Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget"

Transkript

1 Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al- Islamiyya Denne bog er udgivet af Hizb ut-tahrir 1. udgave 1425 e.h e.kr. Ummah Forlaget for tryk, udgivelse og distribution Postboks Beirut Libanon ISBN Postboks 1286 DK-2300 København S 2

3 بسم االله الرحمن الرحيم قد ا ف ل ح ال م و م ن ون ا لذ ين ه م ف ي ص لا ت ه م خ اش ع ون و ا لذ ين ه م ع ن ال لغ و م ع رض و ن و ا لذ ين ه م ل ل زك اة ف اع لون و ا لذ ين ه م ل فر وج ه م ح اف ظون ا لا ع لى ا ز و اج ه م ا و م ا م ل ك ت ا ي م ان ه م ف ا نه م غ ي ر م لوم ين ف م ن اب ت غ ى و ر اء ذ ل ك ف ا و ل ي ك ه م ال ع اد ون و ا لذ ين ه م لا م ان ات ه م و ع ه د ه م ر اع ون و ا لذ ين ه م ع لى ص ل و ات ه م ي ح اف ظون ا و ل ي ك ه م ال و ار ثون ا لذ ين ي ر ثو نال ف ر د و س ه م ف يه ا خ ال د ون De troende vil visselig få succes. De, som er ydmyge i deres salah. Og som vender sig bort fra det, der er forfængeligt. Og de, som er aktive i (betaling af) zakat. Og de, som vogter deres kønsdrift. Undtagen over for deres hustruer eller hvad deres højrehænder besidder (tjenestepiger), for så skal de ikke dadles. Men de, der begærer ud over dette, er overtræderne. Og de, som vogter opmærksomt over hvad de bliver betroet og deres pagter. Og de, som opretholder deres salah. 3

4 Sådanne er de, som vil arve. Arve Paradiset, hvori de skal forblive. (OQM. Al-Mu minun 23: 1-11) 4

5 Indholdsfortegnelse Indledning 5 1. Omgående efterlevelse af Shari ah Varetag Qur anen Kærlighed til Allah (swt) og Hans Sendebud Kærlighed og had for Allahs (swt) skyld Frygt for Allah, hemmeligt og offentligt At græde af frygt for Allah og under ihukommelsen af Ham (swt) At være forhåbningsfuld over for Allah (swt), og ikke fortvivle Hans barmhjertighed Udholdenhed under prøvelse og tilfredshed med guddommelig skæbne Bøn, ihukommelse og at bede om tilgivelse At sætte sin lid til Allah og trofasthed mod Ham (swt) Standhaftighed ved sandheden Ydmyghed over for de troende og stolthed over for de vantro Længslen efter Paradiset og at kappes om de gode gerninger De bedste af jer i moral Fra de gode moralske egenskaber Fra de slette moralske egenskaber 15. Samtalens etik Fra undervisningsetikken Fra oplægsetikken Fra argumentationsetikken 16. Salighed til de fremmede som retter op på hvad mennesker har fordærvet

6 Indledning Personlighed i ethvert menneske består af dets mentalitet og psyke. Menneskets udseende, krop, påklædning m.m. har intet at gøre hermed, da alle disse blot er facader, og det ville være overfladisk af nogen at tro, at disse er dele af personligheden, eller at disse indvirker på personligheden. Mentaliteten er måden, ifølge hvilken opfattelsen af tingene foregår, dvs. udstedelsen af dommen på tingene ifølge et specifikt grundlag, som mennesket har overbevisning om, og er tryg ved. Ifald menneskets opfattelse af tingene foregår gennem udstedelsen af domme på disse på grundlag af den islamiske aqida (dvs. verdensanskuelse), vil dets mentalitet være islamisk. Og hvis det ikke forholder sig således, vil dets mentalitet være en anden. Psyken er måden, ifølge hvilken opfyldelsen af instinkterne og de organiske behov foregår. Det vil sige gennemførelsen af opfyldelsesprocessen ifølge et grundlag, som mennesket er overbevist om, og er tryg ved. Når opfyldelsen af instinkterne og de organiske behov gennemføres på grundlag af den islamiske aqida, vil menneskets psyke være islamisk, og når opfyldelsen ikke foregår således, vil dets psyke være noget andet. Ifald grundlaget for både mentaliteten og psyken er ens for et givent menneske, vil dets personlighed være særpræget disciplineret. Følgelig, når den islamiske aqida udgør fundamentet for det pågældende menneskes mentalitet og psyke, vil dets personlighed være islamisk. I modsat fald vil dets personlighed være noget andet. Derpå er det ikke tilstrækkeligt at mentaliteten er islamisk, hvorved vedkommende udsteder domme på tingene og handlingerne på korrekt vis ifølge shari ah-lovene, således at han udleder love og kender til halal (dvs. det lovlige) og haram (dvs. det ulovlige), er moden i sin bevidsthed og tanke, er vægtig og stærk i sin tale samt analyserer begivenhederne på en sund måde. Førnævnte er ikke tilstrækkeligt, med mindre vedkommendes psyke ligeledes er en islamisk psyke, således at han opfylder sine instinkter og organiske behov på basis af Islam, dvs. udfører salah (bøn), faster, betaler zakah (almisse), udfører hajj (pilgrimsfærd), foretager halal og undgår haram, befinder sig der, hvor Allah kan lide han er, tilnærmer sig Allah med det, Han (swt) fastlagde som fard (pligtig) over ham, samt er omhyggelig i udførelsen af nafila (anbefalede handlinger), så han nærmer sig Allah (swt) yderligere. 6

7 Udover dette tager han de oprigtige, trofaste standpunkter over for begivenheder, påbyder ma ruf (dvs. det rette) og forbyder munkar (dvs. det afskyelige), elsker og hader for Allahs skyld og behandler mennesker med god moral. Ligeledes er det ikke tilstrækkeligt at vedkommendes psyke er islamisk, imens hans mentalitet ikke er det, da tilbedelsen af Allah ud fra uvidenhed, muligvis vil medføre personens afvigelse fra den rette vej. I så fald vil han måske faste en dag, hvor det er haram at faste, udføre salah, hvor det er makruh (frarådet) at gøre det, og vil muligvis sige La hawla wala quwwata illa be-allah (dvs. der er ingen magt eller evne men kun ved Allah) over for den, der begår en munkar (afskyelig handling), mens han overværer det, i stedet for at benægte personens handling og forbyde ham denne. Ydermere vil vedkommende muligvis handle med riba (dvs. renter) og give denne riba ud som sadaqa (dvs. almisse) som værende - ifølge hans påstand - en tilnærmelse til Allah (swt), hvorimens han derved er sunket i sin synds sump. Det vil sige at han muligvis vil handle forkert, mens han tror, at han handler godt, og dermed vil hans opfyldelse af sine instinkter og organiske behov ikke ske ifølge det, som Allah (swt) og Hans Sendebud (saaws) har befalet. Den rette tilstand vil ikke være opfyldt, med mindre personens mentalitet er islamisk, således at vedkommende har kendskab til de love, som er nødvendige for ham, samt øger sin tilegnelse af Shari ahs kundskaber, så meget han evner. Samtidig skal personens psyke være islamisk, således at vedkommende gennemfører shari ah-lovene og ikke blot har viden herom, men implementerer disse i alle sine forhold, med sin Skaber, med sig selv og med andre på den måde Allah (swt) elsker og er tilfreds med. Ifald personens mentalitet og psyke bliver disciplineret af Islam, vil han have en islamisk personlighed, som baner sig vej gennem trængslen hen mod godheden uden at frygte nogens bebrejdelse i forbindelse med Allahs (swt) befaling. Imidlertid betyder dette ikke at opførelsesbrister ikke forekommer, men disse indvirker ikke på personligheden, så længe de hører til undtagelsen og ikke princippet. Dette er fordi mennesket ikke er en engel, men fejler, beder om tilgivelse og angrer (laver tauba), samt handler korrekt og takker Allah (swt) for Hans nåde, gavmildhed og retledning. Jo mere muslimen øger sin tilegnelse af den islamiske thaqafa (dvs. kulturelle kundskaber) for at videreudvikle sin mentalitet, og jo mere 7

8 han øger sin udførelse af lydighedshandlinger for at styrke sin psyke, desto mere vil han bestige den ophøjede stige, og endda stige højere og højere op. I så fald vil muslimen bemægtige sig livet med rette og opnå succes i det hinsidige (dvs. al-akhira) gennem sin stræben efter det, mens han er troende. Ydermere vil han være fastknyttet til en mehrab (dvs. bedeniche) og på samme tid være en jihad-helt, hvis fineste egenskab er at være Allahs (swt) tjener, hans Skaber og Frembringer. I denne bog fremlægger vi for muslimerne i almindelighed, og for da wah-bærerne i særdeleshed, bestanddele af den islamiske psyke, for at da wah-bærerens tunge alt imens han arbejder for etableringen af Khilafah - bliver fugtig af zikr, dvs. ihukommelsen af Allah, og hans hjerte bliver fyldt med taqwa (dvs. frygt) for Allah, og for at hans legemsdele skynder sig til de gode gerninger, således at han reciterer Qur anen og handler efter den, elsker Allah og Hans Sendebud, elsker og hader for Allahs skyld, har håb om Allahs barmhjertighed og frygter Hans straf, og viser udholdenhed og søger belønning fra og er oprigtig, trofast mod Allah og sætter sin lid til Ham (swt), er standhaftig ved sandheden som det høje mægtige bjerg, medgørlig, føjelig og barmhjertig mod de troende, ubøjelig og stolt over for de vantro, ikke røres af nogens bebrejdelse i forbindelse med Allahs (swt) befaling, samt er venlig i sin tale, stærk i sit argument, påbyder ma ruf og forbyder munkar, og lever i verden og handler heri, mens hans øjne stirrer på et Paradis, hvis vidde er som himlene og jorden, beredt for de gudfrygtige. I denne forbindelse overser vi ikke at give en påmindelse til da wahbærerne, der arbejder for genoptagelsen af den islamiske levemåde på jorden gennem etableringen af Khilafah Rashidah (den retsindige islamiske stat). Vi påminder dem om den tilstand, de arbejder under, idet bølger af angreb gennemføres af Allahs og Hans Sendebuds fjender, der omgiver dem. Hvis da wah-bærerne ikke er med Allah (swt) i nattens timer og ved dagens ydertidspunkter, hvorledes vil de da kunne bane sig vej gennem trængslen? Hvorledes vil de da opnå, hvad de ønsker? Hvorledes vil de stige opad fra den ene høje højde til den anden? Hvorledes, hvorledes? Sluttelig, så lad da wah-bærerne grundigt overveje to strålende ahadith (fl. af hadith, dvs. beretninger fra/om Profeten), der belyser deres vej, for således at de opnår deres mål, mens deres lys iler foran dem: Den første: «ا ول د ي ن كم ن ب وة و ر ح م ة ث م خ لا ف ة ع لى م ن ه اج الن ب و ة... ث م ت ع ود خ لا ف ة ع لى م ن ه اج الن ب و ة». 8

9 Det første af jeres Deen (Islam) er profetskab og barmhjertighed, dernæst en khilafah efter profetens metode derefter vender den tilbage - en khilafah efter Profetens metode. I denne hadith er der forkyndelse af en god meddelelse om, at Khilafah visselig vil vende tilbage med Allahs billigelse, men den vil vende tilbage ligesom den første Khilafah, de retsindiges Khilafah, Allahs Sendebuds Sahaba (dvs. Profetens følgesvende). Lad den, der er ivrig efter dens tilbagevenden og længes efter at overvære denne, bestræbe sig efter den med dens rette stræben, mens han er troende, for at være ligesom Allahs Sendebud (saaws) s Sahaba eller lignende. Den anden: «ا ن ال له س ب ح ان ه ق ال : م ن ا ه ان ل ي و ل ي ا ف ق د ب ار ز ني ف ي ا لع د او ة اب ن ا د م لن ت د ر ك م ا ع ن د ي ا لا ب ا د اء م ا اف ت ر ض ت ه ع لي ك و لا ي ز ال ع ب د ي ي ت ق رب ا ل ي ب ال نو اف ل ح تى ا ح به ف ا ك ون ق ل ب ه ا لذ ي ي ع ق ل به و ل س ان ه ا لذ ي ي ن ط ق به و ب ص ر ه ا لذ ي ي ب ص ر به ف ا ذا د ع ان ي ا ج ب ت ه و ا ذا س ا ل ني ا ع طي ت ه و ا ذا اس ت ن ص ر ني ن ص ر ت ه و ا ح ب ع ب اد ة ع ب د ي ا ل ي ا ل نص يح ة». Allah, Den Ophøjede, sagde: Den, der nedværdiger en af Mine awliya (allierede), har erklæret Mig fjendskab. O du Adams barn, du vil ikke opnå, hvad Jeg har, undtagen gennem udførelsen af det, Jeg pålagde dig (som fard). Og Min tjener bliver ved med at nærme sig Mig gennem nafila-gerninger indtil Jeg elsker ham. (I så fald) vil Jeg være hans hjerte, som han begriber med, hans tunge, som han udtaler sig med, og hans syn, som han ser med. Hvis han bønfalder Mig, vil Jeg bønhøre ham, og hvis han beder Mig (om noget), vil Jeg give ham (det), og hvis han beder Mig om hjælp, vil Jeg hjælpe ham. Og den mest elskede af Min tjeners ibada (tilbedelsesform) for Mig er nasiha (råd). Berettet af al- Tabrani i (sin hadith-samling al-jami -) Al-Kabir. I denne hadith opklares det at vejen til Allahs sejr og hjælp, og forsyningen fra Ham (swt), sker gennem at tilnærme sig Ham og bede Ham om hjælp, da Han (swt) er den Almægtige, den Stærke. Følgelig vil den, der støtter Hans sag, aldrig blive svigtet, og den, som Han (swt) svigter, vil aldrig få succes. Ydermere står Allah (swt) nær ved Sin 9

10 tjener, når han beder Ham (swt), og Han imødekommer Sin tjener, når han imødekommer Hans befalinger. Han (swt) er den Overlegne over Sine tjenere, og den Skånsomme, den Alvidende. Så skynd jer, o brødre og søstre, til opnåelse af Allahs velbehag, Hans tilgivelse, Hans Paradis og Hans sejr, og til succes i denne verden og det hinsidiges. و ف ي ذ ل ك ف ل ي ت ن اف س ال م ت ن اف س ون Og herefter skal de stræbende stræbe (OQM. Al-Mutaffifin 83: 26) 21. Dhul Hijjah 1424 e.h. 12. februar 2004 e.kr. 10

11 1. Omgående efterlevelse af Shari ah Allah (swt) siger: و س ا رع وا ا لى م غ ف ر ة م ن ر ب كم و ج نة ع ر ض ه ا ال سم او ات و الا ر ض ا ع دت ل ل م تق ين Og kappes om at opnå tilgivelse fra jeres Herre og et Paradis, hvis vidde er himlene og jorden, forberedt til de gudfrygtige (OQM. Aal-Imran 3: 133). Han (swt) siger også: ا نم ا ك ان ق و ل ال م و م ن ين ا ذا د ع وا ا لى االله و ر س ول ه ل ي ح ك م ب ي ن ه م ا ن ي قو لوا س م ع ن ا و ا ط ع ن ا و ا و لا ي ك ه م ال م ف ل ح ون. و م ن ي ط ع االله و ر س ول ه و ي خ ش االله و ي تق ه ف ا و لا ي ك ه م ال ف ا ي ز ون De troendes svar, når de kaldes til Allah og Hans Sendebud, for at Han dømmer iblandt dem, er udelukkende dette: Vi har hørt, og vi adlyder! Og det er disse, der er succesrige. Og de, som adlyder Allah og Hans Sendebud og frygter Allah og undgår Han(s straf), skal sejre (OQM. Al-Nur 24: 51-52) Ligeledes siger Han (swt): و م ا ك ان ل م و م ن و لا م و م ن ة ا ذا قض ى االله و ر س ول ه ا م را ا ن ي كون ل ه م ال خ ي ر ة م ن ا م ر ه م. و م ن ي ع ص االله و ر س ول ه ف ق د ض ل ض لا لا م بين ا Og det sømmer sig ikke for en troende, mand eller kvinde, at der, når Allah og Hans Sendebud har afgjort en sag, skulle være noget valg for dem i deres (forhold) til denne sag. Og den, som er ulydig mod Allah og Hans Sendebud, er visselig faret vild i en åbenbar vildfarelse (OQM. Al-Ahzab 33: 36) Han (swt) siger også: 11

12 ف لا و ر بك لا ي و م ن و ن ح تى ي ح كم وك ف يم ا ش ج ر ب ي ن ه م ث م لا ي ج د وا ف ي ا نف س ه م ح ر جا م ما ق ض ي ت و ي س ل م وا ت س ل يما Men nej, ved din Herre, de har ikke iman førend de gør dig til dommer i (alt), hvad de strides om, og så ikke finder nogen uvilje i deres sjæle mod det, du afgør, men underkaster sig fuldstændigt (OQM. Al-Nisa 4: 65) Ligeledes siger Han (swt): ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا قوا ا نف س ك م و ا ه ل ي كم ن ارا و قود ه ا ال ناس و ال ح ج ار ة ع لي ه ا م لا ي ك ة غ لا ظش د اد لا ي ع ص ون االله م ا ا م ر ه م و ي ف ع لون م ا ي و م ر و ن O I som har iman, beskyt jer selv og jeres familier mod en ild, hvis brændsel er mennesker og sten. Over den er der engle, hårde og strenge, som ikke er ulydige mod Allah i det, Han påbyder dem, og som handler, som de har fået befaling om (OQM. Al-Tahrim 66: 6) Og Han (swt) siger: ف ا ما ي ا ت ي نك م م ني ه دى فم ن ت ب ع ه د اي ف لا ي ض ل و لا ي ش قى و م ن ا ع ر ض ع ن ذ ك ري ف ا ن ل ه م ع يش ة ض نكا و ن ح ش ر ه ي و م ال ق ي ام ة ا ع م ى. ق ال ر ب ل م ح ش ر ت ني ا ع م ى و ق د ك نت ب ص يرا. ق ال ك ذ ل ك ا ت ت ك ا ي ات ن ا ف ن س يت ه ا و ك ذ ل ك ال ي و م ت نس ى Og når som helst der kommer en retledning til jer fra Mig, skal den, der følger Min retledning, hverken fare vild eller blive elendig. Men den, der vender sig fra Min formaning, for ham skal der visselig være et ynkeligt liv, og Vi vil opvække ham som blind på Opstandelsens dag. Han vil sige: Min Herre, hvorfor har Du opvakt mig som blind, når jeg dog var seende? (Allah) vil svare: Sådan (var det): Vore tegn kom til dig, mens du glemte dem. Og således skal du være forglemt i dag (OQM. Taha 20: ) Allahs Sendebud (saaws) sagde: 12

13 «ب اد ر وا با ل ا ع م ا ل ف ت ن ا ك ق ط ع ال لي ل ال م ظ ل م ي ص ب ح ال رج ل م و م ن ا و ي م س ي كاف ر ا و ي م س ي م و م ن ا و ي ص ب ح كاف ر ا ي بيع د ين ه ب ع ر ض م ن ال دن ي ا». Skynd jer med udførelsen af (gode) gerninger (før I bliver overvældet af) fitan (prøvelser), der ligner nattens bælgmørke, hvor man vågner op som troende og bliver vantro om aftenen, og er troende om aftenen og vågner (næste dag) op som vantro, samt sælger sin Deen (Islam) for noget kortvarigt fra denne verden. Berettet af Muslim via Abu Huraira. De, som skynder sig at bede om tilgivelse og om opnåelse af jannah, (Paradiset) samt tager initiativ til gode gerninger, har eksisteret i Allahs Sendebud (saaws) s tid og i de efterfølgende tidsaldre. Den islamiske ummah (nation) føder stadig disse, der skynder sig, imødekommer deres Herre og løskøber sig i stræben efter Allahs velbehag. Af eksempler herpå kan nævnes følgende: I en hadith berettet af Jabir, og som der er enighed om (dvs. muttafaqun alaih), sagde han følgende: «ق ال ر ج ل ل لن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ي و م ا ح د : ا ر ا ي ت ا ن ق ت ل ت ف ا ي ن ا ن ا ق ال : ف ي ال ج نة ف ا ل قى ت م ر ات ف ي ي د ه ث م ق ات ل ح تى ق ت ل». Ved Uhud-dagen sagde en mand til Profeten (saaws): Hvor vil jeg være, hvis jeg bliver dræbt? Han svarede: I Paradiset. Så smed han de dadler, som han havde i hånden, og kæmpede derpå indtil han blev dræbt. I en hadith berettet af Anas, og som er autoriseret af Muslim, stod der: «ف ان ط ل ق ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم و ا ص ح اب ه ح تى س ب ق وا ال م ش ر ك ين ا لى ب د ر و ج اء ا لم ش ر كو ن ف ق ال ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم : قوم وا ا لى ج نة ع ر ض ه ا ال سم و ات و ال ا ر ض ق ال ي ق ول ع م ي ر ب ن ال ح م ام ا ل ا ن ص ا ر ي: ي ا ر س ول ال له ج ن ة ع ر ض ه ا ال سم و ات و ال ا ر ض ق ال : ن ع م ق ال : ب خ ب خ ف ق ال ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم : م ا ي ح م ل ك ع لى ق و ل ك ب خ ب خ ق ال : لا و ال له ي ا ر س ول ال له ا لا ر ج اء ة ا ن ا كون م ن ا ه ل ه ا ق ال : ف ا نك م ن ا ه ل ه ا ف ا خ ر ج ت م ر ات م ن ق ر ن ه ف ج ع ل ي ا ك ل م ن ه ن ث م ق ال : ل ي ن ا ن ا 13

14 ح ييت ح تى ا ك ل ت م ر ات ي ه ذ ه ا نه ال ح ي اة ط و يل ة ق ال : فر م ى بم ا ك ان م ع ه م ن ال تم ر ث م ق ات ل ه م ح تى ق ت ل». Så drog Allahs Sendebud (saaws) sammen med sine Sahaba af sted, således at de ankom til Badr-stedet før polyteisterne. Da polyteisterne ankom, sagde Allahs Sendebud (saaws): Rejs jer hen imod et Paradis, hvis vidde er som himlenes og jordens vidde. Han (dvs. Anas) sagde: Umair bin Al-Humam Al-Ansari sagde: O Allahs Sendebud, et Paradis, hvis vidde er som himlenes og jordens vidde? Han (saaws) sagde: Ja. Der sagde Han (dvs. Umair): Jamen dog! Så sagde Allahs Sendebud (saaws): Hvad får dig til at sige jamen dog? Han sagde: Nej, ved Allah, o Allahs Sendebud, (jeg sagde) det alene i ønsket om at være blandt dets beboere. Så sagde han (saaws): Du er blandt dets beboere. Der tog manden nogle dadler ud af sin pakke og begyndte at spise dem. Derefter sagde han: Hvis jeg skulle leve så længe at jeg får spist mine dadler, så ville det sandelig være et langt liv. Han (dvs. Anas) sagde: Så smed han de dadler, han havde, hvorefter han bekæmpede dem indtil han blev dræbt. I en hadith berettet af Anas, og som der er enighed om, sagde han følgende: Min onkel Anas bin Al-Nadhr var fraværende ved Badr-kampen. Så sagde han: O Allahs Sendebud; jeg var fraværende ved din første kamp mod polyteisterne. Hvis Allah lod mig overvære kamp mod polyteisterne, ville Allah se, hvad jeg vil gøre. Da Uhud-dagen indtraf, hvor muslimerne(s ryg) blev blottet (for fjenden), sagde han: O Allah, jeg undskylder over for Dig for det disse - dvs. Sahaba gjorde, og over for Dig jeg tager afstand fra det disse - dvs. polyteisterne - har gjort. Derefter gik han frem og mødte Sa d bin Mu adh på vejen, så sagde han: O Sa d bin Mu adh, det er Paradiset; ved Al-Nadhrs Herre; jeg dufter dens duft som værende nærmere end Uhud-bjerget. Sa d sagde: O Allahs Sendebud, jeg kunne ikke gøre, hvad han gjorde. Anas sagde: Vi fandt mere end firs hug af sværd, spyd eller pile på ham. Vi har fundet ham dræbt og polyteisterne lemlæstede hans lig, hvorfor ingen kunne genkende ham foruden hans søster, som genkendte ham på hans fingre. Anas sagde: Vi mente eller troede at 14

15 følgende ayah (Qur an-vers), helt til sin slutning, blev åbenbaret omhandlende ham og hans lige: م ن ال م و م ن ين ر ج ال ص د ق وا م ا ع اه د وا الل ه ع ل ي ه Blandt de troende er der mænd, som har været tro mod den pagt, som de sluttede med Allah (OQM. Al-Ahzab 33: 23) Al-Bukhari berettede via Abu Sarwa a, som sagde: «ص لي ت و ر اء الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ب ال م د ين ة ال ع ص ر ف س لم ث م ق ام م س رع ا فت خ طى ر ق اب ال ناس ا لى ب ع ض ح ج ر ن س اي ه. ف ف ز ع ال ناس م ن س ر ع ت ه ف خ ر ج ع ل ي ه م فر ا ى ا نه م ع ج ب وا م ن س ر ع ت ه ف ق ال : ذ ك ر ت ش ي ي ا م ن ت ب ر ع ن د ن ا ف ك ر ه ت ا ن ي ح بس ني ف ا م ر ت ب ق س م ت ه». Jeg lavede Asr-bøn bag Profeten (saaws) i Medina, hvor han lavede taslim (afsluttende hilsen), rejste sig derefter hurtigt og passerede folks rækker hen mod et af sine hustruers huse. Folk blev skræmt af hans hastighed. Han (saaws) kom ud til dem og så dem undre sig over hans hastighed, så sagde han: Jeg kom i tanke om nogle guldmønter, vi havde, og kunne ikke lide, at dette skulle distrahere mig, så jeg befalede at de skulle deles ud. Og i en anden beretning stod der: «ك ن ت خ لف ت ف ي ال ب ي ت ت ب را م ن ال صد ق ة ف ك ر ه ت ا ن ا ب يت ه». Jeg efterlod nogle guldmønter til sadaqa derhjemme, som jeg ikke kunne lide at have liggende. Dette vejleder muslimerne til at skynde sig til udførelsen af, hvad Allah pålagde dem som wajib (pligt). Al-Buhkari berettede via al-bara, som sagde: «ل ما ق د م ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ال م د ين ة ص لى ن ح و ب ي ت ال م ق د س س تة ع ش ر ا و س ب ع ة ع ش ر ش ه ر ا و ك ان ي ح ب ا ن ي و جه ا لى ال ك ع ب ة ف ا ن ز ل ال له ت ع ال ى: ) قد ن ر ى ت ق لب و ج ه ك ف ي ال سم اء ف ل ن و لي نك ق ب ل ة ت ر ض اه ا). ف و جه ن ح و ال ك ع ب ة و ص لى م ع ه ر ج ل ال ع ص ر ث م خ ر ج ف م ر ع لى ق و م م ن ال ا ن ص ار ف ق ال ه و 15

16 ي ش ه د ا نه ص لى م ع الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم و ا نه قد و جه ا لى ال ك ع ب ة ف ان ح ر ف وا و ه م ر ك وع ف ي ص ل اة ال ع ص ر». Da Allahs Sendebud (saaws) kom til Medina bad han mod Bait ul-maqdis (Jerusalem) seksten eller sytten måneder, og han ønskede stærkt at blive dirigeret mod Ka ab en. Så åbenbarede Allah Qur an-verset: قد ن ر ى ت ق ل ب و ج ه ك ف ي ال سم اء ف ل ن و لي نك ق ب ل ة ت ر ض اه ا Vi har visselig set dig dreje dit ansigt mod himlen. Så vil Vi da vende dig mod en qibla, som vil behage dig (OQM. Al-Baqarah 2: 144) Dér rettede han sig mod Ka ba en, og en mand lavede asr-bøn sammen med ham. Derefter gik manden ud og passerede et folk fra Ansar, så sagde han til dem at han bevidner, at han lavede salah med Profeten, og at han (saaws) blev dirigeret mod ka ba en, så vendte de sig om, mens de var i en tilstand af ruku (bukketilstand) under asr-bøn. Al-Bukhari berettede ligeledes via Abu Awfa s søn (raa), som sagde: «ا ص اب ت ن ا م ج اع ة ل ي ال ي خ ي ب ر ف ل ما ك ان ي و م خ ي ب ر و قع ن ا ف ي ال ح م ر ال ا ه ل ية ف ان ت ح ر ن اه ا. ف ل ما غ ل ت ال ق د ور ن اد ى م ن اد ي ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم : ا ك ف ي وا ال قد ور ف لا ت ط ع م وا م ن لح وم ال ح م ر ش ي ي ا. ق ال ع ب د ال له : ف ق لن ا ا نم ا ن ه ى الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ل ا نه ا لم ت خ مس. ق ال : و ق ال ا خ ر ون ح رم ه ا ا ل ب تة و س ا ل ت س ع يد ب ن ج ب ي ر ف ق ال ح رم ه ا ا ل ب تة». Vi blev ramt af hungersnød under khaibars nætter. Da dagen for khaibar-slaget indtraf, faldt vi over husdyræsler og slagtede disse. Da gryderne kogte, råbte Allahs Sendebud (saaws) s herold: Hæld (kødet i) gryderne og spis ikke noget af æslernes kød. Abdullah sagde: Så sagde vi, at han (saaws) blot forbød det, fordi femtedelen (bytte tilbageholdt af staten) ikke var taget heraf, mens andre sagde, at han forbød det totalt. Jeg spurgte Sa id bin Jubair, så sagde han: Han forbød det totalt. 16

17 Al-Bukhari berettede også via Anas bin malik (ra), som sagde: Jeg skænkede vin lavet af daddelfrugt op for Abu Talha al- Ansari, Abu Ubaida bin al-jarrah og Ubai bin Ka ab, så kom der en mand til dem og sagde, at khamr (dvs. alkoholdrik) er blevet forbudt. Abu Talha sagde: Rejs dig, o Anas, til disse lerkrukker og ødelæg dem. Anas sagde: Jeg rejste mig og tog fat på en stenhammer, vi havde og slog disse med dens bund indtil de gik i stykker. Al-Bukhari berettede via A isha (ra), som sagde: Og vi blev meddelt at Umar lod sig skille fra to kvinder, da Allah (swt) åbenbarede at de (dvs. muslimerne) skulle aflevere til polyteisterne, hvad de gav ud af deres penge til (muslimernes) immigrerede hustruer, samt afgjorde for muslimerne at de ikke skulle holde fast ved (ægteskabs)båndet med de ikke-muslimske kvinder. Al-Bukhari berettede via A isha (ra), som sagde: Må Allah være barmhjertig mod de første kvindelige immigranter. De rev prompte deres klæder og tog dem som khimar (hoveddække), da Allah åbenbarede: و ل ي ض ر ب ن ب خ م ر ه ن ع لى ج ي وب ه ن Og lad dem trække deres hoveddække sammen om deres bryst (OQM. Al-Nur 24: 31 ) Abu Dawud berettede via Safiyya, datteren af Shaiba, om Aisha (ra): At hun omtalte Ansar-kvinder, roste dem, talte godt om dem og sagde: Da surat al-nur (Qur an-kapitlet) blev åbenbaret, tog de fat på nogle klæder, rev dem itu og tog dem som khimar (hoveddække). Ibn Ishaq sagde: Al-Ash ath bin Qais kom til Allahs Sendebud (saaws) med en delegation fra Kinda-stammen. Al-Zuhari fortalte mig at han kom med firs riddere fra Kinda. De trådte ind til Allahs 17

18 Sendebud (saaws) i hans moské. De havde friseret deres tætte hår og lagt kohl (sort øjnesminke) på, samt bar kappedragter, som de havde pyntet med silke. Da de trådte ind til Allahs Sendebud (saaws), sagde han til dem: Blev I da ikke muslimer? De sagde: Jo. Han (saaws) sagde: «ا ل م ت س ل م وا». «فم ا ب ال ه ذا الح ر ير ف ي ا ع ن اق كم». Hvorfor så dette silkestof om jeres hals? Han (beretteren) sagde: Så fjernede de silkestoffet og smed det væk. Ibn Jarir berettede via Abu Buraida om hans far, som sagde: Vi sad på sandet ved vore drikke, hvor vi var tre eller fire stykker, der havde en flaske, som vi drak khamr fra, (dengang) den var halal (tilladt). Jeg rejste mig og gik hen til Allahs Sendebud (saaws) for at hilse på ham, hvorimens Qur an-verset om forbud imod khamr blev åbenbaret: ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا نم ا ال خ م ر و ال م ي س ر O I som har iman, khamr og lykkespil er sandelig (OQM. Al-Ma idah 5: 90) Åbenbaringen omfattede to Qur an-vers, som sluttede med: ف ه ل ا نت م م نت ه ون Mon I vil afholde jer derfra (OQM. Al-Ma idah 5: 91) Derefter kom jeg til mine fæller og reciterede Qur an-versene for dem til slutningen af Allahs tale: ف ه ل ا نت م م نت ه و ن Mon I vil afholde jer derfra (OQM. Al-Ma idah 5: 91) 18

19 Så sagde han (dvs. beretteren): Imidlertid havde nogle af dem deres drikke, som de drak fra, i hænderne, og der var stadig mere i drikkekarrene; han sagde: Og de holdt drikkekarrene under deres overlæber, som kopsætteren gør. Herefter hældte de, hvad der var i flasken ud og sagde: O vor Herre, vi er holdt op. Handhala bin Abu Amer, der blev vasket af englene, hørte kaldet til Uhud-kampen, og imødekom kaldet hurtigt. Han blev martyr ved Uhud-dagen. Ibn Ishaq sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde: «ا ن ص اح ب ك م ل ت غ س له ال م لا ي ك ة فاس ا لوا ا ه ل ه م ا ش ا نه». Jeres fælle bliver vasket af englene; spørg hans hustru om hans tilstand?. Hans hustru, som den daværende nat blev hans brud, blev spurgt. Hun sagde: Da han hørte herolden, gik han ud, mens han var i janaba (uvasket tilstand). Til det sagde Allahs Sendebud (saaws): Derfor vaskede englene ham. Ahmad berettede via Rafi bin Khadij, som sagde: «ك ذ ل ك غ س ل ت ه ال م لا ي ك ة».» ك نا ن ح اق ل ب ال ا ر ض ع لى ع ه د ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ف ن ك ر يه ا ب ال ثل ث و ال رب ع و ال طع ام ا لم س مى ف ج اء ن ا ذ ات ي و م ر ج ل م ن ع م وم ت ي ف ق ال : ن ه ان ا ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ع ن ا م ر ك ان لن ا ن اف ع ا و ط اع ة ال له و ر س ول ه ا ن ف ع لن ا ن ه ان ا ا ن ن ح اق ل ب ال ا ر ض فن ك ري ه ا ع لى ال ثل ث و ال رب ع و ال طع ا م ا لم س مى و ا م ر ر ب ال ا ر ض ا ن ي ز ر ع ه ا ا و ي ز رع ه ا و ك ر ه ك ر اء ه ا و م ا س و ى ذ ل ك». Vi plejede i Allahs Sendebud (saaws) s tid at foretage muhaqala med jord (dvs. at sælge afgrøden mod korn), hvor vi plejede at forpagte den mod en tredje- eller fjerdedel (af jordens afkast) eller mod fastlagte (mængder af) mad. En dag kom en af mine onkler til os og sagde: Allahs Sendebud (saaws) forbød os noget, der var gavnligt for os, og lydigheden over for Allah og Hans Sendebud er mere gavnlig for os. Han forbød os at foretage muhaqalah med 19

20 jorden, hvor vi plejede at forpagte den mod en tredje- eller fjerdedel (af jordens afkast) eller mod fastlagte (mængder af) mad, og han befalede jordejeren til at dyrke den eller lade andre dyrke den, samt frabad forpagtning deraf og lignende. 20

21 2. Varetag den ædle Qur an Den ædle Qur an er Allahs (swt) tale, som Han, gennem Åbenbaringen, Jibril (as), nedsendte til Sit Sendebud Muhammad (saaws), både i ordlyd og mening. Qur anen er derudover den, hvis recitation er tilbedelse, den som er mirakuløs, og som er blevet overleveret til os gennem tawatur (dvs. den absolut bekræftede kollektive overlevering). لا ي ا ت يه ال ب اط ل م ن ب ي ن ي د ي ه و لا م ن خ ل ف ه ت تر يل م ن ح ك يم ح م يد Falskheden kan ikke komme nær den, hverken forfra eller bagfra. (Den er) en åbenbaring fra den Alvise, den Lovpriste (OQM. Fussilat 41: 42) Og den er bevaret ved Allahs bevaring: ا نا ن ح ن ن ز لن اال ذك ر و ا نا ل ه ل ح اف ظون Sandelig, Vi har åbenbaret Zikr (åbenbaringen), og Vi vil visselig bevare den (OQM. Al-Hijr 15: 9) Med den får sjælene liv, hjerterne bliver trygge og menneskene føres ud fra bælgmørket til lyset med Allahs billigelse, den Almægtige, den Lovpriste. Den, der udtaler sig med denne, taler sandt; og den, der handler med den, får succes; og den, der dømmer med den, handler med retfærdighed, og den, der kalder til den, bliver retledt til den Lige vej. Qur anen er muslimens forsyning, og sikke en forsyning. For da wahbæreren er den en uundgåelig nødvendighed, hvorved hjerterne trives, overarmene styrkes, med hvilken dens bærer bliver som de urokkelige bjerge, og han ser ned på verden for Allahs skyld, og ytrer sandheden uden at frygte nogens bebrejdelse hvad angår Allahs befalinger. Med Qur anen bliver den letvægtige, som vinden bevæger, tungere hos Allah end Uhud-bjerget, netop fordi han reciterer Qur anen. Hans tunge er fugtig som følge af recitation af Qur anen, og hans fingerspidser bevidner det. Således var Allahs Sendebud (saaws) s Sahaba, som opførte sig i denne verden, som om de var en gående Qur an. De plejede at reflektere over Qur an-versene og recitere dem med den 21

22 recitation, disse fortjener. De handlede efter disse Qur an-vers og kaldte til dem. Qur an-versene om straf rystede dem, og Qur an-versene om barmhjertighed frydede deres hjerter. Deres øjne plejede at blive fyldt med tårer grundet ydmyghed over for Qur anens mirakel og mægtighed, samt underkastelse til dens love og visdom. De plejede at modtage Qur anen fra Allahs Sendebud (saaws), således at dens vers rodfæstede sig dybt i deres hjerters dybde. Af denne grund opnåede de styrke, herredømme, lykke og succes. Da Allahs Sendebud (saaws) forlod dem til det højeste af de høje stadier, fortsatte de med at varetage Qur anen, ligesom det sandfærdige Sendebud anbefalede dem, må Allahs barmhjertighed og fred være med ham, hans familie og Sahaba alle sammen. De, der var udenadlærte i Qur anen stod i de forreste rækker hvad angår påbud af ma ruf og forbud af munkar. Qur an-bæreren var den første i alt godt, og den første til at kaste sig ud i alt vanskeligt for Allahs skyld. Det er værdigt for muslimerne i almindelighed, og da wah-bærerne i særdeleshed, at Qur anen bliver deres hjerters forår, og deres følgesvend, der leder dem til alt godt og ophøjer dem fra den ene høje højde til den anden, således at de varetager Qur anen i nattens timer og ved dagens ydertidspunkter gennem recitation, memorering og i handling, hvormed de i sandhed bliver de bedste efterkommere af de bedste forfædre. Nedenstående er ædle Qur an-vers efterfulgt af ærværdige ahadith, der omhandler åbenbaringen af Qur anen, bevarelsen af den, retledningen heri, æren man opnår ved at recitere den, samt at der er rigeligt med alt godt i den, fra den og omkring den. ن ز ل ب ه ال روح الا م ين ع لى ق ل ب ك ل ت كون م ن ال م نذ ر ين Den trofaste ånd (Jibril) har bragt den til dit hjerte, så at du kan være (en) af advarerne (OQM. Al-Shu ara 26: ) ا نا ن ح ن ن ز لن اال ذك ر و ا نا ل ه ل ح اف ظون Sandelig, Vi har åbenbaret zikr (åbenbaringen), og Vi vil visselig bevare den (OQM. Al-Hijr 15: 9) لا ي ا ت يه ال ب اط ل م ن ب ي ن ي د ي ه و لا م ن خ ل ف ه ت تر يل م ن ح ك يم ح م يد 22

23 Falskheden kan ikke komme nær den, hverken forfra eller bagfra. (Den er) en åbenbaring fra den Alvise, den Lovpriste (OQM. Fussilat 41: 42) ا ن ه ذاال قر ا ن ي ه د ي ل لت ي ه ي ا ق و م و ي ب ش ر ال م و م ن ين ا لذ ين ي ع م لون ال صال ح ات ا ن له م ا ج را ك ب يرا Denne Qur an retleder visselig til det, som er mest retfærdigt, og bringer et glædeligt budskab til de troende, som handler retskaffent, at de vil få en stor belønning (OQM. Al-Isra 17: 9) قد ج ا ء كم ر س و لن ا ي ب ي ن ل كم ك ث يرا م ما كنت م ت خ فون م ن ال ك ت اب و ي ع ف وا ع ن ك ث ير. قد ج ا ء كم م ن االله ن ور و ك ت اب م بين ي ه د ي ب ه االله م ن ا تب ع ر ض و ان ه س ب ل ال سلام و ي خ رج ه م م ن الظ لم ات ا لى ال نور ب ا ذ ن ه و ي ه د ي هم ا لى ص ر اط م س ت ق م Vort Sendebud er kommet til jer for at gøre meget af det, som I har skjult af Skriften, klart for jer, og for at lade meget stå hen. Der er sandelig kommet et lys og en klar Bog fra Allah til jer. Hvormed Allah leder den, som søger Hans velbehag, (ad) fredens veje, og Han fører dem ud af bælgmørket ind i lyset med Sin billigelse, og Han leder dem til den rette vej (OQM. Al-Ma idah 5: 15-16) ك ت اب ا نز ل ن اه ا ل ي ك ل ت خ ر ج ال ناس م ن الظ لم ات ا لى ال نور ب ا ذ ن ر به م ا لى ص ر اط ال ع ز يز ال ح م يد (Dette er) en Bog, som Vi har åbenbaret dig, for at du kan føre menneskene ud af bælgmørket og ind i lyset, på deres Herres befaling, til den Almægtiges, den Højlovedes vej (OQM. Ibrahim 14: 1) ا لا ب ذ ك ر االله ت ط م ي نال ق ل وب Sandelig, med Allahs ihukommelse finder hjerterne tryghed (OQM. Al-Ra d 13: 28) ا ف لا ي ت د بر و ن ال قر ا ن و لو ك ان م ن ع ند غ ي ر االله ل و ج د وا ف يه اخ ت لا فا ك ث يرا 23

24 Vil de da ikke spekulere over Qur anen? Og hvis den havde været fra nogen anden end Allah, så havde de visselig fundet mange modsigelser i den (OQM. Al-Nisa 4: 82) Derudover sagde han (saaws) følgende: «خ ي ر ك م م ن ت ع لم ال قر ا ن و ع لم ه». Den bedste af jer er den, der lærte Qur anen og lærte (andre) den. Berettet af al-bukhari via Uthman bin Affan (ra). «م ن ق ر ا ح ر فا م ن ك ت اب ال له ف ل ه ب ه ح س ن ة و ال ح س ن ة ب ع ش ر ا م ث ال ه ا. لا ا ق ول الم ح ر ف و ل ام ح ر ف و م يم ح ر ف». و ل ك ن ا ل ف ح ر ف Den, der læser et bogstav af Allahs Bog (Qur anen), vil få en belønning herfor, og den (ene) belønning (regnes) til det tidobbelte. Jeg siger ikke alef-lam-mim som et bogstav, men alef (A) er et bogstav, lam (L) er et bogstav og mim (M) er et bogstav. Berettet af al-tirmidhi via Abdullah bin Mas ud (ra), og den er en autentisk (sahih, sand) hadtih.» ال م اه ر ب ال قر ا ن م ع ال سف ر ة ا لك ر ا م ال ب ر ر ة و ا لذ ي ي ق ر ا ال قر ا ن و ي ت ت ع ت ع ف يه و ه و ع ل ي ه ش اق ل ه ا ج ر ان». Den dygtige i Qur anen hører sammen med de ærefulde og gudhengivne budbringere (dvs. engle). Og den, der læser Qur anen, mens han stammer (under læsning heraf), hvor den for ham er anstrengende, får to belønninger. Berettet af Muslim via A isha (ra), de troendes moder. «ا ن ا لذ ي ل ي س ف ي ج و ف ه ش ي ء م ن ال قر ا ن ك ال ب ي ت ال خ ر ب». Den, i hvis indre der intet er fra Qur anen, er som det ødelagte hjem. Berettet af al-tirmidhi, der karakteriserede den som sahih (autentisk), og den er en sahih hadith. «ا قر ء وا ال قر ا ن ف ا نه ي ا ت ي ي و م ال ق ي ام ة ش ف يع ا ل ا ص ح اب ه». 24

25 Læs Qur anen. Sandelig, på Opstandelsesdagen kommer den mæglende for sin fælle. Berettet af Muslim i sin Sahih (Autentisk Hadith-samling) via Abu Imama Al-Bahili (ra).» ال ق را ن ش اف ع م ش فع و م اح ل م ص دق م ن ج ع ل ه ا م ام ه ق اد ه ا لى ا لج نة و م ن ج ع ل ه خ ل ف ه س اق ه ا لى ال نار». Qur anen er en mægler, hvis mægling imødekommes, og en modpart, hvis argumentation godtages. Den, der lægger den foran sig, vil føres af den til Paradiset, og den, der lægger den bag sig, vil ledes af den til Helvedet. Berettet af Ibn Hibban i sin Sahih (hadith-samling) via Jabir bin Abdullah (raa), og al-baihaqi i Shu ab al- Iman via Jabir og Ibn Mas ud (raa), og den er en sahih hadith. «ا ن ال له ي ر ف ع به ذا ال ك ت اب ا ق و ام ا و ي ض ع ب ه ا خ ر ين». Allah ophøjer visselig nogle folk med denne Bog (Qur an), og degraderer andre med den. Berettet af Muslim. Abu Dawud og al-tirmidhi autoriserede i deres Sahih (hadithsamling) at Allahs Sendebud (saaws) sagde: «ي ق ال ل ص اح ب ال ق ر ا ن اق ر ا و ار ت ق و ر تل كم ا ك ن ت ت ر تل ف ي ال دن ي ا ف ا ن م ن ز ل ت ك ع ن د ا خ ر ا ي ة ت ق ر و ه ا». Der bliver sagt til Qur anens fælle: Læs og stig højere, og reciter som du plejede at recitere i verden, da din status bliver (på niveau med) den sidste aya (Qur an-vers), du læser. «ا قر ء وا ال قر ا ن و اع م لوا ب ه و لا ت ج فوا ع ن ه و لا ت غ لوا ف يه و لا ت ا ك ل وا و لا ت س ت ك ث ر وا ب ه». Læs Qur anen og handl efter den, og I må ikke negligere den eller overskride den(s yderkant), og tjen ikke på den, og forvent ikke mere for den. Berettet af Ahmad og al-tabarani og andre via Abdul-Rahman bin Shibl (ra), og den er en sahih hadith. 25

26 «م ث ل ال م و م ن ا لذ ي ي ق ر ا ال قر ا ن ك م ث ل ال ا ت ر جة طع م ه ا ط ي ب و ريح ه ا ط ي ب. و م ث ل ال م و م ن ا لذ ي لا ي ق ر ا ال قر ا ن م ث ل ال تم ر ة طع م ه ا ط ي ب و لا ر يح له ا. و م ث ل ال م ن اف ق ا لذ ي ي ق ر ا ال قر ا ن م ث ل ال ري ح ان ة ريح ه ا ط ي ب و طع م ه ا م ر. و م ث ل ال م ن اف ق ا لذ ي لا ي ق ر ا ال قر ا ن ك م ث ل ال ح ن ظ ل ة طع م ه ا م ر و لا ر يح له ا». Den troende, som læser Qur anen, ligner citronmelissen, hvis smag er god og duft er god. Og den troende, som ikke læser Qur anen, ligner dadlen, hvis smag er god og som ingen duft har. Og den hykler, som læser Qur anen, ligner basilikummen, hvis duft er god og smag er bitter. Og den hykler, der ikke læser Qur anen, ligner kolokvinten, hvis smag er bitter og som ingen duft har. Al-Bukhari og Muslim via Abu Musa al-ash ari (ra). «ت ع اه د وا ال قر ا ن فو ا لذ ي ن ف س م ح مد ب ي د ه ل ه و ا ش د ت ف لت ا م ن ال ا ب ل ف ي ع قل ه ا». Varetag Qur anen, for ved Den, i Hvis hånd Muhammads sjæl ligger, den er voldsommere i flygtighed end kamelerne i deres reb. Berettet af al-bukhari og Muslim via Abu Musa al-ash ari (ra). Følgelig opklarer de førnævnte ærværdige Qur an-vers og beærede ahadith den ærværdige Qur ans mægtige status, den mægtige status for bæreren af den mægtige Qur an, som bærer den for at få dyb indsigt heri og handle efter den, samt varetager den under sit ophold og sin rejse for derved at blive en enorm drivkraft på alle godhedens veje, og som ikke lægger den på hylden, så støv samler sig på den, eller pynter og lukker den ind i sine skabe, så glemsomheden foldes om den, hvorfor vedkommende - må Allah forbyde det - vil blive blandt taberne. Så varetag Qur anen, o brødre og søstre, og skynd jer at recitere den på rette vis, overvej den på rette vis, efterlev den på rette vis og forhold jer til den på rette vis. Således for at jeres smag bliver god og jeres duft bliver god. Dermed vil I befinde jer i de første rækker i leveringen af da wah i denne verden, på samme måde som I vil være iblandt de første rækker i Paradiset, når der siges: Læs og stig højere. Derved vil I gøre jer værdige til den mægtige sejr, den store succes og et større velbehag fra Allah; و ب شر ال م و م ن ين Og bring et glædeligt budskab til de troende (OQM. Al-Baqarah 2: 223) 26

27 3. Kærlighed til Allah og Hans Sendebud Al-Azhari sagde: Tjenerens kærlighed til Allah og Hans Sendebud betyder hans lydighed over for dem og efterlevelse af deres befalinger. Al-Baidhawi sagde: Kærlighed er viljen til lydighed. Ibn Arafa sagde: I araberne(s sprog) er kærligheden viljen til noget med hensigten hertil. Al-Zajjaj sagde: Menneskets kærlighed til Allah og Hans Sendebud er dets lydighed over for dem og tilfredshed med det, som Allah (swt) befalede og Allahs Sendebud (saaws) er kommet med. Allahs kærlighed til tjeneren betyder tilgivelse, tilfredshed og belønning. Al-Baidhawi sagde: Allah elsker jer, tilgiver jer, dvs. bliver tilfreds med jer. Al-Azhari sagde: Allahs kærlighed til tjenerne er, at Han skænker dem tilgivelse. Allah (swt) siger: ف ا ن االله لا ي ح ب ال ك اف ر ين Da Allah visselig ikke elsker de vantro (OQM. Aal-Imran 3: 32) Det vil sige: Ikke tilgiver dem. Sufyan bin Uyaina sagde: At Allah elsker jer, vil sige: Han fører jer nærmere, og kærligheden er nærhed, og: Allah elsker ikke de vantro: Han fører ikke de vantro nærmere. Baghawi sagde: Allahs kærlighed til de troende: Hans ros til dem, Hans belønning til dem og at Han tager dem til nåde. Al-Zajjaj sagde: Kærligheden fra Allah til sine skabninger: At Han tager dem til nåde og skænker dem Sin Barmhjertighed, tilgivelse og fine lovprisning af dem. Det, som vedrører os i denne forbindelse er tjenerens kærlighed til Allah og Hans Sendebud. Denne kærlighed i førnævnte betydning er fard (pligtig), da kærligheden er blandt tilbøjelighederne, som danner menneskets psyke. Disse tilbøjeligheder kunne være instinktive og medfødte og ingen relation have til nogen opfattelser, såsom menneskets tilbøjelighed til ejerskab, overlevelsesinstinktet, kærlighed til retfærdigheden og kærlighed til familien og børnene osv. De kunne også være motiver, som er forbundet med opfattelser, hvor det er disse opfattelser, som har afgjort tilbøjelighedens type. Indianerne elskede ikke de europæere, der immigrerede til dem, hvorimod al-ansar elskede 27

28 dem, der immigrerede til dem. Kærlighed til Allah og Hans Sendebud er den type, som Allah (swt) forbandt til en shari ah-mæssig opfattelse, hvorved Han gjorde det til en fard. Beviserne herpå fra Bogen (Qur anen) er: Hans (swt) tale: و م ن ال ناس م ن ي تخ ذ م ن د ون االله ا ند ادا ي ح بون ه م ك ح ب االله و ا لذ ين ا م ن وا ا ش د ح ب ا الله Og (dog) er der blandt mennesker sådanne, som dyrker afguder ved siden af Allah, idet de elsker dem, som kun Allah bør elskes. Men dem, der har iman, er stærkere i deres kærlighed til Allah (OQM. Al-Baqarah 2: 165) Og meningen er, at de troende er stærkere i deres kærlighed til Allah end polyteisternes kærlighed til afguderne. Og Hans (swt) tale: قل ا ن ك ان ء اب ا و ك م و ا ب ن او كم و ا خ و ان ك م و ا ز و اج ك م و ع ش ير ت ك م و ا م و ال اق ت ر ف ت م وه او ت ج ار ة ت خ ش و ن ك س اد ه ا و م س اك ن ت ر ض و ن ه ا ا ح ب ا لي كم م ن االله و ر س ول ه و جه اد ف ي س ب يل ه ف ت ر بص وا ح تى ي ا ت ي االله ب ا م ر ه و االله لا ي ه د يال ق و م ال ف اس ق ين Sig: hvis jeres fædre og jeres sønner og jeres brødre og jeres hustruer og jeres slægtninge og jeres ejendom, som I har erhvervet jer, og den handel, hvis stagnation I frygter, og de boliger, som I elsker, er jer kærere end Allah og Hans Sendebud og jihad for Hans sag, så vent, indtil Allah bringer Sin befaling (til udførelse); Allah elsker ikke de oprørske folk (OQM. Al-Taubah 9: 24) Beviserne fra Sunnah er som følger: Det blev berettet af Anas (ra): «ا ن ر ج لا س ا ل الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ع ن ال ساع ة ف ق ال : م ت ى ال ساع ة ق ال : و م اذ ا ا ع د د ت له ا ق ال : لا ش ي ء ا لا ا ني ا ح ب ال له و ر س ول ه ف ق ال : ا ن ت م ع م ن ا ح ب ب ت. ق ال ا ن س : فم ا ف رح ن ا ب ش ي ء ف ر ح ن ا 28

29 ب ق و ل الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ا ن ت م ع م ن ا ح ب ب ت. ق ال ا ن س : ف ا ن ا ا ح ب الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم و ا ب ا ب ك ر و ع م ر و ا ر ج و ا ن ا كون م ع ه م بح بي ا ياه م و ا ن لم ا ع م ل ب م ث ل ا ع م ال ه م». At en mand spurgte Profeten (saaws) om Timen (Dommedagen) og sagde: Hvornår indtræffer Timen? Han (saaws) sagde: Hvad har du da forberedt til den? Han sagde: Intet, andet end at jeg elsker Allah og Hans Sendebud. Så sagde han (saaws): Du er sammen med dem, du elsker. Anas sagde: Der var intet der kunne glæde os mere end Profeten (saaws) s udtalelse: Du er sammen med dem, du elsker. Anas sagde: Jeg elsker Profeten (saaws), Abu Bakr og Umar og håber på at være sammen med dem, med min kærlighed til dem, skønt jeg ikke foretog det samme som deres handlinger. (Der er enighed herom). Det blev berettet af Anas at Profeten (saaws) sagde:» ث ل اث م ن ك ن ف يه و ج د ح ل او ة ا ل ا يم ان : ا ن ي كون ال له و ر س ول ه ا ح ب ا ل ي ه م ما س و اه م ا و ا ن ي ح ب ال م ر ء لا ي ح به ا لا ل له و ا ن ي ك ر ه ا ن ي ع ود ف ي ال كف ر كم ا ي ك ر ه ا ن ي ق ذ ف ف ي ال نار». Den, der er i besiddelse af tre (ting), vil finde imans sødme: Den, for hvem Allah og Hans Sendebud er mere kær end alt andet, og at man elsker personen udelukkende for Allahs skyld, samt at hade tilbagevendelse til kufr, som man hader at blive kastet i ilden. (Der er enighed herom). Der blev berettet af Anas at han sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde: «لا ي و م ن ع ب د ح تى ا كون ا ح ب ا ل ي ه م ن ا ه ل ه و م ال ه و ال نا س ا ج م ع ين». Ingen tjener har iman indtil jeg bliver mere kær for ham end hans familie, ejendom og alle menneskene. (Der er enighed herom). Allahs Sendebud (saaws) s Sahaba var omhyggelige med implementeringen af denne wajib (forpligtigelse) og kappedes om opnåelsen af denne ære i håb om at være blandt dem, Allah og Hans Sendebud elsker: 29

30 Der blev berettet af Anas at han sagde: «ل ما ك ان ي و م ا ح د ان ه ز م ال ناس ع ن الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم و ا ب و ط ل ح ة ب ي ن ي د ي الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم م ج و ب ب ه ع ل ي ه ب ح ج ف ة ل ه و ك ان ا ب و ط ل ح ة ر ج لا ر ام ي ا ش د يد ال ق د ي ك س ر ي و م ي ذ ق و س ي ن ا و ث ل اث ا. و ك ان ال رج ل ي م ر م ع ه ال ج ع ب ة م ن ال نب ل ف ي ق ول : ان ش ر ه ا ل ا بي ط ل ح ة. ف ا ش ر ف الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ي ن ظ ر ا لى ال ق و م ف ي ق ول ا ب و ط ل ح ة : ي ا ن ب ي ال له ب ا بي ا ن ت و ا مي لا ت ش رف ي ص يب ك س ه م م ن س ه ام ال ق و م ن ح ري د ون ن ح ر ك». Da Uhud-dagen indtraf svigtede folk Profeten (saaws), mens Abu Talha stod foran Profeten (saaws) beskyttende ham med et skindskjold, han havde. Abu Talha var jo en skarpskytte med en stærk buestreng, hvor han den dag ødelagde to eller tre buer. Når en mand gik forbi og havde pilekogger, sagde han (dvs. Profeten): Ræk det til Abu Talha. Da Profeten (saaws) strakte (halsen) for at se på folk, sagde Abu Talha: O Allahs Profet, jeg ofrer min far og mor for dig, stræk dig ikke, så du rammes af en eller anden af folks pile; min hals i stedet for din. (Der er enighed herom). Det blev berettet af Qais at han sagde: Jeg så Talhas hånd lammet, (idet) han ved Uhud-dagen beskyttede Profeten (saaws) med den. (Al-Bukhari). Følgende lange hadith er berettet af Ka b bin Malik angående de tre, der deserterede fra Tabuk-slaget, hvori Ka b siger: Da folks negligering af mig varede alt for længe for mig, spadserede jeg hen og klatrede over Abu Qatadas mur, som er min fætter og den mest kærlige for mig blandt folk. Jeg hilste på ham, og ved Allah, han hilste ikke tilbage. Jeg sagde: O Abu Qatada, jeg besværger dig ved Allah, kender du mig som en, der elsker Allah og Hans Sendebud? Han forholdt sig tavs, så jeg gentog det og besværgede ham. Han var tavs. Jeg gentog det og besværgede ham, så sagde han: Allah og Hans Sendebud ved bedst. Dér blev mine øjne fyldt med tårer. Jeg gik bort og klatrede over muren. (Der er enighed herom). 30

31 Det blev berettet af Sahl bin Sa d (ra) at Allahs Sendebud (saaws) ved Khaibar-dagen sagde: «ح د ثن ا ق ت ي ب ة ب ن س ع يد ح د ثن ا ي ع قوب ب ن ع ب د ال رح م ن ع ن ا بي ح از م ق ال ا خ ب ر ني س ه ل ب ن س ع د ر ض ي ال له ع ن ه ا ن ر س ول االله ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ق ال ي و م خ ي ب ر ل ا ع ط ي ن ه ذ ه ال راي ة غد ا ر ج ل ا ي ف ت ح االله ع لى ي د ي ه ي ح ب ال له و ر س ول ه و ي ح به ال له و ر س ول ه ق ال ف ب ات ال ناس ي د و كون ل ي ل ت ه م ا يه م ي ع ط اه ا ف ل ما ا ص ب ح ال ناس غد و ا ع لى ر س ول االله ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ك له م ي ر ج و ا ن ي ع طاه ا ف ق ال ا ي ن ع ل ي ب ن ا بي ط ال ب ف ق يل ه و ي ا ر س ول االله ي ش ت ك ي ع ي ن ي ه ق ال ف ا ر س ل وا ا ل ي ه ف ا ت ي ب ه ف ب ص ق ر س ول االله ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ف ي ع ي ن ي ه و د ع ا ل ه ف ب ر ا ك ا ن لم ي كن ب ه و ج ع ف ا ع طاه ال راي ة ف ق ال ع ل ي ا ق ات ل ه م ح تى ي كون وا م ث لن ا ف ق ال ان فذ ع لى ر س ل ك ح تى ت ن ز ل ب س اح ت ه م ث م اد ع ه م ا لى ا ل ا س لا م و ا خ بر ه م بم ا ي ج ب ع ل ي ه م م ن ح ق االله ف يه فو ال له ل ا ن ي ه د ي ال له ب ك ر ج لا و اح دا خ ي ر ل ك م ن ا ن ي كون ل ك ح م ر ال نع م». Qutaiba bin Sa id fortalte os: at Ya kub bin Abdel-Rahman berettede os at Abu Hazim sagde: Sahl bin Sa d (ra) sagde, at på Khaibar-dagen sagde Allahs Sendebud (saaws): I morgen vil jeg give denne raya (banner) til en mand, gennem hvis hænder Allah vil realisere erobring, og som elsker Allah og Hans Sendebud, og som Allah og Hans Sendebud elsker. Han (dvs. Sa d) sagde: Så tilbragte folk deres nat med at diskutere indbyrdes om, hvem af dem, der ville få den tildelt. Da folk vågnede op (næste morgen), gik de tidligt til Allahs Sendebud (saaws), mens de alle håbede på at få den. Han (dvs. Profeten) sagde: Hvor er Ali bin Abu Talib? Der blev sagt: O Allahs Sendebud, han lider af øjensmerter. Så sagde han: Send bud efter ham. Derpå kom de med ham, og Allahs Sendebud (saaws) spyttede i hans øjne og lavede dua (bøn) for ham. Han blev han helbredt så meget, at det var som om han ingen smerter havde. Derefter gav han (dvs. Profeten) ham raya, og til det sagde Ali: Jeg bekæmper dem indtil de bliver som os. Han (dvs. Profeten) sagde: Gå ganske roligt indtil du ankommer til deres gårdsplads. Kald dem derefter til Islam og underret dem om, hvad de er pålagt (som wajib) af Allahs ret heri, thi ved Allah, dét at Allah retleder én mand gennem dig, er bedre for dig end at du havde de røde kameler. (Der er enighed herom). Ibn Hibban beretter i sin Sahih (hadith-samling): Så vendte Urwa bin Mas ud tilbage til sine fæller og sagde: O folk, jeg har - ved Allah - besøgt kongerne, besøgt (persernes) Zar, Kejseren og 31

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Table of Contents. Syndernes Moder... 1. Intentioner (Niyyah) I Forbindelse Med Læsning Af Bogen... V

Table of Contents. Syndernes Moder... 1. Intentioner (Niyyah) I Forbindelse Med Læsning Af Bogen... V براي یوں کی ماں Burayion ki Maa O versættelses afdelingen (Majlis e Tarajim) står for oversættelsen af denne bog. Al ret til redigering og udgivelse forbeholdes Majlis e tarajim. Hvis du finder fejl i

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Tawhîd al-asmâ' was-sifât (Opretholdelse af Allâhs enhed i navne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba COPYRIGHT Forlaget Vandkunsten has

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,5-15. 1. tekstrække. Salmer. DDS 402 Den signede dag med fryd vi ser. DDS 317 Livets fylde,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden?

Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? Er det ok, at rygere, alkoholikere og andre, der har fået benet i grøften, skal betale for egen sygdomsbehandling i fremtiden? 13. søndag efter trinitatis 2013 Salmer: 754,753,500,697,724 Teksten som der

Læs mere

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi-uddin An-Nabhani. (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI-UDDIN AN-NABHANI Den partimæssige sammenslutning Hizb ut-tahrir Taqi-uddin An-Nabhani Den partimæssige sammenslutning (Al-Takattul al-hizbi) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra den arabiske

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Set Nedefra. Af Jørgen Olsen. Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der er tale om 114 Jesus-ord.

Set Nedefra. Af Jørgen Olsen. Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der er tale om 114 Jesus-ord. Set Nedefra Af Jørgen Olsen Afskrift af 'Thomas Evangeliet' som supplement til indlæg om Kirkeliv og Teologi Ord i klammer ( ) er rekonstruerede ord, hvor der i originalteksten i papyrus var huller. Der

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere