The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream"

Transkript

1 The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream Indledning Denamerikanske dokumentarfilm "The End of Suburbia" (78 min.) har et ganske klart formål: at overbevise seerne om det fuldstændigt uholdbare i den ekstremt energi- og ressourceforbrugende livsstil i US~ ikke mindst som den udfolder sig i de amerikanske forstadskvarterer hvor i dag over halvdelen af den amerikanske befolkning bor. Den gør det først og fremmest ved at rette opmærksomheden imod det enorme olieforbrug der knytter sig til den amerikanske livsstil (bl.a. pågrund af privatbilismen) sammenholdt med det forhold at den globale olieproduktion måforventes at toppe om ganske få år for derefter at falde med et par procent omåret med deraf følgende vidtrækkende konsekvenser. Selvom de oplysninger der gives i filmen i og for sig er korrekte er filmen ikke en helt neutral fremstilling for så vidt som den undlader at komme ind påde alternative oplysninger/påstande om størrelsen af de globale olieressourcer/oliereserver som trods alt også foreligger og som jeg skal vende tilbage til senere. FiImenhar tre hovedtemaer: 1. En redegørelse for de amerikanske forstadskvarterers historiske udvikling fra slutningen af 1800-tallet frem til i dag belyst med filmklip af forskellig art. 2. Enredegørelse for hvorfor den globale produktion af konventionel olie må antages at toppe om få år og hvilke alvorlige konsevenser dette vil få belyst ved interviews med en række eksperter og med klip fra to konferencer om ojliensudtømning fra En diskussion af handlemuligheder for den enkelte og samfundet. Industrisamfundets uhyre kompleksitet udelukker den enkelte fra at have mere end et ret overfladisk kendskab til de fleste af industrisamfundets specialfunktioner. Der skal derfor i det følgende søges givet nogle grundlæggende oplysninger om olie med specielt henblik på oliens udtømning og vurderingen af de globale olieressourcers og -reservers størrelse. Den nødvendige forenkling medfører dog at det ikke kan undgåes at ikke alle oplysninger er helt præcise og/eller fuldstændige. Lidt om oliens dannelse De fossile brændsler: kul olie og naturgas stammer som bekendt fra organisk materiale som er blevet begravet under sedimenter som sand eller ler og p.g.a. manglende ilttilførsel ikke er blevet nedbrudt på normal vis men i løbet af årmillioner som følge af yderligere aflejringer (fx i et floddelta) er blevet ført dybere og dybere ned i undergrunden og omdannet til kul olie eller

2 naturgas. Medens kul forbliver på dannelsesstedet i mere eller mindre tykke lag som kan brydes med traditionel minedrift og som er forholdsvis lette at lokalisere stiller situationen sig ganske anderledes for olie og naturgas.! For det første kan olie og naturgas ikke udvindes på dannelsesstedet som befinder sig i 2-55 kilometers dybde hvor det organiske materiale p.g.a.tryk- og især varmepåvirkning er blevet omdannet til olie og naturgas. Grundet det voldsommetryk er bjergarten2 nemlig så sammentrykt at olien ikke er i stand til at flyde hen til et evt. borehul. For at olien og naturgassen kan udvindes er det derfor nødvendigt at den Uvnf. figuren) først finder vej ud i et tilgrænsende bjergartslag som har stor porøsitet og permeabilitet (en såkaldt reservoirbjergart) som tillader olien at vandre og dernæst under sin vandring støder på en uigennemtrængelig barriere en såkaldt oliefælde (eng. "trap") under eller bag hvilken den kan samlesig med gassenøverst olien i midten og vand nederst (fordelt efter vægtfylde). Fælden kan undertiden ligge flere hundrede km fra dannelsesstedet. Støder olien eller naturgassen under sin vanding(migration) ikke på en sådan barriere vil den nå op til overfladen hvor naturgassen! Påengelsk/amerikansk "(crude) oil" og "(natural) gas". "Petroleum" er en fællesbetegnelse for olie og naturgas. Benzin hedder "petrol" på engelsk henholdsvis "gasoline" eller "gas" på amerikansk. Dansk "petroleum" hedder "paraffin" eller "paraffin oil" på engelsk og "kerosene" på amerikansk. 2 Som i denne sammenhæng kaldes for en kildebjergart engelsk "source rock" jvnf. figuren hvor det er skifer. 2 forsvinder op i den blå luft medens olien dels fordamper dels omdannes til tung olie tjære eiler asfalt. For det andet var det tidligere yderst vanskeligt at lokalisere udnyttelige olie- oggasforekomster og dette gælder til dels stadigvæk trods mangefremskridt i geofysiske og geokemiskemålemetoder hvorfor det fortsat kun er gennemen afsluttende efterforskningsboring at det kanafgøres endeligt om man har gjort et (evt. givtigt) fund. Det er derfor fortsat heller ikke så ligetil at vurdere de globale olieressourcers fulde omfang. Lidt historik Før den industrielle revolution tog sin begyndelse i England i anden halvdel af 1700-tallet var menneskets brug af energikilder ret beskedent: dyrs trækkraft lidt vind- og vandkraft træ lejlighedsvis også fossile brændsler fx kul til rumopvarmning. Heri indtrådte en særdeles markant ændring med James Watt's opfindelse af dampmaskinen og allerede i år 1800 produceredes der ca. 6 millioner tons kul i Englandog 50 år senere ca. 60 millioner tons. Og i dag er det globale forbrug af fossil energi (kul olie ognaturgas tilsammen) oppe på 8 milliarder tons årligt. Dette forbrug udgjorde i år 2000 ca. 88'}'oaf det totale kommercielle energiforbrug og fordelte sig på 40'}'oolie 26'}'okul og 22'}'onaturgas. 4 z ~ I..J..J id O I 200 X lo' BBLS ULTlMATE I 150X lo' BBLS ULTlMATE "" Ultimate United States Crude-oil Production Based on Assumed Initial Reserves ot m C!}1~ Billiona.auels-.

3 >- <II 15 ~ m c: ~ 10 id ID US-48 D Europe D Russia D Other D M.East Heavy etc. f1jdeepwater D Polar ~ NGL I (Kilde: Association for the 5tudy of Peak OH and Gas. Newsletter No.45:2 (sept. 2004)) Og ifølge Det Internationale Energiagentur vil forbruget af fossil energi stige med 691'0 fra år 2000 til 2030 (og kuldioxidudslippet med 701'0!) For at sætte disse tal lidt i perspektiv skal det nævnes at det har taget 500 millioner år at spare den fossile energi"kapital" Op3og at vores nuværende forbrug på 8 milliarder tons svarer til af størrelsesordenen en million års opsparing et forhold så grotesk at man i den samlede officielle litteratur omkring såkaldt "bæredygtighed" lige fra Brundtland-rcipporten og Rio konferencen til samtlige rapporter lige siden fra officielt hold (EU OECD nationale myndigheder. osv.) fuldstændigt undlader at omtale det.4 Og hvis forbruget af fossil energi stiger med 701'0 frem til 3"Opsparingen" er sket med yderst forskellig hastighed i de forskellige geologiske perioder/ jvnf. betegnelsen "Kultiden" for en periode på den nordlige halvkugle hvor store områder var dækket af skovsumpe med bl.a. kæmpepadderokker der blev begravet som tørveaflejringer og senere omdannet til kul 4 Men heller ikke uden for den mere officielle litteratur støder man på ovennævnte oplysning; jeg er kun to gange i dansk litteratur været ude for en omtale af dette forhold nemlig i en "Hvem hvad hvor" for 1975 hvor det omtales at det daglige forbrug af fossil energi overstiger hvad man teoretisk set kan foresti I le sig dannet på år og i Thorki Id Kjærgaard's disputats "Den danske revolution : en økohistorisk tolkning" (1991) 2030/ som Det Internationale Energiagentur regner med vil vi til den tid forbruge hvad der svarer til 1/7 millioner års opsparing hvert år! Et overforbrug der sandelig vil noget! Den højt industrialiserede verdens dybe afhængighed af fossil energi kan også illustreres med følgende tankeeksperiment nemlig hvad der ville ske hvis Vorherre med et knips af sin finger pludselig unddrog os adgangen til den- fossile energi fuldstændigt. I så fald ville vi i den "rige" verden nemlig uddø medens de fattigste lande stort set ville forblive uberørt! Om verdens olieressourcer og disses udtømning Næsten lige siden den første olieboring blev foretaget i 1859 har der været udtrykt bekymring for oliens udtømning. "United Stat es Geologicai Survey" (det amerikanske sidestykke til GEUS = Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse) udtalte således i 1885 at der var yderst ringe chancer for at finde olie i Californien og United States Bureau of Mines erklærede i 1914/ at der højst var olie i USA's undergrund til 10års forbrug!5 sådanne udsagn har jævnligt været brugt til at forsøge at diskreditere nyere udsagnomoliens udtømning (fx af Bjørn Lomborg i "Verdens sande 5 Som modstykke hertil skal nævnes at der ved den 13. internationale geologiske kongres i Toronto i 1913 allerede forelå en ret nøjagtig opgørelse over de globale kuressourcer. 3

4 tilstand" (1998) side 112). En sådan argumentation er af rent retorisk karakter6 og fuldstændig værdiløs idet ethvert udsagn såvel om oliens fremtid somomfremtiden vedrørende andre forhold naturligvis må bygge på de til enhver tid foreliggende kendsgerninger og naturlove samt på rimelige antagelser om menneskers adfærd og deraf afledte udviklingstendenser i bl.a. samspillet mellem menneskeog natur. Medens oliens anvendelsesområde i det 19. århundrede hovedsageligt drejede sig ompetroleum til petroleumslamper (hvor den fortrængte anvendelsen af hvalolie som var blevet knap og dyr p.g.a. rovdriften på de store hvaler) medførte den fremstormende privatbilisme i USA efter Ford's lancering af den billige samlebåndsproducerede Fort T en stærk stigning i produktionen af olie og benzin (som indtil da havde været et affaldsprodukt) og som allerede nævnt også til bekymringer for hvor længe der var olie nok. Oliens egentlige sejrstogt begyndte dog først for alvor efter den anden verdenskrig hvor den ikke alene forsynede den hastigt stigende privatbilisme i USA og Europa med drivmidler menogså blev grundlaget for det industrialiserede landbrugs anvendelse af traktorer og andre landbrugsmaskiner kunstgødning pesticider ogtransporten til og fra landbruget ligesom olien delvis 6 Begrebet "Retorik" her taget i sin almindelige nedsættende betydning ikke at forveksle med sin klassiske egentlige betydning som kunsten at overbevise (ikke forføre) andre! fortrængte kullene (oliefyr i stedet for kulfyr diesellokomotiver i stedet for damplokomotiver mv.) således at den daglige olieproduktion nu ligger på godt 80 millioner tønder olie og - som allerede nævnt - i dag dækker 40':10 af det totale energiforbrug (mod kullenes 26 ':lo). Det stigende behov for olie henholdsvis olieprodukter har naturligvis medført stærkt stigende efterforskningsaktiviteter og motiveret udviklingen af mere og mere raffinerede geofysiske og geokemiske målemetoder til opsporing af oliefelter samt en rivende teknologisk udvikling med henblik påat maksimere udvindingen af den fundne olie fx gennemvandrette boringer. Denneudvikling har især accelereret i de sidste 30 år efter den første oliekrise. Parallelt hermed har opmærksomheden naturligt nok også i stigende grad rettet sig mod spørgsmålet om hvor længe olieproduktionen ville kunne fortsættes og på hvilket niveau - det være sig i et enkelt land eller på verdensplan - under hensyntagen ti I de samlede geologiske ressourcer af olie i det pågældende land eller på Jorden som helhed. De to mest markante personer og personligheder vedr. vurderingen af olieressourcer og disses udtømning er nok den amerikanske oliegeolog M. King Hubbert ( ) og den britiske oliegeolog Colin J. Campbell (f.1931). Førstnævnte beskæftigede sig allerede i 1940' erne og 1950' erne intensivt med produktionsforløbet ved udvindingen af olie det være sig fra et enkelt (større) oliefelt eller fra et helt områdes eller lands oliefelter. Ud fra disse studi- g at eapaeity Peak 210 Russia O501 US O Date World 81 Annual 64 Future Total ESTIMATED 150 ME Rate Gb 2020 Gulf Other ALL - Regular 2050 Total Mb/d PRODUCTION Europe Gas Deepwater Heavy Polar Oil Gb Annual Liquid ete. Roundingl Rate TO Other End 2003 (Kilde: Association for the 5tudy af Peak Oil and Gas. Newsletter No.45:2 (sept. 2004) 4

5 er kom King Hubbert i 1956 til den konklusion at USA's olieproduktion som på det tidspunkt steg med 6-7% om året allerede ville toppe efter yderligere kun 13 år og bekendtgjorde dette op Sigtsvækkende resultat på en konference for olieindustrien sammeår. Trods King Hubbert's ry - bl.a. som reservoirgeolog - ville stort set ingen tro ham og man rystede i stedet på hovedet eller trak på skuldrene. Faktum er imidlertid at USA's egenproduktion af olie toppede i dvs år efter 1956 Uvnf. figuren nederst påside 2) og har været for nedadgående lige siden (bortset fra en ganske forbigående øgningaf produktionen p.g.a.oliefundene i Alaska hvor King Hubbert iøvrigt udtrykkeligt havde taget forbehold i sin prognose). Grundlæggende for KingHubbert's forudsigelse var at hans studier bl.a. havde vist ham at olieproduktionen fra et større områdes eller et helt landsoliefelter altid ville tendere til at følge en klokkeformet kurve og at kurven vi Ile toppe på pådet tidspunkt hvor ha/vde/enaf den maksimalt opnåelige olie var produceret. (Sådanne kurver har siden været kaldt Hubbert-kurver).. Hvorfor tenderer olieproduktionskurver til at blive klokkeformede? En tilnærmet forklaring er som følger. Produktionen fra en enkelt oliebrønd Uvnf. figuren øyerst til højre) vil af geologiske grunde altid være størst i begyndelsen (hvor trykket er størst i undergrunden) for derefter at falde hurtigt eller langsommere. For at opretholde engiven produktion af en vis størrelse er det derfor hele tiden nødvendigt at bore nye produktionsbrønde eller finde nye oliefelter. Når ca. halvdelen af de ialt udvindelige olieressourcer i et område eller land er produceret må produktionen derfor nødvendigvisfalde. Dennefremstilling mådog modificeres af bl.a. følgende grunde: 1) politiske indgreb som OPEC-Iandenesembargo mod USA og Holland i 1973 vil naturligvis indvirke på produktionsforløbet; 2) ved ibrugtagningen af sekundære og tertiære indvindingsmetoder som vand- eller kuldioxidinjektion vil produktionsforløbet ligeledes påvirkes uden at dette dog ændrer det principielle i sagen. Det er derfor ret uinteressant set fra forbrugernes side hvornår den sidste olie hentes op: det afgørende er hvornår produktionen begynder at falde. 1 8ARRElS OF Oll/DAY ~oooo %\ ~ o o o o o o o o o o WATER o o odrive o o o o '\ Y ~ '- "DRIVE free GAS CAP \~ \ DISSOlVED" \ GAS DRIVE ~ ~~ \ O Reservoir drive decline curves YEARS (Norman.J. Hyne: Nantechnical guide to petroleum geology exploration drilling and produetion. 2.ed. PennWell Tulsa side 419) Og det er derfor også ret misvisende - i hvert fald uden nærmere forklaring - når olieindustrien i fx "BP Statisticai Review of World Energy" oplyser at forholdet mellem påviste reserver og løbende årsproduktion er fx 40 og dermed antyder at der i hvert fald ikke de første 40 år vil kunne tænkes at opstå nogen olieforsyningskrise betinget. af fysisk mangel på olieressourcer. Colin Campbell begyndte i slutningen af 1980' erne ogsåat beskæftige sig med spørgs!'t'åletom de globale olieressourcers størrelse en opgave han havde fået i opdrag af det norske Oljedirektorat og senere udgav han på basis heraf sin første bog om emnet: "The Golden Century of Oil : the depletion of a resource" (1991). Som understreget i bogen var datagrundlaget imidlertid svagt idet olieselskaber og OPEC-Iande holder kortene tæt ind til kroppen blandt andet når det gælder oliereserverne. I midten af 1990' erne blev Campbell imidlertid ti Iknyttet Petroconsultants en uafhængig olierådgivningsvirksomhed (senere opkøbt af IHS Energy) som er indehaver af den pålideligste database over størsteparten af verdens oliefelte. Her udgavhan sammen med den franske oliegeolog Jean H. Laherrere en diger og dyr rapport til olieindustrien (pris: $32.000!): "The world's supply of oil " (1995) og i 1997 udgav han bogen "The coming oil crisis". Denne bog bekymrede Det Internationale Energiagentur så meget at de sendte en medarbejder til hans bopæl i 3 dage for at gennemgåhansregneark og inviterede ham til et internt møde i Paris samt citerede hans og Laherrere's resultater udførligt i "World Energy Outlook 1998". Tidligere samme år havde han og 5

6 Laherrere publiceret artiklen "The end of cheap oil" i Scientific American og dermed for første gang nået ud til en bredere offentlighed. I 2000 tog Selskabet for Grøn Teknologi (et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark) initiativ til afholdelsen af den første konference om oliens udtømning i Danmark som fandt sted på Christiansborg den 5. december 2000 med Colin Campbell som hovedtaleren. Umiddelbart efter påbegyndte Campbell dels udgivelsen af et månedligt nyhedsbrev dels grundlæggelsen af et internationalt videnskabeligt selskab ASPO = "Associatict1 for the Study of Peak Oil and Gas" som siden har holdt års konferencer i Uppsala (2002)Paris (2003) og Berlin (2004). ASPO's formål er 1)at vurdere omfanget af J ordens olie- og naturgasressourcer; 2) at studere disse ressourcers udtomning; 3) at øge bevidstheden om konsekvenserne for menneskeheden. Hvad er hovedbudskabet i dag? Ja endnu sidste år regnede Campbell/ ASPO med at den globale olieproduktion "først" ville toppe i 2010 men. i år er prognosen ændret to gange og har siden juli 2004 været at den globale olieproduktion allerede vil toppe i :å " o THE GROWING GAP CJ Past Discovery DFuture Discovery --- Produetion Past discovery based on ExxonMobil (2002). Revisions backdated Et eksempel på de metodikker der benyttes til at vurdere olieressourcernes størrelse og hvornår olieproduktionen topper kan illustreres med ovenstående diagram. Det siger sig selv at olien må findes inden den kan produceres og at der derfor kunne tænkes at være en sammenhæng mellem hvornår fundene af nye oliekilder topper og hvornår produktionen senere topper. Fx toppede fundene af nye oliekilder i USA i begyndelsen af 1930' erne medens produktionen toppede. ca. 40 år senere. Som det fremgår af søjledelen af diagrammet foroven toppede fundene af ny olie globalt allerede i ca og trods intensiv olieefterforskning efter den første oliekrise og avancerede eftersøgningsmetoder er der fundet mindre og mindre Annual Produetion Scenarios with 2 Percent Growth Rates and Different Decline Methods _-". '---_. ~ -".._...USGS Estimates of Ultimate Recovery 50. I Probabllrty ro Q) ILow (95 %) >- 40.'Mean (expected value) ~ ':Hlgh (5 %) en Ultimate RecolJery 881s a; t 30 'I. o-o ~ j <II. ro I: o 20 ro 2016 ' % Growth & 2% Decline o." -- History -- Mean wl 2% Growth and 2% Decline Mean wl 2% Growth and 10 R1P Ratio Decline 2% Growth & 10 R/P Ratio Decline 10 o Note: U.S. volumes were added to the USGS foreign volumes to obtain world lolais. (Kilde: United States Department af Energy. Energy Information Administration. 2000) 6

7 Som nævnt indledningsvist (side l) foreligger der andre vurderinger af de globale olieressourcers størrelse end dem der refereres til i "The End of Suburbia". Klart vigtigst er her United Stat es Geological Service's år 2000-vurdering som brød radikalt med de fleste seriøse vurderinger fra de forgående 40 år. Mens de fleste af disse nemlig svingede omkring milliarder tønder olie (Campbell's tal i 1997 var milliarder) fremkom USGS med et tal der var 50"l'o større (godt milliarder). Som lægmand er det naturligvis umuligt at afgøre hvem der har ret "en det "interessante" er at der Uvnf. figuren nederst på forrige side) kan argumenteres.for" at det viile være en katastrofe hvis USGS har ret. I så fald ville den af Det Internationale Energiagentur forudsagte årlige stigning på knap 2"l'oi olieforbruget nemlig kunne fortsætte en rum tid endnu og vores afhængighed af olie og oliebaseret teknologi dermed blive endnu dybere for så at blive afløst af en endnu brattere opvågning i forbindelse med et endnu stejlere fald i olieproduktionen til sin tid. Jens Junghans Forskningsbibliotekar Keilstruplund Birkerød Tlf: E: cand.med. Vigtig litteratur Colin J. Campbell: The coming oil crisis. Multi-Science Brentwood Essex sider Colin J. Campbell & Jean H. Laherrere: The end of cheap oil Scientific American 278:3:No (1998). (Også med Pagineringen 78-83) Colin J. Campbell: The truth about oil and the looming energy crisis. Eagle Skibbereen sider + CD med omfattende PowerPoint præsentation Klaus IlIum: Når oliekrisen kommer Information 26 april 2001 Martin Lidegaard: Den sidste olie Berlingske Tidende 18. august 2003 Jørgen Steen Nielsen: Markedet kommer for sent til fremtiden Information september Interview med Klaus IlIum. Oil-based technology and economy - prospects for the future: a short introducion to basic issues and a review of oil depletion projections derived from different theories and methods. Danish Board of Technology & Society of Danish Engineers Copenhagen sider Bob Williams: Debate over peak-oil issue boiling over with major implications for industry society Oil and gas journal July : STEEN Se STOFFER MOR HVAD e:r< HANSIWM Der -:J 6 G HeRf-f? OM (JR." liusf;fff.l<f&n? WHfOP-UR6NI NG8N VI L HOW6 FASf ~ 5ot.&NS VARME. OG pa PO~AR IseN 1'1~ Af SMf.l-f&! :-." r.. " )... ;_:. ~ ~: ~ ~ AF BILL WATIERSON - OG Der f<dmm6r F«A in fxr VI~ KeR~5H'VIS HAN SKAt. M6Re end 1'0 HUSe. Yff.K. NA ~AINGf-N HAR FOR f A (f M 16 OM fblap. IseN V6L-f 7

Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06

Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06 Kort om olieforsyning og energipolitik anno 2006 Klaus Illum 29.3.06 Vi kan håbe på en snarlig nedtrapning af den årlige globale olieproduktion, så den globale opvarmning dæmpes, og verdensøkonomien ikke

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Kampen om den sidste olie

Kampen om den sidste olie Kampen om den sidste olie og den uundgåelige omstilling til vedvarende energi og energibesparelser A F P R E B E N M A E G A A R D N O R D I S K F O L K E C E N T E R F O R V E D VA R E N D E E N E R G

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Skifergasi Danmark Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Hvad er skiffer gas? Kulbrintedannelsenbehøver fire komponenter: 1. Moderbjergart 2. Reservoir 3. Forsegling 4. Fælde Moderbjergart? En moderbjergartindeholder

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Human activities have dramatically increased over the last approx. 60 years From: Steffen et al. 2004 Tracking changes in the Earth System Kaufman,

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Padborg 13. December 2011

Padborg 13. December 2011 Hvad er Peak Oil? Og hvordan påvirker det os? Padborg 13. December 2011 Instituttet tt t for Fremtidsforsknin i Carsten Bec Baggrund Hvilke hovedtendenser og scenarier er mulige? Samfundsmæssige prioriteringer

Læs mere

Fossil-Smackover-Multi-Well-JV. Projekt navn: www.useb.dk. www.fossiloil.com. www.choiceexploration.com

Fossil-Smackover-Multi-Well-JV. Projekt navn: www.useb.dk. www.fossiloil.com. www.choiceexploration.com www.useb.dk www.fossiloil.com www.choiceexploration.com Der udbydes hermed et spændende olie projekt i Alabama bestående af 2 kilder, som skal bores til en dybde af 14.500 fod. Projekt navn: Fossil-Smackover-Multi-Well-JV

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag

Den korte vækst. En parantes i menneskets historie? NOAHs Forlag Den korte vækst En parantes i menneskets historie? Forestillingen om vækst er noget nyt i menneskehedens historie. Det er en myte, at vækst historisk set skulle være forudsætningen for et stærkt og levedygtigt

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Klima i tal og grafik

Klima i tal og grafik Klima i tal og grafik Atomkraftværker - Radioaktivt affald S. 1/13 Indholdsfortegnelse Indledning... S.3 Klimaproblematikken...... S.3 Konsekvenser... S.5 Forsøg til at løse problemerne... S.6 Udvikling

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Lærervejledning til Ressourceforløbet

Lærervejledning til Ressourceforløbet Lærervejledning til Ressourceforløbet Opbygning af forløbets indgang Indgangen til forløbet omfatter en lærerintroduktion, rollespillet pressemødet og arbejde med energistatistik. Hvis du har valgt at

Læs mere

TEMAHÆFTE Quest for Oil

TEMAHÆFTE Quest for Oil TEMAHÆFTE Quest for Oil Temahæfte Side 2 A. Indholdsfortegnelse Temahæfte 1. Baggrund: Olieeventyret historie og betydning 1.1 Vilkår for olieindvinding... 3 1.2 Geologiske betingelser for at finde olie...

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries

Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries 27. April 2015 Novozymes forventninger til PPP for Bio- Based Industries Anders Kristoffersen Public Affairs Manager Novozymes A/S Novozymes i tal Fordeling af salg Verdensførende i bioinnovation Mere

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

CO 2. fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning

CO 2. fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning European Technology Platform for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP) fangst og lagring (CCS) Derfor er CCS et vigtigt bidrag til at bekæmpe den globale opvarmning CCS = Capture and Storage Med

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 2kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Nye brintbiler i Aalborg Kommune Juni 2015 Side 1 Officiel åbning af brint tankstation i Gladsaxe Stationen åbnede officielt i april 2015

Læs mere

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011.

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. K ære investor. Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. Råvarepriserne på gas og olie ligger nu på $ 4,70 og $ 113. West Texas Intermediate (WTI) råolie spotpriser var gennemsnitlig 89 dollar per tønde i februar

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

BRASILIEN - ET SPISEKAMMER & EN ENERGIKILDE

BRASILIEN - ET SPISEKAMMER & EN ENERGIKILDE D. 01.12.11 BRASILIEN - ET SPISEKAMMER & EN ENERGIKILDE RESEARCH & ANALYSE 2 DET ER EFTERHÅNDEN VELKENDT, AT DEN BRASILIANSKE PRODUKTION SPÆNDER BREDT. I DENNE ARTIKEL VIL EXACT INVEST A/S SÆTTE FOKUS

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2010

NYHEDSBREV AUGUST 2010 På trods af et allerede højt prisniveau, indikerer en række faktorer stor risiko for at olieprisen tager yderligere et hop senere i år. Det vurderer finanshuset Societe Generale i en ny analyse af oliemarkedet.

Læs mere

Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde

Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde Kampen om Arktis skaber nyt diplomatisk samarbejde Fortid og fremtid i nord I starten af det forrige århundrede konkurrerede frygtløse opdagelsesrejsende om at blive den første til at nå den uberørte nordpol

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR

HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR HISTORIEN OM KOSAN GAS FRA HUSMØDRENES DARLING TIL INDUSTRIENS FORETRUKNE LEVERANDØR KOSAN GAS NAVNET FORPLIGTER Kosan Gas er en af de førende leverandører i Norden af gas i flasker og tanke. Virksomheden

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø

Aage Johnsen Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Aage Johnsen Nielsen Olieforbrug på Samsø Aage Johnsen Fra: Peter Jacob Jørgensen [planmidt.pjj@mail.tele.dk] Sendt: 2. marts 2001 12:03 Til: Aage Johnsen Nielsen Emne: Olieforbrug på Samsø olie på Samsø.doc Hej Åge og Lasse Hermed vedhæftet opgørelserne

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A.

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. 1 Dagsorden Indledning og baggrund Hvorfor et amerikansk selskab Skatteforhold U.S.A. Dokumenter til etablering af U.S. Corporation Omkostninger

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh

Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Nighat Kamal, Farum Fjernvarme A.m.b.a Geodh Workshop 6.Februar 2013, Kbh Vision 2020 for Farum Fjernvarme a.m.b.a Vi vil yde vore kunder en bæredygtig varmeforsyning med stabile priser, fastholdelse af

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere