Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2009."

Transkript

1 Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for Udvalgets sammensætning Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). Overordnede betragtninger Der er stadig høj aktivitet i Uddannelses- og Kursus Udvalget (UKU), og det synes ikke at blive mindre i tider, hvor alle ønsker at udvikle deres kompetencer på forskellige områder. Til tider kan arbejdet godt synes for ambitiøst i forhold til den tid, vi har til rådighed, når alle har både arbejde og idrætslige interesser at skulle passe samtidig. Vi forsøger på bedst mulig vis at fortsætte med at udfordre hinanden, få nye ideer og anvende de ideer, der kommer fra medlemmerne eller Danske Fysioterapeuter, så vi kan følge med udviklingstendenserne og blandt andet også være med til at sætte øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse udover vi selvfølgelig stadigvæk er opmærksomme på, hvad der sker af ny forskning og nye tiltag indenfor idrætsfysioterapi i forhold til idrætsskader, diagnosticering og rehabilitering. Der kommer fortsat nye krav om opkvalificering, nye kompetencer og specialisering samt forskningsresultater i relation til idrætsfysioterapi og idrætsmedicin, som vi må forholde os til. Det stiller krav til de fysioterapeuter, der arbejder med idrætsfolk og motionister og dermed til uddannelses - og kursusudviklingen i forhold til udbud og justering af kursusaktiviteterne. UKU arbejder bredt i forhold til at være et rådgivende udvalg for FFI s bestyrelse, samtidig med UKU har kompetence og ansvar for udvikling af FFI s uddannelses- og kursusvirksomhed. For at tilgodese begge dele er det nødvendigt med et godt samarbejde både med underviserne og bestyrelsen i FFI. Uden dette vil al udvikling gå i stå. UKU har i det forløbne år også haft en del samarbejde med nogle af de andre fagfora Faggruppen Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi (FIMDT), Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi (FMF) samt med vores lægelige søsterorganisation DIMS og Uddannelsesudvalget her. UKU indgår også i arbejdsgruppen vedrørende en Muskeloskeltal Master uddannelse. I starten var det SDU sammen med FIMDT, FMF og FFI. Men kravet fra SDU er at det bliver en tværfaglig master uddannelse, hvor følgende nu også indgår i arbejdsgruppen: Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, og Dansk Selskab for Idrætsmedicin. Udgangspunktet er, at Masteruddannelsen bliver en forskningsuddannelse forankret i det kliniske felt. Det er fortsat vanskeligt at finde den endelige form og indholdet, som kan til gode se alle UKU årsberetning

2 parterne, samtidig med at det skal klargøres, hvem aftagerne, af de der tager en tværfaglige Universitetsregi, er. Samtidig er SDU sammen med Danske Fysioterapeuter i gang med at udarbejde en kandidatuddannelsen i fysioterapi, som bliver en forskningsuddannelse forankret i det akademiske element. Fysioterapi udvikler sig og det er vigtigt at ny og dokumenteret viden bruges så mange steder i samfundet som muligt. Specialistordningen i Idrætsfysioterapi skal medvirke til at understøtte denne udvikling. Specialisten anerkendt af DF har et ansvar for at være med til at sprede sin viden og praktiske kompetence inden for sit specialeområde her idrætsfysioterapi. I 2009 blev 2 mere godkendt som specialister i Idrætsfysioterapi Dorte Nielsen og Rikke Beyer. De ønskes til lykke med deres nye titel og vi glæder os til at høre mere fra dem. FFI/UKU vil meget gerne anmode flest mulige om at søge om at blive specialist. Der er ansøgningsmulighed 2 gange årligt den. 5. april og d. 5. november. Overgangsordningen i forhold til at blive anerkendt som specialist er nu slut og fremover er der krav om, at man har gennemført en master eller kandidatuddannelse for at blive godkendt. Der arbejdes også videre i Specialist trådet med at se nærmere på Kliniske eksperter, og hvordan disse kan indgå i uddannelseshierarkiet. Mødeaktivitet, udvikling og uddannelse: UKU har afholdt 4 konfrontationsmøder og 1 fællesmøde med FFI s bestyrelse, samt 2 møder med UKU og de faste undervisere i FFI. Ud over dette har der været afholdt flere kortere møder i mindre grupper blandt andet møder med henblik på udvikling af enkelte kurser, eksamen og undervisningsmaterialer. Der arbejdes også en del med emner til Temadage. Desuden arbejder vi fortsat med udvikling af såvel dal A som del B kurserne. En væsentlig del af kommunikationen og udvalgsarbejdet mellem møderne foregår via mail. Det medvirker til hurtigere informationer, men også til øget arbejdspres, idet alle forventer hurtige tilbagemeldinger. Der har i 2009 ikke været afholdt møde mellem DIMS s uddannelsesudvalg (UU) og UKU med henblik på planlægning af fælles aktiviteter. Vi har forsøgt at få etableret et sådant møde, men det har ikke været muligt at finde en fælles dato. Vi har allerede nu planlagt fællesmøde i 2010, da det er vigtigt for at få fællesarrangementer i gang. Vi har i 2009 afholdt Eksamen Idrætsfysioterapi del A. Der var som udgangspunkt 27 tilmeldte, men desværre en del fra fald, så vi endte med at have 23 til eksamen og heraf bestod 17 ved første forsøg. Der afholdes reeksamen først i Til lykke til de nye eksaminerede fysioterapeuter. Der UKU årsberetning

3 er nu 118, der har bestået del A idrætsfysioterapieksamen. De kan findes på hjemmesiden angivet med navn, by og mailadresse. Eksaminanderne har været rigtig gode til at evaluere eksamensindhold og form. Det har medvirket til en stadig udvikling, så de passer til praksis og forhåbentlig er lettere at forstå. Vi mener nu eksamen har fundet en form som tilgodeser de aspekter, vi gerne vil have bedømt, hvilket også kan ses af evalueringerne fra eksamen i 2009 Eksamensretningslinjerne kan læses på hjemmesiden, hvor der også findes eksempler på eksamensspørgsmål. I 2009 lykkedes det os at få afviklet del B eksamen for første gang og 6 fysioterapeuter bestod denne eksamen og kan nu kalde sig Idrætsfysioterapeuter i FFI regi. Det var spændende emner de enkelte fysioterapeuter havde fordybet sig i, og vi håber flere af dem vil dele deres viden med øvrige medlemmer via Sportsmedicin eller hjemmesiden. Som udgangspunkt angives lige overordnet de emner der blev eksamineret i: Henning Langberg med emnet Evidensbaseret fysioterapeutisk behandling af den skadede sene med fokus på idræt Christian Olsen med emnet Pronationskontrol af foden under løb Niels Erichsen med emnet Skadesforebyggende træning til ungdomsfodboldspillere i X klub Morten Høgh med emnet Screening af elitegymnaster Flemming Enoch med emnet Vurdering af bevægekvalitet i ryggen reproducerbarhed af diagnostiske tests Mogens Dam med emnet Gleno-humeral indad rotation hos kvindelige håndboldspillere Til lykke til de nye eksaminerede idrætsfysioterapeuter. Del B eksamens ligger nu beskrevet på hjemmesiden og vil blive justeret i løbet af 2010 ud fra de erfaringer og evalueringer, der fremkom efter 1. gangs afvikling i I 2009 afholdt UKU et nyt kursus i del B Idrætsfysioterapi og Aerob og anaerob træning. Det blev i foråret afholdt primært med eksterne undervisere og det blev evalueret rigtigt godt. Med lidt justeringer med øget fokus på fysioterapi, blev det afhold på La santa i efteråret i sammenhæng med Styrketræning, hvilket fungerede rigtigt godt og relevansen for den daglige idrætsfysioterapeutiske praksis var stor. Se evt. artikel i Sportsmedicin n. 3/2009. Vi håber at flere medlemmer kan se be- UKU årsberetning

4 tydningen af dette kursus indhold i forbindelse med deres funktion som fysioterapeuter indenfor idrætsverdenen. Det er desværre stadig vanskeligt at få fyldt kurserne vedrørende Doping, Idrætspsykologi og kost/ernæring op. Kendskab til Antidoping og Doping er obligatorisk i forbindelse med vores medlemskab af IFSP og såvel idrætspsykologi som ernæring er ligeledes meget væsentlige områder at have med i sin rygsæk som Idrætsfysioterapeut. Vi fastholder derfor disse kurser som obligatoriske kurser til del B og håber de justeringer, vi foretager ud fra evalueringerne er med til at gøre dem mest mulig relevante for vores medlemmer, så de kan afholdes. Vi modtager gene gerne evalueringer til stadig forbedring af disse kurser Oversigt over kursusstrukturen del A og B se bilag 1. Kursusaktivitet: Kursusaktiviteten udvides langsomt men sikkert. Der har i 2009 været stigende efterspørgsel efter kurserne, og næsten alle opslåede kurser har været fuldt tegnede bortset fra Idrætspsykologi, kost og ernæring, vi håber de bliver fuld tegnede og afviklet i Antidoping kursus blev aflyst i foråret grundet for få tilmeldinger, men blev i stedet for gennemført i efteråret. Kursus Styrketræning og aerob - / anaerob træning planlagt i København blev aflyst, men gennemført på Lanzarote med stor tilfredshed hos kursisterne. Vi er lidt usikre på grunden til, at det er svært at samle tilstrækkeligt antal deltagere i DK. 1. Hjælp ser ud til at kunne samle flere kursister. Vi udbød 2 øst og 2 vest for Storebælt i Der blev gennemført 1 øst og 1 vest for Storebælt med i alt 44 kursister. Så vi udbyder på samme måde i kurser spredt rundt i landet, så flest mulige kan deltage. Vi havde i 2009 planlagt et kursus om Idrætsfysioterapi i praksis, - supervision og praksisøvning, da flere havde efterspurgt dette specielt med henblik på del A eksamen, men måtte aflyse på grund af meget få tilmeldinger. Vi forsøger at udbyde kurset igen i Sammen med DIMS/UU havde vi planlagt 3 fælleskurser: Løbekursus i Ålborg blev afviklet med 30 deltagere. Børn, træning og idræt blev afholdt med 20 deltagere. Kursus har absolut flertal af fysioterapeuter, men denne gang var der også en enkelt læge og et par kiropraktorer samt trænere, hvilket fungerer godt og giver mulighed for tværfagligt netværk. Kursus om idræt og træning med fokus på ældre havde 26 deltager, men heraf kun 1 læge, så det tværfaglige må siges at være sparsomt, men kursus blev evalueret rigtigt godt og gentages i I alt har vi således måttet aflyse 4 kurser i UKU regi Vi har til gengæld afviklet 3 ekstra kurser på grund af mange tilmeldinger til Introduktion, skulder og knæ kurserne. UKU årsberetning

5 Der blev i 2009 afholdt en temadag om Sene problematik med rigtig stor succes både i forhold til antal deltagere men ikke mindst i forhold til afvikling og indhold. Den store interesse for temadage fra medlemmerne vil vi prøve at følge op på i 2010 og vil forsøge at afholde 1-2 temadage med forskellige idrætsfysioterapeutiske og idrætsmedicinske emner. I alt blev i 2009 planlagt 33 kurser i FFI/UKU regi, heraf 3 kurser i samarbejde med DIMS, 1 kursus i samarbejde med DIMS og Team Danmark og 1 i samarbejde med Antidoping Danmark. I 2010 er der foreløbig planlagt 38 kurser heraf et nyt tiltag for at få samlet op på de fysioterapeuter, der har taget de gamle kurser og som fungerer meget aktivt indenfor idræts verdenen. Dette Brush up kursus er beskrevet på hjemmesiden og finder sted i uge 40 på Lanzarote. Fra 1. januar 2008 ændrede vi på tilmeldings- og afmeldingsprocedurerne til kurserne i FFI regi og vi har fortsat samme linje i Proceduren fungerer stadig godt og der har været langt færre sene afbud, så det har været muligt at fylde kurserne op, hvis der kom et afbud, da afbud kommer tidligere. Der har ikke været problemer med betaling, og de nye procedurer har lettet det administrative arbejde en hel del. Nogle enkelte har givet tilbagemelding om at skulle betale for at blive registreret som deltager og dermed betale tidligt for at være sikker på en plads. Det står dog stadig den enkelte helt frit for at afvente så længe som muligt med betaling, og dermed tage chancen for at der stadig er ledige pladser. Hensigten er at man tilmelder sig og betaler, når man ved man vil og kan deltage, så vi undgår afbud. Hvis man har ønske om at tage hele kursusrækken over 1 eller 2 år, kan man lave specielle aftaler vedrørende betaling med månedlige afdrag ved at kontakte kursusadministrator Vibeke Bechtold. Det gøres opmærksom på at medlemmer har fortrinsret til kursus deltagelse og ikke - medlemmer kan kun få en plads såfremt der 1 måned inden kursusafholdelsen stadig er ledige pladser. Det er også dyrere for ikke medlemmer at deltage på kurserne. Så alt i alt må det betragtes som en klar fordel at være medlem, såfremt man ønsker at deltage på aktiviteterne i FFI. Vi tager i vores planlægning højde for at kunne udbyde ekstra kurser, hvis nogle kurser viser sig at blive meget overbookede. Retningslinjer for tilmelding og afmelding kan ses på Udbudte FFI kurser i 2009: Del A kurser Introduktionskursus i København, Odense, Århus og på Lanzarote Skulder kursus i København x 2 og Horsens Hofte kursus i Odense og København UKU årsberetning

6 Knæ kursus i Horsens, 2 x København og på Lanzarote Fod kursus i København, Odense og på Lanzarote Albue / hånd kursus i Odense og København Tape kursus i Odense og København 1. hjælp 2 x Øst for Storebælt og 2 x vest for Storebælt Supervision og praksisøvning (aflyst) Del B kurser Idrætspsykologi og Ernæring i København (aflyst) Aerob - / anaerob træning i København Styrke træning og Aerob - / anaerob træning på Lanzarote og i København (aflyst) Træning og idræt i forhold til børn (UKU/UU/TD) Antidoping kursus i København (Antidoping dk/uku/uu) Kurser i samarbejde mellem DIMS/UU og FFI/UKU Løbe kursus Ældre, træning og idræt Børn, træning og idræt Temadag Tendinopati i København Kurserne bliver generelt meget positivt evalueret, og kursisterne er gode til at evaluere kurserne, så der er mulighed for at justere. Kursister/medlemmer er altid velkomne til at rette henvendelse, hvis de har lyst til at komme med ideer til kurser og temadage både i forhold til emner, indhold og afviklingen. FFI og UKU synes, det er spændende og udfordrende at sætte fokus på uddannelse indenfor idrætsfysioterapi og at lave kurser sammen med andre faggrupper. Vi har fast samarbejde med DIMS/UU og afholder fast et møde mellem de 2 foreningers uddannelsesudvalg i januar måned, hvor vi planlægger fælles aktiviteter. Vi vil også meget gerne øge vores samarbejde med nogle af de andre fagfora, som arbejder indenfor samme fysioterapiområder, som vi gør. Vi mener, det har været givende med de fællesmøder, vi har haft med Muskuloskeletal fysioterapi og Mekanisk Terapi og Diagnostik Vi kan supplere hinanden og få dybere indsigt i, hvordan vi arbejder og dermed være supplerende i forhold til både kursusvirksomhed og vores politiske interesser. UKU årsberetning

7 Afsluttende kommentarer: Tak for endnu et godt år med stor aktivitet, udvikling og iderigdom til alle, der har været involveret i FFI s Uddannelses og Kursus virksomhed. Vi er altid åbne overfor ideer, forslag, kritik eller roser fra medlemmerne. Det giver mulighed for at komme videre og ikke hænge fast i gammel tankevirksomhed. Vi synes, det er vigtigt, at der er en fortsat dialog mellem UKU og Fagforums medlemmer, så vi fælles kan arbejde for at profilere idrætsfysioterapien. Det gode og konstruktive samarbejde i UKU og den nære kontakt mellem UKU og underviserne samt mellem UKU og bestyrelsen giver god grobund for udvikling og er motiverende for arbejdet. Idealismen i UKU og undervisernes store entusiasme er medvirkende til, at udviklingen indenfor Idrætsfysioterapien til stadighed finder sted. Det skal da også lige bemærkes, at 2 af UKU s medlemmer (Bente Andersen og Vibeke Bechtold) sidder i Danske Fysioterapeuters udvalg for Professions udvikling. Dette kan ses som en cadeau til den profil og anerkendelse, som FFI s arbejde har også i Danske Fysioterapeuter. Tak for godt samarbejde og fortsat god arbejdslyst til alle. Kursusudvalget ved Vibeke Bechtold, formand og bestyrelsesmedlem UKU årsberetning

8 Bilag 1. Kursusstrukturen i F.F.I. Obligatoriske kurser del A Introduktionskursus Skulder Albue/ Hånd Hofte Knæ Fod Tape og 1. Hjælp EKSAMEN DEL A (10 ECTS inkl. eksamen) DEL B kursus (10 ECTS inkl. eksamen) Obligatoriske kurser 4,5 ECTS Træningsfysiologiske aspekter, biomekaniske analyser, styrketræning, aerob - og anaerob træning, forebyggelse, screening, tests o.l. i relation til Idrætsfysioterapi 0,75 ECTS Idrætspsykologi, coaching og kost/ernæring 0,75 ECTS Antidoping/doping Emner, hvoraf 1-2 kan vælges Træning og idræt til børn/unge Træning og idræt til ældre Handicap idræt Motion, træning, coaching Relevante emner i relation til Idrætsfysioterapi f. eks. MT kurser, dynamisk stabilitet, Fysisk aktivitet/motion o.l. Grenspecifikke Idrætskurser efter nærmere angivelse ved annoncering f. eks. fodbold, løb, atletik UKU årsberetning

SPORTSMEDICIN IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 DANSK DANSK. NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 DANSK DANSK. NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 ISSN 1397-4211 DANSK DANSK SPORTSMEDICIN ISSN 1397-4211 NR. 1, 14. årgang, JANUAR 2010 IDRÆTSMEDICINSK UDDANNELSE ABSTRACTS SCANDINAVIAN CONGRESS 2010 fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Et 10-årigt tilbageblik

Læs mere

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent.

En del af arbejdet er lagt ud i ad hoc grupper med ressourcepersoner for at gøre det mest muligt kompetent. Medlemssituationen Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2009 vokset med 65 medlemmer. Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1362, ved årets slutning 1427. 55 % er kvinder og 45 % er mænd.

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering

Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618 Evaluering af mild specialisering Indhold Evaluering mild specialisering år 2010-2011... 3 Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen

Evaluering af. Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune. Af Bent B. Andresen Evaluering af Kompetenceudvikling for skoleledere i Slagelse Kommune Af Bent B. Andresen April 2011 Indhold Forord... 3 Sammenfatning... 5 Del 1: E-læringsforløb... 8 Del 2: Skriveforløb... 16 2 Forord

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

Årsberetning 2009. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Årsberetning 2009 Specialeområde en definition med forpligtigelser Som fagforum er DFFMF repræsentant for det muskuloskeletale specialeområde. Internationalt under IFOMPT og dermed WCPT. DFFMF organiserer

Læs mere

Idrætsmedicinsk årskongres 2012 Torsdag d. 2. februar til lørdag d. 4. februar Hotel Comwell Kolding

Idrætsmedicinsk årskongres 2012 Torsdag d. 2. februar til lørdag d. 4. februar Hotel Comwell Kolding Idrætsmedicinsk årskongres 2012 Torsdag d. 2. februar til lørdag d. 4. februar Hotel Comwell Kolding Tema: Idræt gennem livet fagforum for idrætsfysioterapi Musculoskeletal ultralyd Detaljerede billeder

Læs mere

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009.

Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. Konklusion på evaluering for 1. og 2. semester ergoterapeutstuderende, 2009. specialbørnehave for børn med vidtgående handicap Konklusionen dækker perioden 2007/2008 for ergoterapeutstuderende i klinisk

Læs mere

NR. 1, 9. årgang, JANUAR 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN HANDICAPIDRÆT DANSK

NR. 1, 9. årgang, JANUAR 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN HANDICAPIDRÆT DANSK ISSN 1397-4211 NR. 1, 9. årgang, JANUAR 2005 SPORTSMEDICIN DANSK HANDICAPIDRÆT IDRÆTSMEDICINSK ÅRSKONGRES 2005 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen 100 m. på 11.16 sek. Det er tiden for den dobbelt

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001 Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2001 - Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt Kontaktudvalget til det frivillige sociale

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab

DBU Lolland-Falster. Beretninger. Konkurrence. Udvikling. Fællesskab DBU Lolland-Falster Beretninger Konkurrence. Udvikling. Fællesskab 2014 DBU Lolland-Falster årsberetning 2014 Det er midt i december og vi nærmer os årets afslutning. Et år, der igen har været præget af

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE

DANSK IDRÆTSMEDICINSK SELSKAB DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS. Dansk Idrætsmedicinsk Selskab DANISH ASSOCIATION OF SPORTS MEDICINE DIMS Dansk Idrætsmedicinsk Selskab Formandsberetning 2013-2014 DIMS DIMS har nu bestået i 56 år, og er fortsat et levende selskab med stor aktivitet. Der er 547 medlemmer (PLO 202, YL 91, FAS 165), her

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere