Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr Alm Brand LIV & PENSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Livs- og pensionsforsikring. Nr. 5169. Alm Brand LIV & PENSION"

Transkript

1 Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk Alm.Afsenderfelt_Tekst Side 1 af 10 Betingelser Nr. 5169

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter. Afsnit 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikringsaftalen 3 2. Oplysninger ved forsikringsaftalens afslutning 3 3. Forsikringsaftalens indgåelse, ikrafttræden og udløb 3 4. Præmiebetaling 3 5. Dækning ved død 4 6 Dækning ved nedsættelse af erhvervsevne 4 7. Dækning ved fareforøgelse 4 8. Udbetaling af forsikringsbeløb 4 9. Præmiefri forsikring Tilbagekøb Ændring Lån Andre dispositioner Reguleringsaftale Bonus Ankenævn og yderligere oplysninger 5-6 Afsnit 2. Regulativ for præmiefritagelse og invaliditetsydelser 16. Anmeldelse af nedsættelse af erhvervsevnen Hvornår anses erhvervsevnen for nedsat? Invalideydelsens og/eller præmiefritagelsens ikrafttræden og ophør 7-8 Fortrydelsesret ved nytegning Fortrydelsesret ved nytegning 9 Fortrydelsesblanket 10

3 Afsnit 1: Fællesbestemmelser Side 3 af 10 Fortrydelsesret ved nytegning Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har forsikringstageren fortrydelsesret. Se side Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen består af: en begæring eller accepteret dækningsforslag en dækningsoversigt, samt et sæt forsikringsbetingelser Når forsikringsaftalen er indgået, udleverer selskabet de betingelser, som gælder for forsikringsaftalen. Endvidere udstedes en dækningsoversigt. For samme forsikring kan der udstedes flere dækningsoversigter. Forsikringsaftalelovens 113 og 114 vedrørende livsforsikringsaftalers omsættelighed (negotiabilitet) finder ikke anvendelse på forsikringsaftalen. Dækningsoversigten er derfor ikke et værdipapir, og besiddelse af dækningsoversigten medfører ikke nogen rettigheder mod selskabet. 2. Oplysninger ved forsikringsaftalens afslutning Forsikringsaftalen indgås på grundlag af de ved tegningen modtagne skriftlige oplysninger. Dersom disse oplysninger ikke er rigtige eller fuldstændige, kan forsikringen nedsættes eller bortfalde efter Forsikringsaftalelovens regler. Tilsværende regler gælder ved genoptagelse af præmiebetalingen, forhøjelse og andre ændringer af forsikringen. 3. Forsikringsaftalens indgåelse, ikrafttræden og udløb Selskabet afgør, om forsikringen kan antages. Hvis forsikringen kan antages, udsteder selskabet en dækningsoversigt på de aftalte vilkår. Såfremt selskabet ikke kan antage forsikringen på normale vilkår, men på andre vilkår, udsteder selskabet en dækningsoversigt på disse vilkår. Selskabets dækningsansvar træder i kraft kl den dag, hvor selskabet har fastsat antagelsesvilkårene, eller på et eventuelt senere aftalt tidspunkt. Såfremt selskabet genforsikrer en del af sin risiko, begynder dækningsansvaret for denne del først, når genforsikringsselskabet har accepteret forsikringen. Reglerne for forsikringens ikrafttræden gælder også ved genoptagelse af præmiebetalingen efter forsikringens ophør på grund af præmierestance, forhøjelse og andre ændringer af forsikringen. Forsikringen udløber på den på dækningsoversigten anførte dato kl Præmiebetalingen Første præmie forfalder til betaling, når forsikringsaftalen er afsluttet, og senere præmier forfalder til betaling på de forfaldsdage, der er anført i dækningsoversigten. Betales første præmie ikke senest på den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdato, ophører selskabets ansvar. Betales de efterfølgende præmier ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdato, fremsendes en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at den hidtidige forsikringsdækning ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdato. Derefter omskrives forsikringen til præmiefri forsikring (fripolice), hvis muligt.

4 Afsnit 1: Fællesbestemmelser Side 4 af 10 Præmie betales, såfremt forsikrede er i live på forfaldsdagen. For eventuel delperiode betales forholdsmæssigt. For alle indbetalinger sker forrentning fra indbetalingens modtagelse iht. selskabets til enhver tid gældende og til Finanstilsynet anmeldte bonusregulativ. Ved fremsendelse af erindringsskrivelser for udebleven betaling er selskabet berettiget til at beregne rykkergebyr, som modregnes i forsikringens bonustildeling. 5. Dækning ved død Ved forsikredes død udbetales den aktuelle dækning. Dersom den forsikrede begår selvmord eller dør som følge af selvmordsforsøg, skal forsikringen dog have været uafbrudt i kraft i mindst 1 år umiddelbart inden selvmordet/selvmordsforsøget, for at der udbetales nogen dødsfaldsdækning. Ved fareforøgelse gælder punkt Dækning ved nedsættelse af erhvervsevnen Ved forsikredes nedsættelse af erhvervsevnen ydes dækning i henhold til Afsnit 2. Regulativ for præmiefritagelse og invaliditetsydelser. Ved fareforøgelse gælder punkt Dækning ved fareforøgelse Indtil forsikringen har været i kraft uafbrudt i 1 år, omfatter forsikringsdækningen ikke dødsfald eller nedsættelse af erhvervsevnen som følge af: 7.1 Fast ophold i eller rejser til områder uden for Danmark, hvor risikoen er forøget på grund af krig, krigslignende tilstand, herunder borgerkrig, eller epidemier eller andre omstændigheder, der i risikomæssig henseende kan sidestilles hermed. 7.2 Deltagelse i flyvning (ud over som passager i offentlig lufttrafik), drageflyvning, faldskærmsudspring, motorsport, racerbådsløb, hestesport, bjergbestigning, dykning med dykker- eller frømandsudstyr eller anden risikobetonet sport. 7.3 Enhver sportsudøvelse, der sker på professionel eller halvprofessionel basis. De nævnte tilfælde kan eventuelt dækkes efter skriftlig aftale med selskabet. Aftalen kan omfatte betaling af en tillægspræmie. Opstår der krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, opkræves tillægspræmie eller bestemmelser anmeldt til Finanstilsynet. Forudsat forsikringen har bestået uafbrudt i de sidste 6 måneder før krigstilstandens indtræden, omfatter forsikringsdækningen dødsfald og/eller nedsættelse af erhvervsevnen som følge af krigstjeneste inden for det danske forsvar eller efter den danske regerings ordre. Deltagelse i anden krigstjeneste end overfor nævnte er aldrig omfattet af forsikringsdækningen, ligesom dækningen ikke omfatter deltagelse i oprør, borgerlige uroligheder eller forbrydelse. 8. Udbetaling af forsikringsbeløb Ved enhver udbetaling må den berettigede fremskaffe de nødvendige bevisligheder og oplysninger, som selskabet måtte ønske.

5 Afsnit 1: Fællesbestemmelser Side 5 af Præmiefri forsikring Standses præmiebetalingen før det aftalte tidspunkt, og har forsikringen opnået tilbagekøbsværdi, omskrives den til en fripolice (præmiefri forsikring) med nedsatte forsikringsdækninger. Fripolicen beregnes efter det til enhver tid gældende og til Finanstilsynet anmeldte regulativ for beregning af tilbagekøbsværdi og præmiefri forsikring. Såfremt fripolicen ikke kan blive på et af selskabet fastsat mindstebeløb, er selskabet berettiget til i stedet at udbetale tilbagekøbsværdien. Selskabet kan fastsætte øvrige vilkår for fripolicen. 10. Tilbagekøb Kan forsikringen tilbagekøbes, vil forsikringstageren efter skriftlig anmodning kunne få udbetalt tilbagekøbsværdien. Tilbagekøbsværdien beregnes efter det til enhver tid gældende og til Finanstilsynet anmeldte regulativ for beregning af tilbagekøbsværdi og præmiefri forsikring. 11. Ændring Ved enhver ændring af forsikringsforholdet fastsætter selskabet vilkårene herfor. 12. Lån Mod pant i forsikringen kan selskabet for opsparingsforsikringer yde lån inden for forsikringens tilbagekøbsværdi, dog aldrig ud over dødsfaldsdækningen. Selskabet fastsætter en minimumsstørrelse for lån. Forsikringen kan tidligst belånes 1 år efter tegningen. Den del af forsikringens tilbagekøbsværdi, der hidrører fra et indskud, kan tidligst belånes 1 år efter, at indskuddet er betalt. For lånet svares en rente, der betales halvårligt forud. Rentens størrelse og de øvrige lånevilkår fastsættes af selskabet. 13. Andre dispositioner Pantsætning og overdragelse af rettigheder efter forsikringsaftalen eller andre dispositioner i øvrigt skal ske ved skriftlig meddelelse til selskabet for at kunne gøres gældende mod selskabet. 14. Reguleringsaftale For forsikringer, der er tegnet med reguleringsaftale, sker reguleringerne som anført i dækningsoversigten. Ved pristalsregulering finder reguleringen sted ved første forfald i året på grundlag af stigningen i nettoprisindekset for juli måned i de to forgående kalenderår. Regulering af forsikringen sker på det til Finanstilsynet på reguleringstidspunktet anmeldte grundlag. Regulering af forsikringen bortfalder, når præmiebetalingen ophører. Skyldes ophør i præmiebetalingen, at der er bevilget præmiefritagelse som følge af nedsættelse af erhvervsevnen, reguleres forsikringen dog i op til 3 år. Der sker dog ingen regulering af en invaliderente under udbetaling. Regulering af forsikringen sker uden afgivelse af nye helbredsoplysninger, med mindre stigningen i risikodækningen inden for et år er mere end 25 %. 15. Bonus Forsikringen deltager i selskabets bonusfordeling i henhold til det til enhver tid gældende og til Finanstilsynet anmeldte bonusregulativ.

6 Afsnit 1: Fællesbestemmelser Side 6 af 10 Ankenævn og yderligere oplysninger Alm. Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos Alm. Brand. - almbrand.dk Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon: (mellem kl og 13.00) Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K Telefon: forbrugerraadet.dk Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup Telefon: (mellem kl og 15.00) forsikringogpension.dk Der kan fås yderligere oplysninger hos ovennævnte, herunder på disse hjemmesider.

7 Afsnit 2: Regulativ for præmiefritagelse og invaliditetsydelser Side 7 af 10 Såfremt forsikringen er oprettet med ret til udbetaling ved nedsættelse af erhvervsevnen og/eller præmiefritagelse, gælder følgende regler: 16. Anmeldelse af nedsættelse af erhvervseven Anmeldelse af nedsættelse af erhvervsevnen sker på særlige blanketter, der fås ved henvendelse til selskabet. Der skal udfyldes en personlig erklæring af forsikrede og en attest af den behandlende læge. Selskabet kan til enhver tid forlange de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige, herunder oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet forsikrede. Selskabet er endvidere berettiget til at lade den forsikrede undersøge af en af selskabet valgt læge. Forsikrede er forpligtet til at underkaste sig lægebehandling og følge lægens forskrifter. Ved anmeldelse af nedsættelse af erhvervsevnen anses forsikringsbegivenheden at være det tidspunkt, hvor erhvervsevnen er nedsat som anført i punkt 17. På grundlag af de modtagne oplysninger foretager selskabet en afgørelse af, hvorvidt erhvervsevnen anses for nedsat som anført i punkt Hvornår anses erhvervsevnen for nedsat? Erhvervsevnen anses for nedsat, hvis forsikredes evne til at erhverve indkomst ved personlig arbejdsindsats på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, uden at det skyldes forsæt, nedsættes til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne. Nedsættelse af erhvervsevnen, der berettiger til udbetaling af invaliderente og/eller præmiefritagelse, foreligger, når den forsikrede ved personlig arbejdsindsats ikke længere vurderes at være i stand til bedømt under hensyn til hans nuværende tilstand, uddannelse og tidligere virksomhed at tjene mere end 1/3 af, hvad der i samme egn er sædvanligt for fuldt arbejdsdygtige personer med lignenede uddannelse og alder. Ved vurderingen af forsikredes indkomstmuligheder ved personlig arbejdsindsats tages der ikke hensyn til situationen på arbejdsmarkedet eller anden konjukturpåvirkning, f.eks. arbejdsløshed. Evt. indkomst eller mulige indkomster fra fleksjob herunder ledighedsydelse eller andre støttende beskæftigelsesordninger på det almindelige arbejdsmarked anses som indkomst (incl. evt. tilskud) opnået ved personlg arbejdsindsats. Udbetaling af invalidesum forudsætter, at nedsættelse af den forsikredes erhvervsevne til 1/3 eller derunder skønnes at være af varig karakter. Det skal derfor være overvejende sandsynligt, at erhvervsevnen trods lægelig behandling, omskoling, optræning eller uddannelse er og fortsat må anses for at være nedsat til 1/3 eller derunder. 18. Invalideydelsens og/eller præmiefritagelsens ikrafttræden og ophør Udbetaling af invalideydelse og/eller præmiefritagelse får virkning fra den dag, nedsættelsen af erhvervsevnen har varet uafbrudt i 3 måneder. En invalidesum kan tidligst udbetales 1 år efter, at erhvervsevnen er nedsat til 1/3, dog tidligst 3 måneder efter anmeldelsesdatoen. Det er en betingelse for udbetaling, at nedsættelsen af erhvervsevnen har varet uafbrudt i 1 år, og at forsikrede er i live 1 år efter erhvervsevnenedsættelsen. Anses arbejdsudygtigheden som længere varende eller varig, og har forsikredes tilstand stabiliseret sig i et sådant omfang, at den fremtidige erhvervsevne kan vurderes, foretages en vurdering af forsikredes generelle erhvervsevne, herunder en vurdering af, hvorvidt forsikrede anses for egnet til revalidering/ omskoling. Hvis forsikrede anses for egnet til revalidering/omskoling, der forventes at sætte forsikrede i stand til at opretholde erhvervsindkomst, anses forsikredes erhvervsevne ikke for nedsat til 1/3 eller derunder. Hel eller delvis udbetaling af invalideydelse og/eller præmiefritagelse kan dog eventuelt ske efter nærmere aftale med selskabet for revaliderings/omskolingsperioden eller en del af perioden.

8 Afsnit 2: Regulativ for præmiefritagelse og invaliditetsydelser Side 8 af 10 Den omstændighed, at der tilkendes offentlig førtidspension, giver ikke i sig selv ret til invalideydelse. Genvindes erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningen for ydelserne ikke er til stede, genoptages præmiebetalingen, og en påbegyndt udbetaling af invaliderente ophører. Udbetaling af invaliderente og/eller præmiefritagelse ophører altid ved forsikringstidens udløb eller forsikredes død.

9 Fortrydelse Side 9 af 10 Fortrydelsesret ved nytegning Efter Forsikringsaftalelovens 34 i. kan en indgået forsikringsaftale fortrydes. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren har fået meddelelse om, at aftalen er indgået. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren på skrift (f.eks. på papir eller som mail) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis man f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks. onsdag den 3., er fortrydelsesfristen til og med onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks. er givet underretning om aftalens indgåelse mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt pr. brev eller elektronisk post underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares. Meddelelse om fortrydelse af forsikringsaftalen skal gives til Alm. Brand.

10 Fortrydelse Side 10 af 10 Fortrydelsesblanket Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Aftalen af: Dag Måned År Der henvises til forsikringsnummer Forsikringsnummer Årsag til fortrydelse Forsikringstager Navn Adresse Postnr. By Underskrift Dato/år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm. Brand Pension, Midtermolen 7, 2100 København Ø

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PRÆMIEFRITAGELSESFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1 Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Forsikringen kan kun tegnes i tilknytning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SUNDHEDSSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere