LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

2 HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5 1 nævnte område i Hvidovre kommune Område. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter fglgende matr.nr.e af Hvidovre by, Hvidovre: 2d, 3a, 3x og 5b, samt alle parceller, der efter den 1. marts 1983 udstykkes fra nævnte ejendomme Lokaldanens formål. Lokalplanen har til formål at ajourføre de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byplanvedtægt nr. 3, herunder ophæve det i byplanvedtægten indeholdte vejudlæg(hvidovre Alle's forlængelse). Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til etage&* boligbebyggelse i 2% etage, rækkehusbebyggelse i 1% etage samt fælles areal. Lokalplanen fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser for området samt en retningsgivende bebyggelsesplan for området udlagt til rækkehusbebyggelse. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om rækkehusområdets vejbetjening Etaqeboligbebyggelse. A. Områdets anvendelse. 1. Matr.nr.e 2d, 3a (parcel i) og 5b, Hvidovre by, Hvidovre, udlægges til etageboligbebyggelse.

3 -2-2. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, niir de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse. B. Udstykning. 1. Yderligere udstykning må ikke finde sted,med undtagelse af udstykningen af matr.nr. 3a, hvor parcel 1 omfatter den eksisterende etageboligbebyggelse. C. Bebyggelsens omfang oq placering Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Beboelsesbygninger må kun opføres som blokke i max. 2% etage. Inden for en afstand af 45 m fra sydskellet til parcel 3 af matr.nr. 3a dog max 1% etage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 15 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bebyggelse ma ikke placeres nærmere Damhusåen end 30 m. Inden for matr.nr. 3a (pc.nr. 1 og 2) og matr. nr. 2d kan yderligere bebyggelse ikke finde sted. D. Bebygqelsens ydre fremtræden og de ubebyggede arealer. 1. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 2. Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 3. Ubebyggede arealer må kun anvendes som gårdsplads eller have.

4 Rækkehusbebyggelse. A. Områdets anvendelse. 1. Matr.nr. 3a (parcel 3) Hvidovre by, Hvidovre, udlægges til rækkehusbebyggelse. 2. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse. 3. Inden for området kan opføres bebyggelse til formål, som er fælles for områdets beboere, såsom varmecentral og bygning til fælles formål for bebyggelsen. Endvidere vil der kunne opføres en fordelingscentral for varmeforsyning af bydelen på max. 80 d. B, Udstykning. 1. Yderligere udstykning må ikke finde sted med undtagelse af udstykningen af matr.nr. 3a, hvor parcel 3 omfatter området til rækkehusbebyggelse. C. Bebygqelsens omfang oq placering. 1, Bebyggelsesprocenten for parcel 3 må ikke overstige Bebyggelse skal opføres som rækkehusbebyggelse i en etage med udnyttet tagetage med en placering og udformning som vist i princippet på vedhæftede kortbilag nr. 2 og Intet punkt af en bygning må placeres nærmere Damhus<len end 30 m. 4. Antallet af boligenheder inden for området må ikke overstige 31. D. Bebyggelsens ydre fremtræden oq de ubebygqede arealer. 1. Ydervægge skal opføres af gule, blødpressede mursten, eller som let konstruktion af trykimprægneret fyrretræ. es vinkel med det vandrette plan skal være 30, 3. Tage skal dækkes med gule tagsten.

5 Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted. 5. Hegn omkring haverne må kun udføres som levende hegn bestående af ligustrum atrovirens. I opvækstperioden kan hækkene suppleres med et trådhegn (dyrehegn) indtil 1,OO m højde. 6. Belysning af interne veje og stier skal udføres som parkbelysning Fælles friarealer m.m. 1. Parcel nr. 2 af matr.nr. 3a må ikke bebygges, men udlægges som fælles opholdsareal for parcel nr. 1 og 3 af matr.nr. 3a. 2. Beplantning og detailindretning af arealet må kun ske efter en af kommunalbestyrelsen nærmere godkendt plan. 3. Matr.nr. 3x må ikke bebygges, men henligger som deklarationsareal for hovedvandledning Vej- og stiforhold. 1. Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vejskel. Hvidovre Alle Hvidovregade Astrupgårdsvej 5,OO m 5,OO m 5,OO m 2. Arealet mellem byggelinien og vejskel ma ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 3. Anvendelse af de anførte mindsteafstande for bebyggelse forudsætter, at bygningen opferes med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til 2 gange niveauforskellen. 4. Anlæg og udlæg af nye veje m.m. A. Hvidovre Alle. Eksisterende vejudlæg fra skel matr.nr. 3 gr/3 a til nordskel af matr.nr. 3 x forlænges ca. 23 m til sydside af indkarse1 til p-plads. Eksisterende vejudlæg reduceres fra bredden 12,55 m til 10,OO m ved nedlæggelse af vejareal i ~stside.

6 - 5 - Vejprofil udføres som en forlængelse af eksisterende offentlig vej Hvidovre Alle. Vejanlæg anlægges med vejbidrag efter vejbidragsloven og udskilles som offentlig vej. B. C. Astrupgårdsvej. Vejudlæg forbliver uændret 10,OO m bredt med afslutning ved nord~ctlige hj~rne af matr.nr. 3 fy. Ny privat vej. Som vejadgang fra Hvidovregade til sydlige p-plads udlægges 7,00 m bred privat vej over parcel 1 på eksisterende p-plads svarende til eksisterende kørebane. Vejudlæg sker for ejerens regning Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebygqelce. Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i brug, fqk bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunalbestyrelsens anvisning ODhævelse af ældre bvdanvedtæot. Byplanvedtægt nr. 3, godkendt af boligministeriet den 17. juni 1964, tinglyst den 29. juni 1964, ophæves for de i 1 nævnte matr.nr.e. Således vedtaget af Hvidovre kommunalbestyrelse. Hvidovre, den 22. marts J, Y fjorgmester se IPL MMING OLESEN souschef I medfar af 5 27 i lov om kommuneplanlægning godkendes nærværende lokalplan endeligt. Hvidovre kommunalbestyrelse, byggesags- og den 6. juni b&gmes ter

7 - 6 - Nærværende lokalplan begæres tinglyst på de i 5 1 nævnte ejendomme. Byplanvedtægt nr. 3 begæres ligeledes aflyst jf. lokalplanens 5 8. Indført i dagbogen Retten i Hvidovre lyst. akt. nr. sign. H.M. Skovsborg / sign. H.O.

8

9

10

11 HVIDOVRE KOMMUNE Byggesags- og miljsforvaltningen Redeg~relse vedrorende lokalplan nr. 103 for-hvidovre kommune. Lokalplanen har været fremlagt til offentligt eftersyn i perioden fra den 30. marts til den 30. maj Fremlæggelsen har været annonceret i Hvidovre Avis den 30. marts Meddelelse om lokalplanens fremlæggelse samt lokalplanforslaget har været tilsendt Planstyrelsen, Hovedstadsrådet, Kobenhavns amtskommune, Nesa, KTAS, tilgrænsende lodsejere og grundejere uden for lokalplanens område. Meddelelse om lokalplanens fremlæggelse har desuden været postomdelt i postdistrikt 24 A (495 eksemplarer) samt fremsendt til beboerne på Hvidovre Alle og Astrupgårdsvej samt noterede interessegrupper. Bekendtg~relse om lokalplanens endelige vedtagelse har været foretaget i Hvidovre Avis den 22. juni 1983, fra hvilken dato lokalplanens retsvirkninger har været gældende. Skriftlig underretning om lokalplanens endelige vedtagelse er foretaget i overensstemmelse med kommuneplanlovens Ej 30, stk. 2. Lokalplanens formål og hovedindhold. Lokalplanen har til formål at ajourffire de bebyggelsesregulerende bestemmelser i byplanvedtægt nr. 3, herunder ophæve det i byplanvedtægten indeholdte vejudlæg (Hvidovre Alle's forlængelse). Lokalplanen udlægger omradets anvendelse til etageboligbebyggelse i 2% etage, rækkehusbebyggelse i 1% etage samt fælles areal. Lokalplanen fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser for området samt en retningsgivende bebyggelsesplan for området udlagt til rækkehusbebyggelse. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om rækkehusområdets vejbetjening. Lokalplanens indpasning i den overordnede planlægning. I 5 15-rammerne for Hvidovre kommune, godkendt af planstyrelsen den 31. januar 1977, er lokalplanområdet omfattet af delområde 34, for hvilket der henvises til byplanvedtægt nr. 3. Denne byplanvedtægt blev vedtaget af Hvidovre kommunalbestyrelse den 30. januar 1964 og godkendt af Boligministeriet den 17. juni 1964.

12 - 2 - Byplanvedtægten blev tinglyst på ejendommene den 29. juni I henhold til byplanvedtægtens 5 4 er den sydligste del af ejendommen matr.nr. 3a samt matr.nr,e 2d og 5b udlagt til etageboligbebyggelse i 1% - 2% etage med en bebyggelsesgrad på 1/6 af nettogrundarealet og en udnyttelsesgrad på 0,5. Ejendommene er bebygget i overensstemmelse med byplanens bestemmelser. Den nordlige del af matr.nr. 3a er i henhold til byplanvedtægtens 5 3 udlagt til villa-, dobbelthus- og rækkehusbebyggelse i i+ etage med en bebyggelsesgrad på 1/5 af nettogrundarealet og en udnyttelsesgrad på 0,25 for villaer og dobbelthuse og på 0,30 for rækkehuse. Arealet er ubebygget. Den Østligste del af området er i byplanens 5 8 optaget som fredet areal i en afstand af 30 m fra grundens grænse mod Damhusben. Byplanens bestemmelse var optaget som en følge af Overfredningsnævnets godkendelse den 31. maj 1941 af en samlet naturfredningsplan for Hvidovre kommune. Den 1. april 1960 ophæver Overfredningsnævnet store dele af naturfredningsplanen for Hvidovre kommune og de resterende dele bortfaldt ved ændringerne af naturfredningsloven i 1975, hvorved fredningsplanerne blev ophævet. Dele af dette areal er i lokalplanen optaget som fælles grønt areal (pc, nr. 2 af matr.nr. 3a), ligesom rækkehusbebyggelsen overholder den gamle 30 m grænse fra Damhusåen. Grænsen overholdes ligeledes inden for de bebyggede arealer, idet yderligere bebyggelse ikke er tilladt p3 disse ejendomme. I rammebestemmelserne i forslaget til kommuneplan for Hvidovre kommune er lokalplanområdets rækkehusbebyggelse omfattet af delområde nr. 1B26, der udlægger dette til rækkehusbebyggelse i max 2 etager med en bebyggelsesprocent på 31, medens det resterende område er omfattet af delområde 1B8, der udlægger omradet til etageboligbebyggelse i max 3% etage med en bebyggelsesprocent på 55 og en max. højde på 15 m. Lokalplanen overholder savel bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 3 (5 15-rammerne) san). i kommuneplanens rammedel, hvorfor kommunalbestyrelsen selv kan vedtage lokalplanen endeligt. Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme ifølge kommuneplanlovens 5 31 kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lpvlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

13 - 3 - Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Bekendtg~relse om lokalplanens endelige vedtagelse er foretaget den 22. juni 1983, fra hvilken dato retsvirkningerne er gældende.

14 Rækkehusbebyggelsen set fra Damhusåen Rækkehusbebyggelsen set fra den private vej på matr.n r. 3 a. Rækkehusbebyggelsen set fra den private vej på matr.nr. 3 a.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere