VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK 23.-24. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK SEPTEMBER S E P T E M B E R K L. 1 0 : : 0 0 A N A LYSE A F STYRKET B YGGELEDELSE I GRØNLAND N I E L S H A L D O R B E R T E L S E N, S E N I O R F O R S K E R S TAT E N S B Y G G E F O R S K N I N G S I N S T I T U T ( S B I ) A A L B O R G U N I V E R S I T E T K Ø B E N H AV N

2 Analyse af styrket byggeledelse i Grønland An a l ys e n s f o r m å l : A t s t a r t e e n udvikling, som skal r e s u l t e r e i e t umiddelbart og markant fald i problemer m e d n ybygnings - og renoveringssager, d e r s k yl d e s d å r l i g o g m a n g e l f u l d b yggeledelse. Vi r k e m i d d e l : B yggeledelsen t i l f ø r e s b e d r e k o m p e t e n c e r o g h j ælpemidler o g samordnes i o g m e l l e m f a s e r R e s u l t a t : F æ r r e p r o b l e m e r m e d k v a l itet, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e lser o g b yggeledelse. 2

3 Stykomkostning og pris Tabervirksomheder Indlæggets indhold og analysens konklusion Indlæggets indhold: 1. L o v e, n o r m e r o g b y g g e p r a k s i s ( O H 9 ) 2. G A s b y g g e l e d e r u d d a n n e l s e ( O H 1 2 ) 3. BC- S B i a n a l y s e k u r s u s ( O H 1 7 ) 4. Kompetencer og uddannelsesakkreditering (OH 27) 5. U d v i k l i n g, l æ r i n g o g p e r s p e k t i v e r i n g ( O H 2 8 ) Resultat af analyse: # 1 B y g g e l e d e l s e a f h æ n g e r a f r o l l e, fase og u d v i k l i n g #2 Uddannelse i byggeledelse bygger på G A s uddannelse # 3 B y g h e r r e r, r å d g i v e r e o g e n t r e p r e n ø r e r k o o r d i n e r e r b y g g e l e d e l s e # 4 K ompetencemål beskrives ift. til roller, faser og fremtid # 5 Va l g a f kursusmoduler der kan akkrediteres # 6 I n i t i a t i v 1 : Der igangsættes en u d v i k l i n g a f k u r s e r o g u d d a n n e l s e j f. # 1-5 #7 Initiativ 2: Der igangsættes a f p r ø v n i n g på 3-5 b y g g e s a g e r p r. 2-3 å r. S a g e r n e d o k u m e n t e r e s, og fælles erfaringer perspektiveres på landsplan med nøgletal # 8 I n i t i a t i v 3 : Der etableres et udviklingsnetværk af frontløbervirksomheder og - ledere, s o m f o r m i d l e r e r f a r i n g e r p å w e b o g f o r e s l å r u d v i k l i n g o g s t r a t e g i e r Pres Springervirksomheder Frontvirksomheder Rykkervirksomheder Virksomheder Øvre pris Nedre pris Lokke 3

4 1. Love, normer og byggepraksis Grønlandske l o ve, r e g l e r og aftalegrundlag: P l a n - o g byggelove B ygningsreglement Ti l b u dsloven o g lærlingeloven F æ l l e s b e t i n g e l ser f o r a r b e j d e r o g l e v e r a n c e r i byggeriet (AP95) B ygherrevejledning B yg g e p r a k s i s - e k s e m p l e r : 300 nye andelsboliger i Qinngorput 4 2 s t u d i e b o l iger, C. E. J a n s e n s vej, Nuuk U d v i d else a f Gym n a s i u m i N u u k m e d e t a p e II+III Afhænger b yggelederrollen af typ e n a f a n s va r, f a s e og sag? 4

5 1. Byggepraksis: 300 nye andelsboliger i Qinngorput 1 0 p u n k t h u s e o p f ø r t i hoved- / t o t a l e n t r e p r i se P r. bygning: B rutto - e t a g e a r e a l m2 o g b e b ygget areal m 2 E n t r e p r i s e sum m i l l. k r. i 1 k o n t r a k t p r. hus og 1 kontrakt t i l b yggemodning R å d g i v erydelser 1 2 m i l l. k r. 5

6 1. Byggepraksis: 42 studieboliger, C. E. Jansensvej, Nuuk 4 - e t a g e r s b ygning i n k l. k æ l d e r o p f ø r t i 7 fage n t repriser B ygningens brutto - e t a g e a r e a l m2 E n t r e p r i s e sum 3 5, 1 m i l l. k r. o g inventar 2,1 m i l l. k r. R å d g i v ning o g b yggeadministration 4,7 m i l l. k r. 6

7 1. Byggepraksis: Udvidelse af Gymnasium i Nuuk 3 s a m m e n h æ n g e n d e b ygninger o p f ø rt i 8 fage n t repriser B ygningernes b r u t t o - e t a g e a r e a l m2 E n t r e p r i s e sum 5 8,2 m i l l. k r. o g inventar 5,3 m i l l. k r. R å d g i v ning o g b yggeadministration 9,8 m i l l. k r. 7

8 1. Den grønlandske fasemodel M o d e l l en e r o p d e l t i 7 f a s e r ( 0-6 ) Den k a n s a m l e t i t r e f a s e r (0-1, 2-4 og 5-6 ), s o m f ø l g e r den d a n s k e Fase 6 er b å d e i a f l e v e r ing o g d r i f t o g v e d l igehold 6 Drift og vedligehold De tre nybygnings- og renoveringsfaser 2-4 Projektering 0-1Programmering 0. Idéfasen Undersøgelser Bygherreoplæg Anlægsseminar 1. Programfasen Programoplæg Byggeprogram C-overslag Byggeherre, projekterende og entreprenører 2. Forslagsfasen Rådgiveraftale Dispositionsforslag Projektforslag B-overslag. 3. Hovedprojektfasen Forprojekt Hovedprojekt Myndighedsbeh. 4. Udbudsfasen Udbudsbetingelser Udbud Licitation A-overslag Evt. merudgifter Igangsæt/aflys 5-6 Udførelse og aflevering 5. Udførelsesfasen Byggeledelsesaftale Kvalitetssikring Sikkerhedsstillelse Byggemøder Evt. dagbøder Evt. ekstraarbejde Aflevering Overdragelse til brug Afhjælpe mangler Foreløbigt byggeregnskab Evt. tvister. * Dele af fase 6 kan evt. også indgå i fase 5 Byggevarer og leverancer Producenter og leverandører Anvendelse Ejer og brugere 6 Drift og vedligehold Driftspersonale 6. Driftsfasen * Fejl eller mangler * Garantisyn (1-års) * Garantisyn (5-års) * Byggeregnskab * Sagen afsluttes D & V-system Alm. vedligehold Løbende bevarende vedligehold 8

9 1. Lederne har varierende roller De f o r s k e l l ige l e d e r e h a r fors k e l lige r o l l e r i f o r l ø b e t R o l l erne v a rier e r e f t e r o r g a n i - s a t i o n s - og s a m a r b e j d sform R o l l erne ændrer s i g o v e r tid og d e s k a l u d v i k les f o r at styrke b yggeledelse i Grønland 6 Drift og vedligehold Aktører: Myndigheder Ejere og brugere Bygherrer Byggeadministration Bygherrerådgiver Juridisk rådgiver Projekterende Arkitekter Ingeniører Andre rådgivere Entreprenører Fagentreprenører UE og fagsjak Producenter og leverandører De tre nybygnings- og renoveringsfaser 0-1 Programmering 2-4 Projektering 5-6 Udførelse og aflevering -program Byggeherre, projekterende og entreprenører Program Delt- og totalrådgivning Totalentreprise Granskning Fag- og hovedentreprise Byggevarer og leverancer Aflevering Anvendelse Ejer og brugere 6 Drift og vedligehold Driftspersonale # 1 B yg g e l e d e l s e a f h æ n g e r a f r o l l e, f a s e o g u d vi k l i n g 9

10 2. Byggelederroller i byggeprojekter Projektleder hos bygherre Projektleder hos rådgiver Projekteringsleder Projektopfølgning/fagtilsyn? Byggeleder hos rådgiver Faser: Bygge- /entrepriseleder hos entrep. Formand/sjakbajs Tid Ide/behov Udbud Licitation Kontrakt Start Aflevering Programfase Projektering Tilbudsfase Forhandl. Planlægning Udførelse Drift/vedligehold v/ Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus&Udvikling, Dansk Byggeri 10

11 2. Grønlands Arbejdsgiverforenings byggelederuddannelse 3. Projekteringsledelse 4. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer 1. Grundkursus i ledelse - generel H o v e d v æ g t p å u d f ø r e l s e R å d g i v erne d e l t a g e r o g s å 2 o g 3 er nye k u r s u s m o d u l er 2. Samarbejde og forhandling 5. AP95 6. Kursus i bygge- Pladsstyring KS, tid, bygbarhed, omkostning K u r s u s l æ n g d e : K u r s u s 1 : 3 dage K u r s u s 2 : 3 dage K u r s u s 3 : 4 dage K u r s u s 4 : 3 dage K u r s u s 5 : 5 dage K u rsus 6 : 5 dage I alt 2 3 d a g e H e r a f : Forelæsninger % Opgaver/diskussion % P r a k t i k p r ojekter 0 % 11

12 2. GA s uddannelse i forhold til byggeprocessen Faser: 1. Grundkursus i ledelse (er mere generelt) 3. Projekteringsledelse Ide/behov Udbud Licitation 2. Samarbejde og forhandling 4. Sikkerhedskoordinering 5. AP Kursus i byggepladsstyring Kontrakt Start Aflevering Programfase Projektering Tilbudsfase Forhandl. Planlægning Udførelse # 2 U d d a n n e l s e i b yg g e l e d e l s e b yg g e r p å GA s u d d a n n e l s e Tid Drift/vedligehold 12

13 3. 3-dages kursus i maj 2014 som del af analyse F o r å r e t : S B i s k r e v a f t a l e m e d S e l v s t y r e t o m a n a l y s e p r o j e k t e t. F o r m å l : A t s t a r t e e n u d v i k l i n g, d e r s k a l r e s u l t e r e i e t u m i d d e l b a r t o g m a r k a n t f a l d i b y g g e s a g e r m e d a l v o r l i g e k v a l i t e t s - og l e d e l s e s p r o b l e m e r, o g a t t i l f ø r e b y g g e l e d e l s e n n ø d v e n d i g e k o m p e t e n c e r o g h j æ l p e m i d l e r. An a l ys e s o m m e r : R e g l e r o g a f t a l e g r u n d l a g f o r b y g g e r i k o r t l æ g g e s, o g i n t e r v i e w m e d b y g h e r r e r, r å d g i v e r e o g u d f ø r e n d e i t i l k n y t n i n g t i l 5 p r o j e k t e r. K u r s u s m a j : E f t e r a f t a l e m e d S e l v s t y r e r e t e r e t 3 - d a g e s a n a l y s e k u r s u s g e n n e m f ø r t i N u u k u d f r a B C s 10- d a g e s k u r s u s i b y g h e r r e k o m p e t e n c e r. Ve j l e d n i n g : A n v i s n i n g e r, l æ r e b ø g e r o g e r f a r i n g s v i d e n o m b y g g e l e d e l s e i n d s a m l e s, o g d e r g i v e s f o r s l a g t i l g r ø n l a n d s k v e j l e d n i n g / k o m p e n d i u m. F o r s l a g p r. m a j : J u l - o k t : K u r s i s t e r a r b e j d e r v i d e r e m e d e g e n l æ r i n g o g f i r m a k o n c e p t e r, o g i n v i t e r e s t i l e r f a r i n g s w o r k s h o p f x o k t - n o v Ve j l e d n i n g f æ r d i g g ø r e s. Ap r - o k t 2015: N y t k u r s u s u d b y d e s f x i K a n g e r l u s s u a q e l l e r S i s i m i u t. 13

14 3. Fokusområder for de tre kursusdage i maj 2014 P rocesfokus: B yggeprogram P r o j e k t e r ing U d f ø r e l s e o g a f l e v e r ing M å l g r u p p e r : B ygherrer P r o j e k t e r e n de E n t r e p r e n ø r e r Forbedringsfokus: L e d e l s esroller S a m a r b e j d e U d v i kling. 14

15 Produkt-kompleksitet 3. Der arbejdes med ny proces-industrialisering P r o d u k t - i n d u s t r i a l i s e r i n g e n h a r vi r k e t i 6 0 år: A n t a l let a f p r o d u k t e r og s ys t e m l e v e r a n c e r v o k s e r Flere o g mere komplicerede egenskaber s k a l d o k u m e n t e res U d v i kling a f p r æ f a b r i k a t i o n f o r t s æ t t e r o g ø g e s S p e c i a l i s e r i n g o g antallet a f a k t ø r e r v o k s e r U d f ø r e l s e n skal v æ r e h u r t i g e r e, m e r e s i k k e r o g u d e n fejl I går I morgen P r o c e s - i n d u s t r i a l i s e r i n g e n l ø s n i n g : K u n d e b e h o v t r æ k k e r u d v i k ling B yg n i n g s d e l e s o m produktpakker Helhedstænkning af egenskaber T væ r f a g l i g h e d s o m procespakker E va l u e r i n g o g d o k u m e n t a t i o n c e n t r a l I n n o va t i o n o g ny f o r r e t n i n g s u d v ikling Proces-kompleksitet 15

16 5. Uddannelsessystemet 3. Styringssamarbejde 6. Byggesektor og -kultur 3. Tværfaglige kompetencer og innovation er central F o r a n d r i n g s k a b e s i i n n o va t i ve vi r k - s o m h e d e r D e s a m a r b e j d e r m e d i n n o va t i ve s k o l e r o g l æ r e r e U d d a n n e l s e s s ys t e m e t f o r m i d l e r n ye f a g l i g e o g t værf a g l i g e k o m p e t e n - cer til d e l æ r e n d e Tr i n f o r t r i n g i ve n ye k o m p e t e n c e r b e d r e b yg g e r i o g b yg g e s e k t o r e n De innovative virksomheder Ledelses- og fagkompetencer 4. Innovation, læring og evaluering 1. Faglighed Tværfagligekomptencer 2. Fagligt samarbejde horisontal Model er udviklet i Den selvstyrende byggeplads 16

17 3. Deltagernes prioritering af 30 kompetencer 0-1 Programmering - Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 1. Samarbejde D&V og erfaringer fra lignende sager 4,0 3,7 4,0 5,0 35% 2. Samarbejde med projekterende og projekteringsoplæg 4,1 4,1 4,0 4,5 29% 3. Samarbejde med entreprenører og entrepriseudbud 4,0 4,4 3,0 5,0 35% 4. Benchmarking, læring og innovation (sagskrav) 3,6 3,5 3,4 5,0 29% 2-4 Projektering - Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 5. Rådgiverroller i projektering 3,5 3,5 3,7 3,0 29% 6. Økonomi, ansvar, risiko ( specifikation) 4,1 4,3 3,6 5,0 35% 7. Benchmarking, læring og innovation (specifikation) 3,9 3,5 4,3 5,0 35% 5-6 Udførelse og aflevering Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 8. Samarbejde med drift og vedligehold 4,1 4,4 3,4 5,0 47% 9. Samarbejde med brugerne 4,0 4,2 3,5 4,5 29% 10. Økonomi, ansvar, konflikter, risiko (realisering) 4,0 3,7 4,1 4,5 29% 11. Proces, tid, konflikter, arbejdsmiljø (realisering) 4,1 3,8 4,3 4,5 35% De 11 højst prioriterede er vist her Komp = Kompetence samlet Bh = Bygherrer Rå = Rådgivere En = Entreprenører Kompetencer bedømt på skala 1-5 # 3 B yg h e r r e r, r å d g i ve r e o g e n t r e p r e n ø r e r k o o r d i n e r e r b yg g e l e d e l s e 17

18 4. Kompetencer i byggeledelse kan fx opdeles i 6 fagområder V i r k s o m h e d s - l e d e l s e s o m o v e r b y g n i n g 6 De tre nybygnings- og renoveringsfaser 0-1 Byggeprogram 2-4 Projektering 5-6 Udførelse og aflevering Anvendelse 6 Drift og vedligehold B y g g e l e d e l s e a r b e j d e r m e d s t y r i n g a f f a g o m r å d e r p å b y g g e s a g e r s a m m e n m e d : - S p e c i a l i s t e r - H å n d v æ r k e r e G e n e r e l p r o j e k t l e d e l s e s o m g r u n d l a g Styring af fagområder: Byggevarer og leverancer mv. 1. Økonomistyring, administrativ ledelse, juridisk ansvar og TØ 2. Markedsrelation, love, lokalitet og bruger- og kundesamarbejde 3. Produkt, bygningsmodel (BIM), form, funktion, egenskaber og KS 4. Proces, samarbejde, modellering, tidsstyring, arbejdsmiljø, logistik 5. Informatik (bim), IKT, formidling, dataudveksling og -arkivering 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning 18

19 4. Udvikling af uddannelse i ledelse jf. FLIBA F L I B A F r e m t i - dens L e d e l s e i B yg g e o g A n l æ g e r e t n o r d i s k p r o - j e k t s a m a r b e j d e m e l l e m N o r g e, S ve r i g e o g D a n m a r k. D e t e r g e n n e m - f ø r t i , o g d e t e r f i n a n s i e r e t a f I n t e r r e g I V A. F L I B A s o ve r o r d - nede f o r m å l e r a t g ø r e f r e m t i d e n s l e d e r e i b yg g e r i - et b e d r e k va l i f i - c e r e t. Instal latør. Bygg tekn Landm tekn Energi tekn Diplom ing Have park Bygning konstr Bygge ledelse Ledelse og inf. Civil ing Projektledelse x x x x (x) Virksomhedsdrift x x Kvalitet, x x x sikkerhed, miljø Organisation x x Love og regler x x x Planlægning, x x xxx x x styring,byggeled. Samarbejde x x Kommunikation x x x x Innovation x x x x x x Entreprenørskab x x Byggebranchen x Forretningsforst x x x jura x x Regnskab x Markedsføring x x Rammebetingels x Styringssyst x Strategi, perform x x Vidensledelse x FM (x) 19

20 4. Tidligt samarbejde vil ændre ledelsesrollerne? Byggeprogram De tre faser med nyt samarbejde 2-4 Projektering Bygherre, rådgivere og entreprenører C-ydelser Producenter Parter: - Bygherre - Rådgivere - Entreprenører - Sjak og UE Nyt tidligt samarbejde 5-6 Udførelse & afleve. Byggevarer Anvendelse Beboerne 6 Drift og vedligehold Driftspersonale U d vi k l i n g s t e ndens : R å d g i ve r e, h o ve d e n t r e p r e n ø r e r, u n d e r - e n t r e p r e n ø r e r o g l e ve r a n d ø r e r s a m a r b e j d e r m e r e t værfagligt o m h o ve d - o g d e t a i l p r o j e k t e r i n g P r o b l e m s t i l l i ng : R å d g i ve r n e e r m e g e t s t æ r k e r e i k o m m u n i k a t i o n. D e t a l e r i k k e i e n t r e p r e n ø r e r n e s f ys i s k e produkt i o n s s p r o g. U d f o r d r i n g: D e r s k a l a r b e j - des f o r l i g e værd i g o g b a l a n c e r e t k o m m u n i k a t i o n. 20

21 4. Tidlige samarbejde skal udvikles og læres? S a m m e n d r a g a f e r f a r i n g e r f r a f l e r e r e n o ve r i n g s p r o j e k t e r h a r vi s t : Ti d l i g t s a m a r b e j d e o g e t m e r e p r o d u k t i vt b yg g e r i t a g e r udgangspunkt i b yg n i n g s d e l e o g g e n t a g e l s e r. F ø r s t e o p g a ve e r d e r f o r a t l o k a l i s e r e, a f g r æ n s e o g o p m å l e h ve r b yg n i n g s d e l e. D e t k a n m e d f o r d e l s k e i e n s i m p e l p r o d u k t i o n s - 3 D, s o m e t a b l e r e s t i d l i g t i p r o j e k t e r i n g e n o g h o s e n t r e p r e n ør e n i t i l k n yt n i n g til h a n s k a l k u l a t i o n s s ys t e m o g r e g n s k a b. A n d e n o p g a ve e r o p t i m e r i n g a f d e e n k e l t e p a r a m e t r e f o r h ve r b yg n i n g s d e l. D e t k a n f x dreje s i g o m o p t i m e r i n g a f o m k o s t n i n g e r, t i d s p l a n, p r o d u k t i o n, k va l i t e t e r o g a r b e j d s m i l j ø. Tr e d j e o p g a ve e r a t g e n n e m f ør e e n s ys t e m a t i s k e g e n e va l u e r i n g a f d e e n k e l t e d e l f a s e r o g e t a p e r, s o m e r m o t i ve r e n d e o g e ff e k t i v, o g s o m h u r t i g t k a n b i d r a g t i l f o r b e d r i n g e r i e f t e r f øl g e n d e o p t i m e r i n g s r u n d e r. I udbuddet af entreprenørydelser b ø r d e r d e r f o r s t i l l e s k r a v o m b r u g a f p r o c e s - m o c k - u p s o g I K T s a m t s ys t e m a t i s k e va l u e r i n g, o p t i m e r i n g, l æ r i n g o g i n n o va t i o n p å b yg g e p l a d s e n, s o m i n d g å r i b e d ø m m e l s e s k r i t e r i e r n e. 21

22 4. Proces-mock-ups tester og forbedre bygbarhed og giver bedre kommunikation mellem parterne? Forslag f ra danske renoveringssager: 1. D i g i t al proces - m o ck-up a f p r o d u k t i o n s s t yring t i d l i g t i hovedprojektet o g s o m o p d a t e r e s i de efterfølgende f ys i s k e p r o c e s - m o c k - ups 2. F ys i s k p r o c e s - m o c k - up af v æ s e n t l i g e samlinger o g bygningsdele 3. K v a l itets- og m o n t a g e - m o c k - u p a f e l e m e n t e r 4. P r o c e s - m o c k - u p o g p r ø v e o p g a n g e Forundersøgelser, n e d b rydning, f o rberedelse, m o n t a g e, a p t e ring, f i n i s h og b e b o e r t i l v alg synliggøres 5. P r ø v e b l o k/rækkehuse Te s t af hovedprojekt o g p l a n l æ g n ing Genhusning, n e d b rydning, f a c a d e r, b a d e v ærelser, k økkener, m v. 22

23 4. Produktivitet som vigtig ledelseskompetence Anlægsbudget og -regnskab på: 1. Håndværkertimer 2. Posepenge 3. Sociale bidrag 4. Byggesjak i alt 5. Byggevarer 6. Byggeplads & værktøjer 7. Entreprenør omk. i alt 8. Byggeledelse og DB 9. Faktureret Både i kr., % og pr. enhed - Bebyggelse, bygning og ejendom - Facade, rum, bygningsdele og sjak - Entrepriser og leverancer Totaløkonomi bør også inkluderes! 23

24 4. Eksempel på produktivitetsudvikling hos E&P som reducerede timeforbrug på renoveringssag på Amager 24

25 5. Uddannelsessystemet 3. Styringssamarbejde 6. Byggesektor og -kultur 4. Timerforbrug reduceret med 40 % hos E&P over fire renoveringssager på Amager b Betingelse for resultatet: Læring og innovation i byggesjak og ledelse Gentagelser på bygningsdelsniveau hvor proces optimeres De innovative virksomheder Ledelses- og fagkompetencer 4. Innovation, læring og evaluering 1. Faglighed Tværfagligekomptencer 2. Fagligt samarbejde horisontal 25

26 4. Kvalifikationer ind i international uddannelsesramme K va l i f i k a t i o n s r a m m e n f o r l i ve s l a n g l æ r i n g h a r f ø l g e n d e c e n t r a l e b e g r e b e r : K v a l i f i k a t i o n E n k va l i f i k a t i o n d e f i n e r e s i d e n n e s a m m e n h æ n g s o m e t l æ r i n g s u d b yt t e, d e r e r b e d ø m t o g d o k u m e n t e r e t ve d e n o ff e n t l i g t g o d k e n d t g r a d e l l e r u d d a n n e l s e s b e vi s. L æ r i n g s u d b y t t e E n k va l i f i k a t i o n b e s k r i ve r r e s u l t a t e t a f e n l æ r e p r o c e s. Ve d l æ r i n g s u d b yt - t e f o r s t å s, h va d m a n s k a l vi d e o g k u n n e s o m r e s u l t a t a f e n l æ r e p r o c e s. Vi d e n, f æ r d i g h e d e r o g k o m p e t e n c e r L æ r i n g s u d b yt t e t b e s k r i ve s i k va l i f i k a t i o n s r a m m e n i f o r m a f vi d e n, f æ r d i g - heder o g k o m p e t e n c e r, s o m e r k a r a k t e r i s t i s k e f o r h ve r t a f d e o t t e n i ve a u e r i k va l i f i k a t i o n s r a m m e n. E C T S s t å r f o r E u r o p e a n C r e d i t Tr a n s f e r S ys t e m. E C T S e r e n t a l m æ s s i g a n g i ve l s e f o r d e n a r b e j d s b e l a s t n i n g s o m g e n n e m f ø r e l s e n a f e t g i ve t k u r s u s e l l e r u d d a n n e l s e s f o r l ø b e r n o r m e r e t t i l. 6 0 ECTS sva r e r t i l e t å r s f u l d t i d s s t u d i u m. 26

27 4. Kompetencer og akkreditering af kursusmoduler A n a l y s e a f b y g g e l e d e l s e : GA- kursusmoduler BC- S B i a n a l y s e k u r s u s Uddannelsessystemets k u r s e r i G r ø n l a n d, Danm a r k, N o r g e o g S v e r i g e Forbedring skal give mere v æ r d i f o r e j e r e o g b r u g e r e F r o n t v i r k s o m h e d e r o g - l e d e r e d r i v e r u d v i k l i n g e n K v a l i f i k a t i o n s r a m m e f o r l i v s l a n g l æ r i n g b e n y t t e s o g d e r v æ g t e s e f t e r E C T S D e t v u r d e r e s h v i l k e m o d u - ler d e r k a n a k k r e d i t e r e s BC-kursus i Bygherrekompetencer GA-kurser i Byggelederuddannelse Mere værdi # 4 K o m p e t e n c e m å l beskrive s i f t. r o l l e r, faser og fremtid # 5 Va l g af kursusmoduler som med fordel kan akkrediteres 27

28 5. Igangsættelse af udvikling, læring og perspektivering M å l : S e l vs t yr e t vi l h a ve m e r e s a m a r b e j d e, f a g e n t r e p r i s e, g r ø n l a n d s k a r b e j d e, b e d r e b yg g e r i ( f æ r r e f e j l o g o ve r s k r i d e l s e ) o g u d vi k l i n g M u l i g h e d : I n n o va t i ve g r ø n l a n d s k e l e d e r e h o s b yg h e r r e r, r å d g i ve r e o g e n t r e p r e n ø r e r g å r s a m m e n o m u d vi k l i n g a f b yg g e l e d e l s e o g b yg g e r i # 6 I n i t i a t i v 1 : D e r i g a n g s æ t t e s e n k o o r d i n e r e t u d vi k l i n g a f k u r s e r o g u d d a n n e l s e i b yg g e l e d e l s e m e d b a g g r u n d i # 1-5 # 7 I n i t i a t i v 2 : D e r i g a n g s æ t t e s u d vi k l i n g o g a f p r ø vn i n g p å 3-5 b yg g e s a g e r f o r hve r 2-3 å r s periode. S a g e r dokumenteres l ø b e n d e p å p r o j e k t w e b, o g f æ l l e s e r f a r i n g e r p e r s p e k t i ve r e s p å l a n d s p l a n m e d n ø g l e t a l f o r k va l i t e t, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e l s e o g l e d e l s e # 8 I n i t i a t i v 3 : D e r e t a b l e r e s e t udvi k l i n g s n e t væ r k a f f r o n t l ø b e r - vi r k s o m h e d e r o g - l e d e r e, s o m f o r m i d l e r e r f a r i n g e r o g s t i l l e r f o r s l a g t i l f o r b e d r i n g a f uddannelse o g a f p r ø vn i n g e r p å b yg g e s a g e r F o r ve n t n i n g : F æ r r e p r o b l e m e r m e d k va l i t e t, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e l s e r o g d å r l i g l e d e l s e 28

29 5. Udvikling på byggesag efter BadButik A/S koncept - Forretningsudvikling Innovationsspiral Operationalisering 1. Vision 3. Produktplatform 4. Organisation og proces 5. Økonomi 2. Marked og kunder 6. Forretningsplan Grundidé: Byggeriets produkter og processer pakkes i større produkt- og procespakker Efter projektet 29

30 5. Innovationsspiral fra idé til markedstilpasning 30

31 Andel af håndværkerudgifter Andel af udgifter 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Hvem er bedste skytte? 5. Hvor lægges udviklingsindsatsen? 100% 90% Stor ændring 80% 70% Nogen ændring 60% 60% 50% Byggevareudgifter 50% 40% Lille ændring 40% Lønudgifter 30% 20% 10% Ingen ændring 30% 20% 0% Standard og kvalitet Omfang og mængde Beskrivelsesområde Fremgangsmåde På hvilket beskrivelsesområde lægges udviklingen? 10% 0% i. ii. Figur 18 Budgetoverskridelse På hvilken udgiftstype lægges udviklingen? 31

32 5. Udviklingseks. - Effektiv byggelogistik i praksis Leverandører Byggeledelse Materiel Byggevarer Affald Bygherre Rådgivere Aktiviteter: 1 Sagsafprøvning 2 Vejledning i logistik 3 Udvikle transport 4 Bechmarking 5 Uddannelse Byggesjak Logistik-, produktivitetsog miljødata 0 Projektledelse med formidling og finansiering 1 Sagsafprøvning og -udvikling med motivation ud fra bedste praksiseksempler på 5 byggesager 2 Beskrivelse af metoder for parter i de enkelte faser 3 Udvikling nye koncepter og tilpasning af god praksis 4 Evaluering af udgangsstade, de opnåede forbedringer og perspektivering 5 Uddannelse og træning i byggelogistik, produktivitet og tværfagligt samarbejde 32

33 5. Netværkseksempel - AlmenNet Almene Boligorganisationer Udviklingsforeningen AlmenNet 1. Ledelse og drift 2. Formidling og samarbejde 4. Udvikling og vejledninger 3. Uddannelse og coaching 5. Evaluering og afprøvning Samarbejdsparter: Myndigheder, andre bygherrer, byggeparter og fonde 33

34 5. Innovationsmodel for AlmenNet 34

35 Stykomkostning og pris Tabervirksomheder 5. Hvordan påvirkes markedet? Pres Øvre pris De lærende Nedre pris De udviklende Lokke Springervirksomheder Frontvirksomheder Rykkervirksomheder Virksomheder 35

36 5. Styrket byggeledelse i Grønland L i d t a f s l u t n i n g sfilosofi: S u c c e s avler s u c c e s. L i v e t l e v e s f o r l æ n s o g f o r s t å s baglæns. S t a r t med det simple o g e n k l e o g løft dig t r i n v i s o p til h ø j r e k o mpleksitet. Det e r n e mmere at s k r i v e 1 0 filosofiske v æ r k e r end at v i rkeliggøre é n. F r a tanker til h a n d l ing. 36

37 37

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering

Firma Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførsel Aflevering Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter Erfaringer Navn Alder Uddannelse Bopæl Jonas Bille 25år Tømrer Horsens Jonas Bille Projektplanche Udbudsmateriale Planlægning Dokumenter

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER

1. TRE EFFEKTEVALUERINGS-MODELLER Titel Undertitel Udgave Værktøj 5: Lærende Effektevaluering - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Værdiskabende Byggeproces

Værdiskabende Byggeproces Værdiskabende Byggeproces BABELs generalforsamling 8. december 2011 Christian Lerche Fælles indsats Tager fat i problemer alle kæmper med, og hvor hele byggesektoren har del i både problemer og løsninger

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz

Kvalitet og Udvikling/KU-Byg - Kurt Reitz Oversigtskort Region Sjælland Præsentation 1. Organisationsstruktur i Region Sjælland 2. Generalplanlægning i Region Sjælland 3. Fasedeling og basisorganisation i Region Sjælland 4. Organisationsstruktur

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

Tid: Fredag d. 10. september 2004 kl. 09:00. Chefkonsulent, det rådgivende ingeniørfirma

Tid: Fredag d. 10. september 2004 kl. 09:00. Chefkonsulent, det rådgivende ingeniørfirma Interviewreferat Tid: Fredag d. 10. september 2004 kl. 09:00 Interviewede: Chefkonsulent, det rådgivende ingeniørfirma Interviewområder: Projekteringsfase o Udarbejdelse af projektmateriale o Samarbejde

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015

- AFSLUTTENDE EKSAMEN - AUGUST 2015 MARSELISBORG GYMNASIUM DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PLANCHER DISPOTIONS FORSLAG: PLANCHER UDLEVERET MATERIALE DOKUMENTATION ENTREPRISEFORM PRÆSENTATIONS

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Indblik. 2 arkitekter. www.a2rk.dk

Indblik. 2 arkitekter. www.a2rk.dk Indblik 2 arkitekter www.a2rk.dk Indledning Følgende indblik skildrer, hvilken proces man skal igennem, når man ønsker at bygge til, bygge om eller bygge nyt. Vejen fra ønsker og idéer til et færdigt resultat

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for hjemmestyrets byggevirksomhed. Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisorataqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING GENNEMGANG AF SBI-ANVISNING 246 ERNST JAN DE PLACE HANSEN, SENIORFORSKER / NIELS-JØRGEN AAGAARD, FORSKNINGSCHEF

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET

1. PRINCIPPER FOR FORBEDRING AF PRODUKTIVITET Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Kulturmaskinen Odense Nyt byrum - inklusiv omkringliggende bygninger. Samling af Badstuen (arbejdende værksteder inden for ler, tekstil, it-grafisk) samt Internationalt

Læs mere

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG

CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG CUNECO PROJEKT 17021 IMPLEMENTERING AF CUNECOS STANDARDER I INGENIØRUDDANNELSERNE AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR BYGGERI OG ANLÆG Medvirkende i projektet Aktive i implementeringen: Flemming Vestergaard,

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011

Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Den digitale vej gennem byggeriets faser arbejdsudkast pr. 17. august 2011 Siden sidst: Input fra interessentworkshoppen i februar 2010 Dansk Byggeri: Det

Læs mere

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren

PARTNERINGAFTALE. (Totalentreprisemodellen) Mellem. (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren PARTNERINGAFTALE (Totalentreprisemodellen) Mellem (navn, adresse ), i det følgende kaldet Bygherren og (navn, adresse ), i det følgende kaldet Totalentreprenøren er der indgået nedenstående partneringaftale

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Brugere & byggeri. Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune

Brugere & byggeri. Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune Brugere & byggeri Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk Brugere & byggeri Hvornår

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering

Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob. Udførelse Aflevering Hallur Hansen 27/06 1984 Tømrer Færøerne Opgavetekst Planlægning Projektgrundlag Virksomheden Tilbudsfasen Kontraktfasen Opstart/mob.

Læs mere