Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009."

Transkript

1 Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der er stadig høj aktivitet i Uddannelses- og Kursus Udvalget (UKU), og det synes ikke at blive mindre i tider, hvor alle ønsker at udvikle deres kompetencer på forskellige områder. Til tider kan arbejdet godt synes for ambitiøst i forhold til den tid, vi har til rådighed, når alle har både arbejde og idrætslige interesser at skulle passe samtidig. Vi forsøger på bedst mulig vis at fortsætte med at udfordre hinanden, få nye ideer og anvende de ideer, der kommer fra medlemmerne eller Danske Fysioterapeuter, så vi kan følge med udviklingstendenserne og blandt andet også være med til at sætte øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse udover vi selvfølgelig stadigvæk er opmærksomme på, hvad der sker af ny forskning og nye tiltag indenfor idrætsfysioterapi i forhold til idrætsskader, diagnosticering og rehabilitering. Der kommer fortsat nye krav om opkvalificering, nye kompetencer og specialisering samt forskningsresultater i relation til idrætsfysioterapi og idrætsmedicin, som vi må forholde os til. Det stiller krav til de fysioterapeuter, der arbejder med idrætsfolk og motionister og dermed til uddannelses - og kursusudviklingen i forhold til udbud og justering af kursusaktiviteterne. UKU arbejder bredt i forhold til at være et rådgivende udvalg for FFI s bestyrelse, samtidig med UKU har kompetence og ansvar for udvikling af FFI s uddannelses- og kursusvirksomhed. For at tilgodese begge dele er det nødvendigt med et godt samarbejde både med underviserne og bestyrelsen i FFI. Uden dette vil al udvikling gå i stå. UKU har i det forløbne år også haft en del samarbejde med nogle af de andre fagfora Faggruppen Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi (FIMDT), Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi (FMF) samt med vores lægelige søsterorganisation DIMS og Uddannelsesudvalget her. UKU indgår også i arbejdsgruppen vedrørende en Muskeloskeltal Master uddannelse. I starten var det SDU sammen med FIMDT, FMF og FFI. Men kravet fra SDU er at det bliver en tværfaglig master uddannelse, hvor følgende nu også indgår i arbejdsgruppen: Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, og Dansk Selskab for Idrætsmedicin. Udgangspunktet er, at Masteruddannelsen bliver en forskningsuddannelse forankret i det kliniske felt. Det er fortsat vanskeligt at finde den endelige form og indholdet, som kan til gode se alle UKU årsberetning

2 parterne, samtidig med at det skal klargøres, hvem aftagerne, af de der tager en tværfaglige Universitetsregi, er. Samtidig er SDU sammen med Danske Fysioterapeuter i gang med at udarbejde en kandidatuddannelsen i fysioterapi, som bliver en forskningsuddannelse forankret i det akademiske element. Fysioterapi udvikler sig og det er vigtigt at ny og dokumenteret viden bruges så mange steder i samfundet som muligt. Specialistordningen i Idrætsfysioterapi skal medvirke til at understøtte denne udvikling. Specialisten anerkendt af DF har et ansvar for at være med til at sprede sin viden og praktiske kompetence inden for sit specialeområde her idrætsfysioterapi. I 2009 blev 2 mere godkendt som specialister i Idrætsfysioterapi Dorte Nielsen og Rikke Beyer. De ønskes til lykke med deres nye titel og vi glæder os til at høre mere fra dem. FFI/UKU vil meget gerne anmode flest mulige om at søge om at blive specialist. Der er ansøgningsmulighed 2 gange årligt den. 5. april og d. 5. november. Overgangsordningen i forhold til at blive anerkendt som specialist er nu slut og fremover er der krav om, at man har gennemført en master eller kandidatuddannelse for at blive godkendt. Der arbejdes også videre i Specialist trådet med at se nærmere på Kliniske eksperter, og hvordan disse kan indgå i uddannelseshierarkiet. Mødeaktivitet, udvikling og uddannelse: UKU har afholdt 4 konfrontationsmøder og 1 fællesmøde med FFI s bestyrelse, samt 2 møder med UKU og de faste undervisere i FFI. Ud over dette har der været afholdt flere kortere møder i mindre grupper blandt andet møder med henblik på udvikling af enkelte kurser, eksamen og undervisningsmaterialer. Der arbejdes også en del med emner til Temadage. Desuden arbejder vi fortsat med udvikling af såvel dal A som del B kurserne. En væsentlig del af kommunikationen og udvalgsarbejdet mellem møderne foregår via mail. Det medvirker til hurtigere informationer, men også til øget arbejdspres, idet alle forventer hurtige tilbagemeldinger. Der har i 2009 ikke været afholdt møde mellem DIMS s uddannelsesudvalg (UU) og UKU med henblik på planlægning af fælles aktiviteter. Vi har forsøgt at få etableret et sådant møde, men det har ikke været muligt at finde en fælles dato. Vi har allerede nu planlagt fællesmøde i 2010, da det er vigtigt for at få fællesarrangementer i gang. Vi har i 2009 afholdt Eksamen Idrætsfysioterapi del A. Der var som udgangspunkt 27 tilmeldte, men desværre en del fra fald, så vi endte med at have 23 til eksamen og heraf bestod 17 ved første forsøg. Der afholdes reeksamen først i Til lykke til de nye eksaminerede fysioterapeuter. Der UKU årsberetning

3 er nu 118, der har bestået del A idrætsfysioterapieksamen. De kan findes på hjemmesiden angivet med navn, by og mailadresse. Eksaminanderne har været rigtig gode til at evaluere eksamensindhold og form. Det har medvirket til en stadig udvikling, så de passer til praksis og forhåbentlig er lettere at forstå. Vi mener nu eksamen har fundet en form som tilgodeser de aspekter, vi gerne vil have bedømt, hvilket også kan ses af evalueringerne fra eksamen i 2009 Eksamensretningslinjerne kan læses på hjemmesiden, hvor der også findes eksempler på eksamensspørgsmål. I 2009 lykkedes det os at få afviklet del B eksamen for første gang og 6 fysioterapeuter bestod denne eksamen og kan nu kalde sig Idrætsfysioterapeuter i FFI regi. Det var spændende emner de enkelte fysioterapeuter havde fordybet sig i, og vi håber flere af dem vil dele deres viden med øvrige medlemmer via Sportsmedicin eller hjemmesiden. Som udgangspunkt angives lige overordnet de emner der blev eksamineret i: Henning Langberg med emnet Evidensbaseret fysioterapeutisk behandling af den skadede sene med fokus på idræt Christian Olsen med emnet Pronationskontrol af foden under løb Niels Erichsen med emnet Skadesforebyggende træning til ungdomsfodboldspillere i X klub Morten Høgh med emnet Screening af elitegymnaster Flemming Enoch med emnet Vurdering af bevægekvalitet i ryggen reproducerbarhed af diagnostiske tests Mogens Dam med emnet Gleno-humeral indad rotation hos kvindelige håndboldspillere Til lykke til de nye eksaminerede idrætsfysioterapeuter. Del B eksamens ligger nu beskrevet på hjemmesiden og vil blive justeret i løbet af 2010 ud fra de erfaringer og evalueringer, der fremkom efter 1. gangs afvikling i I 2009 afholdt UKU et nyt kursus i del B Idrætsfysioterapi og Aerob og anaerob træning. Det blev i foråret afholdt primært med eksterne undervisere og det blev evalueret rigtigt godt. Med lidt justeringer med øget fokus på fysioterapi, blev det afhold på La santa i efteråret i sammenhæng med Styrketræning, hvilket fungerede rigtigt godt og relevansen for den daglige idrætsfysioterapeutiske praksis var stor. Se evt. artikel i Sportsmedicin n. 3/2009. Vi håber at flere medlemmer kan se be- UKU årsberetning

4 tydningen af dette kursus indhold i forbindelse med deres funktion som fysioterapeuter indenfor idrætsverdenen. Det er desværre stadig vanskeligt at få fyldt kurserne vedrørende Doping, Idrætspsykologi og kost/ernæring op. Kendskab til Antidoping og Doping er obligatorisk i forbindelse med vores medlemskab af IFSP og såvel idrætspsykologi som ernæring er ligeledes meget væsentlige områder at have med i sin rygsæk som Idrætsfysioterapeut. Vi fastholder derfor disse kurser som obligatoriske kurser til del B og håber de justeringer, vi foretager ud fra evalueringerne er med til at gøre dem mest mulig relevante for vores medlemmer, så de kan afholdes. Vi modtager gene gerne evalueringer til stadig forbedring af disse kurser Oversigt over kursusstrukturen del A og B se bilag 1. Kursusaktivitet: Kursusaktiviteten udvides langsomt men sikkert. Der har i 2009 været stigende efterspørgsel efter kurserne, og næsten alle opslåede kurser har været fuldt tegnede bortset fra Idrætspsykologi, kost og ernæring, vi håber de bliver fuld tegnede og afviklet i Antidoping kursus blev aflyst i foråret grundet for få tilmeldinger, men blev i stedet for gennemført i efteråret. Kursus Styrketræning og aerob - / anaerob træning planlagt i København blev aflyst, men gennemført på Lanzarote med stor tilfredshed hos kursisterne. Vi er lidt usikre på grunden til, at det er svært at samle tilstrækkeligt antal deltagere i DK. 1. Hjælp ser ud til at kunne samle flere kursister. Vi udbød 2 øst og 2 vest for Storebælt i Der blev gennemført 1 øst og 1 vest for Storebælt med i alt 44 kursister. Så vi udbyder på samme måde i kurser spredt rundt i landet, så flest mulige kan deltage. Vi havde i 2009 planlagt et kursus om Idrætsfysioterapi i praksis, - supervision og praksisøvning, da flere havde efterspurgt dette specielt med henblik på del A eksamen, men måtte aflyse på grund af meget få tilmeldinger. Vi forsøger at udbyde kurset igen i Sammen med DIMS/UU havde vi planlagt 3 fælleskurser: Løbekursus i Ålborg blev afviklet med 30 deltagere. Børn, træning og idræt blev afholdt med 20 deltagere. Kursus har absolut flertal af fysioterapeuter, men denne gang var der også en enkelt læge og et par kiropraktorer samt trænere, hvilket fungerer godt og giver mulighed for tværfagligt netværk. Kursus om idræt og træning med fokus på ældre havde 26 deltager, men heraf kun 1 læge, så det tværfaglige må siges at være sparsomt, men kursus blev evalueret rigtigt godt og gentages i I alt har vi således måttet aflyse 4 kurser i UKU regi Vi har til gengæld afviklet 3 ekstra kurser på grund af mange tilmeldinger til Introduktion, skulder og knæ kurserne. UKU årsberetning

5 Der blev i 2009 afholdt en temadag om Sene problematik med rigtig stor succes både i forhold til antal deltagere men ikke mindst i forhold til afvikling og indhold. Den store interesse for temadage fra medlemmerne vil vi prøve at følge op på i 2010 og vil forsøge at afholde 1-2 temadage med forskellige idrætsfysioterapeutiske og idrætsmedicinske emner. I alt blev i 2009 planlagt 33 kurser i FFI/UKU regi, heraf 3 kurser i samarbejde med DIMS, 1 kursus i samarbejde med DIMS og Team Danmark og 1 i samarbejde med Antidoping Danmark. I 2010 er der foreløbig planlagt 38 kurser heraf et nyt tiltag for at få samlet op på de fysioterapeuter, der har taget de gamle kurser og som fungerer meget aktivt indenfor idræts verdenen. Dette Brush up kursus er beskrevet på hjemmesiden og finder sted i uge 40 på Lanzarote. Fra 1. januar 2008 ændrede vi på tilmeldings- og afmeldingsprocedurerne til kurserne i FFI regi og vi har fortsat samme linje i Proceduren fungerer stadig godt og der har været langt færre sene afbud, så det har været muligt at fylde kurserne op, hvis der kom et afbud, da afbud kommer tidligere. Der har ikke været problemer med betaling, og de nye procedurer har lettet det administrative arbejde en hel del. Nogle enkelte har givet tilbagemelding om at skulle betale for at blive registreret som deltager og dermed betale tidligt for at være sikker på en plads. Det står dog stadig den enkelte helt frit for at afvente så længe som muligt med betaling, og dermed tage chancen for at der stadig er ledige pladser. Hensigten er at man tilmelder sig og betaler, når man ved man vil og kan deltage, så vi undgår afbud. Hvis man har ønske om at tage hele kursusrækken over 1 eller 2 år, kan man lave specielle aftaler vedrørende betaling med månedlige afdrag ved at kontakte kursusadministrator Vibeke Bechtold. Det gøres opmærksom på at medlemmer har fortrinsret til kursus deltagelse og ikke - medlemmer kan kun få en plads såfremt der 1 måned inden kursusafholdelsen stadig er ledige pladser. Det er også dyrere for ikke medlemmer at deltage på kurserne. Så alt i alt må det betragtes som en klar fordel at være medlem, såfremt man ønsker at deltage på aktiviteterne i FFI. Vi tager i vores planlægning højde for at kunne udbyde ekstra kurser, hvis nogle kurser viser sig at blive meget overbookede. Retningslinjer for tilmelding og afmelding kan ses på Udbudte FFI kurser i 2009: Del A kurser Introduktionskursus i København, Odense, Århus og på Lanzarote Skulder kursus i København x 2 og Horsens Hofte kursus i Odense og København UKU årsberetning

6 Knæ kursus i Horsens, 2 x København og på Lanzarote Fod kursus i København, Odense og på Lanzarote Albue / hånd kursus i Odense og København Tape kursus i Odense og København 1. hjælp 2 x Øst for Storebælt og 2 x vest for Storebælt Supervision og praksisøvning (aflyst) Del B kurser Idrætspsykologi og Ernæring i København (aflyst) Aerob - / anaerob træning i København Styrke træning og Aerob - / anaerob træning på Lanzarote og i København (aflyst) Træning og idræt i forhold til børn (UKU/UU/TD) Antidoping kursus i København (Antidoping dk/uku/uu) Kurser i samarbejde mellem DIMS/UU og FFI/UKU Løbe kursus Ældre, træning og idræt Børn, træning og idræt Temadag Tendinopati i København Kurserne bliver generelt meget positivt evalueret, og kursisterne er gode til at evaluere kurserne, så der er mulighed for at justere. Kursister/medlemmer er altid velkomne til at rette henvendelse, hvis de har lyst til at komme med ideer til kurser og temadage både i forhold til emner, indhold og afviklingen. FFI og UKU synes, det er spændende og udfordrende at sætte fokus på uddannelse indenfor idrætsfysioterapi og at lave kurser sammen med andre faggrupper. Vi har fast samarbejde med DIMS/UU og afholder fast et møde mellem de 2 foreningers uddannelsesudvalg i januar måned, hvor vi planlægger fælles aktiviteter. Vi vil også meget gerne øge vores samarbejde med nogle af de andre fagfora, som arbejder indenfor samme fysioterapiområder, som vi gør. Vi mener, det har været givende med de fællesmøder, vi har haft med Muskuloskeletal fysioterapi og Mekanisk Terapi og Diagnostik Vi kan supplere hinanden og få dybere indsigt i, hvordan vi arbejder og dermed være supplerende i forhold til både kursusvirksomhed og vores politiske interesser. UKU årsberetning

7 Afsluttende kommentarer: Tak for endnu et godt år med stor aktivitet, udvikling og iderigdom til alle, der har været involveret i FFI s Uddannelses og Kursus virksomhed. Vi er altid åbne overfor ideer, forslag, kritik eller roser fra medlemmerne. Det giver mulighed for at komme videre og ikke hænge fast i gammel tankevirksomhed. Vi synes, det er vigtigt, at der er en fortsat dialog mellem UKU og Fagforums medlemmer, så vi fælles kan arbejde for at profilere idrætsfysioterapien. Det gode og konstruktive samarbejde i UKU og den nære kontakt mellem UKU og underviserne samt mellem UKU og bestyrelsen giver god grobund for udvikling og er motiverende for arbejdet. Idealismen i UKU og undervisernes store entusiasme er medvirkende til, at udviklingen indenfor Idrætsfysioterapien til stadighed finder sted. Det skal da også lige bemærkes, at 2 af UKU s medlemmer (Bente Andersen og Vibeke Bechtold) sidder i Danske Fysioterapeuters udvalg for Professions udvikling. Dette kan ses som en cadeau til den profil og anerkendelse, som FFI s arbejde har også i Danske Fysioterapeuter. Tak for godt samarbejde og fortsat god arbejdslyst til alle. Kursusudvalget ved Vibeke Bechtold, formand og bestyrelsesmedlem UKU årsberetning

8 Bilag 1. Kursusstrukturen i F.F.I. Obligatoriske kurser del A Introduktionskursus Skulder Albue/ Hånd Hofte Knæ Fod Tape og 1. Hjælp EKSAMEN DEL A (10 ECTS inkl. eksamen) DEL B kursus (10 ECTS inkl. eksamen) Obligatoriske kurser 4,5 ECTS Træningsfysiologiske aspekter, biomekaniske analyser, styrketræning, aerob - og anaerob træning, forebyggelse, screening, tests o.l. i relation til Idrætsfysioterapi 0,75 ECTS Idrætspsykologi, coaching og kost/ernæring 0,75 ECTS Antidoping/doping Emner, hvoraf 1-2 kan vælges Træning og idræt til børn/unge Træning og idræt til ældre Handicap idræt Motion, træning, coaching Relevante emner i relation til Idrætsfysioterapi f. eks. MT kurser, dynamisk stabilitet, Fysisk aktivitet/motion o.l. Grenspecifikke Idrætskurser efter nærmere angivelse ved annoncering f. eks. fodbold, løb, atletik UKU årsberetning

Årsberetning 2010. 25 års Jubilæum

Årsberetning 2010. 25 års Jubilæum 25 års Jubilæum Fagforum for Idrætsfysioterapi har 25 års jubilæum. For 25 år siden (1986) satte en gruppe visionære, dygtige ildsjæle sig sammen og lagde grundstenene for Faggruppen for Idrætsfysioterapi.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2006

Bestyrelsens beretning for 2006 Bestyrelsens beretning for 2006 Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2006 vokset med 90 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1056, ved årets slutning 1146.

Læs mere

Torsdag den 29. januar 2009 kl

Torsdag den 29. januar 2009 kl Ordinær Generalforsamling 2008 Torsdag den 29. januar 2009 kl. 16.45 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2008 4. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2008. Torsdag den 31. januar 2008 kl. 16.30. Dagsorden: i bestyrelsen: 3. Fremlæggelse. af det reviderede regnskab for 2007

Ordinær Generalforsamling 2008. Torsdag den 31. januar 2008 kl. 16.30. Dagsorden: i bestyrelsen: 3. Fremlæggelse. af det reviderede regnskab for 2007 Ordinær Generalforsamling 2008 Torsdag den 31. januar 2008 kl. 16.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2007 4. Fastlæggelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Dagsorden: Ordinær Generalforsamling 2005 Fredag den 5 februar 2005 kl. 15.00 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2004 4. Fastsættelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2004

Ordinær Generalforsamling 2004 Ordinær Generalforsamling 2004 Fredag den 12 marts 2004 kl. 16.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det revideret regnskab for 2003 4. Fastsættelse

Læs mere

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent.

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent. Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2009 vokset med 65 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1362, ved årets slutning 1427. 55 % er kvinder og 45 % er mænd.

Læs mere

Årsberetning 2012. Medlemssituationen. Bestyrelsesarbejdet

Årsberetning 2012. Medlemssituationen. Bestyrelsesarbejdet Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2012 vokset med 55 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1547 og 1602 ved årets slutning. 54 % er kvinder og 46 % er

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2006

Ordinær Generalforsamling 2006 Dagsorden: Ordinær Generalforsamling 2006 fredag den 3. februar 2006 kl. 15.00 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2005 4. Fastlæggelse

Læs mere

Medlemssituationen...side 2. Bestyrelsesarbejdet...side 2. Om Dansk selskab for Fysioterapi...side 3. Om Høringssvar...side 3

Medlemssituationen...side 2. Bestyrelsesarbejdet...side 2. Om Dansk selskab for Fysioterapi...side 3. Om Høringssvar...side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE I ÅRSBERETNINGEN Medlemssituationen...side 2 Bestyrelsesarbejdet...side 2 Om Dansk selskab for Fysioterapi...side 3 Om Høringssvar...side 3 www.sportsfysioterapi.dk...side 4 Faglige

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009

Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Danske Fysioterapeuters strategi for fagets placering i sundhedsvæsenet. Fagfestival 2009 Disposition Ambitionen Forudsætningerne Potentialet Udfordringerne i sundhedsvæsenet Mulighederne Status. Ambitionen

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Medlemssituationen... side 2. Bestyrelsesarbejdet... side 2. Om Dansk selskab for Fysioterapi... side 3. Om Høringssvar... side 3

Medlemssituationen... side 2. Bestyrelsesarbejdet... side 2. Om Dansk selskab for Fysioterapi... side 3. Om Høringssvar... side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE I ÅRSBERETNINGEN Medlemssituationen... side 2 Bestyrelsesarbejdet... side 2 Om Dansk selskab for Fysioterapi... side 3 Om Høringssvar... side 3 Internationalt arbejde med fokus på IFSPT...

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi - McKenzie Institut Danmark Formandsberetning 2013. Beretning 2013 Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Beretning 2013 Mission Det er vores mission at: Uddanne i og promovere anvendelsen af principperne til håndtering af muskuloskeletale

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi

Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi Bilag 1 til forslag 1 Profession og kompetence Vedr.: Faglige selskaber for fysioterapi Beskrivelse af model Baggrund Tanken om faglige selskaber for fysioterapi har udviklet sig og taget form i Danske

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard

Specialisering i Fysioterapi. Mette Weje Østergaard Specialisering i Fysioterapi Mette Weje Østergaard 2-3-2017 Baggrund * Specialistordning fra 2000 * 65 specialister i dag * Den kliniske karrierevej * Det bedste for patienten Speciale struktur Definition

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Samlet træningsplan Efterår 2014

Samlet træningsplan Efterår 2014 Samlet træningsplan Efterår 2014 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelsespakker til specialforbundene Baggrund DIFs uddannelsestrappe er baseret på 4 niveauer, Træner 1 og 2, Diplomtræner og Idrættens trænerakademi.

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013

Strategidage. Fra fag til profession 14.06.2013 Strategidage Fra fag til profession 14.06.2013 Fra fag til selvstændig profession Hvor startede fysioterapifaget, og hvordan er udviklingen foregået frem mod det foreløbige formål for Faglige Selskaber

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem:

Du skal være opmærksom på følgende obligatoriske kurser, hvis du ikke allerede har taget dem: Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening

Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 18. november 2013 Høring: Aarhus Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi Til: Aarhus Universitet Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening Først og fremmest ønsker at introducere sig selv som nyetableret

Læs mere

Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007

Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007 Opfølgningsplan på EVA s rapport om den naturvidenskabelige faggruppe på Århus Akademi 2007 Problemfelt iflg. EVA Planlægningsprocessen: Samarbejde: - en stor del af planlægningen er lagt ud til de enkelte

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Løb i teori og praksis Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Morten Nielsen Udviklingskonsulent i Dansk Atletik Forbund Underviser på DIF

Læs mere

Ændringer på Diplom i it

Ændringer på Diplom i it Student Affairs and Programmes Direkte tlf.: 7218 5094 E-mail: aeli@itu.dk 24. marts 2015 Ændringer på Diplom i it Kære studerende på Diplom i it, IT-Universitetet i København stopper optaget på Diplom

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1.

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I DSØ TIRSDAG D. 3.1. PÅ DAGSORDENEN ER: 1. Repræsentantskabsmødet Beretning Alt er samlet og lagt ud til den sidste korrekturlæsning. Beretning, vedtægtsændringer, regnskab,

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 03/11/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 03/11/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 2. december 2015, kl. 09.30-14.30. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Lokale 1A, Holmbladsgade 70, 2300 København S. Deltagere: Bente Andersen,

Læs mere

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden

Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys er udviklet af specialister - bygget til fremtiden Digifys hjælper dig og dine patienter til større succes Som fysioterapeut, har man kun succes med træning, hvis patienterne får lavet øvelserne

Læs mere

Samlet træningsplan Efterår 2015

Samlet træningsplan Efterår 2015 Samlet træningsplan Efterår 2015 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD

Indbydelse. til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD Indbydelse til projekt SYDDANSK IDRÆTSLEDER AKADEMI - DIF UDDANNELSESCENTER SYD April 2011 Kære kommune Danmarks Idræts-Forbund har den glæde at indbyde kommunerne i Syddanmark til at medvirke i projektet

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.

Nordjydsk Klatreklub Voerbjergvej 35 9400 Nørresundby. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03. Referatet sendt direkte pr mail til den nye bestyrelse og lagt på hjemmesiden den 21.03.07! " # $ % # & '#() '* +, -. ') / # ) &! +! 0 1 *) 23 & 2 /& 2 /1)++ - 3 + 22 + " 4+! 5 (+ *)4 + +++ 2 2/! 6. ')

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.:

På begge møder udfoldede der sig en livlig debat vedr. punkter fra dagsordenen som eks.: Referater fra censormøder i Århus og København foråret 2009. Deltagere i alt i de to censormøder: 27 censorer Århus den 27/1 2009. Deltagere i alt i 1. runde: 3 og 2.runde: 7 København den 24/2 2009. Deltagere

Læs mere

Referat af Eliteidrætsbestyrelsesmøde 19. maj 2016

Referat af Eliteidrætsbestyrelsesmøde 19. maj 2016 NOTAT Fritid og Kultur 31. maj 2016 Referat af Eliteidrætsbestyrelsesmøde 19. maj 2016 Mødet blev holdt på Taastrup Teater kl. 17.00-18.00. Mødedeltagere: Merete Scheelsbeck, Anne Mette Bak, Jette Poder,

Læs mere

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: Når du vil være blandt de bedste DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Samlet træningsplan Vinter 2015

Samlet træningsplan Vinter 2015 Samlet træningsplan Vinter 2015 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

2.2 Høringssvar og udpegning til arbejds og referencegrupper

2.2 Høringssvar og udpegning til arbejds og referencegrupper INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MEDLEMSVILKÅR 1.1. Medlems situationen 1.2 Netværksgrupper og Fyraftensmøder 1.3 Faglige kataloger 1.4 D ansk Selskab for Fysioterapi 1.5 Internationalt Samarbejde 1.6 Hjemmesiden

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Instituttets Mission

Instituttets Mission Instituttets Mission Missionen for IMDT er at udbrede kendskabet til MDT, bidrage til videre udforskning af anvendeligheden og begrænsningerne indenfor MDT. Indledning Denne beretning beskriver aktiviteter

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet

Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet 20 Faglig kvalitet Danske Fysioterapeuters beretning 2012-2014 Stærkt fokus på faglig udvikling og kvalitet Kliniske retningslinjer og opsamling af fysioterapeutisk data i nationale kvalitetsdatabaser

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering.

Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Præsentation af evaluering projekt GLA:D 2017 i Fredensborg Kommune ved Benedicte Fenger leder af Træning og Rehabilitering. Resultater: Samlet set stemmer resultaterne fra projektet overens med resultaterne

Læs mere

CIPs kompetenceudviklingsaktiviteter 2011

CIPs kompetenceudviklingsaktiviteter 2011 C E N T E R F O R I N T E R N A T I O N A L I S E R I N G O G P A R A L L E L S P R O G L I G H E D K Ø B E N H AV N S U N IV E R S IT E T CIPs kompetenceudviklingsaktiviteter 2011 CIPs kursusvirksomhed

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Til: Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Til: Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 25. november 2013 Høring: Aalborg Universitets kandidatuddannelse i fysioterapi Til: Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Først og fremmest ønsker at introducere sig selv som nyetableret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA Sundhed Gældende fra

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET O V E R G A N G S O R D N I N G M E L L E M 2 0 1 3 S T U D I E O R D N I N G E N O G 2 015 S

Læs mere

1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen

1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen Dato: 20. marts 2017 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Til: Potentielle ansøgere til specialist (1. del) og potentielle supervisorer (2. del) 1. Beskrivelse af supervision i specialiseringsordningen Hvad er supervision

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi

Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Studieguide Kandidatuddannelsen i Fysioterapi Undersøgelse og rehabilitering af muskel-skader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of muscle injuries - in relation to sport CSF16, Efterår

Læs mere