Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse"

Transkript

1 Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 5 (Sammenstilling af analysetyper og nøgletal på tværs af databaserne) Forår 2013 BA i Medievidenskab, 4. semester

2 Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT OVER ANALYSETYPER PÅ TVÆRS AF MEDIEBRUGSDATABASERNE OVERSIGT OVER NØGLETAL PÅ TVÆRS AF MEDIEBRUGSDATABASERNE

3 1. Oversigt over analysetyper på tværs af mediebrugsdatabaserne I nedenstående gennemgang gives en oversigt over, hvordan en del af analysetyperne går igen på tværs af mediebrugsdatabaserne, om end analysetyperne hedder noget forskelligt i de respektive databaser og naturligvis kan have forskellige opbygninger, nøgletal etc. Bemærk, at der (som udgangspunkt) kun behandles analysetyper, der går igen på tværs af flere/alle databaser. Analysetyper, der er mere eller mindre særegne for en enkelt database (f.eks. Constellation -analysen i TV-meter), vil således ikke blive behandlet her. Bemærk også, at en uddybende beskrivelse af de forskellige analysetyper skal opsøges i kompendiet vedr. den pågældende database. Nedenstående sammenstilling har alene til formål at skabe et overblik over, hvordan forskellige analysetyper kan sidestilles på tværs af databaserne. Analyser af dækning mv. I alle seks databaser er det muligt at undersøge, om brugerne har været i forbindelse med mediet det vi på nogenlunde mundret dansk kunne kalde analyser af mediets dækning. Dækningen: Med en dækningstabel analyseres, i hvilket omfang det pågældende medie (eller en gruppe af medier) når ud til (dækker) danskerne eller en given målgruppe blandt danskerne. Analysen udføres som regel for et givet tidsrum: Den daglige/ugentlige/månedlige dækning evt. også indenfor et bestemt tidspunkt på dagen. I TV-/Radio-meter analyseres mediets (TV/radio-kanalens) generelle dækning ved hjælp af en Time Bands -analyse. Alternativt kan en Profiles -analyse også anvendes. I Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index analyseres mediets (avisens, radiokanalens etc.) generelle dækning ved hjælp af en Dækningstabel. I gemiusaudience analyseres et netsteds dækning i en Brugeranalyse. Dobbeltdækningen: Med en dobbeltdækningstabel analyseres, om brugerne har været i kontakt med flere (grupper af) medier altså om de bliver dækket dobbelt af både det ene og det andet. Der kan måles på såvel enkeltmedier overfor hinanden som grupper af medier (f.eks. alle ugebladene på den ene side og alle dagbladene på den anden, hvormed undersøges, hvor mange der har læst både et eller andet ugeblad og en eller anden avis ). I TV-/Radio-meter analyseres dobbeltdækningen i forskellige tidsrum ved hjælp af en Vehicles Duplication -analyse. På program-niveau kan en tilsvarende analyse udføres med Duplications of Programs. I Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index analyseres dobbeltdækningen ved hjælp af en Dobbeltdækningstabel. I Index Danmark vil dobbeltdækningen indenfor det samme medium (altså samme medium valgt i både rækken og kolonnen) angive hvor mange læsere, der vil læse begge udgaver af to på hinanden følgende udgaver af bladet. I gemiusaudience analyseres dobbeltdækningen mellem to netsteder ved at vælge netop disse to netsteder i en Dobbeltdækningsanalyse. Resultaterne kan dog også findes i en Brugeranalyse. 2

4 Den akkumulerede dækning samt frekvensen ved den opnåede dækning: I alle seks databaser er det muligt at undersøge den samlede (akkumulerede) dækning for et antal forskellige medier/netsteder (eller flere tidspunkter for/udgaver af samme medie). I TV-/Radio-meter kan en Distribution of Contacts -analyse fortælle, hvor mange seere/lyttere man samlet set er nået ud til (Coverage) gennem de valgte stationer og tidsrum (Periods) eller programmer (Programs). Det er endvidere muligt at se, hvor meget den enkelte station/tidsrum eksklusivt har bidraget med (Exclusive Reach). Samtidigt kan man se frekvensen ved den opnåede dækning, altså hvor mange af de udvalgte stationer/tidsrum gennemsnitsseeren/-lytteren har været i kontakt med (nøgletallet OTS; Opportunity To See). I Index Danmark kan en Medieplanvurdering fortælle, hvor mange læsere man samlet set vil være nået ud til med et givet mix af trykte medier. I forlængelse heraf kan en Akkumuleringstabel fortælle, hvor stor den samlede opnåede (akkumulerede) dækning er ved X antal indrykninger i et givet blad (eller en gruppe af blade samlet i en Plan). Ligeledes kan man se frekvensen ved den opnåede dækning, altså hvor mange af de undersøgte medier gennemsnitslæseren har været i kontakt med (nøgletallet Frekvens). I Gallup (Lokal)Radio Index kan en Medieplan give information om, hvor mange lyttere man samlet vil være nået ud til med et givet udvalg af stationer og tidspunkter for annoncering. I gemiusaudience er det igen en Brugeranalyse, der skal give svaret. Migrationerne mellem medier: Hvordan seerne/lytterne hopper fra en kanal til en anden kan i TV-/Radio-meter undersøges ved hjælp af en Migrations -analyse og i Gallup (Lokal)Radio Index ved hjælp af en Migration Tabel. I gemiusaudience ville det teknisk set være muligt (endda ganske let) tilsvarende at måle migrationerne mellem de målte hjemmesider. Sådanne oplysninger ønsker FDIM dog ikke frigivet, og det er derfor ikke muligt for os at analysere migrationer på internettet. For de trykte medier gælder, at der ikke måles på tidspunktet for mediebrugen. Derfor vil det heller ikke være muligt at undersøge, hvorvidt læseren hopper fra det ene medie til det andet. Derimod kan man (ved hjælp af en Dobbeltdækningstabel) naturligvis undersøge, om læseren har været i kontakt med to givne medier indenfor deres udgivelsesfrekvens (altså om man har læst begge aviser indenfor samme dag/begge ugeblade indenfor samme uge/begge månedsblade indenfor samme måned). Men dette giver dog, som antydet, ingen viden om, hvorvidt man læste det ene medie først og derefter sprang til det det andet eller i omvendt rækkefølge. Ja faktisk kan vi end ikke se, om man overhovedet har læst de to medier i forlængelse af hinanden, eller om man har lavet noget helt andet i mellemtiden. Vurdering af forskellige mediers og medieplaners annonceringsværdi : I Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index er det muligt at lave specifikke analyser med henblik på at undersøge resultatet forskellige annonceringsstrategier. I Index Danmark kan man undersøge det enkelte medies værdi i forhold til den målgruppe og de kriterier, man ønsker dækket. Det gøres i en Medievurdering. Her er det også muligt at sidestille de enkelte mediers annonceværdi i forhold til hinanden. Men man kan også undersøge en gruppe af indrykninger under ét og eventuelt sidestille og sammenligne forskellige pakker af indrykninger på tværs af flere medier, de såkaldte medieplaner. Det gøres i en Medieplanvurdering, hvor man altså både kan undersøge den enkelte medieplans karakteristika såvel som forskellige planer målt i forhold til hinanden. 3

5 I Gallup (Lokal)Radio Index kan man i en Medieplan undersøge såvel enkeltmediers som grupper af mediers (en samlet plans) værdi i forhold til den målgruppe og de kriterier, man ønsker dækket. Ydermere kan man i en Kampagne Tabel undersøge, hvordan forskellige medieplaner (altså grupper af indrykninger) vil tage sig ud i forhold til hinanden. Udviklingen over tid: For både Index Danmark, Gallup (Lokal)Radio Index og gemiusaudience gælder det, at data afrapporteres i datasæt og dermed som et øjebliksfoto : Hvordan var situationen på det tidspunkt, det pågældende datasæt blev indsamlet. På IMV gælder således, at vi i Index Danmark har øjebliksfotos af situationen for de trykte medier i 2001 samt fra 2004 og frem, mens vi med Gallup Radio Index har øjebliksbilleder af situationen på radiomarkedet fra 2004 til og med 2007 målt både på halvårsbasis ( nærbilleder ) og helårsbasis ( panoramabilleder ). I Gallup Lokalradio Index har vi halvårlige øjebliksbilleder fra 2008 og frem. I gemiusaudience har vi månedlige øjebliksbilleder fra juni 2007 og frem. Vil man undersøge udviklingen over tid, må man således sammenstille disse øjebliksbilleder. Det kan naturligvis gøres ved at lave eksempelvis dækningstabeller for hvert af de ønskede tidspunkter. Men i Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index kan det også gøres på en lettere måde, nemlig ved at bruge de såkaldte Trend-tabeller. Her kan flere datasæt inkorporeres i samme analyse, hvormed udviklingen over tid analyseres i en og samme analyse/tabel. I gemiusaudience er der desværre ikke nogen vej uden om: Her er man nødt til at lave separate analyser af de to (eller flere) måneder, man ønsker at sammenligne. I TV-/Radio-meter er målingerne ikke på samme måde afsnitsopdelt i helår, halvår eller måneder, men foregår helt kontinuerligt. Derfor findes tilsvarende trend-tabeller ikke her, selvom det naturligvis også er muligt at undersøge udviklingen over tid i denne database. Grafiske analyser/præsentationer I Index Danmark og gemiusaudience er der ikke umiddelbart mulighed for at få analyseresultaterne præsenteret grafisk. Det er dog altid muligt at kopiere data til eksempelvis Excel og lave diverse grafer her. Næsten tilsvarende gælder for Gallup (Lokal)Radio Index. Her er det dog muligt at lave en såkaldt Grafik Analyse, hvor man kan få en grafisk præsentation af lyttertilslutningen til de(n) udvalgte kanal(er), fordelingen (share) mellem de udvalgte kanaler, lyttertilslutningens udvikling henover døgnet, kanalernes lytterprofiler samt dobbeltdækningen mellem de udvalgte kanaler. I TV-/Radio-meter er det først og fremmest Audience Curves, der anvendes, hvis man ønsker en grafisk analyse/præsentation af data. Derudover er der i Time Bands mulighed for at få opstillet sine resultater i et søjlediagram. Ligeledes er der i Distribution of Contacts en begrænset mulighed for at få visualiseret, hvordan dækningen og den akkumulerede dækning aftager efterhånden som kravet til antal opnåede kontakter stiger. I TV-/Radio-meter er der endvidere muligt at få en grafisk præsentation af migrationerne ved hjælp af Migrations Curve samt et nogenlunde tilsvarende overblik over udviklingen i seer-/lyttertilslutningen (rating eller share) i en Programs Grid -analyse. For de fem Gallup-databaser, Index Danmark, Gallup (Lokal)Radio Index og TV-/Radio--meter, gælder det endvidere, at analyser af mediets tilslutning indenfor de forskellige livsstilssegmenter i Gallup Kompas kan præsenteres grafisk ved at kopiere til programmet Gallup Kompas. 4

6 Analyser af selve målgruppen I Index Danmark, Gallup (Lokal)Radio Index og TV-/Radio-meter er det muligt at lave uddybende analyser af selve målgruppen. Her undersøges altså ikke, hvilken mediebrug en given målgruppe har, men derimod hvad der i sig selv kendetegner den pågældende målgruppe eksempelvis de moderne-fællesskabsorienterede. I Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index kan man ved hjælp af en Krydstabel undersøge, hvad der kendetegner eksempelvis de moderne-individorienterede er de typisk mænd eller kvinder, unge eller gamle, byboer eller landbefolkning osv. I TV-/Radio-meter undersøges en given målgruppe ved under fanebladet Targets (der hvor faste målgrupper oprettes/ændres/slettes) at højreklikke på den givne målgruppe og vælge Sample Profiles.... Herefter er det muligt at undersøge denne gruppes karakteristika. Ved mere nærgående studier af en given målgruppes karakteristika anbefales det dog klart at opsøge og analysere denne i Index Danmark, da Index Danmark generelt er den af databaserne, der mest grundigt undersøger de forskellige karakteristika for den danske befolkning, samtidigt med at Index Danmark bygger på en ganske stor stikprøve. Undtagelser kan dog være karakteristika, der specifikt retter sig mod en af de øvrige databasers hovedfokus eksempelvis penetrationen af en TV- eller radio-kanal. Svar på dette opsøges som udgangspunkt i den tilhørende database. Programanalyser Analyser på programniveau altså hvor der tages udgangspunkt i en (eller flere) konkret programtitel eller programkategori kan kun udføres i TV-/Radio-meter (i så fald anvendes en af analysetyperne under Programs -gruppen). Radiomålingerne Gallup Radio Index og Gallup Lokalradio Index indeholder ikke oplysninger om hvilke programtitler/-kategorier, der er blevet sendt. For de trykte medier er det (som udgangspunkt) heller ikke muligt at bryde data op på programniveau eller hvad der i en avis vil svare til sektionsniveau. Læsertallene baserer sig (som udgangspunkt) alene på, om man har været i såkaldt 2 minutters sanseposition i forhold til mediet, men siger intet om, hvilke dele af mediet, man rent faktisk har set. Dog er det dog fra 2008 og frem muligt for visse aviser at få udspecificerede læsertal for konkrete sektioner af avisen. For internetmålingerne gælder generelt, at de heller ikke opdeles på programniveau eller hvad der på et netsted vil svare til de enkelte undersider på sitet. Det er dog muligt for den enkelte hjemmeside at få underopdelt sine målinger, så der opnås data for konkrete undersider (eller grupper/afdelinger af undersider). Det vil typisk dreje sig om internetavisernes sektioner (erhverv, kultur etc.) eller DRs mange under-sites (Skum, netradio, Krøniken etc.). Efterhånden vælger flere og flere netsteder at få foretaget (og offentliggøre) sådanne undersøgelser af udvalgte underdele af netstedet. Det er dog stadig kun et mindretal af netstederne, vi kan tilgå sådanne data for. 5

7 Reklameanalyser Noget nogenlunde tilsvarende gælder for analyser på reklameniveau. Kun i TV-meter er det muligt at fremskaffe data for brugen af den enkelte, konkrete reklame (i så fald anvendes en af analysetyperne under Spots -gruppen). Hverken Gallup Radio-meter eller Gallup (Lokal)Radio Index indeholder oplysninger om, hvornår den enkelte radiokanal sender reklamer, endsige hvilke reklamespots der er tale om. For de trykte medier gælder stadig, at man generelt ikke ved, hvilke dele (sider/sektioner) af mediet, der konkret har haft respondentens opmærksomhed. Måske har respondenten slet ikke set den side/læst den sektion, hvor reklamen var. På en hjemmeside vil reklamen typisk være indbygget i siden enten som en form for banner eller som pop-up. Uanset hvad, vil det være svært at afgøre, om det er reklamen eller (kun) sidens øvrige indhold, der har haft brugerens opmærksomhed. Ydermere vil gemiusaudience normalt ikke (med mindre netstedet abonnerer på underopdelte målinger, jf. ovenfor) kunne fortælle, om brugeren har været inde på den konkrete underside, hvor reklamen rent faktisk er placeret, men blot at brugeren har været til stede et eller andet sted på sitet. 6

8 2. Oversigt over nøgletal på tværs af mediebrugsdatabaserne Nedenfor gives en kort oversigt over de typer af nøgletal, der går igen på tværs af mediebrugsdatabaserne. Selvom nøgletallene hedder noget forskelligt, dækker de nogle gange over (nogenlunde) det samme på tværs af databaserne. Bemærk, at jeg kun gennemgår de nøgletal, der har et alter ego på tværs af databaserne, mens nøgletal, der er særegne for en enkelt mediebrugsdatabase, ikke vil blive omtalt her. Ligeledes vil jeg kun omtale de nøgletal, der relativt ofte er i anvendelse i medievidenskabelig sammenhæng. Endelig bør det også bemærkes, at en supplerende beskrivelse af de respektive nøgletal bør opsøges i det kompendium, der behandler den database, nøgletallet stammer fra. Dækning/Reach har man brugt mediet eller ej: Dækningstallet er som udgangspunkt et mål for, om man har været i kontakt med mediet eller ej indenfor den periode, der nu engang undersøges. I Index Danmark afhænger perioden af, hvilken type blad der undersøges. Ved dagblade udtrykker dækningen således, om man har været i kontakt med bladet indenfor det sidste døgn, ved ugeblade indenfor den sidste uge etc. I Gallup (Lokal)Radio Index udtrykker dækningstallet som udgangspunkt, hvorvidt man har været i kontakt med den pågældende kanal i løbet af en uge (da radiomålingerne foregår som ugedagbøger). Dette kan man i den enkelte analyse snævre ind til at være et vist tidsrum af dagen indenfor en uge (ved at sætte en timekant ind i sin tabel), eller (også) indenfor bestemte dage af ugen (ved at sætte en dagskant ind i sin tabel). I TV-/Radio-meter hedder dækningstallet Reach. Igen er perioden afhængig af, hvad der undersøges. Er der tale om en analyse på programniveau, vil perioden være det enkelte programs længde. Er der tale om mere overordnede periode-analyser (f.eks. over et helt år), vil det være hele denne periode, dækningstallet (Rch) er mål for. I gemiusaudience hedder dækningstallet Brugere, hvis man ønsker angivet i antal tusinder, og Reach, hvis man ønsker angivet i procent af målgruppen. Daglig, ugentlig eller månedlig dækning For Gallup (Lokal)Radio Index gælder det, at selvom man i udgangspunktet undersøger for en længere periode (en uge), så er det også muligt at få angivet den gennemsnitlige, daglige dækning indenfor perioden ved at vælge nøgletallet Daglig dækning i stedet for nøgletallet Dækning, der som udgangspunkt angiver en hel uges samlede dækning. For TV-/Radio-meter gælder det, at selv hvis man undersøger for en længere periode (en uge, et år eller noget tredje), så er det alligevel (også) muligt at få angivet den gennemsnitlige, daglige dækning indenfor perioden kaldet AvRch. Ligeledes kan man i TV-/Radio-meter få angivet den gennemsnitlige, ugentlige dækning (AvWkRch) og den gennemsnitlige, månedlige dækning (AvMRch) indenfor hele den periode, man analyserer. For gemiusaudience gælder det, at dækningstallet (Brugere eller Reach) altid følger den analyserede periode. Analyserer man eksempelvis på en hel uge eller måned, er det ikke muligt at få angivet den gennemsnitlige daglige dækning Brugere/Reach vil angive den samlede dækning for hele perioden. Er man interesseret specifikt i den daglige dækning, må man analysere på én dag af gangen. 7

9 Hvornår tæller man som dækket Kriteriet for at tælle som dækket er i Index Danmark mindst 2 minutters sanseposition overfor bladet, mens det i Gallup (Lokal)Radio Index er mindst 5 minutters radiolytning. I TV-/Radio-meter kan man selv indstille det ønskede dækningskriterium, mens man i gemiusaudience er dækket i det øjeblik, man har klikket sig ind på et givet netsted. Dækningen kan udtrykkes i både antal tusinder og andelen af dækkede indenfor den givne målgruppe. Rating/AQH: I de undersøgelser, hvor der også måles systematisk på tidsudstrækningen af mediebrugen (dvs. TV-/Radio-meter og Gallup (Lokal)Radio Index), er det tillige med den opnåede dækning også muligt at undersøge, hvor mange der (gennemsnitligt set) er aktive brugere af det pågældende medie på et givet tidspunkt. I TV-/Radio-meter fortæller Rating-tallet, hvor mange seere/lyttere, der på et givet tidspunkt var i gang med at forbruge kanalen. Hvis eksempelvis et TV-program har en rating på 10%, så betyder det, at der (gennemsnitligt set) minut for minut sad 10% af danskerne og så dette program. I Gallup (Lokal)Radio Index dækker nøgletallet AQH over nogenlunde det samme, nemlig det gennemsnitlige antal mennesker, der lyttede indenfor hvert kvarter. Share: I TV-/Radio-meter angiver share-tallene hvor stor en andel af de aktive seere, den pågældende kanal havde på det pågældende tidspunkt målt som et gennemsnit; minut for minut. I Gallup (Lokal)Radio Index angiver sharen også, hvor stor en andel af lytterne, den pågældende kanal har men her ikke målt med udgangspunkt i tiden (altså et gennemsnit målt minut for minut), men derimod med udgangspunkt i dækningen: Hvor mange er blevet dækket af kanalen indenfor det pågældende tidsrum. I gemiusaudience angiver Andel af Brugere (Audience Share), hvor stor en andel af det samlede antal brugere blandt de udvalgte netsteder, det givne netsted har haft besøg af. I gemiusaudience er sharen (Andel af Brugere) altså ikke et udtryk for andelen af brugere blandt alle internetbrugere, men blandt de brugere, der har besøgt et af netstederne i den aktuelle analyse. Dækningsstrukturen/Target s Saturation: Dækningsstrukturen (i TV-/Radio-meter kaldet Target s Saturation, i gemiusaudience kaldet Brugersammensætning, i Index Danmark og Gallup (Lokal)Radio Index kaldet StrukDæk%) angiver hvor stor en andel af det samlede konsum af mediet, som en given målgruppe står for. Migrationtallene: Migrationerne mellem medier måles kun i TV-/Radio-meter og Gallup (Lokal)Radio Index. Begge steder angiver Gain / In hvor mange der er kommet til mediet, mens Loss / Out angiver, hvor mange der forlader mediet. Off angiver, hvor mange der har tændt/slukket for mediet. Vær dog opmærksom på følgende forskel: I TV-(Radio)-meter angives seertilvækst og -frafald samtidigt, det vil sige i samme række i tabellen. I Gallup (Lokal)Radio Index angives lyttertilvæksten i samme linje, som lytterne kommer til, mens frafaldet først angives i rækken under, altså i tidsintervallet efter lytterne forlod kanalen. Se evt. radio-øvelserne for uddybende beskrivelse. 8

10 Frekvens: Frekvensen angiver, hvor mange gange de dækkede mediebrugere i gennemsnit har været i kontakt med programmet/bladet/netstedet. I Index Danmark og i Gallup (Lokal)Radio Index hedder nøgletallet blot Frekvens. I TV-/Radio-meter hedder frekvenstallet OTS (Opportunity To See). I gemiusaudience angiver nøgletallet Gennemsnitligt antal besøg pr. Bruger nogenlunde det samme som frekvensen. Målgruppeaffinitet: Affiniteten angiver, om en given målgruppe er over- eller underrepræsenteret set i forhold til det normale. I TV-/Radio-meter angives affiniteten med Targett Affinity. I Index Danmark og i Gallup (Lokal)Radio Index angives affiniteten med nøgletallet AffinitetDæk. I gemiusaudience angives affiniteten med nøgletallet Målgruppeaffinitet. DegnDanmark,

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 4 (Statistik) Forår 2013 BA i Medievidenskab, 4. semester Indholdsfortegnelse 1. STATISTIK FOR HUMANISTER :-)... 2

Læs mere

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse

Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse Kvantitativ Mediebrugsanalyse og databaseanvendelse v/ Hans-Peter Degn Kompendium, del 2 (Elektroniske medier Gallup TV-meter, Gallup Radio-meter, Gallup Radio Index og Gallup Lokalradio Index) Forår 2013

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Målgruppesegmentering

Målgruppesegmentering Eksempel 15.1 Tal med målgruppen Kirkeby, 2009 redegør for syv årsager til, at kampagnen i case E: Hudallergi nåede sine mål. To af punkterne er relevante i sammenhængen her: Kend din kommunikationsmålgruppe

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur.

Det vil i den web baserede udgave af rapporten være muligt at klikke grafer og tabeller frem bag hver figur. MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 AVIS / PRIN NT H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013

Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen. September 2013 Oplev større effekt, når flere medier spiller sammen September 2013 2.400.000.000 kr. Hvor er reklamer mindst forstyrrende? Tilbudsaviser i din postkasse Aviser Butiksvinduer Busreklamer Udendørs plakater

Læs mere

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier

Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014. Afrapportering til Danske Medier Hovedresultater fra Mobile advertising study 2014 Afrapportering til Danske Medier De tre hovedspørgsmål for undersøgelsen 1. Er mobil og tablet i stand til at øge campaign awareness, brand awareness og

Læs mere

- i nærkontakt med dine kunder

- i nærkontakt med dine kunder - i nærkontakt med dine kunder KØBENHAVNERNES EGEN TV KANAL Kanal København - i nærkontakt med dine kunder - ses af ikke mindre end 819.000 mennesker per måned. Kanal København har sendt siden 1989. Kanal

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Priser og betingelser 2010

Priser og betingelser 2010 Priser og betingelser 2010 2 Kære medieindkøber Med priser og betingelser 2010, tager SBS Radio hul på et nyt spændende år, hvor det igen er vores klare målsætning at blive en stadig større og vigtigere

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge

9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge 9 ud af 10 nordjyder er i kontakt med et eller flere NORDJYSKE Medier hver uge NORDJYSKE Medier - en bred mediepalette Livscyklus/Medie Familieafhængig Før familie Ung familie Voksen familie Post familie

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

At kommunikere i diagrammer

At kommunikere i diagrammer At kommunikere i diagrammer Statistik formidles grafisk i kurver, søjler, cirkler og tabeller, målet er at formidle data i form af tal på en let og overskuelig måde, så læseren hurtigt kan danne sig et

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Julesalget 2015 Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015 Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Indholdsfortegnelse Introduktion Sammensætning af respondenter Forventninger til julesalget

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Mediekit & priser 2011

Mediekit & priser 2011 PUBLICATIONS Af Per Kauffmann. Foto: Michael Sand 36 J A G T, V I L D T & V Å B E N J A G T, V I L D T & V Å B E N en uerfarne bukkejæger karakteriseres ved ikke at have begået fejltagelser nok endnu og

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk

GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk GUIDE Oprettelse og administration af Stævne annoncer og tilmeldinger på Staevner.dk 02. april 2009 1 Staevner.dk Log ind Brug den nye log ind boks øverst på siden til at logge ind på siden. Bruger navn/email

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6%

Bilag 1 (2.del) Der er en rar og hyggelig atmosfære. jeg er interesseret i Frekvens Antal 77 85 119 44 Procent 57% 63% 88,1% 32,6% Datasæt for Ejby: Bilag 1 (2.del) Frekvenstabeller Tabel E1 Ejby bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og hyggelig

Læs mere

Statistik på Geocaching.com

Statistik på Geocaching.com Statistik på Geocaching.com Hvis vi gerne vil have statistik på vores profil på Geocaching.com, vel at mærke en statistik der er lidt mere spændende end den der findes der i forvejen, kan vi genere en

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Bliver din musik spillet i udlandet?

Bliver din musik spillet i udlandet? Bliver din musik spillet i udlandet? Her fortæller vi om: Hvad KODA og NCB gør, når din musik bliver spillet eller solgt i udlandet Hvad du selv kan gøre for at sikre, at du får penge, når din musik bliver

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013

Trendanalysen 2013. Trendanalysen 2013 TNS 22. november 2012 Contents 1 Om undersøgelsen 3 2 Tilbageblik - 2012 5 3 Forventninger til 9 4 Mediaplanerne 20 5 Konklusion 29 TNS 22. november 2012 2 1 Om undersøgelsen TNS 22. november 2012 Om undersøgelsen

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere