Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13"

Transkript

1 Jordbrugsteknologuddannelsen JT Uddannelsesplan for 3. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt og Dalum landbrugsskole. August 2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 1

2 Forord Velkommen til 3. Semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt/Dalum Landbrugsskole. Vi håber du har samlet energi og indtryk i ferien og er klar til arbejdet. Du er nu halvvejs i studiet og forhåbentlig faldet godt til, så denne uddannelsesplan har primært til formål at fortælle hvad der er planlagt for 3. semester og forberede dig på hvad, der skal ske på 4. og sidste semester De konkrete aktiviteter, der er planlagt i uddannelsesforløbet er baseret på centralt fastsatte mål for uddannelsen i form af uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningen, som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige JT-skoler i landet. Den måde vi i detaljer har tilrettelagt studiet her på EAL/DLS er desuden påvirket af vores værdier og prioritering af metode. Vi lægger vægt på: Rummelighed, forskellighed er en styrke Langtidsholdbare kompetencer - Lær at lære Studie- og samarbejds-kompetencer prioriteres højt Den studerendes frihed til at forfølge interesser og muligheden for at specialisere i nicher gennem projekter Formidling af viden er lige så væsentlig som at tilegne sig kompetencer Vi er ambitiøse på vores studerendes vegne I uddannelsesplanerne finder du en lektionsoversigt for hver af studieretningerne, som viser hvilke fag, du skal have på semestret. Derefter kan du læse specifikt om det enkelte fag. På kalenderen, som er fælles for alle studieretninger på 3. Semester, kan du se de planlagte aktiviteter, undervisningsfrie perioder mm. Semestret afsluttes med to officielle, formelle eksamener i form af Tværfagligt Projekt og Valgprojekt. Desuden vil der i de enkelte fag være nogle bundne forudsætninger. Se evaluering i de enkelte fagbeskrivelser og Oversigt over eksamener og fagprøver. Vi håber du kommer hurtigt i omdrejninger efter en dejlig lang ferie. God arbejdslyst Dalum, d , JT lærerteam Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 2

3 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 3

4 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 4

5 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 5

6 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 6

7 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 7

8 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 8

9 6. Oversigt over eksaminer og fagprøver På Jordbrugsteknolog- uddannelsen er der et begrænset antal officielle eksamener, der vil fremgå af dit endelige eksamensbevis. Disse eksamener er vist i nedenstående oversigt. Alle fag, der indgår i uddannelsen evalueres gennem disse eksamener. Navn Form og indhold Karakter ECTS Intern / Ekstern 1. semester Metodeprojekt lig og metodisk del 7-trins skala 6 (20) ECTS Intern 2. semester 1. års prøve 2 delt. 7-trins skala 6,5 (35) ECTS Ekstern Dels skriftlig eksamen, dels projekteksamen 3. semester Tværfaglig projekt-eksamen Dækker obligatoriske emner og studieretningsemner 6 (25) ECTS Intern Valgprojekt Fordybelse i et specifikt emne indenfor speciale 4,5 (15) ECTS Ekstern 4. semester Praktik Afvikling af forløb samt skriftlig rapport Godkendt/ ikke godkendt 15 ECTS Intern AEP 10 ECTS Ekstern I alt 120 ECTS Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 9 1

10 Forudsætninger: 1. årsprojeket skal være bestået før den studerende kan gå op til de efterfølgende eksamener. 1.årsprøven dækker 50% af pensum for 1. og 2. semester og mindst 0 fra de obligatoriske emneområder. Den skal være bestået senest 2 år efter studiestart. Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprojekt. Ekstern eksamen betyder, at censor er beskikket af det centrale censorkorps. Intern eksamen betyder, at skolen selv udpeger censorer. Når du er tilmeldt studiet er du automatisk tilmeldt eksamenerne. Eventuel framelding fra eksamen skal ske senest 1 uge inden afleveringsfristen. Foreligger rettidig framelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøvegange som påbegyndt. Hvis du bliver forhindret i at deltage i en eksamen p.gr.a. sygdom, skal du fremvise en lægeerklæring. Se i øvrigt Eksamensbekendtgørelse BEK nr 714 af 27/06/2012 på Supplerende eksaminer/fagprøver Ud over disse officielle eksamener er der til de enkelte fag knyttet nogle bundne forudsætninger som skal afleveres det kan være opgaver, projekter eller fagprøver, disse dokumenterer den studerendes studieaktivitet i de enkelte fag. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 10

11 7. Studieaktivitet Hvis det kniber med at overkomme alle udfordringerne, gælder det om at bede om hjælp, inden du kommer bagefter. Snak med dine medstuderende, din studieretningskoordinator, dine faglærere og studiekoordinator. Du kan få moralsk støtte, trøst og forståelse samt tips til at prioritere din indsats og tid. Men snyd ikke dig selv; i sidste ende er det kun din egen arbejdsindsats og præstation, der tæller. Manglende studieaktivitet kan medføre udmelding fra studiet. Grundlaget for vurdering af studieaktivitet fremgår af fagbeskrivelserne for de enkelte fag i denne uddannelsesplan. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 11

12 Studieretninger Formål Avl JT husdyr 28 lektioner, 2 ECTS, 60 studiearbejdstimer Den studerende skal opnå en indsigt i avlssystemer, der kvalificerer til at kunne forholde sig fagligt til og medvirke ved løsning af avlsproblematikker. Viden Du får viden om avlsteori og avlsværdivurdering Du får indsigt i avlsplanens opbygning på populationsniveau Færdigheder Du skal kunne anvende avlsteori, og avlsmæssige analyser Du skal kunne foretage avlsplanlægning på besætningsniveau Kompetencer Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at forstå hvordan der opnås maksimal avlsfremgang på populationsniveau Du opnår færdigheder, så du kan rådgive og vejlede brugere til optimal avlsfremgang Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Avlsmål og inddekssystemet Metoder i avlsselskaber (animal model, genetisk selektion, indavlsstyring) Analyser i forbindelse med avl Avlsplanlægning Afsætning af avlsdyr Klasseundervisning med opgaver Ekskursioner/indledere udefra Der vil løbende være afleveringer og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventelig aktiv deltagelse ved disse opgaver samt aktiv deltagelse i faget. Bøger/kompendier: Christensen L.G., Husdyravl teori og praksis. Biofolia. Mark, T., Applied Animal Breeding for Different Species with focus on Danish circumstances. KU life. Hjemmesider Svin: Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 12

13 ex.dk/brochurer.asp Kvæg: Hest: Andet et bygger videre på viden fra genetik og statistik Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 13

14 Studieretninger Formål Akvatisk økologi Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at give den studerende indsigt i og erfaringer med akvatiske miljøers økologi og kvalitetsbedømmelse. Viden Vandets kredsløb og grundvandsdannelsen Grundlæggende kendskab til søers og vandløbs økologi og karakteristiske dyre og planteliv. Metoder og værktøjer til kvalitetsbedømmelse af vandløb og søer Metoder, love og principper der ligger til grund for forvaltningen af det danske vandmiljø Metoder til forebyggelse af forurening af vandmiljøet Færdigheder Erfaringer med kvalitetsbedømmelse af vandmiljøer Evne til at analysere og forstå sammenhænge mellem akvatiske økosystemers livsformer, abiotiske forhold, produktion og næringsforhold Høj grad af fortrolighed med og evne til at analysere og vurdere datasæt, grafer o. lign. med baggrund i vandmiljøet. Kompetencer Analysere og informere bredt om spørgsmål vedrørende vandmiljøet Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Overfladevand og grundvandsdannelse Sø og vandløbsøkologi Kvalitetsbedømmelse af søer og vandløb Spildevand og rensning af spildevand Vandløbsloven, regulativer og vandløbs vedligeholdelse Vandløbs og sørestaurering Klasseundervisning, prøvetagning, ekskursioner, opgaver. Aflevering af opgavekatalog, spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Sand Jensen, Kaj & Lindegaard, Claus (2004): Ferskvandsøkologi. Gyldendal. Udleverede artikler fra nettet om: Vandløbsbedømmelse, Fysisk indeks, Vandløbslov, Vandrammedirektiv, Vandplaner, Vandløbspleje, Vandløbsregulativer, Sørestaurering. Udleverede Dias. Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 14

15 Studie retninger Formål International lovgivning og politik bibliotek Alle, 3. sem 12 lektioner, 30 studiearbejdstimer, 1 ECTS At give den studerende træning i at opsøge, kontakte og anvende internationale abstracts, udenlandske vidensbaser og kontaktpersoner At introducere den studerende til fagligt basisnetværk internationalt et lægger op til anvendelse af internationale kilder eller internationale aspekter i efterfølgende projekter og eksamener (specielt valgprojektet) et bidrager til opfyldelse af følgende mål: Viden Har viden om teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden over grænser Færdigheder og Kan indsamle relevante informationer fra udenlandske kilder Kan relatere afgrænsede områder af sin profession til globale forhold Kompetencer Kan samarbejde med fagkolleger med anden sproglig og kulturel baggrund Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Bibliotekskundskab søgning i internationale abstracts og vidensbaser Gæstelærere Øvelser relateret til den enkeltes studieretning Forelæsninger, opgaver og øvelser et evalueres i valgprojektet, som er en formel eksamen med ekstern censur Materiale udleveres Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 15

16 Studieretninger Formål Internationalt miljø og natur Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at styrke det internationale perspektiv på udvalgte dele af miljø og naturområdet Viden Har indsigt i opbygningen og virkemåden af EU s institutioner og samspil med nationale parlamenter og institutioner Er fortrolighed med implementeringen af habitat og fuglebeskyttelsesdirektiv i dansk lovgivning og forvaltning Har kendskab til hvordan en eller flere konkrete ressourceproblematikker behandles i en global sammenhæng Har kendskab til udvalgte konventioner o CITES o RAMSAR o BONN Har kendskab til konceptet Payment for Environmental Services (PES) Færdigheder Kan informere om forløbet fra direktiv til national lovgivning og administrativ praksis Kan analysere og vurdere omfanget af og kravene til de internationale naturområder Kan beskrive fordele og ulemper ved PES Kompetencer Kan rådgive om NATURA 2000 Kan informere om behandlingen af udvalgte globale tematikker og samarbejdsforhold Kan udarbejde forslag til implementering af PES Indhold EU s fuglebeskyttelsesdirektiv, EU s habitatdirektiv, miljømålsloven + følgelove, international naturbeskyttelse, bæredygtig handel og Payment for Environmental Services (PES) UV metode Klasseundervisning, gæstelærere, opgaver og ekskursioner Evaluering Materialer & Litteratur Andet Afleveringer og afsluttende opgave med fremlæggelse. EU s habitatdirektiv EU s fuglebeskyttelsesdirektiv Miljømålsloven (+ skovlov og naturbeskyttelseslov) Internationale konventioner og aftaler Udleveret materiale Der må forventes kørsel i egne biler til ekskursioner Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 16

17 Studieretninger Formål Viden. Færdigheder Kompetencer Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Jordbrugsøkonomi Husdyr og planter 3. sem. 28 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS At give den studerende kendskab til den samlede økonomi på jordbrugsbedrifter med givne produktioner herunder omkostningsstruktur og kapitalindsats. Den uddannede får: Kendskab til økonomiske nøgletal i en jordbrugsproduktion. Kendskab til økonomiske sammenhænge indenfor jordbrugsproduktion. Kendskab til økonomiske styringssystemer indenfor jordbrugsproduktion Kendskab til dækningsbidragskalkuler og økonomisk optimering på bedriftsniveau Den uddannede kan: Analysere og vurdere vigtige økonomiske forhold i en jordbrugsvirksomhed Analysere og vurdere bedriftens kapacitetsudnyttelse Vurdere en produktions indflydelse og konsekvens for jordbrugsvirksomhedens samlede økonomi Beregne og formidle beslutningsgrundlag for produktionsøkonomisk optimering Den uddannede kan: Forestå økonomisk planlægning og rådgivning. I samarbejde med andre udarbejde og formidle løsninger på forskellige problemstillinger Årsrapporten og dens nøgletal Analyse og vurdering af årsrapport Kapacitetsomkostninger og omkostningsstrukturer i jordbrugsvirksomheder Grundlæggende investeringsberegninger Grundlæggende finansieringsberegninger Budgettering, planlægning og vurdering af budgetter Følsomheds og konsekvensberegninger på ændringer i produktionen Undervisningen gennemføres som dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde et evalueres hvor det indgår i projekter Noter, hjemmesider m.m. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 17

18 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 18

19 Studieretninger Formål Planteforædling Planter 3. semester 20 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS ets mål er, at den studerende Viden: Du opnår viden om principper i planteforædling Du får indsigt i planteforædlings betydning for planteproduktion i landbruget Færdigheder: Du kan tolke forsøgsresultater i forbindelse med planteproduktion i landbruget Du kan håndtere GMO afgrøder Du kan udvælge sorter på baggrund af genetiske egenskaber Du kender til reglerne for fremavl i dansk landbrug Kompetencer: Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at forstå betydning af planteforædling for fremgang for planteproduktion i forbindelse med landbrug. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Traditionel planteforædling Metoder i fremstilling af GMO planter GMO kørekort Forsøgsopgørelse og opstillinger Fremavl og udsæd En kombination af undervisning, vejledning og selvstudie Der vil løbende være afleverings og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventning om aktiv deltagelse ved disse opgaver. Genmodificerede planter (GM) dyrkning og håndtering, Landbrugsforlag Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 19

20 Studieretninger Formål Landskab og vegetationsøkologi Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at give de studerende en dybere indsigt i naturtyper og grundlæggende forhold for planters forekomst og levevilkår. Viden Et teoretisk og praktisk kendskab til planter og plantebeskrivelser og til vegetationsøkologien i Danmark, primært de vigtigste danske naturtyper og deres forudsætninger. Grundlæggende viden om bestande og bestandsopgørelser Færdigheder Er i stand til at analysere og forstå planters forekomst og forskellige livsstrategier Evner at analysere og forstå dynamikken og indholdet i et naturområde Kompetencer Er i stand til at pege på strategier til undgåelse, modvirkning eller løsning af miljøskabte problemer Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Grundlægende om sammenhængen mellem planter, jordbund og økologiske forhold, herunder Jordbundslære Næringsrige og næringsfattige naturtyper Succession Vegetationstyper, livsformer Naturkvalitet Drift og pleje af naturtyper Undgåelse af miljøproblemer Ekskursioner, plantebestemmelse, oplæg, opgaver. Krav om aflevering af opgavekatalog, spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Pindborg, U. m.fl. (1994): 40 danske træer og buske. Miljøministeriet. Petersen, P.M. og Vestergaard, P. (2006): Vegetationsøkologi. Gyldendal. Dias om jordbund, vegetation og succession. Udleverede papirer. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 20

21 Studieretninger Formål Markedsføring og international afsætning Økonomi, 3 semester 3 ECTS 42 lektioner, 90 studiearbejdstimer At introducere den studerende til en virksomheds konkurrencesituation, at udvælge målgruppe(r) ud fra en segmentering, at differentiere og positionere en virksomhed og dens produkter, at introducere de 7 P er, markedsføringsplanen samt en virksomheds internationaliseringsproces. Viden Den studerende skal have viden om Og forståelse for en branches konkurrenceforhold Og forståelse for segmenteringskriterier/variable, differentieringsmuligheder og positioneringsstrategier Og forståelse for internationaliseringsteorier, modeller og strategier Og kunne reflektere over handlingsparametrene, de 7 P er, på hjemmemarkedet såvel som internationale markeder Og forståelse for markedsføringsplanens indhold og anvendelse Marketing og salgsbudgetter Betydningen af internationale kompetencer Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at Opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens udvikling af handlingsparametrene på strategisk, taktisk og operationelt niveau på hjemmemarkedet såvel som på internationale markeder Opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens valg af målgrupper og positioneringsstrategi. Opstille løsningsmuligheder for virksomhedens vækst. Opstille løsningsmuligheder for virksomhedens internationalisering, herunder markedsscreening, markedsvalg og indtrængningsstrategier på internationale markeder Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 21

22 Vurdere af de økonomiske konsekvenser af løsningsmulighederne Opstille og formidle markedsføringsplanen til samarbejdspartnere og brugere Vurdere forskellige strategimuligheder i forbindelse med analyse af en branches konkurrenceforhold Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til at Håndtere markedsføringsplanlægning for virksomheden Deltage i organiseringen, implementeringen og opfølgningen på markedsføringtiltag Indhold Konkurrencesituation, Segmentering, Differentiering, Positionering, de 7 P er, markedsføringsplanen samt internationaliseringsproces. UV metode Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg/ opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse Evaluering et afprøves i tværfagligt projekt Materialer & Litteratur International Markedsføring, 4. udgaven fra forlaget Trojka Artikler mv. Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Knud Erik Møllegaard Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 22

23 Studieretninger Formål Miljøgodkendelser ansøgning, behandling og godkendelse Miljø & Natur, Husdyr, Planter 28 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS At den studerende kender til Lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug og anmelderordningen og kender til ansøgnings, behandling og godkendelsesprocedure. Viden: o Kender lovgivning på området o Kender værktøjet husdyrgodkendelse.dk o Kender arealinfo.dk o Er bekendt med Natur og Miljøklagenævnets afgørelser af husdyrsager Færdigheder: o Kan udfylde informationer i husdyrgodkendelse.dk o Kan screene en specifik ejendom for N og P klasser, naturområder samt udpege fokuspunkter mht. lugtgener Kompetencer: o Kan udarbejde en forundersøgelse for udvidelse af et husdyrbrug o Kan udføre grundliggende beregninger i husdyrgodkendelse.dk o Kan vurderer muligheden for godkendelse af en ansøgning om miljøgodkendelse (sagsbehandling) Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Lovgivning og bekendtgørelser vedr. miljøgodkendelse til husdyrbrug Forundersøgelse/screening af ønsket husdyrudvidelse Kvælstofudvaskning Fosforoverskud Ammoniakemission og naturtyper Lugtgener Procedure for sagsbehandling Procedure for klager Klasseundervisning med IT øvelser, ekskursioner, gæstelærer. Det er nødvendigt at deltage i hovedparten af IT øvelserne og der udarbejdes og afleveres en opgave i forbindelse med fagets afslutning. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Vejledninger til udarbejdelse af ansøgningsmateriale Vejledning til sagsbehandling af husdyrsager Der vil sandsynligvis blive brug for egen NemID for at logge på husdyrgodkendelse.dk Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 23

24 Studieretninger Formål Naturforvaltning Miljø og natur 56 lektioner, 4 ECTS Formålet med faget er at gøre den studerende fortrolig med den lovgivning og administrative praksis, som er central for forvaltningen af det åbne land. Viden Regler og love for arealanvendelse i det åbne land Kriterier for registrering og vurdering af arealbindinger, Indsigt i det danske plansystem, dets samspil med EU og betydningen af internationale aftaler på natur og miljøområdet. Sagsgang i forbindelse med klager o.lign. Indsigt i de biogeologiske sammenhænge, der ligger til grund for krav til kvalitetsstatus i love og direktiver Færdigheder Fortrolig med IT krav til anvendelse af kort og datamateriale Forstå og anvende registreringsdata og arealbindinger til vurdering og løsning af konkrete opgaver analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning Kompetencer Planlægge og rådgive inden for miljø og naturområdet Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Lovstof: Planlov, naturbeskyttelseslov, skovlov, vandløbslov, miljømålslov, lov om drift af landbrugsjorder, habitat, fugle og vandrammedirektiv. Landsplanlægning, direktiver, regionplanlægning, kommune og lokalplanlægning, naturstyrelsens kontorer, mm. Udvalgte klagesager. Interessekonflikter Oplæg, opgaver, fremlæggelser, besøg, ekskursioner. Aflevering af opgavekatalog (krav for studieaktivitet), spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Jensen, C.B. m.fl. (2006): Økologi og naturforvaltning. NUCLEUS. Alt yderligere materiale hentes fra nettet eller udleveres som kopier/dias. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 24

25 Studieretninger Formål Naturvenlig drift Miljø & Natur 28 Lektioner, 2 ECTS Formålet med faget er at give den studerende en dybere indsigt i metoder til at pleje naturarealer. Viden Kender til samspillet mellem kulturlandskabet og dyrkningsmetoder. Kender til samspillet mellem miljøvenlig drift (afgræsning) og natur og miljø. Kender til fysiologien hos drøvtyggere og heste, med særlig henblik på næringsstofomsætning og sundhed. Kender til fagudtryk med relation til emneområdet. Kender til de dyre og fuglearter der er aktuelle i forhold til naturpleje. Kender til de metoder der benyttes for at måle effekterne af driftsformerne. Færdigheder Kan anvise metoder til pleje af naturområder Kan vurdere hvilke dyrearter der passer bedst til naturpleje på forskellige naturtyper. Kan estimere hvor mange dyr et areal kan bære. Kan udarbejde lønsomhedsberegninger på naturplejen. Kompetencer Kan rådgive om hensigtsmæssige metoder til pleje af naturområder Indhold UV metode Evaluering Materialer & Husdyr afgræsning med husdyr Botanik giftige planter Driftsledelse Økonomi Zoologi og ornitologi Klasseundervisning Ekskursioner Løsning af mindre opgaver Gruppeopgaver med fremlæggelse og diskussion Løbende aflevering og fremlæggelse af uddelte opgaver evalueres af læreren og indgår i bedømmelsen af studieaktivitet. Græsning og høslæt i naturplejen, Skov og Naturstyrelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 25

26 Litteratur Andet Kødkvæg som naturplejere, Dansk Landbrugsrådgivning Pleje af strandeng med kvier og får. Projektrapport til Direktoratet for FødevareErhverv Uddelte kopier på klassen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 26

27 Studieretninger Formål Projektudvikling, fundraising og iværksætteri Alle 20 lektioner, 45 studiearbejdstimer, 1½ ECTS At give den studerende indblik i værktøjer, der kan bruges aktivt i forbindelse med projektudvikling og fundraising samt afprøvning af disse. Samt opfordre til aktivt netværkspleje. Viden: o Kender projektudviklingsværktøjer o Kender metoder til projektbeskrivelse o Kender støtteordninger under Landdistriktsprogrammet og andre støtteordninger formål, målgruppe, betingelser for ansøgning m.v. o Har en grundlæggende viden om iværksætteri som begreb Færdigheder: o Kan vurderer om en projektidé kan udvikles til et konkret projekt o Kan opstille et foreløbigt, men realistisk budget for implementering af et projekt o Kan formidle projektideen til interessenter herunder formål, målgruppe, finansiering, resultat/udbytte m.m. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Kompetencer: o Kan udvikle en ide og formidle projektbeskrivelsen til udenforstående o Kan søge målrettet efter viden om projektudvikling og projektmidler o Kan arbejde målrettet med udviklingen af eget netværk Projektudvikling fra ide til virkelighed Fundraising ansøgning om projektmidler Formulering af eget projekt Hvad er en iværksætter Netværk Klasseundervisning, øvelser og gruppearbejde Aktiv deltagelse i gruppearbejde samt mundtligt oplæg Div. udleveringskopier, artikler og hjemmesider. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 27

28 Studieretninger Formål Husdyr reproduktion Husdyr 28 Lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS Formålet med faget er at give den studerende indsigt i produktionsdyrs reproduktion med fokus på de biologiske processer i dyret Viden: Kurset bidrager til, at den studerende får viden om: Husdyrenes reproduktionsforhold, analyser og strategi. Færdigheder: Kurset bidrager til, at den studerende kan: Vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder til reproduktionsstyring på besætningsniveau. Formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder om husdyrenes reproduktion til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer/færdigheder: Kurset bidrager til, at den studerende kan: Rådgive og vejlede om reproduktionsmæssige forhold i husdyrproduktionen. Indhold Kurset omhandler Reproduktionsorganer Hormoner Praktisk reproduktion Reproduktionsstyring Reproduktionsanalyser nøgletal for reproduktion Reproduktionsproblemer og mulige løsninger Der vil i undervisningen hovedsageligt være fokus på ovennævnte forhold hos kvæg og svin, men der vil undervejs også være mulighed for at beskæftige sig med andre dyr f.eks. hest. UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Undervisningen gennemføres som en kombination af tavle og dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde, ekskursioner samt større og mindre opgaver. I opgaverne vil der blive lagt vægt på brug af mundtlige præsentationer som supplement til skriftlige besvarelser. Forudsætning for studieaktivitet er, at den stillede caseopgave besvares. Nutritional physiology of pigs Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 28

29 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 29

30 Studieretninger Formål Valgprojekt Miljø og natur, Husdyrproduktion, Planteproduktion, Jordbrugsøkonomi og driftsledelse. 4 ECTS Formålet med valgprojektet er at give den studerende mulighed for at fordybe sig teoretisk eller praktisk i et selvvalgt emne med baggrund i en aktuel problemstilling. Det anbefales, at den studerende indkredser og fordyber sig i et emne, som teoretisk eller praktisk kan være med til at kvalificere det kommende praktikforløb eller det afsluttende eksamensprojekt. Det er et krav til projektet, at det i sin emnebehandling inddrager og belyser relevante internationale aspekter, f.eks. inden for lovgivning og administration, internationale aftaler og samarbejdsformer, markedsføring eller organisation. Viden Projektemnet skal behandles på en fagligt aktuel og fyldestgørende måde og inddrage en relevant international problematik Færdigheder Teori og praksis skal kombineres ved løsning af opgaver inden for det valgte emne, Der forventes en høj grad af sikkerhed i de sproglige formuleringer og dispositionen af stoffet. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Kompetencer I behandlingen af emnet skal inddrages kilder, personer og temaer fra forskellige interesse og faggrupper, Citerede kilder og personer skal have den fornødne troværdighed og relevans, Opgaver skal løses professionelt i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation. Idéoplæg, kontakt til problemejer og andre relevante samarbejdspartnere, problemformulering, internationale perspektiver, analyse og databehandling, teorier og modeller, kildekritiske betragtninger, lay out, sammenfatninger og konklusioner, perspektiveringer. Projektoplæg og vejledning Projekteksamen, ekstern censur Af relevans for projektemnet og efter eget valg. Der kan arbejdes individuelt eller i grupper, gerne på tværs af studieretninger. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 30

31 Studieretninger Formål Tværfagligt projekt Alle 6 ECTS, 180 studiearbejdstimer At evaluerer målopfyldelsen for den enkelte studerende samt at træne den studerende i at arbejde med en selvvalgt og tværfaglig problemstilling omkring en virksomhed (evt. opstart af egen virksomhed), myndighed eller organisation med relation til jordbrugserhvervet. Den studerende arbejder desuden målrettet med tværfagligt samarbejde. Viden: Den branchestruktur og samfundsrelation, der er relevant for problemstillingen Anvendte teorier, metoder og praksis i relation til problemstillingen Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden og Relevant lovgrundlag Færdigheder: Anvende relevante (for problemstillingen) styringssystemer inden for projekt, produktions, økonomi, kvalitets og miljøstyring Forstå og formidle viden om problemejers organisation, styring, tilpasning og udvikling Formidle jordbrugsfaglig viden Vurdere produktion og service og sagsbehandling i forhold til metoder og lovgivning Kompetencer: Håndtere komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag Bearbejde problemstillinger og udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag, samt vurdere effekten af de foreslåede løsninger Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og tilegne sig ny viden og færdigheder i relation til problemstillingen Indhold UV metode Det tværfaglige projekt skal tage udgangspunkt i en konkret og relevant problemstilling i relation til en jordbrugsvirksomhed, en myndighed eller en organisation med relationer til jordbrugsområdet herunder miljø og natur. Tværfagligt gruppearbejde, metodefaglige indlæg, vejledning samt midtvejsopponering. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 31

32 Evaluering Eksamen finder sted den december Der eksamineres individuelt med intern censor. Eksaminator er som udgangspunkt hovedvejleder, men faglig vejleder kan efter aftale træde ind som eksaminator. Der er 10 minutter til eget indlæg og derefter 15 minutters eksamination inden for egen/egne specialviden samt problemstillingen og 5 minutter til votering i alt 30 minutter. Der gives karakter efter 7 trinsskalaen. Materialer & Litteratur Andet Gruppen finder selv litteratur og materialer evt. med hjælp fra vejleder. Projektet introduceres i uge 39 og aflevering i uge 50. Se projektoplæg for nærmere informationer. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 32

33 Studieretning International lovgivning og politik Husdyr, Planter og Økonomi 3. sem. 36 lektioner, 120 studiearbejdstimer incl. studietur til EU s hovedsæde i Bruxelles, 4 ECTS Formål at give den studerende forståelse for i hvilken politisk, økonomisk og lovgivningsmæssig sammenhæng deres fag fungerer at den studerende relaterer et afgrænset område af studieretning / profession til globale forhold Viden Den studerende skal have viden om branchens struktur og placering i det danske samfund og globalt, herunder især vedrørende økonomi, samhandel, udvikling og kultur ligheder og forskelle mellem nationale og globale forhold Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at søge informationer om national og international lovgivning og politik indenfor deres studieområde indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til at anvende de søgte informationer til en sammenlignende analyse af et afgrænset problemfelt indenfor eget studieområde formidle resultater til interessegrupper Indhold Kursets indhold EU Opbygning via traktater og institutioner Landbrugspolitik Regionalpolitik WTO og andre internationale samhandelsorganisationer Nationale love og bekendtgørelser, EU love (direktiver og forordninger) og WTO love de politiske rammebetingelser for landbrugspolitikken nationalt og internationalt vandrammedirektiv, dyretransportdirektiv, landdistriktsdirektiv etc. Den studerende skal afslutte kurset med at kunne redegøre for nationale og internationale forhold for et afgrænset, selvvalgt emne med relation til studieretning, branche og erhverv. Der lægges vægt på sammenligning mellem nationale og internationale forhold f.eks national praksis og international lovgivning indenfor emnet. Den konkrete problemformulering godkendes af faglærer fra studieretningen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 33

34 UV metode Forelæsninger, opgaver og miniprojekter løses individuelt eller i grupper ved hjælp af IT værktøjer og fremlæggelse heraf, studierejse til Bruxelles og gæstelærere Evaluering Materialer og litteratur et evalueres gennem en fag prøve i følgende form: Individuel, mundtlig fremlæggelse vha. en PowerPoint præsentation Der medbringes en kildeliste / materialeliste som dokumentation Fremlæggelse varer ti min. incl votering EU økonomisk set Henrik Kureer Systime 1. udgave ISBN Love og direktiver Udvalgte artikler og internet Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Thuesen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 34

35 Studieretninger Formål International økonomi og politik Økonomi, 3 semester 63 lektioner, 135 studiearbejdstimer, 4,5 ECTS Vurdere virksomheders udviklingsmuligheder i en økonomisk globaliseret verden. Vurdere sandsynligheden for ændringer i de politiske rammevilkår og disses konsekvens for virksomheden. Anvende sin viden om international politik og markedsforhold til udvikling af virksomheden. Viden et bidrager til jordbrugsteknologens viden om: Økonomisk teori og metode til analyse og vurdering af prisdannelse i en international markedsøkonomi Teorier om valutakursdannelse Teorier om inflation, vækst, betalingsbalance, beskæftigelse og renteniveau Færdigheder et bidrager til jordbrugsteknologens færdigheder i at: Analysere den globale udvikling, de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold ud fra nationalregnskabsstatistik og anden relevant statistik Vurdere de nationale og internationale, økonomiske mål og politikker ved inddragelse af forskellige økonomiske prioriteringer Udtrykke sig overfor en bredere befolkningsgruppe Kompetencer et bidrager til jordbrugsteknologens kompetencer til at: Deltage i samfundsdebatten Indhold Gennemgang af det traditionelle nationaløkonomiske begrebsapparat herunder produktion, indkomstdannelse og prismekanisme, betalingsbalance og valutaforhold, arbejdsmarkedet, den finansielle sektor og økonomisk politik International handel samt de økonomiske organisationer med Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 35

36 hovedvægten lagt på EU og WTO UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Dialogbaseret klasseundervisning Gruppearbejde omkring konkrete aktuelle problematikker fra samfundsdebatten Horisont og andre dokumentarprogrammer inddrages, hvor det findes relevant Avisartikler, der problematiserer konkrete emner et afprøves i tværfagligt projekt Global Økonomi Ove Brix (nyeste version) Academica ISBN: Mulighed for suppleringsfag Global Økonomi på Akademi Merkonom. Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Andersen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 36

37 Studieretninger Formål UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet JURA Lov om landbrugsejendomme Alle studieretninger 8 lektioner At give den studerende viden, færdighed og kompetence indenfor lov om landbrugsejendomme. Den studerende skal have viden om o Lovens historik o Lovens administration o Lovens politiske baggrund og fremtid o Lovens relation til Lov om drift af landbrugsjorde og EU støtte Den studerende skal have færdigheder i relation til o Erhvervelse af landbrugsejendomme o Lovens virkeområde Den studerende skal opnå kompetence til at håndtere juridiske aspekter af: o Ejendomsoverdragelse o Reglerne om suppleringsjord o Oprettelse / nedlæggelse af en landbrugsejendom o Omlægning af landbrugsjorde o Tavle undervisning, cases og diskussion i klassen. Små test. et evalueres i projektsammenhænge. Kopier, cases, domme, sager fra jordbrugskommissionen og artikler. Undervisningen varetages af Hans Jørgen Stougaard fra Dalum Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 37

38 Studieretning Formål Jura grundlæggende erhvervsret Økonomi, 3. sem. 14 lektioner, 30 studiearbejdstimer, 1 ECTS At give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor relevante aspekter af juridiske retsregler Viden Den studerende skal have viden om : Retskilderne Domstolssystemet Aftaleret Forsikringsret, herunder konsekvenserne af afgivelse af urigtige oplysninger om forsikringsaftalens indgåelse samt reglerne om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Overenskomster og ansættelseskontrakter Ferielovens regler om optjening og afholdelse af ferie Arveregler Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at vurdere juridiske problemstillinger i relation til: Fuldmagtsforhold Ansættelsesret, herunder funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, bortvisning og godtgørelse Sikkerhedsstillelse ved køb / pantsætning af fast ejendom, herunder tinglysningslovens regler om prioritetsorden, sikringsakter, gyldighedsvirkningen samt ejendomsbestanddele og tilbehørspant Kompetencer Den studerende skal have kompetence til at håndtere udviklingsorienterede situationer inden for de juridiske aspekter af : Aftaleindgåelse Indhold UV metode Evaluering Materialer og litteratur Andet Gennemgang af love, bekendtgørelser, cases og diskussioner i klassen. Tavle, power point, små test Afsluttende, skriftlig intern prøve Kennet Fisher Föh, Lene Mandøe og Bjarke Tinten: Erhvervsjura videregående uddannelser, 2. udgave 2011, ISBN ansvarlig for fagbeskrivelse: Henrik Steen Andersen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 38

39 Studieretninger Formål UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet JURA Lov om landbrugsejendomme og handel med landbrugsejendomme Økonomi, 3. sem. 21 lektioner, 45 studiearbejdstimer, 1,5 ECTS At give den studerende viden, færdighed og kompetence indenfor lov om landbrugsejendomme. Herudover at give den studerende indsigt i hvordan landbrugsejendomme kan handeles under almindelige og nødlidende omstændigheder. Den studerende skal have viden om o Lovens historik o Lovens administration o Lovens politiske baggrund og fremtid o Lovens relation til Lov om drift af landbrugsjorde og EU støtte o De juridiske rammer vedr. handels med nødlidende ejendomme Den studerende skal have færdigheder i relation til o Erhvervelse af landbrugsejendomme o Lovens virkeområde o At se hvilke muligheder der er for omsætning af landbrugsejendomme. Den studerende skal opnå kompetence til at håndtere juridiske aspekter af: o Ejendomsoverdragelse o Reglerne om suppleringsjord o Oprettelse / nedlæggelse af en landbrugsejendom o Omlægning af landbrugsjorde o Handle med landbrugsejendomme o Gældsovertagelse o Processen vedr. varetagelse og omsætning af ejendomme Tavle undervisning, cases og diskussion i klassen. Små test. et evalueres ved en intern prøve og hvor det indgår i projektsammenhænge. Kopier, cases, domme, sager fra jordbrugskommissionen og artikler. Undervisningen varetages af Hans Jørgen Stougaard fra Dalum samt eksterne undervisere. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 39

40 Studieretning Formål Strategi projekt Økonomi, 3. sem. 49 lektioner, 105 studiearbejdestimer, 3,5 ECTS At give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor strategisk planlægning gennem teoretisk viden og færdigheder fra især følgende fag: Markedsføring, International økonomi og politik, Produktionsøkonomi, Investering og finansiering samt Erhvervsøkonomi. et træner den studerende i samarbejdet med og formidling til en kunde / klient og giver praktisk erfaring op til faget Rådgivningslære på 4. semester. Viden Den studerende skal have viden om : politiske, markedsmæssige og økonomiske forhold af betydning for jordbrugserhvervet teorier og modeller, der beskriver samspil mellem virksomheden og det omgivende samfund Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i : selvstændigt at indsamle, bearbejde, analysere og vurdere relevante informationer i forbindelse med strategiudvikling for en jordbrugsvirksomhed Udarbejde en samlet strategiplan for en udvalgt virksomhed og vurdere effekten af de foreslåede løsninger Kompetencer Den studerende skal have kompetence til at : Formidle og rådgive indenfor strategi Vurdere økonomiske, ledelsesmæssige og strategiske problemstillinger ved anvendelse af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning Indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag Indhold UV metode Evaluering Materialer og litteratur Introduktion Kundebesøg Strategisk analyse med særlig vægt på økonomianalyse Opstilling af alternativer og budgetter Risikostyring Skriftlig og mundtlig kommunikation med kunden Introduktion, bedriftsbesøg, kundemøde, vejledning, afleveringer og feedback Der skal afleveres 1 rapport, indeholdende en strategisk analyse og en præsentation af den valgte strategi og projekt. Projektet vil blive vurderet med bestået / ikke bestået. International markedsføring Finn Rolighed Andersen m.fl. Trojka 4. udgave ISBN: Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 40

41 Videnscenter for jordbrug : Udleverede materialer regnskaber og indsamlede informationer Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Thuesen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 41

42 Studieretninger Formål Immunitet og sundhed JT husdyr, 3. semester 42 lektioner, 3 ECTS, 90 studiearbejdstimer Den studerende skal opnå en indsigt i husdyrproduktioners sundhedsmæssige udfordringer samt lære om værktøjer til at udarbejde løsningsmuligheder, der er praktisk biologisk holdbare. Viden Den studerende har viden om: Immunologi Identifikation, forebyggelse og helbredelse af husdyrenes almindeligste sygdomme samt sundhedsstyring Færdigheder Den studerende kan: Vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder til sundhedsstyring på besætningsniveau Formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder sundhedsstyring til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for biologisk grundviden i relations til husdyrenes immunitet og sundhed Rådgive og vejlede om immunitet og sundhed i husdyrproduktioner Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Immunsystem, antibiotika og resistens Almindelige sygdomme og frygtede sygdomme samt deres forebyggelse og behandling Sanering Sundhedsstyring Case med udgangspunkt i konkret husdyrproducent Formidling af løsning Svinekongres Klasseundervisning med opgaver Ekskursioner/indledere udefra Der vil løbende være afleveringer og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventelig aktiv deltagelse ved disse opgaver samt aktiv deltagelse i faget. Bøger/kompendier: Fysiologibogen den levende krop, Nucleus, ISBN: , Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 42

43 pris: 310 kr Kvægets ernæring og fysiologi, bind 2. Lægges på Fronter. Hjemmesider Svin: sus.dk/sus/da DK/Info/Video+om+SPF/ Kvæg: ogforebyggelse/sider/startside.aspx ogdyrevelfaerd/sider/startside.aspx Hest: Supplerende litteratur: Bækbo P. & Larsen L.P., 2005: Sundhed og sygdom hos svin. 5. udgave, landbrugsforlaget, ISBN: , 239 kr. Clausen E., Falk Rønne J. & Fræhr E., 2011: Hestehold en grundbog.3. udg., 3. opl. Landbrugsforlaget. ISBN: kr. Lauersen A.K. & Marcussen D., 2009: Malkekvæghold. 5. udg. Landbrugsforlaget. ISBN: kr. Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 43

44 Studieretninger Formål Plantetema (P) Planter 3. semester 80 lektioner, 135 studiearbejdstimer, 4,5 ECTS ets mål er, at den studerende Opnår viden om: Planteproduktion på virksomhedsniveau Forhold af betydning for økonomien i planteproduktion Kendskab til forskellige dyrkningsprincipper Samspillet mellem planteproduktion, miljø og lovkrav Færdigheder: Udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien i tilknytning til planteproduktionen Kombinere viden inden for plantevækst, ernæring, kulturforhold og teknik i forhold til miljøpåvirkninger Rådgive og vejlede om planteproduktionsmæssige forhold. Kompetencer: Analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for planteproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøj og lovgivning Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Kornafgrøder Speciel afgrøder Økologi, Energi afgrøder Græsfrø m.m. Foderafgrøder Efterafgrøder En kombination af undervisning, vejledning og selvstudie. De studerende udarbejder opgaver og cases. Både det skiftelig produkt og præsentation af de udarbejde opgaver og cases indgår i vurdering af studieaktivitet Lærebøger anvendt på hoveforløb på Landmandsuddannelsen Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 44

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013

Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Side 1 af 45 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 2 af 45 Indhold Fælles del:1.... 1. Uddannelsen 5 1.1. Formål... 5 1.2. Omfang... 5 1.3. Mål for læringsudbytte... 5 1.4. Titulatur...

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT STUDIEORDNING 2013-2015 August 2013 Indhold Fælles del: 1. Uddannelsen... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 201 5 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2013 2015. Februar. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2013 2015. Februar. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2013 2015 Februar Bind I Revideret 12. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. august Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 4 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 46 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1.

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Bind I Revideret: 13. juni 2013 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012 og

Læs mere

Studieordning for international handel og markedsføring

Studieordning for international handel og markedsføring Studieordning for international handel og markedsføring 2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor s Degree Programme in International Sales and Marketing INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2011 2013 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende institutioner:

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere