The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream"

Transkript

1 The End of Suburbia: Oil Depletion and the Collapse af the American Dream Indledning Denamerikanske dokumentarfilm "The End of Suburbia" (78 min.) har et ganske klart formål: at overbevise seerne om det fuldstændigt uholdbare i den ekstremt energi- og ressourceforbrugende livsstil i US~ ikke mindst som den udfolder sig i de amerikanske forstadskvarterer hvor i dag over halvdelen af den amerikanske befolkning bor. Den gør det først og fremmest ved at rette opmærksomheden imod det enorme olieforbrug der knytter sig til den amerikanske livsstil (bl.a. pågrund af privatbilismen) sammenholdt med det forhold at den globale olieproduktion måforventes at toppe om ganske få år for derefter at falde med et par procent omåret med deraf følgende vidtrækkende konsekvenser. Selvom de oplysninger der gives i filmen i og for sig er korrekte er filmen ikke en helt neutral fremstilling for så vidt som den undlader at komme ind påde alternative oplysninger/påstande om størrelsen af de globale olieressourcer/oliereserver som trods alt også foreligger og som jeg skal vende tilbage til senere. FiImenhar tre hovedtemaer: 1. En redegørelse for de amerikanske forstadskvarterers historiske udvikling fra slutningen af 1800-tallet frem til i dag belyst med filmklip af forskellig art. 2. Enredegørelse for hvorfor den globale produktion af konventionel olie må antages at toppe om få år og hvilke alvorlige konsevenser dette vil få belyst ved interviews med en række eksperter og med klip fra to konferencer om ojliensudtømning fra En diskussion af handlemuligheder for den enkelte og samfundet. Industrisamfundets uhyre kompleksitet udelukker den enkelte fra at have mere end et ret overfladisk kendskab til de fleste af industrisamfundets specialfunktioner. Der skal derfor i det følgende søges givet nogle grundlæggende oplysninger om olie med specielt henblik på oliens udtømning og vurderingen af de globale olieressourcers og -reservers størrelse. Den nødvendige forenkling medfører dog at det ikke kan undgåes at ikke alle oplysninger er helt præcise og/eller fuldstændige. Lidt om oliens dannelse De fossile brændsler: kul olie og naturgas stammer som bekendt fra organisk materiale som er blevet begravet under sedimenter som sand eller ler og p.g.a. manglende ilttilførsel ikke er blevet nedbrudt på normal vis men i løbet af årmillioner som følge af yderligere aflejringer (fx i et floddelta) er blevet ført dybere og dybere ned i undergrunden og omdannet til kul olie eller

2 naturgas. Medens kul forbliver på dannelsesstedet i mere eller mindre tykke lag som kan brydes med traditionel minedrift og som er forholdsvis lette at lokalisere stiller situationen sig ganske anderledes for olie og naturgas.! For det første kan olie og naturgas ikke udvindes på dannelsesstedet som befinder sig i 2-55 kilometers dybde hvor det organiske materiale p.g.a.tryk- og især varmepåvirkning er blevet omdannet til olie og naturgas. Grundet det voldsommetryk er bjergarten2 nemlig så sammentrykt at olien ikke er i stand til at flyde hen til et evt. borehul. For at olien og naturgassen kan udvindes er det derfor nødvendigt at den Uvnf. figuren) først finder vej ud i et tilgrænsende bjergartslag som har stor porøsitet og permeabilitet (en såkaldt reservoirbjergart) som tillader olien at vandre og dernæst under sin vandring støder på en uigennemtrængelig barriere en såkaldt oliefælde (eng. "trap") under eller bag hvilken den kan samlesig med gassenøverst olien i midten og vand nederst (fordelt efter vægtfylde). Fælden kan undertiden ligge flere hundrede km fra dannelsesstedet. Støder olien eller naturgassen under sin vanding(migration) ikke på en sådan barriere vil den nå op til overfladen hvor naturgassen! Påengelsk/amerikansk "(crude) oil" og "(natural) gas". "Petroleum" er en fællesbetegnelse for olie og naturgas. Benzin hedder "petrol" på engelsk henholdsvis "gasoline" eller "gas" på amerikansk. Dansk "petroleum" hedder "paraffin" eller "paraffin oil" på engelsk og "kerosene" på amerikansk. 2 Som i denne sammenhæng kaldes for en kildebjergart engelsk "source rock" jvnf. figuren hvor det er skifer. 2 forsvinder op i den blå luft medens olien dels fordamper dels omdannes til tung olie tjære eiler asfalt. For det andet var det tidligere yderst vanskeligt at lokalisere udnyttelige olie- oggasforekomster og dette gælder til dels stadigvæk trods mangefremskridt i geofysiske og geokemiskemålemetoder hvorfor det fortsat kun er gennemen afsluttende efterforskningsboring at det kanafgøres endeligt om man har gjort et (evt. givtigt) fund. Det er derfor fortsat heller ikke så ligetil at vurdere de globale olieressourcers fulde omfang. Lidt historik Før den industrielle revolution tog sin begyndelse i England i anden halvdel af 1700-tallet var menneskets brug af energikilder ret beskedent: dyrs trækkraft lidt vind- og vandkraft træ lejlighedsvis også fossile brændsler fx kul til rumopvarmning. Heri indtrådte en særdeles markant ændring med James Watt's opfindelse af dampmaskinen og allerede i år 1800 produceredes der ca. 6 millioner tons kul i Englandog 50 år senere ca. 60 millioner tons. Og i dag er det globale forbrug af fossil energi (kul olie ognaturgas tilsammen) oppe på 8 milliarder tons årligt. Dette forbrug udgjorde i år 2000 ca. 88'}'oaf det totale kommercielle energiforbrug og fordelte sig på 40'}'oolie 26'}'okul og 22'}'onaturgas. 4 z ~ I..J..J id O I 200 X lo' BBLS ULTlMATE I 150X lo' BBLS ULTlMATE "" Ultimate United States Crude-oil Production Based on Assumed Initial Reserves ot m C!}1~ Billiona.auels-.

3 >- <II 15 ~ m c: ~ 10 id ID US-48 D Europe D Russia D Other D M.East Heavy etc. f1jdeepwater D Polar ~ NGL I (Kilde: Association for the 5tudy of Peak OH and Gas. Newsletter No.45:2 (sept. 2004)) Og ifølge Det Internationale Energiagentur vil forbruget af fossil energi stige med 691'0 fra år 2000 til 2030 (og kuldioxidudslippet med 701'0!) For at sætte disse tal lidt i perspektiv skal det nævnes at det har taget 500 millioner år at spare den fossile energi"kapital" Op3og at vores nuværende forbrug på 8 milliarder tons svarer til af størrelsesordenen en million års opsparing et forhold så grotesk at man i den samlede officielle litteratur omkring såkaldt "bæredygtighed" lige fra Brundtland-rcipporten og Rio konferencen til samtlige rapporter lige siden fra officielt hold (EU OECD nationale myndigheder. osv.) fuldstændigt undlader at omtale det.4 Og hvis forbruget af fossil energi stiger med 701'0 frem til 3"Opsparingen" er sket med yderst forskellig hastighed i de forskellige geologiske perioder/ jvnf. betegnelsen "Kultiden" for en periode på den nordlige halvkugle hvor store områder var dækket af skovsumpe med bl.a. kæmpepadderokker der blev begravet som tørveaflejringer og senere omdannet til kul 4 Men heller ikke uden for den mere officielle litteratur støder man på ovennævnte oplysning; jeg er kun to gange i dansk litteratur været ude for en omtale af dette forhold nemlig i en "Hvem hvad hvor" for 1975 hvor det omtales at det daglige forbrug af fossil energi overstiger hvad man teoretisk set kan foresti I le sig dannet på år og i Thorki Id Kjærgaard's disputats "Den danske revolution : en økohistorisk tolkning" (1991) 2030/ som Det Internationale Energiagentur regner med vil vi til den tid forbruge hvad der svarer til 1/7 millioner års opsparing hvert år! Et overforbrug der sandelig vil noget! Den højt industrialiserede verdens dybe afhængighed af fossil energi kan også illustreres med følgende tankeeksperiment nemlig hvad der ville ske hvis Vorherre med et knips af sin finger pludselig unddrog os adgangen til den- fossile energi fuldstændigt. I så fald ville vi i den "rige" verden nemlig uddø medens de fattigste lande stort set ville forblive uberørt! Om verdens olieressourcer og disses udtømning Næsten lige siden den første olieboring blev foretaget i 1859 har der været udtrykt bekymring for oliens udtømning. "United Stat es Geologicai Survey" (det amerikanske sidestykke til GEUS = Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse) udtalte således i 1885 at der var yderst ringe chancer for at finde olie i Californien og United States Bureau of Mines erklærede i 1914/ at der højst var olie i USA's undergrund til 10års forbrug!5 sådanne udsagn har jævnligt været brugt til at forsøge at diskreditere nyere udsagnomoliens udtømning (fx af Bjørn Lomborg i "Verdens sande 5 Som modstykke hertil skal nævnes at der ved den 13. internationale geologiske kongres i Toronto i 1913 allerede forelå en ret nøjagtig opgørelse over de globale kuressourcer. 3

4 tilstand" (1998) side 112). En sådan argumentation er af rent retorisk karakter6 og fuldstændig værdiløs idet ethvert udsagn såvel om oliens fremtid somomfremtiden vedrørende andre forhold naturligvis må bygge på de til enhver tid foreliggende kendsgerninger og naturlove samt på rimelige antagelser om menneskers adfærd og deraf afledte udviklingstendenser i bl.a. samspillet mellem menneskeog natur. Medens oliens anvendelsesområde i det 19. århundrede hovedsageligt drejede sig ompetroleum til petroleumslamper (hvor den fortrængte anvendelsen af hvalolie som var blevet knap og dyr p.g.a. rovdriften på de store hvaler) medførte den fremstormende privatbilisme i USA efter Ford's lancering af den billige samlebåndsproducerede Fort T en stærk stigning i produktionen af olie og benzin (som indtil da havde været et affaldsprodukt) og som allerede nævnt også til bekymringer for hvor længe der var olie nok. Oliens egentlige sejrstogt begyndte dog først for alvor efter den anden verdenskrig hvor den ikke alene forsynede den hastigt stigende privatbilisme i USA og Europa med drivmidler menogså blev grundlaget for det industrialiserede landbrugs anvendelse af traktorer og andre landbrugsmaskiner kunstgødning pesticider ogtransporten til og fra landbruget ligesom olien delvis 6 Begrebet "Retorik" her taget i sin almindelige nedsættende betydning ikke at forveksle med sin klassiske egentlige betydning som kunsten at overbevise (ikke forføre) andre! fortrængte kullene (oliefyr i stedet for kulfyr diesellokomotiver i stedet for damplokomotiver mv.) således at den daglige olieproduktion nu ligger på godt 80 millioner tønder olie og - som allerede nævnt - i dag dækker 40':10 af det totale energiforbrug (mod kullenes 26 ':lo). Det stigende behov for olie henholdsvis olieprodukter har naturligvis medført stærkt stigende efterforskningsaktiviteter og motiveret udviklingen af mere og mere raffinerede geofysiske og geokemiske målemetoder til opsporing af oliefelter samt en rivende teknologisk udvikling med henblik påat maksimere udvindingen af den fundne olie fx gennemvandrette boringer. Denneudvikling har især accelereret i de sidste 30 år efter den første oliekrise. Parallelt hermed har opmærksomheden naturligt nok også i stigende grad rettet sig mod spørgsmålet om hvor længe olieproduktionen ville kunne fortsættes og på hvilket niveau - det være sig i et enkelt land eller på verdensplan - under hensyntagen ti I de samlede geologiske ressourcer af olie i det pågældende land eller på Jorden som helhed. De to mest markante personer og personligheder vedr. vurderingen af olieressourcer og disses udtømning er nok den amerikanske oliegeolog M. King Hubbert ( ) og den britiske oliegeolog Colin J. Campbell (f.1931). Førstnævnte beskæftigede sig allerede i 1940' erne og 1950' erne intensivt med produktionsforløbet ved udvindingen af olie det være sig fra et enkelt (større) oliefelt eller fra et helt områdes eller lands oliefelter. Ud fra disse studi- g at eapaeity Peak 210 Russia O501 US O Date World 81 Annual 64 Future Total ESTIMATED 150 ME Rate Gb 2020 Gulf Other ALL - Regular 2050 Total Mb/d PRODUCTION Europe Gas Deepwater Heavy Polar Oil Gb Annual Liquid ete. Roundingl Rate TO Other End 2003 (Kilde: Association for the 5tudy af Peak Oil and Gas. Newsletter No.45:2 (sept. 2004) 4

5 er kom King Hubbert i 1956 til den konklusion at USA's olieproduktion som på det tidspunkt steg med 6-7% om året allerede ville toppe efter yderligere kun 13 år og bekendtgjorde dette op Sigtsvækkende resultat på en konference for olieindustrien sammeår. Trods King Hubbert's ry - bl.a. som reservoirgeolog - ville stort set ingen tro ham og man rystede i stedet på hovedet eller trak på skuldrene. Faktum er imidlertid at USA's egenproduktion af olie toppede i dvs år efter 1956 Uvnf. figuren nederst påside 2) og har været for nedadgående lige siden (bortset fra en ganske forbigående øgningaf produktionen p.g.a.oliefundene i Alaska hvor King Hubbert iøvrigt udtrykkeligt havde taget forbehold i sin prognose). Grundlæggende for KingHubbert's forudsigelse var at hans studier bl.a. havde vist ham at olieproduktionen fra et større områdes eller et helt landsoliefelter altid ville tendere til at følge en klokkeformet kurve og at kurven vi Ile toppe på pådet tidspunkt hvor ha/vde/enaf den maksimalt opnåelige olie var produceret. (Sådanne kurver har siden været kaldt Hubbert-kurver).. Hvorfor tenderer olieproduktionskurver til at blive klokkeformede? En tilnærmet forklaring er som følger. Produktionen fra en enkelt oliebrønd Uvnf. figuren øyerst til højre) vil af geologiske grunde altid være størst i begyndelsen (hvor trykket er størst i undergrunden) for derefter at falde hurtigt eller langsommere. For at opretholde engiven produktion af en vis størrelse er det derfor hele tiden nødvendigt at bore nye produktionsbrønde eller finde nye oliefelter. Når ca. halvdelen af de ialt udvindelige olieressourcer i et område eller land er produceret må produktionen derfor nødvendigvisfalde. Dennefremstilling mådog modificeres af bl.a. følgende grunde: 1) politiske indgreb som OPEC-Iandenesembargo mod USA og Holland i 1973 vil naturligvis indvirke på produktionsforløbet; 2) ved ibrugtagningen af sekundære og tertiære indvindingsmetoder som vand- eller kuldioxidinjektion vil produktionsforløbet ligeledes påvirkes uden at dette dog ændrer det principielle i sagen. Det er derfor ret uinteressant set fra forbrugernes side hvornår den sidste olie hentes op: det afgørende er hvornår produktionen begynder at falde. 1 8ARRElS OF Oll/DAY ~oooo %\ ~ o o o o o o o o o o WATER o o odrive o o o o '\ Y ~ '- "DRIVE free GAS CAP \~ \ DISSOlVED" \ GAS DRIVE ~ ~~ \ O Reservoir drive decline curves YEARS (Norman.J. Hyne: Nantechnical guide to petroleum geology exploration drilling and produetion. 2.ed. PennWell Tulsa side 419) Og det er derfor også ret misvisende - i hvert fald uden nærmere forklaring - når olieindustrien i fx "BP Statisticai Review of World Energy" oplyser at forholdet mellem påviste reserver og løbende årsproduktion er fx 40 og dermed antyder at der i hvert fald ikke de første 40 år vil kunne tænkes at opstå nogen olieforsyningskrise betinget. af fysisk mangel på olieressourcer. Colin Campbell begyndte i slutningen af 1980' erne ogsåat beskæftige sig med spørgs!'t'åletom de globale olieressourcers størrelse en opgave han havde fået i opdrag af det norske Oljedirektorat og senere udgav han på basis heraf sin første bog om emnet: "The Golden Century of Oil : the depletion of a resource" (1991). Som understreget i bogen var datagrundlaget imidlertid svagt idet olieselskaber og OPEC-Iande holder kortene tæt ind til kroppen blandt andet når det gælder oliereserverne. I midten af 1990' erne blev Campbell imidlertid ti Iknyttet Petroconsultants en uafhængig olierådgivningsvirksomhed (senere opkøbt af IHS Energy) som er indehaver af den pålideligste database over størsteparten af verdens oliefelte. Her udgavhan sammen med den franske oliegeolog Jean H. Laherrere en diger og dyr rapport til olieindustrien (pris: $32.000!): "The world's supply of oil " (1995) og i 1997 udgav han bogen "The coming oil crisis". Denne bog bekymrede Det Internationale Energiagentur så meget at de sendte en medarbejder til hans bopæl i 3 dage for at gennemgåhansregneark og inviterede ham til et internt møde i Paris samt citerede hans og Laherrere's resultater udførligt i "World Energy Outlook 1998". Tidligere samme år havde han og 5

6 Laherrere publiceret artiklen "The end of cheap oil" i Scientific American og dermed for første gang nået ud til en bredere offentlighed. I 2000 tog Selskabet for Grøn Teknologi (et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningen i Danmark) initiativ til afholdelsen af den første konference om oliens udtømning i Danmark som fandt sted på Christiansborg den 5. december 2000 med Colin Campbell som hovedtaleren. Umiddelbart efter påbegyndte Campbell dels udgivelsen af et månedligt nyhedsbrev dels grundlæggelsen af et internationalt videnskabeligt selskab ASPO = "Associatict1 for the Study of Peak Oil and Gas" som siden har holdt års konferencer i Uppsala (2002)Paris (2003) og Berlin (2004). ASPO's formål er 1)at vurdere omfanget af J ordens olie- og naturgasressourcer; 2) at studere disse ressourcers udtomning; 3) at øge bevidstheden om konsekvenserne for menneskeheden. Hvad er hovedbudskabet i dag? Ja endnu sidste år regnede Campbell/ ASPO med at den globale olieproduktion "først" ville toppe i 2010 men. i år er prognosen ændret to gange og har siden juli 2004 været at den globale olieproduktion allerede vil toppe i :å " o THE GROWING GAP CJ Past Discovery DFuture Discovery --- Produetion Past discovery based on ExxonMobil (2002). Revisions backdated Et eksempel på de metodikker der benyttes til at vurdere olieressourcernes størrelse og hvornår olieproduktionen topper kan illustreres med ovenstående diagram. Det siger sig selv at olien må findes inden den kan produceres og at der derfor kunne tænkes at være en sammenhæng mellem hvornår fundene af nye oliekilder topper og hvornår produktionen senere topper. Fx toppede fundene af nye oliekilder i USA i begyndelsen af 1930' erne medens produktionen toppede. ca. 40 år senere. Som det fremgår af søjledelen af diagrammet foroven toppede fundene af ny olie globalt allerede i ca og trods intensiv olieefterforskning efter den første oliekrise og avancerede eftersøgningsmetoder er der fundet mindre og mindre Annual Produetion Scenarios with 2 Percent Growth Rates and Different Decline Methods _-". '---_. ~ -".._...USGS Estimates of Ultimate Recovery 50. I Probabllrty ro Q) ILow (95 %) >- 40.'Mean (expected value) ~ ':Hlgh (5 %) en Ultimate RecolJery 881s a; t 30 'I. o-o ~ j <II. ro I: o 20 ro 2016 ' % Growth & 2% Decline o." -- History -- Mean wl 2% Growth and 2% Decline Mean wl 2% Growth and 10 R1P Ratio Decline 2% Growth & 10 R/P Ratio Decline 10 o Note: U.S. volumes were added to the USGS foreign volumes to obtain world lolais. (Kilde: United States Department af Energy. Energy Information Administration. 2000) 6

7 Som nævnt indledningsvist (side l) foreligger der andre vurderinger af de globale olieressourcers størrelse end dem der refereres til i "The End of Suburbia". Klart vigtigst er her United Stat es Geological Service's år 2000-vurdering som brød radikalt med de fleste seriøse vurderinger fra de forgående 40 år. Mens de fleste af disse nemlig svingede omkring milliarder tønder olie (Campbell's tal i 1997 var milliarder) fremkom USGS med et tal der var 50"l'o større (godt milliarder). Som lægmand er det naturligvis umuligt at afgøre hvem der har ret "en det "interessante" er at der Uvnf. figuren nederst på forrige side) kan argumenteres.for" at det viile være en katastrofe hvis USGS har ret. I så fald ville den af Det Internationale Energiagentur forudsagte årlige stigning på knap 2"l'oi olieforbruget nemlig kunne fortsætte en rum tid endnu og vores afhængighed af olie og oliebaseret teknologi dermed blive endnu dybere for så at blive afløst af en endnu brattere opvågning i forbindelse med et endnu stejlere fald i olieproduktionen til sin tid. Jens Junghans Forskningsbibliotekar Keilstruplund Birkerød Tlf: E: cand.med. Vigtig litteratur Colin J. Campbell: The coming oil crisis. Multi-Science Brentwood Essex sider Colin J. Campbell & Jean H. Laherrere: The end of cheap oil Scientific American 278:3:No (1998). (Også med Pagineringen 78-83) Colin J. Campbell: The truth about oil and the looming energy crisis. Eagle Skibbereen sider + CD med omfattende PowerPoint præsentation Klaus IlIum: Når oliekrisen kommer Information 26 april 2001 Martin Lidegaard: Den sidste olie Berlingske Tidende 18. august 2003 Jørgen Steen Nielsen: Markedet kommer for sent til fremtiden Information september Interview med Klaus IlIum. Oil-based technology and economy - prospects for the future: a short introducion to basic issues and a review of oil depletion projections derived from different theories and methods. Danish Board of Technology & Society of Danish Engineers Copenhagen sider Bob Williams: Debate over peak-oil issue boiling over with major implications for industry society Oil and gas journal July : STEEN Se STOFFER MOR HVAD e:r< HANSIWM Der -:J 6 G HeRf-f? OM (JR." liusf;fff.l<f&n? WHfOP-UR6NI NG8N VI L HOW6 FASf ~ 5ot.&NS VARME. OG pa PO~AR IseN 1'1~ Af SMf.l-f&! :-." r.. " )... ;_:. ~ ~: ~ ~ AF BILL WATIERSON - OG Der f<dmm6r F«A in fxr VI~ KeR~5H'VIS HAN SKAt. M6Re end 1'0 HUSe. Yff.K. NA ~AINGf-N HAR FOR f A (f M 16 OM fblap. IseN V6L-f 7

når den billige olie slipper op

når den billige olie slipper op når den billige olie slipper op Teknologirådet og Ingeniørforeningens olieprojekt I projektet indgår en ekstern arbejdsgruppe med følgende deltagere: Flemming Getreuer Christiansen, GEUS, Danmarks og Grønlands

Læs mere

Kampen om den sidste olie

Kampen om den sidste olie Kampen om den sidste olie og den uundgåelige omstilling til vedvarende energi og energibesparelser A F P R E B E N M A E G A A R D N O R D I S K F O L K E C E N T E R F O R V E D VA R E N D E E N E R G

Læs mere

Skifergas en gevinst for klimaet?

Skifergas en gevinst for klimaet? 1. februar 2013 RAPPORT I denne rapport analyserer Danmarks grønne tænketank CONCITO, hvorvidt udvinding af skifergas i Danmark og resten af Europa vil være en gevinst for klimaet. Konklusionen er, at

Læs mere

TEMAHÆFTE Quest for Oil

TEMAHÆFTE Quest for Oil TEMAHÆFTE Quest for Oil Temahæfte Side 2 A. Indholdsfortegnelse Temahæfte 1. Baggrund: Olieeventyret historie og betydning 1.1 Vilkår for olieindvinding... 3 1.2 Geologiske betingelser for at finde olie...

Læs mere

I DRIVHUSET Fortællinger om naturens energi og samfundets energikrise

I DRIVHUSET Fortællinger om naturens energi og samfundets energikrise I DRIVHUSET Fortællinger om naturens energi og samfundets energikrise PASSIVITET ER IKKE EN VALGMULIGHED Af Klaus Illum i samarbejde med David Gibson I DRIVHUSET Fortællinger om naturens energi og samfundets

Læs mere

Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed. rå stof fer

Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed. rå stof fer TemakapiTel I Europas adgang til råstoffer vejen væk fra importafhængighed rå stof fer europas globale råstofafhængighed Grønland har store reserver af sjældne jordarter, der potentielt kan dække 10 pct.

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere

2008 - Jordens internationale år. Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer

2008 - Jordens internationale år. Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer 2008 - Jordens internationale år Vand Naturkatastrofer Ressourcer Megabyer 2008 Planeten Jordens Geofagene har i de sidste 50 år gennemløbet en kolossal udvikling. Ved hjælp af satellitter og andet avanceret

Læs mere

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS III.1 Sammenfatning Samfundsøkonomisk overskud ved produktion af olie og naturgas i Nordsøen I kapitlet belyses overskuddets

Læs mere

Personbiltransporten i Danmark - ved vendepunktet

Personbiltransporten i Danmark - ved vendepunktet Personbiltransporten i Danmark - ved vendepunktet Analyse og diskussion af udviklingsmuligheder Et oplæg til en kvalificeret transportpolitisk debat Klaus Illum Maj 2007 Indhold: Lettere sagt... Kort om

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2 tilbage til undergrunden geologisk lagring og genbrug af i Danmark AF HENRIK OLSEN 1 OG UFFE WILKEN 2 Undergrunden leverer vores vigtigste energikilder. Men energiproduktionen fra de fossile brændsler

Læs mere

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6 Læsevejledning til dette dokument 3 Principper 4 Om energi 4 Energiens livscyklus 6 Energiudvinding og produktion 6 Energilagring 6 Energidistribution og transport 7 Fornyelig og ikke-fornyelig energi

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Stranded assets og klimapolitiske udfordringer

Stranded assets og klimapolitiske udfordringer Stranded assets og klimapolitiske udfordringer 14. marts 2014 Så længe der en efterspørgsel vil der være en (olie)produktion, og vi ved, at den danske produktion er mere energieffektiv og miljøvenlig end

Læs mere

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025

Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Sammenfattende baggrundsrapport for Energistrategi 2025 Juni 2005 Indholdsoversigt Forord 5 Indledning 6 DEL 1: Overordnede udfordringer og perspektiver 1. Hovedudfordringer for dansk energiforsyning 8

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport

Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport Forsyning Energiforsyning Brug af alternative brændstoffer til transport Projekt skrevet af Andreas Eriksen og Tais Bidstrup 2 HTX Konvertering udført af Andreas Eriksen og Tais Bidstrup 2 HTX Projekt

Læs mere

Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden

Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden 8 Danmarks olieog gasproduktion og anvendelse af undergrunden Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation med energiforsyning og forbrug samt indsatsen for at nedbringe

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse

Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Danske virksomheders IT-investeringer - en kortlægning og analyse Kandidatafhandling af: Martin Ingemann - 2006 1 Indledning Op igennem tiden har flere undersøgelser sået tvivl omkring udbyttet ved virksomheders

Læs mere

Skyggeøkonomien i Vesteuropa

Skyggeøkonomien i Vesteuropa Arbejdsnotat nr. 11 Skyggeøkonomien i Vesteuropa Målinger og resultater for udvalgte lande Søren Pedersen med bidrag af Esben Dalgaard Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Skyggeøkonomien i

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere