Principprogram for PROSA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principprogram for PROSA"

Transkript

1 Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål søges opnået ud fra nedenstående principper: Politik og visioner 1 I. PROSAS GRUNDLAG OG MÅL 2 II. LØN OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD 2 A. Løn...2 B. Arbejdstid...2 C. Overarbejde...2 D. Aktionsret og aktioner...3 E. Medlemsaktivitet...3 F. Tvister...3 G. Støttefonde...3 H. Arbejdsmiljø...3 I. Ophavsret...3 III. UDDANNELSE 3 A. Efteruddannelse...4 B. Fagkritik...4 C. Brugeruddannelse...4 IV. STRUKTUR OG MEDLEMSDEMOKRATI 4 A. Lokalafdelingen...4 B. Klubber...4 C. Tillidsrepræsentanten...4 D. Faglig uddannelse...5 E. Netværk...5 V. IT I SAMFUNDET 5 A. Overvågning...5 B. Ny teknologi på arbejdspladsen...5 VI. ARBEJDSLØSHEDEN OG ARBEJDSLØSHEDSARBEJDE 5 A. Arbejdsmarkedets parter...6 VII. DEMOKRATI OG SAMFUND 6 A. Demokratisering af samfundet...6 B. Diskrimination og fremmedhad...6 C. Ligestilling...6 D. Social dumping...6 E. Familie og børn...7 F. Fred...7 G. Støtte til organisationer og folkebevægelser...7 H. Bæredygtighed...7 VIII.INTERNATIONALE FORHOLD 7 A. Samarbejde og udveksling...7 B. Solidaritet...7 Side 1

2 PROSAS GRUNDLAG OG MÅL PROSA er et selvstændigt fagforbund for alle, der arbejder i it-faget, og samtidig er PROSA en del af den samlede danske og internationale fagbevægelse. Det er en hovedopgave at varetage medlemmernes interesser over for arbejdsgiverne, bl.a. ved kollektive forhandlinger og via individuel medlemsservice. PROSA støtter aktivt bestræbelser, der sætter medlemmerne i stand til selvstændigt at handle på deres arbejdspladser og i samfundet. Dernæst vil PROSA forholde sig aktivt til anvendelsen af it og være rammen om et it-fagligt miljø ved bl.a. itkurser og debat om fagets udvikling og mulige konsekvenser for it-folkene og samfundet. LØN OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD PROSAs mål er overenskomstdækning af faget. Ved indgåelse af overenskomst på områder, der endnu ikke er dækket af en PROSA-overenskomst, må overenskomsten samlet set aldrig forringe medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. På arbejdspladser, der ikke er dækket af en PROSA-overenskomst, accepterer PROSA ikke, at arbejdsgiveren ensidigt fastsætter løn- og arbejdsvilkår. PROSA arbejder for en kollektiv optræden over for arbejdsgiveren bl.a. baseret på funktionærlovens forhandlingsret. PROSA anvender om nødvendigt sin aktionsret til at tvinge resultater igennem. Generelle forbedringer af aftaler på arbejdsmarkedet bør i videst muligt omfang udbredes til alle ved implementering gennem lovgivning. EU-direktiver, som omfatter hele arbejdsmarkedet, skal implementeres gennem lovgivning og ikke via overenskomster. Endelig yder PROSA fornøden bistand til sikring af medlemmers rettigheder og deres løn- og arbejdsvilkår på linje med de i faget i øvrigt gældende. Løn PROSA skal altid søge at konsolidere gode generelle lønvilkår i sine overenskomster. PROSAs mål for nye aflønningsformer (f.eks. aktieaflønning) er at sikre, at disse betragtes som løn, også arbejdsretsmæssigt, således at medlemmerne eksempelvis ved fratrædelse får deres retsmæssige andel af feriepenge, pension osv. Arbejdstid Det er PROSAs mål, at de muligheder, som den teknologiske udvikling giver, bl.a. udnyttes til at nedsætte arbejdstiden. Overarbejde PROSAs langsigtede mål er et stop for alt ikke-livsnødvendigt overarbejde. Side 2

3 PROSA vil arbejde for at begrænse overarbejdet ved at gøre det dyrest muligt. Overarbejde, som finder sted, skal honoreres særskilt, primært ved afspadsering. Aktionsret og aktioner Reelle forhandlinger med arbejdsgiveren om de kollektive overenskomster bygger på den grundlovssikrede aktionsret og en aktionsvilje blandt medlemmerne. Den frie forhandlingsret skal sikres, og politi- og lovindgreb over for arbejdskampe skal stoppes. PROSA støtter medlemmer, der beslutter sig for at iværksætte kampskridt økonomisk, organisatorisk og ved at opbygge solidarisk støtte fra andre arbejdspladser. Medlemsaktivitet Overenskomstforhandlingerne skal altid bygge på medlemmernes krav og prioriteringer. Forud for en overenskomstfornyelse gennemføres en medlemsdebat, der skal sikre dette. Under overenskomstforhandlinger skal medlemmerne holdes løbende informeret. Beslutninger om forhandlingsforløbet og om iværksættelse af konflikt afgøres af de berørte medlemmer og kun af disse. Godkendelse af overenskomster skal altid ske ved en urafstemning. Tvister Organer til behandling af uenighed mellem parterne skal alene fastlægges ved aftale mellem parterne. Støttefonde PROSA opretter og vedligeholder fonde, der støtter medlemmer i kollektiv eller individuel konflikt. Konfliktstøttens omfang fastsættes i fondenes vedtægter og af fondenes bestyrelser. Arbejdsmiljø Det er PROSAs opfattelse, at arbejdsmiljøet skal tilpasses mennesket og ikke omvendt. Arbejdet skal være alsidigt og udviklende og må ikke være fysisk eller psykisk nedslidende. Medlemmerne skal sikres indflydelse på egen arbejdssituation. Ophavsret PROSA arbejder, gennem lovgivning og ved aftaler med arbejdsgiveren, for at sikre it-folk ophavsrettigheder specielt til det, arbejdstagerne producerer uden for arbejdstiden. UDDANNELSE It-uddannelsessystemet skal planlægges i et sammenhængende hele på alle niveauer og i forhold til alle slags uddannelsesinstitutioner. Derved sikres, at behov for ændringer i kvalifikationsstrukturen kan opfanges og indarbejdes i hele systemet. Side 3

4 PROSA arbejder for, at alle lønmodtagere inden for it-faget har en egentlig it-uddannelse. En egentlig it-uddannelse er det bedste grundlag for, gennem efter- og videreuddanelse, at sikre sig en fortsat fremtid i it-faget. PROSA arbejder i den forbindelse for, at it-uddannelser anerkendes internationalt. Efteruddannelse It-folk skal have mulighed for at deltage i en aktuel efteruddannelse efter eget valg i arbejdstiden og uden lønreduktion. It-faget ændrer sig hastigt, og der sker stadige forandringer af it-folkenes arbejdsfunktioner. Det er derfor en central opgave for PROSA at sikre, at it-folkene gennem en løbende efteruddannelse har mulighed for at supplere deres viden inden for specialområder og følge med i den generelle udvikling inden for faget. PROSA arbejder for, at mindst 10 % af arbejdstiden anvendes til efteruddannelse. Fagkritik It-folk arbejder i et fag, der har en væsentlig indflydelse på samfundets struktur og andre lønmodtageres arbejde. Det er derfor af stor betydning, at den studerende gennem uddannelsen bliver bevidst om og tager stilling til de samfundsmæssige følgevirkninger, der opstår ved udøvelsen af faget. Brugeruddannelse Brugerne er it-folkenes nærmeste samarbejdspartnere, og det er i it-folkenes interesse, at brugerne er velkvalificerede på it-området. Herved sikres, at brugerne kan definere deres it-behov så præcist som muligt, hvilket øger it-folkenes mulighed for at løse it-opgaverne på brugernes præmisser. STRUKTUR OG MEDLEMSDEMOKRATI For at sikre, at fagforbundet varetager medlemmernes interesser og er et redskab for medlemmernes egen aktivitet, er det nødvendigt med et udstrakt medlemsdemokrati og en decentral struktur. Lokalafdelingen PROSAs organisatoriske grundenhed er lokalafdelingen. Medlemsdemokratiet betyder også, at beslutninger skal tages af dem, de berører, hvilket indebærer, at lokalafdelingerne må have en høj grad af selvstændighed. Lokalafdelingerne skal mindst have en sådan størrelse, at de er selvstændigt bæredygtige. De kan omfatte enten geografiske, branchemæssige eller firmamæssige områder. Medlemmer beskæftiget med arbejde for samme arbejdsgiver bør være organiseret i samme lokalafdeling. Klubber Et vigtigt middel til indflydelse på egne løn- og arbejdsvilkår er dannelse af klubber på arbejdspladserne. PROSA fremmer klubdannelse og støtter klubberne praktisk og økonomisk. Tillidsrepræsentanten Side 4

5 PROSA arbejder for, at alle arbejdspladser har en tillidsrepræsentant, som i modsætningsforholdet mellem arbejdsgiver og lønarbejder varetager medlemmernes interesser. Faglig uddannelse Kun aktive medlemmer, der selv er orienteret om faglige spørgsmål, kan give fagforeningen virkelig styrke. PROSA skal derfor udbyde en grundig faglig uddannelse til tillidsfolk og andre interesserede medlemmer. Netværk Medlemmernes aktive deltagelse er omdrejningspunktet for PROSAs virke. Derfor støtter PROSA aktivt medlemmernes opbygning af faglige netværk omkring f.eks. arbejdspladser eller tekniske interesser. IT I SAMFUNDET PROSA skal løbende arbejde for, at alle borgere får mulighed for at benytte og opnå fordele ved anvendelse af it. PROSA skal arbejde for, at it bruges til at styrke de demokratiske processer, blandt andet gennem åben adgang til information på internettet, og forhindre en teknologisk marginalisering af dele af befolkningen. Det er af stor betydning, at de it-professionelle forholder sig bevidst til de samfundsmæssige konsekvenser ved udøvelse af faget. PROSAs varemærke skal være et højt niveau af it-faglighed og hæderlighed. Overvågning PROSA vil arbejde for at forhindre, at borgernes retssikkerhed trues af en stigende overvågning af borgerne. Vi betragter beskyttelse af retten til privatlivets fred som et vigtigt mål i en tid, hvor overvågning af telekommunikation, samkøring af data og offentliggørelse af data på internettet kan true vores rettigheder på dette område. Ny teknologi på arbejdspladsen Ved indførelse af it-teknologi i arbejdet er det PROSAs grundlæggende opfattelse, at dette skal ske på medarbejdernes betingelser. Det er afgørende for PROSA, at der opnås enighed mellem arbejdsgiveren og de berørte medarbejdere om indførelse af ny teknologi. Indtil dette mål er nået, må der gennem konkret faglig aktivitet søges størst mulig indflydelse på den nye teknologi. ARBEJDSLØSHEDEN OG ARBEJDSLØSHEDSARBEJDE Den offentlige arbejdsløshedsforsikring skal forbedres, så der ydes en kompensation for løntab ved arbejdsløshed, som sikrer, at medlemmernes økonomiske situation ikke forringes væsentligt. Opgaven er at bekæmpe arbejdsløsheden og ikke de arbejdsløse. Der skal derfor være ubegrænset ret til at anvende ledigheden efter eget valg og uden tab af dagpenge i forbindelse med efter- og videreuddannelse. PROSA opretholder A-kasse i eget regi eller i samarbejde med andre fagforbund og modarbejder forslag, som sigter mod at nedbryde enheden mellem fagforbund og A-kasser. Side 5

6 Arbejdsmarkedets parter PROSA vil arbejde for at arbejdsmarkedets parter har direkte, bestemmende indflydelse på udmøntningen af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken, arbejdsmiljøpolitikken og uddannelses- og efteruddannelsespolitikken. DEMOKRATI OG SAMFUND Demokratisering af samfundet PROSA kæmper for at sikre og udbygge it-folkenes og de øvrige lønarbejderes demokratiske rettigheder på alle niveauer i samfundet. I FN s Menneskerettighedserklæring fra 1948 og i FN s to konventioner fra 1968, dels om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, dels om politiske rettigheder, opstilles en lang række fundamentale rettigheder. Disse rettigheder er udgangspunkt for PROSAs mål om demokratisering af samfundet. Menneskerettighedernes kerne er et krav om, at frihed og ret til indflydelse på samfundsudviklingen ikke bliver et privilegium for en økonomisk eller politisk elite. PROSA indgår i bestræbelser for at bekæmpe brud på disse rettigheder. Diskrimination og fremmedhad PROSA vender sig på grundlag af FN-konventioner mod enhver form for racisme, dvs. enhver diskrimination på grundlag af f.eks. race, hudfarve, afstamning, religion, nationalitet, seksuel orientering, køn, alder eller etnisk oprindelse. Ligestilling PROSA arbejder for ligestilling af kvinder og mænd i fagforbundet, på arbejdspladserne og i samfundet. Social dumping PROSA kræver, at vores udenlandske kolleger mindst får samme løn- og ansættelsesvilkår som danske kolleger med samme kvalifikationer. Vi vil arbejde for, at lovgivning og administration indrettes, så dette opfyldes. PROSA arbejder for at få direkte indsigt i og indflydelse på tilgangen af den udenlandske arbejdskraft til itområdet. Side 6

7 Familie og børn PROSA anser det for en samfundsopgave at sikre trygge rammer om familierne levevilkår og om børnenes opvækstvilkår. En nedsættelse af den daglige arbejdstid er et vigtigt bidrag til forbedring af familiernes vilkår, ligesom forbedring af orlovsmuligheder for både moder og fader. Fred Den største trussel mod verdensfreden er de store skævheder, der er i fordelingen af ressourcer mellem landene. PROSA arbejder for, at de fattige lande får ligelige del i verdenens materielle og immaterielle ressourcer. Samtidig er det nødvendigt at sikre, at alle landes borgere har fri, lige og fuld indflydelse på eget samfunds opbygning. Derfor må internationale organisationer i samarbejde med befolkningerne sikre dette sker. Støtte til organisationer og folkebevægelser PROSA kan støtte organisationer og folkebevægelser, som arbejder for at opnå resultater på de nævnte samfundsforhold. Partipolitiske foreninger kan ikke få del i denne støtte. Bæredygtighed PROSA støtter udviklingen af et bæredygtigt samfund, der hviler på anvendelsen af fornyelige energikilder og en ansvarlig anvendelse af jordens ressourcer. PROSA har særlig fokus på it-teknologiens rolle i skabelsen af et bæredygtigt samfund. INTERNATIONALE FORHOLD PROSA arbejder for at styrke kontakten mellem it-folk på tværs af landegrænserne, såvel fagpolitisk som fagligt. Samarbejde og udveksling PROSA arbejder for et samarbejde mellem it-fagforeninger i alle lande og søger at støtte oprettelsen af itfagforeninger, hvor de ikke findes. PROSA støtter udvekslingen af it-folk landende imellem for at hæve den faglige ekspertise og styrke international forståelse. PROSA støtter medlemsinteresser ved ansættelse uden for landets grænser, bl.a. ved at formidle kontakt til lokale it-fagforeninger. På samme måde søger PROSA at organisere og støtte udenlandske it-folk her i landet. Solidaritet PROSA arbejder for international solidaritet, bl.a. gennem medlemskab af internationale organisationer. Side 7

Forbundet af IT-professionelle

Forbundet af IT-professionelle Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K. 3336 4141 prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet

Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening. Gode tænder hele livet Sundhedspolitik for Tandlægernes Nye Landsforening Gode tænder hele livet Sundhedspolitik 2 Tandlægernes Nye Landsforenings sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik

A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Det Europæiske Grønne Parti 10. rådsmøde Bruxelles, den 29. marts 2009 A. Et grønt perspektiv på europæisk ungdomspolitik Den grønne bevægelse er en ung bevægelse - en bevægelse, som i høj grad opstod

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere