Publiceret Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9"

Transkript

1 Titel Vejl. af til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Status Gældende Ikrafttrådt Type Vejledning Publiceret Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

2 Vejledning til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Afsnit 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at give et overblik over de juridiske håndtag, som der på nuværende tidspunkt eksisterer i lovgivningen i forhold til affald og faldefærdige bygninger på private grunde. Det er således hensigten, at vejledningen skal hjælpe kommunerne med at finde de bestemmelser og regler, som kan anvendes i forhold til forskellige aktuelle problemstillinger. Initiativet til at skrive denne vejledning er opstået på baggrund af en række henvendelser fra kommuner, som står overfor problemer med ophobning af affald og faldefærdige bygninger på private ejendomme. Efter at have kontaktet forskellige kommuner landet over har KL fundet, at faldefærdige huse, oplagring af affald og rod på private grunde hæmmer kommunernes muligheder for at fremstå som et attraktivt område at bo, leve og arbejde i. De faldefærdige huse er ofte sundheds- og brandfarlige, og der er fare for udbredelse af rotter. Kommunerne står desuden ofte med problemer med oplag af skrotbiler på privat grund eller efterladte bilvrag. Endelig har der i nogle kommuner været tilfælde, hvor der tilsyneladende sker et mere eller mindre systematisk opkøb af ældre boliger af en meget ringe kvalitet med henblik på at udleje disse boliger til en husleje, som ofte ikke står i rimeligt forhold til den pågældende bolig. Der er i mange tilfælde tale om en økonomisk udnyttelse af socialt dårligt stillede personer. Husene bliver ved denne form for opkøb ikke restaureret og får ved udlejning lov til at forfalde yderligere. Problemerne opstår primært i landkommuner, men der er også fundet eksempler i kommuner med sommerhusområder. I en landkommune med omkring indbyggere vil der typisk være tale om 4-8 eksempler på husstande, fx som enten har ophobet affald eller er meget faldefærdige. I vejledningen gennemgås mulige hjemler for at kunne gøre indgreb overfor nedenstående problemstillinger: Rod, oplagring af affald og faldefærdige huse. Sundheds- og brandfarlige bygninger og fare for rotter. Ophobning af skrotbiler og fjernelse af herreløse bilvrag på offentlig vej. Spekulation i udlejning af boliger af ringe kvalitet. Andre løsningsmodeller: Dialog. Afsnit 2 Rod, oplagring af affald og faldefærdige huse Rod og ophobning af affald, jfr. byggelovens 14 og 17 Efter byggelovens 14 skal bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og de derpå værende indretninger holdes i en sømmelig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens beboere eller andre, eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Vedligeholdelsesmæssige mangler kan udgøre en risiko for fare, hvis der fx er en risiko for nedstyrtning af bygningsdele, såsom skorstene, brandkamme, vinduesdele og altaner. Betydningen af begrebet "sømmelig stand" afhænger af, om der er tale om by- eller landzone. Især i bebyggede områder kan byggelovens 14, jvf. 17 benyttes som hjemmel for et påbud om at bringe en ejendom i sømmelig stand, herunder bortfjernelse af skrot m.v. Domspraksis har vist, at byggelovens 14, der angiver, at ejendommen skal holdes i sømmelig stand af hensyn til beliggenheden, også kan anvendes på en ejendoms ubebyggede arealer, når manglerne er meget omfattende og af særdeles graverende karakter. EG Kommuneinformation A/S Side 2 af 9

3 I en dom ved Vestre Landsret refereret i UfR 1997 p fik en kommune medhold i, at den havde været berettiget til at udstede påbud om oprydning på en ejendom i en landsby, hvor ejendommens ejer samlede på forskellige ting, herunder byggematerialer og skrot i form af bl.a. campingvogn, cykler, olietønder og blandemaskiner. Det blev i dommen fastslået, at byggelovens 14, stk. 1 også er relevant på ubebyggede arealer. Fjernelse af affald og andre materialer, der har skæmmende karakter, men som ikke er særligt graverende, falder derimod uden for lovens anvendelse. Det kan fx være haveaffald eller lignende. n af vedligeholdelsesbestemmelserne sker af kommunalbestyrelsen, som efter byggeloven 17 kan meddele ejeren strafsanktionerede påbud om afhjælpning af en mangelfuld eller fareforvoldende vedligeholdelsestilstand ved en ejendom inden for en fastsat frist. Efterkommes påbudet ikke, kan det ved dom pålægges ejeren under fastsættelse af tvangsbøder at udføre arbejderne. Ved fareforvoldende mangler kan kommunalbestyrelsen uden forudgående dom umiddelbart efter fristens udløb udføre arbejderne for ejerens regning. Det er vigtigt, at påbudet formuleres klart og utvetydigt. Påbuddet skal have et præcist indhold, så modtageren umiddelbart kan forstå hvilke arbejder, der kræves udført. Fotografier eller videofilm af omhandlende ejendom og evt. bilvrag er i den forbindelse et vigtigt bevis. Der kan ikke meddeles påbud om nedrivning. Ulovligt oplag af affald, jfr. miljøbeskyttelsesloven 19, stk. 1, nr. 2 og 43, 46, 69, stk. 1 samt affaldsbekendtgørelsen 39 I henhold til 19, stk. 1, nr. 2 i miljøbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, udledes eller oplægges på jorden. 43 i samme lovgivning forlyder at enhver, der frembringer, opbevarer, behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forsager forurening af luft, vand og jord. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til 46 meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge og sikre, at affald opbevares, behandles og bortskaffes på forsvarlig måde. Det fremgår af en dom fra Gråsten Byret, som senere er stadfæstet af Vestre Landsret ved dom af 16. august 2000, at der i visse situationer kan udstedes påbud om bortskaffelse af ulovligt oplag af affald på jorden, jf. miljøbeskyttelseslovens 46 og 69, stk. 1. Dommen omhandler en ejendom, hvor der var opbevaret biler, akkumulatorer, maskiner, maskindele, baljer, kar med olie, dunke med kemikalier samt batterier direkte på jorden. Udover at affaldet udgjorde en potentiel fare for forurening, havde kommunen ved jordbundsboringer påvist, at der havde fundet forurening sted i form af olie ned til 2 meters dybde visse steder. Dommen tager ikke stilling til, om der i det hele taget er tale om affald. Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved kommunens vurdering af, om der er tale om affald, men det er ikke nogen garanti for, at der ikke kan tages stilling til dette spørgsmål i andre retsafgørelser. For definition af affald herunder også farligt affald, se affaldsbekendtgørelsen 3. Der kan i følge 69, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven meddeles påbud om, at de ulovlige forhold bringes til ophør. Det er vigtigt, at man sikrer sig bevis for, at der er tale om et ulovligt oplag af affald på jorden. Fotografier eller videofilm af ejendommen og bilerne m.v. er i den forbindelse et vigtigt bevis. Desuden er borgere, grundejere, virksomheder samt offentlige og private institutioner ifølge affaldsbekendtgørelsen 39, stk. 1, forpligtet til at benytte den af kommunalbestyrelsen anviste EG Kommuneinformation A/S Side 3 af 9

4 håndtering af affald. Det er således muligt for kommunen at håndhæve korrekt håndtering af affald i henhold til bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor disse krav ikke opfyldes, tages der i første omgang kontakt til borgeren med henblik på en indskærpelse af, at de ulovlige forhold skal ophøre. Hvis indskærpelsen ikke efterkommes, bør tilsynsmyndigheden vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse. Overholdelse af lokalplaner og servitutbestemmelserne, jfr. planlovens 43, 51 og 63 Hvis der i en servitut er fastsat bestemmelser, der forbyder ophobning af affald og rod på private grunde, har kommunen mulighed for at anvende planlovens 43, der åbner mulighed for, at byrådet ved et påbud eller et forbud kan sikre, at servitutten overholdes. Det bemærkes, at man kun kan anvende fremgangsmåden, når servitutbestemmelsen regulerer forhold, der kunne have været reguleret i en lokalplan. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om anvendelsen af ubebyggede arealer, fx forbud mod oplagring, herunder af både eller uindregistrerede køretøjer som fx campingvogne. Der kan også fastsættes bestemmelser om placering af hegn og om arten af hegn. Således kan man fx i lokalplaner bestemme, at oplag kun må finde sted inden for nærmere angivne, tæt indhegnede arealer. Hvis bestemmelserne er fastlagt i en lokalplan, sker håndhævelsen gennem påbud/forbud efter planlovens 63. Tilsynspligt Byrådet har i forbindelse med servitutter en påtaleret, men ikke en pligt. Kommunens udøvelse af påtaleretten skal have et planlægningsmæssigt formål. Ved regulering gennem lokalplan gælder kommunens almindelige tilsynsforpligtelse efter planlovens 51, stk. 1, 4 og 5. Ordlyden er vigtig og udslagsgivende for, om den kan bruges til at give et påbud om oprydning på ejendommen. Formuleringer som: "der må ikke oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for naboerne" er for subjektive til at håndhæve ved en domstol. Derfor vil politiet ikke medvirke til en strafferetlig behandling, i tilfælde af, at et påbud fra kommunen ikke følges, hvorfor påbuddet reelt er nytteløst. Omdannelse af helårsboliger til sommer- eller fritidshuse, jfr. boligreguleringsloven 50 Hvis kommunen står overfor problemer med ubeboede og faldefærdige huse, der ikke kan sælges, kan kommunen i henhold til boligreguleringsloven 50 give samtykke til at give huset fritidshusstatus med det formål, at ejeren herefter får sat huset i stand. Sammenfatning I forhold til problemer med rod, oplagring af affald og faldefærdige huse kan følgende lovgivninger benyttes: Byggelovens 14 og 17 kan anvendes i tilfælde hvor det skønnes at ejendommes ubebyggede arealer, samt de derpå værende indretninger ikke er holdt i forsvarlig stand og således indeholder væsentlige mangler, der kan udgøre fare for ejendommens beboere eller andre. Kommunalbestyrelsen står for håndhævelsen af vedligeholdelses-bestemmelserne. Via miljøbeskyttelsesloven 46 og 69, stk. 1, er der mulighed for at meddele påbud eller forbud med henblik på at sikre forsvarlig opbevaring eller bortskaffelse af affald. I henhold til planlovens 43 er der mulighed for påbud med henvisning til oplagring, der er i strid med planloven. I relation til faldefærdige og ubeboede huse kan der i kraft af boligreguleringslovens 50 gives tilladelse til at helårshuse får fritidshusstatus. EG Kommuneinformation A/S Side 4 af 9

5 Afsnit 3 Sundheds- og brandfarlige bygninger og fare for rotter Lov om byfornyelse og udvikling af byer 75, kondemnering Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer skal kommunerne føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Tilsynet omfatter ikke alene lejeboliger, men også ejer- og andelsboliger. Der er ikke knyttet formkrav til kommunens tilrettelæggelse af tilsynet. Det angives i lovens 75, hvilke kriterier der som minimum skal være i orden, for at en bolig kan anses som forsvarlig i sundhedsmæssig henseende. Kriterierne vedrører forhold, der angår boligens beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj, adgang for dagslys, mulighed for luftfornyelse og opvarmning samt indeklimaforhold. Herudover skal enhver bolig have adgang til godt og tilstrækkeligt drikkevand, have behørigt afløb for spildevand og have tilstrækkelig adgang til wc. Kriterierne er vanskelige at definere eksakt. Kommunen må derfor udøve et skøn over, om boligen i det konkrete tilfælde er forbundet med sundhedsfare. Kommunen kan desuden vælge at indhente ekspertbistand til vurderingen - eksempelvis i form af embedslægen, som støtte til en evt. beslutning. Ved vurdering af, om personer, der opholder sig i en bygning, udsættes for brandfare, som kan danne grundlag for indgreb efter loven, skal der især tages hensyn til byggemåden og indretningen samt adgangsforholdene. I tilfælde af sundheds- eller brandfare kan kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om kondemnering. Det vil sige, at kommunen kan nedlægge et forbud mod beboelse eller ophold for mennesker. Konsekvensen af et sådant forbud vil være, at beboerne skal fraflytte ejendommen. Når der er nedlagt forbud, kan kommunalbestyrelsen give ejeren påbud om inden en fastsat frist at foretage forsvarlig afspærring af kondemnerede lokaliteter, der ikke benyttes eller at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ejendommen ikke tages i besiddelse af uvedkommende. Kommunalbestyrelsen kan endvidere give ejeren påbud om at nedrive bygningen eller en del af denne. Efterkommes påbuddet ikke, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltningerne udføre. Undlader ejeren at efterkomme forbud eller påbud er dette sanktioneret med straf. Nedlægger kommunen et forbud, kan ejeren søge kommunalbestyrelsen om støtte til de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de kondemnable forhold. Der kan forekomme en kommunal udgift i forbindelse med anvisning af erstatningsbolig i henhold til lovens 61. For så vidt angår kommunernes mulighed for at gribe ind overfor de pågældende boligers fysiske tilstand, skal der peges på byggelovens regler samt - i særdeleshed - på reglerne om kondemnering i lov om byfornyelse og udvikling af byer. For yderligere oplysninger henvises der til Socialministeriet. Fare for rotter, jfr. bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. og miljøbeskyttelsesloven 17 Ifølge bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter 2 (BEK nr. 611 af 23/06/2001) og miljøbeskyttelseslovens 17, stk. 2 er grundejeren forpligtet til at sikre og renholde deres ejendomme således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Kommunen kan ifølge bekendtgørelsens 9, stk. 1 give grundejeren påbud om undersøgelse og udførelse af de fornødne foranstaltninger. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 69, stk.1, kan der meddeles påbud om, at det ulovlige forhold bringes til ophør. EG Kommuneinformation A/S Side 5 af 9

6 Sammenfatning Loven om byfornyelse og udvikling af byer 75, kondemnering kan benyttes til at gribe ind over for sundheds- og brandfarlige bygninger, hvis minimumskriterierne ikke anses som værende opfyldt. Ligeledes er bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter m.v., samt miljøbeskyttelseslovens 17 og 69, stk. 1, anvendelig, hvis der er fare for rotter. Afsnit 4 Ophobning af skrotbiler og fjernelse af herreløse bilvrag på offentlig vej Ulovlig autoophugningsvirksomhed jfr. miljøbeskyttelseslovens 33 og 35 Hvis der er tale om autoophugningsvirksomhed i forbindelse med opmagasinerede skrotbiler, kræver det en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven 33, jfr. 35, stk. 1. Autoophugningsvirksomhed er desuden medtaget i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 807 af 25. oktober 1999 bilag 1 pkt. K 4. Ifølge Brancheorientering for autoophugningsbranchen, Miljøstyrelsens Orientering nr. 5, 1993 og Brancheorientering for autoværksteder, Miljøstyrelsens orientering nr. 13. juli 2000 pkt er der tale om autoophug, når virksomheden årligt modtager mere end 10 biler til ophugning og/eller hvis en virksomhed på/ved virksomhedens grund ved gentagne inspektioner i forbindelse med miljømyndighedernes tilsyn har mere end 5 biler stående påbegyndt til ophugning. Grænsen på 10/5 biler må anses for at være miljøstyrelsens vejledende bagatelgrænse. Hvis det ikke senest 2 måneder efter en inspektion kan dokumenteres, at bilen ikke længere er komplet og indregistreret, er den ifølge miljøstyrelsen påbegyndt til ophug. Hvis virksomheden eller borgeren påstår, at der ikke er tale om ophug, men at der sker en reparation eller istandsættelse af bilerne til videresalg kan der henvises til en dom ved Fjerritslev Byrets af 12. maj 1999, som senere blev stadfæstet af Vestre Landsret ved dom af 8. november Retten fandt, at der i det tilfælde var tale om autoophug, som var ulovligt etableret uden godkendelse. Retten lagde vægt på, at bilerne manglede væsentlige dele fx alle hjul, ruder, døre m.v. Desuden blev der lagt vægt på, at ejeren forklarede, at han indkøbte ca. 100 biler årligt, og at han i vidt omfang afmonterede dele fra nogle biler for at montere dem på andre. Retten fandt det ikke afgørende, om ophugget skete til eget brug eller med henblik på videresalg. Endelig skal det bemærkes, at en virksomhed, der foretager service, reparation, vask eller overfladebehandling af biler (autoværksted) ikke må etableres, før der er indgivet anmeldelse til kommunen, jfr. autoværkstedsbek. 15. Undladelse af anmeldelse er strafbart, jfr. autoværkstedsbek. 24, stk. 1, nr. 4. Som det fremgår af ovennævnte dom, kan der lovligt gives forbud mod fortsat drift samt påbud om oprydning efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 1 og 2. Forud for et påbud skal der være foretaget en indskærpelse af, at virksomheden/borgeren skal overholde bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens 33, jfr. 35, stk. 1 med angivelse af en frist for lovliggørelsen. Autoophugningsvirksomhed uden godkendelse er strafbart i henhold til miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr. 6. Et påbud/forbud efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men skal forvarsles, jfr. 75, stk. 1, og adressaten skal have adgang til at afgive en udtalelse samt gøres bekendt med adgangen til aktindsigt. Det skal fremgå af påbudet/forbudet, at undladelse af at efterkomme forbud eller påbud er strafbart i henhold til miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr. 2, ligesom det bør angives, at der vil blive foretaget politianmeldelse i tilfælde af, at forbudet eller påbudet ikke efterkommes inden en nærmere angivet frist. EG Kommuneinformation A/S Side 6 af 9

7 I den ovenfor refererede dom fandt Vestre Landsret dog, at underretning efter 75, stk. 1 var åbenbart unødvendigt under hensyn til sagens forløb, herunder fremsendelser af flere indskærpelser til tiltalte. Desuden skal det understreges, at det vigtigt at sikre sig bevis for, at der tale om autoophug uden tilladelse. Fx i form af fotografier eller videofilm af de enkelte biler. Endvidere kan man få bilinspektøren til at udtale sig om de enkelte bilers stand. Affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, jfr. bek. nr. 480 af 19/06/2002 Hvis det vurderes, at bilerne er affald, kan man anvende bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bek. nr. 480 af 19/06/2002). Men det må afhænge af en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om en brugbar genstand og derfor ikke affald. Udtjente biler kan kategoriseres som affald, når indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med bilerne, jfr. affaldsbek. 3 stk. 1 nr. 1. Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er omfattet af 3, stk. 1 nr. 1, jfr. affaldsbek. 3, stk. 2. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene, men ikke for miljøstyrelsen. Efter bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 4, stk. 1, skal virksomheder, borgere m.v. aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler til registrerede virksomheder med henblik på miljøbehandling. Når bilerne er miljøbehandlet, kan andre komponenter udtages til genbrug, ligesom bilerne som affald kan afleveres til en miljøgodkendt ophugger, jfr. bek. 11. Hvis bilerne kan klassificeres som affald, kan virksomheder, der ikke er registrerede eller miljøgodkendte, derfor ikke lovligt modtage bilerne. En overtrædelse heraf er strafsanktioneret ifølge bek. 17, stk. 1 nr. 3 og nr. 11. Der kan herefter meddeles indskærpelse eller påbud om ophør af den ulovlige aktivitet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1. Kommunen kan, med henblik på at undgå ophobning på den enkelte virksomhed, meddele påbud om regelmæssig afhentning af farligt affald, jfr. affaldsbek. 62, stk. 2. Skrotbiler på veje, jfr. lov om offentlige veje 49 og lov om private veje 103 Er der tale om skrotbiler eller udtjente biler som efterlades på veje kan vejmyndigheden, som enten er kommunen eller amtet, i henhold til vejloven 49 i lov om private veje, og 103 i lov om offentlige veje, gribe ind over for rod mv., der fylder op på vejarealet, eller tilhørende vejrabat, og som kan udgøre et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Tilsvarende er der hjemmel til krav om beskæring af beplantning ved vejrabat. Sammenfatning Autoophugning kræver godkendelse iflg. miljøbeskyttelsesloven. Hvis en virksomhed årligt modtager mere end 10 biler til ophugning og/eller hvis en virksomhed ved gentagne inspektioner i forbindelse med miljømyndighedernes tilsyn har mere end 5 biler stående påbegyndt til ophugning, er der tale om autoophugning. Desuden er der ifølge miljøstyrelsen tale om ophugning, hvis en bil ikke længere er komplet og indregistreret. Der kan således i henhold til miljøbeskyttelsesloven 69, stk. 1, nr. 1 og 2 gives forbud mod fortsat drift samt påbud om oprydning. Ved en vurdering af, at bilerne er affald, kan bekendtgørelsen om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bek. nr 480 af 19/06/2002) anvendes. EG Kommuneinformation A/S Side 7 af 9

8 Ifølge ovenfornævnte bekendtgørelse skal virksomheder, borgere m.v. aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler til registrerede virksomheder med henblik på miljøbehandling. Yderligere kan kommunen meddele påbud om regelmæssig afhentning af farligt affald i flg. affaldsbek. 62, stk. 2. Desuden er der, i kraft af lov om offentlige veje og lov om private veje, mulighed for at gribe ind overfor rod og/eller efterladte skrotbiler, der er efterladt på veje, og som udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Afsnit 5 Spekulation i udlejning af boliger af ringe kvalitet Udlejning af boliger af ringe kvalitet, jfr. Lejelovgivningen Lejelovgivningens kap. IV indeholder bl.a. regler om udlejeres pligt til at vedligeholde udlejningsejendomme. Lovens udgangspunkt er, at lejemålets vedligeholdelse påhviler udlejeren. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, og en almindelig fravigelse består i, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. I praksis kan der dog forekomme andre individuelle fordelinger af vedligeholdelsespligten, som typisk ses i forbindelse med udlejning af en- eller tofamiliehuse. Sådanne vilkår indgår i vurderingen af huslejens størrelse. Efter lejeloven kan uenighed om opfyldelse af vedligeholdelsespligten afgøres af huslejenævnet. I kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, kan huslejenævnet nedsætte lejen, indtil de vedligeholdelsesmangler, som er omfattet af udlejerens vedligeholdelsespligt, er udbedret. Huslejenævnet kan endvidere give udlejeren påbud om at udføre bestemte vedligeholdelsesarbejder indenfor nærmere frister. Hvis fristerne overskrides, kan lejeren anmode Grundejernes Investeringsfond om at gennemføre arbejderne for ejerens regning. Endelig kan huslejenævnet som altovervejende hovedregel nedsætte huslejen, hvis lejen overstiger det lejedes værdi. Generelt for lejelovgivningens regler gælder, at det er op til lejeren at påtale vedligeholdelsesmangler overfor udlejeren og eventuelt indbringe sagen for huslejenævnet. Lejelovgivningens regler kan derfor ikke umiddelbart påberåbes af kommunerne, med mindre det sker i forbindelse med ydelse af boligstøtte, jvf. nedenfor. Nedsættelse af husleje, jfr. boligstøttelovens 11 og 15 Kommunen kan i henhold til boligstøtteloven 11 yde individuel boligstøtte til betaling af huslejen. Støttens størrelse afhænger af huslejen, husstandens indkomst og husstandens størrelse. Hvis kommunen i forbindelse med opgørelsen af boligudgiften vurderer, at huslejen for et lejemål er væsentlig højere end normalt for tilsvarende lejemål, kan kommunen efter boligstøttelovens 11, stk. 1 nedsætte den leje, der indgår i beregningen. Herved reduceres i givet fald den udbetalte boligstøtte. Hvis huslejen vurderes at være for høj, kan kommunen ifølge boligstøttelovens 11, stk. 2 vælge at indbringe spørgsmålet om lejens størrelse for huslejenævnet. Nævnets afgørelse vil hermed have betydning for såvel boligstøttens størrelse som den leje, lejeren skal betale til udlejeren. Hvis lejen overstiger halvdelen af husstandens indkomst, har kommunen efter boligstøttelovens 15 en egentlig pligt til nærmere at undersøge en husstands forhold, før boligstøtte udbetales. Hvis kommunalbestyrelsen i den forbindelse konstaterer, at huslejen er så høj i forhold til indkomsten, at husstanden ikke vil kunne klare sig uden støtte i henhold til anden lovgivning, kan kommunalbestyrelsen afvise at yde boligstøtte. Sammenfatning Med henblik på at gribe ind overfor, at boliger af ringe kvalitet udlejes, kan der henvises til lejelovgivningen, hvor det fremhæves at lejemålets vedligeholdelse som udgangspunkt påhviler EG Kommuneinformation A/S Side 8 af 9

9 udlejeren. Eventuelle interne uenigheder herom kan afgøres af huslejenævnet. Yderligere har huslejenævnet, jf. boligreguleringsloven, mulighed for at nedsætte lejen indtil evt. mangler er udbedret. Det er lejerens ansvar at påtale vedligeholdelsesmangler, og kommunen kan derfor ikke håndhæve lejelovgivningen, med mindre det sker i forbindelse med ydelse af boligstøtte. Huslejen kan nedsættes ved hjælp af boligstøtte, der ydes fra kommunen i henhold til boligstøtteloven 11, stk. 1. Ifølge boligstøttelovgivningen kan kommunen ved en vurdering af, at huslejen er for høj, indberette dette til huslejenævnet, der har mulighed for at nedbringe lejen og dermed også boligstøtten. Afsnit 6 Andre løsningsmodeller: Dialogmodellen Dialog og samarbejde med grundejerforeninger I en kommune har man haft gode erfaringer med at indgå et samarbejde med de lokale grundejerforeninger med henblik på at løse problemer med rod på privatejendomme via dialog frem for regler. Med henblik på at løse problemerne har kommunens Grundejerkontaktudvalg, bestående af repræsentanter for kommunens grundejerforeninger, byrådsmedlemmer og teknisk forvaltning, nedsat en "rodegruppe". Rodegruppen består af repræsentanter fra grundejerforeningerne og en repræsentant fra kommunens tekniske forvaltning, og har til formål at se på, hvordan og om man kan løse eksisterende problemer med rod på private ejendomme. Ambitionen er, at lade borgerne løse problemerne indbyrdes indenfor et sæt rammer, inden de går til kommunen. Som en del af Rodegruppens arbejde har de udarbejdet et værktøj til brug for grundejerforeningerne, så de selv kan vurdere problemerne og forsøge at skabe konsensus. Gruppen har opstillet et sæt af typiske rodeaktiviteter og rammer for, hvornår rodet er acceptabelt, som så gennemgås i forhold til relevant lovgivning og reaktionsmuligheder. Desuden har kommunen udsendt en "rodevejledning" til formændene for grundejerforeningerne, som beskriver rammerne for og begrænsningerne ved den eksisterende lovgivning. Således opfordrer man grundejerforeningerne til selv at påtale problemerne vedr. rod, selvom sagerne oplagt kan falde ind under den lovgivning, kommunen har hjemmel til at regulere efter. Kommunen beretter, at grundejernes aktive medvirken skaber større forståelse for løsning af problemerne i lokalområdet. EG Kommuneinformation A/S Side 9 af 9

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1)

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1) BEK nr 467 af 23/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST- 1220-00012 Senere ændringer

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til 2012/1 LSF 99 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2417 Fremsat den 12.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til "ulempe for færdslen".

I forbindelse hermed beder I om at få oplyst, i hvilke situationer et oplag er til ulempe for færdslen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juli 2008 08/07162 BIDRAG TIL VEJLOVENS 102 STK. 1 NR. 1, 102, STK. 2, SMH MED 112, STK. 1 OG 114, STK. 2. Bidrag til fortolkning af vejlovens 102, stk. 1 og

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen

VVM-tilladelsen. Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen Anne-Marie Madsen, jurist, By- og Landskabsstyrelsen VVM-tilladelsen VVM-pligt og VVM-tilladelse Tilladelsens indhold og håndhævelse Andre tilladelser, 9 Holdbarhed og fornyelse Krav Et

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen

xx xx 2600 Glostrup Dato Sagsnr. Beboelsesejendom på adressen xx xx 2600 Glostrup Center for HR og Politik Rådhusparken 2 2600 Glostrup HR.Politik@glostrup.dk www.glostrup.dk Tlf: 4323 61 00 Beboelsesejendom på adressen Dato Sagsnr. Da vi ikke har modtaget svar på

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Virksomhedstyper 1. Godkendelsespligtige Reguleres af miljøgodkendelser med vilkår. Dvs. upfront regulering 2. Ikke-godkendelsespligtige virksomheder

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Retningslinjer for administration af tomme boliger

Retningslinjer for administration af tomme boliger Retningslinjer for administration af tomme boliger Indledning Glostrup Kommune er forpligtet til at sikre, at ledige boliger i kommunen ikke gennem længere tid står tomme. Forholdet er reguleret i Boligreguleringslovens

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5

Registrering. En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 Registrering En praktisk guide til lejelovens 113 a, stk. 3, nr. 4 og nr. 5 2 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 2.1 Hvornår kan

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Oversigt over sagsgangen i en skimmelsvampesag...5 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets. Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) 2010 Indhold 1. Formålet med puljen...3 2. Hvem kan søge puljen...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper

Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Sanktioner mod overtrædelser af husordenen i forskellige boligtyper Dansk Selskab for Boligret 8. november 2011 præsen TATION Oversigt Hvori består husordenen? Håndhævelse af husordenen i forskellige boligtyper

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere