Supplerende sagsfremstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende sagsfremstilling"

Transkript

1 :ftx1tdj 3 UDSKRFT ME [1t1 1S)3Rh1 DOM Afsagt den 1. august 01 af łstre Landsrets. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Ejler Bruun og Anja Kim Gudbergsen (kst.)).. afd. nr. B-00-13: Mona (advokat Pia Egsgaard) mod Nordea Liv & Pension Livsforsikringsselskab A S (advokat Pernille Słlling) Glostrup Rets dom af 6. december 013 (BS 1 OP- 16/011) er anket af Mona med p stand som for byretten om, at indst vnte, Nordea Liv & Pension Livsforsikringsselskab A/S, tilpligtes at anerkende, at appellanten er berettiget til udbetaling af halv forsikringsydelse og halv pr miefritagelse med till g af renter fra den. marts 010, til betaling sker. ndst vnte har p st et stadf stelse, subsidi rt frifindelse mod at appellanten er berettiget til halv forsikringsd kning fra et senere tidspunkt end p st et. Supplerende sagsfremstilling

2 -- fłlge praktikaftalen med Viborg Helsepraktik fra oktober 010 er den ugentlige arbejdstid 18 timer. Opgaverne som klinikv rtinde er: tage telefon, modtage kunder, booking af aftaler med kunderne, salg af cremer, sko og s ler, vejledning og information af kunder i forhold til virksomhedens mange tilbud, salg af uddannelser, postbesłrgelse ( + posthus) samt andre forefaldende opgaver. Marselisborg Besk ftigelse har i sin opfłlgning af 10. februar 01 anfłrt, at arbejdstiden fortsat er 18 timer om ugen og at sk nehensynene fortsat er: ingen nakke- og skulderbelastende arbejde og ingen tunge lłft. Det vurderes, at appellanten fortsat er velplaceret i fleksjobbet hos Viborg Helsepraktik. Forklaring Appellanten har supplerende forklaret, at hun ikke kan videreuddanne sig, idet hendes hukommelse og koncentration er for d rlig. Hun er ikke i den anledning blevet undersłgt af en specialist. un kan ikke have et kontorjob, idet hun p grund af skulderproblemer har sv rt ved at h ndtere computer og mus i l ngere tid. Behandlingerne i Bailine tog minutter, og hun havde hłjst kunder om dagen. Arbejdsdagene bestod s ledes fortrinsvis af ventetid. Hun har fortsat fleksjobbet hos Viborg Helsepraktik, der er en fodklinik. travle perioder bliver hun meget tr t og f r słvnbesv r. Hun m i disse perioder tage sovemedicin og dolol, der er et morfinpr parat. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Landsrettens begrundelse og resultat Af de grunde, som byretten har anfłrt, og da det for landsretten fremkomne ikke kan fłre til andet resultat, stadf stes byrettens dom. Til d kning af indst vntes advokatudgifter skal appellanten betale sagsomkostninger for landsretten som nedenfor bestemt.

3 - Thi kendes for ret: Byrettens dom stadf stes. sagsomkostninger for landsretten skal Mona Liv & Pension Livsforsikringsselskab A/S. betale kr. til Nordea Det idłmte skal betales inden 1 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekr ftes. łstre Landsret, den Maj-Britt Słrup Olesen Studentermedhj lper

4 Retten i Glostrup G Lai >N D 0 i htocdea ti ti Porn. t/:or3ltirl seitittit sinsdu skov, 5 15 J) )(. Saen baggrund og fw=rnes tilrvh cm. er Hi ari rarlir a ra;r ral eestnsyticise cc rma hme amt Sagsłgeren, Mona, har -nedla, c sta om, at sagsłgte. Nordea Liv & Pension Liasfarsigsaktieselskab. tilpiigtes at ar1erkenhe, at sagsłgeren er berettiget til udbetaling af halv forsikrir1gsydeise og hair rumm med tili af renter i herjiold eli rermelmens li 5 fra den. marts cml - OCeSliit SKer. Sagsłgte. ordaa Liv & Pension Livsforsil ingsaktias-elskab, har nedlagt p stand cm frifindelse, s,sidi rt frifindelse mcd at sagsłgeren er berettil get til halv fbrsikringsd kning fra et senere tidsannnkt end p st et. -Sagsłgte har vedrarende den subsi re p stand pr ciseret, at der er blevet gsv at a ober 0 Qh og at der ar urd.ev alle omst ndigleder ibrat skal betal-ts fra dette tiosprrrrkt Oplysningerne i sagen De= 5r leir e ikke en fuldst ndig sagsfremstihing. f. retsp lej e lovens 18 a. sir. Sagsłgeren var łen, december 005 impliceret i et f rtiselardreid, hvor hun p lsłrte en bil, der l v ltet p vejen. Sagsłgeren p drog sig stor personskade, Plan havde den jah 1998 tegnet en erirvervsevniefcrslkning hos sagsłgte. Sagsłgeren ansłgte om pr miefrhałelse og adbetaling af incaili depensfonsydelse fra sagsłgte, som anerkendte, at sagsłgeren var berettiget til balg inaaiidenensicnsydeise. Ved brev af 16, februar 10 meddelte sa

5 Side /8 r [ S udl:ied. 7. O. kiirc ur vi b rug Lv kvuriri 0-. ctea ar sae ar- Dr dr ar uoei:se ar- a decer med 50 Vi eller mindre, i forbindelse hermed var sagsłgeren i Arlosomiedsuraktik blandt andet i en col butik ved aavr El/nn. Det fremg r videre af er oplysningskart. at sagsłgeren pr. 18. novemoer 007 er godkendt til flex cc - rr-va nme en n r-marc a:v vr s areners; n Sugsłge ar bie; tildelt fi1mdaydelse fra den 19. noverc er 007 Endvidere deltog sagsłgeren i et ugers filriob ve rłrende iobsogrdng for fleksobperer ved AKuT., Sansouceen blev herefter ansat i fleksiob som p dag-ogassistent p 3/mr-ad 3 fra den 15. seoterrrber 008. Sagsłgeren opsagde dog hat an 30. juni 009 med henvisning td gener, fremkalde ved larm, som de forv rrer sagsłeerens covedpcne. Herefter blev sagsg eren pe. ii oktobar r-rurat i v r,o-pri-et-m hos ved Peer: lie Laneronise. ifłlge det koneenuerale 3 olctilbudsskoma er det ugentlige timetal angivet til 30 r-r De fre -nnar eng Ade mrnrurnale a:ar-rreseaur, ar roen seer ettest havde v rar rreellem kl. 8-1 fine da ae om ugen. Enkelte dage havde sagsłgeren v ret til stede team ttl ki , roen havde s, ogsa v re+ ajeno-. mc en til +ie rimer midt n dagen. i gennemsnit havde det u:gen:iige frerimaridr ligger p mellem til timer. Praktilobren varede til midten afdenembar 009. Virksomheden ivlok-rde inden jul 009 Endelig har sagsoaerer-. al-- den den i juli 7 0 v ret ansat i fieksjob i VAne Hel.sepenktik ved Alice en gr- -- arne se s nr arde fag e ar uge cc 3 timer. Det il-erreg r t en udtalelse t 3ma 008 fra Arbeidssicadestyreiseri, ar sagsłgerens erhveerraevnetulh er vurderet til 0 Vi. car ur onde arcejarg c ur -

6 7)) -:15 (i) ( ) 1 () ) 15 t ti ti > (1 i) / 5 <j ") ,3 Cl ) Ti 15 () ) ( ) 15 15, >, i) - 15),,.) 1, i ) j,) s " 0 l 15 () ( () )) 151 -, :1 () 7)) 15)) 15 15) 5, ) ( T fl 1515 ( 1,15115.*15 (,_ hł i en 115) 15l ( 15 15,0 1 (1) i 15 15> ) 15 (1) 115) ) 15,0 i 15 bl i 515 1) P 151 tl L )c G> "( r 15 5> )15 1 1) S 5 151) () 1 i 1 j) 1-1 ( t 15 ( (15) +7),,; td 15 Li, 5)(1515 r15-. -i (s,s,

7 Side /8 Saogeren om oil k ro ah obsog1ngskur5s Men er var ikke n giarnil dr f anskrisen En soc gtver foreslog hende Bofoe ved Pernlle som drev virksomhed med et slags eiektro nisk siankeprogrart Det var tilf ldigh at hun kom til Bai/hun Kommunen n vnte ikke noget om virksomhedspraktik p kontor fłrste omgang var no a ene ae om ersnro c De g k ur oa 0 kunder lagen s g oa en o e Mar ctun ro 0 c astkker kat 59 fem mdrt lner. Dern st t ndte man for en maskirle hvorolter :CoOe3 sun foregik. Under k tre foilłb sad hun blot og =t-,de N r processen var o ararac, en e a dior og oia3koo ar zoo Sagsłgeren sar tede i virksomheden k n 15. oktober O9 og ophłe omkkng den 15 eller ill december 009 p grund af juleferie Umbddelbart var det ejerens inter don ar stao igen eder nyt r Men det viste 1il at hun 1ukkde vi.rksornhe den kok. Mens saasł omo var i virksornkoden kom deri gennemsnit kun tre kunder om dagen Ejeren var i derom neriode ode frav rende og korn idre

8 i o hfi 1 flv, 1) C i ill 1 rio 7 1, ) 1 6 dy b» 0 V) r lvl &5O 9 ) -, 1 bo 11 1» Q7 hl cl ) M bi bj) e. 0) 1) ( ) 1 Q bl) ) 17J)l i) 70 j 11 F) 17» 17) ) 6 > ho M i) 17) ) ) 17. Cl c1 71> 1) i) > W V ( l(1) ) 0) -j»»»,0 66 /0 nu 71 ) 0_ 1) flh ) O>30 i7)0 c1 ii ) ( () 11 ) LnDl C rh1)6 0) (i) 0 fl ) xl) 6 7 o 176 7) c) _

9 Side 6/8.:: : / c mr Sagsgerer e: derfor efter f o osifaingsberingetsetfle berettiet til udeetalio af hall iavalidepe 1oSfde Gg halv pr mieftilageise De :i:: dederall til sagsłgeren i peroden. marts til i okm her H. har mmodrager i god im Hertil kommer at sagsłgte ll7 rt(satt der l ge hersagelse, som rumlede ud i erkl ringen fra Overkege her ge ms rae seer r_ der srrf es ri acti i oktober 11 gjort g leende, at pengene er bierrer oppeb ret ra vret 1J i te ołte r1t s i nen.. en słgte er derfor efter r leone om ktio indebici afsk ret fra at kr ve belłbet dlbaaebetait eller -rlereaoet Sagsagte v ka t har anfłrt, at der kmo kan ske udbetaling afhad inval-- depens om oa se "oa 1 p one aga se safi agsoga ezgodgoo a hendes ceretella..:hveonsevrre er blevet nedsat til halvdelen eller mir a af fuld er-hvervsevne som fibre afhe i redsm ssige forhold.. Yrrdeningeii beror i fłrste r kke łd en i galib rurdehr t at ud b a1mindetit di rirdsaroel: de i etrver nasserde erhverv uden toensyn til faggr nser eiler UddaruLelSa Bestemmelserne i forsikringen svarer til de betingelser, der frem til i aauar 103 var zaui vn de for at f tilkendi offenoilg helbredsbetinget fłrtidspension Efter den skete bevisfłrelse har sagsłgeren ikke godtgjort, at erhvervsennen er tilstr kkeligt łedsar til udbetaling som p stdet Det er tiden betydning, at der i en oeride blev yder fin invandeldensiłnsy -

10 Side 718 Arbej dsskadesk; isen n3ering of e: venise netabet efter estatniflgsa s/ardens 5 kan derfoo keder ikke san. erdignes med rar0erikgefl ad den generelie erhvenis JO idet sretsens vurdekrtg er en rent 0kookksk smrdermg ad indtj erilngsevnem Ro oliaret ad Arbej dsskaesikte5ent VUde ring ad, a: erhvervsannon er nedsat med 3 % talder dog i tr d mod sagsagtes p stan om, at den p a erefdo ktnienjserne ikke er nedsat kaieiem De kan ikike keanes nogen v gt n rnrderingen i er1 ringefl fra overl ge idet, overl gen feliagtikt inddraget tilkendelse ad fieksj oh i sin rrdekkg hvorfor erkl ringen ftemst r som e-,, vnrdoring af den ofintlige arbejdsevne og ikke den gnerd erhven/sevam Sagsogeren var i ond tro, da ndr opebar de for meget udbetatte ydelser for perioden i, ntatrcs til oktober kalt. Sagsłgte meddelte i brevet ad id. feh mao 010, at der ikke vide ske yderligere ueloetaling. Hun kan derfor ikke antages at bane haft en berettiget forventning om, ar hun ville lorme bebolde bedbeme. Sagsłgeren er herefter odgtig at tilbagebetaic belłbene. Under al le on st rtdtgheder er sagsłgte berettiget til at modrene belłbel Rettens begnandeise og afgerelse Det p hviler sagsłgeren ar godgłre at hendes generelle erhverve 1re er

11 Side 8/8 i D03. Der er mm end deen et nedicineek cii nedere mrl keed urde: i ned passende erkvenm. Boer en 31 delinit p ode hłr ku itj3o S eh t k Dr red cm icse of 1CBC een eicr udriem i en 0 0 )ne nc itkcicud. Etece det i ireok ecu sonłeron cc hlnet tikendt Jo joh med 3 rgen aodrte keno der derto: ikke i gges nogens afgmrenide magt /3 0 saionct oa 1cm ikke med fc:nłden skeer cc-ro oa fimksj nhcec One -eeu --n m :i Hen en nr et o. etc 0 km: Oim 0 m Dt s r i c - emamos, Ot etc: mon moes egm 003 [i CO mdr - de/se hef mgo to dclc3o3j i sag admstamogor etaier sa sł-garcia 0.000,00 kr irddusilm moms til sa o:em samgoes a0itor 5030 ic0c id admo3atolseaam \/ cd iact 0 03 md0 03 g asa 3 a kr d- oassmostai sams dem mass cadighe, at sagsłgte kar omo ad kro fortiłi op/jso ikke at " re mororegesmacet i Thi kom dl os for rtc Sagsłgte b ord oa Lk & P ensio Lk sde rs/krin goakites lska, Difmdes. 3/ dlaae 00 saaso- orc. Mona reckostrj.ag0e to sagsłgte 3 Lind Jensen Tjdskjirfteris ciktigked bakesedtos Rotten i Giostreop, dcci 6. december 013 kct0n kfluo- 5

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet

Forsikring - Invalidepension - Invaliditet UDEN STATUS ),J Forsikring - Invalidepension - Invaliditet stre Landsrets dom af 24. juni 2014 Sag B-3125-13 [person 1] (advokat Nikolaj Nielsen (prłve)) mod [virksomhedi] (advokat Pernille Słlling) Tidligere

Læs mere

UDSKRIFT STRE LANDSRETS DOMBOG. l mel 3j. Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling

UDSKRIFT STRE LANDSRETS DOMBOG. l mel 3j. Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling B3461007 CF{N/CTI UDSKRIFT AF STRE LANDSRETS DOMBOG l mel 3j Afsagt den 26. september 2014 af łstre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, Gunst Andersen og Malou Kragh Halling (kst.)). 23,

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Kåre Mønsted og Lisbeth Adserballe (kst.)). 13. afd. nr. B-3660-12: A

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). D O M Afsagt den 17. januar 2014 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Karen Hald og Sune Dalgaard-Nielsen (kst.)). 4. afd. nr. B-830-13: Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance

Læs mere

MODTAG ET 22 MRS. 2013. Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg. J. nr. 17128 UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

MODTAG ET 22 MRS. 2013. Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg. J. nr. 17128 UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET MODTAG ET 22 MRS. 2013 Advokat Brian W. Lassen Havnegade 19, St. 6700 Esbjerg J. nr. 17128 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 21. marts 2013 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne

Læs mere

skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B-2018-10.

skal jeg hermed som advokat for Jłrgen Dragsdahl til Hłjesteret p anke łstre Landsrets dom af 25. oktober 2013 i sagen 17. afdeling nr. B-2018-10. 20. februar 2014 Advo katpa rtnerselskab R dhuspladsen 4 1550 Kłbenhavn V Tlf. 33 34 00 00 H JESTERETSST VNING Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 I sagen Adv. RenØ Offersen ].nr. 287742-LGR Jłrgen Dragsdahl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

f 4 B214600P RSL/PS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. juni 2014 af østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse,

f 4 B214600P RSL/PS UDSKRIFT ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. juni 2014 af østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, DOM ØSTRE LANDSRETS DOMBOG AF UDSKRIFT B214600P RSL/PS / halvdel. cember 2001 af og 9 i fiellesskah, og de ejer hver en er erhvervet og ombygget for hendes srejernidler, og som følge deraf er sereje. Ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 112/2008 (1. afdeling) A (advokat Lars Sandager) mod Tømrer- og Snedkerfirma Allan Svendsen & Søn A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere

Læs mere

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15.

MODTAGET 29 JAN. 2008 UDSKRIFT RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K. Baghuset. 15. Advokat Karsten Høj St. Kongensgade 23, 1264 København K MODTAGET 29 JAN. 2008 ELMER & PARTNERE Baghuset J. nr. UDSKRIFT af RETSBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 15. afdeling D 0 M afsagt den 28. januar 2008 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere