Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse"

Transkript

1 Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 5 (Sammenstilling af analysetyper og nøgletal på tværs af databaserne) Forår 2013 BA i Medievidenskab, 4. semester

2 Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT OVER ANALYSETYPER PÅ TVÆRS AF MEDIEBRUGSDATABASERNE OVERSIGT OVER NØGLETAL PÅ TVÆRS AF MEDIEBRUGSDATABASERNE

3 1. Oversigt over analysetyper på tværs af mediebrugsdatabaserne I nedenstående gennemgang gives en oversigt over, hvordan en del af analysetyperne går igen på tværs af mediebrugsdatabaserne, om end analysetyperne hedder noget forskelligt i de respektive databaser og naturligvis kan have forskellige opbygninger, nøgletal etc. Bemærk, at der (som udgangspunkt) kun behandles analysetyper, der går igen på tværs af flere/alle databaser. Analysetyper, der er mere eller mindre særegne for en enkelt database (f.eks. Constellation -analysen i TV-meter), vil således ikke blive behandlet her. Bemærk også, at en uddybende beskrivelse af de forskellige analysetyper skal opsøges i kompendiet vedr. den pågældende database. Nedenstående sammenstilling har alene til formål at skabe et overblik over, hvordan forskellige analysetyper kan sidestilles på tværs af databaserne. Analyser af dækning mv. I alle seks databaser er det muligt at undersøge, om brugerne har været i forbindelse med mediet det vi på nogenlunde mundret dansk kunne kalde analyser af mediets dækning. Dækningen: Med en dækningstabel analyseres, i hvilket omfang det pågældende medie (eller en gruppe af medier) når ud til (dækker) danskerne eller en given målgruppe blandt danskerne. Analysen udføres som regel for et givet tidsrum: Den daglige/ugentlige/månedlige dækning evt. også indenfor et bestemt tidspunkt på dagen. I TV-/Radio-meter analyseres mediets (TV/radio-kanalens) generelle dækning ved hjælp af en Time Bands -analyse. Alternativt kan en Profiles -analyse også anvendes. I Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index analyseres mediets (avisens, radiokanalens etc.) generelle dækning ved hjælp af en Dækningstabel. I gemiusaudience analyseres et netsteds dækning i en Brugeranalyse. Dobbeltdækningen: Med en dobbeltdækningstabel analyseres, om brugerne har været i kontakt med flere (grupper af) medier altså om de bliver dækket dobbelt af både det ene og det andet. Der kan måles på såvel enkeltmedier overfor hinanden som grupper af medier (f.eks. alle ugebladene på den ene side og alle dagbladene på den anden, hvormed undersøges, hvor mange der har læst både et eller andet ugeblad og en eller anden avis ). I TV-/Radio-meter analyseres dobbeltdækningen i forskellige tidsrum ved hjælp af en Vehicles Duplication -analyse. På program-niveau kan en tilsvarende analyse udføres med Duplications of Programs. I Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index analyseres dobbeltdækningen ved hjælp af en Dobbeltdækningstabel. I Index Danmark vil dobbeltdækningen indenfor det samme medium (altså samme medium valgt i både rækken og kolonnen) angive hvor mange læsere, der vil læse begge udgaver af to på hinanden følgende udgaver af bladet. I gemiusaudience analyseres dobbeltdækningen mellem to netsteder ved at vælge netop disse to netsteder i en Dobbeltdækningsanalyse. Resultaterne kan dog også findes i en Brugeranalyse. 2

4 Den akkumulerede dækning samt frekvensen ved den opnåede dækning: I alle seks databaser er det muligt at undersøge den samlede (akkumulerede) dækning for et antal forskellige medier/netsteder (eller flere tidspunkter for/udgaver af samme medie). I TV-/Radio-meter kan en Distribution of Contacts -analyse fortælle, hvor mange seere/lyttere man samlet set er nået ud til (Coverage) gennem de valgte stationer og tidsrum (Periods) eller programmer (Programs). Det er endvidere muligt at se, hvor meget den enkelte station/tidsrum eksklusivt har bidraget med (Exclusive Reach). Samtidigt kan man se frekvensen ved den opnåede dækning, altså hvor mange af de udvalgte stationer/tidsrum gennemsnitsseeren/-lytteren har været i kontakt med (nøgletallet OTS; Opportunity To See). I Index Danmark kan en Medieplanvurdering fortælle, hvor mange læsere man samlet set vil være nået ud til med et givet mix af trykte medier. I forlængelse heraf kan en Akkumuleringstabel fortælle, hvor stor den samlede opnåede (akkumulerede) dækning er ved X antal indrykninger i et givet blad (eller en gruppe af blade samlet i en Plan). Ligeledes kan man se frekvensen ved den opnåede dækning, altså hvor mange af de undersøgte medier gennemsnitslæseren har været i kontakt med (nøgletallet Frekvens). I Gallup (Lokal)Radio Index kan en Medieplan give information om, hvor mange lyttere man samlet vil være nået ud til med et givet udvalg af stationer og tidspunkter for annoncering. I gemiusaudience er det igen en Brugeranalyse, der skal give svaret. Migrationerne mellem medier: Hvordan seerne/lytterne hopper fra en kanal til en anden kan i TV-/Radio-meter undersøges ved hjælp af en Migrations -analyse og i Gallup (Lokal)Radio Index ved hjælp af en Migration Tabel. I gemiusaudience ville det teknisk set være muligt (endda ganske let) tilsvarende at måle migrationerne mellem de målte hjemmesider. Sådanne oplysninger ønsker FDIM dog ikke frigivet, og det er derfor ikke muligt for os at analysere migrationer på internettet. For de trykte medier gælder, at der ikke måles på tidspunktet for mediebrugen. Derfor vil det heller ikke være muligt at undersøge, hvorvidt læseren hopper fra det ene medie til det andet. Derimod kan man (ved hjælp af en Dobbeltdækningstabel) naturligvis undersøge, om læseren har været i kontakt med to givne medier indenfor deres udgivelsesfrekvens (altså om man har læst begge aviser indenfor samme dag/begge ugeblade indenfor samme uge/begge månedsblade indenfor samme måned). Men dette giver dog, som antydet, ingen viden om, hvorvidt man læste det ene medie først og derefter sprang til det det andet eller i omvendt rækkefølge. Ja faktisk kan vi end ikke se, om man overhovedet har læst de to medier i forlængelse af hinanden, eller om man har lavet noget helt andet i mellemtiden. Vurdering af forskellige mediers og medieplaners annonceringsværdi : I Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index er det muligt at lave specifikke analyser med henblik på at undersøge resultatet forskellige annonceringsstrategier. I Index Danmark kan man undersøge det enkelte medies værdi i forhold til den målgruppe og de kriterier, man ønsker dækket. Det gøres i en Medievurdering. Her er det også muligt at sidestille de enkelte mediers annonceværdi i forhold til hinanden. Men man kan også undersøge en gruppe af indrykninger under ét og eventuelt sidestille og sammenligne forskellige pakker af indrykninger på tværs af flere medier, de såkaldte medieplaner. Det gøres i en Medieplanvurdering, hvor man altså både kan undersøge den enkelte medieplans karakteristika såvel som forskellige planer målt i forhold til hinanden. 3

5 I Gallup (Lokal)Radio Index kan man i en Medieplan undersøge såvel enkeltmediers som grupper af mediers (en samlet plans) værdi i forhold til den målgruppe og de kriterier, man ønsker dækket. Ydermere kan man i en Kampagne Tabel undersøge, hvordan forskellige medieplaner (altså grupper af indrykninger) vil tage sig ud i forhold til hinanden. Udviklingen over tid: For både Index Danmark, Gallup (Lokal)Radio Index og gemiusaudience gælder det, at data afrapporteres i datasæt og dermed som et øjebliksfoto : Hvordan var situationen på det tidspunkt, det pågældende datasæt blev indsamlet. På IMV gælder således, at vi i Index Danmark har øjebliksfotos af situationen for de trykte medier i 2001 samt fra 2004 og frem, mens vi med Gallup Radio Index har øjebliksbilleder af situationen på radiomarkedet fra 2004 til og med 2007 målt både på halvårsbasis ( nærbilleder ) og helårsbasis ( panoramabilleder ). I Gallup Lokalradio Index har vi halvårlige øjebliksbilleder fra 2008 og frem. I gemiusaudience har vi månedlige øjebliksbilleder fra juni 2007 og frem. Vil man undersøge udviklingen over tid, må man således sammenstille disse øjebliksbilleder. Det kan naturligvis gøres ved at lave eksempelvis dækningstabeller for hvert af de ønskede tidspunkter. Men i Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index kan det også gøres på en lettere måde, nemlig ved at bruge de såkaldte Trend-tabeller. Her kan flere datasæt inkorporeres i samme analyse, hvormed udviklingen over tid analyseres i en og samme analyse/tabel. I gemiusaudience er der desværre ikke nogen vej uden om: Her er man nødt til at lave separate analyser af de to (eller flere) måneder, man ønsker at sammenligne. I TV-/Radio-meter er målingerne ikke på samme måde afsnitsopdelt i helår, halvår eller måneder, men foregår helt kontinuerligt. Derfor findes tilsvarende trend-tabeller ikke her, selvom det naturligvis også er muligt at undersøge udviklingen over tid i denne database. Grafiske analyser/præsentationer I Index Danmark og gemiusaudience er der ikke umiddelbart mulighed for at få analyseresultaterne præsenteret grafisk. Det er dog altid muligt at kopiere data til eksempelvis Excel og lave diverse grafer her. Næsten tilsvarende gælder for Gallup (Lokal)Radio Index. Her er det dog muligt at lave en såkaldt Grafik Analyse, hvor man kan få en grafisk præsentation af lyttertilslutningen til de(n) udvalgte kanal(er), fordelingen (share) mellem de udvalgte kanaler, lyttertilslutningens udvikling henover døgnet, kanalernes lytterprofiler samt dobbeltdækningen mellem de udvalgte kanaler. I TV-/Radio-meter er det først og fremmest Audience Curves, der anvendes, hvis man ønsker en grafisk analyse/præsentation af data. Derudover er der i Time Bands mulighed for at få opstillet sine resultater i et søjlediagram. Ligeledes er der i Distribution of Contacts en begrænset mulighed for at få visualiseret, hvordan dækningen og den akkumulerede dækning aftager efterhånden som kravet til antal opnåede kontakter stiger. I TV-/Radio-meter er der endvidere muligt at få en grafisk præsentation af migrationerne ved hjælp af Migrations Curve samt et nogenlunde tilsvarende overblik over udviklingen i seer-/lyttertilslutningen (rating eller share) i en Programs Grid -analyse. For de fem Gallup-databaser, Index Danmark, Gallup (Lokal)Radio Index og TV-/Radio--meter, gælder det endvidere, at analyser af mediets tilslutning indenfor de forskellige livsstilssegmenter i Gallup Kompas kan præsenteres grafisk ved at kopiere til programmet Gallup Kompas. 4

6 Analyser af selve målgruppen I Index Danmark, Gallup (Lokal)Radio Index og TV-/Radio-meter er det muligt at lave uddybende analyser af selve målgruppen. Her undersøges altså ikke, hvilken mediebrug en given målgruppe har, men derimod hvad der i sig selv kendetegner den pågældende målgruppe eksempelvis de moderne-fællesskabsorienterede. I Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index kan man ved hjælp af en Krydstabel undersøge, hvad der kendetegner eksempelvis de moderne-individorienterede er de typisk mænd eller kvinder, unge eller gamle, byboer eller landbefolkning osv. I TV-/Radio-meter undersøges en given målgruppe ved under fanebladet Targets (der hvor faste målgrupper oprettes/ændres/slettes) at højreklikke på den givne målgruppe og vælge Sample Profiles.... Herefter er det muligt at undersøge denne gruppes karakteristika. Ved mere nærgående studier af en given målgruppes karakteristika anbefales det dog klart at opsøge og analysere denne i Index Danmark, da Index Danmark generelt er den af databaserne, der mest grundigt undersøger de forskellige karakteristika for den danske befolkning, samtidigt med at Index Danmark bygger på en ganske stor stikprøve. Undtagelser kan dog være karakteristika, der specifikt retter sig mod en af de øvrige databasers hovedfokus eksempelvis penetrationen af en TV- eller radio-kanal. Svar på dette opsøges som udgangspunkt i den tilhørende database. Programanalyser Analyser på programniveau altså hvor der tages udgangspunkt i en (eller flere) konkret programtitel eller programkategori kan kun udføres i TV-/Radio-meter (i så fald anvendes en af analysetyperne under Programs -gruppen). Radiomålingerne Gallup Radio Index og Gallup Lokalradio Index indeholder ikke oplysninger om hvilke programtitler/-kategorier, der er blevet sendt. For de trykte medier er det (som udgangspunkt) heller ikke muligt at bryde data op på programniveau eller hvad der i en avis vil svare til sektionsniveau. Læsertallene baserer sig (som udgangspunkt) alene på, om man har været i såkaldt 2 minutters sanseposition i forhold til mediet, men siger intet om, hvilke dele af mediet, man rent faktisk har set. Dog er det dog fra 2008 og frem muligt for visse aviser at få udspecificerede læsertal for konkrete sektioner af avisen. For internetmålingerne gælder generelt, at de heller ikke opdeles på programniveau eller hvad der på et netsted vil svare til de enkelte undersider på sitet. Det er dog muligt for den enkelte hjemmeside at få underopdelt sine målinger, så der opnås data for konkrete undersider (eller grupper/afdelinger af undersider). Det vil typisk dreje sig om internetavisernes sektioner (erhverv, kultur etc.) eller DRs mange under-sites (Skum, netradio, Krøniken etc.). Efterhånden vælger flere og flere netsteder at få foretaget (og offentliggøre) sådanne undersøgelser af udvalgte underdele af netstedet. Det er dog stadig kun et mindretal af netstederne, vi kan tilgå sådanne data for. 5

7 Reklameanalyser Noget nogenlunde tilsvarende gælder for analyser på reklameniveau. Kun i TV-meter er det muligt at fremskaffe data for brugen af den enkelte, konkrete reklame (i så fald anvendes en af analysetyperne under Spots -gruppen). Hverken Gallup Radio-meter eller Gallup (Lokal)Radio Index indeholder oplysninger om, hvornår den enkelte radiokanal sender reklamer, endsige hvilke reklamespots der er tale om. For de trykte medier gælder stadig, at man generelt ikke ved, hvilke dele (sider/sektioner) af mediet, der konkret har haft respondentens opmærksomhed. Måske har respondenten slet ikke set den side/læst den sektion, hvor reklamen var. På en hjemmeside vil reklamen typisk være indbygget i siden enten som en form for banner eller som pop-up. Uanset hvad, vil det være svært at afgøre, om det er reklamen eller (kun) sidens øvrige indhold, der har haft brugerens opmærksomhed. Ydermere vil gemiusaudience normalt ikke (med mindre netstedet abonnerer på underopdelte målinger, jf. ovenfor) kunne fortælle, om brugeren har været inde på den konkrete underside, hvor reklamen rent faktisk er placeret, men blot at brugeren har været til stede et eller andet sted på sitet. 6

8 2. Oversigt over nøgletal på tværs af mediebrugsdatabaserne Nedenfor gives en kort oversigt over de typer af nøgletal, der går igen på tværs af mediebrugsdatabaserne. Selvom nøgletallene hedder noget forskelligt, dækker de nogle gange over (nogenlunde) det samme på tværs af databaserne. Bemærk, at jeg kun gennemgår de nøgletal, der har et alter ego på tværs af databaserne, mens nøgletal, der er særegne for en enkelt mediebrugsdatabase, ikke vil blive omtalt her. Ligeledes vil jeg kun omtale de nøgletal, der relativt ofte er i anvendelse i medievidenskabelig sammenhæng. Endelig bør det også bemærkes, at en supplerende beskrivelse af de respektive nøgletal bør opsøges i det kompendium, der behandler den database, nøgletallet stammer fra. Dækning/Reach har man brugt mediet eller ej: Dækningstallet er som udgangspunkt et mål for, om man har været i kontakt med mediet eller ej indenfor den periode, der nu engang undersøges. I Index Danmark afhænger perioden af, hvilken type blad der undersøges. Ved dagblade udtrykker dækningen således, om man har været i kontakt med bladet indenfor det sidste døgn, ved ugeblade indenfor den sidste uge etc. I Gallup (Lokal)Radio Index udtrykker dækningstallet som udgangspunkt, hvorvidt man har været i kontakt med den pågældende kanal i løbet af en uge (da radiomålingerne foregår som ugedagbøger). Dette kan man i den enkelte analyse snævre ind til at være et vist tidsrum af dagen indenfor en uge (ved at sætte en timekant ind i sin tabel), eller (også) indenfor bestemte dage af ugen (ved at sætte en dagskant ind i sin tabel). I TV-/Radio-meter hedder dækningstallet Reach. Igen er perioden afhængig af, hvad der undersøges. Er der tale om en analyse på programniveau, vil perioden være det enkelte programs længde. Er der tale om mere overordnede periode-analyser (f.eks. over et helt år), vil det være hele denne periode, dækningstallet (Rch) er mål for. I gemiusaudience hedder dækningstallet Brugere, hvis man ønsker angivet i antal tusinder, og Reach, hvis man ønsker angivet i procent af målgruppen. Daglig, ugentlig eller månedlig dækning For Gallup (Lokal)Radio Index gælder det, at selvom man i udgangspunktet undersøger for en længere periode (en uge), så er det også muligt at få angivet den gennemsnitlige, daglige dækning indenfor perioden ved at vælge nøgletallet Daglig dækning i stedet for nøgletallet Dækning, der som udgangspunkt angiver en hel uges samlede dækning. For TV-/Radio-meter gælder det, at selv hvis man undersøger for en længere periode (en uge, et år eller noget tredje), så er det alligevel (også) muligt at få angivet den gennemsnitlige, daglige dækning indenfor perioden kaldet AvRch. Ligeledes kan man i TV-/Radio-meter få angivet den gennemsnitlige, ugentlige dækning (AvWkRch) og den gennemsnitlige, månedlige dækning (AvMRch) indenfor hele den periode, man analyserer. For gemiusaudience gælder det, at dækningstallet (Brugere eller Reach) altid følger den analyserede periode. Analyserer man eksempelvis på en hel uge eller måned, er det ikke muligt at få angivet den gennemsnitlige daglige dækning Brugere/Reach vil angive den samlede dækning for hele perioden. Er man interesseret specifikt i den daglige dækning, må man analysere på én dag af gangen. 7

9 Hvornår tæller man som dækket Kriteriet for at tælle som dækket er i Index Danmark mindst 2 minutters sanseposition overfor bladet, mens det i Gallup (Lokal)Radio Index er mindst 5 minutters radiolytning. I TV-/Radio-meter kan man selv indstille det ønskede dækningskriterium, mens man i gemiusaudience er dækket i det øjeblik, man har klikket sig ind på et givet netsted. Dækningen kan udtrykkes i både antal tusinder og andelen af dækkede indenfor den givne målgruppe. Rating/AQH: I de undersøgelser, hvor der også måles systematisk på tidsudstrækningen af mediebrugen (dvs. TV-/Radio-meter og Gallup (Lokal)Radio Index), er det tillige med den opnåede dækning også muligt at undersøge, hvor mange der (gennemsnitligt set) er aktive brugere af det pågældende medie på et givet tidspunkt. I TV-/Radio-meter fortæller Rating-tallet, hvor mange seere/lyttere, der på et givet tidspunkt var i gang med at forbruge kanalen. Hvis eksempelvis et TV-program har en rating på 10%, så betyder det, at der (gennemsnitligt set) minut for minut sad 10% af danskerne og så dette program. I Gallup (Lokal)Radio Index dækker nøgletallet AQH over nogenlunde det samme, nemlig det gennemsnitlige antal mennesker, der lyttede indenfor hvert kvarter. Share: I TV-/Radio-meter angiver share-tallene hvor stor en andel af de aktive seere, den pågældende kanal havde på det pågældende tidspunkt målt som et gennemsnit; minut for minut. I Gallup (Lokal)Radio Index angiver sharen også, hvor stor en andel af lytterne, den pågældende kanal har men her ikke målt med udgangspunkt i tiden (altså et gennemsnit målt minut for minut), men derimod med udgangspunkt i dækningen: Hvor mange er blevet dækket af kanalen indenfor det pågældende tidsrum. I gemiusaudience angiver Andel af Brugere (Audience Share), hvor stor en andel af det samlede antal brugere blandt de udvalgte netsteder, det givne netsted har haft besøg af. I gemiusaudience er sharen (Andel af Brugere) altså ikke et udtryk for andelen af brugere blandt alle internetbrugere, men blandt de brugere, der har besøgt et af netstederne i den aktuelle analyse. Dækningsstrukturen/Target s Saturation: Dækningsstrukturen (i TV-/Radio-meter kaldet Target s Saturation, i gemiusaudience kaldet Brugersammensætning, i Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index kaldet StrukDæk%) angiver hvor stor en andel af det samlede konsum af mediet, som en given målgruppe står for. Migrationtallene: Migrationerne mellem medier måles kun i TV-/Radio-meter og Gallup (Lokal)Radio Index. Begge steder angiver Gain / In hvor mange der er kommet til mediet, mens Loss / Out angiver, hvor mange der forlader mediet. Off angiver, hvor mange der har tændt/slukket for mediet. Vær dog opmærksom på følgende forskel: I TV-(Radio)-meter angives seertilvækst og -frafald samtidigt, det vil sige i samme række i tabellen. I Gallup (Lokal)Radio Index angives lyttertilvæksten i samme linje, som lytterne kommer til, mens frafaldet først angives i rækken under, altså i tidsintervallet efter lytterne forlod kanalen. Se evt. radio-øvelserne for uddybende beskrivelse. 8

10 Frekvens: Frekvensen angiver, hvor mange gange de dækkede mediebrugere i gennemsnit har været i kontakt med programmet/bladet/netstedet. I Index Danmark og i Gallup (Lokal)Radio Index hedder nøgletallet blot Frekvens. I TV-/Radio-meter hedder frekvenstallet OTS (Opportunity To See). I gemiusaudience angiver nøgletallet Gennemsnitligt antal besøg pr. Bruger nogenlunde det samme som frekvensen. Målgruppeaffinitet: Affiniteten angiver, om en given målgruppe er over- eller underrepræsenteret set i forhold til det normale. I TV-/Radio-meter angives affiniteten med Targett Affinity. I Index Danmark og i Gallup (Lokal)Radio Index angives affiniteten med nøgletallet AffinitetDæk. I gemiusaudience angives affiniteten med nøgletallet Målgruppeaffinitet. DegnDanmark,

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Du har tre timer til at besvare de stillede spørgsmål i denne prøve. Eksaminationen afsluttes kl. 12:00. Det kan være en god ide, at du starter med hurtigt

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

Statistik. Dagens program. Hovedbudskabet. Statistisk inferens. Mediemålinger & statistik. Repræsentativitet. og validitet

Statistik. Dagens program. Hovedbudskabet. Statistisk inferens. Mediemålinger & statistik. Repræsentativitet. og validitet Statistik Mediemålinger & statistik Statistikkens forudsætninger og finurligheder 1 Dagens program Hovedbudskabet Statistik metoden og faldgruberne: Repræsentativitet Reliabilitet Validitet Statistisk

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 4 (Statistik) Forår 2013 BA i Medievidenskab, 4. semester Indholdsfortegnelse 1. STATISTIK FOR HUMANISTER :-)... 2

Læs mere

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 3 (Internet gemiusaudience) Forår 2014 BA i Medievidenskab, 4. semester Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM GEMIUSAUDIENCE...

Læs mere

Kvantitativ analyse af målgrupper og trykte medier

Kvantitativ analyse af målgrupper og trykte medier Kvantitativ analyse af målgrupper og trykte medier v/ Hans-Peter Degn Index Danmark/Gallup Undersøgelsens design, analysetyper, nøgletal samt øvelser Forår 2011 Cand.Public, 2. semester Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 2 (Elektroniske medier Gallup TV-meter, Gallup Radio-meter, Gallup Radio Index og Gallup Lokalradio Index) Forår 2013

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup.

Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Tænk-selv -øvelser i Index Danmark/Gallup. Bemærk! Alle øvelserne beregnes med udgangspunkt i tallene for 2005 (med mindre andet står angivet i selve opgaven)! Øvelse A) MetroXpress og de unge. Hvor mange

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER RADIO 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Radiolytningen i Danmark er præget af en vis stabilitet. Radiolytningen udviser fortsat den vigende tendens, som kan spores tilbage til 2008, hvor danskernes radiolytning

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Formålet med vores egen kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring ensomhed komme med løsninger til hvordan man kommer ud af ensomhed inspirere til at få andre

Læs mere

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 2016 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2016 Indhold 1 Indledning... 2 2 Hovedpointerne... 3 3 De 16-89-åriges daglige

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

Opdateret 03.09.2015. 9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge

Opdateret 03.09.2015. 9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge Opdateret 03.09.2015 9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge ANR Med tempo, humør, friske nyhedsopdateringer og sjove konkurrencer er ANR radioen for den ungdommeligt

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016

Public service-udvalget. Temamøde om børn og unge. TNS Gallup Media. Public service-udvalget. TNS 1. marts 2016 Temamøde om børn og unge Indhold 1 Mediebilledet 6-15 3 2 Børn og unges medievaner 6-15 1 2 1 Mediebilledet 6-15 TV rækkevidde % af befolkninger ser tv gennemsnitlig dag 1 9 8,2 68,7 71,5 73,8 75 74,6

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. juli 2012 Lyttertal 1. halvår 2012 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

2014 WEB / I NTERNET

2014 WEB / I NTERNET MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 WEB / INTERNET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Agenda 1. De trykte medier, Index Danmark Gallup p. 3 2. Multi Media Mennekset p. 16 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. juli 2015 Lyttertal 1. halvår 2015 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier.

Med denne viden vil det være muligt at tilrettelægge fremtidige markedsføringsstrategier. Indledning Explora har i foråret 2005 udført en instrumentalitetsanalyse for De Lokale Ugeaviser. Formålet med instrumentalitetsanalysen er at beskrive, hvordan danskerne læser ugeaviserne, og hvorfor

Læs mere

DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013

DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013 DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2013 INDHOLD Baggrund Publikum Geografi Køn Alder Vurdering Vurdering af filmene Anbefaling af filmene Kendskabsopbygning i medier Biografklub Danmark

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2012

DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2012 DET DANSKE BIOGRAFPUBLIKUM DFI FILMBASE / STATISTIK / 2012 INDHOLD Baggrund Demografi Top lister Vurdering af filmene Anbefaling Kendskab/Awareness DFI Filmbasen 2 BAGGRUND DFI FILMBASEN er udarbejdet

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2016

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2016 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2016 Lyttertal 1. halvår 2016 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

MX-LÆSER PROFIL. Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015

MX-LÆSER PROFIL. Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015 MX-LÆSER PROFIL Index Danmark/Gallup 1. og 4. kvt. 2015 Danmarks mest læste dagblad Antal læsere, dagligt, i 1.000 Side 2 512 150 181 134 243 307 BT Berlingske Ekstra Bladet Politiken Kilde: Index Danmark/Gallup

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. januar 2014

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. januar 2014 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. januar 2014 Lyttertal 2. halvår 2013 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Indhold. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/RESUMÉ 2014 Side 1 af 13

Indhold. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/RESUMÉ 2014 Side 1 af 13 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 RESUMÉ 2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvorfor

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. januar 2012

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. januar 2012 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. januar 2012 Lyttertal 2. halvår 2011 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2011

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2011 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 17. oktober 2011 Lyttertal 2. 3. kvartal 2011 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016 Get Moving 2016 IUM kampagneevaluering Juni 2016 Medieplan Get Moving uge 21+22 Internet Reach 55% Avg. Frequency(OTS) 5 Impressions 4.400.000 Outdoor TV Title Placement Format Cadreon BT & RT 930x180,

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Profil af metroxpress læsere. 1. Halvår 2015

Profil af metroxpress læsere. 1. Halvår 2015 Profil af metroxpress læsere 1. Halvår 2015 Danmarks mest læste dagblad Antal læsere, dagligt, i 1.000 Side 2 DK ØST VEST 514.000 308.000 206.000 BT 137.000 83.000 55.000 Berlingske 188.000 164.000 25.000

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2013

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2013 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. juli 2013 Lyttertal 1. halvår 2013 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Web / Internet: Figurer og tabeller

Web / Internet: Figurer og tabeller Web / Internet: Figurer og tabeller Tabel- og figurlisten til "Den årlige rapportering om medierne 2014" er ordnet efter både brugs- og demografiske variable. Nederst findes en totalliste. "Sektion" henviser

Læs mere

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen

Indhold. Annonceringsoversigt. Facebook. Presse. Online trafik. Effekter af markedsføring. Kendskab til julekalenderen Evaluering 2011 Indhold Annonceringsoversigt Facebook Presse Online trafik Effekter af markedsføring Kendskab til julekalenderen Annonceringsoversigt Trykt annoncering Jyllandsposten julemagasin (3. december)

Læs mere

Multimediehuset i Århus

Multimediehuset i Århus Multimediehuset i Århus Kendskab, holdninger og forventninger Resultater af telefoninterview 1 1. Frekvenser af svar på alle undersøgelsens spørgsmål 3 2. Krydstabeller med baggrundsspørgsmål 8 3. Datakryds

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. april 2013

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. april 2013 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 15. april 2013 Lyttertal 4. kvartal 2012 1. kvartal 2013 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

ANR og Radio Aura format, målgruppe mv.

ANR og Radio Aura format, målgruppe mv. ANR og Radio Aura format, målgruppe mv. ANR Døgnet rundt leverer ANR underholdning med det nyeste og mest populære musik, nyheder, sport og events. Formatet er for moderne voksne, der gerne vil underholdes,

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 28. januar 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 28. januar 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 28. januar 2015 Lyttertal 2. halvår 2014 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/RESUMÉ 2015 Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2015/RESUMÉ 2015 Side 1 af 41 RESUMÉ 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste indkomster (under

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. juli 2011

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. juli 2011 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 18. juli 2011 Lyttertal 1. halvår 2011 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende radiolytningen

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 19. oktober 2015

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 19. oktober 2015 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 19. oktober 2015 Lyttertal 2.-3. kvartal 2015 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet

Salt 2. ovenfor. x = Tid (minutter) y = gram salt i vandet Projekt om medicindosering Fra http://www.ruc.dk/imfufa/matematik/deltidsudd_mat/sidefagssupplering_mat/rap_medicinering.pdf/ Lav mindst side 1-4 t.o.m. Med 7 Ar b ejd ssed d el 0 Salt 1 Forestil Jer at

Læs mere

NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning

NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning Bilag 4 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NOTAT Til arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokal-radio og tv-ordning København den 5. august 2003 (Rev. Udg.) Lytterundersøgelser af græsrødder Efter bestilling

Læs mere

Målgruppesegmentering

Målgruppesegmentering Eksempel 15.1 Tal med målgruppen Kirkeby, 2009 redegør for syv årsager til, at kampagnen i case E: Hudallergi nåede sine mål. To af punkterne er relevante i sammenhængen her: Kend din kommunikationsmålgruppe

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum DFI FILMBASEN en status på det danske publikum 2 BAGGRUND DFI FILMBASEN er udarbejdet i samarbejde med Dansk Reklamefilm. Data er indsamlet af YouGov Zapera via et on-line danmarkspanel. Målgruppen for

Læs mere

Profil af Train TVs seere 1H 2017 (Index Danmark / Gallup)

Profil af Train TVs seere 1H 2017 (Index Danmark / Gallup) Profil af s seere 1H 2017 (Index Danmark / Gallup) Dækningstal på S-togsskærmene Antal seere Dagligt og ugentligt På en uge rammer du 577.000 unikke seere 963.000 1.037.000 1.101.000 1.158.000 871.000

Læs mere

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen

Analyse. EU modtager (stadig) lav mediedækning. 20 januar Af Julie Hassing Nielsen Analyse 20 januar 2017 EU modtager (stadig) lav mediedækning Af Julie Hassing Nielsen Dramatiske europapolitiske begivenheder som immigrationskrise, terrortrusler og Eurozonekrise gør det relevant at undersøge,

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer.

Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer. Pressemeddelelse Nu foreligger tallene omhandlende radioen i 1. kvartal for Gallup Radio Index. Gallup Radio Index dækker både Danmarks Radios stationer, lokalradioer og satellitradioer. Tallene er baseret

Læs mere

Profil af Train TVs seere HH 2016 (Index Danmark / Gallup)

Profil af Train TVs seere HH 2016 (Index Danmark / Gallup) Profil af s seere HH 2016 (Index Danmark / Gallup) Dækningstal på S-togsskærmene Antal seere Dagligt og ugentligt På en uge rammer du 585.000 unikke seere 980.000 1.056.000 1.122.000 1.180.000 886.000

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007)

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007) MEDIESEKRETARIATET Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 27) 1. Indledning Fødevareministeriet har bedt om oplysninger om tv reklame i Danmark med særligt henblik på børns tv reklamer. Der er

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. oktober 2013

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. oktober 2013 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 21. oktober 2013 Lyttertal 2.+3. kvartal 2013 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. oktober 2014

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. oktober 2014 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 20. oktober 2014 Lyttertal 2.-3. kvartal 2014 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene omhandlende

Læs mere

Halsnæs Kommune i medierne

Halsnæs Kommune i medierne Halsnæs Kommune i medierne 1. Januar 3. juni 216 Analysis manager: H. C. Nordahl Thomsen Antal omtaler Nøgletal for perioden Omtaler Læsertal Brand Building Effect Visibility Score Halsnæs Kommune 2.27

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. april 2012

Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. april 2012 Pressemeddelelse (Gallup Lokalradio Index) 16. april 2012 Lyttertal 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup Lokalradio Index" Nu foreligger tallene

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere