Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13"

Transkript

1 Jordbrugsteknologuddannelsen JT Uddannelsesplan for 3. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt og Dalum landbrugsskole. August 2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 1

2 Forord Velkommen til 3. Semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt/Dalum Landbrugsskole. Vi håber du har samlet energi og indtryk i ferien og er klar til arbejdet. Du er nu halvvejs i studiet og forhåbentlig faldet godt til, så denne uddannelsesplan har primært til formål at fortælle hvad der er planlagt for 3. semester og forberede dig på hvad, der skal ske på 4. og sidste semester De konkrete aktiviteter, der er planlagt i uddannelsesforløbet er baseret på centralt fastsatte mål for uddannelsen i form af uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningen, som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige JT-skoler i landet. Den måde vi i detaljer har tilrettelagt studiet her på EAL/DLS er desuden påvirket af vores værdier og prioritering af metode. Vi lægger vægt på: Rummelighed, forskellighed er en styrke Langtidsholdbare kompetencer - Lær at lære Studie- og samarbejds-kompetencer prioriteres højt Den studerendes frihed til at forfølge interesser og muligheden for at specialisere i nicher gennem projekter Formidling af viden er lige så væsentlig som at tilegne sig kompetencer Vi er ambitiøse på vores studerendes vegne I uddannelsesplanerne finder du en lektionsoversigt for hver af studieretningerne, som viser hvilke fag, du skal have på semestret. Derefter kan du læse specifikt om det enkelte fag. På kalenderen, som er fælles for alle studieretninger på 3. Semester, kan du se de planlagte aktiviteter, undervisningsfrie perioder mm. Semestret afsluttes med to officielle, formelle eksamener i form af Tværfagligt Projekt og Valgprojekt. Desuden vil der i de enkelte fag være nogle bundne forudsætninger. Se evaluering i de enkelte fagbeskrivelser og Oversigt over eksamener og fagprøver. Vi håber du kommer hurtigt i omdrejninger efter en dejlig lang ferie. God arbejdslyst Dalum, d , JT lærerteam Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 2

3 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 3

4 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 4

5 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 5

6 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 6

7 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 7

8 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 8

9 6. Oversigt over eksaminer og fagprøver På Jordbrugsteknolog- uddannelsen er der et begrænset antal officielle eksamener, der vil fremgå af dit endelige eksamensbevis. Disse eksamener er vist i nedenstående oversigt. Alle fag, der indgår i uddannelsen evalueres gennem disse eksamener. Navn Form og indhold Karakter ECTS Intern / Ekstern 1. semester Metodeprojekt lig og metodisk del 7-trins skala 6 (20) ECTS Intern 2. semester 1. års prøve 2 delt. 7-trins skala 6,5 (35) ECTS Ekstern Dels skriftlig eksamen, dels projekteksamen 3. semester Tværfaglig projekt-eksamen Dækker obligatoriske emner og studieretningsemner 6 (25) ECTS Intern Valgprojekt Fordybelse i et specifikt emne indenfor speciale 4,5 (15) ECTS Ekstern 4. semester Praktik Afvikling af forløb samt skriftlig rapport Godkendt/ ikke godkendt 15 ECTS Intern AEP 10 ECTS Ekstern I alt 120 ECTS Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 9 1

10 Forudsætninger: 1. årsprojeket skal være bestået før den studerende kan gå op til de efterfølgende eksamener. 1.årsprøven dækker 50% af pensum for 1. og 2. semester og mindst 0 fra de obligatoriske emneområder. Den skal være bestået senest 2 år efter studiestart. Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprojekt. Ekstern eksamen betyder, at censor er beskikket af det centrale censorkorps. Intern eksamen betyder, at skolen selv udpeger censorer. Når du er tilmeldt studiet er du automatisk tilmeldt eksamenerne. Eventuel framelding fra eksamen skal ske senest 1 uge inden afleveringsfristen. Foreligger rettidig framelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøvegange som påbegyndt. Hvis du bliver forhindret i at deltage i en eksamen p.gr.a. sygdom, skal du fremvise en lægeerklæring. Se i øvrigt Eksamensbekendtgørelse BEK nr 714 af 27/06/2012 på Supplerende eksaminer/fagprøver Ud over disse officielle eksamener er der til de enkelte fag knyttet nogle bundne forudsætninger som skal afleveres det kan være opgaver, projekter eller fagprøver, disse dokumenterer den studerendes studieaktivitet i de enkelte fag. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 10

11 7. Studieaktivitet Hvis det kniber med at overkomme alle udfordringerne, gælder det om at bede om hjælp, inden du kommer bagefter. Snak med dine medstuderende, din studieretningskoordinator, dine faglærere og studiekoordinator. Du kan få moralsk støtte, trøst og forståelse samt tips til at prioritere din indsats og tid. Men snyd ikke dig selv; i sidste ende er det kun din egen arbejdsindsats og præstation, der tæller. Manglende studieaktivitet kan medføre udmelding fra studiet. Grundlaget for vurdering af studieaktivitet fremgår af fagbeskrivelserne for de enkelte fag i denne uddannelsesplan. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 11

12 Studieretninger Formål Avl JT husdyr 28 lektioner, 2 ECTS, 60 studiearbejdstimer Den studerende skal opnå en indsigt i avlssystemer, der kvalificerer til at kunne forholde sig fagligt til og medvirke ved løsning af avlsproblematikker. Viden Du får viden om avlsteori og avlsværdivurdering Du får indsigt i avlsplanens opbygning på populationsniveau Færdigheder Du skal kunne anvende avlsteori, og avlsmæssige analyser Du skal kunne foretage avlsplanlægning på besætningsniveau Kompetencer Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at forstå hvordan der opnås maksimal avlsfremgang på populationsniveau Du opnår færdigheder, så du kan rådgive og vejlede brugere til optimal avlsfremgang Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Avlsmål og inddekssystemet Metoder i avlsselskaber (animal model, genetisk selektion, indavlsstyring) Analyser i forbindelse med avl Avlsplanlægning Afsætning af avlsdyr Klasseundervisning med opgaver Ekskursioner/indledere udefra Der vil løbende være afleveringer og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventelig aktiv deltagelse ved disse opgaver samt aktiv deltagelse i faget. Bøger/kompendier: Christensen L.G., Husdyravl teori og praksis. Biofolia. Mark, T., Applied Animal Breeding for Different Species with focus on Danish circumstances. KU life. Hjemmesider Svin: Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 12

13 ex.dk/brochurer.asp Kvæg: Hest: Andet et bygger videre på viden fra genetik og statistik Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 13

14 Studieretninger Formål Akvatisk økologi Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at give den studerende indsigt i og erfaringer med akvatiske miljøers økologi og kvalitetsbedømmelse. Viden Vandets kredsløb og grundvandsdannelsen Grundlæggende kendskab til søers og vandløbs økologi og karakteristiske dyre og planteliv. Metoder og værktøjer til kvalitetsbedømmelse af vandløb og søer Metoder, love og principper der ligger til grund for forvaltningen af det danske vandmiljø Metoder til forebyggelse af forurening af vandmiljøet Færdigheder Erfaringer med kvalitetsbedømmelse af vandmiljøer Evne til at analysere og forstå sammenhænge mellem akvatiske økosystemers livsformer, abiotiske forhold, produktion og næringsforhold Høj grad af fortrolighed med og evne til at analysere og vurdere datasæt, grafer o. lign. med baggrund i vandmiljøet. Kompetencer Analysere og informere bredt om spørgsmål vedrørende vandmiljøet Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Overfladevand og grundvandsdannelse Sø og vandløbsøkologi Kvalitetsbedømmelse af søer og vandløb Spildevand og rensning af spildevand Vandløbsloven, regulativer og vandløbs vedligeholdelse Vandløbs og sørestaurering Klasseundervisning, prøvetagning, ekskursioner, opgaver. Aflevering af opgavekatalog, spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Sand Jensen, Kaj & Lindegaard, Claus (2004): Ferskvandsøkologi. Gyldendal. Udleverede artikler fra nettet om: Vandløbsbedømmelse, Fysisk indeks, Vandløbslov, Vandrammedirektiv, Vandplaner, Vandløbspleje, Vandløbsregulativer, Sørestaurering. Udleverede Dias. Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 14

15 Studie retninger Formål International lovgivning og politik bibliotek Alle, 3. sem 12 lektioner, 30 studiearbejdstimer, 1 ECTS At give den studerende træning i at opsøge, kontakte og anvende internationale abstracts, udenlandske vidensbaser og kontaktpersoner At introducere den studerende til fagligt basisnetværk internationalt et lægger op til anvendelse af internationale kilder eller internationale aspekter i efterfølgende projekter og eksamener (specielt valgprojektet) et bidrager til opfyldelse af følgende mål: Viden Har viden om teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden over grænser Færdigheder og Kan indsamle relevante informationer fra udenlandske kilder Kan relatere afgrænsede områder af sin profession til globale forhold Kompetencer Kan samarbejde med fagkolleger med anden sproglig og kulturel baggrund Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Bibliotekskundskab søgning i internationale abstracts og vidensbaser Gæstelærere Øvelser relateret til den enkeltes studieretning Forelæsninger, opgaver og øvelser et evalueres i valgprojektet, som er en formel eksamen med ekstern censur Materiale udleveres Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 15

16 Studieretninger Formål Internationalt miljø og natur Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at styrke det internationale perspektiv på udvalgte dele af miljø og naturområdet Viden Har indsigt i opbygningen og virkemåden af EU s institutioner og samspil med nationale parlamenter og institutioner Er fortrolighed med implementeringen af habitat og fuglebeskyttelsesdirektiv i dansk lovgivning og forvaltning Har kendskab til hvordan en eller flere konkrete ressourceproblematikker behandles i en global sammenhæng Har kendskab til udvalgte konventioner o CITES o RAMSAR o BONN Har kendskab til konceptet Payment for Environmental Services (PES) Færdigheder Kan informere om forløbet fra direktiv til national lovgivning og administrativ praksis Kan analysere og vurdere omfanget af og kravene til de internationale naturområder Kan beskrive fordele og ulemper ved PES Kompetencer Kan rådgive om NATURA 2000 Kan informere om behandlingen af udvalgte globale tematikker og samarbejdsforhold Kan udarbejde forslag til implementering af PES Indhold EU s fuglebeskyttelsesdirektiv, EU s habitatdirektiv, miljømålsloven + følgelove, international naturbeskyttelse, bæredygtig handel og Payment for Environmental Services (PES) UV metode Klasseundervisning, gæstelærere, opgaver og ekskursioner Evaluering Materialer & Litteratur Andet Afleveringer og afsluttende opgave med fremlæggelse. EU s habitatdirektiv EU s fuglebeskyttelsesdirektiv Miljømålsloven (+ skovlov og naturbeskyttelseslov) Internationale konventioner og aftaler Udleveret materiale Der må forventes kørsel i egne biler til ekskursioner Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 16

17 Studieretninger Formål Viden. Færdigheder Kompetencer Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Jordbrugsøkonomi Husdyr og planter 3. sem. 28 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS At give den studerende kendskab til den samlede økonomi på jordbrugsbedrifter med givne produktioner herunder omkostningsstruktur og kapitalindsats. Den uddannede får: Kendskab til økonomiske nøgletal i en jordbrugsproduktion. Kendskab til økonomiske sammenhænge indenfor jordbrugsproduktion. Kendskab til økonomiske styringssystemer indenfor jordbrugsproduktion Kendskab til dækningsbidragskalkuler og økonomisk optimering på bedriftsniveau Den uddannede kan: Analysere og vurdere vigtige økonomiske forhold i en jordbrugsvirksomhed Analysere og vurdere bedriftens kapacitetsudnyttelse Vurdere en produktions indflydelse og konsekvens for jordbrugsvirksomhedens samlede økonomi Beregne og formidle beslutningsgrundlag for produktionsøkonomisk optimering Den uddannede kan: Forestå økonomisk planlægning og rådgivning. I samarbejde med andre udarbejde og formidle løsninger på forskellige problemstillinger Årsrapporten og dens nøgletal Analyse og vurdering af årsrapport Kapacitetsomkostninger og omkostningsstrukturer i jordbrugsvirksomheder Grundlæggende investeringsberegninger Grundlæggende finansieringsberegninger Budgettering, planlægning og vurdering af budgetter Følsomheds og konsekvensberegninger på ændringer i produktionen Undervisningen gennemføres som dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde et evalueres hvor det indgår i projekter Noter, hjemmesider m.m. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 17

18 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 18

19 Studieretninger Formål Planteforædling Planter 3. semester 20 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS ets mål er, at den studerende Viden: Du opnår viden om principper i planteforædling Du får indsigt i planteforædlings betydning for planteproduktion i landbruget Færdigheder: Du kan tolke forsøgsresultater i forbindelse med planteproduktion i landbruget Du kan håndtere GMO afgrøder Du kan udvælge sorter på baggrund af genetiske egenskaber Du kender til reglerne for fremavl i dansk landbrug Kompetencer: Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at forstå betydning af planteforædling for fremgang for planteproduktion i forbindelse med landbrug. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Traditionel planteforædling Metoder i fremstilling af GMO planter GMO kørekort Forsøgsopgørelse og opstillinger Fremavl og udsæd En kombination af undervisning, vejledning og selvstudie Der vil løbende være afleverings og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventning om aktiv deltagelse ved disse opgaver. Genmodificerede planter (GM) dyrkning og håndtering, Landbrugsforlag Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 19

20 Studieretninger Formål Landskab og vegetationsøkologi Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at give de studerende en dybere indsigt i naturtyper og grundlæggende forhold for planters forekomst og levevilkår. Viden Et teoretisk og praktisk kendskab til planter og plantebeskrivelser og til vegetationsøkologien i Danmark, primært de vigtigste danske naturtyper og deres forudsætninger. Grundlæggende viden om bestande og bestandsopgørelser Færdigheder Er i stand til at analysere og forstå planters forekomst og forskellige livsstrategier Evner at analysere og forstå dynamikken og indholdet i et naturområde Kompetencer Er i stand til at pege på strategier til undgåelse, modvirkning eller løsning af miljøskabte problemer Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Grundlægende om sammenhængen mellem planter, jordbund og økologiske forhold, herunder Jordbundslære Næringsrige og næringsfattige naturtyper Succession Vegetationstyper, livsformer Naturkvalitet Drift og pleje af naturtyper Undgåelse af miljøproblemer Ekskursioner, plantebestemmelse, oplæg, opgaver. Krav om aflevering af opgavekatalog, spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Pindborg, U. m.fl. (1994): 40 danske træer og buske. Miljøministeriet. Petersen, P.M. og Vestergaard, P. (2006): Vegetationsøkologi. Gyldendal. Dias om jordbund, vegetation og succession. Udleverede papirer. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 20

21 Studieretninger Formål Markedsføring og international afsætning Økonomi, 3 semester 3 ECTS 42 lektioner, 90 studiearbejdstimer At introducere den studerende til en virksomheds konkurrencesituation, at udvælge målgruppe(r) ud fra en segmentering, at differentiere og positionere en virksomhed og dens produkter, at introducere de 7 P er, markedsføringsplanen samt en virksomheds internationaliseringsproces. Viden Den studerende skal have viden om Og forståelse for en branches konkurrenceforhold Og forståelse for segmenteringskriterier/variable, differentieringsmuligheder og positioneringsstrategier Og forståelse for internationaliseringsteorier, modeller og strategier Og kunne reflektere over handlingsparametrene, de 7 P er, på hjemmemarkedet såvel som internationale markeder Og forståelse for markedsføringsplanens indhold og anvendelse Marketing og salgsbudgetter Betydningen af internationale kompetencer Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at Opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens udvikling af handlingsparametrene på strategisk, taktisk og operationelt niveau på hjemmemarkedet såvel som på internationale markeder Opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens valg af målgrupper og positioneringsstrategi. Opstille løsningsmuligheder for virksomhedens vækst. Opstille løsningsmuligheder for virksomhedens internationalisering, herunder markedsscreening, markedsvalg og indtrængningsstrategier på internationale markeder Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 21

22 Vurdere af de økonomiske konsekvenser af løsningsmulighederne Opstille og formidle markedsføringsplanen til samarbejdspartnere og brugere Vurdere forskellige strategimuligheder i forbindelse med analyse af en branches konkurrenceforhold Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til at Håndtere markedsføringsplanlægning for virksomheden Deltage i organiseringen, implementeringen og opfølgningen på markedsføringtiltag Indhold Konkurrencesituation, Segmentering, Differentiering, Positionering, de 7 P er, markedsføringsplanen samt internationaliseringsproces. UV metode Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg/ opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse Evaluering et afprøves i tværfagligt projekt Materialer & Litteratur International Markedsføring, 4. udgaven fra forlaget Trojka Artikler mv. Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Knud Erik Møllegaard Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 22

23 Studieretninger Formål Miljøgodkendelser ansøgning, behandling og godkendelse Miljø & Natur, Husdyr, Planter 28 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS At den studerende kender til Lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug og anmelderordningen og kender til ansøgnings, behandling og godkendelsesprocedure. Viden: o Kender lovgivning på området o Kender værktøjet husdyrgodkendelse.dk o Kender arealinfo.dk o Er bekendt med Natur og Miljøklagenævnets afgørelser af husdyrsager Færdigheder: o Kan udfylde informationer i husdyrgodkendelse.dk o Kan screene en specifik ejendom for N og P klasser, naturområder samt udpege fokuspunkter mht. lugtgener Kompetencer: o Kan udarbejde en forundersøgelse for udvidelse af et husdyrbrug o Kan udføre grundliggende beregninger i husdyrgodkendelse.dk o Kan vurderer muligheden for godkendelse af en ansøgning om miljøgodkendelse (sagsbehandling) Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Lovgivning og bekendtgørelser vedr. miljøgodkendelse til husdyrbrug Forundersøgelse/screening af ønsket husdyrudvidelse Kvælstofudvaskning Fosforoverskud Ammoniakemission og naturtyper Lugtgener Procedure for sagsbehandling Procedure for klager Klasseundervisning med IT øvelser, ekskursioner, gæstelærer. Det er nødvendigt at deltage i hovedparten af IT øvelserne og der udarbejdes og afleveres en opgave i forbindelse med fagets afslutning. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Vejledninger til udarbejdelse af ansøgningsmateriale Vejledning til sagsbehandling af husdyrsager Der vil sandsynligvis blive brug for egen NemID for at logge på husdyrgodkendelse.dk Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 23

24 Studieretninger Formål Naturforvaltning Miljø og natur 56 lektioner, 4 ECTS Formålet med faget er at gøre den studerende fortrolig med den lovgivning og administrative praksis, som er central for forvaltningen af det åbne land. Viden Regler og love for arealanvendelse i det åbne land Kriterier for registrering og vurdering af arealbindinger, Indsigt i det danske plansystem, dets samspil med EU og betydningen af internationale aftaler på natur og miljøområdet. Sagsgang i forbindelse med klager o.lign. Indsigt i de biogeologiske sammenhænge, der ligger til grund for krav til kvalitetsstatus i love og direktiver Færdigheder Fortrolig med IT krav til anvendelse af kort og datamateriale Forstå og anvende registreringsdata og arealbindinger til vurdering og løsning af konkrete opgaver analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning Kompetencer Planlægge og rådgive inden for miljø og naturområdet Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Lovstof: Planlov, naturbeskyttelseslov, skovlov, vandløbslov, miljømålslov, lov om drift af landbrugsjorder, habitat, fugle og vandrammedirektiv. Landsplanlægning, direktiver, regionplanlægning, kommune og lokalplanlægning, naturstyrelsens kontorer, mm. Udvalgte klagesager. Interessekonflikter Oplæg, opgaver, fremlæggelser, besøg, ekskursioner. Aflevering af opgavekatalog (krav for studieaktivitet), spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Jensen, C.B. m.fl. (2006): Økologi og naturforvaltning. NUCLEUS. Alt yderligere materiale hentes fra nettet eller udleveres som kopier/dias. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 24

25 Studieretninger Formål Naturvenlig drift Miljø & Natur 28 Lektioner, 2 ECTS Formålet med faget er at give den studerende en dybere indsigt i metoder til at pleje naturarealer. Viden Kender til samspillet mellem kulturlandskabet og dyrkningsmetoder. Kender til samspillet mellem miljøvenlig drift (afgræsning) og natur og miljø. Kender til fysiologien hos drøvtyggere og heste, med særlig henblik på næringsstofomsætning og sundhed. Kender til fagudtryk med relation til emneområdet. Kender til de dyre og fuglearter der er aktuelle i forhold til naturpleje. Kender til de metoder der benyttes for at måle effekterne af driftsformerne. Færdigheder Kan anvise metoder til pleje af naturområder Kan vurdere hvilke dyrearter der passer bedst til naturpleje på forskellige naturtyper. Kan estimere hvor mange dyr et areal kan bære. Kan udarbejde lønsomhedsberegninger på naturplejen. Kompetencer Kan rådgive om hensigtsmæssige metoder til pleje af naturområder Indhold UV metode Evaluering Materialer & Husdyr afgræsning med husdyr Botanik giftige planter Driftsledelse Økonomi Zoologi og ornitologi Klasseundervisning Ekskursioner Løsning af mindre opgaver Gruppeopgaver med fremlæggelse og diskussion Løbende aflevering og fremlæggelse af uddelte opgaver evalueres af læreren og indgår i bedømmelsen af studieaktivitet. Græsning og høslæt i naturplejen, Skov og Naturstyrelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 25

26 Litteratur Andet Kødkvæg som naturplejere, Dansk Landbrugsrådgivning Pleje af strandeng med kvier og får. Projektrapport til Direktoratet for FødevareErhverv Uddelte kopier på klassen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 26

27 Studieretninger Formål Projektudvikling, fundraising og iværksætteri Alle 20 lektioner, 45 studiearbejdstimer, 1½ ECTS At give den studerende indblik i værktøjer, der kan bruges aktivt i forbindelse med projektudvikling og fundraising samt afprøvning af disse. Samt opfordre til aktivt netværkspleje. Viden: o Kender projektudviklingsværktøjer o Kender metoder til projektbeskrivelse o Kender støtteordninger under Landdistriktsprogrammet og andre støtteordninger formål, målgruppe, betingelser for ansøgning m.v. o Har en grundlæggende viden om iværksætteri som begreb Færdigheder: o Kan vurderer om en projektidé kan udvikles til et konkret projekt o Kan opstille et foreløbigt, men realistisk budget for implementering af et projekt o Kan formidle projektideen til interessenter herunder formål, målgruppe, finansiering, resultat/udbytte m.m. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Kompetencer: o Kan udvikle en ide og formidle projektbeskrivelsen til udenforstående o Kan søge målrettet efter viden om projektudvikling og projektmidler o Kan arbejde målrettet med udviklingen af eget netværk Projektudvikling fra ide til virkelighed Fundraising ansøgning om projektmidler Formulering af eget projekt Hvad er en iværksætter Netværk Klasseundervisning, øvelser og gruppearbejde Aktiv deltagelse i gruppearbejde samt mundtligt oplæg Div. udleveringskopier, artikler og hjemmesider. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 27

28 Studieretninger Formål Husdyr reproduktion Husdyr 28 Lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS Formålet med faget er at give den studerende indsigt i produktionsdyrs reproduktion med fokus på de biologiske processer i dyret Viden: Kurset bidrager til, at den studerende får viden om: Husdyrenes reproduktionsforhold, analyser og strategi. Færdigheder: Kurset bidrager til, at den studerende kan: Vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder til reproduktionsstyring på besætningsniveau. Formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder om husdyrenes reproduktion til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer/færdigheder: Kurset bidrager til, at den studerende kan: Rådgive og vejlede om reproduktionsmæssige forhold i husdyrproduktionen. Indhold Kurset omhandler Reproduktionsorganer Hormoner Praktisk reproduktion Reproduktionsstyring Reproduktionsanalyser nøgletal for reproduktion Reproduktionsproblemer og mulige løsninger Der vil i undervisningen hovedsageligt være fokus på ovennævnte forhold hos kvæg og svin, men der vil undervejs også være mulighed for at beskæftige sig med andre dyr f.eks. hest. UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Undervisningen gennemføres som en kombination af tavle og dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde, ekskursioner samt større og mindre opgaver. I opgaverne vil der blive lagt vægt på brug af mundtlige præsentationer som supplement til skriftlige besvarelser. Forudsætning for studieaktivitet er, at den stillede caseopgave besvares. Nutritional physiology of pigs Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 28

29 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 29

30 Studieretninger Formål Valgprojekt Miljø og natur, Husdyrproduktion, Planteproduktion, Jordbrugsøkonomi og driftsledelse. 4 ECTS Formålet med valgprojektet er at give den studerende mulighed for at fordybe sig teoretisk eller praktisk i et selvvalgt emne med baggrund i en aktuel problemstilling. Det anbefales, at den studerende indkredser og fordyber sig i et emne, som teoretisk eller praktisk kan være med til at kvalificere det kommende praktikforløb eller det afsluttende eksamensprojekt. Det er et krav til projektet, at det i sin emnebehandling inddrager og belyser relevante internationale aspekter, f.eks. inden for lovgivning og administration, internationale aftaler og samarbejdsformer, markedsføring eller organisation. Viden Projektemnet skal behandles på en fagligt aktuel og fyldestgørende måde og inddrage en relevant international problematik Færdigheder Teori og praksis skal kombineres ved løsning af opgaver inden for det valgte emne, Der forventes en høj grad af sikkerhed i de sproglige formuleringer og dispositionen af stoffet. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Kompetencer I behandlingen af emnet skal inddrages kilder, personer og temaer fra forskellige interesse og faggrupper, Citerede kilder og personer skal have den fornødne troværdighed og relevans, Opgaver skal løses professionelt i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation. Idéoplæg, kontakt til problemejer og andre relevante samarbejdspartnere, problemformulering, internationale perspektiver, analyse og databehandling, teorier og modeller, kildekritiske betragtninger, lay out, sammenfatninger og konklusioner, perspektiveringer. Projektoplæg og vejledning Projekteksamen, ekstern censur Af relevans for projektemnet og efter eget valg. Der kan arbejdes individuelt eller i grupper, gerne på tværs af studieretninger. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 30

31 Studieretninger Formål Tværfagligt projekt Alle 6 ECTS, 180 studiearbejdstimer At evaluerer målopfyldelsen for den enkelte studerende samt at træne den studerende i at arbejde med en selvvalgt og tværfaglig problemstilling omkring en virksomhed (evt. opstart af egen virksomhed), myndighed eller organisation med relation til jordbrugserhvervet. Den studerende arbejder desuden målrettet med tværfagligt samarbejde. Viden: Den branchestruktur og samfundsrelation, der er relevant for problemstillingen Anvendte teorier, metoder og praksis i relation til problemstillingen Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden og Relevant lovgrundlag Færdigheder: Anvende relevante (for problemstillingen) styringssystemer inden for projekt, produktions, økonomi, kvalitets og miljøstyring Forstå og formidle viden om problemejers organisation, styring, tilpasning og udvikling Formidle jordbrugsfaglig viden Vurdere produktion og service og sagsbehandling i forhold til metoder og lovgivning Kompetencer: Håndtere komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag Bearbejde problemstillinger og udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag, samt vurdere effekten af de foreslåede løsninger Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og tilegne sig ny viden og færdigheder i relation til problemstillingen Indhold UV metode Det tværfaglige projekt skal tage udgangspunkt i en konkret og relevant problemstilling i relation til en jordbrugsvirksomhed, en myndighed eller en organisation med relationer til jordbrugsområdet herunder miljø og natur. Tværfagligt gruppearbejde, metodefaglige indlæg, vejledning samt midtvejsopponering. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 31

32 Evaluering Eksamen finder sted den december Der eksamineres individuelt med intern censor. Eksaminator er som udgangspunkt hovedvejleder, men faglig vejleder kan efter aftale træde ind som eksaminator. Der er 10 minutter til eget indlæg og derefter 15 minutters eksamination inden for egen/egne specialviden samt problemstillingen og 5 minutter til votering i alt 30 minutter. Der gives karakter efter 7 trinsskalaen. Materialer & Litteratur Andet Gruppen finder selv litteratur og materialer evt. med hjælp fra vejleder. Projektet introduceres i uge 39 og aflevering i uge 50. Se projektoplæg for nærmere informationer. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 32

33 Studieretning International lovgivning og politik Husdyr, Planter og Økonomi 3. sem. 36 lektioner, 120 studiearbejdstimer incl. studietur til EU s hovedsæde i Bruxelles, 4 ECTS Formål at give den studerende forståelse for i hvilken politisk, økonomisk og lovgivningsmæssig sammenhæng deres fag fungerer at den studerende relaterer et afgrænset område af studieretning / profession til globale forhold Viden Den studerende skal have viden om branchens struktur og placering i det danske samfund og globalt, herunder især vedrørende økonomi, samhandel, udvikling og kultur ligheder og forskelle mellem nationale og globale forhold Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at søge informationer om national og international lovgivning og politik indenfor deres studieområde indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til at anvende de søgte informationer til en sammenlignende analyse af et afgrænset problemfelt indenfor eget studieområde formidle resultater til interessegrupper Indhold Kursets indhold EU Opbygning via traktater og institutioner Landbrugspolitik Regionalpolitik WTO og andre internationale samhandelsorganisationer Nationale love og bekendtgørelser, EU love (direktiver og forordninger) og WTO love de politiske rammebetingelser for landbrugspolitikken nationalt og internationalt vandrammedirektiv, dyretransportdirektiv, landdistriktsdirektiv etc. Den studerende skal afslutte kurset med at kunne redegøre for nationale og internationale forhold for et afgrænset, selvvalgt emne med relation til studieretning, branche og erhverv. Der lægges vægt på sammenligning mellem nationale og internationale forhold f.eks national praksis og international lovgivning indenfor emnet. Den konkrete problemformulering godkendes af faglærer fra studieretningen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 33

34 UV metode Forelæsninger, opgaver og miniprojekter løses individuelt eller i grupper ved hjælp af IT værktøjer og fremlæggelse heraf, studierejse til Bruxelles og gæstelærere Evaluering Materialer og litteratur et evalueres gennem en fag prøve i følgende form: Individuel, mundtlig fremlæggelse vha. en PowerPoint præsentation Der medbringes en kildeliste / materialeliste som dokumentation Fremlæggelse varer ti min. incl votering EU økonomisk set Henrik Kureer Systime 1. udgave ISBN Love og direktiver Udvalgte artikler og internet Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Thuesen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 34

35 Studieretninger Formål International økonomi og politik Økonomi, 3 semester 63 lektioner, 135 studiearbejdstimer, 4,5 ECTS Vurdere virksomheders udviklingsmuligheder i en økonomisk globaliseret verden. Vurdere sandsynligheden for ændringer i de politiske rammevilkår og disses konsekvens for virksomheden. Anvende sin viden om international politik og markedsforhold til udvikling af virksomheden. Viden et bidrager til jordbrugsteknologens viden om: Økonomisk teori og metode til analyse og vurdering af prisdannelse i en international markedsøkonomi Teorier om valutakursdannelse Teorier om inflation, vækst, betalingsbalance, beskæftigelse og renteniveau Færdigheder et bidrager til jordbrugsteknologens færdigheder i at: Analysere den globale udvikling, de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold ud fra nationalregnskabsstatistik og anden relevant statistik Vurdere de nationale og internationale, økonomiske mål og politikker ved inddragelse af forskellige økonomiske prioriteringer Udtrykke sig overfor en bredere befolkningsgruppe Kompetencer et bidrager til jordbrugsteknologens kompetencer til at: Deltage i samfundsdebatten Indhold Gennemgang af det traditionelle nationaløkonomiske begrebsapparat herunder produktion, indkomstdannelse og prismekanisme, betalingsbalance og valutaforhold, arbejdsmarkedet, den finansielle sektor og økonomisk politik International handel samt de økonomiske organisationer med Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 35

36 hovedvægten lagt på EU og WTO UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Dialogbaseret klasseundervisning Gruppearbejde omkring konkrete aktuelle problematikker fra samfundsdebatten Horisont og andre dokumentarprogrammer inddrages, hvor det findes relevant Avisartikler, der problematiserer konkrete emner et afprøves i tværfagligt projekt Global Økonomi Ove Brix (nyeste version) Academica ISBN: Mulighed for suppleringsfag Global Økonomi på Akademi Merkonom. Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Andersen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 36

37 Studieretninger Formål UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet JURA Lov om landbrugsejendomme Alle studieretninger 8 lektioner At give den studerende viden, færdighed og kompetence indenfor lov om landbrugsejendomme. Den studerende skal have viden om o Lovens historik o Lovens administration o Lovens politiske baggrund og fremtid o Lovens relation til Lov om drift af landbrugsjorde og EU støtte Den studerende skal have færdigheder i relation til o Erhvervelse af landbrugsejendomme o Lovens virkeområde Den studerende skal opnå kompetence til at håndtere juridiske aspekter af: o Ejendomsoverdragelse o Reglerne om suppleringsjord o Oprettelse / nedlæggelse af en landbrugsejendom o Omlægning af landbrugsjorde o Tavle undervisning, cases og diskussion i klassen. Små test. et evalueres i projektsammenhænge. Kopier, cases, domme, sager fra jordbrugskommissionen og artikler. Undervisningen varetages af Hans Jørgen Stougaard fra Dalum Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 37

38 Studieretning Formål Jura grundlæggende erhvervsret Økonomi, 3. sem. 14 lektioner, 30 studiearbejdstimer, 1 ECTS At give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor relevante aspekter af juridiske retsregler Viden Den studerende skal have viden om : Retskilderne Domstolssystemet Aftaleret Forsikringsret, herunder konsekvenserne af afgivelse af urigtige oplysninger om forsikringsaftalens indgåelse samt reglerne om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Overenskomster og ansættelseskontrakter Ferielovens regler om optjening og afholdelse af ferie Arveregler Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at vurdere juridiske problemstillinger i relation til: Fuldmagtsforhold Ansættelsesret, herunder funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, bortvisning og godtgørelse Sikkerhedsstillelse ved køb / pantsætning af fast ejendom, herunder tinglysningslovens regler om prioritetsorden, sikringsakter, gyldighedsvirkningen samt ejendomsbestanddele og tilbehørspant Kompetencer Den studerende skal have kompetence til at håndtere udviklingsorienterede situationer inden for de juridiske aspekter af : Aftaleindgåelse Indhold UV metode Evaluering Materialer og litteratur Andet Gennemgang af love, bekendtgørelser, cases og diskussioner i klassen. Tavle, power point, små test Afsluttende, skriftlig intern prøve Kennet Fisher Föh, Lene Mandøe og Bjarke Tinten: Erhvervsjura videregående uddannelser, 2. udgave 2011, ISBN ansvarlig for fagbeskrivelse: Henrik Steen Andersen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 38

39 Studieretninger Formål UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet JURA Lov om landbrugsejendomme og handel med landbrugsejendomme Økonomi, 3. sem. 21 lektioner, 45 studiearbejdstimer, 1,5 ECTS At give den studerende viden, færdighed og kompetence indenfor lov om landbrugsejendomme. Herudover at give den studerende indsigt i hvordan landbrugsejendomme kan handeles under almindelige og nødlidende omstændigheder. Den studerende skal have viden om o Lovens historik o Lovens administration o Lovens politiske baggrund og fremtid o Lovens relation til Lov om drift af landbrugsjorde og EU støtte o De juridiske rammer vedr. handels med nødlidende ejendomme Den studerende skal have færdigheder i relation til o Erhvervelse af landbrugsejendomme o Lovens virkeområde o At se hvilke muligheder der er for omsætning af landbrugsejendomme. Den studerende skal opnå kompetence til at håndtere juridiske aspekter af: o Ejendomsoverdragelse o Reglerne om suppleringsjord o Oprettelse / nedlæggelse af en landbrugsejendom o Omlægning af landbrugsjorde o Handle med landbrugsejendomme o Gældsovertagelse o Processen vedr. varetagelse og omsætning af ejendomme Tavle undervisning, cases og diskussion i klassen. Små test. et evalueres ved en intern prøve og hvor det indgår i projektsammenhænge. Kopier, cases, domme, sager fra jordbrugskommissionen og artikler. Undervisningen varetages af Hans Jørgen Stougaard fra Dalum samt eksterne undervisere. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 39

40 Studieretning Formål Strategi projekt Økonomi, 3. sem. 49 lektioner, 105 studiearbejdestimer, 3,5 ECTS At give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor strategisk planlægning gennem teoretisk viden og færdigheder fra især følgende fag: Markedsføring, International økonomi og politik, Produktionsøkonomi, Investering og finansiering samt Erhvervsøkonomi. et træner den studerende i samarbejdet med og formidling til en kunde / klient og giver praktisk erfaring op til faget Rådgivningslære på 4. semester. Viden Den studerende skal have viden om : politiske, markedsmæssige og økonomiske forhold af betydning for jordbrugserhvervet teorier og modeller, der beskriver samspil mellem virksomheden og det omgivende samfund Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i : selvstændigt at indsamle, bearbejde, analysere og vurdere relevante informationer i forbindelse med strategiudvikling for en jordbrugsvirksomhed Udarbejde en samlet strategiplan for en udvalgt virksomhed og vurdere effekten af de foreslåede løsninger Kompetencer Den studerende skal have kompetence til at : Formidle og rådgive indenfor strategi Vurdere økonomiske, ledelsesmæssige og strategiske problemstillinger ved anvendelse af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning Indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag Indhold UV metode Evaluering Materialer og litteratur Introduktion Kundebesøg Strategisk analyse med særlig vægt på økonomianalyse Opstilling af alternativer og budgetter Risikostyring Skriftlig og mundtlig kommunikation med kunden Introduktion, bedriftsbesøg, kundemøde, vejledning, afleveringer og feedback Der skal afleveres 1 rapport, indeholdende en strategisk analyse og en præsentation af den valgte strategi og projekt. Projektet vil blive vurderet med bestået / ikke bestået. International markedsføring Finn Rolighed Andersen m.fl. Trojka 4. udgave ISBN: Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 40

41 Videnscenter for jordbrug : Udleverede materialer regnskaber og indsamlede informationer Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Thuesen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 41

42 Studieretninger Formål Immunitet og sundhed JT husdyr, 3. semester 42 lektioner, 3 ECTS, 90 studiearbejdstimer Den studerende skal opnå en indsigt i husdyrproduktioners sundhedsmæssige udfordringer samt lære om værktøjer til at udarbejde løsningsmuligheder, der er praktisk biologisk holdbare. Viden Den studerende har viden om: Immunologi Identifikation, forebyggelse og helbredelse af husdyrenes almindeligste sygdomme samt sundhedsstyring Færdigheder Den studerende kan: Vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder til sundhedsstyring på besætningsniveau Formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder sundhedsstyring til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for biologisk grundviden i relations til husdyrenes immunitet og sundhed Rådgive og vejlede om immunitet og sundhed i husdyrproduktioner Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Immunsystem, antibiotika og resistens Almindelige sygdomme og frygtede sygdomme samt deres forebyggelse og behandling Sanering Sundhedsstyring Case med udgangspunkt i konkret husdyrproducent Formidling af løsning Svinekongres Klasseundervisning med opgaver Ekskursioner/indledere udefra Der vil løbende være afleveringer og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventelig aktiv deltagelse ved disse opgaver samt aktiv deltagelse i faget. Bøger/kompendier: Fysiologibogen den levende krop, Nucleus, ISBN: , Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 42

43 pris: 310 kr Kvægets ernæring og fysiologi, bind 2. Lægges på Fronter. Hjemmesider Svin: sus.dk/sus/da DK/Info/Video+om+SPF/ Kvæg: ogforebyggelse/sider/startside.aspx ogdyrevelfaerd/sider/startside.aspx Hest: Supplerende litteratur: Bækbo P. & Larsen L.P., 2005: Sundhed og sygdom hos svin. 5. udgave, landbrugsforlaget, ISBN: , 239 kr. Clausen E., Falk Rønne J. & Fræhr E., 2011: Hestehold en grundbog.3. udg., 3. opl. Landbrugsforlaget. ISBN: kr. Lauersen A.K. & Marcussen D., 2009: Malkekvæghold. 5. udg. Landbrugsforlaget. ISBN: kr. Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 43

44 Studieretninger Formål Plantetema (P) Planter 3. semester 80 lektioner, 135 studiearbejdstimer, 4,5 ECTS ets mål er, at den studerende Opnår viden om: Planteproduktion på virksomhedsniveau Forhold af betydning for økonomien i planteproduktion Kendskab til forskellige dyrkningsprincipper Samspillet mellem planteproduktion, miljø og lovkrav Færdigheder: Udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien i tilknytning til planteproduktionen Kombinere viden inden for plantevækst, ernæring, kulturforhold og teknik i forhold til miljøpåvirkninger Rådgive og vejlede om planteproduktionsmæssige forhold. Kompetencer: Analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for planteproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøj og lovgivning Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Kornafgrøder Speciel afgrøder Økologi, Energi afgrøder Græsfrø m.m. Foderafgrøder Efterafgrøder En kombination af undervisning, vejledning og selvstudie. De studerende udarbejder opgaver og cases. Både det skiftelig produkt og præsentation af de udarbejde opgaver og cases indgår i vurdering af studieaktivitet Lærebøger anvendt på hoveforløb på Landmandsuddannelsen Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 44

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK)

Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK) Studieordning Jordbrugsteknolog- uddannelsen (AK) Version 3 August 2011 Academy Profession Degree Program in Agro Business and Landscape Management. Forord Denne studieordning er udarbejdet for jordbrugsteknologuddannelsen,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13

Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13 Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13 Uddannelsesplan for 1. semester på Tietgen Business College/Dalum Landbrugsskole August 2011 Forord Velkommen til 1. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Tietgen

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN?

HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN? PROFESSIONSBACHELOR I JORDBRUGSVIRKSOMHED HVAD SKAL DU LAVE EFTER FERIEN? HAR DU LYST TIL AT UDFORDRE DIG SELV OG TAGE ET VIGTIGT SKRIDT I RET- NINGEN AF JOB INDEN FOR RÅDGIVNING, PROJEKTLEDELSE, ØKONOMISTYING,

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense

FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk. Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense FOR DIG DER VIL LIDT MERE... Fortsæt din uddannelse på Dalum Landbrugsskole i Odense Telefon 66 13 21 30 dalumlandbrugsskole.dk Afd. Dalum Landbrugsvej 65 5260 Odense S Afd. Korinth Spanget 7 5600 Faaborg

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere