Bestyrelsen takker herved de grundejere, der har stillet billedmateriale til rådighed for dette festskrift.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen takker herved de grundejere, der har stillet billedmateriale til rådighed for dette festskrift."

Transkript

1 Forord I anledning af Grundejerforeningen Hundiegårds 25 års jubilæum den 28. marts 1988 har bestyrelsen besluttet, at udsende et festskrift for at markere dagen og for at lave et resume over den forløbne periode, til glæde for såvel gamle som nye medlemmer i grundejerforeningen og for efterslægten. Både for de grundejere, der var med helt fra starten, og for de mange, der senere har købt hus eller grund vil det være af interesse at se den gamle hedeboegns forvandling fra landbrugs- og gartneriområde til et moderne villakvarter. Selv de, der var med fra starten, har næppe haft fantasi til at forestille sig denne forandring på godt og ondt. På de følgende sider vil vi derfor give en orientering om det skete - fra Greve Kildebrønde kommune til den nuværende Greve kommune, der i 1970blev dannet gennem sammenlægning af Greve-Kildebrønde, Tune og dele af Karlslunde-Karlstrup kommune. Bestyrelsen takker herved de grundejere, der har stillet billedmateriale til rådighed for dette festskrift. En særlig tak skal rettes til Arne Michaelsen - tidligere medlem af bestyrelsen - for det store arbejde han har ydet. Uden dette var dette festskrift næppe blevet til noget. Flemming Møller 1

2 ... til gavn for fællesskabet Det er mig en stor glæde at overbringe Byrådets hjerteligste lykønskning i anledning af grundejerforeningens 25 års jubilæum. For de - heldigvis mange - der har været med fra starten, er det imponerende at konstatere, hvor meget der er nået på den relativt korte periode. Som nytilflytter i Greve-Kildebrønde i 1962 husker jeg klart, hvordan husene i foreningens område skød op. Vi var mange, der lagde søndagsturen den vej og hurtigt lærte, at det var tilrådeligt at have kraftigt fodtøj på. I dag fremstår Hundiegård-området som et af kommunens smukke og velordnede områder, hvilket vi også fra kommunens side er glade for. Jeg ved, at det har kostet foreningens medlemmer både penge og arbejdsindsats at nå så vidt, men jeg er sikker på, at alle erkender, at vi er grundejerforeningens bestyrelsesmedlemmer gennem de 25 år særlig tak skyldig. Der er nemlig fra bestyrelsesmedlemmernes side lagt mange frivillige timer i arbejdet til gavn for fællesskabet. Greve kommune siger foreningen hjertelig tak for 25 års godt samarbejde. Undervejs har der selvfølgelig været mange problemer, vi i fællesskab skulle forhandle os frem til løsning på. Det er mit indtryk, at disse forhandlinger altid er foregået i en fordomsfri og venlig tone, således som forholdet også bør være mellem en kommune og dens borgere. Med håbet om, at det behagelige samarbejde må fortsætte, sender jeg foreningen Byrådets hjerteligste gratulationer og bedste ønsker for fremtiden. På Byrådets vegne Knud Erik Ullerichs Et tilbageblik Da København i efterkrigsårene var ved at sprænge sine rammer, blev der fra regering og folketing søgt muligheder for ekspansion. Der udarbejdedes den såkaldte femfingerplan, hvor den ene finger pegede imod sydvest i retningen Køge Bugt Roskilde. Det blev denne finger, der måtte satses mest på; her var store ubebyggede områder, og der planlagdes en række bymæssige bebyggelser langs en kommende bane. I 1948 vedtoges en egnsplan for Storkøbenhavn, og samme år vedtoges ekspropriationsloven for anlæg af S-bane til Solrød. I 1961 vedtoges loven om anlæg af S-bane til Vallensbæk og lov om planlægning i Køge Bugt-området. Det var herefter en opgave for amtsråd og sogneråd at føre planerne ud i livet En så omfattende udviklingsplan satte naturligvis gang i grundspekulationen i området. For den daværende Greve-Kildebrønde kommune udkastede sognerådsformanden, proprietær Anders Ploug, en ide om at søge spekulationen stoppet og foreslog de udstykkende gårdejere at sælge til de kommende bygherrer i parceller à ca. 700 m 2. Til en enhedspris af kr pr. parcel ville det svare til, hvad den enkelte udstykker kunne opnå ved salg til storopkøbere. Det er Anders Plougs fortjeneste, at denne plan lod sig gennemføre, således at "den lille mand for en overkommelig pris var i stand til at blive jordbesidder. Plougs indsats vakte almindelig anerkendelse, og en socialdemokratisk avis udtrykte det således: "Hvad aldrig er 2

3 lykkedes via lovgivning, er praktiseret af en Venstre-sognerådsformand". Grundene blev altid herefter omtalt som de Plougske grunde. Plougs navn er bevaret for eftertiden, ved at vejen fra Godsvej til Hundige station bærer navnet Anders Plough Alle. Selve udstykningens form var en nyskabelse. For første gang i Danmark anvendtes det såkaldte Redburn-system efter engelsk forbillede: Lukkede boligveje indbyrdes forbundne med stisystem, så kørende og gående trafik var adskilt og gennemkørsel udelukket. En ide, som senere er fulgt op andre steder. Udstykningerne i Greve-Kildebrønde kommune var klar til iværksættelse op imod jul 1961, og de første solgtes under stor tilstrømning fra Eriksmindegården i juledagene. Salget fra Hundiegård begyndte nytårsdag Det kan næppe beskrives bedre end foreningens første formand, arkitekt Poul Maibomm Hansen i foreningens blad Vandposten i anledning af 10 års dagen for foreningens stiftelse:»nytårsmorgen 1962: Papnæser, papirhatte, tømmermænd... købelyst! - Grund i Hundie kr i udbetaling og 5 på afbedrag! Det må være løgn. - Sving til højre ved Esso tanken og følg pilene! Der var fyldt med alskens godtfolk i Hundiegårdens kostald. Det mindede om Hjallerup marked uden heste. Ti minutter efter ankomsten gik vi sammen ude på den frosne mark mellem ensomme hvidkålshoveder for at finde frem til den påtænkte grund. Jeg pejlede efter nabogårdens store træer. Ja, her ved dette efterladte hvidkålshoved, sådan ca. omtrent må grunden være. Tilbage til stalden, underskrift på slutsedlen, tusind kroner på bordet, et hvidkålshovede under armen, og de nybagte grundejere kørte hjem til nytårsdags frokost. Så gik der grumme lang tid, og endelig en dag kom der besked fra advokaterne om, at den købte grund desværre ikke kunne tilbydes, og såfremt man ikke var tilfreds med den, matr. nr. 10 qk, anviste parcel, kunne handelen annulleres uden udgift for køberen. Jeg tog parcellen og har ikke fortrudt«. Grundene blev som nævnt solgt til en enhedspris à kr Hertil var lagt "afgiftspligtig grundværdistigning" kr , hvilket nok kunne forskrække en førstegangs grundkøber. Dette fik dog vist aldrig nogen betydning og blev også snart afskaffet. For at hindre spekulation var der til købet knyttet en klausul om, at pris og videresalg før bebyggelse skulle godkendes af kommunen. Som ved alle andre gode regler viste det sig hurtigt, at dette kunne man omgå ved at henlægge nogle byggematerialer af større eller især mindre værdi og lade dem indgå i handelen. Før endelig overtagelse tinglystes på hver parcel deklaration for områdets udvikling. Denne var meget omfattende, dækkende alt fra vand- og elforsyning, kloakering, anlæg af veje og stier, hegn og overkørsler til et pligtigt medlemsskab af grundejerforening. Dette var jo ret vigtigt, men blev desværre misforstået af et enkelt medlem, som senere søgte at sagsøge foreningen for denne "tvang". Foreningens første formand Poul Maibomm Hansen 3

4 Der var ved salget yderligere en bestemmelse om, at hver køber kun kunne købe en grund. Det viste sig dog senere, at endog flere, bl.a. byggeforetagender havde sikret sig flere grunde. Velsagtens via forbindelser med advokater og andre, som havde interesser i udstykningen. Udstykkerne havde optaget lån til etablering af vandforsyning og anlæg af midlertidige veje. Dette lån blev ved grundejerforeningens stiftelse overtaget af denne, og opkrævning og afvikling foretoges af foreningen. Ved stiftelsen af grundejerforeningen 28. marts 1963 var der udstykket i alt 407 grunde. De var fra gårdene Hundiegård, Tjørnely, Rønager og Leinumgård. Den største udstykker Hundiegård var en smuk proprietærgård med hvidkalket hoved bygning og stråtag med kviste. Bag hovedbygningen en smuk park med store gamle træer, hvoraf nogle endnu kan ses på Knøsen nr. 68. Alleen fra Godsvej til gården er i dag det stykke af Knøsen, der går parallel med centervejen imod Godsvej. Endnu kan man ud for Knøsen l04 se træer, stammende fra alleen. Planer om præstebolig, forsamlingslokaler og børnehave i den smukke hovedbygning var på tale, men ingen var interesseret. Stamparcellen blev solgt og senere udstykket. Udlængerne blev en tid benyttet som lagerplads for maskiner, men forfaldt efterhånden og blev nedrevet. Hovedbygningen forfaldt og blev tilholdssted for børn og unge, som så en septemberdag 1977 med en tændstik gjorde ende på herligheden. Stuehusene fra gårdene Rønager og Tjørnely er nu beliggende som parceller i foreningen henholdsvis på Østrøjel og Storebjerg. Leinumgård blev nedrevet og gav plads for børnehaven ved Hundiegårdsvej, efter at der i flere år havde ligget en flittigt benyttet planteskole. 24. september Hundiegård brænder. De første år På den stiftende generalforsamling 28. marts 1963 valgtes en bestyrelse på fem mand. Foreningens vedtægter var udarbejdet af udstykkernes advokater i samråd med kommunen og blev med enkelte ændringer foreningens grundlag. Som formand valgtes arkitekt Poul Maibomm Hansen. For en forsamling, sammensat af folk med vidt forskellige (mest manglende) forudsætninger for modningsarbejder var det en fordel at få en mand i spidsen, som fra sit 4

5 daglige arbejde i en nabokommune havde et indgående kendskab til arbejdsgangen ved anlægsarbejder. Alle fremtidige modningsarbejder skulle jo løses af foreningen. Den første opgave var at få samlet og registreret medlemmerne, så opkrævninger kunne foretages. De fleste medlemmer boede i Københavnsområdet, men både Grønland og Saudiarabien fandtes i adresselisten. Meget arbejde gik med at efterforske adresser, når medlemmer flyttede, og opkrævninger kom retur. De første års generalforsamlinger var "tilløbsstykker" med stor spørgelyst. Sognerådsmedlemmer deltog gerne, og med sognerådsformanden i spidsen blev der spredt løfter og optimisme, hvis realiteter efter medlemmernes mening ofte lå vel langt ude i fremtiden. Interessen for den købte grund var stor. Jorden skulle dyrkes, skure skød op overalt. Der blev sået og plantet, og man pressede på for at få lov at bygge. Der var i første omgang givet tilsagn om, at 25% måtte bebygges, før kloakering var ud ført, men rammerne herfor blev snart sprængt. Der var på daværende tidspunkt ved lov indført byggestop, så kun ved at erklære sig som selvbygger kunne der opnås byggetilladelse. Yderligere var der lagt loft over byggeomkostningerne, så kvadratmeter måtte afpasses herefter. Da disse restriktioner ophævedes, tog udbygningen eksplosiv fart. Centerplaner Det var ikke kun parcelhusbyggeri, der planlagdes i disse år. Der var også folk, der mente, at der var forretning at gøre i de nye kvarterer. Således havde både Esso og Shell sikret sig arealer. Shell havde i Eriksminde købt grunden, hvor i dag Eriksmindecentret ligger. Der lejede et af vore medlemmer plads til et lille skur, hvor man kunne købe de mest nødvendige varer. Senere opførtes en træbarak, som blev forløberen for centret. Shell opgav dog snart at bygge på grunden. Anderledes var det med Esso, som havde købt stamparcellen Leinumgård. Esso havde store planer der. Der blev udarbejdet byplanvedtægt for et center med supermarked, overdækket butiksgade, kontorer, cafeteria, børnehave og naturligvis servicecenter. Grundejerforeningen var involveret i planerne og skulle deltage i udgifterne ved anlæg af adgangsveje o.l. Bestyrelsen havde mange indvendinger mod planerne. Bl.a. skulle nogle af vore medlemmer afgive areal til skråninger ved stiunderføringer til centret. Til Essos irritation blev tiden trukket ud. Planerne om Hundige storcenter viste sig i horisonten. Esso opgav planerne, hvilket de nok ikke senere ikke fortrød. Nye udstykninger Grundejerforeningens oprindelige medlemstal var baseret på 407 parceller. Dette er i tidens løb blevet udvidet adskillige gange. Ved Hundievejs forlægning åbnedes adgang for mere udstykning. Først kom parcellerne på Dørrøjel og sidste ende af Rugbjerg samt hele Nordrøjel. Senere kom Engrøjel nord og området Sandrøjel, Moserøjel og Kærrøjel. Dette modnedes ved eget vejlaug, men optoges i foreningen. Senere udstykkedes Hundiegårds stamparcel og to gartnerier, således at man endelig i 1982 er kommet op på 647 parceller, og området kan siges at være fyldt ud. Bemærkelsesværdigt er det, at der stadig henligger enkelte ubebyggede grunde fra Fællesindkøb Sammen med GF Eriksminde blev der i foreningens første dage taget et initiativ til fællesindkøb af planter. Alle skulle jo tilplante den nyerhvervede jord, så det blev et tilløbsstykke. Til 5

6 samtlige medlemmer var udsendt bestillingssedler på mange forskellige træer, buske og hækplanter. Ordren blev afgivet til en stor sjællandsk planteskole, og afhentningen skulle foregå i en week-end fra Eriksmindegården. Klokken tolv havde en større forsamling indfundet sig, men ikke en plante var dukket op. Lidt efter dukkede dog et kæmpelæs, så højt som et hølæs, op. Alle tog del i sorteringen af godset, og uddelingen gik fint resten af dagen. Mange af de vækster, som i dag smykker vore haver og metervis af hække, har i bogstaveligste forstand deres rødder i disse festlige dage. Et andet initiativ fra begge foreninger var en aftale om fællesindkøb af fyringsolie med OK Olie. På listeprisen 227 kr. pr liter opnåedes en rabat på 26,20 kr. Der var stor tilslutning til aftalen. Den senere oliekrise og prisernes himmelflugt satte desværre en stopper herfor. Vore vejnavne Kommunen havde hos historikeren W. Antoniewitz, Køge, ladet udarbejde en liste over navne, hvorfra bestyrelsen ved et møde på rådhuset fik lov at udvælge navne til foreningens veje. Navnene havde deres oprindelse i områdets gamle lokaliteter; agre og enge, bakker og lavninger. Et enkelt - Marens hul - slap ikke gennem nåleøjet. Nogen vil måske finde navnene besynderlige, f.eks. skulle endelsen "røjel" være betegnelse for en særlig pløjemetode. Marholm og Brydeholm skulle have været småøer i den lavvandede Køge Bugt. Fra overpostmesteren nedlagdes indsigelse mod navnet Sløjen, men bestyrelsen fastholdt sit valg og fik det godkendt. 6

7 Vort medlemsblad Foreningens medlemsblad Vandposten har siden 1967 været bindeleddet mellem bestyrelse og medlemmer. Bladet har været udsendt periodisk efter behov. Medlemmerne har også - dog ikke i overvældende grad - fremsat deres synspunkter her. Tilflyttende medlemmer har måske undret sig over bladets navn. Viggo Mailinds vignet af det cyklende, sprøjtende postbud bringer dog tanken hen på de første våde år i foreningens område, da adressen også nævntes Greve-Sivebrønde. Naturgassen I 1984 påbegyndte Hovedstadens Naturgas ned lægning af forsyningsledninger i foreningens område. De første tilslutninger kunne ske ved nytår En del medlemmer tilsluttede sig straks, og flere kommer stadig til. En medvirkende årsag til den hurtige tilslutning var dels den tillokkende fem års introduktionsrabat, dels det kommunale tilskud på 10% af anlægsudgifterne. Arbejdet med nedlægning af forsyningsledninger gik forholdsvis gnidningsløst, og det må medgives, at der blev pænt retableret i vej- og rabatarealer. Arrangementer Foreningen har gennem årene forestået forskellige selskabelige arrangementer. De første år arrangeredes juletræ på Krogårdskolen. Dette arrangement er i de senere år sket i samarbejde med Eriksminde. Fastelavnsfester med tøndeslagning, chokolade og boller til børnene afholdtes flere gange ved planteskolen ved Hundiegårdsvej. De senere år har der med større eller mindre succes været afbrændt Sankt Hansbål på Storebjergpladsen. Hvis ikke vejret har drillet, har andre saboteret arrangementet, således at denne smukke skik stadig vil have en uvis fremtid. 7

8 Efter skybruddet september 1967 Kloakeringen Den stærkt tiltagende bebyggelse i området stillede store krav til afvandingen. Mange af de gode gamle dræn var beskadigede ved byggearbejder og ikke retableret. Hvert hus måtte have septictank og sivebrønd for spildevandet. Ved regnskyl skete det ofte, at brøndene flød over. Tømninger af tankene hørte til dagens orden; det var derfor med store forventninger man så hen til, at kloakeringen iværksattes. I 1967 gik kommunen i gang med arbejdet. Ser man i dag tilbage på disse dage, må de mindes som en skrækkelig tid. Hele området endevendt, sti- og vejforbindelser afbrudt. Midt under arbejdet, i september 1967 gik et forfærdeligt uvejr over området. De store udgravninger fyldtes med vand og trods afspærringer var det ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt af hensyn til mindre børn. Vejene var ufremkommelige p.g.a. oversvømmelser, og for de letsindige, der havde bygget kælder, forestod et større pumpearbejde. Den store arbejdsopgave var dog delt ud til flere entreprenører, og til beboernes lettelse udførtes arbejdet dog på forholdsvis kort tid. Var det end en god ide rent økonomisk at udstykke på den her anvendte måde, så var det alligevel den omvendte verden at lade modningen udføre efter en forholdsvis stor udbygning. En metode, som forhåbentlig ikke gentages noget sted. Vejarbejderne I begyndelsen af 1969 kunne der så tages fat på projektering for færdiggørelse af veje og stier. Bestyrelsen supplerede sig med et vejudvalg på tre medlemmer uden for bestyrelsen. Det var overdraget fa. Steensen & Varming at udarbejde vejprojektet. Arbejdet var pålagt foreningen, men kommunen opstillede retningslinierne for udformningen. Bl.a. stilledes der krav om, at der overalt i rabatterne etableredes parkeringsbåse. Et krav, som såvel medlemmer som bestyrelsen fandt komplet overflødigt. Det blev da også efter en del tovtrækkeri til sidst frafaldet. Færdiggørelsen skulle derefter omfatte følgende: 1. Opretning af eksisterende veje 2. Etablering af vendepladser 3. Slidlag på vejene 4. Sætning af kantsten 5. Overkørsler fra bolig- til stamvej 6. Overkørsler til alle parceller 8

9 Hertil kom så stiernes færdiggørelse med etablering af belysning. Økonomien var jo som altid hovedspørgsmålet, når store opgaver skal løses. Bestyrelsen sikrede sig på medlemsmøder tilslutning til planerne, og spørgsmål om indkørsler til grundene blev sendt ud til medlemmernes afgørelse. Et overvældende flertal gik ind for den dyreste løsning: Granitchausse, hvilket også var bestyrelsens ønske. Efter at lån til arbejderne var opnået, afholdtes licitation, og arbejdet blev overdraget lavestbydende entreprenør. Arbejdet kom i gang, men det gik ikke ganske gnidningsløst. Da tidsfristen for arbejdet var udløbet, var kun en tredjedel af arbejderne færdiggjort, og da entreprenøren ikke var villig til at indgå nye aftaler, blev kontrakten fra foreningens side betragtet som misligholdt, og ny entreprenør blev antaget og arbejdet kunne færdiggøres. Tilbage stod opgøret med den første entreprenør. Gennem syns- og skønsforretninger og følgende retssag, som ikke helt var til foreningens fordel, kunne man i 1974 endelig se en ende på en lang og hård tid for formand og bestyrelse. I de senere år har kommunen overtaget vore veje, efter at disse har måttet føres op til kommunens standard og ønsker. Tilbage står så de grønne områder og stierne, som stadig tilhører foreningen. Stierne har været og er stadig smertensbarnet. Kommunen kræver før evt. overtagelse de 1,7 km 4 meter brede stier belagt med fliser på gangarealet, hvorimod bestyrelsen altid har ment, at en belægning med hvid asfalt var tilstrækkeligt til markering af skellet mellem de to færdselsarter. Til vej- og stiarbejdernes færdiggørelse hørte også anlæg af de grønne områder. På det største område på Storebjerg anlagdes kælkebakke, bålplads og asfaltbelagt boldbane, som i vintre kan overrisles og benyttes som skøjtebane. Såvel her som på de mindre legepladser har foreningen opstillet legeredskaber. Såvel beplantning som legeredskaber vedligeholdes stadig af foreningen. Vor hovednerve Hundiegårdsvej var i mange år noget af et problembarn. Den var oprindeligt ikke ført igennem til Lillevangsvej, men blev efter Gyvelkædens bebyggelse åbnet og ført igennem. Den gennemgående trafik ødelagde vejen, så den var et trøstesløst syn. Efter istandsættelse blev den overtaget af kommunen. Ved Hundigecentrets åbning blev den en meget benyttet gennemfartsvej, og beboerne langs vejen klagede over støjgener. Ved afstemning blev gennemtrumfet en spærring med en bom over vejen ved børnehaven. Det var ikke nogen heldig løsning, og da bommen havde været påkørt to gange, så man sig om efter en bedre. Dette resulterede i den nu eksisterende "stillevej" med sving og bump, som stadig efter udbedring ikke er tilfredsstillende, men som vi nok må indstille os på at leve med. Vejen fungerer, og det meste af den uvedkommende trafik søger andre veje. Træer i rabatterne Ved 10 års jubilæet i 1973 vedtoges det at give os selv en gave som vi alle kunne have glæde af. Vi ville plante træer i vore rabatter. Hver enkelt boligvej fik sit specielle træ, og vi har nu i flere år haft glæde af at se dem gro. Desværre har der især i de første år været en del hærværk, hvor de unge træer helt eller delvis er brækket. Der er dog overalt retableret, og ved energisk indsats og pleje er det lykkedes at give vore veje den karakter, vi i dag kan glæde os over, og hærværket synes standset. Fællesantenneanlæg I 1970 fremsattes der fra medlemmer ønsker om oprettelse af fællesantenneanlæg. Bestyrelsen påtog sig at undersøge mulighederne, og der indhentedes priser og overslag fra flere firmaer. 9

10 Ved rundspørge blandt medlemmerne opnås det nedslående resultat, at kun 21 reagerer positivt. l 1974 får bestyrelsen atter henvendelse om at undersøge mulighederne for fællesantenne. Måske er lysten, belært af tidligere erfaring, ikke så stor, så bestyrelsen foreslår, at der blandt medlemmerne søges oprettet et antennelaug, som skal forestå arbejdet. Juni 1975 er der stiftende generalforsamling i antennelauget. Der vælges bestyrelse og der godkendes vedtægter. November samme år standser virksomheden grundet manglende tilslutning. På generalforsamlingen 1982 opfordres der atter til at tage sagen op. Der udsendes spørgeskemaer, som giver basis for at tanken atter tages op, og på generalforsamlingen 1983 nedsættes et 5 mands udvalg, som påtager sig at arbejde med sagen. I Vandposten juni 1984 kan meldes om stor tilslutning til planen. Ud af 645 adspurgte er 204 for, 62 imod. Udvalget aflægger i juni 1985 rapport. Har indhentet tilbud fra tre antennefirmaer og kan fremlægge ca.-priser. Der kræves en tilslutning på 50%. Første rundspørge gav kun svar fra 21% af medlemmerne. En fornyet udsendelse gav resultatet, at kun 29,3% var positive. Trods intensivt arbejde lykkedes det ikke udvalget at bringe tallet væsentligt i vejret, hvorefter udvalget i september måtte konstatere, at planerne måtte opgives p.g.a. manglende tilslutning. Den megen uvished om fremtiden med hybridnet og satellit-tv har vel også spillet ind i afgørelserne. Det har været en lang vandring at komme til dette negative resultat, og det udførte arbejde kunne godt have fortjent en større opmærksomhed. Selv om man ikke var tilhænger, kunne man dog have tilkendegivet et standpunkt. På generalforsamlingen i november 1987 blev ønsket om fællesantenne atter fremført. Udviklingen med det kommende TV 2 og de mange tilbud fra rummet har sat gang i ønskerne og bestyrelsen måtte påtage sig atter at tage sagen op Pionerliv på Marholm Udviklingen For de medlemmer, som har oplevet de 25 år hernede, må udviklingen synes kolossal. Fra de bare marker til en fuldt udbygget forstad, fra en lille landkommune med sogneråd og sognerådsformand til storkommune med borgmester med kæde og kæmperådhus. Ved kommunalreformen i 1970 gav Greve-Kildebrønde navn til Greve storkommune ved sammenlægning med Tune og en del af Karlslunde-Karlstrup. I dag er vi ca indbyggere i kommunen. 10

11 S-banen er ført igennem til Køge, motorvejsforbindelse, udvidede busforbindelser og nye veje har gjort livet lettere hernede. Ligeledes vort store butikscenter, som tiltrækker folk langvejs fra og gør bynavnet kendt. Omkring os er etagebyggeri og rækkehusbebyggelse skudt op. En by er vokset op på blot 25 år. Køge Bugt-lovens visioner har tegnet sig. En kronik i Politiken juni 1986 siger: Tillykke, Køge Bugt-byer! og fremhæver udviklingen som et godt eksempel på planlægning. Men nævner også de mangler, som endnu føles. Området er jo fra naturens hånd ikke det mest begunstigede. Men menneskets hænder vil hjælpe efter evne. Et godt eksempel er Køge Bugt strandpark med klitter, sandbadestrand og lystbådehavn - et attraktivt område. Går man gennem vort område en sommerdag, kan man glæde sig over små hyggelige boligveje med velholdte rabatter og vejtræer, smukke huse og haver som ramme om familieliv, aktivitet og virkelyst. De grønne områder er også groet op og sætter deres præg på området. Legepladserne ligger dog af og til øde hen. Er det fordi vort område er blevet et sølvbryllupskvarter? Men attraktiv er udstykningen blevet, hvilket afspejler sig i huspriserne og ikke mindst i priserne på de få ubebyggede grunde fra den første udstykning i 1962, hvis man lader tanken gå tilbage til salget i Hundiegårds kostald hin nytårsmorgen. Foreningens formænd Foreningens første formand var arkitekt Poul Maibomm Hansen. Han tog det første store arbejde med ud fra udstykkernes lister at samle medlemsskaren og e- tablere foreningen. En stor hjælp i dette arbejde var sekretær lærer Bent Thuesen, som senere er fraflyttet foreningen. En stor indsats gjorde Maibomm ved fremskaffelse af drænkort over området og hjalp hermed de utålmodige bygherrer med afvanding af de våde grunde. Maibomm ledede foreningen til Han døde i 1977 og nåede at se det værk, som han havde skænket så mange kræfter, vokse op. Civilingeniør Toni Føns Petersen blev hans efterfølger, og hans opgave blev det at lede foreningen gennem de vanskeligste år med de store vejarbejder, med optagelse af millionlån, med retssag og alle andre besværligheder. Men alle opgaver var løst, da han træt, men med god samvittighed, i 1975 kunne overdrage hvervet til Flemming Møller, der i flere år havde været medlem af bestyrelsen. Han ledede foreningen i tre år og afløstes 1978 af John Lange, der tidligere i mange år havde været foreningens kasserer og som sådan havde været stærkt medvirkende i løsningen af de store modningsarbejder. I 1982 afløstes Lange af William Jacobi. På generalforsamlingen i november 1987 overdrog Jacobi med generalforsamlingens godkendelse formandshvervet til Flemming Møller og overtog derefter kassererposten. Bestyrelsens øvrige medlemmer er i dag Lissy Møller, næstformand, Bent Thorvig, sekretær samt Hans E. Andersen og Tommy Weber Hansen. Talrige er de medlemmer, som gennem årene har deltaget i bestyrelsesarbejdet, og selv om de fleste opgaver er løst, vil der stadig være et arbejde, der venter på medlemmer, som vil ofre tid og kræfter i foreningens interesse. Den livlige debat på vore generalforsamlinger viser interesseret medleven. De femogtyve år At lede en grundejerforening af vor størrelse med de opgaver, der har været foreningen pålagt, har været af samme omfang som at lede en større virksomhed: Utallige møder, forhandlinger, aftaler, korrespondance og regnskaber - alt udført som fritidsarbejde. 11

12 Megen juridisk assistance har naturligvis været nødvendig, men afgørelserne er truffet af de skiftende bestyrelser. Afgørelser af større betydning efter godkendelse i medlemsforsamlinger. Foreningen har således gennem årene været formidleren mellem medlemmernes ønsker og kommunes og myndigheders krav. De største og mest krævende opgaver må vel siges at være løst, så foreningen i dag måtte befinde sig i mere smult vande. Der er dog stadig opgaver, der påhviler foreningen. Stiernes vedligeholdelse, renholdelse og snerydning er stadig vor opgave. Ligeledes de grønne områder. En kommunal overtagelse af disse opgaver ligger nok et stykke ude i fremtiden. Et stort pionerarbejde er præsteret i disse 25 år. Først og fremmest af de skiftende bestyrelser, men også medlemmernes inspirerende medleven har bidraget til, at vi i dag kan se tilbage på 25 år med rivende udvikling til glæde for samtlige beboere i vor forening og til forundring for dem, der var med fra begyndelsen. Og ikke fatter, hvor hurtigt tiden svinder. Manuskript, layout og fotomontage Arne Michaelsen Fotos: Forside og side 6: Benni og Elo Jensen Side 13 og 17: Egon Brøgger Tryk: Wissing Tryk, Karlslunde 12

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 25 marts 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 25 marts 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 25 marts 2015 JUBILÆUM OG PRAKTIK - NÅR VI I DAG IKKE ER SAMLET PÅ KARLSLUNDE SKOLE MEN I KARLSLUNDE HALLERNE MED UDSIGT TIL LIDT MAD OG DRIKKE EFTER GENERALFORSAMLINGEN,

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Betinget købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Betinget købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Betinget købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund del nr..af matr. nr. 1k Den Østlige Del, Resen. Grunden er beliggende Gartnerlunden.,

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR

Læs mere

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen havde hjemmel til at træffe denne beslutning.

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen havde hjemmel til at træffe denne beslutning. 28/08 2010 10:18 FAX 59458020 Retten i Holbæk RETTEN I HOLBÆK Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. august 2010 isag nr. BS 7-1547/2008: Grundejerfore. Sandlodsvej vl Benny Herlyng Askeskellet 14 2000

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Generalforsamling i GF Lindehave torsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning

Generalforsamling i GF Lindehave torsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning Generalforsamling i GF Lindehave torsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning Som i år er slået sammen med næstformandens beretning Efter sidste års generalforsamling 13. marts konstituerede bestyrelsen

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006

Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Vedtægter for Hårlev Antenneforening, Marts 2006 Foreningens adresse er : Hårlev Antenneforening Hovedgaden 18 4652 Hårlev Forord Vedtægterne er ændret på generalforsamlingerne den: 17.04.85 9.04.86 2.04.87

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Romalt har 3 hjertestartere

Romalt har 3 hjertestartere GRUNDEJERFORENINGEN ROMALT Romalt har 3 hjertestartere Se kortet på bagsiden Informations folder efteråret 2015 Nyt fra Grundejerforeningen Kære Grundejere I Grundejerforeningen Romalt Velkommen til den

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby

Grundejerforeningen Marielyst Strandpark Ferieby Dagsorden til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen 1. Valg af dirigent. 2. A. Årsberetning for 2012 B. Forelæggelse af revideret årsregnskab for 2012 til godkendelse C. Vedligeholdelsesplan

Læs mere