Publiceret Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29-09-2014. Publiceret 01-04-2007 Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato 29-09-2014. EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9"

Transkript

1 Titel Vejl. af til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Status Gældende Ikrafttrådt Type Vejledning Publiceret Udgiver KL Udskrevet af Henrik Pedersen Dato EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 9

2 Vejledning til indsats mod affald og faldefærdige bygninger på privat ejendom. En juridisk og praktisk vejledning til den Afsnit 1 Indledning Formålet med denne vejledning er at give et overblik over de juridiske håndtag, som der på nuværende tidspunkt eksisterer i lovgivningen i forhold til affald og faldefærdige bygninger på private grunde. Det er således hensigten, at vejledningen skal hjælpe kommunerne med at finde de bestemmelser og regler, som kan anvendes i forhold til forskellige aktuelle problemstillinger. Initiativet til at skrive denne vejledning er opstået på baggrund af en række henvendelser fra kommuner, som står overfor problemer med ophobning af affald og faldefærdige bygninger på private ejendomme. Efter at have kontaktet forskellige kommuner landet over har KL fundet, at faldefærdige huse, oplagring af affald og rod på private grunde hæmmer kommunernes muligheder for at fremstå som et attraktivt område at bo, leve og arbejde i. De faldefærdige huse er ofte sundheds- og brandfarlige, og der er fare for udbredelse af rotter. Kommunerne står desuden ofte med problemer med oplag af skrotbiler på privat grund eller efterladte bilvrag. Endelig har der i nogle kommuner været tilfælde, hvor der tilsyneladende sker et mere eller mindre systematisk opkøb af ældre boliger af en meget ringe kvalitet med henblik på at udleje disse boliger til en husleje, som ofte ikke står i rimeligt forhold til den pågældende bolig. Der er i mange tilfælde tale om en økonomisk udnyttelse af socialt dårligt stillede personer. Husene bliver ved denne form for opkøb ikke restaureret og får ved udlejning lov til at forfalde yderligere. Problemerne opstår primært i landkommuner, men der er også fundet eksempler i kommuner med sommerhusområder. I en landkommune med omkring indbyggere vil der typisk være tale om 4-8 eksempler på husstande, fx som enten har ophobet affald eller er meget faldefærdige. I vejledningen gennemgås mulige hjemler for at kunne gøre indgreb overfor nedenstående problemstillinger: Rod, oplagring af affald og faldefærdige huse. Sundheds- og brandfarlige bygninger og fare for rotter. Ophobning af skrotbiler og fjernelse af herreløse bilvrag på offentlig vej. Spekulation i udlejning af boliger af ringe kvalitet. Andre løsningsmodeller: Dialog. Afsnit 2 Rod, oplagring af affald og faldefærdige huse Rod og ophobning af affald, jfr. byggelovens 14 og 17 Efter byggelovens 14 skal bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og de derpå værende indretninger holdes i en sømmelig stand således, at de ikke er til fare for ejendommens beboere eller andre, eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Vedligeholdelsesmæssige mangler kan udgøre en risiko for fare, hvis der fx er en risiko for nedstyrtning af bygningsdele, såsom skorstene, brandkamme, vinduesdele og altaner. Betydningen af begrebet "sømmelig stand" afhænger af, om der er tale om by- eller landzone. Især i bebyggede områder kan byggelovens 14, jvf. 17 benyttes som hjemmel for et påbud om at bringe en ejendom i sømmelig stand, herunder bortfjernelse af skrot m.v. Domspraksis har vist, at byggelovens 14, der angiver, at ejendommen skal holdes i sømmelig stand af hensyn til beliggenheden, også kan anvendes på en ejendoms ubebyggede arealer, når manglerne er meget omfattende og af særdeles graverende karakter. EG Kommuneinformation A/S Side 2 af 9

3 I en dom ved Vestre Landsret refereret i UfR 1997 p fik en kommune medhold i, at den havde været berettiget til at udstede påbud om oprydning på en ejendom i en landsby, hvor ejendommens ejer samlede på forskellige ting, herunder byggematerialer og skrot i form af bl.a. campingvogn, cykler, olietønder og blandemaskiner. Det blev i dommen fastslået, at byggelovens 14, stk. 1 også er relevant på ubebyggede arealer. Fjernelse af affald og andre materialer, der har skæmmende karakter, men som ikke er særligt graverende, falder derimod uden for lovens anvendelse. Det kan fx være haveaffald eller lignende. n af vedligeholdelsesbestemmelserne sker af kommunalbestyrelsen, som efter byggeloven 17 kan meddele ejeren strafsanktionerede påbud om afhjælpning af en mangelfuld eller fareforvoldende vedligeholdelsestilstand ved en ejendom inden for en fastsat frist. Efterkommes påbudet ikke, kan det ved dom pålægges ejeren under fastsættelse af tvangsbøder at udføre arbejderne. Ved fareforvoldende mangler kan kommunalbestyrelsen uden forudgående dom umiddelbart efter fristens udløb udføre arbejderne for ejerens regning. Det er vigtigt, at påbudet formuleres klart og utvetydigt. Påbuddet skal have et præcist indhold, så modtageren umiddelbart kan forstå hvilke arbejder, der kræves udført. Fotografier eller videofilm af omhandlende ejendom og evt. bilvrag er i den forbindelse et vigtigt bevis. Der kan ikke meddeles påbud om nedrivning. Ulovligt oplag af affald, jfr. miljøbeskyttelsesloven 19, stk. 1, nr. 2 og 43, 46, 69, stk. 1 samt affaldsbekendtgørelsen 39 I henhold til 19, stk. 1, nr. 2 i miljøbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, udledes eller oplægges på jorden. 43 i samme lovgivning forlyder at enhver, der frembringer, opbevarer, behandler eller bortskaffer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller forsager forurening af luft, vand og jord. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til 46 meddele påbud eller forbud med henblik på at forebygge og sikre, at affald opbevares, behandles og bortskaffes på forsvarlig måde. Det fremgår af en dom fra Gråsten Byret, som senere er stadfæstet af Vestre Landsret ved dom af 16. august 2000, at der i visse situationer kan udstedes påbud om bortskaffelse af ulovligt oplag af affald på jorden, jf. miljøbeskyttelseslovens 46 og 69, stk. 1. Dommen omhandler en ejendom, hvor der var opbevaret biler, akkumulatorer, maskiner, maskindele, baljer, kar med olie, dunke med kemikalier samt batterier direkte på jorden. Udover at affaldet udgjorde en potentiel fare for forurening, havde kommunen ved jordbundsboringer påvist, at der havde fundet forurening sted i form af olie ned til 2 meters dybde visse steder. Dommen tager ikke stilling til, om der i det hele taget er tale om affald. Der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved kommunens vurdering af, om der er tale om affald, men det er ikke nogen garanti for, at der ikke kan tages stilling til dette spørgsmål i andre retsafgørelser. For definition af affald herunder også farligt affald, se affaldsbekendtgørelsen 3. Der kan i følge 69, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven meddeles påbud om, at de ulovlige forhold bringes til ophør. Det er vigtigt, at man sikrer sig bevis for, at der er tale om et ulovligt oplag af affald på jorden. Fotografier eller videofilm af ejendommen og bilerne m.v. er i den forbindelse et vigtigt bevis. Desuden er borgere, grundejere, virksomheder samt offentlige og private institutioner ifølge affaldsbekendtgørelsen 39, stk. 1, forpligtet til at benytte den af kommunalbestyrelsen anviste EG Kommuneinformation A/S Side 3 af 9

4 håndtering af affald. Det er således muligt for kommunen at håndhæve korrekt håndtering af affald i henhold til bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor disse krav ikke opfyldes, tages der i første omgang kontakt til borgeren med henblik på en indskærpelse af, at de ulovlige forhold skal ophøre. Hvis indskærpelsen ikke efterkommes, bør tilsynsmyndigheden vurdere, om der er grundlag for en politianmeldelse. Overholdelse af lokalplaner og servitutbestemmelserne, jfr. planlovens 43, 51 og 63 Hvis der i en servitut er fastsat bestemmelser, der forbyder ophobning af affald og rod på private grunde, har kommunen mulighed for at anvende planlovens 43, der åbner mulighed for, at byrådet ved et påbud eller et forbud kan sikre, at servitutten overholdes. Det bemærkes, at man kun kan anvende fremgangsmåden, når servitutbestemmelsen regulerer forhold, der kunne have været reguleret i en lokalplan. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om anvendelsen af ubebyggede arealer, fx forbud mod oplagring, herunder af både eller uindregistrerede køretøjer som fx campingvogne. Der kan også fastsættes bestemmelser om placering af hegn og om arten af hegn. Således kan man fx i lokalplaner bestemme, at oplag kun må finde sted inden for nærmere angivne, tæt indhegnede arealer. Hvis bestemmelserne er fastlagt i en lokalplan, sker håndhævelsen gennem påbud/forbud efter planlovens 63. Tilsynspligt Byrådet har i forbindelse med servitutter en påtaleret, men ikke en pligt. Kommunens udøvelse af påtaleretten skal have et planlægningsmæssigt formål. Ved regulering gennem lokalplan gælder kommunens almindelige tilsynsforpligtelse efter planlovens 51, stk. 1, 4 og 5. Ordlyden er vigtig og udslagsgivende for, om den kan bruges til at give et påbud om oprydning på ejendommen. Formuleringer som: "der må ikke oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue, eller er til ulempe for naboerne" er for subjektive til at håndhæve ved en domstol. Derfor vil politiet ikke medvirke til en strafferetlig behandling, i tilfælde af, at et påbud fra kommunen ikke følges, hvorfor påbuddet reelt er nytteløst. Omdannelse af helårsboliger til sommer- eller fritidshuse, jfr. boligreguleringsloven 50 Hvis kommunen står overfor problemer med ubeboede og faldefærdige huse, der ikke kan sælges, kan kommunen i henhold til boligreguleringsloven 50 give samtykke til at give huset fritidshusstatus med det formål, at ejeren herefter får sat huset i stand. Sammenfatning I forhold til problemer med rod, oplagring af affald og faldefærdige huse kan følgende lovgivninger benyttes: Byggelovens 14 og 17 kan anvendes i tilfælde hvor det skønnes at ejendommes ubebyggede arealer, samt de derpå værende indretninger ikke er holdt i forsvarlig stand og således indeholder væsentlige mangler, der kan udgøre fare for ejendommens beboere eller andre. Kommunalbestyrelsen står for håndhævelsen af vedligeholdelses-bestemmelserne. Via miljøbeskyttelsesloven 46 og 69, stk. 1, er der mulighed for at meddele påbud eller forbud med henblik på at sikre forsvarlig opbevaring eller bortskaffelse af affald. I henhold til planlovens 43 er der mulighed for påbud med henvisning til oplagring, der er i strid med planloven. I relation til faldefærdige og ubeboede huse kan der i kraft af boligreguleringslovens 50 gives tilladelse til at helårshuse får fritidshusstatus. EG Kommuneinformation A/S Side 4 af 9

5 Afsnit 3 Sundheds- og brandfarlige bygninger og fare for rotter Lov om byfornyelse og udvikling af byer 75, kondemnering Efter lov om byfornyelse og udvikling af byer skal kommunerne føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Tilsynet omfatter ikke alene lejeboliger, men også ejer- og andelsboliger. Der er ikke knyttet formkrav til kommunens tilrettelæggelse af tilsynet. Det angives i lovens 75, hvilke kriterier der som minimum skal være i orden, for at en bolig kan anses som forsvarlig i sundhedsmæssig henseende. Kriterierne vedrører forhold, der angår boligens beskyttelse mod fugtighed, kulde, varme og støj, adgang for dagslys, mulighed for luftfornyelse og opvarmning samt indeklimaforhold. Herudover skal enhver bolig have adgang til godt og tilstrækkeligt drikkevand, have behørigt afløb for spildevand og have tilstrækkelig adgang til wc. Kriterierne er vanskelige at definere eksakt. Kommunen må derfor udøve et skøn over, om boligen i det konkrete tilfælde er forbundet med sundhedsfare. Kommunen kan desuden vælge at indhente ekspertbistand til vurderingen - eksempelvis i form af embedslægen, som støtte til en evt. beslutning. Ved vurdering af, om personer, der opholder sig i en bygning, udsættes for brandfare, som kan danne grundlag for indgreb efter loven, skal der især tages hensyn til byggemåden og indretningen samt adgangsforholdene. I tilfælde af sundheds- eller brandfare kan kommunalbestyrelsen træffe en beslutning om kondemnering. Det vil sige, at kommunen kan nedlægge et forbud mod beboelse eller ophold for mennesker. Konsekvensen af et sådant forbud vil være, at beboerne skal fraflytte ejendommen. Når der er nedlagt forbud, kan kommunalbestyrelsen give ejeren påbud om inden en fastsat frist at foretage forsvarlig afspærring af kondemnerede lokaliteter, der ikke benyttes eller at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ejendommen ikke tages i besiddelse af uvedkommende. Kommunalbestyrelsen kan endvidere give ejeren påbud om at nedrive bygningen eller en del af denne. Efterkommes påbuddet ikke, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltningerne udføre. Undlader ejeren at efterkomme forbud eller påbud er dette sanktioneret med straf. Nedlægger kommunen et forbud, kan ejeren søge kommunalbestyrelsen om støtte til de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe de kondemnable forhold. Der kan forekomme en kommunal udgift i forbindelse med anvisning af erstatningsbolig i henhold til lovens 61. For så vidt angår kommunernes mulighed for at gribe ind overfor de pågældende boligers fysiske tilstand, skal der peges på byggelovens regler samt - i særdeleshed - på reglerne om kondemnering i lov om byfornyelse og udvikling af byer. For yderligere oplysninger henvises der til Socialministeriet. Fare for rotter, jfr. bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. og miljøbeskyttelsesloven 17 Ifølge bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter 2 (BEK nr. 611 af 23/06/2001) og miljøbeskyttelseslovens 17, stk. 2 er grundejeren forpligtet til at sikre og renholde deres ejendomme således, at rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Kommunen kan ifølge bekendtgørelsens 9, stk. 1 give grundejeren påbud om undersøgelse og udførelse af de fornødne foranstaltninger. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 69, stk.1, kan der meddeles påbud om, at det ulovlige forhold bringes til ophør. EG Kommuneinformation A/S Side 5 af 9

6 Sammenfatning Loven om byfornyelse og udvikling af byer 75, kondemnering kan benyttes til at gribe ind over for sundheds- og brandfarlige bygninger, hvis minimumskriterierne ikke anses som værende opfyldt. Ligeledes er bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter m.v., samt miljøbeskyttelseslovens 17 og 69, stk. 1, anvendelig, hvis der er fare for rotter. Afsnit 4 Ophobning af skrotbiler og fjernelse af herreløse bilvrag på offentlig vej Ulovlig autoophugningsvirksomhed jfr. miljøbeskyttelseslovens 33 og 35 Hvis der er tale om autoophugningsvirksomhed i forbindelse med opmagasinerede skrotbiler, kræver det en miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven 33, jfr. 35, stk. 1. Autoophugningsvirksomhed er desuden medtaget i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 807 af 25. oktober 1999 bilag 1 pkt. K 4. Ifølge Brancheorientering for autoophugningsbranchen, Miljøstyrelsens Orientering nr. 5, 1993 og Brancheorientering for autoværksteder, Miljøstyrelsens orientering nr. 13. juli 2000 pkt er der tale om autoophug, når virksomheden årligt modtager mere end 10 biler til ophugning og/eller hvis en virksomhed på/ved virksomhedens grund ved gentagne inspektioner i forbindelse med miljømyndighedernes tilsyn har mere end 5 biler stående påbegyndt til ophugning. Grænsen på 10/5 biler må anses for at være miljøstyrelsens vejledende bagatelgrænse. Hvis det ikke senest 2 måneder efter en inspektion kan dokumenteres, at bilen ikke længere er komplet og indregistreret, er den ifølge miljøstyrelsen påbegyndt til ophug. Hvis virksomheden eller borgeren påstår, at der ikke er tale om ophug, men at der sker en reparation eller istandsættelse af bilerne til videresalg kan der henvises til en dom ved Fjerritslev Byrets af 12. maj 1999, som senere blev stadfæstet af Vestre Landsret ved dom af 8. november Retten fandt, at der i det tilfælde var tale om autoophug, som var ulovligt etableret uden godkendelse. Retten lagde vægt på, at bilerne manglede væsentlige dele fx alle hjul, ruder, døre m.v. Desuden blev der lagt vægt på, at ejeren forklarede, at han indkøbte ca. 100 biler årligt, og at han i vidt omfang afmonterede dele fra nogle biler for at montere dem på andre. Retten fandt det ikke afgørende, om ophugget skete til eget brug eller med henblik på videresalg. Endelig skal det bemærkes, at en virksomhed, der foretager service, reparation, vask eller overfladebehandling af biler (autoværksted) ikke må etableres, før der er indgivet anmeldelse til kommunen, jfr. autoværkstedsbek. 15. Undladelse af anmeldelse er strafbart, jfr. autoværkstedsbek. 24, stk. 1, nr. 4. Som det fremgår af ovennævnte dom, kan der lovligt gives forbud mod fortsat drift samt påbud om oprydning efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 1 og 2. Forud for et påbud skal der være foretaget en indskærpelse af, at virksomheden/borgeren skal overholde bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens 33, jfr. 35, stk. 1 med angivelse af en frist for lovliggørelsen. Autoophugningsvirksomhed uden godkendelse er strafbart i henhold til miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr. 6. Et påbud/forbud efter miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1, nr. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men skal forvarsles, jfr. 75, stk. 1, og adressaten skal have adgang til at afgive en udtalelse samt gøres bekendt med adgangen til aktindsigt. Det skal fremgå af påbudet/forbudet, at undladelse af at efterkomme forbud eller påbud er strafbart i henhold til miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 1 nr. 2, ligesom det bør angives, at der vil blive foretaget politianmeldelse i tilfælde af, at forbudet eller påbudet ikke efterkommes inden en nærmere angivet frist. EG Kommuneinformation A/S Side 6 af 9

7 I den ovenfor refererede dom fandt Vestre Landsret dog, at underretning efter 75, stk. 1 var åbenbart unødvendigt under hensyn til sagens forløb, herunder fremsendelser af flere indskærpelser til tiltalte. Desuden skal det understreges, at det vigtigt at sikre sig bevis for, at der tale om autoophug uden tilladelse. Fx i form af fotografier eller videofilm af de enkelte biler. Endvidere kan man få bilinspektøren til at udtale sig om de enkelte bilers stand. Affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, jfr. bek. nr. 480 af 19/06/2002 Hvis det vurderes, at bilerne er affald, kan man anvende bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bek. nr. 480 af 19/06/2002). Men det må afhænge af en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om en brugbar genstand og derfor ikke affald. Udtjente biler kan kategoriseres som affald, når indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med bilerne, jfr. affaldsbek. 3 stk. 1 nr. 1. Kommunalbestyrelsen afgør, om et stof eller en genstand er omfattet af 3, stk. 1 nr. 1, jfr. affaldsbek. 3, stk. 2. Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene, men ikke for miljøstyrelsen. Efter bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra 4, stk. 1, skal virksomheder, borgere m.v. aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler til registrerede virksomheder med henblik på miljøbehandling. Når bilerne er miljøbehandlet, kan andre komponenter udtages til genbrug, ligesom bilerne som affald kan afleveres til en miljøgodkendt ophugger, jfr. bek. 11. Hvis bilerne kan klassificeres som affald, kan virksomheder, der ikke er registrerede eller miljøgodkendte, derfor ikke lovligt modtage bilerne. En overtrædelse heraf er strafsanktioneret ifølge bek. 17, stk. 1 nr. 3 og nr. 11. Der kan herefter meddeles indskærpelse eller påbud om ophør af den ulovlige aktivitet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 69, stk. 1. Kommunen kan, med henblik på at undgå ophobning på den enkelte virksomhed, meddele påbud om regelmæssig afhentning af farligt affald, jfr. affaldsbek. 62, stk. 2. Skrotbiler på veje, jfr. lov om offentlige veje 49 og lov om private veje 103 Er der tale om skrotbiler eller udtjente biler som efterlades på veje kan vejmyndigheden, som enten er kommunen eller amtet, i henhold til vejloven 49 i lov om private veje, og 103 i lov om offentlige veje, gribe ind over for rod mv., der fylder op på vejarealet, eller tilhørende vejrabat, og som kan udgøre et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Tilsvarende er der hjemmel til krav om beskæring af beplantning ved vejrabat. Sammenfatning Autoophugning kræver godkendelse iflg. miljøbeskyttelsesloven. Hvis en virksomhed årligt modtager mere end 10 biler til ophugning og/eller hvis en virksomhed ved gentagne inspektioner i forbindelse med miljømyndighedernes tilsyn har mere end 5 biler stående påbegyndt til ophugning, er der tale om autoophugning. Desuden er der ifølge miljøstyrelsen tale om ophugning, hvis en bil ikke længere er komplet og indregistreret. Der kan således i henhold til miljøbeskyttelsesloven 69, stk. 1, nr. 1 og 2 gives forbud mod fortsat drift samt påbud om oprydning. Ved en vurdering af, at bilerne er affald, kan bekendtgørelsen om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra (bek. nr 480 af 19/06/2002) anvendes. EG Kommuneinformation A/S Side 7 af 9

8 Ifølge ovenfornævnte bekendtgørelse skal virksomheder, borgere m.v. aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler til registrerede virksomheder med henblik på miljøbehandling. Yderligere kan kommunen meddele påbud om regelmæssig afhentning af farligt affald i flg. affaldsbek. 62, stk. 2. Desuden er der, i kraft af lov om offentlige veje og lov om private veje, mulighed for at gribe ind overfor rod og/eller efterladte skrotbiler, der er efterladt på veje, og som udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Afsnit 5 Spekulation i udlejning af boliger af ringe kvalitet Udlejning af boliger af ringe kvalitet, jfr. Lejelovgivningen Lejelovgivningens kap. IV indeholder bl.a. regler om udlejeres pligt til at vedligeholde udlejningsejendomme. Lovens udgangspunkt er, at lejemålets vedligeholdelse påhviler udlejeren. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, og en almindelig fravigelse består i, at den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. I praksis kan der dog forekomme andre individuelle fordelinger af vedligeholdelsespligten, som typisk ses i forbindelse med udlejning af en- eller tofamiliehuse. Sådanne vilkår indgår i vurderingen af huslejens størrelse. Efter lejeloven kan uenighed om opfyldelse af vedligeholdelsespligten afgøres af huslejenævnet. I kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, kan huslejenævnet nedsætte lejen, indtil de vedligeholdelsesmangler, som er omfattet af udlejerens vedligeholdelsespligt, er udbedret. Huslejenævnet kan endvidere give udlejeren påbud om at udføre bestemte vedligeholdelsesarbejder indenfor nærmere frister. Hvis fristerne overskrides, kan lejeren anmode Grundejernes Investeringsfond om at gennemføre arbejderne for ejerens regning. Endelig kan huslejenævnet som altovervejende hovedregel nedsætte huslejen, hvis lejen overstiger det lejedes værdi. Generelt for lejelovgivningens regler gælder, at det er op til lejeren at påtale vedligeholdelsesmangler overfor udlejeren og eventuelt indbringe sagen for huslejenævnet. Lejelovgivningens regler kan derfor ikke umiddelbart påberåbes af kommunerne, med mindre det sker i forbindelse med ydelse af boligstøtte, jvf. nedenfor. Nedsættelse af husleje, jfr. boligstøttelovens 11 og 15 Kommunen kan i henhold til boligstøtteloven 11 yde individuel boligstøtte til betaling af huslejen. Støttens størrelse afhænger af huslejen, husstandens indkomst og husstandens størrelse. Hvis kommunen i forbindelse med opgørelsen af boligudgiften vurderer, at huslejen for et lejemål er væsentlig højere end normalt for tilsvarende lejemål, kan kommunen efter boligstøttelovens 11, stk. 1 nedsætte den leje, der indgår i beregningen. Herved reduceres i givet fald den udbetalte boligstøtte. Hvis huslejen vurderes at være for høj, kan kommunen ifølge boligstøttelovens 11, stk. 2 vælge at indbringe spørgsmålet om lejens størrelse for huslejenævnet. Nævnets afgørelse vil hermed have betydning for såvel boligstøttens størrelse som den leje, lejeren skal betale til udlejeren. Hvis lejen overstiger halvdelen af husstandens indkomst, har kommunen efter boligstøttelovens 15 en egentlig pligt til nærmere at undersøge en husstands forhold, før boligstøtte udbetales. Hvis kommunalbestyrelsen i den forbindelse konstaterer, at huslejen er så høj i forhold til indkomsten, at husstanden ikke vil kunne klare sig uden støtte i henhold til anden lovgivning, kan kommunalbestyrelsen afvise at yde boligstøtte. Sammenfatning Med henblik på at gribe ind overfor, at boliger af ringe kvalitet udlejes, kan der henvises til lejelovgivningen, hvor det fremhæves at lejemålets vedligeholdelse som udgangspunkt påhviler EG Kommuneinformation A/S Side 8 af 9

9 udlejeren. Eventuelle interne uenigheder herom kan afgøres af huslejenævnet. Yderligere har huslejenævnet, jf. boligreguleringsloven, mulighed for at nedsætte lejen indtil evt. mangler er udbedret. Det er lejerens ansvar at påtale vedligeholdelsesmangler, og kommunen kan derfor ikke håndhæve lejelovgivningen, med mindre det sker i forbindelse med ydelse af boligstøtte. Huslejen kan nedsættes ved hjælp af boligstøtte, der ydes fra kommunen i henhold til boligstøtteloven 11, stk. 1. Ifølge boligstøttelovgivningen kan kommunen ved en vurdering af, at huslejen er for høj, indberette dette til huslejenævnet, der har mulighed for at nedbringe lejen og dermed også boligstøtten. Afsnit 6 Andre løsningsmodeller: Dialogmodellen Dialog og samarbejde med grundejerforeninger I en kommune har man haft gode erfaringer med at indgå et samarbejde med de lokale grundejerforeninger med henblik på at løse problemer med rod på privatejendomme via dialog frem for regler. Med henblik på at løse problemerne har kommunens Grundejerkontaktudvalg, bestående af repræsentanter for kommunens grundejerforeninger, byrådsmedlemmer og teknisk forvaltning, nedsat en "rodegruppe". Rodegruppen består af repræsentanter fra grundejerforeningerne og en repræsentant fra kommunens tekniske forvaltning, og har til formål at se på, hvordan og om man kan løse eksisterende problemer med rod på private ejendomme. Ambitionen er, at lade borgerne løse problemerne indbyrdes indenfor et sæt rammer, inden de går til kommunen. Som en del af Rodegruppens arbejde har de udarbejdet et værktøj til brug for grundejerforeningerne, så de selv kan vurdere problemerne og forsøge at skabe konsensus. Gruppen har opstillet et sæt af typiske rodeaktiviteter og rammer for, hvornår rodet er acceptabelt, som så gennemgås i forhold til relevant lovgivning og reaktionsmuligheder. Desuden har kommunen udsendt en "rodevejledning" til formændene for grundejerforeningerne, som beskriver rammerne for og begrænsningerne ved den eksisterende lovgivning. Således opfordrer man grundejerforeningerne til selv at påtale problemerne vedr. rod, selvom sagerne oplagt kan falde ind under den lovgivning, kommunen har hjemmel til at regulere efter. Kommunen beretter, at grundejernes aktive medvirken skaber større forståelse for løsning af problemerne i lokalområdet. EG Kommuneinformation A/S Side 9 af 9

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001.

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. 1. Fleksible udlejningsregler 1.1 FORMÅL Med en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er det nu muligt at udleje

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven

Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven Maj 2007 VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 Vejledningen er udarbejdet af

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 Sag 158/2009 (1. afdeling) Fællesskabet Fristaden Christiania og Anita Andersen m.fl. (i alt 686 personer og virksomheder, der er angivet på liste A,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 Sag 158/2009 (1. afdeling) Fællesskabet Fristaden Christiania og Anita Andersen m.fl. (i alt 686 personer og virksomheder, der er angivet på liste A,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet

Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form af penge under bordet Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 344 Offentligt N O T A T J.nr. SN 2001-LPA201-0026 Ref. KFH/MIC Den 16. oktober 2006 Notat om helårsbeboelse i kolonihavehuse og stigende priser i form

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere