil sige at der ved forbrænding af biomasse udsendes CO2 svarende til den mængde CO2, som planterne har optaget under vækst. Genplantning er derfor vigtigt, når træ fældes til energiformål. Andre forureningsstoffer SO2 (svovldioxid) og NOx (kvælstofoxider) er ikke drivhusgasser, men er vigtige miljø mæssige forureningsgasser. De bidrager til at skabe luftforurening og forsuring af overfladevandet og de grønne områder. PM2,5-partikler (fine partikler mindre end 2,5 Gm=0,0025 mm) kan komme fra forbrænding eller dannes ved kemiske reaktioner i atmosfæren (blandt andet ved oxidering af NO2 og SO2). De menes at være skadelige for helbredet. Udslip af forureningsstoffer fra kollektive varme- og elværker er dog nedadgående. Faldet skyldes primært bedre rensning af røgen på værkerne samt bedre brændselsteknologi og en mere effektiv energiudnyttelse. På mindre anlæg, der Beregningsmæssigt svarer det til at benytte en emissionsfaktor på 32,5 tons/277,78 MWh for CO2 fra affald, derfor sættes emissionsfaktoren til 78,9 tons/277,78 MWh for den ikke bionedbrydelige del af affaldet og 0 tons/mwh for den bionedbrydelige. afbrænder biomasse, kan forurenende stoffer i mindre lokalområder godt være høje. Det gælder for eksempel emissioner fra brændeovne og små træpillefyr. Nøgletal for emission for el i Danmark CO2-emisionen for el-import er fundet i Energinet.dk s Miljørapport for Der anvendes emissionsdata for elforbrug ved anvendelse af 125%-metoden. 5.1 Beregning af CO2-emission Emissions faktoren for el er eksklusiv transmissions- og distributionstab, da CO2-emissioner for fossile brændsler I efterfølgende energiregnskabsskemaer ses CO2-emisionen for en række fossile brændsler, opgjort som ton pr. GWh. Data det faktiske energiforbrug fra el-import i energiregnskaberne har indregnet tabet af energi fra transmissions- og distributionstab. er for brændslernes vedkommende hentet i Energistyrelsens Energistatistik Som nævnt, jf. lov om CO2-kvoter, regnes affald for at være CO2-neutralt. Dog indeholder affald store mængder plast, der er fremstillet af fossilt olie. Energistyrelsen har udarbejdet en særskilt opgørelse af CO2-emissionen fra afbrænding af ikke bionedbrydeligt affald i Energistatistik Baggrunden for den særskilte opgørelse fremgår bl.a. af Notat vedrørende VE % (Andel vedvarende energiforbrug) Vedvarende energi udregnes som andelen af den lokale vedvarende energiforsyning (% VE forbrugt). VE % udregnes som den indfyrede energimængde for VE-kilder (ikke overskudsvarme) delt med kommunens samlede brændselsforbrug. El-import regnes som gennemsnit med en VE-andel på 33,1% for 2010 jf. Energistatistik CO2-emissioner fra affaldsforbrænding fra DMU, Således er energiregnskabet opdelt i ikke bionedbrydeligt- og bionedbrydeligt affald på hhv. 41,2% og 58,8% jf. Energistatistik El import Formålet med at medtage el-import/ eksport er at korrigere for import og eksport af el ind og ud af kommunen. Ved Emission for elforbrug i Danmark 2012 Emissionsfaktor (g/kwh) CO2 SO2 NOx El i Danmark 303 0,06 0,25 12

13 at korrigere for udvekslingen af el tages der højde for, at kommuner med en lille el-produktion må importere el fra værker udenfor kommunen (gennemsnit for Danmark), mens kommuner med en stor el-produktion er netto-eksportører af el. Der regnes med, at importeret/eksporteret el har en CO2-udledning som gennemsnit for Danmark jf. Energinet.dk s Miljødeklaration Før 2010 opdelte Energinet.dk CO2-udledningen i hhv. Vestdanmark og Østdanmark, men fra 2010 og frem opgøres CO2-udledningen for hele Danmark, hvilket skyldes det nyetablerede jævnstrømskabel under Storebælt. Elimport udregnes som summen af el-produktion i kommunen minus samtlige elforbrug plus distributionstab. Energinet.dk s el-produktionstal for 2013 viser, at 41,8% af Danmarks samlede elektricitet var produceret på vedvarende energikilder, heraf vindenergi med 33% og biomasse, vandkraft og sol med 11,8%, i alt 41,8%. Nettab for elnettet Det samlede nettab består dels af et distributionstab og dels af et transmissionstab. Jf. Energinet.dk s Miljødeklaration 2010 sættes distributionstabet for elnettet til 5%. Nettabet i transmissionsnettet kan beregnes ud fra miljødeklarationen for Vestdanmark som: Nettab i transmissionsnettet/ salg transmission og bliver 2,63%. Det samlede tab i elnettet bliver jf. ovenstående på 7,63%, svarende til en virkningsgrad for elnettet på 92,37%. Nøgletal for emission af fjernvarmeforbrug, kraftvarmeværk Emissionsnøgletal for fjernvarme er et gennemsnit for Danmark i Emissionsnøgletal for fjernvarmeforbrug, kraftvarmeværk i Danmark 2008 Emissionsfaktor [g/kwh] CO2 SO2 NOx El i Danmark 122 0,10 0,35 Kilde: Energistyrelsen, september Nøgletal for emission for naturgas Emissionsnøgletal for fjernvarme er et gennemsnit for Danmark i Emissionsnøgletal for naturgas i Danmark Naturgas CO2 g/kwh CO2 g/m 3 CO g/kwh UHC * g/kwh SO2 g/kwh SO2 g/m3 NOx g/kwh NOx g/m 3 Gaskedler > 30 kw 204, ,011 0,011 0,0011 0,012 0,15 1,68 Gaskedler < 30 kw (trad.) 204, ,79-0,0011 0,012 0,15 1,68 Gaskedler < 30 kw (kond.) 204, ,029-0,0011 0,068 0,76 Gasmotorer 204, ,66 1,91 0,0011 0,012 0,65 7,23 Gasturbiner 204, ,022 0,011 0,0011 0,012 0, * VOC (flygtige organiske forbindelser) er totale kulbrinte emissioner (THC), eller uforbrændte kulbrinter (UHC), undtagen metan og etan. For naturgasforbrænding er der estimeret en VOC emission på 20% og HUC emissioner, og for destilleret olie til forbrænding er VOC emissionen sat til 50% af HUC emissionen. Kilde: Energi- og miljødata, DGC-projektrapport, november Nøgletal for emission for fyringsolie, flaskegas, autogas, træ og halm Nedenstående tabel angiver emissioner for fyringsolie, flaskegas, autogas, træ og halm. Emissioner for fyringsolie, flaskegas, autogas, træ og halm i Danmark Emissioner i kg per leveret brændselsenhed CO2 kg/ CO2 kg/l SO2 kg/ SO2 g/l3 NOx kg/mwh NOx g/l MWh MWh Fyringsolie type 1 (SO2:10ppm) 266,4 2,65 0,002 0,02 0,18 1,80 Fyringsolie type 2 (SO2: 50 ppm) 266,4 2,65 0,008 0,08 0,18 1,80 Fyringsolie type 3 (SO2: 500 ppm) 266,4 2,65 0,08 0,82 0,18 1,80 Fuelolie 288 3,2 1,08 11,9 0,54 5,94 Flaskegas (LPG) 234-0,008-0,36 - Autogas 234-0,008-0,36 - Træ, træpiller, træbriketter 0* - 0,09-0,32 - Halm 0* - 0,47-0,32 - * Træ, træpiller, træbriketter og halm er CO 2 neutrale brændsler og derfor er CO 2 -emissionen lige med nul. Kilde: Teknologisk Institut. 13

14 6. Status over Frederikshavn Kommunes energiforbrug og emission 6.1 Kommunens samlede energiforbrug og CO2-emission Som klimakommune er det vigtigt for FRE- DERIKSHAVN KOMMUNE at have et overblik over energiforbruget i kommunen og de udviklingsveje, der tegner sig i fremtiden, så kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder kan handle strategisk optimalt i forhold til kommunens klimamål. Tabellen til højre viser Frederikshavn Kommunes samlede energiforbrug. Med en samlet CO2-emission i 2010 på tons og et indbyggertal på i det samme år, kan Frederikshavn Kommunes nøgletal for CO2-emission beregnes til 8,8 tons pr. indbygger. Bruttoenergiforbrug, fordelt på brændsler GWh/år Kiloton CO2/år Lokal biomassepotentiale GWh/år El-import 218, Kul 0, Naturgas og LPG 1.121, Fuelolie 6, Brændselsolie/diesel 468, Benzin/JP1 323, Affald, ikke bionedbrydeligt 53, Affald, bionedbrydeligt 75, Biomasse 213, Vindenergi 84, Biogas 20, Solenergi 5, Jordvarme, geotermi, vandkraft mm. 0, I alt: 2.593, Kilde: PlanEnergi, Energivision 2010 Nedenstående figur illustrerer den procentvise fordeling af brutto energi forbruget i 2010, fordelt på brændsler. Figur 2 Affald bionedbrydeligt 3% Affald ikke bionedbrydeligt 2% Solenergi Vindenergi 0% 3% Biogas 1% Biomasse 8 % El-import 9% Jordvarme, geotermi, vandkraft 0% Kul 0% Benzin/JP1 13% Brændselsolie/diesel 18% Naturgas og LPG 43% Fuelolie 0% 14

15 Fordeling af brutto energiproduktion Nedenstående skema angiver fordeling af energiproduktion i Frederikshavn Kommune i Energikilde GWh Fossile brændsler 2.120,29 Vedvarende energi 473,059 Brændselsforbrug i alt: 2.593,35 Procentvis andel af vedvarende energi 18,2 Nedenstående figur illustrerer fordeling af brutto energiforbruget i 2010, fordelt på vedvarende og fossile brændsler. Figur 3 Vedvarende energi 18% Fossile brændsler 82% Fordeling af vedvarende brutto energiproduktion fordelt på ressourcetyper Af figur 3 fremgår det, at 18% af det samlede energiforbrug i kommunen stammer fra vedvarende energiproduktion (bidraget fra industriel overskudsvarme ikke inkluderet). I 2010 var andelen af vedvarende energiproduktion i kommunen opgjort til 473,059 GWh, fordelt på følgende ressourcetyper: Vedvarende energiressource GWh Affald, ikke bionedbrydeligt 53,056 Affald, bionedbrydeligt 75,83 Biomasse* 213,89 Vindenergi 98,61 Biogas 20,83 Solenergi** 11,68 Jordvarme, geotermi, vandkraft mm. 0,55 Vedvarende el-import 5,0 I alt: 479,45 *Kommunens forbrug af biomasse er kortlagt til 213,89 GWh og omfatter energiproduktion, som er baseret på halm på 38,33 GWh, biobrændstoffer og energiafgrøder på 3,61 GWh, Brænde og træflis på 107,5 GWh samt træpiller og træaffald på 64,45 GWh ** Produktion, baseret på solenergi er opgjort på baggrund af produktionsdata fra 2010 og Nedenstående figur illustrerer den procentvise fordeling af vedvarende energiproduktion i Frederikshavn Kommune i Figur 5 Affald, ikke nedbrydeligt Biogas Affald nedbrydeligt Solenergi 45% Biomasse Jordvarme, vandkraft mm. Vindenergi Vedvarende el-import 16% 1% 11% 0,11% 2% 21% 4% 15

16 Fordeling af vedvarende brutto energiproduktion fordelt på ressourcetyper Af figur 3 fremgår det, at 18% af det samlede energiforbrug i kommunen stammer fra vedvarende energiproduktion (bidraget fra industriel overskudsvarme ikke inkluderet). I 2010 var andelen af vedvarende energiproduktion i kommunen opgjort til 473,059 GWh, fordelt på følgende ressourcetyper: Vedvarende energiressource GWh Affald, ikke bionedbrydeligt 53,056 Affald, bionedbrydeligt 75,83 Biomasse 213,89 Vindenergi 98,61 Biogas 20,83 Solenergi* 11,68 Jordvarme, geotermi, vandkraft mm. 0,55 Vedvarende el-import 5,0 I alt: 479,45 * Produktion, baseret på solenergi er opgjort på baggrund af produktionsdata fra 2010 og Nedenstående figur illustrerer den procentvise fordeling af vedvarende energiproduktion i Frederikshavn Kommune i Figur 5 Affald, ikke nedbrydeligt Biogas Affald nedbrydeligt Solenergi 45% Biomasse Jordvarme, vandkraft mm. Vindenergi Vedvarende el-import 16% 1% 11% 0,11% 2% 21% 4% Fordeling af brutto energiforbrug på anvendelsesområder Skemaet til højre angiver fordeling af brutto-energiforbrug i Frederikshavn Kommune i Anvendelsesområde GWh Individuel opvarmning 381,66 Kollektiv el- og varmeforsyning 744,72 Industri 507,50 Transport 656,67 Vedvarende elforbrug 84,44 El-import 218,60 I alt: 2.593,35 Nedenstående figur illustrerer den procentvise fordeling af brutto-energiforbrug, fordelt på anvendelsesområder i Figur 6 Individuel opvarmning Kollektiv el- og varmeforsyning Transport VE-elforbrug 8% 3% 15% 29% Industri El-import 25% 20% 16

17 Energiforbrugets sammensætning i Frederikshavn Kommune set i forhold til resten af landet hænger nødvendigvis sammen med de særlige forhold, der kendetegner kommunen. For eksempel hvad angår kollektive el- og varmeforsyninger, som står for 29% af kommunens samlede brutto-energiforbrug, skyldes det at tilslutningsintensiteten hos de kollektive fjernvarmeforsyninger i kommunen er høj. Kommunens samlede CO2-emission, fordelt på anvendelsesområder Frederikshavn Kommunes samlede CO2 - emission i 2010 er opgjort til tons pr. år. Med et indbyggertal på i det samme år, vil Frederikshavn Kommunes nøgletal for CO2-emission pr. indbygger beregnes til 8,8 tons pr. indbygger pr. år. Af figur 7 fremgår det, at den største andel af kommunens CO2-emission stammer fra transportsektoren med 32%. Dernæst er produktion af kollektiv el- og varme den næststørste bidrager til kommunens CO2-emission med 24%, efterfulgt af industrien med 19%. Importeret elektricitet til Frederikshavn Kommune står for 16% af den samlede CO2-udledning i kommunen. Nedenstående figur illustrerer kommunens samlede CO2-emission fordelt på anvendelsesområder i Frederikshavn Kommune Figur 7 Kollektiv el- og varmeforsyning VE-elforbrug 16% 9% 24% Industri Transport El-import Individuel opvarmning 0% 32% 19% Elforsyning og elforbrug i Frederikshavn Kommune Leverance af elektricitet til Frederikshavn Kommune sker via tre forsyningsselskaber, Frederikshavn Forsyning A/S, Energinord og Nyfors. I 2010 leverede disse forsyningsselskaber tilsammen 432,4 GWh netto strøm til Frederikshavn Kommune. Mængden og andelen af el-leverancen fremgår af tabellen til højre. Forsyningsvirksomhed kwh (2010) Procentvis fordeling Frederikshavn Forsyning A/S ,9% Energinord ,0% Nyfors ,1% I alt: % Af ovenstående skema fremgår det, at Energinord er den største el-leverandør til Frederikshavn Kommune, efterfulgt af Frederikshavn Forsyning A/S. Nedenstående figur illustrerer fordeling af el-leverancer til Frederikshavn Kommune. Figur 8 Energinord Nyfors Frederikshavn Forsyning 46% 54% 0,1% 17

18 Nedenstående kort viser Elforsyningsområderne i Frederikshavn Kommune. El-produktion i Frederikshavn Kommune Elektricitet i kommunen producers af kraftvarmeværker, vindmøller og i mindre grad af solceller. Elproduktion på vandkraft findes på et meget lavt niveau, svarende til 0,1 GWh/år. Den resterende del af kommunens elforbrug hentes ud fra kommunen via det nationale transmissionsnet og kaldes El-import. Nedenstående tabel angiver brutto elproduktion i kommunen i I 2010 var der ikke installeret solcelleanlæg af betydning i kommunen, derfor er tallet for elproduktion fra solceller indhentet fra Energinet.dk s opgørelse pr. 8. april Produktionskilde GWh/år Procentvis fordeling Elimport 218,6 45,34 % Vindmøller 84,15 17,45 % El produceret hos kraftvarmeværker 179,2 37,17 % Solcelleanlæg* 5,36* 1,10 % Vandkraft 0,11 0,02 % I alt: 487, % * Tal for el-produktion via solceller stammer fra Energinet.dk s opgørelse pr. 8. april 2013 og er derfor ikke medregnet i den samlede el-produktion for Af figur 9 fremgår det, at den største andel af kommunens elforbrug på 45% dækkes af produceret strøm uden for kommunegrænsen, via det nationale/europæiske transmissionsnet. Nedenstående figur illustrerer el-produktion i Frederikshavn Kommune fordelt på produktionskilde. Figur 9 1% 0,11% 37% 45% Frederikshavn Forsyning 17% Energinord Nyfors Elimport Vindmøller El fra kraftvarmeværker El fra solceller El fra vandkraft 18

19 Kommunens samlede elforbrug, fordelt på hovedkategorier Tabellen til højre angiver kommunens elforbrug på hovedkategorier (inkl. elvarme). Sektor Forbrug i GWh/år Procentvis fordeling Husholdninger 132,7 30,8% Landbrug 32,7 7,6% Gartneri 0,2778 0,06% Handel (detail + en gros) 43,3 10,0% Privat service 33,6 7,7% Offentlig service 83,0 19,2% Bygge og anlægsvirksomhed 2,5 0,58% Fremstillingsvirksomhed 104,4 24,1% Transport 0 0% I alt: 432,47 100% Ved sammenligning af elproduktion og elforbrug i kommunen kan det konstateres, at brutto elproduktionen er 50,13 GWh større end netto elforbruget. Dette skyldes dels, at der skal regnes med et elnet distributionstab på 5% samt et elnet transmissionstab på 2,63%, i alt 7,63%, svarende til 36,8 GWh/år. Den anden årsag til afvigelsen er, at energiproducenternes eget elforbrug er inkluderet i brutto elproduktionen, som i dette tilfælde svarer til 13,34 GWh/år. Nedenstående figur illustrerer kategoriopdelt elforbrug inkl. elvarme. Figur 10 Husholdninger Landbrug Offentlig service Bygge og anlæg 1% Kategoriopdelt elforbrug inkl. elvarme 0% 24% 31% Gartneri Fremstillingsvirksomhed Handel Privat service Transport 19% 8% 10% 7% 0% Ovenstående figur indikerer, at private husholdninger, med 31% af det samlede elforbrug, når forbruget til elvarme tilskrives denne kategori, er den største forbrugere af strøm i Frederikshavn Kommune, efterfulgt af fremstillingsvirksomheder med 24% af det samlede elforbrug. Af figur 10 kan det konstateres, at elbesparelsespotentialerne er størst hos private husholdninger. Ligeledes er der overvejende sandsynlighed for, at der kan findes elbesparelser hos fremstillingsvirksomheder, offentlige servicevirksomheder samt handels- og servicevirksomheder. Nedenstående figur illustrerer den samlede fordeling af elforbrug med anvendelse af el til varmeproduktion i Frederikshavn Kommune. Figur 11 Fordeling af elforbrug Husholdninger Landbrug Gartneri Elvarme (rumvarme) Varmt vand (elvarme) Varmt Vand (varmepumpe) Rumvarme (varmepumper) Handels- og servicevirksomhed Offentlig service Bygge og anlæg Fremstillingsvirksomhed 1% 19% 24% 25% 18% 0% 8% 4% 0% 1% 0% 19

20 6.1.2 Naturgas i Frederikshavn Kommune Nedenstående kort viser naturgassens udbredelse i Frederikshavn Kommune. I slutningen af 1980 erne kom naturgassen til de tre tidligere kommuner (Sæby, Frederikshavn og Skagen) som i dag udgør Frederikshavn Kommune. De overordnede naturgasledninger nord for Limfjorden - fordelingsnettet - blev anlagt i 1987 sammen med distributionsnet i de områder, hvor der var opnået tilfredsstillende tilslutningsandele - og de etablerede net blev idriftsat i efteråret Oprindeligt var naturgasnettet i Nord- og Midtjylland begrænset til den centrale del af Midtjylland og dele af Himmerland. Men i forbindelse med at der blev indgået aftaler om opførelse af naturgasfyrede kraftvarmeværker i Frederikshavn og Hirtshals sammen med en aftale med Fiskernes Fiskeindustri om konvertering til naturgas, blev det midt - og nordjyske naturgasprojekt udvidet til også at omfatte Vendsyssel. Interessen for at blive koblet på naturgasnettet var overraskende stor, hvorfor der i nogle områder blev etableret distributionsnet som blev forsynet fra et stort gastankanlæg indtil naturgassen kom frem til områderne. Af de store oplandsbyer var det Aalbæk, Jerup, Elling, Kilden og Gærum, der blev forsynet med naturgas. Det samlede naturgasforbrug i 2010 er opgjort til m3, eller 1041,8 GWh, svarende til 40,2% af det samlede energiforbrug i Frederikshavn Kommune. 20

21 Nedenstående skema angiver sektoropdelt naturgasforbrug i Frederikshavn Kommune i Anvendelsesområde m3-naturgas pr. år GWh/år Procentvis fordeling Boliger ,94 6,92 % Erhverv ,55 37,95 % Varme- og kraftvarmeværker ,44 55,13 % Andet ,85 0,27 % I alt: ,8 100 % 1 m 3 Naturgas indeholder 11 kwh energi. Gasforbruget for boliger er opgjort af HMN Naturgas. Der er registreret naturgas-afregningsmålere i kommunen, hvor en kunde kan have installeret flere afregningsmålere på den samme adresse. Forbruget hos kategorierne erhverv og andet er opgjort ved at fratrække naturgasforbruget i energiproducenttælling i 2010, svarende til m3, eller 574,44 GWh) fra det totale gassalg. Nedenstående figur illustrerer naturgasforbruget i Frederikshavn Kommune, fordelt på anvendelsesområder. Figur 12 Varme- & Kraftvarmeværker Erhverv Boliger Andet 38% 55% 6,92% 0,27% Af figur 12 fremgår det, at energiproducerende varme- og kraftvarmeværker står for 55% af kommunens samlede naturgasforbrug. Varme- og kraftvarmeværkers forbrug af naturgas er ganske naturligt, da de største byer i Frederikshavn Kommune, såsom Frederikshavn, Sæby, Skagen, Østervrå med flere, er forsynet med kollektiv naturgasdrevet kraftvarme og ca. 90% af beboerne i kollektive varmeforsyningsområder er tilsluttet fjernvarme. Andelen af naturgasforbrug til erhverv går til teglværket, industri, kød- og fiskebearbejdningsprocesser i fødevarevirksomheder og institutioner med decentrale varmeanlæg i form af kedelcentraler. Boligsektorens naturgasforbrug på 7% af det samlede gasforbrug finder sted udenfor kollektive varmeforsyningsområder og hovedsagelig i oplandsbyerne såsom Gærum, Jerup og Aalbæk samt i landdistrikterne. 21

22 6.1.3 Varmeforsyning og varmeproduktion i Frederikshavn Kommune Fjernvarmevarmeproduktion i Frederikshavn Kommune varetages overvejende af kollektive fjernvarmeværker. I Skagen by udnyttes dele af fiskeindustriens spildvarme til fjernvarmeforsyning. Dele af kommunens husstande er forsynet med naturgas, hvor varmen produceres decentralt hos de enkelte forbrugere. Der bruges elektricitet til rumvarme og produktion af varmt vand i sommerhusområderne og der forefindes fortsat oliefyr i byer og landdistrikter både indenfor og udenfor kollektive varmeforsyningsområder i kommunen. Fjernvarmeproduktion og fjernvarmevarmeforsyning i Frederikshavn Kommune Det samlede fjernvarmeforbrug for Frederikshavn Kommune er opgjort ud fra indsamlede 2010 data fra 10 fjernvarmeselskaber i kommunen. Nedenstående skema angiver varmeproduktionen og varmesalget hos de enkelte fjernvarmeværker i Frederikshavn Kommune i Fjernvarmeværk Produktion Varmesalg Nettab Nettab Kraftvarme/Varme Brændselstyper (MWh) (MWh) (MWh) (%) Skagen % Kraftvarme, affald, N-gas, spildvarme Strandby % Kraftvarme, N-gas, Sol Frederikshavn % Kraftvarme, affald, N-gas Østervrå % Kraftvarme, N-gas Thorshøj % Kraftvarme, N-gas Dybvad % Varme, Træpiller Sæby % Kraftvarme, N-gas, Sol Voerså % Kraftvarme, N-gas Præstbro % Kraftvarme, N-gas Hørby % Varme, Halm I alt ,3% Flådestationen Frederikshavn råder over eget naturgasbaseret kraftvarme anlæg i form af en gasforbrændingsmotor til varmeforsyning af flådestationens bygninger. I 2010 producerede anlægget 55,5 MWh varme og 27, 8 MWh el. Figuren til højre viser fjernvarmeproduktionen i Frederikshavn Kommune, fordelt på fjernvarmeværker. Figur 13 MWh Skagen Strandby Frederikshavn Østervrå Thorshøj Dybvad Sæby Voerså Præstbro Hørby 22

23 Nedenstående kort illustrerer fjernvarmens udbredelse i Frederikshavn Kommune. Skagen Varmeværk Skagen Varmeværk er et naturgasbaseret kraftvarmeværk der køber og producerer fjernvarme til forbrugere. Værket får dækket leverancen fra affaldsvarme, industrioverskudsvarme, overskudsstrøm fra vindmøller med elkedel og tre naturgasfyrede gasmotorer med en nyttevirkningsgrad på 104%. 41,5% af naturgasforbruget omdannes til elektricitet og 62,5% omdannes til varme. Denne høje virkningsgrad opnås med absorptions varmepumper der er drevet af røggassen. Før installation af absorptionsvarmepumper var værket nyttevirkningsgrad på 92%. Skagens forbrugere får hermed deres varme, der er 50% CO2- neutral varme, produceret på affald, som fortrænger køb af naturgas med ca. 30%, bedre udnyttelse af industri overskudsvarme, som fortrænger værkets naturgasforbrug med ca. 20%, og overskudsstrøm fra vindmøller til fjernvarmeproduktion ved hjælp af en elkedel. I 2007 indledte værket udarbejdelse af strategisk handlingsplan, hvor målet bl.a. var at reducere værkets naturgasforbrug med 50% i forhold til Målet kunne nærmes hvis affaldsvarmeleverancen kunne forøges og overskudsvarme fra industrien kunne udnyttes bedre. Siden 2007 er leverancen af fjernvarme fra affaldsforbrænding i Skagen forøget med 8 GWh pr. år og industrioverskudsvarme med 10 GWh pr. år. Elkedlen har bidraget med 3-8 GWH/år. Efter installering af varmepumper udnyttes naturgassens energiindhold med 104% hvilket bidrager med 8-10 GWH varme pr. år med samme forbrug af naturgas som i Varmeværket brugte ca. 10 mio. m 3 naturgas pr. år i 2006, nu er forbruget reduceret til 5-6 mio. m 3 pr. år. Alle mål er nået i første strategiplan og varmeværket har i 2013 udarbejdet en ny. Hovedpunkterne i den nye plan er udvidelse af fjernvarmeforsyningsområder, reduktion 23

24 24 af led ningstab og, såfremt myndighederne tillader dette, installation af biokedler på flis eller andet biobrændsel til produktion af fjernvarme. I varmeværkets nye handlingsplan er det vurderet, at sidstnævnte vil medføre flere arbejdspladser og understøtning af Skagen Havns økonomi ved modtagelse af f.eks. flis. Strandby Varmeværk Strandby Varmeværk er et naturgasdrevet kraftvarmeværk. Fjernvarmen produceres på gasmotor (3,66 Mw el og4,2 Mw varme), gasdreven spidslastkedel (10 Mw varme), elkedel (10 Mw), absorptionsvarmepumpe (0,5 Mw) og 8019 m2 solvarme. Fjernvarmeværkets samlede energiforbrug i 2011 var på 2,8 mio. m 3 naturgas. Elkedlen er taget i brug i september 2012 og der forventes et årligt forbrug på MWh el pr. år til elkedlens varmeproduktion. Elkedlen er installeret med henblik på at udnytte billig overskudsstrøm fra vindmølleproduktion. I 2011 solgte kraftvarmeværket ,6 MWh varme og 7.665,3 MWh el. Strandby Varmeværk har 857 tilsluttede forbrugere. I 2010 etablerede varmeværket et m 2, 6 MW solvarmeanlæg med en årlig varmeproduktion på MWh/år. Varmeværket arbejder på etablering af yderligere m 2 solvarmeanlæg i nære fremtid. Derudover produceres varme gennem 10 naturgasdrevne spidslastkedler. Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Varme A/S er oprindelig stiftet i 1965 men siden 2006 har skiftet status til et kommunalt aktieselskab. Produktionsanlæggene består af 1 gasturbine, der levere 17 MW el og 30 MW varme, og 10 stk. naturgas spidslastkedler på i alt 80 MW. Produktion af fjernvarme er hovedsagelig baseret på naturgas via gasturbinen. Desuden køber fjernvarmeværket årligt MWh varme fra Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk. Derudover produceres varme gennem 10 naturgasdrevne spidslastkedler. Frederikshavn Varme A/S producerer og leverer fjernvarme til forbrugere. Affaldskraftvarmeværket levere 40% af den samlede varmemængde til fjernvarmenettet. Østervrå Fjernvarmeværk Østervrå Varmeværk er stiftet i 1959 og er et naturgasdrevet kraftvarmeværk. Fjernvarmen produceres på en gasmotor, to gasdreven spidslastkedler og en elkedel. Produktionsanlæg: 1 stk. motor på 3,047 MW el og 3,65 MW varme. Gasmotoren forbruger m 3 naturgas pr. år og de to stk. gaskedler tilsammen forbruger m 3 naturgas pr. år. Elkedlens elforbrug er opgjort til MWh/år. Fjernvarmeværket har 650 tilsluttede forbrugere. Thorshøj Varmeværk Thorshøj Kraftvarmeværk er stiftet i 1997 og er et naturgasdrevet kraftvarmeværk. Fjernvarmen produceres på en gasmotor og en elkedel. Produktionsanlæg: 1 stk. Motor på 0,922 MW el og 1,36 MW varme. Gasmotoren forbruger m3 naturgas pr. år. Gaskedlen producere 1,6 MW varme og har et forbrug på m3 naturgas pr. år. Fjernvarmeværket har 102 tilsluttede forbrugere. Dybvad Varmeværk Dybvad Varmeværk er stiftet i 1959 og er i dag et varmeværk, der hovedsageligt forbruger biobrændsel i form af træpiller til varmeproduktion og fyringsolie i spidslastperioderne. Varmeværket råder over 2 varmeproducerende kedler, en træpillefyret kedel med et årligt brændselsforbrug på ton træpiller og en oliefyret kedel med et årligt brændselsforbrug på ca liter fyringsolie pr. år. Varmeværket har 350 tilsluttede forbrugere. Sæby Varmeværk Sæby Varmeværk blev stiftet i 1961 som en oliefyret varmecentral med ca. 50 tilsluttede forbrugere. I 1988 flyttede varmeværket til Energivej i Sæby, hvor de oliefyrede varmeproducerende anlæg blev udskiftet med en 4,1 MW gasturbine, ejet af NEFO til kraftvarmeproduktion. I 2001 ophørte samarbejdet med NEFO. Dette medførte, at Sæby Varmeværk erstattede gasturbinen med to stk. gasdrevne motorer til kraftvarmeproduktion. Gasmotorene kan hver levere 6 MW el og 7 MW varme. I 2009 fik varmeværket tilladelse til at installere en elkedel på 12 MW til varmeproduktion, hvilket resulterede i, at varmeværket med fordel kunne installere en ekstra 2700 m 3 akkumuleringstank. Værket råder således i dag over to akkumuleringstanke på hver m 3. I 2011 installerede varmeværket et m 2, 8,2 MW solvarmeanlæg med en årlig varmeproduktion på ca MWh/år.

STATUS. Strategiplan for Vedvarende Energi 2030

STATUS. Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 STATUS Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Udgave 1, september 2014 Rev. efter afholdt PMU-møde den 2. december 2014 Udarbejdet af: Bahram

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Vedrørende Dato: 24. Aug. 2011 Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan for 50 vedvarende energi i Region

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

-udledning 2013 Skanderborg Kommune som helhed. Energiregnskab og CO 2. Vedvarende energi CO 2. -udledning

-udledning 2013 Skanderborg Kommune som helhed. Energiregnskab og CO 2. Vedvarende energi CO 2. -udledning Energiregnskab og -udledning 213 for Kommune som helhed Vedvarende energi Figur 1. Andel vedvarende energi - global Figur 2. Andel vedvarende energi - lokal 1, 1, 9, 9, 8, 7, Region Midtjylland 8, 7, Region

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Evaluering af Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Januar 2016

Evaluering af Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Januar 2016 Evaluering af Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Januar 2016 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Evaluering af Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 Januar 2016 Udarbejdet af: Bahram Dehghan Energibyen Frederikshavn

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Randers Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Randers Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1

Energi og klimaregnskab for Skive Kommune. Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland 2. marts 2011 Jørgen Olesen 1 Energi og klimaregnskab for Skive Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1

Fælles DNA hovedstadsregionen. Gate 21 Fælles DNA 31. marts 2014 Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi 1 Fælles DNA hovedstadsregionen 1 Befolkningstæthed 800 700 Indbyggere pr. km 2 600 500 400 300 200 100 0 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 9 gange

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden

Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2015 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO 2 -udledning for perioden 2007 2015 1. Konklusion - 2015 Monitoreringsrapporten i overblik I 2015 er Sønderborg-områdets

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030

Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Frederiksbergs principper og pejlemærker for energisystemet mod år 2030 Det danske samfund står over for en stor omstilling af energisystemet og denne omstilling kommer Frederiksberg til at blive en del

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune

Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Notat om CO 2 -udledningen i Randers kommune Udarbejdet af PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 9520 Skørping. August 2009 Side 1 af 14 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse OPGØRELSE AF CO 2 -UDLEDNINGEN I RANDERS

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008 CO2 beregner Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL Claus W. Nielsen COWI Formålet med modellen Det umiddelbare formål med projektet er:! At udvikle et værktøj,

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere