The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream"

Transkript

1 The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream Indledning Denamerikanske dokumentarfilm "The End of Suburbia" (78 min.) har et ganske klart formål: at overbevise seerne om det fuldstændigt uholdbare i den ekstremt energi- og ressourceforbrugende livsstil i US~ ikke mindst som den udfolder sig i de amerikanske forstadskvarterer hvor i dag over halvdelen af den amerikanske befolkning bor. Den gør det først og fremmest ved at rette opmærksomheden imod det enorme olieforbrug der knytter sig til den amerikanske livsstil (bl.a. pågrund af privatbilismen) sammenholdt med det forhold at den globale olieproduktion måforventes at toppe om ganske få år for derefter at falde med et par procent omåret med deraf følgende vidtrækkende konsekvenser. Selvom de oplysninger der gives i filmen i og for sig er korrekte er filmen ikke en helt neutral fremstilling for så vidt som den undlader at komme ind påde alternative oplysninger/påstande om størrelsen af de globale olieressourcer/oliereserver som trods alt også foreligger og som jeg skal vende tilbage til senere. FiImenhar tre hovedtemaer: 1. En redegørelse for de amerikanske forstadskvarterers historiske udvikling fra slutningen af 1800-tallet frem til i dag belyst med filmklip af forskellig art. 2. Enredegørelse for hvorfor den globale produktion af konventionel olie må antages at toppe om få år og hvilke alvorlige konsevenser dette vil få belyst ved interviews med en række eksperter og med klip fra to konferencer om ojliensudtømning fra En diskussion af handlemuligheder for den enkelte og samfundet. Industrisamfundets uhyre kompleksitet udelukker den enkelte fra at have mere end et ret overfladisk kendskab til de fleste af industrisamfundets specialfunktioner. Der skal derfor i det følgende søges givet nogle grundlæggende oplysninger om olie med specielt henblik på oliens udtømning og vurderingen af de globale olieressourcers og -reservers størrelse. Den nødvendige forenkling medfører dog at det ikke kan undgåes at ikke alle oplysninger er helt præcise og/eller fuldstændige. Lidt om oliens dannelse De fossile brændsler: kul olie og naturgas stammer som bekendt fra organisk materiale som er blevet begravet under sedimenter som sand eller ler og p.g.a. manglende ilttilførsel ikke er blevet nedbrudt på normal vis men i løbet af årmillioner som følge af yderligere aflejringer (fx i et floddelta) er blevet ført dybere og dybere ned i undergrunden og omdannet til kul olie eller

2 naturgas. Medens kul forbliver på dannelsesstedet i mere eller mindre tykke lag som kan brydes med traditionel minedrift og som er forholdsvis lette at lokalisere stiller situationen sig ganske anderledes for olie og naturgas.! For det første kan olie og naturgas ikke udvindes på dannelsesstedet som befinder sig i 2-55 kilometers dybde hvor det organiske materiale p.g.a.tryk- og især varmepåvirkning er blevet omdannet til olie og naturgas. Grundet det voldsommetryk er bjergarten2 nemlig så sammentrykt at olien ikke er i stand til at flyde hen til et evt. borehul. For at olien og naturgassen kan udvindes er det derfor nødvendigt at den Uvnf. figuren) først finder vej ud i et tilgrænsende bjergartslag som har stor porøsitet og permeabilitet (en såkaldt reservoirbjergart) som tillader olien at vandre og dernæst under sin vandring støder på en uigennemtrængelig barriere en såkaldt oliefælde (eng. "trap") under eller bag hvilken den kan samlesig med gassenøverst olien i midten og vand nederst (fordelt efter vægtfylde). Fælden kan undertiden ligge flere hundrede km fra dannelsesstedet. Støder olien eller naturgassen under sin vanding(migration) ikke på en sådan barriere vil den nå op til overfladen hvor naturgassen! Påengelsk/amerikansk "(crude) oil" og "(natural) gas". "Petroleum" er en fællesbetegnelse for olie og naturgas. Benzin hedder "petrol" på engelsk henholdsvis "gasoline" eller "gas" på amerikansk. Dansk "petroleum" hedder "paraffin" eller "paraffin oil" på engelsk og "kerosene" på amerikansk. 2 Som i denne sammenhæng kaldes for en kildebjergart engelsk "source rock" jvnf. figuren hvor det er skifer. 2 forsvinder op i den blå luft medens olien dels fordamper dels omdannes til tung olie tjære eiler asfalt. For det andet var det tidligere yderst vanskeligt at lokalisere udnyttelige olie- oggasforekomster og dette gælder til dels stadigvæk trods mangefremskridt i geofysiske og geokemiskemålemetoder hvorfor det fortsat kun er gennemen afsluttende efterforskningsboring at det kanafgøres endeligt om man har gjort et (evt. givtigt) fund. Det er derfor fortsat heller ikke så ligetil at vurdere de globale olieressourcers fulde omfang. Lidt historik Før den industrielle revolution tog sin begyndelse i England i anden halvdel af 1700-tallet var menneskets brug af energikilder ret beskedent: dyrs trækkraft lidt vind- og vandkraft træ lejlighedsvis også fossile brændsler fx kul til rumopvarmning. Heri indtrådte en særdeles markant ændring med James Watt's opfindelse af dampmaskinen og allerede i år 1800 produceredes der ca. 6 millioner tons kul i Englandog 50 år senere ca. 60 millioner tons. Og i dag er det globale forbrug af fossil energi (kul olie ognaturgas tilsammen) oppe på 8 milliarder tons årligt. Dette forbrug udgjorde i år 2000 ca. 88'}'oaf det totale kommercielle energiforbrug og fordelte sig på 40'}'oolie 26'}'okul og 22'}'onaturgas. 4 z ~ I..J..J id O I 200 X lo' BBLS ULTlMATE I 150X lo' BBLS ULTlMATE "" Ultimate United States Crude-oil Production Based on Assumed Initial Reserves ot m C!}1~ Billiona.auels-.

3 >- <II 15 ~ m c: ~ 10 id ID US-48 D Europe D Russia D Other D M.East Heavy etc. f1jdeepwater D Polar ~ NGL I (Kilde: Association for the 5tudy of Peak OH and Gas. Newsletter No.45:2 (sept. 2004)) Og ifølge Det Internationale Energiagentur vil forbruget af fossil energi stige med 691'0 fra år 2000 til 2030 (og kuldioxidudslippet med 701'0!) For at sætte disse tal lidt i perspektiv skal det nævnes at det har taget 500 millioner år at spare den fossile energi"kapital" Op3og at vores nuværende forbrug på 8 milliarder tons svarer til af størrelsesordenen en million års opsparing et forhold så grotesk at man i den samlede officielle litteratur omkring såkaldt "bæredygtighed" lige fra Brundtland-rcipporten og Rio konferencen til samtlige rapporter lige siden fra officielt hold (EU OECD nationale myndigheder. osv.) fuldstændigt undlader at omtale det.4 Og hvis forbruget af fossil energi stiger med 701'0 frem til 3"Opsparingen" er sket med yderst forskellig hastighed i de forskellige geologiske perioder/ jvnf. betegnelsen "Kultiden" for en periode på den nordlige halvkugle hvor store områder var dækket af skovsumpe med bl.a. kæmpepadderokker der blev begravet som tørveaflejringer og senere omdannet til kul 4 Men heller ikke uden for den mere officielle litteratur støder man på ovennævnte oplysning; jeg er kun to gange i dansk litteratur været ude for en omtale af dette forhold nemlig i en "Hvem hvad hvor" for 1975 hvor det omtales at det daglige forbrug af fossil energi overstiger hvad man teoretisk set kan foresti I le sig dannet på år og i Thorki Id Kjærgaard's disputats "Den danske revolution : en økohistorisk tolkning" (1991) 2030/ som Det Internationale Energiagentur regner med vil vi til den tid forbruge hvad der svarer til 1/7 millioner års opsparing hvert år! Et overforbrug der sandelig vil noget! Den højt industrialiserede verdens dybe afhængighed af fossil energi kan også illustreres med følgende tankeeksperiment nemlig hvad der ville ske hvis Vorherre med et knips af sin finger pludselig unddrog os adgangen til den- fossile energi fuldstændigt. I så fald ville vi i den "rige" verden nemlig uddø medens de fattigste lande stort set ville forblive uberørt! Om verdens olieressourcer og disses udtømning Næsten lige siden den første olieboring blev foretaget i 1859 har der været udtrykt bekymring for oliens udtømning. "United Stat es Geologicai Survey" (det amerikanske sidestykke til GEUS = Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse) udtalte således i 1885 at der var yderst ringe chancer for at finde olie i Californien og United States Bureau of Mines erklærede i 1914/ at der højst var olie i USA's undergrund til 10års forbrug!5 sådanne udsagn har jævnligt været brugt til at forsøge at diskreditere nyere udsagnomoliens udtømning (fx af Bjørn Lomborg i "Verdens sande 5 Som modstykke hertil skal nævnes at der ved den 13. internationale geologiske kongres i Toronto i 1913 allerede forelå en ret nøjagtig opgørelse over de globale kuressourcer. 3

4 tilstand" (1998) side 112). En sådan argumentation er af rent retorisk karakter6 og fuldstændig værdiløs idet ethvert udsagn såvel om oliens fremtid somomfremtiden vedrørende andre forhold naturligvis må bygge på de til enhver tid foreliggende kendsgerninger og naturlove samt på rimelige antagelser om menneskers adfærd og deraf afledte udviklingstendenser i bl.a. samspillet mellem menneskeog natur. Medens oliens anvendelsesområde i det 19. århundrede hovedsageligt drejede sig ompetroleum til petroleumslamper (hvor den fortrængte anvendelsen af hvalolie som var blevet knap og dyr p.g.a. rovdriften på de store hvaler) medførte den fremstormende privatbilisme i USA efter Ford's lancering af den billige samlebåndsproducerede Fort T en stærk stigning i produktionen af olie og benzin (som indtil da havde været et affaldsprodukt) og som allerede nævnt også til bekymringer for hvor længe der var olie nok. Oliens egentlige sejrstogt begyndte dog først for alvor efter den anden verdenskrig hvor den ikke alene forsynede den hastigt stigende privatbilisme i USA og Europa med drivmidler menogså blev grundlaget for det industrialiserede landbrugs anvendelse af traktorer og andre landbrugsmaskiner kunstgødning pesticider ogtransporten til og fra landbruget ligesom olien delvis 6 Begrebet "Retorik" her taget i sin almindelige nedsættende betydning ikke at forveksle med sin klassiske egentlige betydning som kunsten at overbevise (ikke forføre) andre! fortrængte kullene (oliefyr i stedet for kulfyr diesellokomotiver i stedet for damplokomotiver mv.) således at den daglige olieproduktion nu ligger på godt 80 millioner tønder olie og - som allerede nævnt - i dag dækker 40':10 af det totale energiforbrug (mod kullenes 26 ':lo). Det stigende behov for olie henholdsvis olieprodukter har naturligvis medført stærkt stigende efterforskningsaktiviteter og motiveret udviklingen af mere og mere raffinerede geofysiske og geokemiske målemetoder til opsporing af oliefelter samt en rivende teknologisk udvikling med henblik påat maksimere udvindingen af den fundne olie fx gennemvandrette boringer. Denneudvikling har især accelereret i de sidste 30 år efter den første oliekrise. Parallelt hermed har opmærksomheden naturligt nok også i stigende grad rettet sig mod spørgsmålet om hvor længe olieproduktionen ville kunne fortsættes og på hvilket niveau - det være sig i et enkelt land eller på verdensplan - under hensyntagen ti I de samlede geologiske ressourcer af olie i det pågældende land eller på Jorden som helhed. De to mest markante personer og personligheder vedr. vurderingen af olieressourcer og disses udtømning er nok den amerikanske oliegeolog M. King Hubbert ( ) og den britiske oliegeolog Colin J. Campbell (f.1931). Førstnævnte beskæftigede sig allerede i 1940' erne og 1950' erne intensivt med produktionsforløbet ved udvindingen af olie det være sig fra et enkelt (større) oliefelt eller fra et helt områdes eller lands oliefelter. Ud fra disse studi- g at eapaeity Peak 210 Russia O501 US O Date World 81 Annual 64 Future Total ESTIMATED 150 ME Rate Gb 2020 Gulf Other ALL - Regular 2050 Total Mb/d PRODUCTION Europe Gas Deepwater Heavy Polar Oil Gb Annual Liquid ete. Roundingl Rate TO Other End 2003 (Kilde: Association for the 5tudy af Peak Oil and Gas. Newsletter No.45:2 (sept. 2004) 4

5 er kom King Hubbert i 1956 til den konklusion at USA's olieproduktion som på det tidspunkt steg med 6-7% om året allerede ville toppe efter yderligere kun 13 år og bekendtgjorde dette op Sigtsvækkende resultat på en konference for olieindustrien sammeår. Trods King Hubbert's ry - bl.a. som reservoirgeolog - ville stort set ingen tro ham og man rystede i stedet på hovedet eller trak på skuldrene. Faktum er imidlertid at USA's egenproduktion af olie toppede i dvs år efter 1956 Uvnf. figuren nederst påside 2) og har været for nedadgående lige siden (bortset fra en ganske forbigående øgningaf produktionen p.g.a.oliefundene i Alaska hvor King Hubbert iøvrigt udtrykkeligt havde taget forbehold i sin prognose). Grundlæggende for KingHubbert's forudsigelse var at hans studier bl.a. havde vist ham at olieproduktionen fra et større områdes eller et helt landsoliefelter altid ville tendere til at følge en klokkeformet kurve og at kurven vi Ile toppe på pådet tidspunkt hvor ha/vde/enaf den maksimalt opnåelige olie var produceret. (Sådanne kurver har siden været kaldt Hubbert-kurver).. Hvorfor tenderer olieproduktionskurver til at blive klokkeformede? En tilnærmet forklaring er som følger. Produktionen fra en enkelt oliebrønd Uvnf. figuren øyerst til højre) vil af geologiske grunde altid være størst i begyndelsen (hvor trykket er størst i undergrunden) for derefter at falde hurtigt eller langsommere. For at opretholde engiven produktion af en vis størrelse er det derfor hele tiden nødvendigt at bore nye produktionsbrønde eller finde nye oliefelter. Når ca. halvdelen af de ialt udvindelige olieressourcer i et område eller land er produceret må produktionen derfor nødvendigvisfalde. Dennefremstilling mådog modificeres af bl.a. følgende grunde: 1) politiske indgreb som OPEC-Iandenesembargo mod USA og Holland i 1973 vil naturligvis indvirke på produktionsforløbet; 2) ved ibrugtagningen af sekundære og tertiære indvindingsmetoder som vand- eller kuldioxidinjektion vil produktionsforløbet ligeledes påvirkes uden at dette dog ændrer det principielle i sagen. Det er derfor ret uinteressant set fra forbrugernes side hvornår den sidste olie hentes op: det afgørende er hvornår produktionen begynder at falde. 1 8ARRElS OF Oll/DAY ~oooo %\ ~ o o o o o o o o o o WATER o o odrive o o o o '\ Y ~ '- "DRIVE free GAS CAP \~ \ DISSOlVED" \ GAS DRIVE ~ ~~ \ O Reservoir drive decline curves YEARS (Norman.J. Hyne: Nantechnical guide to petroleum geology exploration drilling and produetion. 2.ed. PennWell Tulsa side 419) Og det er derfor også ret misvisende - i hvert fald uden nærmere forklaring - når olieindustrien i fx "BP Statisticai Review of World Energy" oplyser at forholdet mellem påviste reserver og løbende årsproduktion er fx 40 og dermed antyder at der i hvert fald ikke de første 40 år vil kunne tænkes at opstå nogen olieforsyningskrise betinget. af fysisk mangel på olieressourcer. Colin Campbell begyndte i slutningen af 1980' erne ogsåat beskæftige sig med spørgs!'t'åletom de globale olieressourcers størrelse en opgave han havde fået i opdrag af det norske Oljedirektorat og senere udgav han på basis heraf sin første bog om emnet: "The Golden Century of Oil : the depletion of a resource" (1991). Som understreget i bogen var datagrundlaget imidlertid svagt idet olieselskaber og OPEC-Iande holder kortene tæt ind til kroppen blandt andet når det gælder oliereserverne. I midten af 1990' erne blev Campbell imidlertid ti Iknyttet Petroconsultants en uafhængig olierådgivningsvirksomhed (senere opkøbt af IHS Energy) som er indehaver af den pålideligste database over størsteparten af verdens oliefelte. Her udgavhan sammen med den franske oliegeolog Jean H. Laherrere en diger og dyr rapport til olieindustrien (pris: $32.000!): "The world's supply of oil " (1995) og i 1997 udgav han bogen "The coming oil crisis". Denne bog bekymrede Det Internationale Energiagentur så meget at de sendte en medarbejder til hans bopæl i 3 dage for at gennemgåhansregneark og inviterede ham til et internt møde i Paris samt citerede hans og Laherrere's resultater udførligt i "World Energy Outlook 1998". Tidligere samme år havde han og 5

6 Laherrere publiceret artiklen "The end of cheap oil" i Scientific American og dermed for første gang nået ud til en bredere offentlighed. I 2000 tog Selskabet for Grøn Teknologi (et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark) initiativ til afholdelsen af den første konference om oliens udtømning i Danmark som fandt sted på Christiansborg den 5. december 2000 med Colin Campbell som hovedtaleren. Umiddelbart efter påbegyndte Campbell dels udgivelsen af et månedligt nyhedsbrev dels grundlæggelsen af et internationalt videnskabeligt selskab ASPO = "Associatict1 for the Study of Peak Oil and Gas" som siden har holdt års konferencer i Uppsala (2002)Paris (2003) og Berlin (2004). ASPO's formål er 1)at vurdere omfanget af J ordens olie- og naturgasressourcer; 2) at studere disse ressourcers udtomning; 3) at øge bevidstheden om konsekvenserne for menneskeheden. Hvad er hovedbudskabet i dag? Ja endnu sidste år regnede Campbell/ ASPO med at den globale olieproduktion "først" ville toppe i 2010 men. i år er prognosen ændret to gange og har siden juli 2004 været at den globale olieproduktion allerede vil toppe i :å " o THE GROWING GAP CJ Past Discovery DFuture Discovery --- Produetion Past discovery based on ExxonMobil (2002). Revisions backdated Et eksempel på de metodikker der benyttes til at vurdere olieressourcernes størrelse og hvornår olieproduktionen topper kan illustreres med ovenstående diagram. Det siger sig selv at olien må findes inden den kan produceres og at der derfor kunne tænkes at være en sammenhæng mellem hvornår fundene af nye oliekilder topper og hvornår produktionen senere topper. Fx toppede fundene af nye oliekilder i USA i begyndelsen af 1930' erne medens produktionen toppede. ca. 40 år senere. Som det fremgår af søjledelen af diagrammet foroven toppede fundene af ny olie globalt allerede i ca og trods intensiv olieefterforskning efter den første oliekrise og avancerede eftersøgningsmetoder er der fundet mindre og mindre Annual Produetion Scenarios with 2 Percent Growth Rates and Different Decline Methods _-". '---_. ~ -".._...USGS Estimates of Ultimate Recovery 50. I Probabllrty ro Q) ILow (95 %) >- 40.'Mean (expected value) ~ ':Hlgh (5 %) en Ultimate RecolJery 881s a; t 30 'I. o-o ~ j <II. ro I: o 20 ro 2016 ' % Growth & 2% Decline o." -- History -- Mean wl 2% Growth and 2% Decline Mean wl 2% Growth and 10 R1P Ratio Decline 2% Growth & 10 R/P Ratio Decline 10 o Note: U.S. volumes were added to the USGS foreign volumes to obtain world lolais. (Kilde: United States Department af Energy. Energy Information Administration. 2000) 6

7 Som nævnt indledningsvist (side l) foreligger der andre vurderinger af de globale olieressourcers størrelse end dem der refereres til i "The End of Suburbia". Klart vigtigst er her United Stat es Geological Service's år 2000-vurdering som brød radikalt med de fleste seriøse vurderinger fra de forgående 40 år. Mens de fleste af disse nemlig svingede omkring milliarder tønder olie (Campbell's tal i 1997 var milliarder) fremkom USGS med et tal der var 50"l'o større (godt milliarder). Som lægmand er det naturligvis umuligt at afgøre hvem der har ret "en det "interessante" er at der Uvnf. figuren nederst på forrige side) kan argumenteres.for" at det viile være en katastrofe hvis USGS har ret. I så fald ville den af Det Internationale Energiagentur forudsagte årlige stigning på knap 2"l'oi olieforbruget nemlig kunne fortsætte en rum tid endnu og vores afhængighed af olie og oliebaseret teknologi dermed blive endnu dybere for så at blive afløst af en endnu brattere opvågning i forbindelse med et endnu stejlere fald i olieproduktionen til sin tid. Jens Junghans Forskningsbibliotekar Keilstruplund Birkerød Tlf: E: cand.med. Vigtig litteratur Colin J. Campbell: The coming oil crisis. Multi-Science Brentwood Essex sider Colin J. Campbell & Jean H. Laherrere: The end of cheap oil Scientific American 278:3:No (1998). (Også med Pagineringen 78-83) Colin J. Campbell: The truth about oil and the looming energy crisis. Eagle Skibbereen sider + CD med omfattende PowerPoint præsentation Klaus IlIum: Når oliekrisen kommer Information 26 april 2001 Martin Lidegaard: Den sidste olie Berlingske Tidende 18. august 2003 Jørgen Steen Nielsen: Markedet kommer for sent til fremtiden Information september Interview med Klaus IlIum. Oil-based technology and economy - prospects for the future: a short introducion to basic issues and a review of oil depletion projections derived from different theories and methods. Danish Board of Technology & Society of Danish Engineers Copenhagen sider Bob Williams: Debate over peak-oil issue boiling over with major implications for industry society Oil and gas journal July : STEEN Se STOFFER MOR HVAD e:r< HANSIWM Der -:J 6 G HeRf-f? OM (JR." liusf;fff.l<f&n? WHfOP-UR6NI NG8N VI L HOW6 FASf ~ 5ot.&NS VARME. OG pa PO~AR IseN 1'1~ Af SMf.l-f&! :-." r.. " )... ;_:. ~ ~: ~ ~ AF BILL WATIERSON - OG Der f<dmm6r F«A in fxr VI~ KeR~5H'VIS HAN SKAt. M6Re end 1'0 HUSe. Yff.K. NA ~AINGf-N HAR FOR f A (f M 16 OM fblap. IseN V6L-f 7

Klimakommissionen uafhængighed af fossile. Poul Erik Morthorst Kommissionsmedlem 22. oktober 2009

Klimakommissionen uafhængighed af fossile. Poul Erik Morthorst Kommissionsmedlem 22. oktober 2009 Klimakommissionen uafhængighed af fossile brændsler - og klimapolitik Poul Erik Morthorst Kommissionsmedlem 22. oktober 2009 Klimakommissionen hvem og hvad? Uafhængig! 10 medlemmer, udpeget i deres personlige

Læs mere

Skifergas i Danmark en geologisk analyse

Skifergas i Danmark en geologisk analyse Skifergas i Danmark en geologisk analyse Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Måske Måske ikke Artikel

Læs mere

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter 2012-2050 i en dansk klimalov Kim Ejlertsen og Palle Bendsen NOAH Energi og Klima, 3. december 2011 Vores forslag til reduktionsmål i en dansk klimalov

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06

Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06 Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06 Vi kan håbe på en snarlig nedtrapning af den årlige globale olieproduktion, så den globale opvarmning dæmpes, og verdensøkonomien ikke

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet (Foredrag lavet

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Analyse vedrørende olie og naturgasressourcer

Analyse vedrørende olie og naturgasressourcer Analyse vedrørende olie og naturgasressourcer Baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Maj 2005 Materiale udarbejdet til workshop 29. oktober 2004 Revideret udgave, maj 2005 www.isbn: 87-7844-530-2 INDHOLDSOVERSIGT

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden Professor Systemanalyseafdelingen To store udfordringer Klimaændringer Forsyningssikkerhed To store udfordringer Klimaændringer Forsyningssikkerhed

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Htx Teknologihistorie

Læs mere

Verdens første CO 2 -lagringsanlæg til kraftværker

Verdens første CO 2 -lagringsanlæg til kraftværker CO 2 -LAGRING AF CARSTEN ENGEDAL Verdens første CO 2 -lagringsanlæg til kraftværker Det er muligt at pumpe 16 milliarder tons CO 2 ned i Danmarks undergrund. Det svarer til 400 års forbrug af kul og naturgas.

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg 2008-09 EPU alm. del Bilag 300 Offentligt BILAG 1 Hvad er CCS? CCS står for Carbon Capture and Storage CO2 separation og lagring og er en teknik som kan reducere de industrialiserede

Læs mere

Det Fremtidige Energisystem

Det Fremtidige Energisystem Det Fremtidige Energisystem - Gassens Rolle Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Hovedbudskab Danmark er i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler inden

Læs mere

Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport.

Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport. Anbefaling til Frederikshavn Kommune vedrørende efterforskningsboring Vendsyssel 1 skifergas ved Dybvad VVM-redegørelse og miljørapport. Vendsyssel Energi- og Miljøforening vil med denne anbefaling gøre

Læs mere

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen

Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter i en dansk klimalov. Kim Ejlertsen og Palle Bendsen Notat vedrørende drivhusgasreduktionsforløb og budgetter 2012-2050 i en dansk klimalov Kim Ejlertsen og Palle Bendsen NOAH Energi og Klima, 3. december 2011 Vores forslag til reduktionsmål i en dansk klimalov

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Fossil-Texas / Alabama - Multi-Oil-Well-JV.

Fossil-Texas / Alabama - Multi-Oil-Well-JV. www.useb.dk Fossil-Texas / Alabama - Multi-Oil-Well-JV. Vi udbyder hermed et spændende nyt olie/gas projekt med 2 kilder, kilderne skal laves i Escabia county i Alabama & Liberty County i Texas. Projektet

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi VE på et liberaliseret energimarked Hans Jørgen Koch, International direktør, Energistyrelsen Hovedelementer i indlægget Globale tendenser frem

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Skifergasi Danmark Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Hvad er skiffer gas? Kulbrintedannelsenbehøver fire komponenter: 1. Moderbjergart 2. Reservoir 3. Forsegling 4. Fælde Moderbjergart? En moderbjergartindeholder

Læs mere

Geotermisk energi er der en fremtid?

Geotermisk energi er der en fremtid? Energipolitisk åbningsdebat Årets energikonference 2017 Geotermisk energi er der en fremtid? De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Statsgeolog

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

NATIH OLIE FELTET. Forhistorien

NATIH OLIE FELTET. Forhistorien NATIH OLIE FELTET Forhistorien Forfatteren til denne artikel har tidligere fortalt (Geologisk Nyt nr. 1,2003) om overflade geologien for Natih antiklinalen i Oman. I den forbindelse blev det nævnt at antiklinalen

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN.

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. Efterforsknings aktiviteter støder ofte på overraskelser og den første boring finder ikke altid olie. Her er historien om hvorledes det først olie selskab opgav

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 41 8.10.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 30-10-2014 30-12-2014 28-02-2015

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Klimaet er tempereret og regnfuldt i N, og subtropisk ved Middelhavet.

Klimaet er tempereret og regnfuldt i N, og subtropisk ved Middelhavet. Frankrig Opgave: I skal udarbejde en præsentation af jeres land, som I skal præsentere for de andre deltagere på øen Engia. Præsentationen skal max. tage 5 min. Opgaven skal indeholde følgende: 1. Præsentation

Læs mere

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring 1 Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres 2009 v. Direktør Torben Harring 2 Fødevarekrise Finanskrise og? 3 Hvad skabte prisstigningerne? 5-7 år

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 23 4.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

Færøsk under dobbeltpres

Færøsk under dobbeltpres 1 Færøsk under dobbeltpres Jógvan í Lon Jacobsen Tórshavn Færøsk er ligesom i en sandwichsituation mellem dansk og engelsk. Dobbeltheden i titlen på mit indlæg hentyder til, at færøsk påvirkes både fra

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Fossil-Smackover-Multi-Well-JV. Projekt navn: www.useb.dk. www.fossiloil.com. www.choiceexploration.com

Fossil-Smackover-Multi-Well-JV. Projekt navn: www.useb.dk. www.fossiloil.com. www.choiceexploration.com www.useb.dk www.fossiloil.com www.choiceexploration.com Der udbydes hermed et spændende olie projekt i Alabama bestående af 2 kilder, som skal bores til en dybde af 14.500 fod. Projekt navn: Fossil-Smackover-Multi-Well-JV

Læs mere

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi

Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer. Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi Råstofferens kritikalitet og dynamik Arktiske udfordringer Karen Hanghøj, Statsgeolog Afdeling for Petrologi og Malmgeologi De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Vand Energi Mineraler

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Kan vi flyve på vind? Energinet.dk 1

Kan vi flyve på vind? Energinet.dk 1 Kan vi flyve på vind? 05-11-2016 Energinet.dk 1 outline Introduktion Energinet.dk Velkommen til organisk kemi biofuel byggesten Gaslager Mega Mega lager Kan vi få det til at ske? 2 Om Energinet.dk 05-11-2016

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Internationale energimarkeder. 28. August 2013 Ulrich Bang, EU-chef

Internationale energimarkeder. 28. August 2013 Ulrich Bang, EU-chef Internationale energimarkeder 28. August 2013 Ulrich Bang, EU-chef Globalt stigende energiforbrug - primært drevet af udvikling i ikke-oecd lande World Energy Outlook 2012 OECD/IEA, 2012 side Fortsat høje

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer

Dansk-kinesisk samhandel. Økonomiske udsigter for Kina. Trends og udfordringer Dansk-kinesisk samhandel Økonomiske udsigter for Kina Trends og udfordringer Mio. DKK (Løbende priser) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Source: Danmarks Statistik

Læs mere

Bæredygtig. brug af energi og råstoffer. Af Stefan Anderberg, lektor, Lunds Universitet (tid. (1996-2008) ved Københavns Universitet)

Bæredygtig. brug af energi og råstoffer. Af Stefan Anderberg, lektor, Lunds Universitet (tid. (1996-2008) ved Københavns Universitet) FOTO: CARSTEN BRODER HANSEN Bæredygtig brug af energi og råstoffer Af Stefan Anderberg, lektor, Lunds Universitet (tid. (1996-2008) ved Københavns Universitet) Det moderne globale samfund kendetegnes af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådsmøde den 14. maj 2013 Sag nr. 7 Emne: Råstofplan 2012 Bilag 8 og 9 Koncern Miljø Til: Regionsrådet Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 Fax 38665700

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 33 13.08.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 14-08-2014 14-10-2014 14-12-2014 14-02-2015

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG

KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG KLIMAÆNDRINGER - SET I EN HISTORISK SAMMENHÆNG Afdelingsleder Richard Thomsen Natur og Miljø, Århus Amt ATV MØDE KLIMAÆNDRINGERS BETYDNING FOR VANDKREDSLØBET HELNAN MARSELIS HOTEL 4. oktober 2006 INDLEDNING

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 15.a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Københavns Universitets (KU) ranking i 2016

Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 15.a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Københavns Universitets (KU) ranking i 2016 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 15.a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. NOVEMBER 2016 Vedr.: Københavns Universitets

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2010

NYHEDSBREV MARTS 2010 NYHEDSBREV MARTS 2010 Sort og brun energi er fortsat stærkest i USA. Det er meget muligt at fremtidens energi bliver grøn; men i dag står olie og kul fortsat stærkest. Der investeres stadig massivt i den

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 25 18.6.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 39,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 09-05-2014 09-07-2014 09-09-2014 09-11-2014 09-01-2015

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

I dette notat kigger jeg ikke på debatten om diverse definitioner etc. Jeg ser på, om EU har den rigtige opfattelse af grundvandet i Danmark.

I dette notat kigger jeg ikke på debatten om diverse definitioner etc. Jeg ser på, om EU har den rigtige opfattelse af grundvandet i Danmark. Notat om falske tal i Note 5. I dette notat kigger jeg ikke på debatten om diverse definitioner etc. Jeg ser på, om EU har den rigtige opfattelse af grundvandet i Danmark. Baggrunden er, at Esben Lunde

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Dansk Energistatistik

Dansk Energistatistik Dansk Energistatistik 1990-2012 Dette afsnit indeholder et koncentrat af Energistyrelsens meget detaillerede statistikker for dansk energiproduktion- og forbrug. Kilderne er: ENS.dk som MS Excel-fil Grunddata_2012xls

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

Internationale perspektiver på ulighed

Internationale perspektiver på ulighed 1 Internationale perspektiver på ulighed På det seneste er der sket en interessant udvikling i debatten om økonomisk ulighed: de store internationale organisationer har kastet sig ind i debatten med et

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 51 17.12.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 37,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 05-02-2015 05-03-2015 05-04-2015 05-05-2015 05-06-2015

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere