Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra"

Transkript

1 Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemuslinger Projektet er finansieret med tilskud under Innovationsloven fra Fødevareministeriet 1

2 DATABLAD Serietitel og nummer: Titel: Undertitel: Forfattere: Institutioner: Udgiver: Finansiel støtte: Projekt: Sammenfatning: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO). Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemuslinger Villy J. Larsen Dansk Akvakultur Akvakultur Forum Fødevareministeriet. Journal nr (Tilskud under Innovationsloven fra Fødevareministeriet) Rapportering af projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO). Projektperiode: Projektets formål var primært, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. Gennemførelsen af indeværende projekt har været banebrydende for såvel udviklingen af antallet af økologiske akvakulturanlæg i Danmark, som udviklingen i antallet af produkter med økologiske akvakulturingredienser, og afsætningen af samme produkter såvel i Danmark som i udlandet. Projektets gennemførelse har i høj grad været medvirkende til en udvikling af danske forbrugeres forståelse for hvad en økologisk fisk eksempelvis indebærer, en udvikling af et nyt dansk marked for eksport af økologiske fisk og skaldyr, samt en udvikling af et dansk hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr. Emneord: Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemuslinger Forsidefoto: Danske økologiske foreller med det røde Ø-mærke, Foto: Fiskehuset - Thisted ISBN: Internetversion: 2

3 INDHOLD: 1.0 Resume 2.0 Indledning 3.0 Formål 4.0 Organisation 5.0 Metoder og resultater 5.1 Udarbejdelse af relevante materialer 5.2 Deltagelse i messer, markeder mv. 5.3 Gennemførelse af info-kurser 5.4 Deltagelse i Biofach-messer 6.0 Konklusion 7.0 Perspektiv 8.0 Litteratur Bilag: 1) Dansk Akvakulturs strategi for udviklingen af dansk økologisk fiskeopdræt 2) Oversigt over danske akvakulturanlæg omlagt pr ) Oversigt over danske forhandlere af danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr pr ) Oversigt over udvalg af danske restauranter med øko-fisk/skaldyr på menuen kontinuerligt eller fra tid til anden ( ) 5) Eksempler på artikler om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf udarbejdet som et led i projektet 6) Eksempler på pressemeddelelser om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf udarbejdet som et led i projektet 7) Eksempel på undervisningsmateriale - udarbejdet og anvendt i forbindelse med et informationsarrangement 8) Oversigt over udstillinger, markeder og messer som projektet har deltaget i 9) Oversigt over info-kurser/arrangementer som er gennemført i projektperioden 3

4 1.0 RESUME Projektets formål var primært, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. Gennemførelsen af indeværende projekt har været banebrydende for såvel udviklingen af antallet af økologiske akvakulturanlæg i Danmark, som udviklingen i antallet af produkter med økologiske akvakulturingredienser, og afsætningen af samme produkter såvel i Danmark som i udlandet. Projektets gennemførelse har i høj grad været medvirkende til en udvikling af danske forbrugeres forståelse for hvad en økologisk fisk eksempelvis indebærer, en udvikling af et nyt dansk marked for eksport af økologiske fisk og skaldyr, samt en udvikling af et dansk hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr. 2.0 INDLEDNING De første danske økologiske opdrætsfisk blev tilgængelige for de danske forbrugere i efteråret De producerede mængder af økologiske opdrætsfisk var i opstartsfasen dog forholdsvis beskedne ligesom tilgængeligheden over for forbrugerne private, såvel som storkøkkener, restauranter mv. var forholdsvis mangelfulde de første år efter omlægningen af de første økologiske fiskeopdrætsanlæg i Danmark. Tanken om den økologiske opdrætsfisk og de værdier, der ligger i dette produkt havde behov for tid og en passende informationskampagne for at kunne brænde tilstrækkelig igennem over for de danske forbrugere. Det har været ønsket, at indeværende projekt skulle udgøre denne første egentlige generiske informationskampagne for danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr med relaterede produkter over for forbrugere i indog udland. Dette med henblik på at skabe tilstrækkelig opmærksomhed blandt forbrugere på såvel det danske som på de udenlandske markeder, for herved at sikre tilstrækkelig afsætning for den danske økologiske produktion af økologiske opdrætsfisk og -skaldyr. Dansk Akvakultur har i en årrække arbejdet med udvikling af den økologiske produktion inden for opdræt af fisk og skaldyr på linje med en række andre lande i Europa, som har haft økologisk produktion af bl.a. laks og regnbueørred gennem en tilsvarende årrække. I perioden 2001 til 2005 blev der med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv gennemført et udviklingsprojekt om introduktion af økologi/kvalitetsmærkning på fire danske pionerdambrug. Sideløbende påbegyndte Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet arbejdet med at udfærdige et egentligt dansk regelsæt for økologisk fiskeopdræt og for foder til danske økologiske fisk. Bekendtgørelserne trådte i kraft i februar Efter en periode på ca. et år med udvikling af foder til økologisk produktion efter det nye regelsæt blev den økologiske produktion påbegyndt i foråret 2005 på de fire pionerdambrug, der var omlagt til økologisk produktion efter det nye regelsæt et regelsæt, som på en række områder var mere vidtgående end tilsvarende regelsæt i andre lande. En EU-forordning for økologisk akvakultur trådte i kraft den 1. juli 2010 og erstattede dermed det første danske regelsæt på området. Samme EU-forordning har medført harmonisering af de enkelte EU-landes individuelle regelsæt på området. I september 2005 blev den første økologiske ørred med det røde Ø-mærke præsenteret ved et pressemøde i København med deltagelse af daværende fødevareminister Hans Chr. Schmidt. Som følge af den begrænsede produktion i 2005 på ca. 50 tons blev de økologiske fisk i starten primært afsat i nærområdet omkring produktionsanlæggene - dels ved direkte salg fra dambruget, dels ved leverancer til få økologiske specialbutikker og supermarkeder i nærheden af de økologiske dambrug, som alle var beliggende i Jylland. 4

5 De kommende år voksede den danske produktion af økologiske ørreder til ca. 250 tons fordelt på fem dambrug. Afsætningen blev i perioden udviklet med røgede produkter, frosne produkter og økologiske salater, som var kommet i handelen primært i COOP Danmark, i Irma samt i en række økologiske specialbutikker. Salget af fersk økologisk fisk var fortsat primært begrænset til direkte salg fra de økologiske dambrug. Ved projektets afslutning pr findes der nu til sammenligning ti ferskvandsdambrug (ca. 700 tons produktion/år), to havbrug (ca. 225 tons/år) samt to linemuslingeanlæg (op til 400 tons blåmuslinger på line/år) med godkendt økologisk produktion i Danmark. PÅ EU-plan befinder Danmark sig i top 3 af lande med produktion af økologiske akvakulturprodukter. Dansk Akvakulturs mål for udviklingen af økologisk fiskeopdræt i Danmark er blandt andet, at 10% af produktionen i akvakultursektoren er økologisk i Svarende til ca tons ferskvandsørred, ca tons havørred og ca. 200 tons blåmuslinger. Det økologiske produktsortiment forventes hovedsageligt afsat dels på det tyske og schweiziske marked, som har vist stor interesse for den danske økologiske fisk, dels til danske forbrugere af økologiske fødevarer. Da økologiske fisk og skaldyr er et forholdsvis nyt produktområde på paletten af økologiske fødevarer, var der ved projektets opstart meget begrænset viden om økologiske fisk og skaldyr i de forskellige led i distributionskæden, hvilket har hæmmet udviklingen af markedet for den økologiske fisk og skaldyr over for forbrugerne i Danmark herunder også storkøkkener i foodservicesektoren. De første danske økologiske opdrætsfisk lanceres i KBH med ministerdeltagelse efteråret 2005 Foto: Dansk Akvakultur 1. Nyhedsværdi Nyhedsværdien for økologiske fisk og skaldyr har været stor, da det var første gang, der gennemførtes en koordineret generisk informationskampagne for økologiske fisk og skaldyr og relaterede produkter deraf i Danmark og i udlandet. I en rapport kaldet Vurdering af markedsudsigterne for akvakulturproduktion i Danmark udarbejdet for FødevareErhverv af DTU-Aqua, Gemba Seafood Consulting A/S og Fødevareøkonomisk Institut i december 2008, findes der bl.a. følgende konklusion hvad angår potentialet for lanceringen af de danske økologiske opdrætsfisk i Danmark og i udlandet: (side 5) Økologiske udgaver af de traditionelle produkter indtager en anden rolle hos det forbrugersegment, der er beskrevet som værende søgende og udforskende. Økologiske portionsørreder har tilsyneladende et godt markedspotentiale i både Tyskland og England. Der er endnu ikke fremstillet store økologiske ørreder, men flere danske producenter har udtrykt stor interesse for at etablere en sådan produktion. 5

6 og videre i samme rapport på side 7: Små ørreder: Det mest lovende område er produktion af små økologiske ørreder, hvor der er mulighed for at forøge markedsandelen uden at det medfører et prisfald. De mest oplagte markeder er Tyskland og England samt hjemmemarkedet. Ved ikrafttræden af EU s nye økologiforordning vil der være yderligere muligheder for at producere under et andet regelsæt end det danske Ø-mærkes regelsæt. De nuværende gennemsnitspriser for økologiske små ørreder er ca. 75 % højere end for konventionelle små ørreder. Denne prisforskel forventes at blive indsnævret, men vil stadig være betragtelig/attraktiv Store ørreder: Den mest lovende mulighed er opdræt af store økologiske ørreder. Det vil være positivt, at der fremstilles økologiske fisk i de danske havbrug, både over for forbrugerne og myndighederne. Det var forventningen, at gennemførelsen af indeværende projekt med tilhørende aktiviteter ville kunne udgøre det første generiske tiltag mod seriøs lancering af de danske økologiske opdrætsfisk over for forbrugerne i ind- og udland. Store økologiske regnbueørreder fersk eller røget begge dele kan leveres fra landets første økologiske havbrug ved Bisserup tæt ved Skælskør (omlagt til økologi i 2010) Foto: Bisserup Havbrug. 3.0 FORMÅL Formålet med projektet har været følgende: Via en generisk informationskampagne at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. En særlig vinkel på dette kendskab bliver spørgsmålet: Hvad man som forbruger bidrager til ved at vælge en dansk økologisk opdrætsfisk til aftensmaden herunder ikke blot at spise sund fisk med stort indhold af omega-3 fedtsyrer, men også mindre miljøpåvirkning, bedre produktsikkerhed, bedre fiskehelse og et mindre og mere bæredygtigt ressourceforbrug på det økologiske fiskeopdrætsanlæg og endelig en relativ mindre CO2-udledning til atmosfæren. Hertil kommer en særlig orientering om den nye EU-forordning, der den 1. juli 2010 erstatter det danske regelsæt for økologisk akvakulturproduktion i Danmark. 6

7 4.0 ORGANISATION Projektet blev udført af en projektgruppe bestående af: Dansk Akvakultur - Villy J. Larsen (projektansvarlig og -leder) Projektkonsulenterne Per Henrik Hansen, Peder Hougaard, Dorte Ruge MAA.C Malene Aaris (Bio Aus Dänemark) Kostkompagniet ApS - Birgitte Escherich (kun i projektets opstart) Projektet er fulgt af en styregruppe, med følgende sammensætning: Erling Larsen Cecilie R. Larsen Aage Dissing DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Vejle, Veterinær Syd, Akvakultur Økologisk Landsforening Karsten Kjærsgaard Økologisk Landsforening (afløste Aage Dissing i 2012) Niels Nørskov Dragan Sljivic Landscentret Sektion for Økologi Danmarks Fiskehandlere (Tidligere indehaver af Fisk & Vildt i Silkeborg) Niels Ole Andersen Skravad Mølle Dambrug (økologisk dambruger) Villy J. Larsen Dansk Akvakultur Med øvrig deltagelse af: Marianne Sneftrup Dansk Akvakultur (regnskabschef) 7

8 5.0 Metoder og resultater 5.1 Udarbejdelse af relevante materialer Hjemmeside: Kort efter projektets opstart etableredes projekthjemmesiden En hjemmeside der løbende er blevet vedligeholdt og opdateret i projektperioden. Hjemmesiden har været et vigtigt formidlingsværktøj og bindepunkt for projektet. De løbende begivenheder, der har fundet sted og de resultater, som løbende er blevet realiseret, er blevet præsenteret for interesserede via hjemmesiden. Efter projektets afslutning vil hjemmesiden forsøges videreført, da hjemmesiden er blevet et kendt sted at finde basisviden og nyheder omkring danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf blandt forbrugerne. Hertil kommer, at hovedparten af alle de info-materialer, der er udarbejdet som et led i projektet henviser til selvsamme hjemmeside, hvorfor en fortsættelse af driften af denne hjemmeside vil være særdeles givtigt for den fortsatte udbredelse af viden om danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf. Artikler: Der blev udarbejdet en række relevante artikler med historier om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf. De resulterende artikler har bl.a. været trykt i faglige tidsskrifter som: - Kantinen - Scandinavian Food & Drink - Fiskehandleren - Københavns Madhus Nyhedsbrev - Dansk Akvakultur Nyhedsbrev - Visitor - Naturvejlederen - Grøn Hverdag Men også i mere generelle nyhedsmedier som: - Økologi & Erhverv - diverse lokale, regionale og landsdækkende aviser Og endelig omtale i udenlandske medier i forbindelse med markedsfremstød på eksportmarkederne: - Organic and Wellness News - Lebensmittel Zeitung - BIOwelt Eksempler på artikler findes i bilag-5 De udarbejdede artikler har været medvirkende til at udbrede kendskabet til dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr og relaterede produkter derfra. 8

9 Pressemeddelelser: Der blev udarbejdet en række relevante pressemeddelelser med historier om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf. Disse pressemeddelelser blev primært udarbejdet og udsendt, når der var sket særligt skelsættende tiltag omkring udviklingen af dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr så som: - Omlægning af landets første økologiske havbrug - Omlægning af landets første økologiske linemuslingeanlæg - Omlægning af landets første økologiske avlsdambrug - Danske økologiske fisk og skaldyrs fremvisning og deltagelse med generisk stand på Biofachmessen Projektets pressemeddelelser blev normalt udsendt til et meget bredt antal af landets medier herunder TV- og radiokanaler, aviser, hjemmesider, sociale medier på internettet mv. Eksempler på disse pressemeddelelser findes i bilag-6 De udarbejdede pressemeddelelser har været medvirkende til at udbrede kendskabet til dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr og relaterede produkter derfra. Planchevæg: Der blev udarbejdet en transportabel planchevæg med foto og tekst om danske økologiske opdrætsfisk og produkter derfra. Planchevæggen var først og fremmest tænkt som en anvendelig baggrundsvæg til brug ved flere af de udstillinger og messer mv., som var planlagt til afvikling gennem projektperioden. Planchevæggen blev flittigt anvendt gennem projektperioden særligt ved indendørs arrangementer som på nedenstående foto, der er fra et økologisk marked hos Københavns Madhus (2010). Foto: Per Henrik Hansen, Projektkonsulenterne Roll-up plancher: Der blev udarbejdet to forskellige udgaver (en udgave med røget øko-forel og en udgave med fersk økologisk ørred fra havbrug) af de såkaldte roll-up plancher, der er mindre plancher, som lettere lader sig adskille og transportere end den ovenfornævnte planchevæg. 9

10 Roll-up plancherne var tænkt som lettere plancher til brug ved mindre udstillinger og messer mv., som var planlagt til afvikling gennem projektperioden. Roll-up plancherne blev ligeledes flittigt anvendt gennem hele projektforløbet. På nedenstående foto ses roll-up plancherne anvendt som sideplancher på en samlet udendørs stand i forbindelse med et (vindstille) høstmarked i Den økologiske have i Odder (2010) Foto: Per Henrik Hansen, Projektkonsulenterne Info-pjecer: Der blev udarbejdet informationspjecer om henholdsvis dansk økologisk fiskeopdræt og dansk økologisk opdræt af blåmuslinger på line. Begge pjecer blev trykt i mange tusinde eksemplarer og uddelt i forbindelse med info-møder, udstillinger, messer etc., ligesom de rundhåndet blev fordelt til videreuddeling til de økologiske fiskeopdrættere og diverse virksomheder med produkter af økologiske fisk og skaldyr i porteføljen. Ja kort sagt: Til alle de mulige steder man kunne forstille sig, at pjecerne ville kunne gøre nytte: At informere interessenter/forbrugere om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter herfra. Eksempler på info-pjecer økologiske fisk og skaldyr 10

11 Plakater: Der blev udarbejdet plakater med fotos og kortfattede oplysninger om økologiske fisk og skaldyr. Plakaterne var først og fremmest tænkt til brug i fiskehandler, røgerier mv., som gerne ville have et kortfattet oplysende PR-materiale til at hænge i butikkerne. På den måde kunne de medarbejdere i butikkerne som ikke var klædt særligt på til at orientere konkret om, hvad økologiske fisk og skaldyr egentlig er for en størrelse, let henvise til plakaten og de argumenter, som fremgår heraf. Eksempel på plakat økologiske fisk DVD film (3 min. og 12 min. version): Allerede i projektets første måneder blev der gennemført filmoptagelser til brug ved udarbejdelsen af en DVD-film om dansk økologisk fiskeopdræt. Disse optagelser blev til filmen Øko.hvad for en fisk, som blev udarbejdet i en kort 3 min. version og en længere 12. min. version. Den korte version blev primært anvendt som baggrundsfilm på udstillinger, messer etc. og som baggrundsfilm hos flere af de danske fiskebutikker, der i løbet af projektperioden fik interesse for forhandling af danske økologiske fisk og skaldyr. Den lange version indeholder væsentlig flere informationer om, hvad økologisk fiskeopdræt egentlig går ud på, regler etc. Denne version er primært blevet anvendt i forbindelse med gennemførelsen af projektets informationsdage, kursusaktiviteter mv. Hertil kommer, at den lange version af filmen i 2011 blev lagt ud på YouTube og Facebook med masser af links til relevante hjemmesider med økologiske temaer. Resultatet blev, at filmen ved projektets afslutning altså efter ca. 2 år på de såkaldte sociale medier - har været afspillet knap gange! 11

12 Gill-tags: Ved projektets opstart havde flere af de økologiske fiskeopdrættere ytret ønske om at kunne mærke de enkelte økologiske opdrætsfisk med såkaldte gill-tags med økologi-mærke (mærker med det røde Ø, som kan hæftes i fiskenes gæller), for på den måde at sikre bedst mulig signalværdi /forbrugeroplysning i forbindelse med salg af de økologiske fisk og produkter (særligt de ferske eller røgede hele fisk) deraf i eksempelvis fiskebutikkerne. Ideen var kendt fra lanceringen af andre økologiske produkter i Danmark, ligesom erhvervets konsulent havde hjembragt fotografiske eksempler herpå fra et besøg på Biofach-messen i Nürnberg i 2009: Græske økologiske seabars (Dorade) og seabream med gill-tags (Naturland) Biofach messen, Tyskland, 2009 Foto: Dansk Akvakultur, Villy J. Larsen Danske økologiske opdrætsørreder med gill-tags, 2012 Foto: Fiskehuset - Thisted I løbet af projektet har forskellige producenter, forhandlere etc. af danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr fået fremsendt en passende mængde af de fremstillede gill-tags med henblik på afprøvning af 12

13 disse på de økologiske produkter af fisk og skaldyr både hvad angår håndtering, udformning og effekt. Tilbagemeldingerne har været forskellige men tendensen har været i retning af følgende: Håndtering: De fremstillede gill-tags var besværlige at påsætte de enkelte fisk. Mange fremsatte ønsker om udarbejdelse af en variant, der kunne stikkes ned i de udstillede fisk/filletter i stedet for at skulle påsættes fiskenes gæller med tråd. Alternativ anvendelse af mærkerne var at disse blev lagt i poser med øko-fisk før vakuumpakning. Udformning: OK fra alle sider Effekt: STOR effekt hos alle fiskehandlere, da forbrugerne ved indkøb af fisk eller fiskeprodukter med eksempelvis det røde Ø-mærke på de enkelte produkter på bedste vis kan se, at der er tale om økologiske produkter. Dette er særligt vigtigt i fiskebutikkerne, hvor der normalt findes mange ikke-økologiske fisk og fiskeprodukter i disse forretningers sortiment og foreløbigt kun få produkter af økologisk opdrættede fisk og skaldyr. Opskriftshæfte: Der blev udarbejdet et opskriftshæfte, som foruden 10 spændende opskrifter indeholdt dels en overordnet beskrivelse af reglerne for økologisk opdræt af fisk og skaldyr, eksempler på udtalelser fra private forbrugere såvel som fra personale og indehavere af danske storkøkkener og restauranter, henvisning til hjemmesiden mv. Opskriftshæftet blev trykt og uddelt i eksemplarer. Og er siden genoptrykt. Hertil kommer at opskriftshæftet blev lagt ud på hjemmesiden og linket til en lang række forskellige relevante hjemmesider. Der er modtaget et hav af positive tilbagemeldinger på opskriftshæftet. Hæftet har uden tvivl været stærkt medvirkende til at mange danske forbrugere har fået lyst og inspiration til at prøve de økologiske fisk og skaldyr. 13

14 Undervisningsmateriale: Der er løbende blevet udarbejdet forskelligt undervisningsmateriale om dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr og produkter derfra, til brug ved diverse informationsmøder og arrangementer, der er blevet afholdt som en del af projektet. Undervisningsmaterialet blev fra gang til gang tilpasset de forskellige grupper af modtagere som udgjorde deltagerne på de enkelte møder. Mange af de anvendte Power Point præsentationer, som udgjorde materialet, var dog gengangere fra gang til gang eksempelvis materiale, som orienterede om, hvordan reglerne i det økologiske regelsæt for akvakultur normalt kan deles ind i grupperne: Dyrevelfærd, miljø, ressourceforbrug og forbrugersikkerhed. I bilag-7 findes et eksempel på undervisningsmateriale, som blev udarbejdet og anvendt i forbindelse med et informationsarrangement for deltagere på Økologisk Landsforenings generalforsamling i 2013 i Horsens. 5.2 Gennemførelse af udstillinger, markeder og messer Et væsentligt led i projektet var deltagelsen i en række udstillinger, markeder og messer typisk med en generisk stand med smagsprøver på økologiske fisk og/eller skaldyr, uddeling af info-pjecer og opskriftshæfter mv. I bilag 8 findes en oversigt over de forskellige udstillinger, markeder og messer som projektet har deltaget i henover projektperioden ( ). Som det fremgår af bilaget, blev det til ikke mindre end 28 arrangementer fordelt ud over hele landet. Deltagelsen i disse arrangementer har været meget kraftig medvirkende til at sætte økologiske fisk og skaldyr på dagsorden blandt de danske forbrugere. Det anslås, at ikke færre end danskere har besøgt en eller flere af ovennævnte stande. 5.3 Gennemførelse af info-kurser/arrangementer Et andet væsentlig led i projektet var gennemførelsen af en række info-kurser/arrangementer for forskellige interessentgrupper, forbrugergrupper etc. typisk gennemført som et foredrag med smagsprøver på økologiske fisk og/eller skaldyr, uddeling af info-pjecer og opskriftshæfter mv. I bilag 9 findes en oversigt over de forskellige kurser/arrangementer som projektet har gennemført i projektperioden ( ). Som det fremgår af bilaget, blev det til ikke mindre end 20 arrangementer. Gennemførslen af disse arrangementer har været meget kraftig medvirkende til at sætte økologiske fisk og skaldyr på dagsorden blandt en større gruppe af nøglepersoner (Gate-keepers) eksempelvis: - økologisk Landsforenings bestyrelse og medarbejdere - Dyrenes beskyttelse - grupper af konventionelle opdrættere af fisk og skaldyr med interesse i omlægning til økologi - grupper af køkkenpersonale fra storkøkkener - grupper af konsulenter med omlægning af storkøkkener til økologi som speciale - elever på Kalø Økologiske landbrugsskole - grupper af personale fra udvalgte restauranter med økologi etc. Det anslås, at ikke færre end 620 nøglepersoner har deltaget i et eller flere af disse arrangementer. 14

15 5.4 Deltagelse i Biofach-messer Et tredje væsentlig led i projektet var deltagelsen i hele 4 års Biofach-messe i Nürnberg i det sydlige Tyskland. Biofach-messen er Europas største økologiske fødevaremesse med mere end 2500 udstillere og mere end besøgende over 3 4 dage. Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med henholdsvis Bio Aus Dänemark (Malene Aaris) i 2010 og 2011 og Økologisk Landsforening/Landbrug & Fødevarer (Organic Denmark) i 2012 og Typisk bestod deltagelsen af en generisk stand med orientering om produktion af økologiske fisk og skaldyr i Danmark samt præsentation af tilgængelige produkter deraf på eksportmarkedet. Deltagelsen i disse arrangementer har været meget kraftig medvirkende til opstart og udvidelse af eksporten af økologiske fisk og skaldyr til en række europæiske lande herunder: Tyskland, Schweiz, Østrig, Italien m.fl. At denne indsats har været særlig vigtig for udviklingen i produktion og afsætning af danske økologiske fisk og -skaldyr og produkter ses blandt andet af, at det ved projektafslutning anslås at ca. 90 % af den danske produktion af økologiske fisk og skaldyr (svarende til ca. 500 tons øko-fisk ab dambrug), afsættes på eksportmarkederne med Tyskland som hovedaftagerland. Generisk stand med info om danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr på Biofach-messen i Tyskland, 2011 Foto: Bio Aus Dänemark, Malene Aaris 15

16 6.0 KONKLUSION Projektets formål har været, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk opdræt af fisk og skaldyr i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. En særlig vinkel på dette kendskab bliver spørgsmålet: Hvad man som forbruger bidrager til ved at vælge en dansk økologisk opdrætsfisk til aftensmaden herunder ikke blot at spise sund fisk med stort indhold af omega-3 fedtsyrer, men også mindre miljøpåvirkning, bedre produktsikkerhed, bedre fiskehelse og et mindre og mere bæredygtigt ressourceforbrug på det økologiske fiskeopdrætsanlæg og endelig en relativ mindre CO2-udledning til atmosfæren. Hertil kom en særlig orientering om den nye EU-forordning, der den 1. juli 2010 erstatter det danske regelsæt for økologisk akvakulturproduktion i Danmark. Det konkluderes, at gennemførelsen af indeværende projekt har været banebrydende for såvel udviklingen af antallet af økologiske akvakulturanlæg i Danmark som udviklingen i antallet af produkter med økologiske akvakulturingredienser og afsætningen af samme produkter såvel i Danmark som i udlandet. Dette kan siges med stor sikkerhed, da der i projektperioden ikke har været gennemført andre tilsvarende udviklingstiltag på området for økologiske opdrætsfisk og -skaldyr. Dette projekts gennemførelse har dermed i høj grad medvirket til en udvikling af danske forbrugeres forståelse for, hvad økologisk fisk og skaldyr eksempelvis indebærer, en udvikling af et nyt dansk marked for eksport af økologiske fisk og skaldyr, samt en udvikling af et dansk hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr. Særlig vigtig for udvikling af afsætningen i Danmark har været afholdelsen af et større antal informationsmøder, hvor økologisk opdræt af fisk og skaldyr er blevet præsenteret og drøftet med såvel nuværende og kommende økologiske opdrættere af fisk og skaldyr (information af producenter) som udvalgte forbrugergrupper (information til mulige aftagere og interessenter). Herved er økologisk akvakultur med sit bidrag via særlige regler til forbedring af eksempelvis sundhed (Omega-3 fedtsyrer m.v.), miljøpåvirkning, ressourceforbrug, fiskevelfærd og klimapåvirkning blevet præsenteret helt konkret over for en række forskellige relevante interessentgrupper. Deltagerne er herved samtidig blevet klædt på til også selv at kunne videreformidle emnet til venner og bekendte med samme interesse. Status ved projektets opstart ultimo 2009: - I Danmark fandtes 3 økologiske ferskvandsdambrug med et samlet årligt tilladt foderforbrug på ca. ( ) 52 tons, hvilket igen svarede til en årlig produktion af spisefisk ab dambrug på 52 tons. - Kun ferskvandsdambrug var godkendt til økologisk produktion ingen havbrug eller linemuslingeanlæg - En af de væsentligste barrierer for udvikling af den økologiske akvakultur i Danmark blev vurderet at være manglende viden om segmentet, reglerne og produkterne derfra tilsvarende manglende afsætning og dårligt udviklede distributionskanaler - De økologiske opdrætsfisk, som var på markedet, blev stort set udelukkende solgt som fersk fisk direkte fra de økologiske dambrug, der alle befandt sig i Jylland - Kun ganske få danske restauranter havde økologiske fisk på menuen - Der fandtes stort set ingen økologiske fisk i de danske detailbutikker - Kun ganske få danskere havde hørt om økologisk fisk og endnu færre havde smagt én! - Der havde kun været solgt få økologiske fiskeprodukter i udlandet 16

17 - Der havde ikke været gennemført egentlige markedsfremstød for produkter med danske økologiske fisk og skaldyr i udlandet Status efter projektets gennemførelse (ultimo 2013): - Ved projektets afslutning findes der i Danmark 10 økologisk godkendte ferskvandsdambrug med et samlet årligt tilladt foderforbrug på ca. 700 tons, hvilket svarer til en årlig produktion af spisefisk ab dambrug på 700 tons (13 gange større produktion end udgangspunktet!). - Den danske produktion af økologiske opdrætsørred vurderes at være Europas 2. største i 2013 kun overgået af den økologiske ørredproduktion i Frankrig. - Ud over ferskvandsdambrug, som er godkendt til økologisk produktion, findes nu også danske økologiske havbrug, økologiske linemuslingeanlæg ligesom de første danske økologiske tanganlæg og økologiske krebsebrug forventes godkendt i Ved projektets afslutning oplever erhvervets konsulent venteliste for udarbejdelse af ansøgninger om omlægning af akvakulturanlæg til økologisk produktion. - De økologiske opdrætsfisk, som er på markedet, udbydes/distribueres nu på en lang række måder: Direkte fra anlæg, via grossister, via fiskehandlere og røgerier, via detailbutikker m.v. - De økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf afsættes i såvel Danmark som i udlandet - Over 100 danske restauranter havde økologiske fisk på menuen (periodisk eller kontinuerlig) i 2013! - Der findes økologiske fisk og skaldyr i danske detailbutikker overalt i landet dog med hovedvægten på Københavnsområdet - Flertallet af danskere har hørt om økologiske fisk og skaldyr og mange har smagt dem! - ca. 90 % af den danske produktion af økologiske fisk (ca. 500 tons i 2013) afsættes på eksportmarkederne - fire år i træk har der været gennemført egentlige markedsfremstød for produkter med danske økologiske fisk og skaldyr i udlandet og med stor succes! Som tidskriftet Foodculture (Landbrug & Fødevarer) skrev i forbindelse med Biofach-messen i februar 2013: Danske økofisk hitter i udlandet 17

18 6.0 PERSPEKTIV Gennemførslen af indeværende projekt har afsætningsmæssigt og markedsudviklingsmæssigt været afgørende for det kæmpe ryk, som den danske produktion af økologisk opdrættede fisk og skaldyr har kunnet noteres for i perioden 2009 til Dette fremgår af følgende figur, der viser, hvordan stadig flere anlæg har valgt den økologiske vej i de seneste år, og samtidig at denne udvikling er kraftigt stigende. Forsætter denne udvikling som forventet, vil den danske produktion af økologisk opdrætsørred være nr. 1 i Europa allerede i løbet af 2014! Det samme vil kunne gøre sig gældende for den danske produktion af økologiske blåmuslinger på line! Dansk økologisk akvakultur - omlagt produktionkapacitet (tons) - ørred, muslinger (forventet) 2020 (forventet) Kilde: Dansk Akvakultur, Villy J. Larsen Hjemmemarkedet: Det danske hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr har haft en langsom opstart, siden den første økologiske fisk blev lanceret i 2005, men en række af de tiltag, som er gennemført i dette projekt, har bevirket en støt stigende efterspørgsel på økologiske fisk og skaldyr fra de danske forbrugere. En særlig problemstilling, som er oplevet i projektperioden, har været det faktum, at ikke-økologiske vilde fisk har haft en særlig status i regelsættet for det økologiske spisemærke. Her tælles de vilde fisk ikke med i det økologiske regnskab for et køkken med det økologiske spisemærke. Konsekvensen af dette kan blandt andet opleves ved, at man i dag ser en række restauranter med det økologiske spisemærke reklamere med en masse økologiske retter på menukortet. På samme menukort kan forbrugeren finde både torsk, hellefisk, jomfruhummer mv. alle vilde fisk (eller skaldyr), der ikke er økologisk godkendte, idet der ikke findes et regelsæt for økologiske vilde fisk og dermed heller ikke nogen myndighedskontrol derfor. Mange storkøkkener med det økologiske spisemærke, som kunne have været et stort og interessant afsætningssegment for danske økologiske fisk og skaldyr, vælger altså som en konsekvens af det nuværende regelsæt for det økologiske spisemærke at anvende ikke-økologiske vilde fisk i stedet for de økologiske opdrætsfisk og skaldyr, da regelsættet for det økologiske spisemærke giver dem 18

19 mulighed herfor. Hvis disse regler blev ændret eksempelvis med en regel om at alle de opdrættede fisk og skaldyr, som anvendes i køkkenet skal være økologisk godkendte, hvis de findes på markedet, ville de danske storkøkkener med det økologiske spisemærke i skrivende stund kunne aftage en stor del af de økologiske fisk og skaldyr som produceres i Danmark. I så fald ville det økologiske spisemærke kunne blive et særdeles vigtigt redskab til brug i afsætningen af danske økologiske fisk og skaldyr en situation som ville kunne bevirke at endnu flere af de danske konventionelle opdrættere af fisk og skaldyr ville kunne blive fristet til at omlægge til økologisk produktion. Som situationen er nu, aftager de danske storkøkkener med det økologiske spisemærke kun ganske få tons økologiske fisk og skaldyr på årsbasis. Hovedparten af de økologiske fisk og skaldyr, der produceres i Danmark, sælges via detail til de danske privatforbrugere eller til udlandet. Eksportmarkedet: Med en fortsat indsats på relevante (økologiske) fødevaremesser på de vigtigste aftager-markeder i udlandet forventes en fortsat yderst positiv udvikling for eksporten af produkter med danske økologiske fisk og skaldyr. Danske økologiske fisk og skaldyr hitter i den grad på de europæiske markeder og årsagerne til dette er mangfoldige. Men når et dansk ørredslagteri/røgeri som eksempelvis Danforel i Grindsted, der allerede har stor succes med eksport af konventionelle ørredfileter til eksempelvis Tyskland, vælger at udbygge sortimentet med en økologisk variant, så er der jo tale om en virksomhed, der allerede har en række spidskompetencer udi eksporten. Ønske om særlige puljer af projektmidler til udvikling af økologisk akvakultur, produkter deraf og ikke mindst afsætning af disse: Det anbefales, at der etableres relevante målrettede puljer med midler til afsætning og produktudvikling, som særligt økologiske akvakulturprodukter vil kunne ansøge om midler fra til gennemførelse af ovennævnte indsatsområder. I skrivende stund er det ikke muligt for produkter med økologiske fisk og skaldyr at ansøge om støtte til eksempelvis informations- og afsætningsprojekter via de såkaldte Økologifremmemidler. De puljer, det konkret er muligt at ansøge om projektmidler fra, er i skrivende stund fra Den Europæiske Fiskerifond. Fonden har dog ingen særlige kasser, der er prioriteret økologiske fisk og skaldyr, hvorfor projekter med fokus på økologiske fisk og skaldyr må ansøge i de samme puljer som de konventionelle produkter med fisk og skaldyr. Dette er meget forskelligt fra situationen for økologiske landbrugsprodukter, der som bekendt har sine egne puljer som er prioriteret mod økologiske produktioner og produkter. Alternativt kunne det være ønskværdigt, om der kunne genetableres en ordning som Innovationsloven, der som det har været tilfældet med indeværende projekt havde mulighed for at kunne finansiere udviklingsprojekter, der omhandlede såvel økologiske landbrugsprodukter som økologiske fisk og skaldyr. 19

20 8.0 LITTERATUR DFU-rapport nr Introduktion af økologi og kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug. (Pedersen, L.-F., Larsen Villy J., Henriksen, Niels H.) 142 sider. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FØJO-rapport nr. 21. Økologisk fiskeopdræt. Rapport fra en viden syntese om udviklingsmuligheder inden for økologisk fiskeopdræt i Danmark. 110 sider. Larsen, Villy J Økologisk fiskeopdræt i New Zealand Grøn Hverdag. NaturErhvervstyrelsen, DTU-Aqua, Gemba Seafood Consulting A/S og Fødevareøkonomisk Institut Vurdering af markedsudsigterne for akvakulturproduktion i Danmark. NaturErhvervstyrelsen Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer og Håndbog om eksportparathed i danske økologiske virksomheder. Pedersen, L.-F. & Larsen, V.J Erfaringer med økologisk opdræt i England. Ferskvandsfiskeribladet, nr. 11, side Pedersen, L.-F. & Larsen, V.J Økologisk ørred opdræt i Sverige. Dambrugeren, nr. 3 side Projektrapport Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase II. Villy J. Larsen - Dansk Akvakultur, 20 Sider + bilag Projekt ORAQUA - Case studie (WP4): Sammenligning af tre danske økologiske fiskeopdrætsanlæg med fokus på fordele og ulemper ved forskellige anlægsudformninger, driftsmetoder etc. ( ) 20

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko Dansk akvakultur - september 2011 Økologien gået i fisk - på den naturlige måde forbrugerne er på! fat fiskestangen og fang friske øko-fisk når opdræt går øko Fordobling på vej I Danmark har seks dambrug

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKØ-AKVA-1) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemusling, tang, flodkrebs 1 DATABLAD Serietitel

Læs mere

- af Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur (2010)

- af Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur (2010) Projekt ORAQUA - Case studie (WP4): Sammenligning af tre danske økologiske fiskeopdrætsanlæg med fokus på fordele og ulemper ved forskellige anlægsudformninger, driftsmetoder etc. (2007 2010) - af Villy

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 September 2007 Tekst og foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur Forord Dansk Dambrugerforening (pr. juni 2004 en del af foreningen

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Værdikæden i fersk fisk

Værdikæden i fersk fisk Indhold Værdikæden i fersk fisk... 2 1 Baggrund... 2 1.1 Værdikæden og udgifter... 2 2 De forskellige håndterings-og salgsled for fisken.... 2 2.1 Før fiskeauktionen... 2 2.2 Transport... 3 2.3 Første

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Årgang 58 januar 2013

Årgang 58 januar 2013 Årgang 58 januar 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE

PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE PROGRAM ØKO-SHOWS PÅ DEN ØKOLOGISKE SCENE COPENHAGEN FOOD FAIR 2015 SØNDAG D. 22/2 2015 10.30 Tea2You, Q Kaffe og Kakao: Kom til morgenkaffe- og teceremoni med stort Ø for Økologi. 11.30 Them Andelsmejeri,

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Lønsom produktion i Danmark

Lønsom produktion i Danmark Royal Greenland Seafood A/S Royal Greenland A/S er en verdensomspændende koncern inden for fisk & skaldyr med godt 2.000 ansatte og en omsætning på ca. 5 mia. dkk. * Primære markeder europæiske lande +

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Projektets titel: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune A. Projektejer/ansøger: Lejre Kommune Adresse: Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø CVR-nummer

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse

Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse Udført for projektgruppen for den Europæiske Fiskerifond 2007-2013, Direktoratet for FødevareErhverv af Operate A/S Marts 2006 Side

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa Tid: Torsdag den 30. September 2010, kl. 16.30-19.00 Sted: Mødelokalet 2. Sal i Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formand/koordinator

Læs mere

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION Erfaringer fra en økologisk omstilling På baggrund af gennemførte økologiske omstillingsprojekt på Hotel- og Restaurantskolen, har vi i denne folder opstillet

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Akvakulturstatistik for 2011

Akvakulturstatistik for 2011 Nyhedsbrev November 2012 Akvakulturstatistik for 2011 NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort akvakulturstatistikken for 2011. Vi har opgjort udviklingen for perioden 2005 til 2011 i nedenstående tabel:

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Opsamling på gruppearbejde ved LivøFerie Udviklingsmøde 15.august 2015 Fælledvej 12, 2200 København N

Opsamling på gruppearbejde ved LivøFerie Udviklingsmøde 15.august 2015 Fælledvej 12, 2200 København N Opsamling på gruppearbejde ved LivøFerie Udviklingsmøde 15.august 2015 Fælledvej 12, 2200 København N Punkt 1: madlavning, indkøb, butik m.fl. o Mængden af mad der er et unødvendigt stort udvalg! o Aftensmaden

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk

Vi har samlet de vigtigste milepæle i hovedsagen. Disse kan du finde på vores hjemmeside www.danskakvakultur.dk Nyhedsbrev Oktober 2010 AES Østre Landsret i København har nu berammet sagen om AES til hovedforhandling den 26. januar 2011 kl. 9.30 15.00. Som det kanske fortsat erindres, så drejer sagen sig om vores

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører!

Dine Leverandører AG har gjort det nemt for dig! - og NEJ det er ikke besværligt at skifte leverandører! AGs samarbejdspartnere Dine Leverandører Som medlem i AG-netværket har du adgang til attraktive priser hos de leverandører som du har brug for som restauratør. På de følgende sider finder du alle leverandørerne,

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Projektrapport vedrørende Projekt Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik

Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik university of copenhagen Rensning af vægge i opdrætsenhederne reducerer mængden af geosmin i vand Jørgensen, Niels O. G.; Henriksen, Niels Henrik Published in: Dansk Akvakultur. Nyhedsbrev Publication

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-05-2015 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Kieu Nguyen, Veeravaharan Sivagnansundaram-Selvam, Banafsheh Razavian, Omer

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen.

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Et kursus hvor du og din hund er i centrum, skal være aktive sammen, og hvor du samtidig skal forkæle dig selv, med fokus på krop og sjæl. Udover glæden

Læs mere

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen

SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen SPILDET NED INDTJENINGEN OP. FÅ OPSKRIFTEN * 09.04.15 Johanne Sønderlund Birn & Karin Tønner Hansen PROGRAM 15.00 Velkommen og præsentation af dagens program. Bordet rundt. 15.30 Inspirationsoplæg om madspild

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere