Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1"

Transkript

1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt betroede medarbejder på grundlag af opnåelsen af bestemte mål. Formålet med sådanne ordninger er at skabe sammenhæng mellem selskabets og lederens/den særligt betroede medarbejders indtjening ved at fremme bl.a. produktivitet, service og øge kundetilfredsheden. Provision anvendes inden for salgsorienterede områder, hvor der opstilles individuelle mål for lederen/den særligt betroede medarbejder, og hvor indfrielse af målene (normalt fra første enhed) indebærer udbetaling sideløbende med målenes indfrielse. Bonusløn kan anvendes på alle områder i selskabet, og kan vedrøre både individuelle mål og fælles mål. Indfrielse af målene indebærer udbetaling efter en konkret periodes afslutning, hvis præstationen ligger på et nærmere angivet niveau. Dækningsområde 1 Rammeaftalen gælder for ledere og særligt betroede medarbejdere omfattet af overenskomst mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S og Tele Danmark Forlag A/S og LTD.

2 2 Aftalekompetence mv. 2 Der indgås en konkret individuel aftale om provision og/eller bonusløn mellem selskabet og den enkelte leder/særligt betroede medarbejder. Den individuelle aftale mellem selskabet og lederen/den særligt betroede medarbejder er tidsbegrænset, normalt for 1 år. Opsigelse i særlige tilfælde 3 Hvis det grundlag, som den individuelle aftale bygger på, ændrer sig væsentligt i løbet af perioden for den individuelle aftale, kan selskabet med et varsel på 1 måned opsige provisions-/bonuslønsaftalen med henblik på, at selskabet og den enkelte indgår en ny tilpasset aftale. Talsmanden for LTD orienteres om en sådan opsigelse. Generelle regler 4 Aftaler mellem selskabet og lederen/den særligt betroede medarbejder, der indgås i henhold til rammeaftalen, skal opfylde de i rammeaftalen indeholdte regler og skal i øvrigt være i overensstemmelse med overenskomsten mellem Tele Danmark og LTD. Der skal sikres en høj etik vedrørende anvendelsen af data i forbindelse med indgåelse af de individuelle aftaler mellem selskabet og den enkelte leder/særligt betroede medarbejder. Den enkelte leder/særligt betroede medarbejder må ikke i relation til ansættelsesforholdet bedømmes alene ud fra registrerede data. Stk. 4 Stk. 5 Provision/bonusløn er ikke pensionsgivende og indgår ikke i beregning af rådighedsløn/ventepenge. For ledere/særligt betroede medarbejdere, der er i opsagt stilling eller overgår til anden stilling i Tele Danmark, beregnes optjent provision/bonusløn frem til fratrædelsestidspunktet. Provision/bonusløn optjent til fratrædelsestidspunktet anvises senest 2 måneder efter opgørelsestidspunktet. Provision/bonusløn udbetales som et gennemsnit under barselsorlov i henhold til overenskomstens 12. Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens 2a beregnes i forhold til den aktuelle løn og et gennemsnit af provision/bonusløn.

3 3 Stk. 6 Hvor der skal udbetales gennemsnitlig provision/bonusløn beregnes denne over en periode, der svarer til den individuelle aftales varighed, medmindre andet aftales. Regler om provision 5 Lederens/den særligt betroede medarbejders aktuelle løn aftales i forbindelse med indgåelse af en aftale om provision. Af hensyn til lederens/den særligt betroede medarbejders mulighed for at tilegne sig nødvendig viden, f.eks. produktviden mv., betales i en periode på højst 6 måneder til nyansatte en løn, der er højere end den aktuelle løn, som vedkommende vil få i forbindelsen med overgang til provision. Bestemmelsen kan fraviges ved aftale med den enkelte leder/særligt betroede medarbejder. Tilsvarende kan aftales i forbindelse med, at nuværende ledere/særligt betroede medarbejdere overgår på provision. Hvis det er aftalt, at provision udbetales aconto, skal der løbende foretages regulering af acontoprovisionen, således at der ikke ved acontoudbetaling anvises mere/mindre end provisionsindtjeningen tilsiger i forhold til aftalen med den enkelte leder/særligt betroede medarbejder. Størrelsen af en evt. acontoprovision fastsættes med det udgangspunkt, at lederen/den særligt betroede medarbejder så vidt muligt ikke skal tilbagebetale provision, dog max. 50% af den samlede mulige provision. Acontoprovision modregnes ved den endelige provisionsafregning. I tilfælde af opsigelse af ansættelsesforholdet fra enten lederens/den særligt betroede medarbejders eller selskabets side, kan en aftalt acontoprovision bringes til ophør før fratrædelsestidspunktet, og for meget udbetalt acontoprovision kan i nødvendigt omfang modregnes i den aktuelle løn. I sammenhæng med opsigelse af ansættelsesforholdet fra enten lederens/den særligt betroede medarbejders eller selskabets side, tages stilling til evt. udbetaling af gennemsnitsprovision i en evt. fritstillingsperiode. Stk. 4 Når der under lederens/den særligt betroede medarbejders ferie indgår provision, og hvis arbejdet tilrettelægges på den måde, at ferieafholdelse ikke påvirker den samlede provisionsindtægt, udbetales løn (dvs. aktuel løn + provision) under ferie og 1½% af indtægten, incl. provision, i det foregående optjeningsår. Når provisionsdelen reduceres som følge af ferieafholdelsen, ydes aktuel løn under ferie, 1½% særlig feriegodtgørelse af den aktuelle løn og 12½% af udbetalt provision. Stk. 5 Det skal fremgå af aftalen med den enkelte leder/særligt betroede medarbejder, i hvilket omfang der udbetales gennemsnitsprovision under fravær på grund af sygdom og andet fravær, hvorunder der udbetales løn.

4 4 Der udbetales dog ikke provision under en fraværsperiode, hvis varighed aftales i forbindelse med indgåelse af den individuelle aftale. Regler om bonusløn 6 Bonusløn er en løndel ud over den aktuelle løn. Lederens/den særligt betroede medarbejders aktuelle løn aftales i forbindelse med indgåelse af en aftale om bonusløn. Der ydes aktuel løn under ferie og 1½% særlig feriegodtgørelse af den aktuelle løn og bonusløn. Mindstekrav til de individuelle aftaler 7 Den individuelle aftale om provision- og/eller bonus mellem leder og leder/særligt betroet medarbejder skal mindst indeholde en præcisering af følgende: 1. Afregnings/udbetalingstermin(er) for provision/bonusløn, herunder om der udbetales acontoprovision, størrelsen heraf og evt. efterreguleringstidspunkter. 2. Grundlaget for beregning af provision/bonusløn, herunder en beskrivelse af de mål, der skal opnås. 3. Registrerings-/dokumentationsmåde for opnået provision/bonusløn. 4. Hvilke ydelser, produkter, leverancer mv., der indgår i forbindelse med beregning af provision/bonusløn og evt. hvilke der ikke indgår. 5. Aftalens tidsmæssige indhold. 6. Størrelsen af den aktuelle løn. 7. Hvornår lederen/den særligt betroede medarbejder overgår til provision/bonusløn. Samarbejde 8 Ved start af bonuslønaftaler i en enhed orienteres LTD om iværksættelsen. Hvis ledelsen eller en talsmand for LTD ønsker det, skal der i den enkelte enhed nedsættes et udvalg, der består af (en) repræsentant(er) for enhedens ledelse og for LTD. Lønudvalgets opgave er at drøfte principper for registrerings- og måleparametre og evt. drøfte og afklare problemer i forbindelse med iværksættelse og vedligeholdelse af provision/bonusløn. Indførelse og vedligeholdelse af provision/bonusløn sker i et samarbejde mellem ledelsen og ledere/særligt betroede medarbejdere.

5 5 Opsigelse, ikrafttrædelse mv. 9 Denne rammeaftale kan opsiges til bortfald af hver af parterne med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, dog ikke en 1. marts i et overenskomstfornyelsesår. Parterne er forpligtet til inden for en måned at optage forhandlinger med henblik på at indgå en evt. ny aftale. Indgåede individuelle aftaler berøres ikke af en opsigelse af denne aftale. Rammeaftalen har virkning fra den 1. januar 2001 og gælder for bonuslønsaftaler der indgås for København, den 23. november 2000 For Tele Danmark A/S Sign: Peer Schaumburg-Müller For Lederforeningen i Tele Danmark Sign: Bo Magnussen

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

assurandør overenskomst 2012

assurandør overenskomst 2012 assurandør overenskomst 2012 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 27 Gruppesikringsregulativ side 53 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 59 Feriekortordning

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56

Rammeoverenskomst side 4. Aftale om tjenestefrihed side 23. Protokollater og bilag side 29. Gruppesikringsregulativ side 56 Rammeoverenskomst side 4 Aftale om tjenestefrihed side 23 Protokollater og bilag side 29 Gruppesikringsregulativ side 56 Aftale om bidrag til uddannelsesformål side 62 Feriekortordning side 64 Regler for

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING

FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING FORMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK FORMANDS FORENING 2014 2014 4 2014 Formandsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk Formands Forening INDHOLDFORTEGNELSE: Overenskomsten...

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre

Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre Overenskomst for musikere i landsdelsorkestre KL Dansk Musiker Forbund Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Indholdsfortegnelse Overenskomst for musikere i landsdelsorkestrene Side 2

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære af 7. oktober 2011 Perst.nr. 051-11 PKAT 139 J.nr. 10-333/07-19 Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2011 Dataark PKAT med

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere