Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget"

Transkript

1 Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al- Islamiyya Denne bog er udgivet af Hizb ut-tahrir 1. udgave 1425 e.h e.kr. Ummah Forlaget for tryk, udgivelse og distribution Postboks Beirut Libanon ISBN Postboks 1286 DK-2300 København S 2

3 بسم االله الرحمن الرحيم قد ا ف ل ح ال م و م ن ون ا لذ ين ه م ف ي ص لا ت ه م خ اش ع ون و ا لذ ين ه م ع ن ال لغ و م ع رض و ن و ا لذ ين ه م ل ل زك اة ف اع لون و ا لذ ين ه م ل فر وج ه م ح اف ظون ا لا ع لى ا ز و اج ه م ا و م ا م ل ك ت ا ي م ان ه م ف ا نه م غ ي ر م لوم ين ف م ن اب ت غ ى و ر اء ذ ل ك ف ا و ل ي ك ه م ال ع اد ون و ا لذ ين ه م لا م ان ات ه م و ع ه د ه م ر اع ون و ا لذ ين ه م ع لى ص ل و ات ه م ي ح اف ظون ا و ل ي ك ه م ال و ار ثون ا لذ ين ي ر ثو نال ف ر د و س ه م ف يه ا خ ال د ون De troende vil visselig få succes. De, som er ydmyge i deres salah. Og som vender sig bort fra det, der er forfængeligt. Og de, som er aktive i (betaling af) zakat. Og de, som vogter deres kønsdrift. Undtagen over for deres hustruer eller hvad deres højrehænder besidder (tjenestepiger), for så skal de ikke dadles. Men de, der begærer ud over dette, er overtræderne. Og de, som vogter opmærksomt over hvad de bliver betroet og deres pagter. Og de, som opretholder deres salah. 3

4 Sådanne er de, som vil arve. Arve Paradiset, hvori de skal forblive. (OQM. Al-Mu minun 23: 1-11) 4

5 Indholdsfortegnelse Indledning 5 1. Omgående efterlevelse af Shari ah Varetag Qur anen Kærlighed til Allah (swt) og Hans Sendebud Kærlighed og had for Allahs (swt) skyld Frygt for Allah, hemmeligt og offentligt At græde af frygt for Allah og under ihukommelsen af Ham (swt) At være forhåbningsfuld over for Allah (swt), og ikke fortvivle Hans barmhjertighed Udholdenhed under prøvelse og tilfredshed med guddommelig skæbne Bøn, ihukommelse og at bede om tilgivelse At sætte sin lid til Allah og trofasthed mod Ham (swt) Standhaftighed ved sandheden Ydmyghed over for de troende og stolthed over for de vantro Længslen efter Paradiset og at kappes om de gode gerninger De bedste af jer i moral Fra de gode moralske egenskaber Fra de slette moralske egenskaber 15. Samtalens etik Fra undervisningsetikken Fra oplægsetikken Fra argumentationsetikken 16. Salighed til de fremmede som retter op på hvad mennesker har fordærvet

6 Indledning Personlighed i ethvert menneske består af dets mentalitet og psyke. Menneskets udseende, krop, påklædning m.m. har intet at gøre hermed, da alle disse blot er facader, og det ville være overfladisk af nogen at tro, at disse er dele af personligheden, eller at disse indvirker på personligheden. Mentaliteten er måden, ifølge hvilken opfattelsen af tingene foregår, dvs. udstedelsen af dommen på tingene ifølge et specifikt grundlag, som mennesket har overbevisning om, og er tryg ved. Ifald menneskets opfattelse af tingene foregår gennem udstedelsen af domme på disse på grundlag af den islamiske aqida (dvs. verdensanskuelse), vil dets mentalitet være islamisk. Og hvis det ikke forholder sig således, vil dets mentalitet være en anden. Psyken er måden, ifølge hvilken opfyldelsen af instinkterne og de organiske behov foregår. Det vil sige gennemførelsen af opfyldelsesprocessen ifølge et grundlag, som mennesket er overbevist om, og er tryg ved. Når opfyldelsen af instinkterne og de organiske behov gennemføres på grundlag af den islamiske aqida, vil menneskets psyke være islamisk, og når opfyldelsen ikke foregår således, vil dets psyke være noget andet. Ifald grundlaget for både mentaliteten og psyken er ens for et givent menneske, vil dets personlighed være særpræget disciplineret. Følgelig, når den islamiske aqida udgør fundamentet for det pågældende menneskes mentalitet og psyke, vil dets personlighed være islamisk. I modsat fald vil dets personlighed være noget andet. Derpå er det ikke tilstrækkeligt at mentaliteten er islamisk, hvorved vedkommende udsteder domme på tingene og handlingerne på korrekt vis ifølge shari ah-lovene, således at han udleder love og kender til halal (dvs. det lovlige) og haram (dvs. det ulovlige), er moden i sin bevidsthed og tanke, er vægtig og stærk i sin tale samt analyserer begivenhederne på en sund måde. Førnævnte er ikke tilstrækkeligt, med mindre vedkommendes psyke ligeledes er en islamisk psyke, således at han opfylder sine instinkter og organiske behov på basis af Islam, dvs. udfører salah (bøn), faster, betaler zakah (almisse), udfører hajj (pilgrimsfærd), foretager halal og undgår haram, befinder sig der, hvor Allah kan lide han er, tilnærmer sig Allah med det, Han (swt) fastlagde som fard (pligtig) over ham, samt er omhyggelig i udførelsen af nafila (anbefalede handlinger), så han nærmer sig Allah (swt) yderligere. 6

7 Udover dette tager han de oprigtige, trofaste standpunkter over for begivenheder, påbyder ma ruf (dvs. det rette) og forbyder munkar (dvs. det afskyelige), elsker og hader for Allahs skyld og behandler mennesker med god moral. Ligeledes er det ikke tilstrækkeligt at vedkommendes psyke er islamisk, imens hans mentalitet ikke er det, da tilbedelsen af Allah ud fra uvidenhed, muligvis vil medføre personens afvigelse fra den rette vej. I så fald vil han måske faste en dag, hvor det er haram at faste, udføre salah, hvor det er makruh (frarådet) at gøre det, og vil muligvis sige La hawla wala quwwata illa be-allah (dvs. der er ingen magt eller evne men kun ved Allah) over for den, der begår en munkar (afskyelig handling), mens han overværer det, i stedet for at benægte personens handling og forbyde ham denne. Ydermere vil vedkommende muligvis handle med riba (dvs. renter) og give denne riba ud som sadaqa (dvs. almisse) som værende - ifølge hans påstand - en tilnærmelse til Allah (swt), hvorimens han derved er sunket i sin synds sump. Det vil sige at han muligvis vil handle forkert, mens han tror, at han handler godt, og dermed vil hans opfyldelse af sine instinkter og organiske behov ikke ske ifølge det, som Allah (swt) og Hans Sendebud (saaws) har befalet. Den rette tilstand vil ikke være opfyldt, med mindre personens mentalitet er islamisk, således at vedkommende har kendskab til de love, som er nødvendige for ham, samt øger sin tilegnelse af Shari ahs kundskaber, så meget han evner. Samtidig skal personens psyke være islamisk, således at vedkommende gennemfører shari ah-lovene og ikke blot har viden herom, men implementerer disse i alle sine forhold, med sin Skaber, med sig selv og med andre på den måde Allah (swt) elsker og er tilfreds med. Ifald personens mentalitet og psyke bliver disciplineret af Islam, vil han have en islamisk personlighed, som baner sig vej gennem trængslen hen mod godheden uden at frygte nogens bebrejdelse i forbindelse med Allahs (swt) befaling. Imidlertid betyder dette ikke at opførelsesbrister ikke forekommer, men disse indvirker ikke på personligheden, så længe de hører til undtagelsen og ikke princippet. Dette er fordi mennesket ikke er en engel, men fejler, beder om tilgivelse og angrer (laver tauba), samt handler korrekt og takker Allah (swt) for Hans nåde, gavmildhed og retledning. Jo mere muslimen øger sin tilegnelse af den islamiske thaqafa (dvs. kulturelle kundskaber) for at videreudvikle sin mentalitet, og jo mere 7

8 han øger sin udførelse af lydighedshandlinger for at styrke sin psyke, desto mere vil han bestige den ophøjede stige, og endda stige højere og højere op. I så fald vil muslimen bemægtige sig livet med rette og opnå succes i det hinsidige (dvs. al-akhira) gennem sin stræben efter det, mens han er troende. Ydermere vil han være fastknyttet til en mehrab (dvs. bedeniche) og på samme tid være en jihad-helt, hvis fineste egenskab er at være Allahs (swt) tjener, hans Skaber og Frembringer. I denne bog fremlægger vi for muslimerne i almindelighed, og for da wah-bærerne i særdeleshed, bestanddele af den islamiske psyke, for at da wah-bærerens tunge alt imens han arbejder for etableringen af Khilafah - bliver fugtig af zikr, dvs. ihukommelsen af Allah, og hans hjerte bliver fyldt med taqwa (dvs. frygt) for Allah, og for at hans legemsdele skynder sig til de gode gerninger, således at han reciterer Qur anen og handler efter den, elsker Allah og Hans Sendebud, elsker og hader for Allahs skyld, har håb om Allahs barmhjertighed og frygter Hans straf, og viser udholdenhed og søger belønning fra og er oprigtig, trofast mod Allah og sætter sin lid til Ham (swt), er standhaftig ved sandheden som det høje mægtige bjerg, medgørlig, føjelig og barmhjertig mod de troende, ubøjelig og stolt over for de vantro, ikke røres af nogens bebrejdelse i forbindelse med Allahs (swt) befaling, samt er venlig i sin tale, stærk i sit argument, påbyder ma ruf og forbyder munkar, og lever i verden og handler heri, mens hans øjne stirrer på et Paradis, hvis vidde er som himlene og jorden, beredt for de gudfrygtige. I denne forbindelse overser vi ikke at give en påmindelse til da wahbærerne, der arbejder for genoptagelsen af den islamiske levemåde på jorden gennem etableringen af Khilafah Rashidah (den retsindige islamiske stat). Vi påminder dem om den tilstand, de arbejder under, idet bølger af angreb gennemføres af Allahs og Hans Sendebuds fjender, der omgiver dem. Hvis da wah-bærerne ikke er med Allah (swt) i nattens timer og ved dagens ydertidspunkter, hvorledes vil de da kunne bane sig vej gennem trængslen? Hvorledes vil de da opnå, hvad de ønsker? Hvorledes vil de stige opad fra den ene høje højde til den anden? Hvorledes, hvorledes? Sluttelig, så lad da wah-bærerne grundigt overveje to strålende ahadith (fl. af hadith, dvs. beretninger fra/om Profeten), der belyser deres vej, for således at de opnår deres mål, mens deres lys iler foran dem: Den første: «ا ول د ي ن كم ن ب وة و ر ح م ة ث م خ لا ف ة ع لى م ن ه اج الن ب و ة... ث م ت ع ود خ لا ف ة ع لى م ن ه اج الن ب و ة». 8

9 Det første af jeres Deen (Islam) er profetskab og barmhjertighed, dernæst en khilafah efter profetens metode derefter vender den tilbage - en khilafah efter Profetens metode. I denne hadith er der forkyndelse af en god meddelelse om, at Khilafah visselig vil vende tilbage med Allahs billigelse, men den vil vende tilbage ligesom den første Khilafah, de retsindiges Khilafah, Allahs Sendebuds Sahaba (dvs. Profetens følgesvende). Lad den, der er ivrig efter dens tilbagevenden og længes efter at overvære denne, bestræbe sig efter den med dens rette stræben, mens han er troende, for at være ligesom Allahs Sendebud (saaws) s Sahaba eller lignende. Den anden: «ا ن ال له س ب ح ان ه ق ال : م ن ا ه ان ل ي و ل ي ا ف ق د ب ار ز ني ف ي ا لع د او ة اب ن ا د م لن ت د ر ك م ا ع ن د ي ا لا ب ا د اء م ا اف ت ر ض ت ه ع لي ك و لا ي ز ال ع ب د ي ي ت ق رب ا ل ي ب ال نو اف ل ح تى ا ح به ف ا ك ون ق ل ب ه ا لذ ي ي ع ق ل به و ل س ان ه ا لذ ي ي ن ط ق به و ب ص ر ه ا لذ ي ي ب ص ر به ف ا ذا د ع ان ي ا ج ب ت ه و ا ذا س ا ل ني ا ع طي ت ه و ا ذا اس ت ن ص ر ني ن ص ر ت ه و ا ح ب ع ب اد ة ع ب د ي ا ل ي ا ل نص يح ة». Allah, Den Ophøjede, sagde: Den, der nedværdiger en af Mine awliya (allierede), har erklæret Mig fjendskab. O du Adams barn, du vil ikke opnå, hvad Jeg har, undtagen gennem udførelsen af det, Jeg pålagde dig (som fard). Og Min tjener bliver ved med at nærme sig Mig gennem nafila-gerninger indtil Jeg elsker ham. (I så fald) vil Jeg være hans hjerte, som han begriber med, hans tunge, som han udtaler sig med, og hans syn, som han ser med. Hvis han bønfalder Mig, vil Jeg bønhøre ham, og hvis han beder Mig (om noget), vil Jeg give ham (det), og hvis han beder Mig om hjælp, vil Jeg hjælpe ham. Og den mest elskede af Min tjeners ibada (tilbedelsesform) for Mig er nasiha (råd). Berettet af al- Tabrani i (sin hadith-samling al-jami -) Al-Kabir. I denne hadith opklares det at vejen til Allahs sejr og hjælp, og forsyningen fra Ham (swt), sker gennem at tilnærme sig Ham og bede Ham om hjælp, da Han (swt) er den Almægtige, den Stærke. Følgelig vil den, der støtter Hans sag, aldrig blive svigtet, og den, som Han (swt) svigter, vil aldrig få succes. Ydermere står Allah (swt) nær ved Sin 9

10 tjener, når han beder Ham (swt), og Han imødekommer Sin tjener, når han imødekommer Hans befalinger. Han (swt) er den Overlegne over Sine tjenere, og den Skånsomme, den Alvidende. Så skynd jer, o brødre og søstre, til opnåelse af Allahs velbehag, Hans tilgivelse, Hans Paradis og Hans sejr, og til succes i denne verden og det hinsidiges. و ف ي ذ ل ك ف ل ي ت ن اف س ال م ت ن اف س ون Og herefter skal de stræbende stræbe (OQM. Al-Mutaffifin 83: 26) 21. Dhul Hijjah 1424 e.h. 12. februar 2004 e.kr. 10

11 1. Omgående efterlevelse af Shari ah Allah (swt) siger: و س ا رع وا ا لى م غ ف ر ة م ن ر ب كم و ج نة ع ر ض ه ا ال سم او ات و الا ر ض ا ع دت ل ل م تق ين Og kappes om at opnå tilgivelse fra jeres Herre og et Paradis, hvis vidde er himlene og jorden, forberedt til de gudfrygtige (OQM. Aal-Imran 3: 133). Han (swt) siger også: ا نم ا ك ان ق و ل ال م و م ن ين ا ذا د ع وا ا لى االله و ر س ول ه ل ي ح ك م ب ي ن ه م ا ن ي قو لوا س م ع ن ا و ا ط ع ن ا و ا و لا ي ك ه م ال م ف ل ح ون. و م ن ي ط ع االله و ر س ول ه و ي خ ش االله و ي تق ه ف ا و لا ي ك ه م ال ف ا ي ز ون De troendes svar, når de kaldes til Allah og Hans Sendebud, for at Han dømmer iblandt dem, er udelukkende dette: Vi har hørt, og vi adlyder! Og det er disse, der er succesrige. Og de, som adlyder Allah og Hans Sendebud og frygter Allah og undgår Han(s straf), skal sejre (OQM. Al-Nur 24: 51-52) Ligeledes siger Han (swt): و م ا ك ان ل م و م ن و لا م و م ن ة ا ذا قض ى االله و ر س ول ه ا م را ا ن ي كون ل ه م ال خ ي ر ة م ن ا م ر ه م. و م ن ي ع ص االله و ر س ول ه ف ق د ض ل ض لا لا م بين ا Og det sømmer sig ikke for en troende, mand eller kvinde, at der, når Allah og Hans Sendebud har afgjort en sag, skulle være noget valg for dem i deres (forhold) til denne sag. Og den, som er ulydig mod Allah og Hans Sendebud, er visselig faret vild i en åbenbar vildfarelse (OQM. Al-Ahzab 33: 36) Han (swt) siger også: 11

12 ف لا و ر بك لا ي و م ن و ن ح تى ي ح كم وك ف يم ا ش ج ر ب ي ن ه م ث م لا ي ج د وا ف ي ا نف س ه م ح ر جا م ما ق ض ي ت و ي س ل م وا ت س ل يما Men nej, ved din Herre, de har ikke iman førend de gør dig til dommer i (alt), hvad de strides om, og så ikke finder nogen uvilje i deres sjæle mod det, du afgør, men underkaster sig fuldstændigt (OQM. Al-Nisa 4: 65) Ligeledes siger Han (swt): ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا قوا ا نف س ك م و ا ه ل ي كم ن ارا و قود ه ا ال ناس و ال ح ج ار ة ع لي ه ا م لا ي ك ة غ لا ظش د اد لا ي ع ص ون االله م ا ا م ر ه م و ي ف ع لون م ا ي و م ر و ن O I som har iman, beskyt jer selv og jeres familier mod en ild, hvis brændsel er mennesker og sten. Over den er der engle, hårde og strenge, som ikke er ulydige mod Allah i det, Han påbyder dem, og som handler, som de har fået befaling om (OQM. Al-Tahrim 66: 6) Og Han (swt) siger: ف ا ما ي ا ت ي نك م م ني ه دى فم ن ت ب ع ه د اي ف لا ي ض ل و لا ي ش قى و م ن ا ع ر ض ع ن ذ ك ري ف ا ن ل ه م ع يش ة ض نكا و ن ح ش ر ه ي و م ال ق ي ام ة ا ع م ى. ق ال ر ب ل م ح ش ر ت ني ا ع م ى و ق د ك نت ب ص يرا. ق ال ك ذ ل ك ا ت ت ك ا ي ات ن ا ف ن س يت ه ا و ك ذ ل ك ال ي و م ت نس ى Og når som helst der kommer en retledning til jer fra Mig, skal den, der følger Min retledning, hverken fare vild eller blive elendig. Men den, der vender sig fra Min formaning, for ham skal der visselig være et ynkeligt liv, og Vi vil opvække ham som blind på Opstandelsens dag. Han vil sige: Min Herre, hvorfor har Du opvakt mig som blind, når jeg dog var seende? (Allah) vil svare: Sådan (var det): Vore tegn kom til dig, mens du glemte dem. Og således skal du være forglemt i dag (OQM. Taha 20: ) Allahs Sendebud (saaws) sagde: 12

13 «ب اد ر وا با ل ا ع م ا ل ف ت ن ا ك ق ط ع ال لي ل ال م ظ ل م ي ص ب ح ال رج ل م و م ن ا و ي م س ي كاف ر ا و ي م س ي م و م ن ا و ي ص ب ح كاف ر ا ي بيع د ين ه ب ع ر ض م ن ال دن ي ا». Skynd jer med udførelsen af (gode) gerninger (før I bliver overvældet af) fitan (prøvelser), der ligner nattens bælgmørke, hvor man vågner op som troende og bliver vantro om aftenen, og er troende om aftenen og vågner (næste dag) op som vantro, samt sælger sin Deen (Islam) for noget kortvarigt fra denne verden. Berettet af Muslim via Abu Huraira. De, som skynder sig at bede om tilgivelse og om opnåelse af jannah, (Paradiset) samt tager initiativ til gode gerninger, har eksisteret i Allahs Sendebud (saaws) s tid og i de efterfølgende tidsaldre. Den islamiske ummah (nation) føder stadig disse, der skynder sig, imødekommer deres Herre og løskøber sig i stræben efter Allahs velbehag. Af eksempler herpå kan nævnes følgende: I en hadith berettet af Jabir, og som der er enighed om (dvs. muttafaqun alaih), sagde han følgende: «ق ال ر ج ل ل لن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ي و م ا ح د : ا ر ا ي ت ا ن ق ت ل ت ف ا ي ن ا ن ا ق ال : ف ي ال ج نة ف ا ل قى ت م ر ات ف ي ي د ه ث م ق ات ل ح تى ق ت ل». Ved Uhud-dagen sagde en mand til Profeten (saaws): Hvor vil jeg være, hvis jeg bliver dræbt? Han svarede: I Paradiset. Så smed han de dadler, som han havde i hånden, og kæmpede derpå indtil han blev dræbt. I en hadith berettet af Anas, og som er autoriseret af Muslim, stod der: «ف ان ط ل ق ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم و ا ص ح اب ه ح تى س ب ق وا ال م ش ر ك ين ا لى ب د ر و ج اء ا لم ش ر كو ن ف ق ال ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم : قوم وا ا لى ج نة ع ر ض ه ا ال سم و ات و ال ا ر ض ق ال ي ق ول ع م ي ر ب ن ال ح م ام ا ل ا ن ص ا ر ي: ي ا ر س ول ال له ج ن ة ع ر ض ه ا ال سم و ات و ال ا ر ض ق ال : ن ع م ق ال : ب خ ب خ ف ق ال ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم : م ا ي ح م ل ك ع لى ق و ل ك ب خ ب خ ق ال : لا و ال له ي ا ر س ول ال له ا لا ر ج اء ة ا ن ا كون م ن ا ه ل ه ا ق ال : ف ا نك م ن ا ه ل ه ا ف ا خ ر ج ت م ر ات م ن ق ر ن ه ف ج ع ل ي ا ك ل م ن ه ن ث م ق ال : ل ي ن ا ن ا 13

14 ح ييت ح تى ا ك ل ت م ر ات ي ه ذ ه ا نه ال ح ي اة ط و يل ة ق ال : فر م ى بم ا ك ان م ع ه م ن ال تم ر ث م ق ات ل ه م ح تى ق ت ل». Så drog Allahs Sendebud (saaws) sammen med sine Sahaba af sted, således at de ankom til Badr-stedet før polyteisterne. Da polyteisterne ankom, sagde Allahs Sendebud (saaws): Rejs jer hen imod et Paradis, hvis vidde er som himlenes og jordens vidde. Han (dvs. Anas) sagde: Umair bin Al-Humam Al-Ansari sagde: O Allahs Sendebud, et Paradis, hvis vidde er som himlenes og jordens vidde? Han (saaws) sagde: Ja. Der sagde Han (dvs. Umair): Jamen dog! Så sagde Allahs Sendebud (saaws): Hvad får dig til at sige jamen dog? Han sagde: Nej, ved Allah, o Allahs Sendebud, (jeg sagde) det alene i ønsket om at være blandt dets beboere. Så sagde han (saaws): Du er blandt dets beboere. Der tog manden nogle dadler ud af sin pakke og begyndte at spise dem. Derefter sagde han: Hvis jeg skulle leve så længe at jeg får spist mine dadler, så ville det sandelig være et langt liv. Han (dvs. Anas) sagde: Så smed han de dadler, han havde, hvorefter han bekæmpede dem indtil han blev dræbt. I en hadith berettet af Anas, og som der er enighed om, sagde han følgende: Min onkel Anas bin Al-Nadhr var fraværende ved Badr-kampen. Så sagde han: O Allahs Sendebud; jeg var fraværende ved din første kamp mod polyteisterne. Hvis Allah lod mig overvære kamp mod polyteisterne, ville Allah se, hvad jeg vil gøre. Da Uhud-dagen indtraf, hvor muslimerne(s ryg) blev blottet (for fjenden), sagde han: O Allah, jeg undskylder over for Dig for det disse - dvs. Sahaba gjorde, og over for Dig jeg tager afstand fra det disse - dvs. polyteisterne - har gjort. Derefter gik han frem og mødte Sa d bin Mu adh på vejen, så sagde han: O Sa d bin Mu adh, det er Paradiset; ved Al-Nadhrs Herre; jeg dufter dens duft som værende nærmere end Uhud-bjerget. Sa d sagde: O Allahs Sendebud, jeg kunne ikke gøre, hvad han gjorde. Anas sagde: Vi fandt mere end firs hug af sværd, spyd eller pile på ham. Vi har fundet ham dræbt og polyteisterne lemlæstede hans lig, hvorfor ingen kunne genkende ham foruden hans søster, som genkendte ham på hans fingre. Anas sagde: Vi mente eller troede at 14

15 følgende ayah (Qur an-vers), helt til sin slutning, blev åbenbaret omhandlende ham og hans lige: م ن ال م و م ن ين ر ج ال ص د ق وا م ا ع اه د وا الل ه ع ل ي ه Blandt de troende er der mænd, som har været tro mod den pagt, som de sluttede med Allah (OQM. Al-Ahzab 33: 23) Al-Bukhari berettede via Abu Sarwa a, som sagde: «ص لي ت و ر اء الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ب ال م د ين ة ال ع ص ر ف س لم ث م ق ام م س رع ا فت خ طى ر ق اب ال ناس ا لى ب ع ض ح ج ر ن س اي ه. ف ف ز ع ال ناس م ن س ر ع ت ه ف خ ر ج ع ل ي ه م فر ا ى ا نه م ع ج ب وا م ن س ر ع ت ه ف ق ال : ذ ك ر ت ش ي ي ا م ن ت ب ر ع ن د ن ا ف ك ر ه ت ا ن ي ح بس ني ف ا م ر ت ب ق س م ت ه». Jeg lavede Asr-bøn bag Profeten (saaws) i Medina, hvor han lavede taslim (afsluttende hilsen), rejste sig derefter hurtigt og passerede folks rækker hen mod et af sine hustruers huse. Folk blev skræmt af hans hastighed. Han (saaws) kom ud til dem og så dem undre sig over hans hastighed, så sagde han: Jeg kom i tanke om nogle guldmønter, vi havde, og kunne ikke lide, at dette skulle distrahere mig, så jeg befalede at de skulle deles ud. Og i en anden beretning stod der: «ك ن ت خ لف ت ف ي ال ب ي ت ت ب را م ن ال صد ق ة ف ك ر ه ت ا ن ا ب يت ه». Jeg efterlod nogle guldmønter til sadaqa derhjemme, som jeg ikke kunne lide at have liggende. Dette vejleder muslimerne til at skynde sig til udførelsen af, hvad Allah pålagde dem som wajib (pligt). Al-Buhkari berettede via al-bara, som sagde: «ل ما ق د م ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ال م د ين ة ص لى ن ح و ب ي ت ال م ق د س س تة ع ش ر ا و س ب ع ة ع ش ر ش ه ر ا و ك ان ي ح ب ا ن ي و جه ا لى ال ك ع ب ة ف ا ن ز ل ال له ت ع ال ى: ) قد ن ر ى ت ق لب و ج ه ك ف ي ال سم اء ف ل ن و لي نك ق ب ل ة ت ر ض اه ا). ف و جه ن ح و ال ك ع ب ة و ص لى م ع ه ر ج ل ال ع ص ر ث م خ ر ج ف م ر ع لى ق و م م ن ال ا ن ص ار ف ق ال ه و 15

16 ي ش ه د ا نه ص لى م ع الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم و ا نه قد و جه ا لى ال ك ع ب ة ف ان ح ر ف وا و ه م ر ك وع ف ي ص ل اة ال ع ص ر». Da Allahs Sendebud (saaws) kom til Medina bad han mod Bait ul-maqdis (Jerusalem) seksten eller sytten måneder, og han ønskede stærkt at blive dirigeret mod Ka ab en. Så åbenbarede Allah Qur an-verset: قد ن ر ى ت ق ل ب و ج ه ك ف ي ال سم اء ف ل ن و لي نك ق ب ل ة ت ر ض اه ا Vi har visselig set dig dreje dit ansigt mod himlen. Så vil Vi da vende dig mod en qibla, som vil behage dig (OQM. Al-Baqarah 2: 144) Dér rettede han sig mod Ka ba en, og en mand lavede asr-bøn sammen med ham. Derefter gik manden ud og passerede et folk fra Ansar, så sagde han til dem at han bevidner, at han lavede salah med Profeten, og at han (saaws) blev dirigeret mod ka ba en, så vendte de sig om, mens de var i en tilstand af ruku (bukketilstand) under asr-bøn. Al-Bukhari berettede ligeledes via Abu Awfa s søn (raa), som sagde: «ا ص اب ت ن ا م ج اع ة ل ي ال ي خ ي ب ر ف ل ما ك ان ي و م خ ي ب ر و قع ن ا ف ي ال ح م ر ال ا ه ل ية ف ان ت ح ر ن اه ا. ف ل ما غ ل ت ال ق د ور ن اد ى م ن اد ي ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم : ا ك ف ي وا ال قد ور ف لا ت ط ع م وا م ن لح وم ال ح م ر ش ي ي ا. ق ال ع ب د ال له : ف ق لن ا ا نم ا ن ه ى الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ل ا نه ا لم ت خ مس. ق ال : و ق ال ا خ ر ون ح رم ه ا ا ل ب تة و س ا ل ت س ع يد ب ن ج ب ي ر ف ق ال ح رم ه ا ا ل ب تة». Vi blev ramt af hungersnød under khaibars nætter. Da dagen for khaibar-slaget indtraf, faldt vi over husdyræsler og slagtede disse. Da gryderne kogte, råbte Allahs Sendebud (saaws) s herold: Hæld (kødet i) gryderne og spis ikke noget af æslernes kød. Abdullah sagde: Så sagde vi, at han (saaws) blot forbød det, fordi femtedelen (bytte tilbageholdt af staten) ikke var taget heraf, mens andre sagde, at han forbød det totalt. Jeg spurgte Sa id bin Jubair, så sagde han: Han forbød det totalt. 16

17 Al-Bukhari berettede også via Anas bin malik (ra), som sagde: Jeg skænkede vin lavet af daddelfrugt op for Abu Talha al- Ansari, Abu Ubaida bin al-jarrah og Ubai bin Ka ab, så kom der en mand til dem og sagde, at khamr (dvs. alkoholdrik) er blevet forbudt. Abu Talha sagde: Rejs dig, o Anas, til disse lerkrukker og ødelæg dem. Anas sagde: Jeg rejste mig og tog fat på en stenhammer, vi havde og slog disse med dens bund indtil de gik i stykker. Al-Bukhari berettede via A isha (ra), som sagde: Og vi blev meddelt at Umar lod sig skille fra to kvinder, da Allah (swt) åbenbarede at de (dvs. muslimerne) skulle aflevere til polyteisterne, hvad de gav ud af deres penge til (muslimernes) immigrerede hustruer, samt afgjorde for muslimerne at de ikke skulle holde fast ved (ægteskabs)båndet med de ikke-muslimske kvinder. Al-Bukhari berettede via A isha (ra), som sagde: Må Allah være barmhjertig mod de første kvindelige immigranter. De rev prompte deres klæder og tog dem som khimar (hoveddække), da Allah åbenbarede: و ل ي ض ر ب ن ب خ م ر ه ن ع لى ج ي وب ه ن Og lad dem trække deres hoveddække sammen om deres bryst (OQM. Al-Nur 24: 31 ) Abu Dawud berettede via Safiyya, datteren af Shaiba, om Aisha (ra): At hun omtalte Ansar-kvinder, roste dem, talte godt om dem og sagde: Da surat al-nur (Qur an-kapitlet) blev åbenbaret, tog de fat på nogle klæder, rev dem itu og tog dem som khimar (hoveddække). Ibn Ishaq sagde: Al-Ash ath bin Qais kom til Allahs Sendebud (saaws) med en delegation fra Kinda-stammen. Al-Zuhari fortalte mig at han kom med firs riddere fra Kinda. De trådte ind til Allahs 17

18 Sendebud (saaws) i hans moské. De havde friseret deres tætte hår og lagt kohl (sort øjnesminke) på, samt bar kappedragter, som de havde pyntet med silke. Da de trådte ind til Allahs Sendebud (saaws), sagde han til dem: Blev I da ikke muslimer? De sagde: Jo. Han (saaws) sagde: «ا ل م ت س ل م وا». «فم ا ب ال ه ذا الح ر ير ف ي ا ع ن اق كم». Hvorfor så dette silkestof om jeres hals? Han (beretteren) sagde: Så fjernede de silkestoffet og smed det væk. Ibn Jarir berettede via Abu Buraida om hans far, som sagde: Vi sad på sandet ved vore drikke, hvor vi var tre eller fire stykker, der havde en flaske, som vi drak khamr fra, (dengang) den var halal (tilladt). Jeg rejste mig og gik hen til Allahs Sendebud (saaws) for at hilse på ham, hvorimens Qur an-verset om forbud imod khamr blev åbenbaret: ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا نم ا ال خ م ر و ال م ي س ر O I som har iman, khamr og lykkespil er sandelig (OQM. Al-Ma idah 5: 90) Åbenbaringen omfattede to Qur an-vers, som sluttede med: ف ه ل ا نت م م نت ه ون Mon I vil afholde jer derfra (OQM. Al-Ma idah 5: 91) Derefter kom jeg til mine fæller og reciterede Qur an-versene for dem til slutningen af Allahs tale: ف ه ل ا نت م م نت ه و ن Mon I vil afholde jer derfra (OQM. Al-Ma idah 5: 91) 18

19 Så sagde han (dvs. beretteren): Imidlertid havde nogle af dem deres drikke, som de drak fra, i hænderne, og der var stadig mere i drikkekarrene; han sagde: Og de holdt drikkekarrene under deres overlæber, som kopsætteren gør. Herefter hældte de, hvad der var i flasken ud og sagde: O vor Herre, vi er holdt op. Handhala bin Abu Amer, der blev vasket af englene, hørte kaldet til Uhud-kampen, og imødekom kaldet hurtigt. Han blev martyr ved Uhud-dagen. Ibn Ishaq sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde: «ا ن ص اح ب ك م ل ت غ س له ال م لا ي ك ة فاس ا لوا ا ه ل ه م ا ش ا نه». Jeres fælle bliver vasket af englene; spørg hans hustru om hans tilstand?. Hans hustru, som den daværende nat blev hans brud, blev spurgt. Hun sagde: Da han hørte herolden, gik han ud, mens han var i janaba (uvasket tilstand). Til det sagde Allahs Sendebud (saaws): Derfor vaskede englene ham. Ahmad berettede via Rafi bin Khadij, som sagde: «ك ذ ل ك غ س ل ت ه ال م لا ي ك ة».» ك نا ن ح اق ل ب ال ا ر ض ع لى ع ه د ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ف ن ك ر يه ا ب ال ثل ث و ال رب ع و ال طع ام ا لم س مى ف ج اء ن ا ذ ات ي و م ر ج ل م ن ع م وم ت ي ف ق ال : ن ه ان ا ر س ول ال له ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ع ن ا م ر ك ان لن ا ن اف ع ا و ط اع ة ال له و ر س ول ه ا ن ف ع لن ا ن ه ان ا ا ن ن ح اق ل ب ال ا ر ض فن ك ري ه ا ع لى ال ثل ث و ال رب ع و ال طع ا م ا لم س مى و ا م ر ر ب ال ا ر ض ا ن ي ز ر ع ه ا ا و ي ز رع ه ا و ك ر ه ك ر اء ه ا و م ا س و ى ذ ل ك». Vi plejede i Allahs Sendebud (saaws) s tid at foretage muhaqala med jord (dvs. at sælge afgrøden mod korn), hvor vi plejede at forpagte den mod en tredje- eller fjerdedel (af jordens afkast) eller mod fastlagte (mængder af) mad. En dag kom en af mine onkler til os og sagde: Allahs Sendebud (saaws) forbød os noget, der var gavnligt for os, og lydigheden over for Allah og Hans Sendebud er mere gavnlig for os. Han forbød os at foretage muhaqalah med 19

20 jorden, hvor vi plejede at forpagte den mod en tredje- eller fjerdedel (af jordens afkast) eller mod fastlagte (mængder af) mad, og han befalede jordejeren til at dyrke den eller lade andre dyrke den, samt frabad forpagtning deraf og lignende. 20

21 2. Varetag den ædle Qur an Den ædle Qur an er Allahs (swt) tale, som Han, gennem Åbenbaringen, Jibril (as), nedsendte til Sit Sendebud Muhammad (saaws), både i ordlyd og mening. Qur anen er derudover den, hvis recitation er tilbedelse, den som er mirakuløs, og som er blevet overleveret til os gennem tawatur (dvs. den absolut bekræftede kollektive overlevering). لا ي ا ت يه ال ب اط ل م ن ب ي ن ي د ي ه و لا م ن خ ل ف ه ت تر يل م ن ح ك يم ح م يد Falskheden kan ikke komme nær den, hverken forfra eller bagfra. (Den er) en åbenbaring fra den Alvise, den Lovpriste (OQM. Fussilat 41: 42) Og den er bevaret ved Allahs bevaring: ا نا ن ح ن ن ز لن اال ذك ر و ا نا ل ه ل ح اف ظون Sandelig, Vi har åbenbaret Zikr (åbenbaringen), og Vi vil visselig bevare den (OQM. Al-Hijr 15: 9) Med den får sjælene liv, hjerterne bliver trygge og menneskene føres ud fra bælgmørket til lyset med Allahs billigelse, den Almægtige, den Lovpriste. Den, der udtaler sig med denne, taler sandt; og den, der handler med den, får succes; og den, der dømmer med den, handler med retfærdighed, og den, der kalder til den, bliver retledt til den Lige vej. Qur anen er muslimens forsyning, og sikke en forsyning. For da wahbæreren er den en uundgåelig nødvendighed, hvorved hjerterne trives, overarmene styrkes, med hvilken dens bærer bliver som de urokkelige bjerge, og han ser ned på verden for Allahs skyld, og ytrer sandheden uden at frygte nogens bebrejdelse hvad angår Allahs befalinger. Med Qur anen bliver den letvægtige, som vinden bevæger, tungere hos Allah end Uhud-bjerget, netop fordi han reciterer Qur anen. Hans tunge er fugtig som følge af recitation af Qur anen, og hans fingerspidser bevidner det. Således var Allahs Sendebud (saaws) s Sahaba, som opførte sig i denne verden, som om de var en gående Qur an. De plejede at reflektere over Qur an-versene og recitere dem med den 21

22 recitation, disse fortjener. De handlede efter disse Qur an-vers og kaldte til dem. Qur an-versene om straf rystede dem, og Qur an-versene om barmhjertighed frydede deres hjerter. Deres øjne plejede at blive fyldt med tårer grundet ydmyghed over for Qur anens mirakel og mægtighed, samt underkastelse til dens love og visdom. De plejede at modtage Qur anen fra Allahs Sendebud (saaws), således at dens vers rodfæstede sig dybt i deres hjerters dybde. Af denne grund opnåede de styrke, herredømme, lykke og succes. Da Allahs Sendebud (saaws) forlod dem til det højeste af de høje stadier, fortsatte de med at varetage Qur anen, ligesom det sandfærdige Sendebud anbefalede dem, må Allahs barmhjertighed og fred være med ham, hans familie og Sahaba alle sammen. De, der var udenadlærte i Qur anen stod i de forreste rækker hvad angår påbud af ma ruf og forbud af munkar. Qur an-bæreren var den første i alt godt, og den første til at kaste sig ud i alt vanskeligt for Allahs skyld. Det er værdigt for muslimerne i almindelighed, og da wah-bærerne i særdeleshed, at Qur anen bliver deres hjerters forår, og deres følgesvend, der leder dem til alt godt og ophøjer dem fra den ene høje højde til den anden, således at de varetager Qur anen i nattens timer og ved dagens ydertidspunkter gennem recitation, memorering og i handling, hvormed de i sandhed bliver de bedste efterkommere af de bedste forfædre. Nedenstående er ædle Qur an-vers efterfulgt af ærværdige ahadith, der omhandler åbenbaringen af Qur anen, bevarelsen af den, retledningen heri, æren man opnår ved at recitere den, samt at der er rigeligt med alt godt i den, fra den og omkring den. ن ز ل ب ه ال روح الا م ين ع لى ق ل ب ك ل ت كون م ن ال م نذ ر ين Den trofaste ånd (Jibril) har bragt den til dit hjerte, så at du kan være (en) af advarerne (OQM. Al-Shu ara 26: ) ا نا ن ح ن ن ز لن اال ذك ر و ا نا ل ه ل ح اف ظون Sandelig, Vi har åbenbaret zikr (åbenbaringen), og Vi vil visselig bevare den (OQM. Al-Hijr 15: 9) لا ي ا ت يه ال ب اط ل م ن ب ي ن ي د ي ه و لا م ن خ ل ف ه ت تر يل م ن ح ك يم ح م يد 22

23 Falskheden kan ikke komme nær den, hverken forfra eller bagfra. (Den er) en åbenbaring fra den Alvise, den Lovpriste (OQM. Fussilat 41: 42) ا ن ه ذاال قر ا ن ي ه د ي ل لت ي ه ي ا ق و م و ي ب ش ر ال م و م ن ين ا لذ ين ي ع م لون ال صال ح ات ا ن له م ا ج را ك ب يرا Denne Qur an retleder visselig til det, som er mest retfærdigt, og bringer et glædeligt budskab til de troende, som handler retskaffent, at de vil få en stor belønning (OQM. Al-Isra 17: 9) قد ج ا ء كم ر س و لن ا ي ب ي ن ل كم ك ث يرا م ما كنت م ت خ فون م ن ال ك ت اب و ي ع ف وا ع ن ك ث ير. قد ج ا ء كم م ن االله ن ور و ك ت اب م بين ي ه د ي ب ه االله م ن ا تب ع ر ض و ان ه س ب ل ال سلام و ي خ رج ه م م ن الظ لم ات ا لى ال نور ب ا ذ ن ه و ي ه د ي هم ا لى ص ر اط م س ت ق م Vort Sendebud er kommet til jer for at gøre meget af det, som I har skjult af Skriften, klart for jer, og for at lade meget stå hen. Der er sandelig kommet et lys og en klar Bog fra Allah til jer. Hvormed Allah leder den, som søger Hans velbehag, (ad) fredens veje, og Han fører dem ud af bælgmørket ind i lyset med Sin billigelse, og Han leder dem til den rette vej (OQM. Al-Ma idah 5: 15-16) ك ت اب ا نز ل ن اه ا ل ي ك ل ت خ ر ج ال ناس م ن الظ لم ات ا لى ال نور ب ا ذ ن ر به م ا لى ص ر اط ال ع ز يز ال ح م يد (Dette er) en Bog, som Vi har åbenbaret dig, for at du kan føre menneskene ud af bælgmørket og ind i lyset, på deres Herres befaling, til den Almægtiges, den Højlovedes vej (OQM. Ibrahim 14: 1) ا لا ب ذ ك ر االله ت ط م ي نال ق ل وب Sandelig, med Allahs ihukommelse finder hjerterne tryghed (OQM. Al-Ra d 13: 28) ا ف لا ي ت د بر و ن ال قر ا ن و لو ك ان م ن ع ند غ ي ر االله ل و ج د وا ف يه اخ ت لا فا ك ث يرا 23

24 Vil de da ikke spekulere over Qur anen? Og hvis den havde været fra nogen anden end Allah, så havde de visselig fundet mange modsigelser i den (OQM. Al-Nisa 4: 82) Derudover sagde han (saaws) følgende: «خ ي ر ك م م ن ت ع لم ال قر ا ن و ع لم ه». Den bedste af jer er den, der lærte Qur anen og lærte (andre) den. Berettet af al-bukhari via Uthman bin Affan (ra). «م ن ق ر ا ح ر فا م ن ك ت اب ال له ف ل ه ب ه ح س ن ة و ال ح س ن ة ب ع ش ر ا م ث ال ه ا. لا ا ق ول الم ح ر ف و ل ام ح ر ف و م يم ح ر ف». و ل ك ن ا ل ف ح ر ف Den, der læser et bogstav af Allahs Bog (Qur anen), vil få en belønning herfor, og den (ene) belønning (regnes) til det tidobbelte. Jeg siger ikke alef-lam-mim som et bogstav, men alef (A) er et bogstav, lam (L) er et bogstav og mim (M) er et bogstav. Berettet af al-tirmidhi via Abdullah bin Mas ud (ra), og den er en autentisk (sahih, sand) hadtih.» ال م اه ر ب ال قر ا ن م ع ال سف ر ة ا لك ر ا م ال ب ر ر ة و ا لذ ي ي ق ر ا ال قر ا ن و ي ت ت ع ت ع ف يه و ه و ع ل ي ه ش اق ل ه ا ج ر ان». Den dygtige i Qur anen hører sammen med de ærefulde og gudhengivne budbringere (dvs. engle). Og den, der læser Qur anen, mens han stammer (under læsning heraf), hvor den for ham er anstrengende, får to belønninger. Berettet af Muslim via A isha (ra), de troendes moder. «ا ن ا لذ ي ل ي س ف ي ج و ف ه ش ي ء م ن ال قر ا ن ك ال ب ي ت ال خ ر ب». Den, i hvis indre der intet er fra Qur anen, er som det ødelagte hjem. Berettet af al-tirmidhi, der karakteriserede den som sahih (autentisk), og den er en sahih hadith. «ا قر ء وا ال قر ا ن ف ا نه ي ا ت ي ي و م ال ق ي ام ة ش ف يع ا ل ا ص ح اب ه». 24

25 Læs Qur anen. Sandelig, på Opstandelsesdagen kommer den mæglende for sin fælle. Berettet af Muslim i sin Sahih (Autentisk Hadith-samling) via Abu Imama Al-Bahili (ra).» ال ق را ن ش اف ع م ش فع و م اح ل م ص دق م ن ج ع ل ه ا م ام ه ق اد ه ا لى ا لج نة و م ن ج ع ل ه خ ل ف ه س اق ه ا لى ال نار». Qur anen er en mægler, hvis mægling imødekommes, og en modpart, hvis argumentation godtages. Den, der lægger den foran sig, vil føres af den til Paradiset, og den, der lægger den bag sig, vil ledes af den til Helvedet. Berettet af Ibn Hibban i sin Sahih (hadith-samling) via Jabir bin Abdullah (raa), og al-baihaqi i Shu ab al- Iman via Jabir og Ibn Mas ud (raa), og den er en sahih hadith. «ا ن ال له ي ر ف ع به ذا ال ك ت اب ا ق و ام ا و ي ض ع ب ه ا خ ر ين». Allah ophøjer visselig nogle folk med denne Bog (Qur an), og degraderer andre med den. Berettet af Muslim. Abu Dawud og al-tirmidhi autoriserede i deres Sahih (hadithsamling) at Allahs Sendebud (saaws) sagde: «ي ق ال ل ص اح ب ال ق ر ا ن اق ر ا و ار ت ق و ر تل كم ا ك ن ت ت ر تل ف ي ال دن ي ا ف ا ن م ن ز ل ت ك ع ن د ا خ ر ا ي ة ت ق ر و ه ا». Der bliver sagt til Qur anens fælle: Læs og stig højere, og reciter som du plejede at recitere i verden, da din status bliver (på niveau med) den sidste aya (Qur an-vers), du læser. «ا قر ء وا ال قر ا ن و اع م لوا ب ه و لا ت ج فوا ع ن ه و لا ت غ لوا ف يه و لا ت ا ك ل وا و لا ت س ت ك ث ر وا ب ه». Læs Qur anen og handl efter den, og I må ikke negligere den eller overskride den(s yderkant), og tjen ikke på den, og forvent ikke mere for den. Berettet af Ahmad og al-tabarani og andre via Abdul-Rahman bin Shibl (ra), og den er en sahih hadith. 25

26 «م ث ل ال م و م ن ا لذ ي ي ق ر ا ال قر ا ن ك م ث ل ال ا ت ر جة طع م ه ا ط ي ب و ريح ه ا ط ي ب. و م ث ل ال م و م ن ا لذ ي لا ي ق ر ا ال قر ا ن م ث ل ال تم ر ة طع م ه ا ط ي ب و لا ر يح له ا. و م ث ل ال م ن اف ق ا لذ ي ي ق ر ا ال قر ا ن م ث ل ال ري ح ان ة ريح ه ا ط ي ب و طع م ه ا م ر. و م ث ل ال م ن اف ق ا لذ ي لا ي ق ر ا ال قر ا ن ك م ث ل ال ح ن ظ ل ة طع م ه ا م ر و لا ر يح له ا». Den troende, som læser Qur anen, ligner citronmelissen, hvis smag er god og duft er god. Og den troende, som ikke læser Qur anen, ligner dadlen, hvis smag er god og som ingen duft har. Og den hykler, som læser Qur anen, ligner basilikummen, hvis duft er god og smag er bitter. Og den hykler, der ikke læser Qur anen, ligner kolokvinten, hvis smag er bitter og som ingen duft har. Al-Bukhari og Muslim via Abu Musa al-ash ari (ra). «ت ع اه د وا ال قر ا ن فو ا لذ ي ن ف س م ح مد ب ي د ه ل ه و ا ش د ت ف لت ا م ن ال ا ب ل ف ي ع قل ه ا». Varetag Qur anen, for ved Den, i Hvis hånd Muhammads sjæl ligger, den er voldsommere i flygtighed end kamelerne i deres reb. Berettet af al-bukhari og Muslim via Abu Musa al-ash ari (ra). Følgelig opklarer de førnævnte ærværdige Qur an-vers og beærede ahadith den ærværdige Qur ans mægtige status, den mægtige status for bæreren af den mægtige Qur an, som bærer den for at få dyb indsigt heri og handle efter den, samt varetager den under sit ophold og sin rejse for derved at blive en enorm drivkraft på alle godhedens veje, og som ikke lægger den på hylden, så støv samler sig på den, eller pynter og lukker den ind i sine skabe, så glemsomheden foldes om den, hvorfor vedkommende - må Allah forbyde det - vil blive blandt taberne. Så varetag Qur anen, o brødre og søstre, og skynd jer at recitere den på rette vis, overvej den på rette vis, efterlev den på rette vis og forhold jer til den på rette vis. Således for at jeres smag bliver god og jeres duft bliver god. Dermed vil I befinde jer i de første rækker i leveringen af da wah i denne verden, på samme måde som I vil være iblandt de første rækker i Paradiset, når der siges: Læs og stig højere. Derved vil I gøre jer værdige til den mægtige sejr, den store succes og et større velbehag fra Allah; و ب شر ال م و م ن ين Og bring et glædeligt budskab til de troende (OQM. Al-Baqarah 2: 223) 26

27 3. Kærlighed til Allah og Hans Sendebud Al-Azhari sagde: Tjenerens kærlighed til Allah og Hans Sendebud betyder hans lydighed over for dem og efterlevelse af deres befalinger. Al-Baidhawi sagde: Kærlighed er viljen til lydighed. Ibn Arafa sagde: I araberne(s sprog) er kærligheden viljen til noget med hensigten hertil. Al-Zajjaj sagde: Menneskets kærlighed til Allah og Hans Sendebud er dets lydighed over for dem og tilfredshed med det, som Allah (swt) befalede og Allahs Sendebud (saaws) er kommet med. Allahs kærlighed til tjeneren betyder tilgivelse, tilfredshed og belønning. Al-Baidhawi sagde: Allah elsker jer, tilgiver jer, dvs. bliver tilfreds med jer. Al-Azhari sagde: Allahs kærlighed til tjenerne er, at Han skænker dem tilgivelse. Allah (swt) siger: ف ا ن االله لا ي ح ب ال ك اف ر ين Da Allah visselig ikke elsker de vantro (OQM. Aal-Imran 3: 32) Det vil sige: Ikke tilgiver dem. Sufyan bin Uyaina sagde: At Allah elsker jer, vil sige: Han fører jer nærmere, og kærligheden er nærhed, og: Allah elsker ikke de vantro: Han fører ikke de vantro nærmere. Baghawi sagde: Allahs kærlighed til de troende: Hans ros til dem, Hans belønning til dem og at Han tager dem til nåde. Al-Zajjaj sagde: Kærligheden fra Allah til sine skabninger: At Han tager dem til nåde og skænker dem Sin Barmhjertighed, tilgivelse og fine lovprisning af dem. Det, som vedrører os i denne forbindelse er tjenerens kærlighed til Allah og Hans Sendebud. Denne kærlighed i førnævnte betydning er fard (pligtig), da kærligheden er blandt tilbøjelighederne, som danner menneskets psyke. Disse tilbøjeligheder kunne være instinktive og medfødte og ingen relation have til nogen opfattelser, såsom menneskets tilbøjelighed til ejerskab, overlevelsesinstinktet, kærlighed til retfærdigheden og kærlighed til familien og børnene osv. De kunne også være motiver, som er forbundet med opfattelser, hvor det er disse opfattelser, som har afgjort tilbøjelighedens type. Indianerne elskede ikke de europæere, der immigrerede til dem, hvorimod al-ansar elskede 27

28 dem, der immigrerede til dem. Kærlighed til Allah og Hans Sendebud er den type, som Allah (swt) forbandt til en shari ah-mæssig opfattelse, hvorved Han gjorde det til en fard. Beviserne herpå fra Bogen (Qur anen) er: Hans (swt) tale: و م ن ال ناس م ن ي تخ ذ م ن د ون االله ا ند ادا ي ح بون ه م ك ح ب االله و ا لذ ين ا م ن وا ا ش د ح ب ا الله Og (dog) er der blandt mennesker sådanne, som dyrker afguder ved siden af Allah, idet de elsker dem, som kun Allah bør elskes. Men dem, der har iman, er stærkere i deres kærlighed til Allah (OQM. Al-Baqarah 2: 165) Og meningen er, at de troende er stærkere i deres kærlighed til Allah end polyteisternes kærlighed til afguderne. Og Hans (swt) tale: قل ا ن ك ان ء اب ا و ك م و ا ب ن او كم و ا خ و ان ك م و ا ز و اج ك م و ع ش ير ت ك م و ا م و ال اق ت ر ف ت م وه او ت ج ار ة ت خ ش و ن ك س اد ه ا و م س اك ن ت ر ض و ن ه ا ا ح ب ا لي كم م ن االله و ر س ول ه و جه اد ف ي س ب يل ه ف ت ر بص وا ح تى ي ا ت ي االله ب ا م ر ه و االله لا ي ه د يال ق و م ال ف اس ق ين Sig: hvis jeres fædre og jeres sønner og jeres brødre og jeres hustruer og jeres slægtninge og jeres ejendom, som I har erhvervet jer, og den handel, hvis stagnation I frygter, og de boliger, som I elsker, er jer kærere end Allah og Hans Sendebud og jihad for Hans sag, så vent, indtil Allah bringer Sin befaling (til udførelse); Allah elsker ikke de oprørske folk (OQM. Al-Taubah 9: 24) Beviserne fra Sunnah er som følger: Det blev berettet af Anas (ra): «ا ن ر ج لا س ا ل الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ع ن ال ساع ة ف ق ال : م ت ى ال ساع ة ق ال : و م اذ ا ا ع د د ت له ا ق ال : لا ش ي ء ا لا ا ني ا ح ب ال له و ر س ول ه ف ق ال : ا ن ت م ع م ن ا ح ب ب ت. ق ال ا ن س : فم ا ف رح ن ا ب ش ي ء ف ر ح ن ا 28

29 ب ق و ل الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ا ن ت م ع م ن ا ح ب ب ت. ق ال ا ن س : ف ا ن ا ا ح ب الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم و ا ب ا ب ك ر و ع م ر و ا ر ج و ا ن ا كون م ع ه م بح بي ا ياه م و ا ن لم ا ع م ل ب م ث ل ا ع م ال ه م». At en mand spurgte Profeten (saaws) om Timen (Dommedagen) og sagde: Hvornår indtræffer Timen? Han (saaws) sagde: Hvad har du da forberedt til den? Han sagde: Intet, andet end at jeg elsker Allah og Hans Sendebud. Så sagde han (saaws): Du er sammen med dem, du elsker. Anas sagde: Der var intet der kunne glæde os mere end Profeten (saaws) s udtalelse: Du er sammen med dem, du elsker. Anas sagde: Jeg elsker Profeten (saaws), Abu Bakr og Umar og håber på at være sammen med dem, med min kærlighed til dem, skønt jeg ikke foretog det samme som deres handlinger. (Der er enighed herom). Det blev berettet af Anas at Profeten (saaws) sagde:» ث ل اث م ن ك ن ف يه و ج د ح ل او ة ا ل ا يم ان : ا ن ي كون ال له و ر س ول ه ا ح ب ا ل ي ه م ما س و اه م ا و ا ن ي ح ب ال م ر ء لا ي ح به ا لا ل له و ا ن ي ك ر ه ا ن ي ع ود ف ي ال كف ر كم ا ي ك ر ه ا ن ي ق ذ ف ف ي ال نار». Den, der er i besiddelse af tre (ting), vil finde imans sødme: Den, for hvem Allah og Hans Sendebud er mere kær end alt andet, og at man elsker personen udelukkende for Allahs skyld, samt at hade tilbagevendelse til kufr, som man hader at blive kastet i ilden. (Der er enighed herom). Der blev berettet af Anas at han sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde: «لا ي و م ن ع ب د ح تى ا كون ا ح ب ا ل ي ه م ن ا ه ل ه و م ال ه و ال نا س ا ج م ع ين». Ingen tjener har iman indtil jeg bliver mere kær for ham end hans familie, ejendom og alle menneskene. (Der er enighed herom). Allahs Sendebud (saaws) s Sahaba var omhyggelige med implementeringen af denne wajib (forpligtigelse) og kappedes om opnåelsen af denne ære i håb om at være blandt dem, Allah og Hans Sendebud elsker: 29

30 Der blev berettet af Anas at han sagde: «ل ما ك ان ي و م ا ح د ان ه ز م ال ناس ع ن الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم و ا ب و ط ل ح ة ب ي ن ي د ي الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم م ج و ب ب ه ع ل ي ه ب ح ج ف ة ل ه و ك ان ا ب و ط ل ح ة ر ج لا ر ام ي ا ش د يد ال ق د ي ك س ر ي و م ي ذ ق و س ي ن ا و ث ل اث ا. و ك ان ال رج ل ي م ر م ع ه ال ج ع ب ة م ن ال نب ل ف ي ق ول : ان ش ر ه ا ل ا بي ط ل ح ة. ف ا ش ر ف الن ب ي ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ي ن ظ ر ا لى ال ق و م ف ي ق ول ا ب و ط ل ح ة : ي ا ن ب ي ال له ب ا بي ا ن ت و ا مي لا ت ش رف ي ص يب ك س ه م م ن س ه ام ال ق و م ن ح ري د ون ن ح ر ك». Da Uhud-dagen indtraf svigtede folk Profeten (saaws), mens Abu Talha stod foran Profeten (saaws) beskyttende ham med et skindskjold, han havde. Abu Talha var jo en skarpskytte med en stærk buestreng, hvor han den dag ødelagde to eller tre buer. Når en mand gik forbi og havde pilekogger, sagde han (dvs. Profeten): Ræk det til Abu Talha. Da Profeten (saaws) strakte (halsen) for at se på folk, sagde Abu Talha: O Allahs Profet, jeg ofrer min far og mor for dig, stræk dig ikke, så du rammes af en eller anden af folks pile; min hals i stedet for din. (Der er enighed herom). Det blev berettet af Qais at han sagde: Jeg så Talhas hånd lammet, (idet) han ved Uhud-dagen beskyttede Profeten (saaws) med den. (Al-Bukhari). Følgende lange hadith er berettet af Ka b bin Malik angående de tre, der deserterede fra Tabuk-slaget, hvori Ka b siger: Da folks negligering af mig varede alt for længe for mig, spadserede jeg hen og klatrede over Abu Qatadas mur, som er min fætter og den mest kærlige for mig blandt folk. Jeg hilste på ham, og ved Allah, han hilste ikke tilbage. Jeg sagde: O Abu Qatada, jeg besværger dig ved Allah, kender du mig som en, der elsker Allah og Hans Sendebud? Han forholdt sig tavs, så jeg gentog det og besværgede ham. Han var tavs. Jeg gentog det og besværgede ham, så sagde han: Allah og Hans Sendebud ved bedst. Dér blev mine øjne fyldt med tårer. Jeg gik bort og klatrede over muren. (Der er enighed herom). 30

31 Det blev berettet af Sahl bin Sa d (ra) at Allahs Sendebud (saaws) ved Khaibar-dagen sagde: «ح د ثن ا ق ت ي ب ة ب ن س ع يد ح د ثن ا ي ع قوب ب ن ع ب د ال رح م ن ع ن ا بي ح از م ق ال ا خ ب ر ني س ه ل ب ن س ع د ر ض ي ال له ع ن ه ا ن ر س ول االله ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ق ال ي و م خ ي ب ر ل ا ع ط ي ن ه ذ ه ال راي ة غد ا ر ج ل ا ي ف ت ح االله ع لى ي د ي ه ي ح ب ال له و ر س ول ه و ي ح به ال له و ر س ول ه ق ال ف ب ات ال ناس ي د و كون ل ي ل ت ه م ا يه م ي ع ط اه ا ف ل ما ا ص ب ح ال ناس غد و ا ع لى ر س ول االله ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ك له م ي ر ج و ا ن ي ع طاه ا ف ق ال ا ي ن ع ل ي ب ن ا بي ط ال ب ف ق يل ه و ي ا ر س ول االله ي ش ت ك ي ع ي ن ي ه ق ال ف ا ر س ل وا ا ل ي ه ف ا ت ي ب ه ف ب ص ق ر س ول االله ص لى ال له ع ل ي ه و س لم ف ي ع ي ن ي ه و د ع ا ل ه ف ب ر ا ك ا ن لم ي كن ب ه و ج ع ف ا ع طاه ال راي ة ف ق ال ع ل ي ا ق ات ل ه م ح تى ي كون وا م ث لن ا ف ق ال ان فذ ع لى ر س ل ك ح تى ت ن ز ل ب س اح ت ه م ث م اد ع ه م ا لى ا ل ا س لا م و ا خ بر ه م بم ا ي ج ب ع ل ي ه م م ن ح ق االله ف يه فو ال له ل ا ن ي ه د ي ال له ب ك ر ج لا و اح دا خ ي ر ل ك م ن ا ن ي كون ل ك ح م ر ال نع م». Qutaiba bin Sa id fortalte os: at Ya kub bin Abdel-Rahman berettede os at Abu Hazim sagde: Sahl bin Sa d (ra) sagde, at på Khaibar-dagen sagde Allahs Sendebud (saaws): I morgen vil jeg give denne raya (banner) til en mand, gennem hvis hænder Allah vil realisere erobring, og som elsker Allah og Hans Sendebud, og som Allah og Hans Sendebud elsker. Han (dvs. Sa d) sagde: Så tilbragte folk deres nat med at diskutere indbyrdes om, hvem af dem, der ville få den tildelt. Da folk vågnede op (næste morgen), gik de tidligt til Allahs Sendebud (saaws), mens de alle håbede på at få den. Han (dvs. Profeten) sagde: Hvor er Ali bin Abu Talib? Der blev sagt: O Allahs Sendebud, han lider af øjensmerter. Så sagde han: Send bud efter ham. Derpå kom de med ham, og Allahs Sendebud (saaws) spyttede i hans øjne og lavede dua (bøn) for ham. Han blev han helbredt så meget, at det var som om han ingen smerter havde. Derefter gav han (dvs. Profeten) ham raya, og til det sagde Ali: Jeg bekæmper dem indtil de bliver som os. Han (dvs. Profeten) sagde: Gå ganske roligt indtil du ankommer til deres gårdsplads. Kald dem derefter til Islam og underret dem om, hvad de er pålagt (som wajib) af Allahs ret heri, thi ved Allah, dét at Allah retleder én mand gennem dig, er bedre for dig end at du havde de røde kameler. (Der er enighed herom). Ibn Hibban beretter i sin Sahih (hadith-samling): Så vendte Urwa bin Mas ud tilbage til sine fæller og sagde: O folk, jeg har - ved Allah - besøgt kongerne, besøgt (persernes) Zar, Kejseren og 31

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige Kumails Forbøn Kumails Forbøn Imam Ali Islamic Centre Foreningen Ahlul Bait i Danmark Dua af generationens Imam Fred være med ham I Allah den barmhjertig den

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 7 Tawhîd ul-asmâ was-sifât: Vigtighed, definition og hvad det betyder for os rent praktisk i vores

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark ISLAM Det Sande Livssyn og Livssystem for Menneskeheden Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S ISBN 87-989718-2-4 1426 e.h.

Læs mere

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt

Læs mere

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

Livets test - En virkelighed for alle

Livets test - En virkelighed for alle Livets test - En virkelighed for alle Et islamisk perspektiv Munida December 2013 Jeg har ondt i sjælen! Frygt Gråd og tårer Aggression Isolation Vrede Utålmodig Sorg Angst Uro Frustration Utaknemmelig

Læs mere

Allāh siger i Koranen:

Allāh siger i Koranen: 1 اخلطبة األوىل ا ل م د هلل ال ذ ي ز ي ن الن ب ي ي ب ب ي ب و ال م ص ط فى و م ن ع ل ى ال م ؤ م ن ي ب ن ب ي و ال م ج ت ب. و الص ال ة و الس ال م ع ل ى س ي د ن ا و م و ال ن ا م م د خ ا ت الن ب ي ي س ي د ال

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvorfor overhovedet Halâl og Harâm 1. Det første er, at man må vide, at erklære noget for Halâl og Harâm er

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har

Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har Helbredelsen af den blindfødte Jn. 9:1 På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. v2 Hans disciple spurgte ham:»rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre?

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? ب س م االله ال رح من ال رح يم Følgende artikel blev udgivet til Shabaab fra Hizb-ut-Tahrir i England, i anledning af Shawwal 1421 Hijri. و و صي ن ا ال ا نس

Læs mere

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode (Autoriseret udgave) Ummah Forlaget For tryk, udgivelse og distribution Postboks 135190 Beirut Libanon 1. udgave: 24. Jumada Al-Awwal 1410 e.h. December 1989 e.kr. 2. udgave

Læs mere

Hende her er din Hustru i denne verden og den næste

Hende her er din Hustru i denne verden og den næste ھ ذ ه ز و ج ت ك ف ي الد ن ي ا و اآلخ ر ة Hende her er din Hustru i denne verden og den næste Disposition Hendes opvækst og familie. De troendes mor. Hendes ægteskab med Profeten. Den mest elskede person

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman Dawabæreren En dawabærere der arbejder for en fundamental ændring af ummahs og verdens realitet, har en mægtig opgave. At skulle være den som stræber mod en fuldstændig befrielse af denne mægtige ummah

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske.

Fra Bethlehem til Jerusalem går vejen i kirkeåret fra jul til påske. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 24. marts 2013 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Matt 21,1-9 Salmer: SK: 83 * 84 * 176 * 177 * 202 * 172 LL: Optakt til påske med Dorthe Zielke og Søren Johannsen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Islam og det venskabelige/broderlige bånd

Islam og det venskabelige/broderlige bånd Islam og det venskabelige/broderlige bånd Mennesket er udstyret med bestemte instinkter. Et af disse er artsinstinktet, hvis aspekter bl.a. er venskab og det sociale samvær. Allah (swt) der skabte mennesket,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Del 2 Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Overblik over processen Vi ser nærmere på processen fra slagteklare kyllinger Til færdigpakkede frosne

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Statuen og Stenen Daniel 2:1-6 I sit andet regeringsår havde Nebukadnezar en drøm, han blev grebet af uro og kunne ikke falde i søvn igen. Så befalede kongen at mirakelmagerne, besværgerne, troldmændene

Læs mere

Noter til Forberedelse af Døden

Noter til Forberedelse af Døden Noter til Forberedelse af Døden Et brev af imam al-ghazali Risalat Sharh as-sadr 1 Af imam Hujjat al-islam (Islams bevis) Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-ghazali Må Allah være ham barmhjertig d. 505

Læs mere

Vore børns sygdom rører os dybt på mange måder. Vore børns død rører os på samme måde som sygdom, bare endnu dybere og stærkere.

Vore børns sygdom rører os dybt på mange måder. Vore børns død rører os på samme måde som sygdom, bare endnu dybere og stærkere. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. oktober 2013 Kirkedag: 21.s.e.Trin/A Tekst: Joh 4,46-53 Salmer: SK: 732 * 580 * 631 * 582 * 192,9 * 6 LL: 732 * 447 * 631 * 582 * 192,9 * 6 Der er

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere