VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK 23.-24. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 VEJEN TIL DET GODE BYGGERI KONFERENCE I NUUK SEPTEMBER S E P T E M B E R K L. 1 0 : : 0 0 A N A LYSE A F STYRKET B YGGELEDELSE I GRØNLAND N I E L S H A L D O R B E R T E L S E N, S E N I O R F O R S K E R S TAT E N S B Y G G E F O R S K N I N G S I N S T I T U T ( S B I ) A A L B O R G U N I V E R S I T E T K Ø B E N H AV N

2 Analyse af styrket byggeledelse i Grønland An a l ys e n s f o r m å l : A t s t a r t e e n udvikling, som skal r e s u l t e r e i e t umiddelbart og markant fald i problemer m e d n ybygnings - og renoveringssager, d e r s k yl d e s d å r l i g o g m a n g e l f u l d b yggeledelse. Vi r k e m i d d e l : B yggeledelsen t i l f ø r e s b e d r e k o m p e t e n c e r o g h j ælpemidler o g samordnes i o g m e l l e m f a s e r R e s u l t a t : F æ r r e p r o b l e m e r m e d k v a l itet, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e lser o g b yggeledelse. 2

3 Stykomkostning og pris Tabervirksomheder Indlæggets indhold og analysens konklusion Indlæggets indhold: 1. L o v e, n o r m e r o g b y g g e p r a k s i s ( O H 9 ) 2. G A s b y g g e l e d e r u d d a n n e l s e ( O H 1 2 ) 3. BC- S B i a n a l y s e k u r s u s ( O H 1 7 ) 4. Kompetencer og uddannelsesakkreditering (OH 27) 5. U d v i k l i n g, l æ r i n g o g p e r s p e k t i v e r i n g ( O H 2 8 ) Resultat af analyse: # 1 B y g g e l e d e l s e a f h æ n g e r a f r o l l e, fase og u d v i k l i n g #2 Uddannelse i byggeledelse bygger på G A s uddannelse # 3 B y g h e r r e r, r å d g i v e r e o g e n t r e p r e n ø r e r k o o r d i n e r e r b y g g e l e d e l s e # 4 K ompetencemål beskrives ift. til roller, faser og fremtid # 5 Va l g a f kursusmoduler der kan akkrediteres # 6 I n i t i a t i v 1 : Der igangsættes en u d v i k l i n g a f k u r s e r o g u d d a n n e l s e j f. # 1-5 #7 Initiativ 2: Der igangsættes a f p r ø v n i n g på 3-5 b y g g e s a g e r p r. 2-3 å r. S a g e r n e d o k u m e n t e r e s, og fælles erfaringer perspektiveres på landsplan med nøgletal # 8 I n i t i a t i v 3 : Der etableres et udviklingsnetværk af frontløbervirksomheder og - ledere, s o m f o r m i d l e r e r f a r i n g e r p å w e b o g f o r e s l å r u d v i k l i n g o g s t r a t e g i e r Pres Springervirksomheder Frontvirksomheder Rykkervirksomheder Virksomheder Øvre pris Nedre pris Lokke 3

4 1. Love, normer og byggepraksis Grønlandske l o ve, r e g l e r og aftalegrundlag: P l a n - o g byggelove B ygningsreglement Ti l b u dsloven o g lærlingeloven F æ l l e s b e t i n g e l ser f o r a r b e j d e r o g l e v e r a n c e r i byggeriet (AP95) B ygherrevejledning B yg g e p r a k s i s - e k s e m p l e r : 300 nye andelsboliger i Qinngorput 4 2 s t u d i e b o l iger, C. E. J a n s e n s vej, Nuuk U d v i d else a f Gym n a s i u m i N u u k m e d e t a p e II+III Afhænger b yggelederrollen af typ e n a f a n s va r, f a s e og sag? 4

5 1. Byggepraksis: 300 nye andelsboliger i Qinngorput 1 0 p u n k t h u s e o p f ø r t i hoved- / t o t a l e n t r e p r i se P r. bygning: B rutto - e t a g e a r e a l m2 o g b e b ygget areal m 2 E n t r e p r i s e sum m i l l. k r. i 1 k o n t r a k t p r. hus og 1 kontrakt t i l b yggemodning R å d g i v erydelser 1 2 m i l l. k r. 5

6 1. Byggepraksis: 42 studieboliger, C. E. Jansensvej, Nuuk 4 - e t a g e r s b ygning i n k l. k æ l d e r o p f ø r t i 7 fage n t repriser B ygningens brutto - e t a g e a r e a l m2 E n t r e p r i s e sum 3 5, 1 m i l l. k r. o g inventar 2,1 m i l l. k r. R å d g i v ning o g b yggeadministration 4,7 m i l l. k r. 6

7 1. Byggepraksis: Udvidelse af Gymnasium i Nuuk 3 s a m m e n h æ n g e n d e b ygninger o p f ø rt i 8 fage n t repriser B ygningernes b r u t t o - e t a g e a r e a l m2 E n t r e p r i s e sum 5 8,2 m i l l. k r. o g inventar 5,3 m i l l. k r. R å d g i v ning o g b yggeadministration 9,8 m i l l. k r. 7

8 1. Den grønlandske fasemodel M o d e l l en e r o p d e l t i 7 f a s e r ( 0-6 ) Den k a n s a m l e t i t r e f a s e r (0-1, 2-4 og 5-6 ), s o m f ø l g e r den d a n s k e Fase 6 er b å d e i a f l e v e r ing o g d r i f t o g v e d l igehold 6 Drift og vedligehold De tre nybygnings- og renoveringsfaser 2-4 Projektering 0-1Programmering 0. Idéfasen Undersøgelser Bygherreoplæg Anlægsseminar 1. Programfasen Programoplæg Byggeprogram C-overslag Byggeherre, projekterende og entreprenører 2. Forslagsfasen Rådgiveraftale Dispositionsforslag Projektforslag B-overslag. 3. Hovedprojektfasen Forprojekt Hovedprojekt Myndighedsbeh. 4. Udbudsfasen Udbudsbetingelser Udbud Licitation A-overslag Evt. merudgifter Igangsæt/aflys 5-6 Udførelse og aflevering 5. Udførelsesfasen Byggeledelsesaftale Kvalitetssikring Sikkerhedsstillelse Byggemøder Evt. dagbøder Evt. ekstraarbejde Aflevering Overdragelse til brug Afhjælpe mangler Foreløbigt byggeregnskab Evt. tvister. * Dele af fase 6 kan evt. også indgå i fase 5 Byggevarer og leverancer Producenter og leverandører Anvendelse Ejer og brugere 6 Drift og vedligehold Driftspersonale 6. Driftsfasen * Fejl eller mangler * Garantisyn (1-års) * Garantisyn (5-års) * Byggeregnskab * Sagen afsluttes D & V-system Alm. vedligehold Løbende bevarende vedligehold 8

9 1. Lederne har varierende roller De f o r s k e l l ige l e d e r e h a r fors k e l lige r o l l e r i f o r l ø b e t R o l l erne v a rier e r e f t e r o r g a n i - s a t i o n s - og s a m a r b e j d sform R o l l erne ændrer s i g o v e r tid og d e s k a l u d v i k les f o r at styrke b yggeledelse i Grønland 6 Drift og vedligehold Aktører: Myndigheder Ejere og brugere Bygherrer Byggeadministration Bygherrerådgiver Juridisk rådgiver Projekterende Arkitekter Ingeniører Andre rådgivere Entreprenører Fagentreprenører UE og fagsjak Producenter og leverandører De tre nybygnings- og renoveringsfaser 0-1 Programmering 2-4 Projektering 5-6 Udførelse og aflevering -program Byggeherre, projekterende og entreprenører Program Delt- og totalrådgivning Totalentreprise Granskning Fag- og hovedentreprise Byggevarer og leverancer Aflevering Anvendelse Ejer og brugere 6 Drift og vedligehold Driftspersonale # 1 B yg g e l e d e l s e a f h æ n g e r a f r o l l e, f a s e o g u d vi k l i n g 9

10 2. Byggelederroller i byggeprojekter Projektleder hos bygherre Projektleder hos rådgiver Projekteringsleder Projektopfølgning/fagtilsyn? Byggeleder hos rådgiver Faser: Bygge- /entrepriseleder hos entrep. Formand/sjakbajs Tid Ide/behov Udbud Licitation Kontrakt Start Aflevering Programfase Projektering Tilbudsfase Forhandl. Planlægning Udførelse Drift/vedligehold v/ Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus&Udvikling, Dansk Byggeri 10

11 2. Grønlands Arbejdsgiverforenings byggelederuddannelse 3. Projekteringsledelse 4. Arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer 1. Grundkursus i ledelse - generel H o v e d v æ g t p å u d f ø r e l s e R å d g i v erne d e l t a g e r o g s å 2 o g 3 er nye k u r s u s m o d u l er 2. Samarbejde og forhandling 5. AP95 6. Kursus i bygge- Pladsstyring KS, tid, bygbarhed, omkostning K u r s u s l æ n g d e : K u r s u s 1 : 3 dage K u r s u s 2 : 3 dage K u r s u s 3 : 4 dage K u r s u s 4 : 3 dage K u r s u s 5 : 5 dage K u rsus 6 : 5 dage I alt 2 3 d a g e H e r a f : Forelæsninger % Opgaver/diskussion % P r a k t i k p r ojekter 0 % 11

12 2. GA s uddannelse i forhold til byggeprocessen Faser: 1. Grundkursus i ledelse (er mere generelt) 3. Projekteringsledelse Ide/behov Udbud Licitation 2. Samarbejde og forhandling 4. Sikkerhedskoordinering 5. AP Kursus i byggepladsstyring Kontrakt Start Aflevering Programfase Projektering Tilbudsfase Forhandl. Planlægning Udførelse # 2 U d d a n n e l s e i b yg g e l e d e l s e b yg g e r p å GA s u d d a n n e l s e Tid Drift/vedligehold 12

13 3. 3-dages kursus i maj 2014 som del af analyse F o r å r e t : S B i s k r e v a f t a l e m e d S e l v s t y r e t o m a n a l y s e p r o j e k t e t. F o r m å l : A t s t a r t e e n u d v i k l i n g, d e r s k a l r e s u l t e r e i e t u m i d d e l b a r t o g m a r k a n t f a l d i b y g g e s a g e r m e d a l v o r l i g e k v a l i t e t s - og l e d e l s e s p r o b l e m e r, o g a t t i l f ø r e b y g g e l e d e l s e n n ø d v e n d i g e k o m p e t e n c e r o g h j æ l p e m i d l e r. An a l ys e s o m m e r : R e g l e r o g a f t a l e g r u n d l a g f o r b y g g e r i k o r t l æ g g e s, o g i n t e r v i e w m e d b y g h e r r e r, r å d g i v e r e o g u d f ø r e n d e i t i l k n y t n i n g t i l 5 p r o j e k t e r. K u r s u s m a j : E f t e r a f t a l e m e d S e l v s t y r e r e t e r e t 3 - d a g e s a n a l y s e k u r s u s g e n n e m f ø r t i N u u k u d f r a B C s 10- d a g e s k u r s u s i b y g h e r r e k o m p e t e n c e r. Ve j l e d n i n g : A n v i s n i n g e r, l æ r e b ø g e r o g e r f a r i n g s v i d e n o m b y g g e l e d e l s e i n d s a m l e s, o g d e r g i v e s f o r s l a g t i l g r ø n l a n d s k v e j l e d n i n g / k o m p e n d i u m. F o r s l a g p r. m a j : J u l - o k t : K u r s i s t e r a r b e j d e r v i d e r e m e d e g e n l æ r i n g o g f i r m a k o n c e p t e r, o g i n v i t e r e s t i l e r f a r i n g s w o r k s h o p f x o k t - n o v Ve j l e d n i n g f æ r d i g g ø r e s. Ap r - o k t 2015: N y t k u r s u s u d b y d e s f x i K a n g e r l u s s u a q e l l e r S i s i m i u t. 13

14 3. Fokusområder for de tre kursusdage i maj 2014 P rocesfokus: B yggeprogram P r o j e k t e r ing U d f ø r e l s e o g a f l e v e r ing M å l g r u p p e r : B ygherrer P r o j e k t e r e n de E n t r e p r e n ø r e r Forbedringsfokus: L e d e l s esroller S a m a r b e j d e U d v i kling. 14

15 Produkt-kompleksitet 3. Der arbejdes med ny proces-industrialisering P r o d u k t - i n d u s t r i a l i s e r i n g e n h a r vi r k e t i 6 0 år: A n t a l let a f p r o d u k t e r og s ys t e m l e v e r a n c e r v o k s e r Flere o g mere komplicerede egenskaber s k a l d o k u m e n t e res U d v i kling a f p r æ f a b r i k a t i o n f o r t s æ t t e r o g ø g e s S p e c i a l i s e r i n g o g antallet a f a k t ø r e r v o k s e r U d f ø r e l s e n skal v æ r e h u r t i g e r e, m e r e s i k k e r o g u d e n fejl I går I morgen P r o c e s - i n d u s t r i a l i s e r i n g e n l ø s n i n g : K u n d e b e h o v t r æ k k e r u d v i k ling B yg n i n g s d e l e s o m produktpakker Helhedstænkning af egenskaber T væ r f a g l i g h e d s o m procespakker E va l u e r i n g o g d o k u m e n t a t i o n c e n t r a l I n n o va t i o n o g ny f o r r e t n i n g s u d v ikling Proces-kompleksitet 15

16 5. Uddannelsessystemet 3. Styringssamarbejde 6. Byggesektor og -kultur 3. Tværfaglige kompetencer og innovation er central F o r a n d r i n g s k a b e s i i n n o va t i ve vi r k - s o m h e d e r D e s a m a r b e j d e r m e d i n n o va t i ve s k o l e r o g l æ r e r e U d d a n n e l s e s s ys t e m e t f o r m i d l e r n ye f a g l i g e o g t værf a g l i g e k o m p e t e n - cer til d e l æ r e n d e Tr i n f o r t r i n g i ve n ye k o m p e t e n c e r b e d r e b yg g e r i o g b yg g e s e k t o r e n De innovative virksomheder Ledelses- og fagkompetencer 4. Innovation, læring og evaluering 1. Faglighed Tværfagligekomptencer 2. Fagligt samarbejde horisontal Model er udviklet i Den selvstyrende byggeplads 16

17 3. Deltagernes prioritering af 30 kompetencer 0-1 Programmering - Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 1. Samarbejde D&V og erfaringer fra lignende sager 4,0 3,7 4,0 5,0 35% 2. Samarbejde med projekterende og projekteringsoplæg 4,1 4,1 4,0 4,5 29% 3. Samarbejde med entreprenører og entrepriseudbud 4,0 4,4 3,0 5,0 35% 4. Benchmarking, læring og innovation (sagskrav) 3,6 3,5 3,4 5,0 29% 2-4 Projektering - Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 5. Rådgiverroller i projektering 3,5 3,5 3,7 3,0 29% 6. Økonomi, ansvar, risiko ( specifikation) 4,1 4,3 3,6 5,0 35% 7. Benchmarking, læring og innovation (specifikation) 3,9 3,5 4,3 5,0 35% 5-6 Udførelse og aflevering Ledelsesaktiviteter Komp Bh Rå En /alle 8. Samarbejde med drift og vedligehold 4,1 4,4 3,4 5,0 47% 9. Samarbejde med brugerne 4,0 4,2 3,5 4,5 29% 10. Økonomi, ansvar, konflikter, risiko (realisering) 4,0 3,7 4,1 4,5 29% 11. Proces, tid, konflikter, arbejdsmiljø (realisering) 4,1 3,8 4,3 4,5 35% De 11 højst prioriterede er vist her Komp = Kompetence samlet Bh = Bygherrer Rå = Rådgivere En = Entreprenører Kompetencer bedømt på skala 1-5 # 3 B yg h e r r e r, r å d g i ve r e o g e n t r e p r e n ø r e r k o o r d i n e r e r b yg g e l e d e l s e 17

18 4. Kompetencer i byggeledelse kan fx opdeles i 6 fagområder V i r k s o m h e d s - l e d e l s e s o m o v e r b y g n i n g 6 De tre nybygnings- og renoveringsfaser 0-1 Byggeprogram 2-4 Projektering 5-6 Udførelse og aflevering Anvendelse 6 Drift og vedligehold B y g g e l e d e l s e a r b e j d e r m e d s t y r i n g a f f a g o m r å d e r p å b y g g e s a g e r s a m m e n m e d : - S p e c i a l i s t e r - H å n d v æ r k e r e G e n e r e l p r o j e k t l e d e l s e s o m g r u n d l a g Styring af fagområder: Byggevarer og leverancer mv. 1. Økonomistyring, administrativ ledelse, juridisk ansvar og TØ 2. Markedsrelation, love, lokalitet og bruger- og kundesamarbejde 3. Produkt, bygningsmodel (BIM), form, funktion, egenskaber og KS 4. Proces, samarbejde, modellering, tidsstyring, arbejdsmiljø, logistik 5. Informatik (bim), IKT, formidling, dataudveksling og -arkivering 6. Innovation, læring, benchmarking og erfaringsbearbejdning 18

19 4. Udvikling af uddannelse i ledelse jf. FLIBA F L I B A F r e m t i - dens L e d e l s e i B yg g e o g A n l æ g e r e t n o r d i s k p r o - j e k t s a m a r b e j d e m e l l e m N o r g e, S ve r i g e o g D a n m a r k. D e t e r g e n n e m - f ø r t i , o g d e t e r f i n a n s i e r e t a f I n t e r r e g I V A. F L I B A s o ve r o r d - nede f o r m å l e r a t g ø r e f r e m t i d e n s l e d e r e i b yg g e r i - et b e d r e k va l i f i - c e r e t. Instal latør. Bygg tekn Landm tekn Energi tekn Diplom ing Have park Bygning konstr Bygge ledelse Ledelse og inf. Civil ing Projektledelse x x x x (x) Virksomhedsdrift x x Kvalitet, x x x sikkerhed, miljø Organisation x x Love og regler x x x Planlægning, x x xxx x x styring,byggeled. Samarbejde x x Kommunikation x x x x Innovation x x x x x x Entreprenørskab x x Byggebranchen x Forretningsforst x x x jura x x Regnskab x Markedsføring x x Rammebetingels x Styringssyst x Strategi, perform x x Vidensledelse x FM (x) 19

20 4. Tidligt samarbejde vil ændre ledelsesrollerne? Byggeprogram De tre faser med nyt samarbejde 2-4 Projektering Bygherre, rådgivere og entreprenører C-ydelser Producenter Parter: - Bygherre - Rådgivere - Entreprenører - Sjak og UE Nyt tidligt samarbejde 5-6 Udførelse & afleve. Byggevarer Anvendelse Beboerne 6 Drift og vedligehold Driftspersonale U d vi k l i n g s t e ndens : R å d g i ve r e, h o ve d e n t r e p r e n ø r e r, u n d e r - e n t r e p r e n ø r e r o g l e ve r a n d ø r e r s a m a r b e j d e r m e r e t værfagligt o m h o ve d - o g d e t a i l p r o j e k t e r i n g P r o b l e m s t i l l i ng : R å d g i ve r n e e r m e g e t s t æ r k e r e i k o m m u n i k a t i o n. D e t a l e r i k k e i e n t r e p r e n ø r e r n e s f ys i s k e produkt i o n s s p r o g. U d f o r d r i n g: D e r s k a l a r b e j - des f o r l i g e værd i g o g b a l a n c e r e t k o m m u n i k a t i o n. 20

21 4. Tidlige samarbejde skal udvikles og læres? S a m m e n d r a g a f e r f a r i n g e r f r a f l e r e r e n o ve r i n g s p r o j e k t e r h a r vi s t : Ti d l i g t s a m a r b e j d e o g e t m e r e p r o d u k t i vt b yg g e r i t a g e r udgangspunkt i b yg n i n g s d e l e o g g e n t a g e l s e r. F ø r s t e o p g a ve e r d e r f o r a t l o k a l i s e r e, a f g r æ n s e o g o p m å l e h ve r b yg n i n g s d e l e. D e t k a n m e d f o r d e l s k e i e n s i m p e l p r o d u k t i o n s - 3 D, s o m e t a b l e r e s t i d l i g t i p r o j e k t e r i n g e n o g h o s e n t r e p r e n ør e n i t i l k n yt n i n g til h a n s k a l k u l a t i o n s s ys t e m o g r e g n s k a b. A n d e n o p g a ve e r o p t i m e r i n g a f d e e n k e l t e p a r a m e t r e f o r h ve r b yg n i n g s d e l. D e t k a n f x dreje s i g o m o p t i m e r i n g a f o m k o s t n i n g e r, t i d s p l a n, p r o d u k t i o n, k va l i t e t e r o g a r b e j d s m i l j ø. Tr e d j e o p g a ve e r a t g e n n e m f ør e e n s ys t e m a t i s k e g e n e va l u e r i n g a f d e e n k e l t e d e l f a s e r o g e t a p e r, s o m e r m o t i ve r e n d e o g e ff e k t i v, o g s o m h u r t i g t k a n b i d r a g t i l f o r b e d r i n g e r i e f t e r f øl g e n d e o p t i m e r i n g s r u n d e r. I udbuddet af entreprenørydelser b ø r d e r d e r f o r s t i l l e s k r a v o m b r u g a f p r o c e s - m o c k - u p s o g I K T s a m t s ys t e m a t i s k e va l u e r i n g, o p t i m e r i n g, l æ r i n g o g i n n o va t i o n p å b yg g e p l a d s e n, s o m i n d g å r i b e d ø m m e l s e s k r i t e r i e r n e. 21

22 4. Proces-mock-ups tester og forbedre bygbarhed og giver bedre kommunikation mellem parterne? Forslag f ra danske renoveringssager: 1. D i g i t al proces - m o ck-up a f p r o d u k t i o n s s t yring t i d l i g t i hovedprojektet o g s o m o p d a t e r e s i de efterfølgende f ys i s k e p r o c e s - m o c k - ups 2. F ys i s k p r o c e s - m o c k - up af v æ s e n t l i g e samlinger o g bygningsdele 3. K v a l itets- og m o n t a g e - m o c k - u p a f e l e m e n t e r 4. P r o c e s - m o c k - u p o g p r ø v e o p g a n g e Forundersøgelser, n e d b rydning, f o rberedelse, m o n t a g e, a p t e ring, f i n i s h og b e b o e r t i l v alg synliggøres 5. P r ø v e b l o k/rækkehuse Te s t af hovedprojekt o g p l a n l æ g n ing Genhusning, n e d b rydning, f a c a d e r, b a d e v ærelser, k økkener, m v. 22

23 4. Produktivitet som vigtig ledelseskompetence Anlægsbudget og -regnskab på: 1. Håndværkertimer 2. Posepenge 3. Sociale bidrag 4. Byggesjak i alt 5. Byggevarer 6. Byggeplads & værktøjer 7. Entreprenør omk. i alt 8. Byggeledelse og DB 9. Faktureret Både i kr., % og pr. enhed - Bebyggelse, bygning og ejendom - Facade, rum, bygningsdele og sjak - Entrepriser og leverancer Totaløkonomi bør også inkluderes! 23

24 4. Eksempel på produktivitetsudvikling hos E&P som reducerede timeforbrug på renoveringssag på Amager 24

25 5. Uddannelsessystemet 3. Styringssamarbejde 6. Byggesektor og -kultur 4. Timerforbrug reduceret med 40 % hos E&P over fire renoveringssager på Amager b Betingelse for resultatet: Læring og innovation i byggesjak og ledelse Gentagelser på bygningsdelsniveau hvor proces optimeres De innovative virksomheder Ledelses- og fagkompetencer 4. Innovation, læring og evaluering 1. Faglighed Tværfagligekomptencer 2. Fagligt samarbejde horisontal 25

26 4. Kvalifikationer ind i international uddannelsesramme K va l i f i k a t i o n s r a m m e n f o r l i ve s l a n g l æ r i n g h a r f ø l g e n d e c e n t r a l e b e g r e b e r : K v a l i f i k a t i o n E n k va l i f i k a t i o n d e f i n e r e s i d e n n e s a m m e n h æ n g s o m e t l æ r i n g s u d b yt t e, d e r e r b e d ø m t o g d o k u m e n t e r e t ve d e n o ff e n t l i g t g o d k e n d t g r a d e l l e r u d d a n n e l s e s b e vi s. L æ r i n g s u d b y t t e E n k va l i f i k a t i o n b e s k r i ve r r e s u l t a t e t a f e n l æ r e p r o c e s. Ve d l æ r i n g s u d b yt - t e f o r s t å s, h va d m a n s k a l vi d e o g k u n n e s o m r e s u l t a t a f e n l æ r e p r o c e s. Vi d e n, f æ r d i g h e d e r o g k o m p e t e n c e r L æ r i n g s u d b yt t e t b e s k r i ve s i k va l i f i k a t i o n s r a m m e n i f o r m a f vi d e n, f æ r d i g - heder o g k o m p e t e n c e r, s o m e r k a r a k t e r i s t i s k e f o r h ve r t a f d e o t t e n i ve a u e r i k va l i f i k a t i o n s r a m m e n. E C T S s t å r f o r E u r o p e a n C r e d i t Tr a n s f e r S ys t e m. E C T S e r e n t a l m æ s s i g a n g i ve l s e f o r d e n a r b e j d s b e l a s t n i n g s o m g e n n e m f ø r e l s e n a f e t g i ve t k u r s u s e l l e r u d d a n n e l s e s f o r l ø b e r n o r m e r e t t i l. 6 0 ECTS sva r e r t i l e t å r s f u l d t i d s s t u d i u m. 26

27 4. Kompetencer og akkreditering af kursusmoduler A n a l y s e a f b y g g e l e d e l s e : GA- kursusmoduler BC- S B i a n a l y s e k u r s u s Uddannelsessystemets k u r s e r i G r ø n l a n d, Danm a r k, N o r g e o g S v e r i g e Forbedring skal give mere v æ r d i f o r e j e r e o g b r u g e r e F r o n t v i r k s o m h e d e r o g - l e d e r e d r i v e r u d v i k l i n g e n K v a l i f i k a t i o n s r a m m e f o r l i v s l a n g l æ r i n g b e n y t t e s o g d e r v æ g t e s e f t e r E C T S D e t v u r d e r e s h v i l k e m o d u - ler d e r k a n a k k r e d i t e r e s BC-kursus i Bygherrekompetencer GA-kurser i Byggelederuddannelse Mere værdi # 4 K o m p e t e n c e m å l beskrive s i f t. r o l l e r, faser og fremtid # 5 Va l g af kursusmoduler som med fordel kan akkrediteres 27

28 5. Igangsættelse af udvikling, læring og perspektivering M å l : S e l vs t yr e t vi l h a ve m e r e s a m a r b e j d e, f a g e n t r e p r i s e, g r ø n l a n d s k a r b e j d e, b e d r e b yg g e r i ( f æ r r e f e j l o g o ve r s k r i d e l s e ) o g u d vi k l i n g M u l i g h e d : I n n o va t i ve g r ø n l a n d s k e l e d e r e h o s b yg h e r r e r, r å d g i ve r e o g e n t r e p r e n ø r e r g å r s a m m e n o m u d vi k l i n g a f b yg g e l e d e l s e o g b yg g e r i # 6 I n i t i a t i v 1 : D e r i g a n g s æ t t e s e n k o o r d i n e r e t u d vi k l i n g a f k u r s e r o g u d d a n n e l s e i b yg g e l e d e l s e m e d b a g g r u n d i # 1-5 # 7 I n i t i a t i v 2 : D e r i g a n g s æ t t e s u d vi k l i n g o g a f p r ø vn i n g p å 3-5 b yg g e s a g e r f o r hve r 2-3 å r s periode. S a g e r dokumenteres l ø b e n d e p å p r o j e k t w e b, o g f æ l l e s e r f a r i n g e r p e r s p e k t i ve r e s p å l a n d s p l a n m e d n ø g l e t a l f o r k va l i t e t, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e l s e o g l e d e l s e # 8 I n i t i a t i v 3 : D e r e t a b l e r e s e t udvi k l i n g s n e t væ r k a f f r o n t l ø b e r - vi r k s o m h e d e r o g - l e d e r e, s o m f o r m i d l e r e r f a r i n g e r o g s t i l l e r f o r s l a g t i l f o r b e d r i n g a f uddannelse o g a f p r ø vn i n g e r p å b yg g e s a g e r F o r ve n t n i n g : F æ r r e p r o b l e m e r m e d k va l i t e t, e k s t r a u d g i f t e r, f o r s i n k e l s e r o g d å r l i g l e d e l s e 28

29 5. Udvikling på byggesag efter BadButik A/S koncept - Forretningsudvikling Innovationsspiral Operationalisering 1. Vision 3. Produktplatform 4. Organisation og proces 5. Økonomi 2. Marked og kunder 6. Forretningsplan Grundidé: Byggeriets produkter og processer pakkes i større produkt- og procespakker Efter projektet 29

30 5. Innovationsspiral fra idé til markedstilpasning 30

31 Andel af håndværkerudgifter Andel af udgifter 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Hvem er bedste skytte? 5. Hvor lægges udviklingsindsatsen? 100% 90% Stor ændring 80% 70% Nogen ændring 60% 60% 50% Byggevareudgifter 50% 40% Lille ændring 40% Lønudgifter 30% 20% 10% Ingen ændring 30% 20% 0% Standard og kvalitet Omfang og mængde Beskrivelsesområde Fremgangsmåde På hvilket beskrivelsesområde lægges udviklingen? 10% 0% i. ii. Figur 18 Budgetoverskridelse På hvilken udgiftstype lægges udviklingen? 31

32 5. Udviklingseks. - Effektiv byggelogistik i praksis Leverandører Byggeledelse Materiel Byggevarer Affald Bygherre Rådgivere Aktiviteter: 1 Sagsafprøvning 2 Vejledning i logistik 3 Udvikle transport 4 Bechmarking 5 Uddannelse Byggesjak Logistik-, produktivitetsog miljødata 0 Projektledelse med formidling og finansiering 1 Sagsafprøvning og -udvikling med motivation ud fra bedste praksiseksempler på 5 byggesager 2 Beskrivelse af metoder for parter i de enkelte faser 3 Udvikling nye koncepter og tilpasning af god praksis 4 Evaluering af udgangsstade, de opnåede forbedringer og perspektivering 5 Uddannelse og træning i byggelogistik, produktivitet og tværfagligt samarbejde 32

33 5. Netværkseksempel - AlmenNet Almene Boligorganisationer Udviklingsforeningen AlmenNet 1. Ledelse og drift 2. Formidling og samarbejde 4. Udvikling og vejledninger 3. Uddannelse og coaching 5. Evaluering og afprøvning Samarbejdsparter: Myndigheder, andre bygherrer, byggeparter og fonde 33

34 5. Innovationsmodel for AlmenNet 34

35 Stykomkostning og pris Tabervirksomheder 5. Hvordan påvirkes markedet? Pres Øvre pris De lærende Nedre pris De udviklende Lokke Springervirksomheder Frontvirksomheder Rykkervirksomheder Virksomheder 35

36 5. Styrket byggeledelse i Grønland L i d t a f s l u t n i n g sfilosofi: S u c c e s avler s u c c e s. L i v e t l e v e s f o r l æ n s o g f o r s t å s baglæns. S t a r t med det simple o g e n k l e o g løft dig t r i n v i s o p til h ø j r e k o mpleksitet. Det e r n e mmere at s k r i v e 1 0 filosofiske v æ r k e r end at v i rkeliggøre é n. F r a tanker til h a n d l ing. 36

37 37

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen?

Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? Udvikling af byggeprocesser Hvad ligger i kortene, og hvor er byggeriet på vej hen? AlmenNet projekt Industrialisering ved fsb Tirsdag den 8. maj 2012 Domea Frederikssund Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen,

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald

Bygherre og projekterende. Forslag til 3-5 SBi-anvisninger i byggelogistik. Byggesjak. Byggeledelse. Materiel Byggevarer Affald Læseretning Program Granskning Aflevering Effektiv byggelogistik i praksis Indholdsstruktur for projektweb, rapportering og anvisninger Rapporteringen af erfaringer fra projektet er opbygget som en sammenhængende

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Forslagsfasen Arkitekt. figur 5.1. Faseinddeling af byggeprocessen med angivelse af opgaver i de enkelte faser.

Forslagsfasen Arkitekt. figur 5.1. Faseinddeling af byggeprocessen med angivelse af opgaver i de enkelte faser. Ledelsessystemet I dette kapitel beskrives først det idealiserede ledelsessystem for forskellige faser i et byggeforløb. Ledelsessystemerne beskrives ud fra en Leavitt s diamantmodel, jf. appendiks H.

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Forberedelse fremmer processen

Forberedelse fremmer processen Forberedelse fremmer processen I dette appendiks er vejledningen til Standard for byggeprogram gengivet, vejledningen er også vedlagt denne rapport som en selvstædig rapport. O.1 Forord...2 O.2 Programfase...2

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12.

Creo Arkitekter A/S. Focus Advokater. Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA. Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA Focus Advokater Jesper Hauschildt Partner, advokat (H) 12. marts 2013 Ideoplæg Idébeskrivelse af bygherrens tanker FRA IDE TIL VIRKELIGHED

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 1 Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 2 Visioner for kvalitetsfondsprojektet på Sct. Hans Øge antallet af lukkede retspsykiatriske

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen.

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen. »Commissioning Fra strategisk beslutning til drift 2016.01.19 - Bygherreforeningen. »Giraffen Søren Tholstrup 12 års erfaring som entreprenør PL/PC (automation, maritime branche) 10 års erfaring som rådgiver

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Cvr nr. 29190941. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Cvr nr. 29190941. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede Region Nordjylland Specialsektoren og Bygninger & Anlæg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr nr. 29190941 i det følgende kaldet

Læs mere

Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer

Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer Jørn Jensen Afdelingschef Kursus&Udvikling Dansk Byggeri Byggeprocessen Tilbudsgivning Tilbudsprocessen består af: Anmodning om tilbud eller prækvalifikation

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle Henry Høitbjerg NCC Construction Danmark A/S Tuborg Havnevej, Hellerup Uddannet bygningskonstruktør Ansat 22 år i NCC / Rasmussen & Schiøtz

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation

Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning. IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Fokus på rigtig start for nem og enkel afslutning IKT ProcesLAB samarbejde og kommunikation Anne Mikkelsen - Senior konsulent! Underviser til dagligt IKT ledere og supportere IKT og projekteringsledere

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces

Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Fakta, forudsætninger og case Begin with the end in mind fra FM til udbud Konkretisering af digitale bygherrekrav Taktisk planlægning af BIM proces Konkretisering af digital aflevering til drift Projektets

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse

Projektspecifik ydelsesbeskrivelse BILAG 4 Projektspecifik ydelsesbeskrivelse Den 8.12.2016 Rådgiver for Slots- og Kulturstyrelsen Rådgivning for Slots- og Kulturstyrelsen på Fasangården indbefatter rådgivning i henhold til nedenstående

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH

Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH 9. April 2013 Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Formål 3. Fokusområder 4. Samarbejde 5. Revision 6. Bilag BYGHERRE 1 NYT OUH DK - 5000 Odense

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere