Allah siger i Surat ul-anfal:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allah siger i Surat ul-anfal:"

Transkript

1 Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne Iman forøges. Dette er blandt de spørgsmål, som vi skal ind på. Allah siger i Surat ul-anfal: De Troende (dvs. dem med Iman) er udelukkende dem, som føler en rystelse i deres hjerter, når Allah nævnes, og når Hans Tegn reciteres for dem, forøges deres Iman og de sætter deres lid til deres Herre. [Al- Anfal, Ayah nr. 2] Opfattelsen af Iman har været genstand for stor uenighed. Det er blevet sagt, at den var anerkendelse med hjertet, bekræftelse med tungen, og udførslen af retskafne handlinger. Det er blevet sagt, at den udelukkende var anerkendelse med hjertet, og at den udelukkende var anerkendelse. Så når der opstod uenighed over forbindelsen imellem tungens anerkendelse og lemmernes handlinger på den ene side og hjertets anerkendelse på den anden side, og hvad der hører ind under definitionen af Iman, og hvad der ikke gør, forgrenede spørgsmålet om Imans forøgelse og formindskelse, eller fraværet af dem, sig ud. Dem der adopterede holdningen om, at handlinger hører ind under definitionen af Iman, siger, at Iman forøges og formindskes, alt efter mangfoldigheden af eller manglen på handlinger. Dem der ekskluderer handlinger fra definitionen af Iman, siger, at Iman hverken forøges eller formindskes, fordi anerkendelse er uacceptabel med tvivl; altså er der ikke plads til forøgelse og formindskelse. Dem der adopterede holdningen om Imans forøgelse og formindskelse, anvendte en række af rationelle og tekstuelle argumenter. Deres rationelle argumenter er: Iman i denne Ummahs individer, som inkluderer Al-Fussaq (dvs. de oprørske) er ikke på samme niveau med Profeternes og Englenes Iman. Og anerkendelse har også flere grader idet en Muqallids (efterligner) anerkendelse ikke ligner anerkendelsen hos den, der kender beviset (dvs. en Muttabi ), og er heller ikke ligesom anerkendelsen hos den observerende eller den opslugte, som ser Allahs Tegn i alting.

2 Desuden forøges og formindskes hjertets anerkendelse i forhold til mangfoldigheden af eller manglen på indsigt og klarhed i beviserne; anerkendelsen forøges gennem manifestation, og de retskafnes Iman er fri for tvivl, altså er den stærkere end andres Iman. Hvad angår de tekstuelle beviser, så inkluderer de Allahs udtalelse i Surat ul-fath: Det er Ham, der nedsender As-Sakinah (sindsroen) over de Troendes hjerter, for at de kan forøge deres Iman med en Iman. [Al-Fath, Ayah nr. 4] Og Allahs udtalelse i Surat ul-anfal: De Troende (dem med Iman) er udelukkende dem, som føler en rystelse i deres hjerter, når Allah nævnes, og når Hans Tegn reciteres for dem, så forøges deres Iman og de sætter deres lid til deres Herre. [Al-Anfal, Ayah nr. 2] Og Hans udtalelse i Surat ul-muddaththir: Og dem med Iman forøger deres Iman. [Al-Muddaththir, Ayah nr. 31] Og yderligere i Surat ul-tawbah: Hvad angår dem med Iman - deres Iman blev forøget, og de var henrykte. [Al-Tawbah, Ayah nr. 124] De tekstuelle beviser inkluderer også en Hadith, hvori Profeten blev spurgt: Forøges og formindskes Iman? Han sagde, 2

3 Ja, den forøges, indtil man indtræder Paradiset, og den formindskes, indtil man indtræder Helvedet. Og beretningen: Hvis Abu Bakrs Iman blev afvejet opad denne Ummahs Iman, ville den førstnævnte veje mere end den sidstnævnte. De sagde også, at disse Ayaat nævnte forøgelse, og hvad der forøges, er også underlagt formindskelse, undtagen for Profeternes vedkommende på grund af ufejlbarlighedsfaktoren ( Ismah). Imans forøgelse finder sted på grund af forøgelsen af de retskafne handlinger, og formindskelsen finder sted på grund af formindskelsen af de retskafne handlinger. Den retskafne handling vil sige, at man påtager sig det, som er beordret (Fardh) og afholder sig fra det, som er forbudt (Haraam). Skønt disse Ayaat har nævnt Imans forøgelse, så var Mufassireen alligevel uenige om deres fortolkning (Tafseer); en del af dem gik videre i forsøget på at bekræfte anerkendelsens forøgelse og formindskelse, og de har fortolket disse Ayaat på følgende måde: Allahs udtalelse i Surat ul-anfal: Og når Hans Tegn reciteres for dem, så forøger det deres Iman. [Al-Anfal, Ayah nr. 2], det vil sige, deres anerkendelse; og de sagde, En Iman i dag er større end en Iman i går, fordi den der anerkender for anden og tredje gang har forøget sin anerkendelse, sammenlignet med den foregående; hvad der menes her med forøgelse er ikke styrken i beviset, men derimod mangfoldigheden af beviser. Dem der afviste idéen om formindskelse og forøgelse, fortolkede teksterne på følgende måde: Allahs udtalelse i Surat ul-anfal: Og når Hans Tegn reciteres for dem, så forøger det deres Iman [Al-Anfal, Ayah nr. 2], Og Hans udtalelse i Surat ul-fath: 3

4 Det er Ham, der nedsender As-Sakinah (sindsroen) i de Troendes hjerter, så de kan forøge deres Iman med en Iman. [Al-Fath, Ayah nr. 4] De sagde, at dette var gældende for Sahabah, fordi den Noble Qur an blev åbenbaret løbende hele tiden, og de plejede at anerkende den så deres senere anerkendelse er en tilføjelse til den foregående; for vores vedkommende er åbenbaringen afsluttet; og hvad der blev forøget gennem anerkendelse, mangfoldig overvejelse, og akkumulationen af beviser, er i virkeligheden frugten af Iman - dvs. Taqwa - og ikke dens oprindelse. Hvad angår Allahs udtalelse: Det forøgede deres Iman, og Hans udtalelse i Surat Aal Imran: Så det forøgede deres Iman, så er det alle elementer, bestående af anerkendelsen, bekræftelsen og handlingen, og ikke anerkendelsen alene. Angående Hadithen, Hvis Abu Bakrs Iman blev afvejet opad denne Ummahs Iman, ville den førstnævnte veje mere end den sidstnævnte, så var det hans forrang i sin belønning, fordi han var den første almindelige mand i Islam. De siger også: Det er ikke forkert at bruge ordet Iman, for at referere til disse handlinger, i forhold til antydningen af hjertets åbenbare anerkendelse; og i Surat Al-Baqarah: Og Allah vil aldrig lade jeres Iman blive spildt. [Al-Baqarah, Ayah nr. 143], dvs. jeres bøn (Salah). 4

5 Og:» «Iman har et sted imellem 70 eller 60 grader; dens top er udtalelsen, at der ikke findes andre guder end Allah, som fortjener at blive tilbedt (Laa ilaaha ill Allah); og dens bund er at fjerne noget skadeligt fra vejen; og Haya er en del af Iman. [Sahih Muslim, i Kitab al-iman] Nogle af dem sagde, at Imam Abu Hanifahs uenighed med resten af imamerne var simuleret, for hvis lemmernes handlinger er afgørende for hjertets Iman, eller er en del af Iman, alt imens det godtages, at den der udfører en stor synd, ikke forlader Islams fold, ville dette jo gøre diskussionen irrelevant. Dem der sagde, at den der forsømmer Salah er Kafir, tilføjede andre beviser for dette grundlag, men var enige om, at den der var utro, tyv, dranker eller landevejsrøver, ikke fratages Imans mærkat fuldstændigt. Og udtalelsen fra Ahl ul-sunnah (eks. Imam al-bukhari), at, Iman er en udtalelse og en handling, vil sige, at Allah kræver af Sine tjenerne, at de anerkender med hjertet og bekræfter det med tungen. De var også enige om, at hvis en person anerkendte med hjertet, og bekræftede det med sin tunge, men derefter afholdte sig fra at handle med sine lemmer, så ville han være en oprører imod Allah og Hans Sendebud, og han ville have gjort sig fortjent til at blive straffet og en del af dem der ikke inkluderer handlinger i definitionen af Iman, har sagt, at hans Iman er ligesom Sahabahs, Profeternes og Englenes, fordi Iman er den samme. Dem der adopterede idéen om forøgelse og formindskelse, behandlede spørgsmålet om Englenes og Profeternes Iman, og de sagde: Profeternes Iman forøges, men formindskes ikke, fordi det perfekte er kun tilbøjelig til perfektion og Allahs Sendebuds Iman efter himmelfarten (Isra wal Mi raj), udgør ikke nødvendigvis en forskellighed i Iman; de overbragte en konsensus om, at Englenes og Profeternes Iman ikke kan formindskes på grund af en formindskelse i de retskafne handlinger. Og de fortolkede Allahs udtalelse i Surat ul-baqarah: 5

6 Og da (Profeten) Ibrahim sagde: Herre! Vis mig, hvordan du genopliver det døde. Han (Allah) sagde: Har du ikke Iman? Han sagde: Jo, selvfølgelig, men blot for at give mit hjerte ro. [Al-Baqarah, Ayah nr. 260], for ligesom at sige: Er din Iman ikke nok? Han (Ibrahim ) svarede: Jeg har anerkendt, men bare for at give mit hjerte ro, ved at opleve måden, hvorpå det døde vækkes til live. Iman ifølge Islams Shari ah er i virkeligheden, Den absolutte anerkendelse, som stemmer overens med realiteten, og baseres på et bevis. Den absolutte anerkendelse vil sige hjertets binding med forstandens accept, dvs. at oprindelsen er den absolutte anerkendelse, som blev udført af hjertet (Wijdan), på den betingelse, at Aql accepterer. Hvad angår handlingen, så er den ikke inkluderet i definitionen af Iman, men er derimod frugten af Iman (Taqwa), og ikke dens oprindelse eller essens. Så Iman i sin shariamæssige sammenhæng, er slet ikke tilbøjelig til forøgelse og formindskelse, fordi den absoluthed, som forhindrer det modsatte, ikke kan være tilbøjelig til forøgelse og formindskelse. Enten er det en absoluthed, som forhindrer enhver modsætning, eller også er det ikke. Hvis absolutheden blev etableret, er der ikke plads til hverken forøgelse eller formindskelse. Forøgelse er ikke eksisterende og værdiløs, på grund af absoluthedens opståen, og formindskelse vil sige at bringe absolutheden på et lavere plan, hvilket antyder tvivl og mistanke, og det er Kufr, hvilket alle er enige om. Hvad angår det de fremlagde af rationelle og tekstuelle beviser for Imans forøgelse og formindskelse, så er det rationelle bevis et argument for, at forstanden fungerer uafhængigt, når den skal bekræfte en sag. Hvad de fremlagde af rationelle beviser, kan ikke betragtes som gyldige beviser for at bekræfte dette spørgsmål, idet Englenes Iman ikke kan undersøges rationelt, fordi deres realitet ligger udover sansernes fatteevne. Hvad angår Profeternes Iman, sammenlignet med individernes Iman i denne Ummah; hvis Iman i denne sammenhæng vil sige hjertets anerkendelse og de retskafne handlinger, så blev det bevist ifølge Shari ah, at Profeterne er foran alle andre. Men hvis man med Iman her mente den absolutte anerkendelse, så skal udtalelsen om, at de tos Iman er forskellige, bygges på korrektheden i forskellige grader af absoluthed. Dette emne opstår ikke, fordi det frem for at være et korrekt og uafhængigt bevis, i stedet er afhængigt af det (et bevis). Dvs. vi har brug for et bevis, som omtaler denne forskellighed. Disse to emner er selve årsagen til uenigheden; desuden, hvis disse tos forskel i Iman kan bevises rationelt, hvordan skal Aql så bevise, at Luts og Haruns Iman lå under Ibrahims og Musas Iman i det øjeblik, de blev valgt til at være profeter? Dette kan ikke bevises, og at fordybe sig i det er spild af tid. 6

7 Så denne omfattende overvejelse og graden af klarhed i beviserne er underlagt en uenighed, uanset om den var relateret til roden af Iman eller til dens virkninger, og at træffe en afgørelse om den ene eller den anden, skal kunne refereres tilbage til noget sanseligt, for at det kan betragtes som et korrekt og gyldigt rationelt bevis; ellers vil det være en afgørelse, som mangler beviser. Hvad angår de tekstuelle beviser, er spørgsmålet om Iman en del af Aqidah og beviset skal være absolut og ubestrideligt, fordi Aqidah emner kun kan accepteres gennem vished (Yaqeen). De nævnte Ayaat er ikke afgørende i deres antydning af Imans forøgelse, kædet sammen med hjertets anerkendelse, for slet ikke at tale om deres antydning af dens formindskelse. De retslærde var uenige i deres Tafaseer, men ingen påstod, at andres Tafseer modsagde absolutte beviser, og ingen af dem anklagede andre for Kufr; hver part betragtede sin Tafseer for at være overlegen, i forhold til et af aspekterne af overlegenhed. Havde disse Ayaat været absolutte i deres mening, ville de fremstå som et gyldigt argument med deres egen ordlyd og synteser, uden at der var behov for Qarinah (konjunktion) for at indikere den tilsigtede mening fra dem. Angående Ahadith, så findes der ikke en eneste Hadith, som er blevet klassificeret som Sahih (sand) om Imans forøgelse og formindskelse, om end Marfoo (tildelt) eller Mawquf (afbrudt), og emnet var ukendt i Sahabahs tid. Beretningen, Hvis Abu Bakrs Iman blev afvejet mod denne Ummahs Iman, så ville den veje mere end den, er tekstuelt set en del af vores diskussion, og Abu Bakrs Iman blev forklaret som værende selve belønningen, fordi han var blandt de allerførste i Iman. Desuden er det umuligt, at Iman betyder anerkendelsen i denne sammenhæng, fordi der blandt folk findes tusindvis af Sahabah, og de inkluderer de ti personer, som var blevet lovet Paradis, dem der blev nævnt i Qur anen som dem der havde opnået Allahs tilfredshed, martyrerne og de retskafne, indtil Dommedagen; at fortolke det på denne måde, ville følgelig ikke have efterladt nogen belønning eller Iman til Ummah. Derudover blev beretningen ikke korrekt tilskrevet (dvs. den er Marfoo ), men det er derimod Umars udtalelse og tilskrivningen blev ikke specificeret; dens ordlyd i bogen Al-Shu ab Al-Iman, af Al-Bayhaqi er følgende: Hvis Abu Bakrs Iman blev afvejet mod befolkningens Iman på Jorden, ville den veje mere end den. Selv hvis disse beretninger var sande, ville de ikke blive betragtet som beviser, fordi emnet er grundlæggende, og Aqidah kan ikke etableres via sandsynlighed (Dhann). At argumentere for, at den nævnte Ayah nævner forøgelsen, og at alt hvad der er modtagelig overfor forøgelse også er underlagt formindskelse; at Profeternes Iman er modtagelig overfor en forøgelse i Iman via en forøgelse i de retskafne handlinger, men ikke formindskelse på grund af ufejlbarlighedsfaktoren; og at Imans formindskelse på grund af en mangel på retskafne handlinger, ikke kan være gældende for 7

8 Engle og Profeter, er ikke korrekt. Dette er fordi, at det antages, at alt hvad der er modtageligt overfor en forøgelse, også er modtageligt overfor en formindskelse, og at Profeters Iman er modtagelig overfor forøgelse. Så den påståede undtagelse om ikke at være modtagelig overfor en formindskelse i Profeters Iman, er ganske ligegyldig, især det, at undtagelsen ikke er overensstemmende. Formindskelse i de retskafne handlinger har ingen effekt på ufejlbarlighed, fordi retskafne handlinger omfatter mere end blot udførslen af Fardh, og det at afholde sig fra Haram; de retskafne handlinger vil sige, at man udfører alle de påbudte handlinger, og afholder sig fra alle de forbudte handlinger. Disse Ayaat nævnte en forskellighed i niveauet af de retskafne handlinger blandt Profeterne; derudover så er beviset for ufejlbarlighed rationelt, og ikke tekstuelt, og Profeternes ufejlbarlighed er specifikt for selve Tableegh (overlevering af budskabet). Den udisputerede enstemmighed om, at Profeterne er undtaget fra en formindskelse i Iman, er i sig selv et bevis for den fejlagtige påstand om, at Iman forøges og formindskes, fordi hvis denne forøgelse og formindskelse var mulig i Iman, ville det være gældende for alle mennesker; denne uoverensstemmelse førte dem til begrundelser og fortolkninger. Hvad angår deres begrundelser, så sagde de, at Profeternes Iman forøges, men den formindskes ikke, fordi det perfekte er det, som kun er modtageligt overfor perfektion. Dette afvises dog, fordi det kun er den absolutte perfektion, som ikke er modtagelig overfor forøgelse og formindskelse. Angående den relative perfektion; den er modtagelig overfor forøgelse og formindskelse, og Profeters perfektion er relativ, sammenlignet med andre mennesker, og er ikke en absolut perfektion, som tager dem ud af deres menneskelighed. Med hensyn til deres fortolkning, så indså de, at Profeterne fra tid til anden ville opleve en større manifestation, som det var tilfældet med Allahs Sendebud på himmelfartsnatten, og de accepterede også, at hans Iman ikke var på samme niveau efter det, men sagde alligevel, at dette ikke nødvendigvis antyder en forskellighed i Iman. Dette er underligt, fordi hvis Iman efter himmelfarten var forskellig fra Iman før begivenheden, så er dette jo ikke andet end forskellighed. Da man ikke fremlagde et korrekt bevis, for at undtage Profeter fra en formindskelse i Iman, så tvinger det dem til at tilskrive alle Profeterne med disse Ayaats antydninger, som blev fortolket med forøgelse og formindskelse i Iman, fordi Allahs Sendebud er inkluderet i henvendelsen; de har intet andet valg end at gribe til fortolkning, eller at søge en anderledes Tafseer. På basis af førnævnte konkluderer vi, at denne diskussion om en forøgelse eller formindskelse, bygger på Imans definition. Denne diskussion om Imans definition udspringer fra handlingers inklusion i ordet Iman. Dette blev tilskrevet det faktum, at visse retslærde i deres definition af Iman, satte deres lid til 8

9 Imans realitet som befalet af Shari ah; og de sagde, at det var en anerkendelse med hjertet, og de anså handlinger for at være en virkning af denne anerkendelse. Andre satte deres lid til hvad der blev nævnt i teksterne - dvs. i Ayaat og Ahadith, som omtalte Iman, og beskrev den som noget, der er forøgende og formindskende, hvor de betragtede handlinger som noget, der var inkluderet i Imans definition. Og de førnævnte sagde, at tvivl og defekt slet ikke må sive ind i den absolutte anerkendelse, fordi dette ville resultere i Kufr; så forøgelse og formindskelse angår Imans virkning, som er selve handlingen. Og de sidstnævnte sagde, at forøgelse og formindskelse angår den anden del af Imans definition, som er handlingen. Dermed opdager vi, at der er en enighed imellem dem vedrørende dommen (Hukm) over Iman, og vedrørende det faktum, at en defekt i Iman er ensbetydende med Kufr; de var også enige om dommen over (de forbudte) handlinger, nemlig at de er ensbetydende med syndighed og ikke Kufr, undtagen hvad angår deres diskussion om den, som forsømmer Salah, fordi Salah blev udvalgt via tekster, som stipulerer Kufr for den, der frasiger sig den; altså adopterede en del af dem teksternes åbenbare mening, ligesom Imam Ahmed, og andre fortolkede disse tekster, og klassificerede Salah som en handling, fordi dette er dens realitet, ligesom de andre Imamer blandt andre. Imans forøgelse, som nævnes i nogle Ayaat i den Noble Qur an, vil sige en styrkelse af forbindelsen til Allah, og Imans formindskelse vil sige en svækkelse af forbindelsen til Allah. Dette vil ikke sige en formindskelse i den absolutte anerkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser, fordi en formindskelse i den absolutte anerkendelse vil betyde, at der er opstået tvivl og mistænksomhed og dette er Kufr. Meningen med, det forøger deres Iman, og, så de kan forøge deres Iman med en Iman, er at deres forbindelse til Allah er blevet styrket på grund af deres ihukommelse af, at Allah er tilstrækkelig for dem, og at Han er Al-Qadir og Al-Nasir, som Alene kan bringe gavn og påføre skade, at der ikke vil ske noget udover det, Allah har skrevet til dem. Beretningerne om forøgelse afspejler en forøgelse af deres forbindelse til Allah, sammen med tilstedeværelsen af deres Iman; dette er på grund af deres ihukommelse af, at Himlenes og Jordens soldater (Junood) tilhører Allah, og deres overbevisning om, at Allah vil give dem Sejren. Denne forbindelse styrkes via ihukommelsen af Allah og læsning og recitation af den Noble Qur an. Og for at styrke denne forbindelse, så er man nød til at krystallisere de opfattelser, som udspringer fra denne Aqidah, ved at illustrere realiteten af disse tanker, og opfatte deres betegnelser og konsolidere anerkendelsen af dem, ved at bekræfte deres overensstemmelse med realiteten, og fordybe sig i deres beviser. 9

10 Iman svækkes, når en person beskæftiger sig med verdslige affærer, og bruger sin tid på at stræbe efter dette livs nydelser. 10

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger

Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger Wilayah Organisationen Www.Wilayah.dk 1 Samlet af: Agha Jawad Muhaddathi & Shahnawaz Mahdavi Oversat af: Wilayah Organisationen 2 Introduktion Den Hellige Profet

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere

Den Korrekte Forståelse af Sejr

Den Korrekte Forståelse af Sejr Den Korrekte Forståelse af Sejr Sandelig! De vantro bruger deres ejendom for at hindre (folk) i at følge Allahs vej; således vil de fortsætte med at bruge (deres ejendom), men det vil i sidste ende være

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam kan ikke understreges nok. Det arabiske sprog er vejen til at forstå den Åbenbarede Tekst. Det er værktøjet, de retslærde bruger

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Salmer: Vejby 9.00 4 Giv mig Gud en salmetunge 582 At tro er at komme (Laub) 321 O Kristelighed 588 Herre Gør mit liv til bøn Lem 10.30 4 Giv mig Gud en

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 9 Hvordan bedømmes andre i deres Aqîdah? Derefter kort gennemgang af de tidligere lektioner med

Læs mere

Fasten (Sawm) Oversat fra (Inner Dimensions Of Islamic Worship: From Ghazali's Ihya Ulum Uddin - by Muhtar Holland)

Fasten (Sawm) Oversat fra (Inner Dimensions Of Islamic Worship: From Ghazali's Ihya Ulum Uddin - by Muhtar Holland) Fasten (Sawm) - af Imam Abū Hāmid al-ghazālī (1050-1111) Oversat fra (Inner Dimensions Of Islamic Worship: From Ghazali's Ihya Ulum Uddin - by Muhtar Holland) Fastens hemmeligheder Det bør blive kendt

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

De Fire Principper For Shirk

De Fire Principper For Shirk Sheikh Muhammad bin Abdul-Wahab De Fire Principper For Shirk Med Forklaring af Sheikh Abdullah bin Abdur-Rahman Al-Jibrin Jeg spørger Allah, den ædle Herre af den mægtige trone, om at Han må være jeres

Læs mere

Den falske salafisekt

Den falske salafisekt Den falske salafisekt Ummahs situation Alt imens muslimerne angribes af de vantro i Afghanistan, Tjetjenien, Irak, Palæstina, Filippinerne osv., og samtidig med at deres resurser og rigdomme plyndres,

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os del i den kærlighed, som overvinder døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Giv os del i den kærlighed, som overvinder døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. Palmesøndag II 20. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 84 Gør døren høj 57 Herre, fordi du 151 Med sin alabasterkrukke 380 Op dog, Zion 217 Min Jesus lad 173 Ét vidste han Bøn: Vor Gud og far Giv os del i

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

Døden, Dommedagen og Helvedet

Døden, Dommedagen og Helvedet Døden, Dommedagen og Helvedet Døden vil ramme dig.. Hvem ved? måske dør du nu, eller om blot et par sekunder. Disse linier kan være de sidste du læser, - den sidste påmindelse - en sidste advarsel om at

Læs mere

Islam og det venskabelige/broderlige bånd

Islam og det venskabelige/broderlige bånd Islam og det venskabelige/broderlige bånd Mennesket er udstyret med bestemte instinkter. Et af disse er artsinstinktet, hvis aspekter bl.a. er venskab og det sociale samvær. Allah (swt) der skabte mennesket,

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam

Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam Englenes rolle på dommedag i Kristendom og Islam En komparativ primærkilde analyse af Biblen og Koranen Af Jimmie Winther Nielsen Aalborg Seminarium Hold 25.8 Engle er mærkværdige væsner, de optræder i

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Noter til Forberedelse af Døden

Noter til Forberedelse af Døden Noter til Forberedelse af Døden Et brev af imam al-ghazali Risalat Sharh as-sadr 1 Af imam Hujjat al-islam (Islams bevis) Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-ghazali Må Allah være ham barmhjertig d. 505

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

En Trætte mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner) om Religionen

En Trætte mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner) om Religionen En Trætte mellem Fredy (en Kristen) og Udrydd (en Muhamedaner) om Religionen Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Hvad sker der efter døden?

Hvad sker der efter døden? Lektion 10 Hvad sker der efter døden? Teorien om alles frelse bliver af modstandere skudt i skoene, at den har et svagt bibelsk belæg, og det er sandt, at skriftstederne, der taler for alles frelse, er

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Åndelige manifestationer i Bibelen

Åndelige manifestationer i Bibelen Åndelige manifestationer i Bibelen De sidste år så har der været en del fokus rundt det med åndelige manifestationer. Nogle har vært meget imod det, andre har omfavnet det mere ekstreme og mange ved ikke

Læs mere

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne At være Da awa aktivist er Profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærværdige gerninger. Allah (swt) sagde: Hvem er bedre end

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere