Entreprenørgarantiens ophør ved selvstændig forældelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørgarantiens ophør ved selvstændig forældelse"

Transkript

1 TBB Entrepriseret Kaution og garanti 9 - Pengevæsen m.v Entreprenørgarantiens ophør ved selvstændig forældelse I krisetider med bl.a. entreprenørkonkurser er der større fokus på entreprenørgarantier. Forældelse bliver ofte fremført som indsigelse fra garanten/konkursboet for at forhindre udbetaling på entreprenørgarantien. I denne artikel undersøges det, hvornår en entreprenørgaranti i henhold til AB 92 (eller ABT 93) ophører som følge af forældelse. Der peges på nogle tilfælde, hvor bygherren skal være særlig påpasselig for at undgå forældelse af garantifordringen. Af specialistadvokat Pedram Moghaddam og advokatfuldmægtig Jonatan Hjortdal, begge Bech-Bruun 1. Indledende om entreprenørgarantier Entreprenøren skal, medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, stille sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser over for bygherren, jf. AB 92/ABT 93 6, stk. 1. Garantien benævnes ofte»arbejdsgaranti«eller»entreprenørgaranti«.(1) Garantien dækker ved entreprenørens misligholdelse af entreprisekontrakten, eksempelvis for fejl og mangler ved det udførte arbejde.(2) Entreprenørgarantien, der sædvanligvis stilles af en bank eller en garanti- eller kreditforsikringsvirksomhed, ophører først 5 år efter, at entreprisen er blevet afleveret til bygherren, medmindre denne forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler, jf. AB 92/ABT 93 6, stk. 5. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til entreprenørgarantien, skal det skriftligt og samtidig meddeles til entreprenøren og garanten med»nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb«. Denne formulering er central for afgørelse af spørgsmålet om, hvornår entreprenørgarantien ophører på grund af forældelse. En entreprenørgaranti efter AB 92/ABT 93 6 kan karakteriseres som et garantitilsagn. Herved forstås et tilsagn fra garanten om at dække den økonomiske risiko, som bygherren har ved at kontrahere med entreprenøren.(3) Entreprenørgarantien er en opfyldelsesgaranti. Ved etablering af en entreprenørgaranti opstår der et solidarisk skyldforhold, hvor garanten har påtaget sig at hæfte for, at realydelsen (entreprisen) bliver præsteret rettidigt og mangelfrit. En sådan hæftelse betegnes ofte som en»garanti«i stedet for en»kaution«.(4) Som det imidlertid også er karakteristisk for kautioner, hæfter garanten og entreprenøren ikke på lige fod i henhold til entreprenørgarantien. Garantens forpligtelse er ikke en selvstændig forpligtelse.(5) Garantens forpligtelse udløses derimod i princippet først, når entreprenøren har misligholdt sine forpligtelser efter entreprisekontrakten.(6) Garantiens subsidiære karakter medfører efter vores opfattelse, at en entreprenørgaranti efter AB 92/ABT 93 retligt kan anses for at være en kautionserklæring.(7) Entreprenørgarantier er i udgangspunktet ulovregulerede ligesom kautioner.(8) Entreprenørgarantiens ordlyd, AB 92/ABT 93 6 samt voldgifts- og retspraksis er således af central betydning ved vurderingen af de juridiske problemstillinger, som opstår under entreprenørgarantien, herunder spørgsmålet om, hvornår fordringen iht. en entreprenørgaranti forældes. Meget taler for, at de kautionsretlige principper kan anvendes på entreprenørgarantier, men dette er dog ikke fuldstændigt afklaret.(9) Da AB 92/ABT 93 i udgangspunktet er fravigelige, kan parterne konkret have aftalt en garantistillelse, som helt eller delvist afviger fra AB 92/ABT Denne artikel tager dog udelukkende udgangspunkt i entreprenørgarantier stillet i henhold til AB 92/ABT Accessorisk ophør Det er fast antaget i den kautionsretlige teori,(10) at kautionistens forpligtelse bortfalder, hvis kravet mod hovedskyldneren ophører ved forældelse eller passivitet. Denne regel om accessorisk ophør er ikke reguleret i forældelsesloven(11) (herefter benævnt»fol«).(12) Reglen om accessorisk ophør betyder i relation til entreprenørgarantier efter AB 92/ABT 6, at hvis bygherrens krav mod entreprenøren forældes, ophører garantifordringen ligeledes, hvorfor bygherren således har fortabt muligheden for at få dækket sit økonomiske tab under entreprenørgarantien. Baggrunden for accessorisk ophør er, at formålet med en kaution er at sikre mod en hovedskyldners insolvens og dermed ikke mod hovedfordringens bortfald ved fx forældelse, som er en ophørsgrund, som kreditor selv er i stand til at afværge.(13) Når man samtidig lægger vægt på entreprenørgarantiens subsidiære karakter,(14) må det antages, at reglen om accessorisk ophør af garantifordringen ligeledes kan anvendes i tilfælde, hvor hovedfordringen ophører på grund af manglende reklamation eller passivitet.(15) Garantifordringen i henhold til AB 92/ABT 6 ophører derfor på tilsvarende måde som ved forældelse, hvis bygherrens fordring mod entreprenøren ophører som følge af passivitet eller manglende reklamation. 3. Selvstændigt ophør af garantifordringen ved forældelse 3.1 Garantifordringens forældelsesperiode Uden at det formentlig i praksis har særlig bevågenhed, skal bygherren være opmærksom på, at en entreprenørgaranti kan forældes særskilt på samme måde som andre solidariske og accessoriske fordringer i form af kaution, jf. FOL 11 forudsætningsvis og betænkning nr. 1460/2005, hvoraf fremgår:»[ ] Kautionsforpligtelsen og hovedmandens forpligtelse forældes hver for sig, hvilket er ensbetydende med, at forældelse kan indtræde på forskellige tidspunkter.[ ].«(16) Når en fordring er sikret ved kaution, bestemmes forældelsesfristen over for kautionisten efter de regler, der gælder for forældelse af fordringen mod hovedskyldneren, jf. FOL 11. Hovedfordringen i et entrepriseforhold er undergivet en 3-årig forældelsesfrist, jf. FOL 3, stk. 1. Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 Dette betyder, at garantifordringen efter AB 92/ABT 93 6 også er undergivet en selvstændig 3-årig forældelsesperiode, jf. FOL 11, jf. 3, stk. 1.(17) 3.2 Begyndelsestidspunktet for garantifordringens selvstændige forældelse Spørgsmålet er herefter, hvornår den 3-årige forældelsesperiode begynder at løbe. Begyndelsestidspunktet for garantifordringens forældelsesperiode hænger nøje sammen med forfaldstidspunktet for garantiforpligtelsen, dvs. det tidligste tidspunkt, hvor bygherren kunne kræve garantiforpligtelsen opfyldt, jf. FOL 2, stk. 1.(18) Forfaldstidspunktet for garantifordringen afhænger af entreprenørgarantiens form og vilkår.(19) I forbindelse med revisionen af AB 72 var der forskellige ønsker fra bygherrer og entreprenører til kautionsformen. Fra bygherreside fremsatte man ønske om entreprenørgarantier på anfordring, mens man fra entreprenørside fandt dette betænkeligt, da en sådan sikkerhedsstillelse kunne blive misbrugt.(20) De forskellige ønsker fra henholdsvis bygherrer og entreprenører medførte den nuværende retstilstand. Entreprenørgarantien må betegnes som en garanti, der er stillet på anfordringsvilkår, men med den væsentlige tilføjelse at entreprenøren kan forhindre udbetaling på entreprenørgarantien ved at starte en 46-procedure via Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. AB 92/ABT entreprenørgarantien kan dermed betegnes som en»betinget anfordringsgaranti«.(21) At entreprenørgarantien er stillet på anfordringsvilkår, fremgår da også af AB92 6, stk. 7, og ABT 6, stk. 6, som foreskriver:»hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb.«tidspunktet, hvor bygherren er i stand til nøje at angive arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb, udgør således entreprenørgarantiens forfaldstidspunkt og samtidig begyndelsestidspunktet for den 3-årige forældelsesperiode. Bygherren skal således holde sig for øje, at den 3-årige forældelsesperiode i forhold til entreprenørgarantien kan løbe, mens bygherren sideløbende bruger sine ressourcer, fokus på møder og drøftelser med entreprenøren om eksempelvis et mangelkrav. 3.3 Kravet om»nøje angivelse af art og omfang af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb«det kan være vanskeligt nærmere at fastlægge, hvad der ligger i kravet»nøje angivelse af art og omfang af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb«, og dette volder da også ofte garanten problemer ved modtagelse af en udbetalingsanmodning fra garantimodtageren. Med nedenstående afgørelser og kendelser søges udbetalingsbetingelserne nærmere afgrænset KfE VBA I KfE VBA(22) havde en underentreprenør stillet sikkerhed over for hovedentreprenøren i forbindelse med udførelsen af en entreprise. Underentreprenøren gik konkurs, inden entreprisen var færdiggjort. Hovedentreprenøren anmodede den 2. januar 1989 garanten om udbetaling af garantibeløbet. Hovedentreprenøren anførte i sin udbetalingsanmodning:»vi skal af den af U stillede anfordringsgaranti, [ ] , udbede os tilsendt ,43 til dækning af uerholdeligt tilgodehavende ved entrepriseopgørelsen. [ ]«Garanten nægtede udbetaling. Hovedentreprenøren skrev herefter til garanten den 18. januar 1989 og anførte:»i fortsættelse af min skrivelse af 16. ds. skal jeg meddele, at min klient gør gældende, at der er yderligere mangler forbundet med udførelsen, hvorfor det vil være nødvendigt at hæve det fulde garantibeløb. Jeg beder dem i denne anledning se bort fra den i min skrivelse af 16 ds. indeholdte opgørelse og i stedet tilstille mig følgende: Hovedstol Takstmæssigt inkassohonorar I alt , , ,00«Garanten afviste stadigvæk udbetalingsanmodningen, og hovedentreprenøren anlagde derfor voldgiftssag den 7. februar I forbindelse med sagen udfærdigede hovedentreprenøren en entrepriseopgørelse, der opgjorde hovedentreprenørens krav. Opgørelsen blev specificeret i forskellige poster, således at det var helt klart, hvordan kravet var sammensat. Opgørelsen blev sendt til garanten den 14. marts Specifikationen af 14. marts 1989 var ifølge Voldgiftsretten fyldestgørende, hvorimod specifikationerne (eller mangel på samme) i anmodningerne inden den 14. marts 1989 ikke opfyldte udbetalingsbetingelserne. Voldgiftsrettens afgørelse skal ses i lyset af, at der i de første udbetalingsanmodninger blot blev anført et udbetalingsbeløb KfE VBA I KfE VBA(23) krævede bygherren udbetaling under en entreprenørgaranti under anbringende af, at der var mangler ved det udførte arbejde. Bygherrens anmodning blev dokumenteret via en lang række bilag, herunder arkitektbeskrivelser, udgiftsoversigter samt ingeniør- og arkitektredegørelser. Garanten nægtede dog udbetaling under garantien blandt andet under henvisning til, at den fremlagte dokumentation var utilstrækkelig. Bygherren anlagde voldgiftssag den 19. juli Voldgiftsretten udtalte:»klageren har udover diverse lister over fejl og mangler fremsendt et omfattende dokumentationsmateriale til indklagede, herunder arkitektbeskrivelse vedrørende renoveringsarbejder (bilag 10), ingeniør I s beskrivelse af ændringsarbejder vedrørende ventilations- og VVS-installationer (bilag 37), oversigt over udgifter til udbedring fordelt på de forskellige entrepriser (bilag 12), tilbudslister fra entreprenørerne (bilag 18) samt efter indklagedes anmodning redegørelse af 7. februar 1994 fra arkitekt A (bilag 27) og redegørelse af 3. marts 1994 fra ingeniør I (bilag 28). På denne baggrund finder voldgiftsretten, at klageren har sandsynliggjort, at det lidte tab ved udbedring af mangler ved byggeriet mindst andrager det beløb, som entreprisegarantien lyder på.«det fremgår videre, at:»voldgiftsretten finder, at indklagede senest ved modtagelse af arkitekt A s redegørelse af 7. februar 1994 (bilag 27) har været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af garantiudbetalingen.«afgørelsen er ikke overraskende, navnlig fordi bygherrens dokumentation var så omfattende. Voldgiftsretten afviser ikke, at bygherren måske allerede havde forsynet garanten med tilstrækkelige oplysninger inden fremsendelse af arkitektredegørelsen, men udtaler at redegørelsen fjerner al tvivl om, hvornår der senest forelå tilstrækkelige oplysninger. Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 3.3.3 UfR Ø I UfR Ø havde en entreprenør stillet en arbejdsgaranti over for bygherren. Bygherren krævede den 17. juli 2000 udbetaling under garantien under henvisning til, at entreprenøren var gået i betalingsstandsning. Garanten nægtede at udbetale. Den 24. august 2000 krævede bygherren på ny udbetaling under garantien. Bygherren anførte, at:»samlede udgifter og omkostninger der skyldes TCS ApS misligholdelse af kontrakten beløber sig til ikke under ,00 eksl. moms.«garanten nægtede fortsat udbetaling under arbejdsgarantien. Entreprisesum: Udbetalt Udgifter til færdiggørelseaf entreprisen Krav fra øvrige håndværker, Gener, overarbejder m.v. Udgifter i forb. med for sen aflevering af byggeriet ca. 2 mdr. Samlede udgifter og omkostninger der skyldes TCS ApS misligholdelse af kontrakten beløber sig til ikke under ,00 ekskl. moms.«da der fortsat ikke skete udbetaling, krævede bygherren den 17. november 2000 udbetaling med henvisning til, at man havde fået foretaget en stadeopgørelse den 10. juli 2000, som garanten kunne rekvirere, ligesom man vedlagde en faktura for færdiggørelse af entreprisen.(24) Landsrettens flertal udtalte:»i sin skrivelse af 3. oktober 2000 har appellanten præciseret sit krav i en sådan grad, at entreprenøren har haft mulighed for at vurdere, om spørgsmålet om udbetaling af garantien skulle indbringes for voldgiftsnævnet, og således at indstævnte har haft mulighed for at vurdere, om der er tale om krav omfattet af garantien. Indstævnte har derfor med denne skrivelse modtaget en så nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse, at banken var forpligtet til at udbetale garantien senest 10 dage efter modtagelsen den 4. oktober 2000.«Afgørelsen er på linje med de ovenfor refererede afgørelser i den henseende, at det tilsyneladende er tilstrækkeligt, at garantimodtager redegør for, hvorfor der efter dennes opfattelse foreligger misligholdelse af entreprisekontrakten, hvis der samtidig redegøres for kravets sammensætning og sammenhængen mellem misligholdelsen og det beløb, der kræves udbetalt på garantien. Det følger også af afgørelsen, at fremlæggelse af stadeopgørelsen og faktura for de endelige færdiggørelsesomkostninger i anmodningen af 17. november 2000 ligger ud over, hvad der kan kræves af garantimodtageren TBB VG I sagen havde en totalentreprenør i marts 2005 påtaget sig at opføre 26 boliger for bygherren. Entreprenøren havde i forbindelse hermed stillet en arbejdsgaranti i henhold til ABT Byggeriet skulle efter tidsplanen afleveres den 22. februar 2006, men totalentreprenøren blev taget under konkursbehandling den 13. oktober Samme dag anmodede bygherren om udmeldelse af en skønsmand med henblik på foretagelse af en staderegistrering. Bygherren anmodede herefter om udbetaling under arbejdsgarantien med henvisning til, at totalentreprenøren var gået konkurs, entreprisekontraktens ophævelse som følge af boets manglende indtræden i entrepriseaftalen samt det ikke færdiggjorte byggeri. Bygherren henviste i brev af 8. november 2005 endvidere til skønsmandens stadeopgørelse, herunder skønsmandens vurdering af værdien af leverede materialer og udførte arbejder, og det beløb, Den 3. oktober 2000 anmodede bygherren for tredje gang om udbetaling under arbejdsgarantien. I denne skrivelse specificerede bygherren udbetalingskravet i forskellige poster, herunder udbetalt entreprisesum, udgifter til færdiggørelse af entreprisen, krav fra øvrige håndværkere, gener, overarbejder mv. og udgifter i forbindelse med for sen aflevering af byggeriet. Det fremgår således af skrivelsen af 3. oktober 2000, at:»[ ] Som yderligere oplysninger til vores krav om udbetaling af garantisummen kan vi oplyse følgende: , , , , ,00 som skønsmanden havde anslået til færdiggørelse af byggeriet, der oversteg restentreprisesummen. Det fremgik af brevet af 8. november 2005, at:»for det tilfælde, at [garanten] ikke allerede har modtaget skønsmandens stadeopgørelse vedlægges stadeopgørelsen [ ] Skønsmanden konstaterer, at der er udført arbejde for inklusive moms, og at resterende arbejder ifølge entreprisekontrakten kan ansættes til inklusive moms. Jeg kan oplyse, at [totalentreprenøren] har fremsat og modtaget betalinger af fakturaer dækkende rater 1-8 med i alt eksklusive moms, svarende til inklusive moms. [ ] Til ovennævnte betalinger kommer en række betalinger vedrørende ekstraarbejder m.v., således at de samlede betalinger til [totalentreprenøren] langt overstiger det foran nævnte beløb. Det kan således konstateres, at betalingerne til [totalentreprenøren] har oversteget de faktiske udførte arbejder og med et beløb, der foreløbigt og med forbehold for fejl og forglemmelser og eventuelle yderligere betalinger kan opgøres til i alt fald Det kan endvidere konstateres, at differencen væsentligt overstiger den af [garanten] stillede entreprenørgaranti stor betydeligt. Som bekendt er entreprisekontrakten med [totalentreprenøren] ophævet på baggrund af konkursboets meddelelse om, at man ikke vil indtræde i kontrakten. Min klients erstatningskrav som følge af entreprisens misligholdelse kan herefter foreløbigt og med forbehold for yderligere krav og korrektion vedrørende foranstående opgøres til i alt [ ]«. Garanten afviste udbetaling på baggrund af ovenstående oplysninger. Voldgiftsretten fandt, at bygherren ved brevet af 8. november 2005 havde meddelt garanten de fornødne oplysninger. Retten hæftede sig ved, at bygherren i brevet havde redegjort for misligholdelsen i form af entreprenørens konkurs og kontraktens ophævelse som følge af boets manglende indtræden i denne. Voldgiftsretten hæftede sig tillige ved, at bygherren i brevet havde fremlagt en staderegistreringsprotokol, der indeholdte en beløbsmæssig opgørelse over færdiggørelsesomkostningerne. At der var udarbejdet og vedlagt en staderegistreringsprotokol fra skønsmanden, medførte efter Voldgiftsrettens opfattelse, at oplysningerne ikke bare var tilstrækkelige, men»fuldt tilstrækkelige«. Det er også værd at notere sig, at det ifølge Voldgiftsretten var tilstrækkeligt, at kravet blev opgjort skønsmæssigt, og således ikke som de endelige færdiggørelsesomkostninger TBB V I sagen havde entreprenøren stillet en arbejdsgaranti i henhold til ABT 93 6 over for bygherren. Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 Entreprenøren afleverede entreprisen i august Den 7. februar 2006 reklamerede bygherren over mangler ved entreprisen og anmodede om afhjælpning. Manglerne blev forsøgt afhjulpet i september 2006, hvilket dog ikke skete ikke på tilfredsstillende vis. Derfor krævede bygherren den fulde garanti udbetalt ved udbetalingsanmodning af 30. januar Udbetalingskravet var i anmodningen af 30. januar 2007 begrundet ved en redegørelse for den tidligere afhjælpnings utilstrækkelighed, ligesom anmodningen var bilagt en ekstern specialistrapport, i hvilken der blev redegjort for manglerne og deres omfang. I anmodningen havde bygherren ligeledes opgjort størrelsen af sit mangelkrav. Landsretten fandt, at oplysningerne i udbetalingsanmodningen gav entreprenøren tilstrækkelig mulighed for at vurdere det fremsatte krav, hvorfor anmodningen opfyldte kravet om nøje angivelse af art og omfang af misligholdelse. Landsrettens afgørelse skal ses i lyset af, at bygherren klart og konkret havde specificeret manglerne og grundlaget for disse, at bygherren havde opgjort kravet beløbsmæssigt, hvilket fremgik af den eksterne specialistrapport, ligesom bygherren havde sandsynliggjort sammenhængen mellem manglerne og det beløb, der krævedes udbetalt under garantien. 3.4 Sammenfattende om»nøje angivelse af art og omfang af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb«det kan på baggrund af ovenstående domme og kendelser konkluderes, at kravet om»nøje angivelse af arten og omfanget af påstået misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb«er opfyldt, når bygherren forsyner garanten med en udbetalingsanmodning, der, ud over en beskrivelse/redegørelse for hvorfor der efter bygherrens opfattelse foreligger misligholdelse af entreprisekontrakten, indeholder en opgørelse af eller redegørelse for kravets sammensætning. Christian Johansen opstiller i»ab og 400 sager om sagkyndig beslutning«, 2004, side 46, et krav om»en sandsynliggørelse af sammenhængen mellem misligholdelsen og det beløb, der kræves udbetalt«. Dette er vanskeligt at finde holdepunkter for i rets- og voldgiftspraksis. Hvis der kunne kræves en sandsynliggørelse, ville dette være i strid med anfordringskarakteren af entreprenørgarantien. Først når den sagkyndige skal foretage en vurdering af berettigelsen af udbetalingskravet, er det nødvendigt med en egentlig sandsynliggørelse af kravet. Det er ikke muligt på forhånd at opstille udtømmende krav til indholdet i ovennævnte redegørelser og opgørelser, da dette afhænger af de konkrete omstændigheder og af misligholdelsens karakter. Som det fremgår af de ovenstående domme og kendelser, ligger dokumentation indhentet via Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i form af stadeopgørelser og syns- og skønserklæringer ud over, hvad bygherren kan afkræves i forbindelse med træk på entreprenørgarantien.(25) Rapporter, opgørelser mv. udarbejdet af bygherrens tekniske rådgivere er tilstrækkelige til at opfylde udbetalingsbetingelserne i AB 92 6, stk. 7, og ABT 6, stk. 6. Den 3-årige forældelsesfrist for garantifordringen begynder i medfør af FOL 2, stk. 1, at løbe på det tidspunkt, hvor bygherren objektivt set har kunnet forsyne garanten med en udbetalingsanmodning, der opfylder udbetalingsbetingelserne i henhold til AB 92 6, stk. 7/ABT 93 6, stk. 6, og AB 92 7, stk. 3/ABT 93 7, stk. 3. På baggrund af de ovenstående domme og kendelser kan det udledes, at der ikke skal meget til, før bygherren kan kræve udbetaling på en entreprenørgaranti, hvilket efter vores opfattelse er i god overensstemmelse med, at entreprenørgarantien oftest betegnes som en (betinget) anfordringsgaranti.(26) At dette så alligevel ikke sker i praksis, på grund af de drøftelser, der sædvanligvis pågår mellem bygherren og entreprenøren, er en anden sag. Garantifordringens forældelsesperiode begynder således typisk at løbe samtidig med eller umiddelbart efter, at bygherren er blevet eller burde være blevet bekendt med hovedfordringen. I langt de fleste tilfælde er bygherren på dette tidspunkt i besiddelse af de oplysninger, der objektivt set gør ham i stand til nøje at angive arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. 3.5 Foreløbig og endelig afbrydelse af forældelse Da entreprise- og garantifordringen forældes hver for sig, er det antaget, at afbrydelse af forældelsesfristen ligeledes skal behandles særskilt for henholdsvis hoved- og garantifordringen.(27) Det har blandt andet den konsekvens, at bygherrens afbrydelse af forældelsesfristen over for entreprenøren ikke samtidig afbryder forældelsesfristen i forhold til garantifordringen og omvendt. Dette er i mange tilfælde uhensigtsmæssigt, da det pålægger bygherren en ekstra byrde, idet bygherren ved afbrydelse af hovedfordringen samtidig skal håndtere afbrydelse af forældelsesfristen i forhold til garantifordringen. Bygherren skal således afbryde forældelsen direkte over for garanten for at undgå, at garantifordringen forældes særskilt. Konkret kan bygherren afbryde forældelsen på flere forskellige måder. Nedenfor fremhæves nogle særlige tilfælde Foreløbig afbrydelse ved forligsforhandlinger Det fremgår af FOL 21, stk. 5, at forældelse tidligst indtræder 1 år efter, at forhandlinger om fordringen er afsluttet. Forhandlinger medfører således midlertidig afbrydelse af forældelsesfristen angående hovedfordringen. Udskydelse af forældelsen forudsætter dog, at skyldneren (entreprenøren) udviser en sådan grad af imødekommelse over for kravet, at kreditor måtte kunne regne med, at der var rimelig udsigt til en forligsmæssig løsning.(28) Bygherren bør i sådanne tilfælde sikre sig, at langvarige forligsforhandlinger med entreprenøren, og en evt. foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen for hovedfordringen, ikke medfører, at han overser garantifordringens forældelsesfrist, idet en manglende selvstændig afbrydelse af forældelse af garantifordringen kan afføde en betydelig økonomisk risiko for bygherren Afbrydelse ved indledning af rets- eller voldgiftssag Bygherrens iværksættelse af en rets- eller voldgiftssag mod entreprenøren har ingen betydning i relation til forældelsesfristen for garantifordringen.(29) Bygherren skal derfor inddrage garanten i den verserende retseller voldgiftssag for ligeledes at sikre sig afbrydelse af forældelse af garantifordringen. Konkret kan dette ske ved at adcitere garanten under sagen.(30) Adcitation medfører, at forældelsen endeligt afbrydes ved indgivelse af adcitationsstævning eller adcitationsklageskrift over for garanten, jf. FOL 16, stk. 2, nr. 1.(31) Procesøkonomiske hensyn kan imidlertid tale imod, at bygherren adciterer garanten under sagen mod entreprenøren. Da entreprenøren og garanten hæfter solidarisk over for bygherren, kan bygherren nøjes med at afgive en procesunderretning (litis denuntiation) over for garanten.(32) Procesunderretningen medfører, at der sker foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen, indtil sagen er afsluttet, jf. FOL 22, stk. 1. Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 3.5.3 Afbrydelse ved syn og skøn uden for rets- eller voldgiftssag Bygherren søger ofte at bevissikre sit krav med henblik på at vurdere, om der for eksempel foreligger mangler ved udførte arbejder. Konkret sker dette ved, at bygherren iværksætter syn og skøn. Derved afbrydes forældelsen foreløbigt, jf. FOL 21, stk. 4. Forældelsesfristen beregnes herefter fra afslutningen af skønssagen, dvs. som udgangspunkt modtagelsen af skønsmandens erklæring.(33) Syn og skøn mellem bygherre og entreprenør indebærer foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen i forholdet mellem bygherren og entreprenøren, men det har ingen betydning i forhold til garanten. Garanten skal således inddrages under skønssagen for at sikre en afbrydelse af forældelse af garantifordringen. Sædvanligvis gennemføres skønssagen mellem bygherren og entreprenøren ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Parter, der ikke har vedtaget AB (eller ABR), kan inddrages under skønssagen, hvis de samtykker.(34) Af de fleste entreprenørgarantier fremgår imidlertid følgende:»bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for byggeog anlægsvirksomhed, jf. AB og 47.«(35) AB 92, herunder særligt 45, må således anses for at være vedtaget mellem garanten og bygherren. Garanten kan således også blive inddraget under skønssagen for at afbryde garantifordringens forældelsesfrist. Procesøkonomiske hensyn medfører, at det ikke er hensigtsmæssigt at inddrage garanten under skønssagen.(36) Der bør derimod søges indgået en suspensionsaftale om forældelse mv. med garanten.(37) 3.6 Afbrydelse ved brug af suspensionsaftaler Det forekommer ofte i praksis, at der efter en række drøftelser mellem bygherren og entreprenøren, bliver indgået en suspensionsaftale mellem parterne vedrørende forældelsesfristen. Sådanne suspensionsaftaler bliver ofte indgået for at følge et skadesbillede, og sædvanligvis uden at inddrage garanten. En suspensionsaftale indgået mellem bygherren og entreprenøren har ikke nogen selvstændig virkning over for garanten. Hvis bygherren således afbryder forældelsesfristen for sit mangelkrav over for entreprenøren ved at indgå en suspensionsaftale vedrørende forældelsesfristen, uden samtidig at sørge for, at garanten ligeledes tiltræder denne suspensionsaftale, risikerer bygherren en selvstændig forældelse af garantifordringen. For at afværge denne forældelses- og i sidste ende økonomiske risiko, bør bygherren således altid sikre sig, at garanten også tiltræder suspensionsaftalen indgået med entreprenøren vedrørende udskydelse af forældelsesfristen. 4. Selvstændigt ophør af garantifordringen ved passivitet og manglende reklamation Garantifordringen kan også ophøre selvstændigt ved passivitet.(38) Afgørende for vurderingen af, om der er udvist passivitet overfor garanten, er, dels garantens gode tro, dels bygherrens onde tro, dels varigheden af bygherrens passivitet og dels i hvilket omfang bygherren har udvist en adfærd, som kunne give garanten anledning til at tro, at garantikravet var opgivet. Det er vores vurdering, at man yderst sjældent vil komme i en situation, hvor garantifordringen ophører ved passivitet.(39) Den 3-årige forældelsesfrist, der har erstattet den tidligere 5-årige forældelsesfrist, vil forventeligt medføre, at passivitetsgrundsætningen vil få mindre betydning end tidligere.(40) Erik Hørlyck anfører, at det er uafklaret, i hvilket omfang det er en betingelse for opretholdelse af garantien, at der også reklameres direkte over for garanten. Det anføres videre, at det uden udtrykkeligt grundlag i garantidokumentet næppe kan være et krav, at bygherren skal præsentere sit krav over for garanten inden for fristerne i AB 6, stk. 4 og 5, men at bygherren dog»helt sikkert skal reklamere over for garanten inden for en rimelig tid«.(41) Hørlyck begrunder sin antagelse blandt andet med henvisning til dommene UfR Ø og UfR H, der dog begge hovedsageligt vedrører passivitet. Der ses derudover ikke at være støtte for Hørlycks antagelse i hverken standardgarantien, AB 92, ABT 93 eller på andet grundlag. I en utrykt delkendelse af 24. januar 2014 udtalte Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, beklædt af tre landsdommere:(42)»hverken garantiens ordlyd eller ABT 93 indeholder bestemmelser om forudgående underretning af garanten, når der måtte vise sig et eventuelt behov for træk på garantien. [ ] Selv om det kunne forekomme hensigtsmæssigt i hvert fald i en situation, som den foreliggende, hvor entreprenøren har meddelt, at man ikke vil befatte sig med sagen at der blev givet underretning til garanten, er der ikke grundlag for at antage, at der på ulovbestemt grundlag skulle eksistere en pligt for [ ] bygherren til at inddrage [garanten] i sagen, før på det tidspunkt, hvor der kræves udbetaling i henhold til garantien i overensstemmelse med ABT 93 6, stk. 6, med nøje angivelse af blandt andet det krævede beløb. Det bemærkes i denne forbindelse, at [garanten] ikke er part i kontraktforholdet mellem [bygherren] og entreprenøren, hvilket forhold er omfattet af ABT 93.«(43) [vores understregning] Efter vores opfattelse kan denne delkendelse tages til indtægt for, at der ikke påhviler bygherren en pligt til at reklamere over for garanten. 5. Afsluttende bemærkninger Bygherren skal være opmærksom på, at der kan indtræde selvstændig forældelse af garantifordringen, uagtet at garantifordringen ikke er forældet efter de kautionsretlige principper om accessorisk ophør. Som gennemgået i nærværende artikel, hænger forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for garantifordringen sammen med det tidspunkt, hvor bygherren objektivt set er i stand til at opfylde udbetalingsbetingelserne i AB 92/ABT Med henvisning til de nævnte kendelser og domme skal der ikke meget til, før bygherren kan kræve udbetaling på en entreprenørgaranti. Forældelsesfristen for garantifordringen kan således være begyndt med at løbe, mens bygherren afholder diverse møder og besigtigelser med entreprenøren om påberåbte mangler. Indgås der herefter en suspensionsaftale vedrørende forældelsesfristen mellem bygherren og entreprenøren, vil forældelsesfristen fortsætte med at løbe i forhold til garantifordringen med den risiko, at garantifordringen kan være selvstændig forældet, hvis og når det bliver relevant for bygherren at trække på entreprenørgarantien. Bygherren skal ligeledes være opmærksom på, at en (foreløbig) afbrydelse af forældelsesfristen for hovedfordringen ikke har nogen afbrydende virkning for garantifordringen. Det er således vigtigt, at bygherren altid tænker garantifordringen ind i sine dispositioner over for entreprenøren, da bygherren risikerer en særskilt forældelse af garantifordringen. Garantifordringen ophører efter vores opfattelse ikke ved bygherrens manglende reklamation over for garanten. Den under afsnit 4 refererede utrykte delkendelse opsummerer efter vores opfattelse den korrekte retstilstand. Der er ifølge denne delkendelse ikke grundlag for at antage, at der på ulovbestemt grundlag eksisterer en pligt for bygherren til at inddrage garanten før det tidspunkt, hvor der kræves udbetaling i henhold til garantien. Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 5

6 (1) Jf. Erik Hørlyck, Entreprise, 7. udgave, 2014, side 102. (2) Jf. Erik Hørlyck, Entreprise, 7. udgave, 2014, side 105. (3) Jf. Torsten Iversen, Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 691 f. (4) Jf. Hans Helge Beck Thomsen, Kaution og Tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold, 3. udgave, 2011, side 17, Hans Henrik Vagner, Entrepriseret, 4. udgave ved Torsten Iversen, 2005, side 283, og Christian Johansen, AB og 400 sager om sagkyndig beslutning, 2004 side 19. (5) Modsat fx flere skadevolderes erstatningsansvar for en skadegørende handling eller interessenters solidariske hæftelse i et I/S. (6) Jf. Erik Hørlyck, Entreprise, 7. udgave, 2014, side 105, og Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind i ET Dette følger også af bestemmelsen i AB 92 6, stk. 7, hvorefter bygherren»nøje skal angive arten og omfanget af den påståede misligholdelse«. (7) Det centrale i kautionsbegrebet er, at kautionistens forpligtelse er subsidiær i forhold til hovedskyldnerens, jf. Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 335. Det anføres videre af samme, at det afgørende for, om FOL 11 kan anvendes, er, om der reelt foreligger et skyldforhold med subsidiær hæftelse. At forpligtelsen er benævnt»garanti«, er irrelevant i vurderingen, jf. samme, side 336. (8) Jf. Hans Viggo Godsk Pedersen, Kaution, 10. udgave, 2013, side 17 f. (9) Jf. Erik Hørlyck, Entreprise, 7. udgave, 2014, side 105, som anfører, at»selv om det ikke er ganske afklaret, i hvilket omfang almindelige kautionsretlige regler gælder for entreprenørgarantier, må sikkerhedsstillelse i form af bankeller sparekassegaranti eller forsikringsgaranti opfattes som en tabskaution«. (10) Jf. Henry Ussing, Kaution, 1928, side 200, Bernard Gomard, Obligationsret, 4. del, 1994, side 62, Hans Viggo Godsk Pedersen, Kaution, 10. udgave, 2013, side 66, Hans Helge Beck Thomsen, Kaution og Tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold, 3. udgave, 2011, side 178 f., Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 331 og betænkning nr. 1460/2005, side 241. (11) Lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013 om forældelse af fordringer (»FOL«). (12) Jf. betænkning nr. 1460/2005, side 260f og 463 og FT , tillæg A, s og Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 331. (13) Jf. Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 331. (14) Jf. Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 335 ff., 347 og 427. (15) Jf. Hans Helge Beck Thomsen, Kaution og Tredjemandspant, 3. udgave, 2011, side 196, der henviser til UfR Ø og UfR H. (16) Jf. betænkning nr. 1460/2005, side 240. Se endvidere Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 328 ff., og Erik Hørlyck, Entreprise, 7. udgave, 2009, side 106. (17) Da forældelsesfristen således er forkortet med 2 år i forhold til den tidligere 5-årige forældelsesfrist, må det forventes, at der i højere grad end hidtil i praksis vil opstå tilfælde, hvor den selvstændige 3-årige forældelsesfrist får betydning. (18) Jf. Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 342 med henvisninger. (19) Jf. Hans Helge Beck Thomsen, Kaution, tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold, 3. udgave, 2011, side 189 f. (20) Jf. betænkning nr. 1460/2005, side 72. (21) Jf. Christian Johansen, AB og 400 sager om sagkyndig beslutning, 2004 side 34 og 41, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bankgarantier, 2. udgave, 2003, side 47 f., og Torben Korsager i UfR 1996B.145. (22) Se omtale af kendelsen hos Christian Johansen, AB og 400 sager om sagkyndig beslutning, 2004, side 43. (23) Se omtale af kendelsen hos Christian Johansen, AB og 400 sager om sagkyndig beslutning, 2004, side 44. (24) Ordlyden af fakturaen er som følger:»færdiggørelse af tømrer/snedkerarbejde og glasentreprise på ovennævnte byggesag. Samlet fast pris iht. Besigtigelse og gennemgang af byggeriet med Paul Christiansen i alt Overarbejde 630 timer á 210,- [ ]«(25) Dette ses blandt andet i præmisserne i TBB VG, hvor Voldgiftsretten udtaler, at det forhold, at bygherren forsynede garanten med en skønsrapport, var»fuldt tilstrækkeligt«. (26) Jf. Christian Johansen, AB og 400 sager om sagkyndig beslutning, 2004, side 34 og 41, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bankgarantier, 2. udgave, 2003, side 47 f., og Torben Korsager i UfR 1996B.145. (27) Jf. betænkning nr. 1460/2005, side 240. Se endvidere Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 328 ff., og Erik Hørlyck, Entreprise, 7. udgave, 2009, side 106. (28) Jf. Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 925 ff. (29) Der vil i praksis formentlig være tale om en voldgiftssag, medmindre parterne har aftalt at fravige dette, jf. AB 92, 1, stk. 3. (30) Jf. Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen, Voldgiftsret, 2. udgave, 2008, side 104 f. og 225 f. (31) Jf. Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 795 og 951. (32) Jf. Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen, Voldgiftsret, 2. udgave, 2008, side 135 f. og 225 f. (33) Jf. Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 921. (34) Jf. Erik Hørlyck, Entreprise, 7. udgave, 2014, side 485. (35) Se fx Dansk Byggeris standardgaranti. (36) Da bygherren eller entreprenøren kan risikere at komme til at hæfte for sagsomkostninger og garantens omkostninger ved skønnet mv. (37) Og efter omstændighederne bør bygherren adcitere eller procestilvarsle garanten, hvis denne ikke ønsker at underskrive suspensionsaftalen. Nærmere herom i afsnit 3.6. (38) Jf. Hans Helge Beck Thomsen, Kaution, tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold, 3. udgave, 2011, side 196. (39) På linje hermed er Hans Helge Beck Thomsen, Kaution, tredjemandspant samt andre solidariske skyldforhold, 3. udgave, 2011, side 196, der anfører, at»det utvivlsomt vil høre til undtagelserne, at en kautionsfordring bortfalder ved passivitet«. (40) Jf. Bo von Eyben, Forældelse efter forældelsesloven af 2007, 2012, side 921. Se også Camilla Hørby Jensen, Retsfortabende passivitet, 2007, ibid., side 309ff og UfR 2008 B, side 232 ff. Det bemærkes dog, at der i de situationer, hvor bortfald på grund af passivitet kan komme på tale, nogle gange skal reageres nogenlunde prompte af den berettigede for at undgå retsfortabelse. I disse tilfælde har det mindre betydning, hvor lang forældelsesfristen er. (41) Jf. Erik Hørlyck, Entreprise, 7. udgave, 2014, side 113. (42) Ole Græsbøll Olesen, Ulla Langholtz og formand Karsten Bo Knudsen. (43) Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomheds delkendelse i voldgiftssag nr. C afsagt i København den 24. januar Copyright 2014 Karnov Group Denmark A/S side 6

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler TBB2013.667 Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler - reklamation og forældelse I artiklen undersøges muligheden for efter udløbet af den absolutte reklamationsfrist i AB 92 36, stk.

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 HISTORISK. opfølgning af. 1-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 opfølgning af 1-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom

Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af nybygget fast ejendom Til sikkerhed for [købers navn]s (køber) opfyldelse af købsaftale af [xx.xx.xxxx] vedrørende køb af ejendommen

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Entreprisere6slig symposium Bergen, 11-12 november 2013 Højesteretsdommer Niels Grubbe Formand for præsidiet for Voldgi:snævnet for bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab

Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dagbodsbelagte mellemterminer som styringsredskab Dansk Selskab for Byggeret torsdag den 24. april 2014 Ved partner, advokat Jens Hjortskov 1. Definition af mellemfrister AB 92/ABT 93 indeholder ingen

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-204.364 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 9. marts 2004 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper

Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Totalentreprisekontraktens særlige kendetegn og faldgrupper Af advokat Niels Heldgaard Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab www.mowe.dk Indledning Denne artikel behandler nogle af

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere