VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK 23.-24. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK SEPTEMBER S E P T E M B E R K L. 1 0 : : 0 0 A N A LYSE A F STYRKET B YGGELEDELSE I GRØNLAND N I E L S H A L D O R B E R T E L S E N, S E N I O R F O R S K E R S TAT E N S B Y G G E F O R S K N I N G S I N S T I T U T ( S B I ) A A L B O R G U N I V E R S I T E T K Ø B E N H AV N

2 Analyse af styrket byggeledelse i Grønland An a l ys e n s f o r m å l : A t s t a r t e e n udvikling, som skal r e s u l t e r e i e t umiddelbart og markant fald i problemer m e d n ybygnings - og renoveringssager, d e r s k yl d e s d å r l i g o g m a n g e l f u l d b yggeledelse. Vi r k e m i d d e l : B yggeledelsen t i l f ø r e s b e d r e k o m p e t e n c e r o g h j ælpemidler o g samordnes i o g m e l l e m f a s e r R e s u l t a t : F æ r r e p r o b l e m e r m e d k v a l itet, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e lser o g b yggeledelse. 2

3 Stykomkostning og pris Tabervirksomheder Indlæggets indhold og analysens konklusion Indlæggets indhold: 1. L o v e, n o r m e r o g b y g g e p r a k s i s ( O H 9 ) 2. G A s b y g g e l e d e r u d d a n n e l s e ( O H 1 2 ) 3. BC- S B i a n a l y s e k u r s u s ( O H 1 7 ) 4. Kompetencer og uddannelsesakkreditering (OH 27) 5. U d v i k l i n g, l æ r i n g o g p e r s p e k t i v e r i n g ( O H 2 8 ) Resultat af analyse: # 1 B y g g e l e d e l s e a f h æ n g e r a f r o l l e, fase og u d v i k l i n g #2 Uddannelse i byggeledelse bygger på G A s uddannelse # 3 B y g h e r r e r, r å d g i v e r e o g e n t r e p r e n ø r e r k o o r d i n e r e r b y g g e l e d e l s e # 4 K ompetencemål beskrives ift. til roller, faser og fremtid # 5 Va l g a f kursusmoduler der kan akkrediteres # 6 I n i t i a t i v 1 : Der igangsættes en u d v i k l i n g a f k u r s e r o g u d d a n n e l s e j f. # 1-5 #7 Initiativ 2: Der igangsættes a f p r ø v n i n g på 3-5 b y g g e s a g e r p r. 2-3 å r. S a g e r n e d o k u m e n t e r e s, og fælles erfaringer perspektiveres på landsplan med nøgletal # 8 I n i t i a t i v 3 : Der etableres et udviklingsnetværk af frontløbervirksomheder og - ledere, s o m f o r m i d l e r e r f a r i n g e r p å w e b o g f o r e s l å r u d v i k l i n g o g s t r a t e g i e r Pres Springervirksomheder Frontvirksomheder Rykkervirksomheder Virksomheder Øvre pris Nedre pris Lokke 3

4 1. Love, normer og byggepraksis Grønlandske l o ve, r e g l e r og aftalegrundlag: P l a n - o g byggelove B ygningsreglement Ti l b u dsloven o g lærlingeloven F æ l l e s b e t i n g e l ser f o r a r b e j d e r o g l e v e r a n c e r i byggeriet (AP95) B ygherrevejledning B yg g e p r a k s i s - e k s e m p l e r : 300 nye andelsboliger i Qinngorput 4 2 s t u d i e b o l iger, C. E. J a n s e n s vej, Nuuk U d v i d else a f Gym n a s i u m i N u u k m e d e t a p e II+III Afhænger b yggelederrollen af typ e n a f a n s va r, f a s e og sag? 4

5 1. Byggepraksis: 300 nye andelsboliger i Qinngorput 1 0 p u n k t h u s e o p f ø r t i hoved- / t o t a l e n t r e p r i se P r. bygning: B rutto - e t a g e a r e a l m2 o g b e b ygget areal m 2 E n t r e p r i s e sum m i l l. k r. i 1 k o n t r a k t p r. hus og 1 kontrakt t i l b yggemodning R å d g i v erydelser 1 2 m i l l. k r. 5

6 1. Byggepraksis: 42 studieboliger, C. E. Jansensvej, Nuuk 4 - e t a g e r s b ygning i n k l. k æ l d e r o p f ø r t i 7 fage n t repriser B ygningens brutto - e t a g e a r e a l m2 E n t r e p r i s e sum 3 5, 1 m i l l. k r. o g inventar 2,1 m i l l. k r. R å d g i v ning o g b yggeadministration 4,7 m i l l. k r. 6

7 1. Byggepraksis: Udvidelse af Gymnasium i Nuuk 3 s a m m e n h æ n g e n d e b ygninger o p f ø rt i 8 fage n t repriser B ygningernes b r u t t o - e t a g e a r e a l m2 E n t r e p r i s e sum 5 8,2 m i l l. k r. o g inventar 5,3 m i l l. k r. R å d g i v ning o g b yggeadministration 9,8 m i l l. k r. 7

8 1. Den grønlandske fasemodel M o d e l l en e r o p d e l t i 7 f a s e r ( 0-6 ) Den k a n s a m l e t i t r e f a s e r (0-1, 2-4 og 5-6 ), s o m f ø l g e r den d a n s k e Fase 6 er b å d e i a f l e v e r ing o g d r i f t o g v e d l igehold 6 Drift og vedligehold De tre nybygnings- og renoveringsfaser 2-4 Projektering 0-1Programmering 0. Idéfasen Undersøgelser Bygherreoplæg Anlægsseminar 1. Programfasen Programoplæg Byggeprogram C-overslag Byggeherre, projekterende og entreprenører 2. Forslagsfasen Rådgiveraftale Dispositionsforslag Projektforslag B-overslag. 3. Hovedprojektfasen Forprojekt Hovedprojekt Myndighedsbeh. 4. Udbudsfasen Udbudsbetingelser Udbud Licitation A-overslag Evt. merudgifter Igangsæt/aflys 5-6 Udførelse og aflevering 5. Udførelsesfasen Byggeledelsesaftale Kvalitetssikring Sikkerhedsstillelse Byggemøder Evt. dagbøder Evt. ekstraarbejde Aflevering Overdragelse til brug Afhjælpe mangler Foreløbigt byggeregnskab Evt. tvister. * Dele af fase 6 kan evt. også indgå i fase 5 Byggevarer og leverancer Producenter og leverandører Anvendelse Ejer og brugere 6 Drift og vedligehold Driftspersonale 6. Driftsfasen * Fejl eller mangler * Garantisyn (1-års) * Garantisyn (5-års) * Byggeregnskab * Sagen afsluttes D & V-system Alm. vedligehold Løbende bevarende vedligehold 8

9 1. Lederne har varierende roller De f o r s k e l l ige l e d e r e h a r fors k e l lige r o l l e r i f o r l ø b e t R o l l erne v a rier e r e f t e r o r g a n i - s a t i o n s - og s a m a r b e j d sform R o l l erne ændrer s i g o v e r tid og d e s k a l u d v i k les f o r at styrke b yggeledelse i Grønland 6 Drift og vedligehold Aktører: Myndigheder Ejere og brugere Bygherrer Byggeadministration Bygherrerådgiver Juridisk rådgiver Projekterende Arkitekter Ingeniører Andre rådgivere Entreprenører Fagentreprenører UE og fagsjak Producenter og leverandører De tre nybygnings- og renoveringsfaser 0-1 Programmering 2-4 Projektering 5-6 Udførelse og aflevering -program Byggeherre, projekterende og entreprenører Program Delt- og totalrådgivning Totalentreprise Granskning Fag- og hovedentreprise Byggevarer og leverancer Aflevering Anvendelse Ejer og brugere 6 Drift og vedligehold Driftspersonale # 1 B yg g e l e d e l s e a f h æ n g e r a f r o l l e, f a s e o g u d vi k l i n g 9

10 2. Byggelederroller i byggeprojekter Projektleder hos bygherre Projektleder hos rådgiver Projekteringsleder Projektopfølgning/fagtilsyn? Byggeleder hos rådgiver Faser: Bygge- /entrepriseleder hos entrep. Formand/sjakbajs Tid Ide/behov Udbud Licitation Kontrakt Start Aflevering Programfase Projektering Tilbudsfase Forhandl. Planlægning Udførelse Drift/vedligehold v/ Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus&Udvikling, Dansk Byggeri 10

11 2. Grønlands Arbejdsgiverforenings byggelederuddannelse 3. Projekteringsledelse 4. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer 1. Grundkursus i ledelse - generel H o v e d v æ g t p å u d f ø r e l s e R å d g i v erne d e l t a g e r o g s å 2 o g 3 er nye k u r s u s m o d u l er 2. Samarbejde og forhandling 5. AP95 6. Kursus i bygge- Pladsstyring KS, tid, bygbarhed, omkostning K u r s u s l æ n g d e : K u r s u s 1 : 3 dage K u r s u s 2 : 3 dage K u r s u s 3 : 4 dage K u r s u s 4 : 3 dage K u r s u s 5 : 5 dage K u rsus 6 : 5 dage I alt 2 3 d a g e H e r a f : Forelæsninger % Opgaver/diskussion % P r a k t i k p r ojekter 0 % 11

12 2. GA s uddannelse i forhold til byggeprocessen Faser: 1. Grundkursus i ledelse (er mere generelt) 3. Projekteringsledelse Ide/behov Udbud Licitation 2. Samarbejde og forhandling 4. Sikkerhedskoordinering 5. AP Kursus i byggepladsstyring Kontrakt Start Aflevering Programfase Projektering Tilbudsfase Forhandl. Planlægning Udførelse # 2 U d d a n n e l s e i b yg g e l e d e l s e b yg g e r p å GA s u d d a n n e l s e Tid Drift/vedligehold 12

13 3. 3-dages kursus i maj 2014 som del af analyse F o r å r e t : S B i s k r e v a f t a l e m e d S e l v s t y r e t o m a n a l y s e p r o j e k t e t. F o r m å l : A t s t a r t e e n u d v i k l i n g, d e r s k a l r e s u l t e r e i e t u m i d d e l b a r t o g m a r k a n t f a l d i b y g g e s a g e r m e d a l v o r l i g e k v a l i t e t s - og l e d e l s e s p r o b l e m e r, o g a t t i l f ø r e b y g g e l e d e l s e n n ø d v e n d i g e k o m p e t e n c e r o g h j æ l p e m i d l e r. An a l ys e s o m m e r : R e g l e r o g a f t a l e g r u n d l a g f o r b y g g e r i k o r t l æ g g e s, o g i n t e r v i e w m e d b y g h e r r e r, r å d g i v e r e o g u d f ø r e n d e i t i l k n y t n i n g t i l 5 p r o j e k t e r. K u r s u s m a j : E f t e r a f t a l e m e d S e l v s t y r e r e t e r e t 3 - d a g e s a n a l y s e k u r s u s g e n n e m f ø r t i N u u k u d f r a B C s 10- d a g e s k u r s u s i b y g h e r r e k o m p e t e n c e r. Ve j l e d n i n g : A n v i s n i n g e r, l æ r e b ø g e r o g e r f a r i n g s v i d e n o m b y g g e l e d e l s e i n d s a m l e s, o g d e r g i v e s f o r s l a g t i l g r ø n l a n d s k v e j l e d n i n g / k o m p e n d i u m. F o r s l a g p r. m a j : J u l - o k t : K u r s i s t e r a r b e j d e r v i d e r e m e d e g e n l æ r i n g o g f i r m a k o n c e p t e r, o g i n v i t e r e s t i l e r f a r i n g s w o r k s h o p f x o k t - n o v Ve j l e d n i n g f æ r d i g g ø r e s. Ap r - o k t 2015: N y t k u r s u s u d b y d e s f x i K a n g e r l u s s u a q e l l e r S i s i m i u t. 13

14 3. Fokusområder for de tre kursusdage i maj 2014 P rocesfokus: B yggeprogram P r o j e k t e r ing U d f ø r e l s e o g a f l e v e r ing M å l g r u p p e r : B ygherrer P r o j e k t e r e n de E n t r e p r e n ø r e r Forbedringsfokus: L e d e l s esroller S a m a r b e j d e U d v i kling. 14

15 Produkt-kompleksitet 3. Der arbejdes med ny proces-industrialisering P r o d u k t - i n d u s t r i a l i s e r i n g e n h a r vi r k e t i 6 0 år: A n t a l let a f p r o d u k t e r og s ys t e m l e v e r a n c e r v o k s e r Flere o g mere komplicerede egenskaber s k a l d o k u m e n t e res U d v i kling a f p r æ f a b r i k a t i o n f o r t s æ t t e r o g ø g e s S p e c i a l i s e r i n g o g antallet a f a k t ø r e r v o k s e r U d f ø r e l s e n skal v æ r e h u r t i g e r e, m e r e s i k k e r o g u d e n fejl I går I morgen P r o c e s - i n d u s t r i a l i s e r i n g e n l ø s n i n g : K u n d e b e h o v t r æ k k e r u d v i k ling B yg n i n g s d e l e s o m produktpakker Helhedstænkning af egenskaber T væ r f a g l i g h e d s o m procespakker E va l u e r i n g o g d o k u m e n t a t i o n c e n t r a l I n n o va t i o n o g ny f o r r e t n i n g s u d v ikling Proces-kompleksitet 15

16 5. Uddannelsessystemet 3. Styringssamarbejde 6. Byggesektor og -kultur 3. Tværfaglige kompetencer og innovation er central F o r a n d r i n g s k a b e s i i n n o va t i ve vi r k - s o m h e d e r D e s a m a r b e j d e r m e d i n n o va t i ve s k o l e r o g l æ r e r e U d d a n n e l s e s s ys t e m e t f o r m i d l e r n ye f a g l i g e o g t værf a g l i g e k o m p e t e n - cer til d e l æ r e n d e Tr i n f o r t r i n g i ve n ye k o m p e t e n c e r b e d r e b yg g e r i o g b yg g e s e k t o r e n De innovative virksomheder Ledelses- og fagkompetencer 4. Innovation, læring og evaluering 1. Faglighed Tværfagligekomptencer 2. Fagligt samarbejde horisontal Model er udviklet i Den selvstyrende byggeplads 16

17 3. Deltagernes prioritering af 30 kompetencer 0-1 Programmering - Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 1. Samarbejde D&V og erfaringer fra lignende sager 4,0 3,7 4,0 5,0 35% 2. Samarbejde med projekterende og projekteringsoplæg 4,1 4,1 4,0 4,5 29% 3. Samarbejde med entreprenører og entrepriseudbud 4,0 4,4 3,0 5,0 35% 4. Benchmarking, læring og innovation (sagskrav) 3,6 3,5 3,4 5,0 29% 2-4 Projektering - Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 5. Rådgiverroller i projektering 3,5 3,5 3,7 3,0 29% 6. Økonomi, ansvar, risiko ( specifikation) 4,1 4,3 3,6 5,0 35% 7. Benchmarking, læring og innovation (specifikation) 3,9 3,5 4,3 5,0 35% 5-6 Udførelse og aflevering Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 8. Samarbejde med drift og vedligehold 4,1 4,4 3,4 5,0 47% 9. Samarbejde med brugerne 4,0 4,2 3,5 4,5 29% 10. Økonomi, ansvar, konflikter, risiko (realisering) 4,0 3,7 4,1 4,5 29% 11. Proces, tid, konflikter, arbejdsmiljø (realisering) 4,1 3,8 4,3 4,5 35% De 11 højst prioriterede er vist her Komp = Kompetence samlet Bh = Bygherrer Rå = Rådgivere En = Entreprenører Kompetencer bedømt på skala 1-5 # 3 B yg h e r r e r, r å d g i ve r e o g e n t r e p r e n ø r e r k o o r d i n e r e r b yg g e l e d e l s e 17

18 4. Kompetencer i byggeledelse kan fx opdeles i 6 fagområder V i r k s o m h e d s - l e d e l s e s o m o v e r b y g n i n g 6 De tre nybygnings- og renoveringsfaser 0-1 Byggeprogram 2-4 Projektering 5-6 Udførelse og aflevering Anvendelse 6 Drift og vedligehold B y g g e l e d e l s e a r b e j d e r m e d s t y r i n g a f f a g o m r å d e r p å b y g g e s a g e r s a m m e n m e d : - S p e c i a l i s t e r - H å n d v æ r k e r e G e n e r e l p r o j e k t l e d e l s e s o m g r u n d l a g Styring af fagområder: Byggevarer og leverancer mv. 1. Økonomistyring, administrativ ledelse, juridisk ansvar og TØ 2. Markedsrelation, love, lokalitet og bruger- og kundesamarbejde 3. Produkt, bygningsmodel (BIM), form, funktion, egenskaber og KS 4. Proces, samarbejde, modellering, tidsstyring, arbejdsmiljø, logistik 5. Informatik (bim), IKT, formidling, dataudveksling og -arkivering 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning 18

19 4. Udvikling af uddannelse i ledelse jf. FLIBA F L I B A F r e m t i - dens L e d e l s e i B yg g e o g A n l æ g e r e t n o r d i s k p r o - j e k t s a m a r b e j d e m e l l e m N o r g e, S ve r i g e o g D a n m a r k. D e t e r g e n n e m - f ø r t i , o g d e t e r f i n a n s i e r e t a f I n t e r r e g I V A. F L I B A s o ve r o r d - nede f o r m å l e r a t g ø r e f r e m t i d e n s l e d e r e i b yg g e r i - et b e d r e k va l i f i - c e r e t. Instal latør. Bygg tekn Landm tekn Energi tekn Diplom ing Have park Bygning konstr Bygge ledelse Ledelse og inf. Civil ing Projektledelse x x x x (x) Virksomhedsdrift x x Kvalitet, x x x sikkerhed, miljø Organisation x x Love og regler x x x Planlægning, x x xxx x x styring,byggeled. Samarbejde x x Kommunikation x x x x Innovation x x x x x x Entreprenørskab x x Byggebranchen x Forretningsforst x x x jura x x Regnskab x Markedsføring x x Rammebetingels x Styringssyst x Strategi, perform x x Vidensledelse x FM (x) 19

20 4. Tidligt samarbejde vil ændre ledelsesrollerne? Byggeprogram De tre faser med nyt samarbejde 2-4 Projektering Bygherre, rådgivere og entreprenører C-ydelser Producenter Parter: - Bygherre - Rådgivere - Entreprenører - Sjak og UE Nyt tidligt samarbejde 5-6 Udførelse & afleve. Byggevarer Anvendelse Beboerne 6 Drift og vedligehold Driftspersonale U d vi k l i n g s t e ndens : R å d g i ve r e, h o ve d e n t r e p r e n ø r e r, u n d e r - e n t r e p r e n ø r e r o g l e ve r a n d ø r e r s a m a r b e j d e r m e r e t værfagligt o m h o ve d - o g d e t a i l p r o j e k t e r i n g P r o b l e m s t i l l i ng : R å d g i ve r n e e r m e g e t s t æ r k e r e i k o m m u n i k a t i o n. D e t a l e r i k k e i e n t r e p r e n ø r e r n e s f ys i s k e produkt i o n s s p r o g. U d f o r d r i n g: D e r s k a l a r b e j - des f o r l i g e værd i g o g b a l a n c e r e t k o m m u n i k a t i o n. 20

21 4. Tidlige samarbejde skal udvikles og læres? S a m m e n d r a g a f e r f a r i n g e r f r a f l e r e r e n o ve r i n g s p r o j e k t e r h a r vi s t : Ti d l i g t s a m a r b e j d e o g e t m e r e p r o d u k t i vt b yg g e r i t a g e r udgangspunkt i b yg n i n g s d e l e o g g e n t a g e l s e r. F ø r s t e o p g a ve e r d e r f o r a t l o k a l i s e r e, a f g r æ n s e o g o p m å l e h ve r b yg n i n g s d e l e. D e t k a n m e d f o r d e l s k e i e n s i m p e l p r o d u k t i o n s - 3 D, s o m e t a b l e r e s t i d l i g t i p r o j e k t e r i n g e n o g h o s e n t r e p r e n ør e n i t i l k n yt n i n g til h a n s k a l k u l a t i o n s s ys t e m o g r e g n s k a b. A n d e n o p g a ve e r o p t i m e r i n g a f d e e n k e l t e p a r a m e t r e f o r h ve r b yg n i n g s d e l. D e t k a n f x dreje s i g o m o p t i m e r i n g a f o m k o s t n i n g e r, t i d s p l a n, p r o d u k t i o n, k va l i t e t e r o g a r b e j d s m i l j ø. Tr e d j e o p g a ve e r a t g e n n e m f ør e e n s ys t e m a t i s k e g e n e va l u e r i n g a f d e e n k e l t e d e l f a s e r o g e t a p e r, s o m e r m o t i ve r e n d e o g e ff e k t i v, o g s o m h u r t i g t k a n b i d r a g t i l f o r b e d r i n g e r i e f t e r f øl g e n d e o p t i m e r i n g s r u n d e r. I udbuddet af entreprenørydelser b ø r d e r d e r f o r s t i l l e s k r a v o m b r u g a f p r o c e s - m o c k - u p s o g I K T s a m t s ys t e m a t i s k e va l u e r i n g, o p t i m e r i n g, l æ r i n g o g i n n o va t i o n p å b yg g e p l a d s e n, s o m i n d g å r i b e d ø m m e l s e s k r i t e r i e r n e. 21

22 4. Proces-mock-ups tester og forbedre bygbarhed og giver bedre kommunikation mellem parterne? Forslag f ra danske renoveringssager: 1. D i g i t al proces - m o ck-up a f p r o d u k t i o n s s t yring t i d l i g t i hovedprojektet o g s o m o p d a t e r e s i de efterfølgende f ys i s k e p r o c e s - m o c k - ups 2. F ys i s k p r o c e s - m o c k - up af v æ s e n t l i g e samlinger o g bygningsdele 3. K v a l itets- og m o n t a g e - m o c k - u p a f e l e m e n t e r 4. P r o c e s - m o c k - u p o g p r ø v e o p g a n g e Forundersøgelser, n e d b rydning, f o rberedelse, m o n t a g e, a p t e ring, f i n i s h og b e b o e r t i l v alg synliggøres 5. P r ø v e b l o k/rækkehuse Te s t af hovedprojekt o g p l a n l æ g n ing Genhusning, n e d b rydning, f a c a d e r, b a d e v ærelser, k økkener, m v. 22

23 4. Produktivitet som vigtig ledelseskompetence Anlægsbudget og -regnskab på: 1. Håndværkertimer 2. Posepenge 3. Sociale bidrag 4. Byggesjak i alt 5. Byggevarer 6. Byggeplads & værktøjer 7. Entreprenør omk. i alt 8. Byggeledelse og DB 9. Faktureret Både i kr., % og pr. enhed - Bebyggelse, bygning og ejendom - Facade, rum, bygningsdele og sjak - Entrepriser og leverancer Totaløkonomi bør også inkluderes! 23

24 4. Eksempel på produktivitetsudvikling hos E&P som reducerede timeforbrug på renoveringssag på Amager 24

25 5. Uddannelsessystemet 3. Styringssamarbejde 6. Byggesektor og -kultur 4. Timerforbrug reduceret med 40 % hos E&P over fire renoveringssager på Amager b Betingelse for resultatet: Læring og innovation i byggesjak og ledelse Gentagelser på bygningsdelsniveau hvor proces optimeres De innovative virksomheder Ledelses- og fagkompetencer 4. Innovation, læring og evaluering 1. Faglighed Tværfagligekomptencer 2. Fagligt samarbejde horisontal 25

26 4. Kvalifikationer ind i international uddannelsesramme K va l i f i k a t i o n s r a m m e n f o r l i ve s l a n g l æ r i n g h a r f ø l g e n d e c e n t r a l e b e g r e b e r : K v a l i f i k a t i o n E n k va l i f i k a t i o n d e f i n e r e s i d e n n e s a m m e n h æ n g s o m e t l æ r i n g s u d b yt t e, d e r e r b e d ø m t o g d o k u m e n t e r e t ve d e n o ff e n t l i g t g o d k e n d t g r a d e l l e r u d d a n n e l s e s b e vi s. L æ r i n g s u d b y t t e E n k va l i f i k a t i o n b e s k r i ve r r e s u l t a t e t a f e n l æ r e p r o c e s. Ve d l æ r i n g s u d b yt - t e f o r s t å s, h va d m a n s k a l vi d e o g k u n n e s o m r e s u l t a t a f e n l æ r e p r o c e s. Vi d e n, f æ r d i g h e d e r o g k o m p e t e n c e r L æ r i n g s u d b yt t e t b e s k r i ve s i k va l i f i k a t i o n s r a m m e n i f o r m a f vi d e n, f æ r d i g - heder o g k o m p e t e n c e r, s o m e r k a r a k t e r i s t i s k e f o r h ve r t a f d e o t t e n i ve a u e r i k va l i f i k a t i o n s r a m m e n. E C T S s t å r f o r E u r o p e a n C r e d i t Tr a n s f e r S ys t e m. E C T S e r e n t a l m æ s s i g a n g i ve l s e f o r d e n a r b e j d s b e l a s t n i n g s o m g e n n e m f ø r e l s e n a f e t g i ve t k u r s u s e l l e r u d d a n n e l s e s f o r l ø b e r n o r m e r e t t i l. 6 0 ECTS sva r e r t i l e t å r s f u l d t i d s s t u d i u m. 26

27 4. Kompetencer og akkreditering af kursusmoduler A n a l y s e a f b y g g e l e d e l s e : GA- kursusmoduler BC- S B i a n a l y s e k u r s u s Uddannelsessystemets k u r s e r i G r ø n l a n d, Danm a r k, N o r g e o g S v e r i g e Forbedring skal give mere v æ r d i f o r e j e r e o g b r u g e r e F r o n t v i r k s o m h e d e r o g - l e d e r e d r i v e r u d v i k l i n g e n K v a l i f i k a t i o n s r a m m e f o r l i v s l a n g l æ r i n g b e n y t t e s o g d e r v æ g t e s e f t e r E C T S D e t v u r d e r e s h v i l k e m o d u - ler d e r k a n a k k r e d i t e r e s BC-kursus i Bygherrekompetencer GA-kurser i Byggelederuddannelse Mere værdi # 4 K o m p e t e n c e m å l beskrive s i f t. r o l l e r, faser og fremtid # 5 Va l g af kursusmoduler som med fordel kan akkrediteres 27

28 5. Igangsættelse af udvikling, læring og perspektivering M å l : S e l vs t yr e t vi l h a ve m e r e s a m a r b e j d e, f a g e n t r e p r i s e, g r ø n l a n d s k a r b e j d e, b e d r e b yg g e r i ( f æ r r e f e j l o g o ve r s k r i d e l s e ) o g u d vi k l i n g M u l i g h e d : I n n o va t i ve g r ø n l a n d s k e l e d e r e h o s b yg h e r r e r, r å d g i ve r e o g e n t r e p r e n ø r e r g å r s a m m e n o m u d vi k l i n g a f b yg g e l e d e l s e o g b yg g e r i # 6 I n i t i a t i v 1 : D e r i g a n g s æ t t e s e n k o o r d i n e r e t u d vi k l i n g a f k u r s e r o g u d d a n n e l s e i b yg g e l e d e l s e m e d b a g g r u n d i # 1-5 # 7 I n i t i a t i v 2 : D e r i g a n g s æ t t e s u d vi k l i n g o g a f p r ø vn i n g p å 3-5 b yg g e s a g e r f o r hve r 2-3 å r s periode. S a g e r dokumenteres l ø b e n d e p å p r o j e k t w e b, o g f æ l l e s e r f a r i n g e r p e r s p e k t i ve r e s p å l a n d s p l a n m e d n ø g l e t a l f o r k va l i t e t, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e l s e o g l e d e l s e # 8 I n i t i a t i v 3 : D e r e t a b l e r e s e t udvi k l i n g s n e t væ r k a f f r o n t l ø b e r - vi r k s o m h e d e r o g - l e d e r e, s o m f o r m i d l e r e r f a r i n g e r o g s t i l l e r f o r s l a g t i l f o r b e d r i n g a f uddannelse o g a f p r ø vn i n g e r p å b yg g e s a g e r F o r ve n t n i n g : F æ r r e p r o b l e m e r m e d k va l i t e t, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e l s e r o g d å r l i g l e d e l s e 28

29 5. Udvikling på byggesag efter BadButik A/S koncept - Forretningsudvikling Innovationsspiral Operationalisering 1. Vision 3. Produktplatform 4. Organisation og proces 5. Økonomi 2. Marked og kunder 6. Forretningsplan Grundidé: Byggeriets produkter og processer pakkes i større produkt- og procespakker Efter projektet 29

30 5. Innovationsspiral fra idé til markedstilpasning 30

31 Andel af håndværkerudgifter Andel af udgifter 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Hvem er bedste skytte? 5. Hvor lægges udviklingsindsatsen? 100% 90% Stor ændring 80% 70% Nogen ændring 60% 60% 50% Byggevareudgifter 50% 40% Lille ændring 40% Lønudgifter 30% 20% 10% Ingen ændring 30% 20% 0% Standard og kvalitet Omfang og mængde Beskrivelsesområde Fremgangsmåde På hvilket beskrivelsesområde lægges udviklingen? 10% 0% i. ii. Figur 18 Budgetoverskridelse På hvilken udgiftstype lægges udviklingen? 31

32 5. Udviklingseks. - Effektiv byggelogistik i praksis Leverandører Byggeledelse Materiel Byggevarer Affald Bygherre Rådgivere Aktiviteter: 1 Sagsafprøvning 2 Vejledning i logistik 3 Udvikle transport 4 Bechmarking 5 Uddannelse Byggesjak Logistik-, produktivitetsog miljødata 0 Projektledelse med formidling og finansiering 1 Sagsafprøvning og -udvikling med motivation ud fra bedste praksiseksempler på 5 byggesager 2 Beskrivelse af metoder for parter i de enkelte faser 3 Udvikling nye koncepter og tilpasning af god praksis 4 Evaluering af udgangsstade, de opnåede forbedringer og perspektivering 5 Uddannelse og træning i byggelogistik, produktivitet og tværfagligt samarbejde 32

33 5. Netværkseksempel - AlmenNet Almene Boligorganisationer Udviklingsforeningen AlmenNet 1. Ledelse og drift 2. Formidling og samarbejde 4. Udvikling og vejledninger 3. Uddannelse og coaching 5. Evaluering og afprøvning Samarbejdsparter: Myndigheder, andre bygherrer, byggeparter og fonde 33

34 5. Innovationsmodel for AlmenNet 34

35 Stykomkostning og pris Tabervirksomheder 5. Hvordan påvirkes markedet? Pres Øvre pris De lærende Nedre pris De udviklende Lokke Springervirksomheder Frontvirksomheder Rykkervirksomheder Virksomheder 35

36 5. Styrket byggeledelse i Grønland L i d t a f s l u t n i n g sfilosofi: S u c c e s avler s u c c e s. L i v e t l e v e s f o r l æ n s o g f o r s t å s baglæns. S t a r t med det simple o g e n k l e o g løft dig t r i n v i s o p til h ø j r e k o mpleksitet. Det e r n e mmere at s k r i v e 1 0 filosofiske v æ r k e r end at v i rkeliggøre é n. F r a tanker til h a n d l ing. 36

37 37

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende

Læs mere

Projekt Værktøjskassen

Projekt Værktøjskassen Projekt Værktøjskassen Byggeprocesser og værktøjer UDVIKLE AFPRØVE FORÆDLE ANVENDE VÆRKTØJSUDVIKLING OG AFPRØVNING Hvorfor? Hvad fik vi i kassen? Hvad lærte vi?. OG HVAD NU? BYFORNYELSE KØBENHAVN Indhold

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene Afd. for Byggeri og Sundhed Niels Haldor Bertelsen SBi 2013:xx Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde

Læs mere

E-services - knowledge services, entrepreneurship, and the consequences for business customers and citizens (2004-2007)

E-services - knowledge services, entrepreneurship, and the consequences for business customers and citizens (2004-2007) Working Papers No. 6 E-services - knowledge services, entrepreneurship, and the consequences for business customers and citizens (2004-2007) Digitalisering af vidensservices i Rambøll, byg - set i et videnssperspektiv

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER... 10

FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER... 10 2 INDHOLD FORORD... 5 LÆSEVEJLEDNING... 6 RESUMÉ... 7 KAPITEL 1: FORPROJEKTETS BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTATFORVENTNINGER... 10 KAPITEL 2: FORPROJEKTETS GENNEMFØRELSE... 12 2.1 FORPROJEKTETS ORGANISERING

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Program 21. august 2014 10. april 2015 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Uddannelsen udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk

Læs mere

U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse. IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri

U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse. IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri U D K A S T TIL D E B A T ikke til offentliggørelse IKT-strategier for den materielle byggeproduktion i lyset af Det digitale Byggeri Hvordan IKT og Det digitale Byggeri kan medvirke til at skabe øget

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen Aarhus 2014 2015

Byggeøkonomuddannelsen Aarhus 2014 2015 Byggeøkonomuddannelsen Aarhus 2014 2015 Program 28. august 2014 17. april 2015 Arkitektskolen Aarhus Nørreport 20 8000 Aarhus C Uddannelsen udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011

Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011 Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011 26. august 2010 1. april 2011 Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Trinvis fornyelse af almene boliger AlmenVejledning C 2 - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Kolofon Titel AlmenVejledning C2: Udgave 1. udgave ISBN 978-87-992950-2-9 Udgivelsesår 2009

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer... 2

Læs mere

Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri

Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri SBi 2005:11 Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres og bygningsarbejderes anvendelse og udvikling af tværfaglighed og selvstyring i dansk byggeri Den selvstyrende byggeplads Visioner for mestres

Læs mere

Indikatorer på det fejlfrie byggeri

Indikatorer på det fejlfrie byggeri Indikatorer på det fejlfrie byggeri En kvantitativ undersøgelse af evaluerede byggesager Report 4.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Marts 2012 Indikatorer for det fejlfrie byggeri En kvantitativ

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre Måling af økonomiske gevinster ved digitalisering af byggeri En effektmåling af buildingsmart pilotprojekt i Forsvarsbygg s SJKE-byggeprojekt Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Program 25. august 2011 30. marts 2012 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere