Referat fra Folehavens afdelingsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Folehavens afdelingsmøde"

Transkript

1 Referat fra Folehavens afdelingsmøde Afdeling Folehaven Mødedato: torsdag den 9. september 2010 kl Sted: Beboerlokalet Vinhaven 4 Fremmødte husstande: 64 af 976 lejemål Fra administrationen: Peter Kare, Annette Rasmussen (referent) Referat sendt ud den 20. September ) Velkomst: Afdelingsbestyrelsesformanden bød velkommen og var glad for det store fremmøde. Formanden orienterede om Folehave festivalen den 11. og , samt om åbent hus arrangementet i seniorbofællesskabet i Druehaven 39 og 41. Endvidere orienterede formanden om at der er etableret regnvandsopsamling fra hustagene i blokkene Der var mulighed for at besigtige anlægget søndag den Det opsamlede regnvand bliver brugt i vaskeriet. Da regnvand er blødt vand, sparer afdelingen ikke kun på vandregningen, men også på sæbemængden til glæde og gavn for miljøet. Efter denne indledning gik afdelingen over til den egentlige dagsorden. 2) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Susanne Storm Hansen som dirigent. Susanne Storm Hansen blev valgt uden modkandidat. 3) Fremlæggelse af beretning og godkendelse af beretningen for perioden siden sidste år. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at det ordinære afdelingsmøde var rettidigt indkaldt i henhold til boligforeningens vedtægter. Indkomne forslag var rettidigt omdelt. Dagsordenen blev læst op og godkendt af forsamlingen. Afdelingsbestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Villy Sørensen. Formanden lagde vægt på, at tryghed i boligområdet ligger bestyrelsen meget på sinde. Bestyrelsen er også godt klar over, at der er nogle udefrakommende unge mennesker, der benytter afdelingernes arealer til knallert- ræs. Politiet er orienteret, men politiet har svært

2 ved at fange de unge, da de også ræser rundt på stier og græsplæner. Afdelingsbestyrelsen samarbejder med politiet for at hindre yderligere kriminalitet og det skal da også bemærkes, at kriminaliteten i Folehaven er lille i forhold til andre steder. For at beboerne skal føle sig mere trygge i afdelingen, er der etableret ekstrabelysning i Kirsebærhaven, og bredere gangstier langs Folehaven. Ungdomsklubben er omdrejningspunktet for de unge og det er også en klub, der giver tryghed. Ungdomsklubben trænger til en renovering og afdelingen har også modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet. Afdelingsbestyrelsen har i 2009 bevilget et beløb på kr ,-. Pengene er brugt til at styrke klubbens arbejde i boligområdet. Afdelingen har en husorden, som beboerne har godkendt. I husorden kan beboerne orientere sig om, hvad der er tilladt i afdelingen. Det er dog en fordel, hvis beboerne opfører sig ordentligt. Eventuelle konflikter løses hurtige og bedre, hvis beboerne kan tale sammen. For nuværende bruger personalet på ejendomskontoret mange ressourcer på sager, der omhandler overtrædelser af gældende husorden. Hvis en beboer overtræder husordenen risikere vedkommen at få en skrivelse fra Boligforeningen 3B med et påbud om den skal overholdes. Sker det ikke overdrages sagen til Københavns Kommunes Beboerklagenævn og i sidste instans til Boligretten. Det er en dyr og langsommelig proces, så det er hurtigere og nemmere, hvis konflikter kan løses gennem dialog. Boligforeningen 3B har i henhold til den nye lovgivning ændret reglerne om medlemskab. Tidligere havde alle et medlemsbevis, men ønsker du fortsat at være medlem af Boligforeningen, skal du betale et beløb et årligt gebyr. Helhedsplanen i Folehaven fik bevilget 4 mio. kroner til øget aktivitet for de unge. Nu 1½ år efter er projektet stadig ikke gået i gang, hvilket bl.a. skyldes personaleproblemer. Nu er der ansat en ny leder for projektet, men hun har des- 2

3 værre været sygemeldt i en periode, men nu er meldingen, at en opstart er nært forestående. Maskinerne i afdelingens vaskeri er meget nedslidt og afdelingsbestyrelsen har nedsat et udvalg, der har været i dialog med 3 forskellige leverandører. Da det er en stor udgift at skifte alle maskiner, skal sagen sendes i udbud, da EF-regler om udbud skal overholdes. Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at der indkøbes 24 vaskemaskiner på 8 kg, det dækker afdelingens behov. Som det kan ses har afdelingen investeret i nye legepladser, der tilgodeser alle aldre. Naturlegepladsen overfor Frugthaven er ved at blive fjernet, da den desværre er i dårligt stand, at det ikke kan svare sig at reparere den. Til næste år vil der blive etableret en ny legeplads, der er udformet som et sørøverskib. Boldbanen overfor Vinhaven 17 har skabt stor aktivitet i dag- og aftentimerne. Afdelingsbestyrelsen har modtaget en del henvendelser fra de omkringboende, der er noget utilfredse med støjniveauet i aftentimerne. Afdelingsbestyrelsen arbejder på at finde en løsning, der kan regulere aktiviteterne om aftenen. Det kan evt. være et låsesystem, der bliver aktiveret på bestemte klokkeslæt. Dyrelegepladsen er under renovering. Der bliver bygget om, de små bygninger bliver frisket op med nye farver. Hobbyklubben er stadig meget velfungerende, den binder beboerne sammen i sociale netværk. F.eks. Juletræsfesten og Fastelavn skaber sammenhold på tværs af generationer. Det er dejlig, at beboerne bakker op om aktiviteterne. Er der interesse for flere sociale arrangementer - f.eks. en sommerfest eller et udvidet samarbejde med biblioteket? Henning Stærk Madsen, Folehaven 45 havde følgende bemærkninger til beretningen: Forbedring af trafiksikkerheden ved gangstier. Fodgængerfelter eller anden form for trafikchikane. 3

4 Forslag om at beboerne holder selvjustits, og kun vasker eget tøj på vaskeriet. Afdelingsbestyrelsen undersøger mulighederne for en forbedring af trafiksikkerheden. Det er ikke muligt at kontrollere om alle, der benytter vaskeriet, kun vasker eget tøj, men beboerne betaler for de maskiner de bruger. Beretningen blev sat til afstemning, og blev godkendt af de fremmødte ved håndsoprækning. Budgettet blev fremlagt af lokalinspektør Peter Kare, og viser en huslejestigningen på 2,8 %. Enkelte konti blev omtalt bl.a. Konto nr Nedlæggelse af supplementsrum. Kr ,- er til følgearbejder, der betales af afdelingen, når en af nabolejlighederne bliver lagt sammen med supplementsrummet. Konto nr Trappe males indvendig. Kr er afsat. Der males mellem 8 og 10 trapper om året. Konto nr Ungdomshuset Vinhaven 4. kr er afsat til forbedringer af lokalerne. Konto nr Opretning af flytteligheder. Der er afsat 1,4 mio. kr. Det er bekosteligt at genoprette flyttelejligheder. Flyttelejligheder, som ikke har været løbende istandsat gennem 50 år, trænger til en gennemgribende istandsættelse, og det er dyrt. Afdelingen har vedtaget, at beboerne har mulighed for en modernisering af køkken og bad. I forbindelse med moderniseringen bliver vandrør og faldstammer udskiftet. Det er en udgift som afdelingen betaler, så i budgetter er der ekstraordinært afsat et beløb på kr I budgetter er også afsat et beløb på kr til nye vaskemaskiner over de næste 3 år. Teilman, Urtehaven 53. Er det kun vaskemaskinerne, der bliver skiftet? Vaskemaskiner, tørretumblere og 2 ruller udskiftes. 4

5 Herefter blev budgettet sat til afstemning og de fremmødte godkendte budgettet ved håndsrækning. 4) Fremlæggelse af årsregnskab til orientering. Lokalinspektør Peter Kare fremlagde årsregnskabet for 2009 til orientering. Regnskabet viser et overskud på kr Regnskabet blev taget til efterretning, uden yderligere kommentarer. 5) Behandling af eventuelle indkomne forslag. 1. Indsendt af Iris Jønsson, Urtehaven 53, 2. tv.: Jeg vil gerne stille forslag om et kursus i at bruge en computer. Jeg tror, vi er flere ældre som har en bærbar, men ikke forstår at udnytte den rigtigt for eks. til netbank og lign. Ad 1 -afdelingsbestyrelsen arbejder videre med ideen. 2. Indsendt af Michael Orbuch: 1. Trafikken er blevet meget stigende. Jeg vil foreslå, at man laver afslutning af støjdæmpning ved Folehaven. 2. Jeg vil foreslå, at der kan laves mere tydelige markeringer/skiltning vedr. parkering, fodgængerovergange, hastighed i og omkring Folehavens område. Flere steder er der ikke gjort noget i det sidste 20 år, som ved parkeringspladser. 3. Hvorfor får alle opgange ikke en frisk gang maling en gang imellem? Foreslår, at man undersøger samtlige opgange før man går i gang med opgaver. 4. Lofter og vægge i de fleste garager er ved at falde fra hinanden. Der er ikke gjort noget siden Er der plads i budgettet? 5. Jeg foreslår, at 3B indfører regler omkring vedligeholdelse, affaldshåndtering m.m. for de heldige beboere med de små forhaver. 6. Jeg foreslår, at 3B s hovedkontor og Københavns Kommune skal tage mere hensyn omkring fordeling af lejemål, så vi ikke ender som Gellerup, Tingbjerg osv. (lige nu er vi godt på vej). 5

6 Ad 2 1. Afdelingsbestyrelsen har indgået et partnerskab med Kommune og Stat. Næste gang Folehaven skal asfalteres, bliver det med støjdæmpende asfalt. 2. Afdelingsbestyrelsen undersøger muligheden for øget skiltning, fodgængerfelter m.m. Endvidere vil ejendomskontoret, bede afdelingens malere om at udbedre gule streger på fortove og veje. 3. Mellem 8 og 10 opgange males hvert år. Det er der afsat midler til i budgettet. 4. Priser på vedligeholdelse af garager undersøges. Samtidig undersøges muligheden for at hæve huslejen for garager. 5. Afdelingen har et havereglement som udleveres til de beboere, der ønsker at etablere en have. 6. Der ligger en aftale med Københavns Kommune om hvem der anvises til afdelingens boliger. Endvidere har kommunen ansatte, der følger de beboere som har særlige behov for støtte eller hjælp. 3. Indsendt af Lene Thorsen, Vinhaven 41, st. tv.: Jeg vil gerne fremsætte forslag om tilladelse til at holde hund i afdelingen. Ad 3 - Forslaget blev nedstemt. 4. Indsendt af Christina Ann Walker, Druehaven 9, 2. th.: Undertegnede stiller ændringsforslag (tilføjelse) til Folehavens husorden under emnet Altaner: Tørring af tøj m.m. på altaner må absolut ikke være synligt fra gade eller græsplæne. Altankanten må ikke benyttes til udhængning af tøj, tæpper o.lign.. Ad 4 - Ændringsforslag til husorden blev vedtaget. 6

7 6) Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. Ib Nederskov Lygum er udtrådt af bestyrelsen og Bjarne Schlichting har som 1. suppleant overtaget hans plads i afdelingsbestyrelsen. På valg er: Dennis Wind, Dorte Ulla Jensen og Bjarne Schlichting. De blev valgt med akklamation. 7) Valg af 2 suppleanter. Valg af 2 suppleanter blev: 1. suppleant Mette Sundberg, Gl. Køge Landevej 132, st. tv blev genvalgt og 2. suppleant blev Henning Stevns Madsen, Folehaven 45, st.mf. 8) Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. Afdelingsbestyrelsen udpeger medlemmer og suppleanter. 9) Eventuelt Ingen ønskede ordet under punktet eventuelt. Villy Sørensen takkede for det store fremmøde, og derefter blev den officielle del af mødet afsluttet. 7

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 71 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 28. maj 2013 kl. 19.00 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13 Deltagere Fra afdelingen: 49 lejemål repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem, Ejvind Lilaa

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Afdeling 1-3047 Hedelyngen Mødedato/kl.: 25.09.2013 - kl. 19.00 Sted: Fælleslokalerne i afdelingen Deltagere: Per Bro, pkt. 2, Finn Karstrup og Poul Erik Ottosen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09.

6. Fremlæggelse og godkendelse af afdelingernes budget for det kommende regnskab (budget 2011/2012 for perioden 1.10.2011-30.09. Referat af Skoleparkens afdelings/budgetmøde 18. maj 2011. Kl. 18.30 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af selskabets beretning 5. aflæggelse

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere