Vækstforums møde den 24. marts bilag til pkt. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3"

Transkript

1 Prøv1Elbil Ansøgning om tilskud fra Vækstforum til et projekt der dels demonstrerer elbiler, dels afprøver udstyr til energiforsyning af elbiler og dels gennemfører en række forsøgselementer koblet til bred anvendelse af elbiler. Projektet har udgangspunkt i området Juelsminde, Hedensted og Horsens. Juelsminde er valgt fordi det er en pendlerby med passende afstand til et antal større byer og at udrulning af nye fjernaflæste elmålere er gennemført i netop dette område når projektet igangsættes. 1. Baggrund Elbiler er politisk udpeget som vigtigste virkemiddel til nedbringelse af CO 2 fra vejtransporten, og samtidig udgør elbilen en fleksibel lagringsløsning for vindenergi i lavlastperioder. Der er derfor stor fokus på en fremtidig udbygning med elbiler i Danmark og stor politisk opbakning til, at landet skal være i front med kompetencer på dette område og til at tiltrække udenlandske aktører til at bruge Danmark som afprøvningsog demonstrationszone for elbiler. Netop behovet for elbilen som virkemiddel i forhold til elnettet er det element, der kan spilles på for at differentiere Danmark fra andre lande. Projektet er en bred satsning omkring introduktion af en flåde af elbiler i det gamle forsyningsområde for Horsens Energi og er en naturlig følge af andre initiativer inden for den lokale satsning i Region Midt. 2. Formål Formålet med flådeprojektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få belyst, i hvor vid udstrækning en bred anvendelse af elbiler kan bidrage som fleksibelt elforbrug, fungere som en del af et samlet energisystem og dermed udnytte mulighederne for at indpasse en stigende andel af vedvarende og fluktuerende energi samt sikre at grøn energi anvendes i Danmark. Formålet er også at få synliggjort brugernes adfærd med elbilerne og afdække døgnbelastninger på el-nettet med forskellige betalings og styrings-strategier. Flådeprojektet vil omfatte et antal praktiske forsøg i Region Midtjylland samt analyser for at kunne opbygge kompetencer på området. Projektet skal desuden anvendes som en elbil-testplatform i forbindelse med adfærdsundersøgelser, afprøvning af nye koncepter og produkter. Med projektet ønskes fremtidige forretningsmuligheder for lokale virksomheder afdækket. 3. Projektets organisation Projektkonsortiet består af Teknologisk Institut (PL), NRGi Net A/S, Foreningen Energi Horsens, Horsens Kommune og Hedensted Kommune med følgende arbejdsdeling og samarbejde: Teknologisk Institut - projektleder og flådeejer for 1 elbil Projektledelse og flådeadministration inkl. rapportering mv. Specifikation og indkøb af Think elbiler Eftermontering af datalogningsudstyr for udvidet datalogning Verifikation af elbilers ydeevne og rækkevidde. Definition og gennemførelse af testprogram Driftstest ved forskellige driftsprofiler med forskelligt niveau for datalogning Mekanisk og elektrisk visuel teknisk inspektion af bilen, batterier og øvrige komponenter Regelmæssig kapacitetsmåling på udvalgte batterier for at vise stabilitet Uddannelse af brugere og beslutningstagere Analyseopgaver i forbindelse med ladeinfrastrukturens grænseflader med elbiler Håndtering af datalogning Indsamling af datagrundlag for adfærdsanalyse. 1 af 5

2 Foreningen Energi Horsens - flådeejer for 5 elbiler (aktiviteterne gennemføres i tæt koordination med NRGi Net A/S) Definition af målgruppe for private familier, der skal teste bilerne Løbende gennemførelse af konkurrence for udvælgelse af familier Formidlingsaktiviteter herunder gennemførelse af konferencer, nyhedsbreve, artikler, webformidling Erfaringsdelingsaktiviteter herunder weblogs, workshops, familietræf Løbende afdækning af erhvervspotentialer i forbindelse med den stigende udbredelse af elbiler. Dette gøres bl.a. via workshops, der kobler udviklingsorienterede virksomheder sammen med brugergruppen og deres elbiler. NRGi Net A/S - flådeejer for 6 elbiler Opbygning af nødvendig infrastruktur med mobile applikationer til ladning af elbiler hos private, institutioner mv. Applikationerne vil være indrettet med intelligente fjernaflæste elmålere til registrering af brugeradfærd og afbrydelighed i forbindelse med ladning af elbilerne. Test med påvirkning af brugeradfærd ved ladning af elbilerne. Der vil blive foretaget tre brugertests på adfærd: Uhjulpet og simpel manuel ladning, oplysning og rådgivning om, hvornår det er hensigtsmæssigt at lade sin elbil ud fra belastning af nettet, elpris mv., samt tilbud om prisdifferentiering af den el, der bliver brugt til ladning af elbilen. Logning af data på forbrugsmønstre (ladning). Data sammenholdes med belastning på transformerstationer, ledningsnet, kabelskabe mv. Sammenligning af forbrugsmønstre på ladning af elbiler med nuværende spidsbelastninger og overløb/overproduktion af el. Vurdering af om elbiler på sigt vil kunne bruges som buffer og fleksibelt lager af el i et fremtidigt og samlet energisystem. Horsens Kommune - flådeejer for 2 elbiler Intern projektledelse herunder indsamling af lokale brugerdata og flådeimplementering. Intern formidling. Hedensted Kommune - flådeejer for 2 elbiler Driftstest af to biler i to forskellige driftsprofiler Indsamling af driftsresultater. Uddannelse af brugere. Løbende evaluering ud fra driftsanalyser. Projektets følgegruppe: Bemandes med repræsentanter fra Energistyrelsen, Færdselsstyrelsen, DTU Transport, Foreningen Energi Horsens, NRGi Net A/S, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Teknologisk Institut, Think og Falck. 4. Indhold Flådeprojektet skal bidrage til at belyse, hvilke barrierer og muligheder, der i praksis er for udbredelse af elbiler, og fokuserer netop på to af de områder, hvor elbiler først ventes at kunne nå udbredelse: Parcelhusfamilier med 2 biler og mindre kommunale enheder. Projektet vil omfatte et antal forsøgselementer, der for eksempel vil afprøve forskellige motivationsmetoder, for at ladning af elbilerne sker på de tidspunkter, der er mest hensigtsmæssige i forhold til elsystemet. Projektet vil bl.a. indeholde følgende aktiviteter: Demonstration af elbilen som et komfortabelt transportmiddel 2 af 5

3 Formidling af erfaringer til potentielle system og komponent leverandørvirksomheder samt naturligvis til professionelle bilkøbere såvel som private. Dataopsamling til forskningsformål, der kan indgå som høj relevant regionalt datagrundlag i international trafikforskning. Virksomhedspotentiale. Indsamling af datamateriale om faktiske brugsmønstre og brugeroplevelser, der kan anvendes dels af virksomheder, der ønsker at udvikle produkter til elbilmarkedet, dels til markedsanalyse i forbindelse med markedsføring af kommende elbilprodukter og -tilbehør. Brugeroplevelse. Afprøvning af de praktiske problemstillinger forbundet med anvendelse af elbiler i forhold til trafik og batteriopladning (interface til ladeinfrastruktur) Eldistributionsansvar. Problemstillingen i at overvåge opladningen af mange elbiler fra eldistributørens side og metoder til beskyttelse af distributionsnettet mod overbelastning helt ud til den enkelte installation i tilfælde af samtidige opladning af mange elbiler i samme kvartér. Undersøgelse af om der allerede findes en egnet køremønsterstandard, der i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til elektriske hjælpeforbrugere, således at rækkevidde kan bestemmes i stationært laboratorium Infrastruktur. Opstilling, tilslutning og styring af ladetilslutninger under forskellige forhold. Bidrag til den politiske målsætning om reduktion af CO2 fra vejtransporten, 50% elektrisk energi fra vindmøller. 5. Erhvervsrationale Elbilprojektet kan medvirke til at understøtte innovation i små og mellemstore virksomheder og til at styrke udviklingen af nye teknologiske produkter. Ligeledes kan virksomheder, som ikke i dag er en del af branchen, få mulighed for at udvikle potentialer på området og fungere som underleverandører af tekniske løsninger til elbilindustrien. Projektet vil være en mulighed for at styrke samarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner for derved at få udviklet de nødvendige teknologier i virksomhederne. Dette kan være i form af specialiserede rådgivningstilbud, ligesom det kan være i form af bistand til at danne virksomhedsnetværk, hvor små og mellemstore virksomheder kan have fordel af videndeling og samarbejde om fælles problemløsning i forbindelse med produktion og produktudvikling. Ved gennemførelse af et praktisk forsøg med anvendelse af op til 16 elbiler i husstande og i kommunal virksomhed kan mulige regionale underleverandører af teknologi til integrering af elbiler i det samlede energisystem involveres. Ved involveringen af virksomhederne får disse adgang til informationer og data om elbilernes tekniske præstationer og information om brugernes erfaringer med anvendelsen af bilerne både som privatkøretøj og som køretøj i den kommunale drift. Herved kan mulige udviklingsområder for ny teknologi identificeres og udvikles som en interaktiv proces mellem producenterne, brugere, Teknologisk Institut og de øvrige parter i projektet. 6. Handlinger: Sideløbende med test af bilerne og opsamling af data på bilernes tekniske præstation samt informationsindsamling hos brugerne indbydes regionale producenter af udstyr og teknologi, der er relevant for transportmidler, specialkøretøjer og integreringen af elektriske køretøjer i det samlede energisystem, til workshops/informationsmøder. Deltagerne opfordres til innovativt at identificere nye produktmuligheder, og informeres om de efterfølgende muligheder for at afprøve nye produkter i forbindelse demonstrationsprojektet. 3 af 5

4 Overordnet plan for erhvervsrettet formidling i regionen: Projektet løber over ca. 3½år Inden for det første år afholdes 2 informationsmøder nær demonstrationsområdet rettet mod professionelle interessenter, d.v.s. ledere og beslutningstagere fra såvel private virksomheder som offentlige institutioner og organer. I de efterfølgende 2 driftsår afholdes 8 informationsmøder/workshops i regionen primært rettet mod professionelle interessenter. I det sidste år afholdes en afsluttende workshop for involverede og interessenter med henblik på formidling af resultaterne fra projektet og yderligere inspiration af virksomhederne med henblik på at de selv kan gå videre med produktudvikling efter demonstrationsprojektets ophør. Foruden offentlig annoncering sendes der mindst 25 direkte invitationer per arrangement til områdets relevante virksomheder. Der ventes mellem 20 og 50 deltagere i gennemsnit per arrangement. Workshops/informationsmøder arrangeres geografisk fordelt i en større del af regionens område. Arrangementerne søges for eksempel afholdt i samarbejde med lokale videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og lokale erhvervsråd. Arrangementerne vil være åbne for alle virksomheder i området, men for at sikre ekstra opmærksomhed bør lokale erhvervsråd eller andre med indgående lokalkendskab medvirke til at udvælge de mest relevante lokale virksomheder, som skal have direkte invitation til deltagelse. Foruden møderne inviteres der via forskellige mediekanaler til at blive inspireret af elbilerne og udnytte de muligheder en rullende demonstration giver virksomhederne. Informationerne vil ikke kun rette sig mod elbiler, men i høj grad fokusere på de muligheder elektrisk fremdrift giver. Det vil være en klar succes, hvis en eller flere lokale producenter af nichekøretøjer beslutter at undersøge mulighederne for at skifte til et elektrisk drivsystem, et bedre energilager eller et forbedret elektrisk drivsystem. Dersom virksomheder i løbet af demonstrationsperioden udvikler relevante produkter til brug for elbiler, kan sådanne produkter afprøves i forbindelse med flådeforsøget, hvis Teknologisk Institut vurderer, at afprøvningen er forenelig med demonstrationsprojektet i øvrigt. Under forudsætning af at produktafprøvningen er forenelig med demonstrationsprojektet, vil der i givet fald være mulighed for, at op til 5 biler samtidig anvendes til parallel afprøvning i 2 4 perioder af 3 måneder. Ekstraomkostninger i forbindelse med sådanne afprøvninger afholdes af deltagende virksomheder. 7. Effekt: Effekten af demonstrationsprojektet forventes dels at bestå i en generel testning af køretøjer og tilvejebringelse af generelle og specifikke data på den tekniske præstation og brugeroplevelsen, dels at et stort antal relevante regionale producenter af udstyr får mulighed for at identificere nye produktmuligheder og at teste sådanne produkter under virkelighedstro forhold. Der skabes en større energibevidsthed hos deltagere i demonstrationen, men i nogen grad også hos deltagere i formidlingsarrangementer. Dette vil give en langtidseffekt på holdninger til energi og påvirke virksomheder til at også at have fokus på energi og miljø i produkt sammenhæng. Dette vil gavne regionens og dermed danske eksportmuligheder på et globalt marked hvor energieffektivitet givetvis vil blive et kvalitetskriterium inden længe. 4 af 5

5 8. Budget og finansiering Projektet forløber fra 1. marts 2009 til 30. december Ud over egenfinansiering fra de deltagende parter og den ansøgte støtte fra regionen, er der søgt om støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Der indgår i projektet 16 elbiler, hvoraf de 10 elbiler skal anvendes i private husholdninger, 4 biler i kommunale driftsopgaver i Horsens og Hedensted kommuner, 1 elbil til særlige undersøgelser på Teknologisk Institut og 1 elbil som back up. 2. Køb af bil 2009 Anskaffelsespris elbil i alt Køb af 16 Think elbiler Leasing af batteri i alt Leasing af 16 batterier Køb af ladeudstyr 2009 Anskaffelsespri i alt I alt køb af ladeudstyr Leasing/leje af ladeudstyr i alt Leasing/leje omkostning Forsøgselementer i alt Kontrol af elbilernes tekniske tilstand Kørsel på køreteknisk anlæg Differentieret elpris og brugeradfærd Analyse omkring brugernes valg af el Analyse af dimensioneringskriterier i elfors Referencegruppe med alle brugere, blog mm Udv. af spørgeskema og ops. af erfaringer COP Udr. af konv. biler med dataloggere Dataopsamling Databehandling og analysering Formidling I alt forsøgselementer Driftsomkostninger i alt I alt til drift Uddannelse i alt I alt til uddannelse Projektledelse og flådeadministration i alt I alt til Projektledelse og flådeadministration Samlet budget og opgørelse af tilskudsberettigede og ansøgte omkostninger i alt Samlet budget Tilskudsberettetigede omkostninger i alt Heraf: Ansøgt beløb Øvrig finansiering i alt Energiministeriets pulje for elbiler NRGi Foreningen Energi Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Teknologisk Institut af 5

Prøv1elbil 3 å r med elbiler

Prøv1elbil 3 å r med elbiler Prøv1elbil 3 å r med elbiler Danmarks første større forsøg med udlån af elbiler til private familier afsluttet succesfuldt. En række partnere med støtte fra Energistyrelsen og RegionMidt har gennem mere

Læs mere

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle

Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Delrapport Arbejdsgruppe 24 Roadmap for Smart Grid i Danmark med særlig vægt på netselskabernes rolle Arbejdsgruppens leverancer er: Roadmap som skal udgøre en veldefineret drejebog for implementering

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2008 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010.

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. Til Styregruppen Projektdeltagerne Følgegruppen Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. 7. september 2010 SKR/SKR 1. Sammenfatning... 2 1.1 Tidsplan... 3 1.2 Økonomisk

Læs mere

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Page 1 of 19 Program for brugerdreven innovation Generelle oplysninger Projektets titel: Brugerdreven innovation. Vejen til succes med elbiler i Danmark Juridisk ansvarlig (projektholder) Navn på virksomhed/organisation

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG En FANTASTISK investeringsmulighed CSR På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder Lars Bording Adm. direktør, ChoosEV Elbilen effektiv, miljørigtig cleantech, der

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø

Forord. Denne rapport beskriver Fredericia Kommunes erfaringer fra deltagelsen i etrans. Peter Krongaard-Kruse, projektejer, Natur & Miljø Forord Vi kan hurtigt blive enige om, at vækst er godt for samfundet og vores økonomi. Men en del af den vækst, vi går ind for, kan på længere sigt medføre uoprettelig skade på vores miljø og klima. Derfor

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Årsrapport 2010. Sammenfatning

Årsrapport 2010. Sammenfatning Årsrapport 2010 Sammenfatning KLS Grafik ansøgte i december 2009 Energistyrelsen om tilskud til projekt Vejen frem for KLS grøn el til flåden, som i første omgang ikke blev godkendt i sit fulde omfang.

Læs mere

Program for brugerdreven innovation

Program for brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation Juridisk ansvarlig / Projektholder Her skrives projektets titel, og hvem der tegner projektet juridisk. Ved projektholder forstås den juridiske enhed, der er ansvarlig

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere