HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011"

Transkript

1 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage Dreist Hansen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Roskilde den 21. december 2009 og af Østre Landsrets 10. afdeling den 19. februar I påkendelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt og Oliver Talevski. Påstande Kærende, Nykredit Forsikring A/S, har påstået stadfæstelse af byrettens kendelse. Indkærede, Kim Ole Jørgensen, har påstået stadfæstelse af landsrettens kendelse. Sagsøgeren i hovedsagen, Lars Busk A/S (tidligere Ingeniør & Entreprenør Lars Busk ApS), har henholdt sig til det af Nykredit Forsikring anførte. Landsretten har henholdt sig til afgørelsen. Anbringender Nykredit Forsikring har om kumulation navnlig anført, at der ikke er nogen undskyldelig årsag til, at forsikringsselskabet først blev inddraget i hovedsagen den 29. juli 2009, idet Kim

2 - 2 - Ole Jørgensen straks under hovedsagen kunne og burde have foretaget adcitation af forsikringsselskabet. Vedrørende spørgsmålet om nyt syn og skøn har forsikringsselskabet navnlig anført, at den altovervejende hovedregel er, at en skønserklæring, der er indhentet i en sag mellem to parter, ikke kan anvendes i en sag mod en tredje part, der først inddrages på et senere tidspunkt i sagen. Forsikringsselskabet er frataget muligheden for partsbeføjelser i form af bl.a. indflydelse på valget af skønsmand, på udformning af skønstema og på, hvilke bilag der tilgår skønsmanden. Ingeniør Niemanns statiske beregninger af eksisterende spær (bilag 1) er en helt åbenbart ensidigt indhentet erklæring efter sagsanlæg, og skønsmanden har besvaret spørgsmål, der har eller kan have betydning for vurderingen af spørgsmålet om dækning under ejerskifteforsikringen. Kim Ole Jørgensen har om kumulation navnlig anført, at årsagen til, at Nykredit Forsikring ikke blev inddraget i sagen før afholdelsen af syn og skøn, bl.a. er, at han først efter dette tidspunkt fik retshjælpsdækning og kendskab til den opsatte indvendige beklædning som den mulige årsag til tagets deformering. Der skal stilles supplerende spørgsmål i hovedsagen, og der vil derfor ved en fortsat samlet behandling af sagerne ikke ske en udsættelse af hovedsagen. Om nyt syn og skøn har Kim Ole Jørgensen navnlig anført, at skønsmanden på nuværende tidspunkt ikke er blevet spurgt til forhold, der vedrører en mulig skade, som skal dækkes af ejerskifteforsikringen. Disse forhold skal først nu afklares ved et supplerende syn og skøn. Nykredit Forsikring har mulighed for at udøve partsbeføjelser i forbindelse med de supplerende spørgsmål til skønsmanden, og forsikringsselskabet har ikke oplyst omstændigheder, som gør, at skønsmanden ikke er egnet til at svare på supplerende spørgsmål af betydning for forsikringsdækningen. Der har ikke for skønsmanden været fremlagt dokumenter, som ikke tidligere har været en del af sagen mellem Kim Ole Jørgensen og forsikringsselskabet. Sagsfremstilling Kæremålet udspringer af en sag anlagt ved Retten i Roskilde den 6. marts 2008 af Ingeniør & Entreprenør Lars Busk ApS (nu Lars Busk A/S) mod Kim Ole Jørgensen om bl.a. manglende betaling for arbejde udført i forbindelse med en renovering af Kim Ole Jørgensens ejendom.

3 - 3 - I 2006 indgik parterne aftale om renovering af Kim Ole Jørgensens ejendom, bl.a. med udskiftning af tagbeklædning. I forbindelse med renoveringsarbejdet konstaterede Lars Busk A/S i 2007, at der var problemer med tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen blev herefter undersøgt af ingeniør Morten Niemann, som på grundlag af statiske beregninger konkluderede, at det bestående tag ikke havde den fornødne styrke. Hans beregninger er fremlagt i form af en rapport af 20. august 2007 Nyt tag. Statiske beregninger (bilag J) og en rapport af 16. juni 2008 Eksisterende spær. Statiske beregninger (bilag 1). Den 6. juni 2007 anmeldte Kim Ole Jørgensen forholdet til Nykredit Forsikring som en skade, der var dækningsberettiget under en ejerskifteforsikring, der var tegnet hos selskabet. Til brug for besvarelse af forsikringsselskabets anmodning om nærmere oplysninger oplyste ingeniør Morten Niemann i en mail af 11. juni 2007 til Kim Ole Jørgensen bl.a.: Skaden kan i korthed beskrives som følgende: Taget er udført med en trempelkonstruktion hvor tremplen er afstivet med den skrå trykdiagonal. Diagonalen er tilsyneladende fjernet nogle steder hvorved de vandrette kræfter i taget ikke kan føres ned til etageadskillelsen men virker som en udadrettet kraft på tremplen. Denne vandrette bevægelse resulterer i en tilsvarende lodret deformation. For god ordens skyld må jeg anføre, at jeg ikke kan afgøre om konstruktionen er født fejlkonstrueret eller den på et tidspunkt er ændret. Den 27. juni 2007 afslog Nykredit Forsikring forsikringsdækning efter besigtigelse ved en bygningskonsulent, der fandt, at en understøtning af tagkonstruktionen ikke var nødvendig. Kim Ole Jørgensen klagede den 16. juli 2007 over afslaget. På grundlag af ingeniør Morten Niemanns forslag til, hvordan tagkonstruktionen kunne ændres før opsætning af ny tagbelægning, havde Lars Busk A/S den 8. juni 2007 givet tilbud på afstivning af tagkonstruktionen.

4 - 4 - Ved mails af 17. juli 2007 og 21. august 2007 accepterede Kim Ole Jørgensen tilbuddet og igangsatte arbejdet, selvom spørgsmålet om forsikringsdækning endnu ikke var afklaret. På Nykredit Forsikrings anmodning foretog Cunningham Lindsey Leif Hansen A/S besigtigelse af ejendommen den 16. oktober 2007 og 13. marts 2008 og afgav rapporter herom henholdsvis den 6. november 2007 og udateret kort efter besigtigelsen den 13. marts Af rapporterne, der den 21. april 2008 blev sendt til Kim Ole Jørgensens daværende advokat, fremgår bl.a., at der oprindeligt kun var placeret trempelstolper ved hvert tredje spær, og at dette var i overensstemmelse med almindelig byggeskik på tidspunktet for ejendommens opførelse. Nykredit Forsikring fastholdt herefter afslaget på forsikringsdækning under henvisning til, at der ikke kunne konstateres konstruktionsfejl eller skader på taget. Hovedspørgsmålet i sagen mellem Lars Busk A/S og Kim Ole Jørgensen er, om Lars Busk A/S ydede korrekt rådgivning ved at anbefale en forstærkning af tagkonstruktionen på Kim Ole Jørgensens ejendom. Den 1. maj 2009 udmeldte Retten i Roskilde efter forslag fra Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed ingeniør, tømrer Michael Krog Hansen fra Kim Olsson A/S, Rådgivende Ingeniørfirma, som skønsmand. Den 9. juni 2009 blev der afholdt syn og skøn i sagen, og den 31. juli 2009 modtog Retten i Roskilde Kim Ole Jørgensens adcitationsstævning mod Nykredit Forsikring. Skønsmanden afgav erklæring den 7. august Heraf fremgår bl.a., at taget oprindeligt havde været udført med stormbånd på hvert tredje spær i trempelkonstruktionen, og at dette var almindeligt for tagkonstruktioner på tidspunktet for ejendommens opførelse, jf. skønsmandens besvarelse af spørgsmål 1. Af svaret på spørgsmål 2 fremgår bl.a., at tagkonstruktionen siden opførelsen yderligere er belastet med vægten af en indvendig isolering i lægteforskalling. Kim Ole Jørgensen har i anledning af skønsmandens svar på spørgsmål 2 udarbejdet et udkast til supplerende skønstema af 1. december 2009, hvor skønsmanden anmodes om at oplyse

5 - 5 - bl.a., om den aptering, der har været opsat under tagkonstruktionen, har medført en vægtforøgelse, der har været den afgørende årsag til deformeringen af tagkonstruktionen. Højesterets begrundelse og resultat Kumulation En afklaring af de faktiske forhold ved tagkonstruktionen før ombygningen har betydning for afgørelsen af begge tvister. Højesteret tiltræder derfor, at der er den fornødne sammenhæng mellem kravene, jf. retsplejelovens 250, stk. 2, nr. 3. Højesteret lægger til grund, at Kim Ole Jørgensen først i forbindelse med afholdelse af skønsforretningen i juni 2009 fik kendskab til, at opsætningen af den indvendige beklædning under taget kan være årsag til tagets deformering. Herefter og efter oplysningerne om baggrunden for, at Nykredit Forsikring A/S afslog forsikringsdækning, tiltræder Højesteret, at kravet mod forsikringsselskabet ikke er afvist efter retsplejelovens 250, stk. 5, 1. pkt. På denne baggrund tiltræder Højesteret, at kravet mod Nykredit Forsikring inddrages under sagen. Syn og skøn Det forhold, at Nykredit Forsikring først blev adciteret efter udmeldelse af syn og skøn og afholdelse af syns- og skønsforretning, kan ikke i sig selv føre til, at der skal iværksættes et nyt syn og skøn, jf. retsplejelovens 210. Det tiltrædes af de grunde, som landsretten har anført, at skønsmanden fik forelagt ingeniør Niemanns statiske beregninger af eksisterende spær. Der har ikke i øvrigt været konkrete indsigelser mod skønsmanden, skønstemaet, grundlaget for eller afviklingen af skønsforretningen. Forsikringsselskabet har heller ikke i øvrigt anført omstændigheder, der gør det antageligt, at selskabet ikke vil kunne varetage sine interesser bl.a. ved at stille supplerende spørgsmål til skønsmanden. Højesteret tiltræder herefter, at der ikke iværksættes nyt syn og skøn. Det kan ikke føre til et andet resultat, at skønsmanden har svaret på spørgsmål, der kan få betydning for forsikringsselskabets retsstilling. Højesteret stadfæster herefter kendelsen.

6 - 6 - Thi bestemmes: Landsrettens kendelse stadfæstes. Kæremålsomkostningerne for Højesteret fastsættes i forbindelse med sagens endelige afgørelse. --oo0oo-- Udskriftens rigtighed bekræftes. Højesteret, den 14. marts Kirsten Lohmann kontorfuldmægtig

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. oktober 2012 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Kaspar Linkis og Gry Berdiin (kst.)). 16. afd. nr. B-2562-09: 1)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning.

Opgave 1. Den unge kvinde anmeldte Hansen for voldtægt, og politiet indledte en efterforskning. 2 Opgave 1 Den danske bank Trader A/S, der havde sit hovedsæde i Århus, sponsorerede et cykelhold Team Trader, der skulle deltage i det årlige cykelløb fra Hamburg til Århus. Banken forhandlede på det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere