ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER MYNDIGHED OG REHABILITERING OPGAVE - RELATION - SAMMENHÆNG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER MYNDIGHED OG REHABILITERING OPGAVE - RELATION - SAMMENHÆNG"

Transkript

1 ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER MYNDIGHED OG REHABILITERING OPGAVE - RELATION - SAMMENHÆNG Hotel Svendborg, Svendborg November 16. årskursus / 2015

2 MYNDIGHED OG REHABILITERING OPGAVE - RELATION - SAMMENHÆNG REHABILITERING OG MYNDIGHEDSOPGAVEN Rehabilitering er kommet for at blive.. det kan der ikke herske tvivl om. Med rehabilitering indskrevet i Servicelovens 83a har myndighedsopgaven fået det klare formål at afdække borgernes rehabiliteringspotentiale. Opgaven er med dette som afsæt at bevilge den rette rehabiliterende indsats og samtidig sikre muligheden for et koordineret og sammenhængende rehabiliteringsforløb. Myndighedsopgaven skal løses med klart sigte på at videreudvikle helhedsperspektivet og ressourcetænkningen i dialogen med borgeren, i indsatsen og i dokumentationen. At tænke ud over eget indsatskatalog og inddrage indsatser og fagligheder på tværs af afdelinger og sektorer er udfordringen. Den fordrer en bred tilgang til sundhedsbegrebet, den fordrer, at myndigheden har syn for borgerens hele liv, og den udfordrer både organisering og traditionelle opdelinger af opgaver og ansvar. Rehabilitering stiller derfor nye krav til flere myndighedsfaglige kompetencer og opgaver, dels i relationen til samarbejde og kommunikation med borgere og pårørende og dels i den interne organisatoriske kommunikation, hvor systematik, samarbejde og koordinering udfordrer hele organisationen for at lykkes med rehabiliteringsopgaven. Sundhedsfremme, rehabilitering, motivation og kommunikation Myndighedsopgaven har i sagens natur fokus på borgerens retsstilling. Og med rehabiliteringskonteksten får myndighedsopgaven nu også det klare sigte at være helt i frontlinjen for kommunens sundhedsopgaver. Mødet med borgeren i lyset af det rehabiliterende perspektiv sætter derfor fagligt fokus på sundhedspædagogiske kompetencer, for at hjælpe borgerne til at se mulighederne for et mindre afhængigt liv, med størst mulig mening for den enkelte. Det handler derfor i høj grad om at kunne kommunikere motiverende om muligheder, og at kunne vitalisere håbet om et så uafhængigt og meningsfuldt liv om muligt. Som overordnede ledetråd for årskursus 2015 har vi derfor valgt at sætte fokus på: Rehabilitering og sundhedsbegreberne Motivation Koordinering i rehabilitering Rehabilitering og sagsbehandling Rehabilitering og kommunikation Myndighed og sundhedspædagogisk metode Jura og sagsbehandling Vi inviterer til italesættelse, refleksion og dialog om fagligheden i myndighedsrollen og udvikling af identitet og kompetencer som myndighedsperson i lyset af rehabiliterings-paradigmet. Markedsplads for myndighedspersoner Du er velkommen til at medbringe materiale til gensidig inspiration Vi stiller borde op til formålet. PROGRAM 2015 MANDAG DEN 16. NOVEMBER Kl Kl Ankomst - kaffe / brød Velkomst - Praktiske oplysninger m.m. Kl Hvordan kan vi oversætte rehabilitering, så borgerne også forstår det? Hvad betyder det egentlig, når vi siger, at rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsat? Hvad mener vi, når vi siger, at indsatsen giver mulighed for at igangsætte en bred indsats, hvor både den fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, tilgodeses? Og når fysisk/psykisk/social funktionsevne er tæt forbundet og påvirker hinanden på kryds og tværs hvilke krav stiller det så til rehabiliteringsindsatsen på tværs af faglige kompetencer og kommunal organisering? Lis Puggaard, Sundhedskonsulent. Ph.d., ekstern lektor på Institut for idræt og biomekanik (IOB), Syddansk Universitet

3 Kl At sætte borgeren i centrum for det sundhedspædagogiske arbejde Krydsfeltet mellem social ulighed og sundhed. Sundhedsbegrebets spændingsfelt og koblingen mellem recovery/ rehabilitering/ empowerment og sundhed(s -pædagogik) Implikationer for sundhedspædagogik/rehabilitering, når målgruppen sættes i centrum for det sundhedspædagogiske arbejde. Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik, ph.d. Aarhus Universitet Kl Kl Kl Kl Kl Frokost og indkvartering Valgfri workshop 1 (inkl. kaffepause) Valgfri workshop 2 (inkl. frugtpause) Middag Det faglige netværk - uformelt TIRSDAG DEN 17. NOVEMBER Kl Morgensang / lidt bevægelse for de, der gerne vil være med Kl Sammenhæng og helhed i rehabilitering i et myndighedsperspektivt Et vellykket rehabiliteringsforløb har sit grundlag i, at borgerens mål er tilstrækkelig udredt og at funktionsnedsættelsen er vurderet ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Oplægget vil adressere følgende spørgsmål: Hvad virker i rehabilitering? Hvad skal der til for at lave en faglig udredning og vurdering i helhedsorienteret og sammenhængende perspektiv? Hvad er den faglige vurdering egentlig? Har vi udredt borgerens mål tilstrækkeligt og sidst, men ikke mindst, er vi sikre på, at det vi sætter i værk bygger på borgerens mål og ønsker? Chalotte Glintborg, ph.d.-stipendiat, Aalborg Universitet Kl Håndbog i rehabilitering I dette efterår udkommer Socialstyrelsens håndborg i rehabilitering. Håndbogen indeholder dels en teoretisk rammesætning for rehabilitering og dels forslag til, hvordan rehabiliteringsforløb kan organiseres og implementeres i kommunerne. Oplægget vil især have fokus på den myndighedsfaglige rolle og kompetence i rehabiliteringsmodellen. Anja Bihl, programleder, Socialstyrelsen Kl Det Hele Menneske i rehabiliterings- og myndighedsopgaven I rehabilitering og de sundhedspædagogiske metoder lægges der vægt på at se borgeren i et bio-psyko-socialt perspektiv, hvilket bygger på forståelsen af Det Hele Menneske. I foredraget introducer Peter Thybo et mere omfattende perspektiv gennem en model med otte vigtige dimensioner, som tegner Det Hele Menneske. Én af dimensionerne involverer Det Offentlige, herunder myndighedsfunktionen. Derudover stilles der skarpt på, hvordan myndighedspersoner i praksis kan fremme selvværd, håb og handlekraft i mødet med borgeren. Peter Thybo, sundhedsinnovator, fysioterapeut, master i læreprocesser, PD. alm. pæd. Kl Frokost Kl Empowerment Hvordan skal begrebet, selvbestemmelse egentlig forstås? Empowerment i omsorgsarbejde handler om at øge borgerens selvbestemmelse, og ikke blot som endemål, men også i processen derhen. Men hvad forstås egentlig ved begrebet selvbestemmelse, og hvorfor er det i det hele taget noget at stræbe efter for den professionelle i arbejdet med borgeren? Kasper Jepsen, cand. mag. i filosofi Kl Kaffe Kl Rehabilitering og myndighedsrollen set med borgers og pårørendes øjne Myndighedspersonen er gate-keeper til ydelser og medspiller i det samlede team omkring en borgersag. I mødet med borger og pårørende trækker myndighedspersoner på bred viden og kompetencer, bl.a. til at lytte og observere og kommunikere klart, og til at forholde sig til evt. modstand hos borger og måske pårørende. Hvordan oplever borgerne mødet med myndigheden, når rehabilitering er agendaen? Hvad betyder det i praksis at samarbejde med borgeren om formål og det konkrete mål? Og hvordan hænger borgers vilde ønsker sammen med de kommunale kvalitetsstandarder? Hvilken rolle spiller de pårørende? Hvad er der på spil for borgere og pårørende, når der er modstand mod at indgå i rehabiliteringsforløb? Merete Tonnesen, Konsulent, mag. art. Etnografi og Socialantropologi, Marselisborgcentret Kl Afslutning og afrejse

4 VALGFRI WORKSHOPS: Workshop 1, fra kl Workshop 2, fra kl Du kan vælge 2 temaer Workshops`ne tilrettelægges som inspiration til praksis, dialog, refleksion og erfaringsudveksling 1. Rehabilitering backstage Randers kommune arbejder ligesom resten af landets kommuner ihærdigt på at udvikle og organisere en god og konstruktiv praksis for myndighedsopgaven, sådan at den spiller sammen med og bidrager til gode og virksomme rehabiliteringsforløb. Nogle af udfordringer med 83a er nye og andre blot forstærket af det markante fokus på rehabilitering. Workshoppen lægger op til videndeling og erfaringsudveksling om den konkrete myndighedsopgave i lyset af 83a som myndighedsfaglig udfordring og med afsæt i Randers Kommunes konkrete praksis. Helle Hansen, visitationschef, Susanne Karup Hedegaard, master i rehabilitering og visitator, Karin B. Henriksen, ergoterapeut, visitator, Randers Kommune 2. Oplysning af sagen Helhed, overblik og beslutningstagning Hvordan kan man med fokus på forholdet mellem vidensarbejde og beslutningstagning forbedre kvaliteten af sagsbehandling og afgørelser, sådan at både juridiske krav, systematik og overblik er tilgodeset? Workshoppen vil bl.a. handle om myndighedspersoners arbejde med sagsrelateret information, men også om strukturering af selve processen hen mod en beslutning. Workshoppen inddrager bl.a., hvordan teoretisk og empirisk forskningen i beslutningstagning spiller sammen med retssikkerhedslovens krav om inddragelse af borgeren og sagsoplysning. Lasse Posborg Michelsen, cand.mag. i filosofi, specialiseret i forholdet mellem vidensarbejde og beslutningstagning, Deloitte Karin Storr, cand.jur. bl.a. tidligere i det sociale nævn og Aarhus Kommune, selvstændig, tilknyttet Vølund og Kloster 3. Sundhedspædagogik og kommunikation Hvordan når vi borgerne? Hvordan kan vi med (nye) tilgange gå til det konkrete arbejde med rehabilitering af borgere? Workshoppen er en forlængelse af indlægget om sundhedsfremme og sundhedspædagogik tidligere på dagen og kobler den rehabiliterende tilgang med udfordringerne til kommunikation i myndighedspersonens møde med borgeren. Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik, ph.d, Aarhus Universitet Charlotte Nejmann Kjær, cand.phil. kommunikation, MPG, Vølund og Kloster I/S 4. Når den gode sagsbehandling ikke er helt så god Borgerrådgiveren i Københavns Kommune modtager forsat mange klager over dårlig sagsbehandling, og en del af disse klager sendes videre til Ankestyrelsen. Klagesagsbehandling koster tid og ressourcer i kommunerne og kan have store omkostninger såvel menneskeligt som økonomiske. Underviser giver gennem cases konkrete eksempler på typer af problemer i sagsbehandlingen, suppleret af statistik. Desuden gives eksempler på, hvad klagerne handler om og et bud på, hvad den kommunale myndighed kan gøre bedre for at sagerne kan behandles og afgøres bedst muligt og uden spild af dyrebare ressourcer. Der vil i workshoppen også blive tid til at drøfte de tendenser, som borgerrådgiveren gennem de sidste 11 år er stødt på i Københavns Kommune og gennem sit netværk. Johan Busse, jurist, borgerrådgiver, Københavns Kommune 5. Relationen, kommunikation og motivation i praksis - Et møde i ansigtshøjde når rehabilitering er på programmet. Hvordan skaber myndighedspersonen relationen i mødet med borger og pårørende, så hun får det bedst mulige udgangspunkt for at støtte borgeren i at finde sin motivation. I videospots fra en konkret borgersamtale gives eksempler på, hvordan forskellige kommunikative håndgreb og sundhedspædagogiske redskaber påvirker resultatet af myndighedspersonens møde med borgeren i dennes hjem. Inger Marie Ebbesen, Visitator Københavns Kommune og Per Kloster, partner, Vølund og Kloster

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER: Årskurset afholdes på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, tlf Pris: Kr. 4575,- ekskl. moms/inkl. tilmeldingsgebyr/deltager i enkeltværelse Kr ,- ekskl. moms/inkl. tilmeldingsgebyr/deltager i delt dobbeltværelse Kr ,- ekskl. moms/inkl. tilmeldingsgebyr/deltager, uden overnatning Tilmelding: Elektronisk på linket: Betalingen efter faktura til Hotel Svendborg. Husk tilmelding til valgfrie workshops. Tilmeldingen, der er bindende, indtastes senest d. 26. oktober, 2015 Kursusafgiften skal være betalt inden kursets start. Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb betales fuld pris. Du kan vælge indkvartering i enkeltværelse eller delt dobbeltværelse eller deltagelse uden overnatning. Priser: se overfor. Der ydes ikke rabat for kun en dags deltagelse. Parkering: Hotellet råder over privat parkeringsplads bag hotellet. Pladserne kan gratis benyttes af hotellets gæster mod parkeringstilladelse i bilruden. Parkeringstilladelse udleveres i receptionen. Svømmehal: Hotellet er nabo til svømmehallen, som kan benyttes gratis af hotellets gæster fra kl Adgangsbilletter udleveres i receptionen. Afstand til bus og tog: Hotellet ligger i 8 10 minutters gå-afstand til busholdeplads og station. Deltagerliste kan downloades fra hjemmesiden fra uge 46. Alle indkvarteres så vidt muligt på Hotel Svendborg, (der er forhåndsreserveret et stort antal værelser), alternativt andet hotel i gåafstand til Hotel Svendborg. Indkvartering sker efter først til mølle princippet. Birgitte Vølund Andekæret Kerteminde telefon: Charlotte Nejmann Kjær Sønder boulevard 36, 4. th København V telefon: Per Kloster Grønslet Vadum telefon:

ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER. - Kyndighed i myndighed

ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER. - Kyndighed i myndighed ÅRSKURSUS FOR MYNDIGHEDSPERSONER - Kyndighed i myndighed Hotel Svendborg, Svendborg 17. - 18. November 15. årskursus / 2014 Årskursus for myndighedspersoner, 2014 - Kyndighed i myndighed Paradokser i mødet

Læs mere

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Program. Rehabilitering i praksis

Program. Rehabilitering i praksis Program Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand Sjette danske rehabiliteringskonference Onsdag den 30. oktober 2013 På Nyborg Strand Praktiske Fokus På årets

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen

Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 3. maj 2013 MLJ, MEB, HEN ESDH-sag: 14489 Side 1 af 16 Empowerment i beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: 1 Indledning 2. Begrebet empowerment ift. beskæftigelsesindsatsen 2.1 En anden

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2015

SVENDBORG KOMMUNE 2015 SVENDBORG KOMMUNE 2015 KURSUSKATALOG FOR Døgnplejefamilier, aflastningsfamilier netværksfamilier samt akutplejefamilier INDLEDNING VIGTIG INFORMATION Det er med stor fornøjelse, at Familieplejeteamet i

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 5 Februar 2014 Dette er projektets sidste nyhedsbrev og samler op på projektets resultater i hhv. Vejle og Slagelse kommuner Det gode BUM-samarbejde

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere