Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbrugsteknologuddannelsen JT 11-13"

Transkript

1 Jordbrugsteknologuddannelsen JT Uddannelsesplan for 3. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt og Dalum landbrugsskole. August 2012 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 1

2 Forord Velkommen til 3. Semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt/Dalum Landbrugsskole. Vi håber du har samlet energi og indtryk i ferien og er klar til arbejdet. Du er nu halvvejs i studiet og forhåbentlig faldet godt til, så denne uddannelsesplan har primært til formål at fortælle hvad der er planlagt for 3. semester og forberede dig på hvad, der skal ske på 4. og sidste semester De konkrete aktiviteter, der er planlagt i uddannelsesforløbet er baseret på centralt fastsatte mål for uddannelsen i form af uddannelsesbekendtgørelsen og studieordningen, som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige JT-skoler i landet. Den måde vi i detaljer har tilrettelagt studiet her på EAL/DLS er desuden påvirket af vores værdier og prioritering af metode. Vi lægger vægt på: Rummelighed, forskellighed er en styrke Langtidsholdbare kompetencer - Lær at lære Studie- og samarbejds-kompetencer prioriteres højt Den studerendes frihed til at forfølge interesser og muligheden for at specialisere i nicher gennem projekter Formidling af viden er lige så væsentlig som at tilegne sig kompetencer Vi er ambitiøse på vores studerendes vegne I uddannelsesplanerne finder du en lektionsoversigt for hver af studieretningerne, som viser hvilke fag, du skal have på semestret. Derefter kan du læse specifikt om det enkelte fag. På kalenderen, som er fælles for alle studieretninger på 3. Semester, kan du se de planlagte aktiviteter, undervisningsfrie perioder mm. Semestret afsluttes med to officielle, formelle eksamener i form af Tværfagligt Projekt og Valgprojekt. Desuden vil der i de enkelte fag være nogle bundne forudsætninger. Se evaluering i de enkelte fagbeskrivelser og Oversigt over eksamener og fagprøver. Vi håber du kommer hurtigt i omdrejninger efter en dejlig lang ferie. God arbejdslyst Dalum, d , JT lærerteam Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 2

3 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 3

4 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 4

5 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 5

6 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 6

7 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 7

8 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 8

9 6. Oversigt over eksaminer og fagprøver På Jordbrugsteknolog- uddannelsen er der et begrænset antal officielle eksamener, der vil fremgå af dit endelige eksamensbevis. Disse eksamener er vist i nedenstående oversigt. Alle fag, der indgår i uddannelsen evalueres gennem disse eksamener. Navn Form og indhold Karakter ECTS Intern / Ekstern 1. semester Metodeprojekt lig og metodisk del 7-trins skala 6 (20) ECTS Intern 2. semester 1. års prøve 2 delt. 7-trins skala 6,5 (35) ECTS Ekstern Dels skriftlig eksamen, dels projekteksamen 3. semester Tværfaglig projekt-eksamen Dækker obligatoriske emner og studieretningsemner 6 (25) ECTS Intern Valgprojekt Fordybelse i et specifikt emne indenfor speciale 4,5 (15) ECTS Ekstern 4. semester Praktik Afvikling af forløb samt skriftlig rapport Godkendt/ ikke godkendt 15 ECTS Intern AEP 10 ECTS Ekstern I alt 120 ECTS Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 9 1

10 Forudsætninger: 1. årsprojeket skal være bestået før den studerende kan gå op til de efterfølgende eksamener. 1.årsprøven dækker 50% af pensum for 1. og 2. semester og mindst 0 fra de obligatoriske emneområder. Den skal være bestået senest 2 år efter studiestart. Den studerende skal have bestået alle tidligere prøver for at kunne indstilles til eksamen i det afsluttende eksamensprojekt. Ekstern eksamen betyder, at censor er beskikket af det centrale censorkorps. Intern eksamen betyder, at skolen selv udpeger censorer. Når du er tilmeldt studiet er du automatisk tilmeldt eksamenerne. Eventuel framelding fra eksamen skal ske senest 1 uge inden afleveringsfristen. Foreligger rettidig framelding ikke, betragtes prøven med hensyn til antallet af prøvegange som påbegyndt. Hvis du bliver forhindret i at deltage i en eksamen p.gr.a. sygdom, skal du fremvise en lægeerklæring. Se i øvrigt Eksamensbekendtgørelse BEK nr 714 af 27/06/2012 på Supplerende eksaminer/fagprøver Ud over disse officielle eksamener er der til de enkelte fag knyttet nogle bundne forudsætninger som skal afleveres det kan være opgaver, projekter eller fagprøver, disse dokumenterer den studerendes studieaktivitet i de enkelte fag. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 10

11 7. Studieaktivitet Hvis det kniber med at overkomme alle udfordringerne, gælder det om at bede om hjælp, inden du kommer bagefter. Snak med dine medstuderende, din studieretningskoordinator, dine faglærere og studiekoordinator. Du kan få moralsk støtte, trøst og forståelse samt tips til at prioritere din indsats og tid. Men snyd ikke dig selv; i sidste ende er det kun din egen arbejdsindsats og præstation, der tæller. Manglende studieaktivitet kan medføre udmelding fra studiet. Grundlaget for vurdering af studieaktivitet fremgår af fagbeskrivelserne for de enkelte fag i denne uddannelsesplan. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 11

12 Studieretninger Formål Avl JT husdyr 28 lektioner, 2 ECTS, 60 studiearbejdstimer Den studerende skal opnå en indsigt i avlssystemer, der kvalificerer til at kunne forholde sig fagligt til og medvirke ved løsning af avlsproblematikker. Viden Du får viden om avlsteori og avlsværdivurdering Du får indsigt i avlsplanens opbygning på populationsniveau Færdigheder Du skal kunne anvende avlsteori, og avlsmæssige analyser Du skal kunne foretage avlsplanlægning på besætningsniveau Kompetencer Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at forstå hvordan der opnås maksimal avlsfremgang på populationsniveau Du opnår færdigheder, så du kan rådgive og vejlede brugere til optimal avlsfremgang Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Avlsmål og inddekssystemet Metoder i avlsselskaber (animal model, genetisk selektion, indavlsstyring) Analyser i forbindelse med avl Avlsplanlægning Afsætning af avlsdyr Klasseundervisning med opgaver Ekskursioner/indledere udefra Der vil løbende være afleveringer og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventelig aktiv deltagelse ved disse opgaver samt aktiv deltagelse i faget. Bøger/kompendier: Christensen L.G., Husdyravl teori og praksis. Biofolia. Mark, T., Applied Animal Breeding for Different Species with focus on Danish circumstances. KU life. Hjemmesider Svin: Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 12

13 ex.dk/brochurer.asp Kvæg: Hest: Andet et bygger videre på viden fra genetik og statistik Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 13

14 Studieretninger Formål Akvatisk økologi Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at give den studerende indsigt i og erfaringer med akvatiske miljøers økologi og kvalitetsbedømmelse. Viden Vandets kredsløb og grundvandsdannelsen Grundlæggende kendskab til søers og vandløbs økologi og karakteristiske dyre og planteliv. Metoder og værktøjer til kvalitetsbedømmelse af vandløb og søer Metoder, love og principper der ligger til grund for forvaltningen af det danske vandmiljø Metoder til forebyggelse af forurening af vandmiljøet Færdigheder Erfaringer med kvalitetsbedømmelse af vandmiljøer Evne til at analysere og forstå sammenhænge mellem akvatiske økosystemers livsformer, abiotiske forhold, produktion og næringsforhold Høj grad af fortrolighed med og evne til at analysere og vurdere datasæt, grafer o. lign. med baggrund i vandmiljøet. Kompetencer Analysere og informere bredt om spørgsmål vedrørende vandmiljøet Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Overfladevand og grundvandsdannelse Sø og vandløbsøkologi Kvalitetsbedømmelse af søer og vandløb Spildevand og rensning af spildevand Vandløbsloven, regulativer og vandløbs vedligeholdelse Vandløbs og sørestaurering Klasseundervisning, prøvetagning, ekskursioner, opgaver. Aflevering af opgavekatalog, spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Sand Jensen, Kaj & Lindegaard, Claus (2004): Ferskvandsøkologi. Gyldendal. Udleverede artikler fra nettet om: Vandløbsbedømmelse, Fysisk indeks, Vandløbslov, Vandrammedirektiv, Vandplaner, Vandløbspleje, Vandløbsregulativer, Sørestaurering. Udleverede Dias. Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 14

15 Studie retninger Formål International lovgivning og politik bibliotek Alle, 3. sem 12 lektioner, 30 studiearbejdstimer, 1 ECTS At give den studerende træning i at opsøge, kontakte og anvende internationale abstracts, udenlandske vidensbaser og kontaktpersoner At introducere den studerende til fagligt basisnetværk internationalt et lægger op til anvendelse af internationale kilder eller internationale aspekter i efterfølgende projekter og eksamener (specielt valgprojektet) et bidrager til opfyldelse af følgende mål: Viden Har viden om teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden over grænser Færdigheder og Kan indsamle relevante informationer fra udenlandske kilder Kan relatere afgrænsede områder af sin profession til globale forhold Kompetencer Kan samarbejde med fagkolleger med anden sproglig og kulturel baggrund Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Bibliotekskundskab søgning i internationale abstracts og vidensbaser Gæstelærere Øvelser relateret til den enkeltes studieretning Forelæsninger, opgaver og øvelser et evalueres i valgprojektet, som er en formel eksamen med ekstern censur Materiale udleveres Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 15

16 Studieretninger Formål Internationalt miljø og natur Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at styrke det internationale perspektiv på udvalgte dele af miljø og naturområdet Viden Har indsigt i opbygningen og virkemåden af EU s institutioner og samspil med nationale parlamenter og institutioner Er fortrolighed med implementeringen af habitat og fuglebeskyttelsesdirektiv i dansk lovgivning og forvaltning Har kendskab til hvordan en eller flere konkrete ressourceproblematikker behandles i en global sammenhæng Har kendskab til udvalgte konventioner o CITES o RAMSAR o BONN Har kendskab til konceptet Payment for Environmental Services (PES) Færdigheder Kan informere om forløbet fra direktiv til national lovgivning og administrativ praksis Kan analysere og vurdere omfanget af og kravene til de internationale naturområder Kan beskrive fordele og ulemper ved PES Kompetencer Kan rådgive om NATURA 2000 Kan informere om behandlingen af udvalgte globale tematikker og samarbejdsforhold Kan udarbejde forslag til implementering af PES Indhold EU s fuglebeskyttelsesdirektiv, EU s habitatdirektiv, miljømålsloven + følgelove, international naturbeskyttelse, bæredygtig handel og Payment for Environmental Services (PES) UV metode Klasseundervisning, gæstelærere, opgaver og ekskursioner Evaluering Materialer & Litteratur Andet Afleveringer og afsluttende opgave med fremlæggelse. EU s habitatdirektiv EU s fuglebeskyttelsesdirektiv Miljømålsloven (+ skovlov og naturbeskyttelseslov) Internationale konventioner og aftaler Udleveret materiale Der må forventes kørsel i egne biler til ekskursioner Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 16

17 Studieretninger Formål Viden. Færdigheder Kompetencer Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Jordbrugsøkonomi Husdyr og planter 3. sem. 28 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS At give den studerende kendskab til den samlede økonomi på jordbrugsbedrifter med givne produktioner herunder omkostningsstruktur og kapitalindsats. Den uddannede får: Kendskab til økonomiske nøgletal i en jordbrugsproduktion. Kendskab til økonomiske sammenhænge indenfor jordbrugsproduktion. Kendskab til økonomiske styringssystemer indenfor jordbrugsproduktion Kendskab til dækningsbidragskalkuler og økonomisk optimering på bedriftsniveau Den uddannede kan: Analysere og vurdere vigtige økonomiske forhold i en jordbrugsvirksomhed Analysere og vurdere bedriftens kapacitetsudnyttelse Vurdere en produktions indflydelse og konsekvens for jordbrugsvirksomhedens samlede økonomi Beregne og formidle beslutningsgrundlag for produktionsøkonomisk optimering Den uddannede kan: Forestå økonomisk planlægning og rådgivning. I samarbejde med andre udarbejde og formidle løsninger på forskellige problemstillinger Årsrapporten og dens nøgletal Analyse og vurdering af årsrapport Kapacitetsomkostninger og omkostningsstrukturer i jordbrugsvirksomheder Grundlæggende investeringsberegninger Grundlæggende finansieringsberegninger Budgettering, planlægning og vurdering af budgetter Følsomheds og konsekvensberegninger på ændringer i produktionen Undervisningen gennemføres som dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde et evalueres hvor det indgår i projekter Noter, hjemmesider m.m. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 17

18 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 18

19 Studieretninger Formål Planteforædling Planter 3. semester 20 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS ets mål er, at den studerende Viden: Du opnår viden om principper i planteforædling Du får indsigt i planteforædlings betydning for planteproduktion i landbruget Færdigheder: Du kan tolke forsøgsresultater i forbindelse med planteproduktion i landbruget Du kan håndtere GMO afgrøder Du kan udvælge sorter på baggrund af genetiske egenskaber Du kender til reglerne for fremavl i dansk landbrug Kompetencer: Du opnår færdigheder, der gør dig i stand til at forstå betydning af planteforædling for fremgang for planteproduktion i forbindelse med landbrug. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Traditionel planteforædling Metoder i fremstilling af GMO planter GMO kørekort Forsøgsopgørelse og opstillinger Fremavl og udsæd En kombination af undervisning, vejledning og selvstudie Der vil løbende være afleverings og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventning om aktiv deltagelse ved disse opgaver. Genmodificerede planter (GM) dyrkning og håndtering, Landbrugsforlag Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 19

20 Studieretninger Formål Landskab og vegetationsøkologi Miljø og natur 36 lektioner, 2,5 ECTS Formålet med faget er at give de studerende en dybere indsigt i naturtyper og grundlæggende forhold for planters forekomst og levevilkår. Viden Et teoretisk og praktisk kendskab til planter og plantebeskrivelser og til vegetationsøkologien i Danmark, primært de vigtigste danske naturtyper og deres forudsætninger. Grundlæggende viden om bestande og bestandsopgørelser Færdigheder Er i stand til at analysere og forstå planters forekomst og forskellige livsstrategier Evner at analysere og forstå dynamikken og indholdet i et naturområde Kompetencer Er i stand til at pege på strategier til undgåelse, modvirkning eller løsning af miljøskabte problemer Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Grundlægende om sammenhængen mellem planter, jordbund og økologiske forhold, herunder Jordbundslære Næringsrige og næringsfattige naturtyper Succession Vegetationstyper, livsformer Naturkvalitet Drift og pleje af naturtyper Undgåelse af miljøproblemer Ekskursioner, plantebestemmelse, oplæg, opgaver. Krav om aflevering af opgavekatalog, spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Pindborg, U. m.fl. (1994): 40 danske træer og buske. Miljøministeriet. Petersen, P.M. og Vestergaard, P. (2006): Vegetationsøkologi. Gyldendal. Dias om jordbund, vegetation og succession. Udleverede papirer. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 20

21 Studieretninger Formål Markedsføring og international afsætning Økonomi, 3 semester 3 ECTS 42 lektioner, 90 studiearbejdstimer At introducere den studerende til en virksomheds konkurrencesituation, at udvælge målgruppe(r) ud fra en segmentering, at differentiere og positionere en virksomhed og dens produkter, at introducere de 7 P er, markedsføringsplanen samt en virksomheds internationaliseringsproces. Viden Den studerende skal have viden om Og forståelse for en branches konkurrenceforhold Og forståelse for segmenteringskriterier/variable, differentieringsmuligheder og positioneringsstrategier Og forståelse for internationaliseringsteorier, modeller og strategier Og kunne reflektere over handlingsparametrene, de 7 P er, på hjemmemarkedet såvel som internationale markeder Og forståelse for markedsføringsplanens indhold og anvendelse Marketing og salgsbudgetter Betydningen af internationale kompetencer Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at Opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens udvikling af handlingsparametrene på strategisk, taktisk og operationelt niveau på hjemmemarkedet såvel som på internationale markeder Opstille praksisnære løsningsmuligheder for virksomhedens valg af målgrupper og positioneringsstrategi. Opstille løsningsmuligheder for virksomhedens vækst. Opstille løsningsmuligheder for virksomhedens internationalisering, herunder markedsscreening, markedsvalg og indtrængningsstrategier på internationale markeder Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 21

22 Vurdere af de økonomiske konsekvenser af løsningsmulighederne Opstille og formidle markedsføringsplanen til samarbejdspartnere og brugere Vurdere forskellige strategimuligheder i forbindelse med analyse af en branches konkurrenceforhold Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til at Håndtere markedsføringsplanlægning for virksomheden Deltage i organiseringen, implementeringen og opfølgningen på markedsføringtiltag Indhold Konkurrencesituation, Segmentering, Differentiering, Positionering, de 7 P er, markedsføringsplanen samt internationaliseringsproces. UV metode Undervisningen baseres på forelæsning og introducerende oplæg/ opgaver med efterfølgende gruppearbejde, klassediskussion, fremlæggelse Evaluering et afprøves i tværfagligt projekt Materialer & Litteratur International Markedsføring, 4. udgaven fra forlaget Trojka Artikler mv. Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Knud Erik Møllegaard Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 22

23 Studieretninger Formål Miljøgodkendelser ansøgning, behandling og godkendelse Miljø & Natur, Husdyr, Planter 28 lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS At den studerende kender til Lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug og anmelderordningen og kender til ansøgnings, behandling og godkendelsesprocedure. Viden: o Kender lovgivning på området o Kender værktøjet husdyrgodkendelse.dk o Kender arealinfo.dk o Er bekendt med Natur og Miljøklagenævnets afgørelser af husdyrsager Færdigheder: o Kan udfylde informationer i husdyrgodkendelse.dk o Kan screene en specifik ejendom for N og P klasser, naturområder samt udpege fokuspunkter mht. lugtgener Kompetencer: o Kan udarbejde en forundersøgelse for udvidelse af et husdyrbrug o Kan udføre grundliggende beregninger i husdyrgodkendelse.dk o Kan vurderer muligheden for godkendelse af en ansøgning om miljøgodkendelse (sagsbehandling) Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Lovgivning og bekendtgørelser vedr. miljøgodkendelse til husdyrbrug Forundersøgelse/screening af ønsket husdyrudvidelse Kvælstofudvaskning Fosforoverskud Ammoniakemission og naturtyper Lugtgener Procedure for sagsbehandling Procedure for klager Klasseundervisning med IT øvelser, ekskursioner, gæstelærer. Det er nødvendigt at deltage i hovedparten af IT øvelserne og der udarbejdes og afleveres en opgave i forbindelse med fagets afslutning. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Vejledninger til udarbejdelse af ansøgningsmateriale Vejledning til sagsbehandling af husdyrsager Der vil sandsynligvis blive brug for egen NemID for at logge på husdyrgodkendelse.dk Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 23

24 Studieretninger Formål Naturforvaltning Miljø og natur 56 lektioner, 4 ECTS Formålet med faget er at gøre den studerende fortrolig med den lovgivning og administrative praksis, som er central for forvaltningen af det åbne land. Viden Regler og love for arealanvendelse i det åbne land Kriterier for registrering og vurdering af arealbindinger, Indsigt i det danske plansystem, dets samspil med EU og betydningen af internationale aftaler på natur og miljøområdet. Sagsgang i forbindelse med klager o.lign. Indsigt i de biogeologiske sammenhænge, der ligger til grund for krav til kvalitetsstatus i love og direktiver Færdigheder Fortrolig med IT krav til anvendelse af kort og datamateriale Forstå og anvende registreringsdata og arealbindinger til vurdering og løsning af konkrete opgaver analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger ved anvendelsen af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning Kompetencer Planlægge og rådgive inden for miljø og naturområdet Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Lovstof: Planlov, naturbeskyttelseslov, skovlov, vandløbslov, miljømålslov, lov om drift af landbrugsjorder, habitat, fugle og vandrammedirektiv. Landsplanlægning, direktiver, regionplanlægning, kommune og lokalplanlægning, naturstyrelsens kontorer, mm. Udvalgte klagesager. Interessekonflikter Oplæg, opgaver, fremlæggelser, besøg, ekskursioner. Aflevering af opgavekatalog (krav for studieaktivitet), spørgsmål i forbindelse med eksamensprojekter. Jensen, C.B. m.fl. (2006): Økologi og naturforvaltning. NUCLEUS. Alt yderligere materiale hentes fra nettet eller udleveres som kopier/dias. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 24

25 Studieretninger Formål Naturvenlig drift Miljø & Natur 28 Lektioner, 2 ECTS Formålet med faget er at give den studerende en dybere indsigt i metoder til at pleje naturarealer. Viden Kender til samspillet mellem kulturlandskabet og dyrkningsmetoder. Kender til samspillet mellem miljøvenlig drift (afgræsning) og natur og miljø. Kender til fysiologien hos drøvtyggere og heste, med særlig henblik på næringsstofomsætning og sundhed. Kender til fagudtryk med relation til emneområdet. Kender til de dyre og fuglearter der er aktuelle i forhold til naturpleje. Kender til de metoder der benyttes for at måle effekterne af driftsformerne. Færdigheder Kan anvise metoder til pleje af naturområder Kan vurdere hvilke dyrearter der passer bedst til naturpleje på forskellige naturtyper. Kan estimere hvor mange dyr et areal kan bære. Kan udarbejde lønsomhedsberegninger på naturplejen. Kompetencer Kan rådgive om hensigtsmæssige metoder til pleje af naturområder Indhold UV metode Evaluering Materialer & Husdyr afgræsning med husdyr Botanik giftige planter Driftsledelse Økonomi Zoologi og ornitologi Klasseundervisning Ekskursioner Løsning af mindre opgaver Gruppeopgaver med fremlæggelse og diskussion Løbende aflevering og fremlæggelse af uddelte opgaver evalueres af læreren og indgår i bedømmelsen af studieaktivitet. Græsning og høslæt i naturplejen, Skov og Naturstyrelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 25

26 Litteratur Andet Kødkvæg som naturplejere, Dansk Landbrugsrådgivning Pleje af strandeng med kvier og får. Projektrapport til Direktoratet for FødevareErhverv Uddelte kopier på klassen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 26

27 Studieretninger Formål Projektudvikling, fundraising og iværksætteri Alle 20 lektioner, 45 studiearbejdstimer, 1½ ECTS At give den studerende indblik i værktøjer, der kan bruges aktivt i forbindelse med projektudvikling og fundraising samt afprøvning af disse. Samt opfordre til aktivt netværkspleje. Viden: o Kender projektudviklingsværktøjer o Kender metoder til projektbeskrivelse o Kender støtteordninger under Landdistriktsprogrammet og andre støtteordninger formål, målgruppe, betingelser for ansøgning m.v. o Har en grundlæggende viden om iværksætteri som begreb Færdigheder: o Kan vurderer om en projektidé kan udvikles til et konkret projekt o Kan opstille et foreløbigt, men realistisk budget for implementering af et projekt o Kan formidle projektideen til interessenter herunder formål, målgruppe, finansiering, resultat/udbytte m.m. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Kompetencer: o Kan udvikle en ide og formidle projektbeskrivelsen til udenforstående o Kan søge målrettet efter viden om projektudvikling og projektmidler o Kan arbejde målrettet med udviklingen af eget netværk Projektudvikling fra ide til virkelighed Fundraising ansøgning om projektmidler Formulering af eget projekt Hvad er en iværksætter Netværk Klasseundervisning, øvelser og gruppearbejde Aktiv deltagelse i gruppearbejde samt mundtligt oplæg Div. udleveringskopier, artikler og hjemmesider. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 27

28 Studieretninger Formål Husdyr reproduktion Husdyr 28 Lektioner, 60 studiearbejdstimer, 2 ECTS Formålet med faget er at give den studerende indsigt i produktionsdyrs reproduktion med fokus på de biologiske processer i dyret Viden: Kurset bidrager til, at den studerende får viden om: Husdyrenes reproduktionsforhold, analyser og strategi. Færdigheder: Kurset bidrager til, at den studerende kan: Vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder til reproduktionsstyring på besætningsniveau. Formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder om husdyrenes reproduktion til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer/færdigheder: Kurset bidrager til, at den studerende kan: Rådgive og vejlede om reproduktionsmæssige forhold i husdyrproduktionen. Indhold Kurset omhandler Reproduktionsorganer Hormoner Praktisk reproduktion Reproduktionsstyring Reproduktionsanalyser nøgletal for reproduktion Reproduktionsproblemer og mulige løsninger Der vil i undervisningen hovedsageligt være fokus på ovennævnte forhold hos kvæg og svin, men der vil undervejs også være mulighed for at beskæftige sig med andre dyr f.eks. hest. UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Undervisningen gennemføres som en kombination af tavle og dialogbaseret klasseundervisning og gruppearbejde, ekskursioner samt større og mindre opgaver. I opgaverne vil der blive lagt vægt på brug af mundtlige præsentationer som supplement til skriftlige besvarelser. Forudsætning for studieaktivitet er, at den stillede caseopgave besvares. Nutritional physiology of pigs Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 28

29 Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 29

30 Studieretninger Formål Valgprojekt Miljø og natur, Husdyrproduktion, Planteproduktion, Jordbrugsøkonomi og driftsledelse. 4 ECTS Formålet med valgprojektet er at give den studerende mulighed for at fordybe sig teoretisk eller praktisk i et selvvalgt emne med baggrund i en aktuel problemstilling. Det anbefales, at den studerende indkredser og fordyber sig i et emne, som teoretisk eller praktisk kan være med til at kvalificere det kommende praktikforløb eller det afsluttende eksamensprojekt. Det er et krav til projektet, at det i sin emnebehandling inddrager og belyser relevante internationale aspekter, f.eks. inden for lovgivning og administration, internationale aftaler og samarbejdsformer, markedsføring eller organisation. Viden Projektemnet skal behandles på en fagligt aktuel og fyldestgørende måde og inddrage en relevant international problematik Færdigheder Teori og praksis skal kombineres ved løsning af opgaver inden for det valgte emne, Der forventes en høj grad af sikkerhed i de sproglige formuleringer og dispositionen af stoffet. Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Kompetencer I behandlingen af emnet skal inddrages kilder, personer og temaer fra forskellige interesse og faggrupper, Citerede kilder og personer skal have den fornødne troværdighed og relevans, Opgaver skal løses professionelt i samarbejde med andre på tværs af profession og organisation. Idéoplæg, kontakt til problemejer og andre relevante samarbejdspartnere, problemformulering, internationale perspektiver, analyse og databehandling, teorier og modeller, kildekritiske betragtninger, lay out, sammenfatninger og konklusioner, perspektiveringer. Projektoplæg og vejledning Projekteksamen, ekstern censur Af relevans for projektemnet og efter eget valg. Der kan arbejdes individuelt eller i grupper, gerne på tværs af studieretninger. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 30

31 Studieretninger Formål Tværfagligt projekt Alle 6 ECTS, 180 studiearbejdstimer At evaluerer målopfyldelsen for den enkelte studerende samt at træne den studerende i at arbejde med en selvvalgt og tværfaglig problemstilling omkring en virksomhed (evt. opstart af egen virksomhed), myndighed eller organisation med relation til jordbrugserhvervet. Den studerende arbejder desuden målrettet med tværfagligt samarbejde. Viden: Den branchestruktur og samfundsrelation, der er relevant for problemstillingen Anvendte teorier, metoder og praksis i relation til problemstillingen Teori og metode i forhold til informationssøgning og formidling af viden og Relevant lovgrundlag Færdigheder: Anvende relevante (for problemstillingen) styringssystemer inden for projekt, produktions, økonomi, kvalitets og miljøstyring Forstå og formidle viden om problemejers organisation, styring, tilpasning og udvikling Formidle jordbrugsfaglig viden Vurdere produktion og service og sagsbehandling i forhold til metoder og lovgivning Kompetencer: Håndtere komplekse og praksisnære problemstillinger på et analytisk og metodisk grundlag Bearbejde problemstillinger og udarbejde sammenhængende og realistiske løsningsforslag, samt vurdere effekten af de foreslåede løsninger Arbejde innovativt med metodevalg og løsning af konkrete opgaver Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og tilegne sig ny viden og færdigheder i relation til problemstillingen Indhold UV metode Det tværfaglige projekt skal tage udgangspunkt i en konkret og relevant problemstilling i relation til en jordbrugsvirksomhed, en myndighed eller en organisation med relationer til jordbrugsområdet herunder miljø og natur. Tværfagligt gruppearbejde, metodefaglige indlæg, vejledning samt midtvejsopponering. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 31

32 Evaluering Eksamen finder sted den december Der eksamineres individuelt med intern censor. Eksaminator er som udgangspunkt hovedvejleder, men faglig vejleder kan efter aftale træde ind som eksaminator. Der er 10 minutter til eget indlæg og derefter 15 minutters eksamination inden for egen/egne specialviden samt problemstillingen og 5 minutter til votering i alt 30 minutter. Der gives karakter efter 7 trinsskalaen. Materialer & Litteratur Andet Gruppen finder selv litteratur og materialer evt. med hjælp fra vejleder. Projektet introduceres i uge 39 og aflevering i uge 50. Se projektoplæg for nærmere informationer. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 32

33 Studieretning International lovgivning og politik Husdyr, Planter og Økonomi 3. sem. 36 lektioner, 120 studiearbejdstimer incl. studietur til EU s hovedsæde i Bruxelles, 4 ECTS Formål at give den studerende forståelse for i hvilken politisk, økonomisk og lovgivningsmæssig sammenhæng deres fag fungerer at den studerende relaterer et afgrænset område af studieretning / profession til globale forhold Viden Den studerende skal have viden om branchens struktur og placering i det danske samfund og globalt, herunder især vedrørende økonomi, samhandel, udvikling og kultur ligheder og forskelle mellem nationale og globale forhold Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at søge informationer om national og international lovgivning og politik indenfor deres studieområde indsamle, registrere og bearbejde relevante informationer og anvende disse til analyse af problemstillinger Kompetencer Den studerende skal opnå kompetence til at anvende de søgte informationer til en sammenlignende analyse af et afgrænset problemfelt indenfor eget studieområde formidle resultater til interessegrupper Indhold Kursets indhold EU Opbygning via traktater og institutioner Landbrugspolitik Regionalpolitik WTO og andre internationale samhandelsorganisationer Nationale love og bekendtgørelser, EU love (direktiver og forordninger) og WTO love de politiske rammebetingelser for landbrugspolitikken nationalt og internationalt vandrammedirektiv, dyretransportdirektiv, landdistriktsdirektiv etc. Den studerende skal afslutte kurset med at kunne redegøre for nationale og internationale forhold for et afgrænset, selvvalgt emne med relation til studieretning, branche og erhverv. Der lægges vægt på sammenligning mellem nationale og internationale forhold f.eks national praksis og international lovgivning indenfor emnet. Den konkrete problemformulering godkendes af faglærer fra studieretningen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 33

34 UV metode Forelæsninger, opgaver og miniprojekter løses individuelt eller i grupper ved hjælp af IT værktøjer og fremlæggelse heraf, studierejse til Bruxelles og gæstelærere Evaluering Materialer og litteratur et evalueres gennem en fag prøve i følgende form: Individuel, mundtlig fremlæggelse vha. en PowerPoint præsentation Der medbringes en kildeliste / materialeliste som dokumentation Fremlæggelse varer ti min. incl votering EU økonomisk set Henrik Kureer Systime 1. udgave ISBN Love og direktiver Udvalgte artikler og internet Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Thuesen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 34

35 Studieretninger Formål International økonomi og politik Økonomi, 3 semester 63 lektioner, 135 studiearbejdstimer, 4,5 ECTS Vurdere virksomheders udviklingsmuligheder i en økonomisk globaliseret verden. Vurdere sandsynligheden for ændringer i de politiske rammevilkår og disses konsekvens for virksomheden. Anvende sin viden om international politik og markedsforhold til udvikling af virksomheden. Viden et bidrager til jordbrugsteknologens viden om: Økonomisk teori og metode til analyse og vurdering af prisdannelse i en international markedsøkonomi Teorier om valutakursdannelse Teorier om inflation, vækst, betalingsbalance, beskæftigelse og renteniveau Færdigheder et bidrager til jordbrugsteknologens færdigheder i at: Analysere den globale udvikling, de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold ud fra nationalregnskabsstatistik og anden relevant statistik Vurdere de nationale og internationale, økonomiske mål og politikker ved inddragelse af forskellige økonomiske prioriteringer Udtrykke sig overfor en bredere befolkningsgruppe Kompetencer et bidrager til jordbrugsteknologens kompetencer til at: Deltage i samfundsdebatten Indhold Gennemgang af det traditionelle nationaløkonomiske begrebsapparat herunder produktion, indkomstdannelse og prismekanisme, betalingsbalance og valutaforhold, arbejdsmarkedet, den finansielle sektor og økonomisk politik International handel samt de økonomiske organisationer med Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 35

36 hovedvægten lagt på EU og WTO UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet Dialogbaseret klasseundervisning Gruppearbejde omkring konkrete aktuelle problematikker fra samfundsdebatten Horisont og andre dokumentarprogrammer inddrages, hvor det findes relevant Avisartikler, der problematiserer konkrete emner et afprøves i tværfagligt projekt Global Økonomi Ove Brix (nyeste version) Academica ISBN: Mulighed for suppleringsfag Global Økonomi på Akademi Merkonom. Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Andersen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 36

37 Studieretninger Formål UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet JURA Lov om landbrugsejendomme Alle studieretninger 8 lektioner At give den studerende viden, færdighed og kompetence indenfor lov om landbrugsejendomme. Den studerende skal have viden om o Lovens historik o Lovens administration o Lovens politiske baggrund og fremtid o Lovens relation til Lov om drift af landbrugsjorde og EU støtte Den studerende skal have færdigheder i relation til o Erhvervelse af landbrugsejendomme o Lovens virkeområde Den studerende skal opnå kompetence til at håndtere juridiske aspekter af: o Ejendomsoverdragelse o Reglerne om suppleringsjord o Oprettelse / nedlæggelse af en landbrugsejendom o Omlægning af landbrugsjorde o Tavle undervisning, cases og diskussion i klassen. Små test. et evalueres i projektsammenhænge. Kopier, cases, domme, sager fra jordbrugskommissionen og artikler. Undervisningen varetages af Hans Jørgen Stougaard fra Dalum Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 37

38 Studieretning Formål Jura grundlæggende erhvervsret Økonomi, 3. sem. 14 lektioner, 30 studiearbejdstimer, 1 ECTS At give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor relevante aspekter af juridiske retsregler Viden Den studerende skal have viden om : Retskilderne Domstolssystemet Aftaleret Forsikringsret, herunder konsekvenserne af afgivelse af urigtige oplysninger om forsikringsaftalens indgåelse samt reglerne om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden Overenskomster og ansættelseskontrakter Ferielovens regler om optjening og afholdelse af ferie Arveregler Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i at vurdere juridiske problemstillinger i relation til: Fuldmagtsforhold Ansættelsesret, herunder funktionærlovens regler om opsigelsesvarsler, bortvisning og godtgørelse Sikkerhedsstillelse ved køb / pantsætning af fast ejendom, herunder tinglysningslovens regler om prioritetsorden, sikringsakter, gyldighedsvirkningen samt ejendomsbestanddele og tilbehørspant Kompetencer Den studerende skal have kompetence til at håndtere udviklingsorienterede situationer inden for de juridiske aspekter af : Aftaleindgåelse Indhold UV metode Evaluering Materialer og litteratur Andet Gennemgang af love, bekendtgørelser, cases og diskussioner i klassen. Tavle, power point, små test Afsluttende, skriftlig intern prøve Kennet Fisher Föh, Lene Mandøe og Bjarke Tinten: Erhvervsjura videregående uddannelser, 2. udgave 2011, ISBN ansvarlig for fagbeskrivelse: Henrik Steen Andersen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 38

39 Studieretninger Formål UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Andet JURA Lov om landbrugsejendomme og handel med landbrugsejendomme Økonomi, 3. sem. 21 lektioner, 45 studiearbejdstimer, 1,5 ECTS At give den studerende viden, færdighed og kompetence indenfor lov om landbrugsejendomme. Herudover at give den studerende indsigt i hvordan landbrugsejendomme kan handeles under almindelige og nødlidende omstændigheder. Den studerende skal have viden om o Lovens historik o Lovens administration o Lovens politiske baggrund og fremtid o Lovens relation til Lov om drift af landbrugsjorde og EU støtte o De juridiske rammer vedr. handels med nødlidende ejendomme Den studerende skal have færdigheder i relation til o Erhvervelse af landbrugsejendomme o Lovens virkeområde o At se hvilke muligheder der er for omsætning af landbrugsejendomme. Den studerende skal opnå kompetence til at håndtere juridiske aspekter af: o Ejendomsoverdragelse o Reglerne om suppleringsjord o Oprettelse / nedlæggelse af en landbrugsejendom o Omlægning af landbrugsjorde o Handle med landbrugsejendomme o Gældsovertagelse o Processen vedr. varetagelse og omsætning af ejendomme Tavle undervisning, cases og diskussion i klassen. Små test. et evalueres ved en intern prøve og hvor det indgår i projektsammenhænge. Kopier, cases, domme, sager fra jordbrugskommissionen og artikler. Undervisningen varetages af Hans Jørgen Stougaard fra Dalum samt eksterne undervisere. Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 39

40 Studieretning Formål Strategi projekt Økonomi, 3. sem. 49 lektioner, 105 studiearbejdestimer, 3,5 ECTS At give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor strategisk planlægning gennem teoretisk viden og færdigheder fra især følgende fag: Markedsføring, International økonomi og politik, Produktionsøkonomi, Investering og finansiering samt Erhvervsøkonomi. et træner den studerende i samarbejdet med og formidling til en kunde / klient og giver praktisk erfaring op til faget Rådgivningslære på 4. semester. Viden Den studerende skal have viden om : politiske, markedsmæssige og økonomiske forhold af betydning for jordbrugserhvervet teorier og modeller, der beskriver samspil mellem virksomheden og det omgivende samfund Færdigheder Den studerende skal have færdigheder i : selvstændigt at indsamle, bearbejde, analysere og vurdere relevante informationer i forbindelse med strategiudvikling for en jordbrugsvirksomhed Udarbejde en samlet strategiplan for en udvalgt virksomhed og vurdere effekten af de foreslåede løsninger Kompetencer Den studerende skal have kompetence til at : Formidle og rådgive indenfor strategi Vurdere økonomiske, ledelsesmæssige og strategiske problemstillinger ved anvendelse af relevante teorier, metoder, værktøjer og lovgivning Indgå i en dialog med målgruppen og på basis heraf optimere løsningsforslag Indhold UV metode Evaluering Materialer og litteratur Introduktion Kundebesøg Strategisk analyse med særlig vægt på økonomianalyse Opstilling af alternativer og budgetter Risikostyring Skriftlig og mundtlig kommunikation med kunden Introduktion, bedriftsbesøg, kundemøde, vejledning, afleveringer og feedback Der skal afleveres 1 rapport, indeholdende en strategisk analyse og en præsentation af den valgte strategi og projekt. Projektet vil blive vurderet med bestået / ikke bestået. International markedsføring Finn Rolighed Andersen m.fl. Trojka 4. udgave ISBN: Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 40

41 Videnscenter for jordbrug : Udleverede materialer regnskaber og indsamlede informationer Andet Ansvarlig for fagbeskrivelse: Ole Thuesen Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 41

42 Studieretninger Formål Immunitet og sundhed JT husdyr, 3. semester 42 lektioner, 3 ECTS, 90 studiearbejdstimer Den studerende skal opnå en indsigt i husdyrproduktioners sundhedsmæssige udfordringer samt lære om værktøjer til at udarbejde løsningsmuligheder, der er praktisk biologisk holdbare. Viden Den studerende har viden om: Immunologi Identifikation, forebyggelse og helbredelse af husdyrenes almindeligste sygdomme samt sundhedsstyring Færdigheder Den studerende kan: Vurdere, opstille og udvælge løsningsmuligheder til sundhedsstyring på besætningsniveau Formidle faglige problemstillinger og løsningsmuligheder sundhedsstyring til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for biologisk grundviden i relations til husdyrenes immunitet og sundhed Rådgive og vejlede om immunitet og sundhed i husdyrproduktioner Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Immunsystem, antibiotika og resistens Almindelige sygdomme og frygtede sygdomme samt deres forebyggelse og behandling Sanering Sundhedsstyring Case med udgangspunkt i konkret husdyrproducent Formidling af løsning Svinekongres Klasseundervisning med opgaver Ekskursioner/indledere udefra Der vil løbende være afleveringer og fremlæggelse af mindre opgaver. Studieaktiviteten bedømmes ud fra en forventelig aktiv deltagelse ved disse opgaver samt aktiv deltagelse i faget. Bøger/kompendier: Fysiologibogen den levende krop, Nucleus, ISBN: , Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 42

43 pris: 310 kr Kvægets ernæring og fysiologi, bind 2. Lægges på Fronter. Hjemmesider Svin: sus.dk/sus/da DK/Info/Video+om+SPF/ Kvæg: ogforebyggelse/sider/startside.aspx ogdyrevelfaerd/sider/startside.aspx Hest: Supplerende litteratur: Bækbo P. & Larsen L.P., 2005: Sundhed og sygdom hos svin. 5. udgave, landbrugsforlaget, ISBN: , 239 kr. Clausen E., Falk Rønne J. & Fræhr E., 2011: Hestehold en grundbog.3. udg., 3. opl. Landbrugsforlaget. ISBN: kr. Lauersen A.K. & Marcussen D., 2009: Malkekvæghold. 5. udg. Landbrugsforlaget. ISBN: kr. Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 43

44 Studieretninger Formål Plantetema (P) Planter 3. semester 80 lektioner, 135 studiearbejdstimer, 4,5 ECTS ets mål er, at den studerende Opnår viden om: Planteproduktion på virksomhedsniveau Forhold af betydning for økonomien i planteproduktion Kendskab til forskellige dyrkningsprincipper Samspillet mellem planteproduktion, miljø og lovkrav Færdigheder: Udarbejde produktionsøkonomiske kalkuler, produktionsplaner og budgetter samt vurdere produktionsøkonomien i tilknytning til planteproduktionen Kombinere viden inden for plantevækst, ernæring, kulturforhold og teknik i forhold til miljøpåvirkninger Rådgive og vejlede om planteproduktionsmæssige forhold. Kompetencer: Analysere og give kvalitative og sammenhængende løsningsforslag til konkrete problemstillinger inden for planteproduktion ved anvendelse af teori, metoder, værktøj og lovgivning Kommunikere, argumentere og formidle viden til forskellige målgrupper Indhold UV metode Evaluering Materialer & Litteratur Kornafgrøder Speciel afgrøder Økologi, Energi afgrøder Græsfrø m.m. Foderafgrøder Efterafgrøder En kombination af undervisning, vejledning og selvstudie. De studerende udarbejder opgaver og cases. Både det skiftelig produkt og præsentation af de udarbejde opgaver og cases indgår i vurdering af studieaktivitet Lærebøger anvendt på hoveforløb på Landmandsuddannelsen Andet Erhvervsakademiet Lillebælt Dalum landbrugsskole 44

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog) BEK nr 169 af 16/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for jordbrug (jordbrugsteknolog AK) BEK nr 712 af 06/07/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Gennemføres i samarbejde med Dalum Landbrugsskole.

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Gennemføres i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Gennemføres i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen

Jordbrugsteknologuddannelsen August 2010 Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014

Dokumentnavn: Bachelorprojekt - E2016 Dok.nr.: UV-vejl 014 Susanne Ketill Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 5 Formål Den studerende skal lære at arbejde udviklingsorienteret med planlægning og gennemførelse af et projekt. Den studerende skal ved

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Studieordning. Studieordning for Jordbrugsteknolog

Studieordning. Studieordning for Jordbrugsteknolog Studieordning for Jordbrugsteknolog Jordbrugsteknolog Side 0 august 2011 Jordbrugsteknolog Side 1 august 2011 Denne studieordning fastlægger de nærmere regler, rettigheder og forpligtelser, der gælder

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT

BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT AGRARØKONOM Studieaktivitet Der er mødepligt til undervisningen, og den studerende noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Der vil blive indkaldt til

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2014-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole hhx VØ A Kubilay

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0

Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0 Studieplan Tillæg til studieordning Version 1.0 Finansøkonomuddannelsen Årgang 2013-2015 Erhvervsakademi Midtvest Vi ser frem til at byde dig rigtig velkommen til Finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Valgfrie uddannelseselementer

Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer Studieordning for jordbrugsteknolog August 2014 2 sfortegnelse 1 og projekter... 3 1.1 Økonomi og driftsledelse... 3 1.2 Bygninger og teknik... 4 1.3 Husdyr Kvæg... 5 1.4

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER

BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER BEDØMMELSESPLAN PRODUKTIONSLEDER NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT PRODUKTIONSLEDER AFSLUTTENDE PROJEKT 2011 Målet For at blive produktionsleder, skal du vise, at du

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 pr. 30. september 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Studieordning for Jordbrugsteknolog (AK) 2014-2016. Erhvervsakademiuddannelse inden for Jordbrug (AK)

Studieordning for Jordbrugsteknolog (AK) 2014-2016. Erhvervsakademiuddannelse inden for Jordbrug (AK) Studieordning for Jordbrugsteknolog (AK) 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for Jordbrug (AK) Forord Studieordningen for Jordbrugsteknologuddannelsen er opdelt i en fællesdel og en særskilt del

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering

Studieordning - Specialebeskrivelse. Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering 26. juni 2008 J.Nr. 08.06 cst Studieordning - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Konstruktionsprojektering Specialebeskrivelsen hører til Studieordning E2008 for Bygningskonstruktør

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen

Jordbrugsteknologuddannelsen Oktober 2009 Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere