Publiceret Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9"

Transkript

1 Titel Vejl. af til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Status Gældende Ikrafttrådt Type Vejledning Publiceret Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

2 Vejledning til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Afsnit 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at give et overblik over de juridiske håndtag, som der på nuværende tidspunkt eksisterer i lovgivningen i forhold til affald og faldefærdige bygninger på private grunde. Det er således hensigten, at vejledningen skal hjælpe kommunerne med at finde de bestemmelser og regler, som kan anvendes i forhold til forskellige aktuelle problemstillinger. Initiativet til at skrive denne vejledning er opstået på baggrund af en række henvendelser fra kommuner, som står overfor problemer med ophobning af affald og faldefærdige bygninger på private ejendomme. Efter at have kontaktet forskellige kommuner landet over har KL fundet, at faldefærdige huse, oplagring af affald og rod på private grunde hæmmer kommunernes muligheder for at fremstå som et attraktivt område at bo, leve og arbejde i. De faldefærdige huse er ofte sundheds- og brandfarlige, og der er fare for udbredelse af rotter. Kommunerne står desuden ofte med problemer med oplag af skrotbiler på privat grund eller efterladte bilvrag. Endelig har der i nogle kommuner været tilfælde, hvor der tilsyneladende sker et mere eller mindre systematisk opkøb af ældre boliger af en meget ringe kvalitet med henblik på at udleje disse boliger til en husleje, som ofte ikke står i rimeligt forhold til den pågældende bolig. Der er i mange tilfælde tale om en økonomisk udnyttelse af socialt dårligt stillede personer. Husene bliver ved denne form for opkøb ikke restaureret og får ved udlejning lov til at forfalde yderligere. Problemerne opstår primært i landkommuner, men der er også fundet eksempler i kommuner med sommerhusområder. I en landkommune med omkring indbyggere vil der typisk være tale om 4-8 eksempler på husstande, fx som enten har ophobet affald eller er meget faldefærdige. I vejledningen gennemgås mulige hjemler for at kunne gøre indgreb overfor nedenstående problemstillinger: Rod, oplagring af affald og faldefærdige huse. Sundheds- og brandfarlige bygninger og fare for rotter. Ophobning af skrotbiler og fjernelse af herreløse bilvrag på offentlig vej. Spekulation i udlejning af boliger af ringe kvalitet. Andre løsningsmodeller: Dialog. Afsnit 2 Rod, oplagring af affald og faldefærdige huse Rod og ophobning af affald, jfr. byggelovens 14 og 17 Efter byggelovens 14 skal bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og de derpå værende indretninger holdes i en sømmelig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens beboere eller andre, eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Vedligeholdelsesmæssige mangler kan udgøre en risiko for fare, hvis der fx er en risiko for nedstyrtning af bygningsdele, såsom skorstene, brandkamme, vinduesdele og altaner. Betydningen af begrebet "sømmelig stand" afhænger af, om der er tale om by- eller landzone. Især i bebyggede områder kan byggelovens 14, jvf. 17 benyttes som hjemmel for et påbud om at bringe en ejendom i sømmelig stand, herunder bortfjernelse af skrot m.v. Domspraksis har vist, at byggelovens 14, der angiver, at ejendommen skal holdes i sømmelig stand af hensyn til beliggenheden, også kan anvendes på en ejendoms ubebyggede arealer, når manglerne er meget omfattende og af særdeles graverende karakter. EG Kommuneinformation A/S Side 2 af 9

3 I en dom ved Vestre Landsret refereret i UfR 1997 p fik en kommune medhold i, at den havde været berettiget til at udstede påbud om oprydning på en ejendom i en landsby, hvor ejendommens ejer samlede på forskellige ting, herunder byggematerialer og skrot i form af bl.a. campingvogn, cykler, olietønder og blandemaskiner. Det blev i dommen fastslået, at byggelovens 14, stk. 1 også er relevant på ubebyggede arealer. Fjernelse af affald og andre materialer, der har skæmmende karakter, men som ikke er særligt graverende, falder derimod uden for lovens anvendelse. Det kan fx være haveaffald eller lignende. n af vedligeholdelsesbestemmelserne sker af kommunalbestyrelsen, som efter byggeloven 17 kan meddele ejeren strafsanktionerede påbud om afhjælpning af en mangelfuld eller fareforvoldende vedligeholdelsestilstand ved en ejendom inden for en fastsat frist. Efterkommes påbudet ikke, kan det ved dom pålægges ejeren under fastsættelse af tvangsbøder at udføre arbejderne. Ved fareforvoldende mangler kan kommunalbestyrelsen uden forudgående dom umiddelbart efter fristens udløb udføre arbejderne for ejerens regning. Det er vigtigt, at påbudet formuleres klart og utvetydigt. Påbuddet skal have et præcist indhold, så modtageren umiddelbart kan forstå hvilke arbejder, der kræves udført. Fotografier eller videofilm af omhandlende ejendom og evt. bilvrag er i den forbindelse et vigtigt bevis. Der kan ikke meddeles påbud om nedrivning. Ulovligt oplag af affald, jfr. miljøbeskyttelsesloven 19, stk. 1, nr. 2 og 43, 46, 69, stk. 1 samt affaldsbekendtgørelsen 39 I henhold til 19, stk. 1, nr. 2 i miljøbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, udledes eller oplægges på jorden. 43 i samme lovgivning forlyder at enhver, der frembringer, opbevarer, behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forsager forurening af luft, vand og jord. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til 46 meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge og sikre, at affald opbevares, behandles og bortskaffes på forsvarlig måde. Det fremgår af en dom fra Gråsten Byret, som senere er stadfæstet af Vestre Landsret ved dom af 16. august 2000, at der i visse situationer kan udstedes påbud om bortskaffelse af ulovligt oplag af affald på jorden, jf. miljøbeskyttelseslovens 46 og 69, stk. 1. Dommen omhandler en ejendom, hvor der var opbevaret biler, akkumulatorer, maskiner, maskindele, baljer, kar med olie, dunke med kemikalier samt batterier direkte på jorden. Udover at affaldet udgjorde en potentiel fare for forurening, havde kommunen ved jordbundsboringer påvist, at der havde fundet forurening sted i form af olie ned til 2 meters dybde visse steder. Dommen tager ikke stilling til, om der i det hele taget er tale om affald. Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved kommunens vurdering af, om der er tale om affald, men det er ikke nogen garanti for, at der ikke kan tages stilling til dette spørgsmål i andre retsafgørelser. For definition af affald herunder også farligt affald, se affaldsbekendtgørelsen 3. Der kan i følge 69, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven meddeles påbud om, at de ulovlige forhold bringes til ophør. Det er vigtigt, at man sikrer sig bevis for, at der er tale om et ulovligt oplag af affald på jorden. Fotografier eller videofilm af ejendommen og bilerne m.v. er i den forbindelse et vigtigt bevis. Desuden er borgere, grundejere, virksomheder samt offentlige og private institutioner ifølge affaldsbekendtgørelsen 39, stk. 1, forpligtet til at benytte den af kommunalbestyrelsen anviste EG Kommuneinformation A/S Side 3 af 9

4 håndtering af affald. Det er således muligt for kommunen at håndhæve korrekt håndtering af affald i henhold til bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor disse krav ikke opfyldes, tages der i første omgang kontakt til borgeren med henblik på en indskærpelse af, at de ulovlige forhold skal ophøre. Hvis indskærpelsen ikke efterkommes, bør tilsynsmyndigheden vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse. Overholdelse af lokalplaner og servitutbestemmelserne, jfr. planlovens 43, 51 og 63 Hvis der i en servitut er fastsat bestemmelser, der forbyder ophobning af affald og rod på private grunde, har kommunen mulighed for at anvende planlovens 43, der åbner mulighed for, at byrådet ved et påbud eller et forbud kan sikre, at servitutten overholdes. Det bemærkes, at man kun kan anvende fremgangsmåden, når servitutbestemmelsen regulerer forhold, der kunne have været reguleret i en lokalplan. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om anvendelsen af ubebyggede arealer, fx forbud mod oplagring, herunder af både eller uindregistrerede køretøjer som fx campingvogne. Der kan også fastsættes bestemmelser om placering af hegn og om arten af hegn. Således kan man fx i lokalplaner bestemme, at oplag kun må finde sted inden for nærmere angivne, tæt indhegnede arealer. Hvis bestemmelserne er fastlagt i en lokalplan, sker håndhævelsen gennem påbud/forbud efter planlovens 63. Tilsynspligt Byrådet har i forbindelse med servitutter en påtaleret, men ikke en pligt. Kommunens udøvelse af påtaleretten skal have et planlægningsmæssigt formål. Ved regulering gennem lokalplan gælder kommunens almindelige tilsynsforpligtelse efter planlovens 51, stk. 1, 4 og 5. Ordlyden er vigtig og udslagsgivende for, om den kan bruges til at give et påbud om oprydning på ejendommen. Formuleringer som: "der må ikke oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for naboerne" er for subjektive til at håndhæve ved en domstol. Derfor vil politiet ikke medvirke til en strafferetlig behandling, i tilfælde af, at et påbud fra kommunen ikke følges, hvorfor påbuddet reelt er nytteløst. Omdannelse af helårsboliger til sommer- eller fritidshuse, jfr. boligreguleringsloven 50 Hvis kommunen står overfor problemer med ubeboede og faldefærdige huse, der ikke kan sælges, kan kommunen i henhold til boligreguleringsloven 50 give samtykke til at give huset fritidshusstatus med det formål, at ejeren herefter får sat huset i stand. Sammenfatning I forhold til problemer med rod, oplagring af affald og faldefærdige huse kan følgende lovgivninger benyttes: Byggelovens 14 og 17 kan anvendes i tilfælde hvor det skønnes at ejendommes ubebyggede arealer, samt de derpå værende indretninger ikke er holdt i forsvarlig stand og således indeholder væsentlige mangler, der kan udgøre fare for ejendommens beboere eller andre. Kommunalbestyrelsen står for håndhævelsen af vedligeholdelses-bestemmelserne. Via miljøbeskyttelsesloven 46 og 69, stk. 1, er der mulighed for at meddele påbud eller forbud med henblik på at sikre forsvarlig opbevaring eller bortskaffelse af affald. I henhold til planlovens 43 er der mulighed for påbud med henvisning til oplagring, der er i strid med planloven. I relation til faldefærdige og ubeboede huse kan der i kraft af boligreguleringslovens 50 gives tilladelse til at helårshuse får fritidshusstatus. EG Kommuneinformation A/S Side 4 af 9

5 Afsnit 3 Sundheds- og brandfarlige bygninger og fare for rotter Lov om byfornyelse og udvikling af byer 75, kondemnering Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer skal kommunerne føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Tilsynet omfatter ikke alene lejeboliger, men også ejer- og andelsboliger. Der er ikke knyttet formkrav til kommunens tilrettelæggelse af tilsynet. Det angives i lovens 75, hvilke kriterier der som minimum skal være i orden, for at en bolig kan anses som forsvarlig i sundhedsmæssig henseende. Kriterierne vedrører forhold, der angår boligens beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj, adgang for dagslys, mulighed for luftfornyelse og opvarmning samt indeklimaforhold. Herudover skal enhver bolig have adgang til godt og tilstrækkeligt drikkevand, have behørigt afløb for spildevand og have tilstrækkelig adgang til wc. Kriterierne er vanskelige at definere eksakt. Kommunen må derfor udøve et skøn over, om boligen i det konkrete tilfælde er forbundet med sundhedsfare. Kommunen kan desuden vælge at indhente ekspertbistand til vurderingen - eksempelvis i form af embedslægen, som støtte til en evt. beslutning. Ved vurdering af, om personer, der opholder sig i en bygning, udsættes for brandfare, som kan danne grundlag for indgreb efter loven, skal der især tages hensyn til byggemåden og indretningen samt adgangsforholdene. I tilfælde af sundheds- eller brandfare kan kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om kondemnering. Det vil sige, at kommunen kan nedlægge et forbud mod beboelse eller ophold for mennesker. Konsekvensen af et sådant forbud vil være, at beboerne skal fraflytte ejendommen. Når der er nedlagt forbud, kan kommunalbestyrelsen give ejeren påbud om inden en fastsat frist at foretage forsvarlig afspærring af kondemnerede lokaliteter, der ikke benyttes eller at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ejendommen ikke tages i besiddelse af uvedkommende. Kommunalbestyrelsen kan endvidere give ejeren påbud om at nedrive bygningen eller en del af denne. Efterkommes påbuddet ikke, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltningerne udføre. Undlader ejeren at efterkomme forbud eller påbud er dette sanktioneret med straf. Nedlægger kommunen et forbud, kan ejeren søge kommunalbestyrelsen om støtte til de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de kondemnable forhold. Der kan forekomme en kommunal udgift i forbindelse med anvisning af erstatningsbolig i henhold til lovens 61. For så vidt angår kommunernes mulighed for at gribe ind overfor de pågældende boligers fysiske tilstand, skal der peges på byggelovens regler samt - i særdeleshed - på reglerne om kondemnering i lov om byfornyelse og udvikling af byer. For yderligere oplysninger henvises der til Socialministeriet. Fare for rotter, jfr. bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. og miljøbeskyttelsesloven 17 Ifølge bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter 2 (BEK nr. 611 af 23/06/2001) og miljøbeskyttelseslovens 17, stk. 2 er grundejeren forpligtet til at sikre og renholde deres ejendomme således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Kommunen kan ifølge bekendtgørelsens 9, stk. 1 give grundejeren påbud om undersøgelse og udførelse af de fornødne foranstaltninger. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 69, stk.1, kan der meddeles påbud om, at det ulovlige forhold bringes til ophør. EG Kommuneinformation A/S Side 5 af 9

6 Sammenfatning Loven om byfornyelse og udvikling af byer 75, kondemnering kan benyttes til at gribe ind over for sundheds- og brandfarlige bygninger, hvis minimumskriterierne ikke anses som værende opfyldt. Ligeledes er bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter m.v., samt miljøbeskyttelseslovens 17 og 69, stk. 1, anvendelig, hvis der er fare for rotter. Afsnit 4 Ophobning af skrotbiler og fjernelse af herreløse bilvrag på offentlig vej Ulovlig autoophugningsvirksomhed jfr. miljøbeskyttelseslovens 33 og 35 Hvis der er tale om autoophugningsvirksomhed i forbindelse med opmagasinerede skrotbiler, kræver det en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven 33, jfr. 35, stk. 1. Autoophugningsvirksomhed er desuden medtaget i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 807 af 25. oktober 1999 bilag 1 pkt. K 4. Ifølge Brancheorientering for autoophugningsbranchen, Miljøstyrelsens Orientering nr. 5, 1993 og Brancheorientering for autoværksteder, Miljøstyrelsens orientering nr. 13. juli 2000 pkt er der tale om autoophug, når virksomheden årligt modtager mere end 10 biler til ophugning og/eller hvis en virksomhed på/ved virksomhedens grund ved gentagne inspektioner i forbindelse med miljømyndighedernes tilsyn har mere end 5 biler stående påbegyndt til ophugning. Grænsen på 10/5 biler må anses for at være miljøstyrelsens vejledende bagatelgrænse. Hvis det ikke senest 2 måneder efter en inspektion kan dokumenteres, at bilen ikke længere er komplet og indregistreret, er den ifølge miljøstyrelsen påbegyndt til ophug. Hvis virksomheden eller borgeren påstår, at der ikke er tale om ophug, men at der sker en reparation eller istandsættelse af bilerne til videresalg kan der henvises til en dom ved Fjerritslev Byrets af 12. maj 1999, som senere blev stadfæstet af Vestre Landsret ved dom af 8. november Retten fandt, at der i det tilfælde var tale om autoophug, som var ulovligt etableret uden godkendelse. Retten lagde vægt på, at bilerne manglede væsentlige dele fx alle hjul, ruder, døre m.v. Desuden blev der lagt vægt på, at ejeren forklarede, at han indkøbte ca. 100 biler årligt, og at han i vidt omfang afmonterede dele fra nogle biler for at montere dem på andre. Retten fandt det ikke afgørende, om ophugget skete til eget brug eller med henblik på videresalg. Endelig skal det bemærkes, at en virksomhed, der foretager service, reparation, vask eller overfladebehandling af biler (autoværksted) ikke må etableres, før der er indgivet anmeldelse til kommunen, jfr. autoværkstedsbek. 15. Undladelse af anmeldelse er strafbart, jfr. autoværkstedsbek. 24, stk. 1, nr. 4. Som det fremgår af ovennævnte dom, kan der lovligt gives forbud mod fortsat drift samt påbud om oprydning efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 1 og 2. Forud for et påbud skal der være foretaget en indskærpelse af, at virksomheden/borgeren skal overholde bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens 33, jfr. 35, stk. 1 med angivelse af en frist for lovliggørelsen. Autoophugningsvirksomhed uden godkendelse er strafbart i henhold til miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr. 6. Et påbud/forbud efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men skal forvarsles, jfr. 75, stk. 1, og adressaten skal have adgang til at afgive en udtalelse samt gøres bekendt med adgangen til aktindsigt. Det skal fremgå af påbudet/forbudet, at undladelse af at efterkomme forbud eller påbud er strafbart i henhold til miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr. 2, ligesom det bør angives, at der vil blive foretaget politianmeldelse i tilfælde af, at forbudet eller påbudet ikke efterkommes inden en nærmere angivet frist. EG Kommuneinformation A/S Side 6 af 9

7 I den ovenfor refererede dom fandt Vestre Landsret dog, at underretning efter 75, stk. 1 var åbenbart unødvendigt under hensyn til sagens forløb, herunder fremsendelser af flere indskærpelser til tiltalte. Desuden skal det understreges, at det vigtigt at sikre sig bevis for, at der tale om autoophug uden tilladelse. Fx i form af fotografier eller videofilm af de enkelte biler. Endvidere kan man få bilinspektøren til at udtale sig om de enkelte bilers stand. Affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, jfr. bek. nr. 480 af 19/06/2002 Hvis det vurderes, at bilerne er affald, kan man anvende bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bek. nr. 480 af 19/06/2002). Men det må afhænge af en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om en brugbar genstand og derfor ikke affald. Udtjente biler kan kategoriseres som affald, når indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med bilerne, jfr. affaldsbek. 3 stk. 1 nr. 1. Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er omfattet af 3, stk. 1 nr. 1, jfr. affaldsbek. 3, stk. 2. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene, men ikke for miljøstyrelsen. Efter bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 4, stk. 1, skal virksomheder, borgere m.v. aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler til registrerede virksomheder med henblik på miljøbehandling. Når bilerne er miljøbehandlet, kan andre komponenter udtages til genbrug, ligesom bilerne som affald kan afleveres til en miljøgodkendt ophugger, jfr. bek. 11. Hvis bilerne kan klassificeres som affald, kan virksomheder, der ikke er registrerede eller miljøgodkendte, derfor ikke lovligt modtage bilerne. En overtrædelse heraf er strafsanktioneret ifølge bek. 17, stk. 1 nr. 3 og nr. 11. Der kan herefter meddeles indskærpelse eller påbud om ophør af den ulovlige aktivitet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1. Kommunen kan, med henblik på at undgå ophobning på den enkelte virksomhed, meddele påbud om regelmæssig afhentning af farligt affald, jfr. affaldsbek. 62, stk. 2. Skrotbiler på veje, jfr. lov om offentlige veje 49 og lov om private veje 103 Er der tale om skrotbiler eller udtjente biler som efterlades på veje kan vejmyndigheden, som enten er kommunen eller amtet, i henhold til vejloven 49 i lov om private veje, og 103 i lov om offentlige veje, gribe ind over for rod mv., der fylder op på vejarealet, eller tilhørende vejrabat, og som kan udgøre et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Tilsvarende er der hjemmel til krav om beskæring af beplantning ved vejrabat. Sammenfatning Autoophugning kræver godkendelse iflg. miljøbeskyttelsesloven. Hvis en virksomhed årligt modtager mere end 10 biler til ophugning og/eller hvis en virksomhed ved gentagne inspektioner i forbindelse med miljømyndighedernes tilsyn har mere end 5 biler stående påbegyndt til ophugning, er der tale om autoophugning. Desuden er der ifølge miljøstyrelsen tale om ophugning, hvis en bil ikke længere er komplet og indregistreret. Der kan således i henhold til miljøbeskyttelsesloven 69, stk. 1, nr. 1 og 2 gives forbud mod fortsat drift samt påbud om oprydning. Ved en vurdering af, at bilerne er affald, kan bekendtgørelsen om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bek. nr 480 af 19/06/2002) anvendes. EG Kommuneinformation A/S Side 7 af 9

8 Ifølge ovenfornævnte bekendtgørelse skal virksomheder, borgere m.v. aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler til registrerede virksomheder med henblik på miljøbehandling. Yderligere kan kommunen meddele påbud om regelmæssig afhentning af farligt affald i flg. affaldsbek. 62, stk. 2. Desuden er der, i kraft af lov om offentlige veje og lov om private veje, mulighed for at gribe ind overfor rod og/eller efterladte skrotbiler, der er efterladt på veje, og som udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Afsnit 5 Spekulation i udlejning af boliger af ringe kvalitet Udlejning af boliger af ringe kvalitet, jfr. Lejelovgivningen Lejelovgivningens kap. IV indeholder bl.a. regler om udlejeres pligt til at vedligeholde udlejningsejendomme. Lovens udgangspunkt er, at lejemålets vedligeholdelse påhviler udlejeren. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, og en almindelig fravigelse består i, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. I praksis kan der dog forekomme andre individuelle fordelinger af vedligeholdelsespligten, som typisk ses i forbindelse med udlejning af en- eller tofamiliehuse. Sådanne vilkår indgår i vurderingen af huslejens størrelse. Efter lejeloven kan uenighed om opfyldelse af vedligeholdelsespligten afgøres af huslejenævnet. I kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, kan huslejenævnet nedsætte lejen, indtil de vedligeholdelsesmangler, som er omfattet af udlejerens vedligeholdelsespligt, er udbedret. Huslejenævnet kan endvidere give udlejeren påbud om at udføre bestemte vedligeholdelsesarbejder indenfor nærmere frister. Hvis fristerne overskrides, kan lejeren anmode Grundejernes Investeringsfond om at gennemføre arbejderne for ejerens regning. Endelig kan huslejenævnet som altovervejende hovedregel nedsætte huslejen, hvis lejen overstiger det lejedes værdi. Generelt for lejelovgivningens regler gælder, at det er op til lejeren at påtale vedligeholdelsesmangler overfor udlejeren og eventuelt indbringe sagen for huslejenævnet. Lejelovgivningens regler kan derfor ikke umiddelbart påberåbes af kommunerne, med mindre det sker i forbindelse med ydelse af boligstøtte, jvf. nedenfor. Nedsættelse af husleje, jfr. boligstøttelovens 11 og 15 Kommunen kan i henhold til boligstøtteloven 11 yde individuel boligstøtte til betaling af huslejen. Støttens størrelse afhænger af huslejen, husstandens indkomst og husstandens størrelse. Hvis kommunen i forbindelse med opgørelsen af boligudgiften vurderer, at huslejen for et lejemål er væsentlig højere end normalt for tilsvarende lejemål, kan kommunen efter boligstøttelovens 11, stk. 1 nedsætte den leje, der indgår i beregningen. Herved reduceres i givet fald den udbetalte boligstøtte. Hvis huslejen vurderes at være for høj, kan kommunen ifølge boligstøttelovens 11, stk. 2 vælge at indbringe spørgsmålet om lejens størrelse for huslejenævnet. Nævnets afgørelse vil hermed have betydning for såvel boligstøttens størrelse som den leje, lejeren skal betale til udlejeren. Hvis lejen overstiger halvdelen af husstandens indkomst, har kommunen efter boligstøttelovens 15 en egentlig pligt til nærmere at undersøge en husstands forhold, før boligstøtte udbetales. Hvis kommunalbestyrelsen i den forbindelse konstaterer, at huslejen er så høj i forhold til indkomsten, at husstanden ikke vil kunne klare sig uden støtte i henhold til anden lovgivning, kan kommunalbestyrelsen afvise at yde boligstøtte. Sammenfatning Med henblik på at gribe ind overfor, at boliger af ringe kvalitet udlejes, kan der henvises til lejelovgivningen, hvor det fremhæves at lejemålets vedligeholdelse som udgangspunkt påhviler EG Kommuneinformation A/S Side 8 af 9

9 udlejeren. Eventuelle interne uenigheder herom kan afgøres af huslejenævnet. Yderligere har huslejenævnet, jf. boligreguleringsloven, mulighed for at nedsætte lejen indtil evt. mangler er udbedret. Det er lejerens ansvar at påtale vedligeholdelsesmangler, og kommunen kan derfor ikke håndhæve lejelovgivningen, med mindre det sker i forbindelse med ydelse af boligstøtte. Huslejen kan nedsættes ved hjælp af boligstøtte, der ydes fra kommunen i henhold til boligstøtteloven 11, stk. 1. Ifølge boligstøttelovgivningen kan kommunen ved en vurdering af, at huslejen er for høj, indberette dette til huslejenævnet, der har mulighed for at nedbringe lejen og dermed også boligstøtten. Afsnit 6 Andre løsningsmodeller: Dialogmodellen Dialog og samarbejde med grundejerforeninger I en kommune har man haft gode erfaringer med at indgå et samarbejde med de lokale grundejerforeninger med henblik på at løse problemer med rod på privatejendomme via dialog frem for regler. Med henblik på at løse problemerne har kommunens Grundejerkontaktudvalg, bestående af repræsentanter for kommunens grundejerforeninger, byrådsmedlemmer og teknisk forvaltning, nedsat en "rodegruppe". Rodegruppen består af repræsentanter fra grundejerforeningerne og en repræsentant fra kommunens tekniske forvaltning, og har til formål at se på, hvordan og om man kan løse eksisterende problemer med rod på private ejendomme. Ambitionen er, at lade borgerne løse problemerne indbyrdes indenfor et sæt rammer, inden de går til kommunen. Som en del af Rodegruppens arbejde har de udarbejdet et værktøj til brug for grundejerforeningerne, så de selv kan vurdere problemerne og forsøge at skabe konsensus. Gruppen har opstillet et sæt af typiske rodeaktiviteter og rammer for, hvornår rodet er acceptabelt, som så gennemgås i forhold til relevant lovgivning og reaktionsmuligheder. Desuden har kommunen udsendt en "rodevejledning" til formændene for grundejerforeningerne, som beskriver rammerne for og begrænsningerne ved den eksisterende lovgivning. Således opfordrer man grundejerforeningerne til selv at påtale problemerne vedr. rod, selvom sagerne oplagt kan falde ind under den lovgivning, kommunen har hjemmel til at regulere efter. Kommunen beretter, at grundejernes aktive medvirken skaber større forståelse for løsning af problemerne i lokalområdet. EG Kommuneinformation A/S Side 9 af 9

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Oversigt over sagsgangen i en skimmelsvampesag...5 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder. - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand

SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder. - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere