Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011"

Transkript

1 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

2 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1

3 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet som dirigent

4 Dagsorden 2. Bestyrelsesformandens beretning til aktionærerne om baggrunden for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling 3. Bestyrelsesformandens redegørelse for forslagene i dagsordenens punkt 4 og 5. Bestyrelsesformanden oplyser herunder generalforsamlingen om, hvorvidt bestyrelsen vil fremsætte forslaget under punkt 4 eller punkt 5, hvorefter det forslag, som ikke fremsættes, vil bortfalde

5 Dagsorden punkt 2 Vedrørende dagsordenens punkt 2

6 Turn around 2008 til 2010 Carl F International er stort set afviklet (negativ likviditet i 2011) Turn around i Baltikum er lykkedes og selskaberne er i positiv drift Max Schön AG er tilbage i profitabel vækst Reorganisering i moderselskabet Ny divisionsstruktur Centraliseret økonomifunktion Maskinrummet i Sanistål er top tunet Billund Taulov Distributionen

7 Turn around 2008 til 2010 Organisationen i Sanistål er trimmet og klar til at det danske bygge- og industrimarked normaliseres. Medarbejdertilfredshed er fastholdt på højt niveau Salgsvækst vil slå direkte igennem til EBIT vækst Ejendomsporteføljen er reduceret med 4 ejendomme i (yderligere 6 til salg) AO har tilpasset sig de ændrede vilkår markedsvækst vil slå igennem til EAT vækst 2010 (2,4 mio. kr.)

8 2010 i hovedtræk (ureviderede, foreløbige regnskabstal) EBITDA før gevinster af salg af ejendomme udgør 97,5 mio. kr., og resultatet ligger således i den øvre ende af de udmeldte forventninger siden august 2009 Årets første kvartal var præget af den lange og strenge vinter, hvilket resulterede i en omsætningstilbagegang. I de 3 efterfølgende kvartaler er der realiseret positiv vækst med en stigende trend Bruttoavancen er fra 2009 til 2010 øget med 85,9 mio. kr. (8,7%) Der er i 2010 foretaget en yderligere reduktion af omkostningerne med 117,7 mio. kr mio. kr Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q Bruttoavance Omk. - Andre indt EBITDA

9 2010 i hovedtræk (ureviderede, foreløbige regnskabstal) De fortsættende aktiviteter har udvist overskud før skat i 3. og 4. kvartal 2010 Den ophørende aktivitet, Carl F International A/S, udviser et underskud på 78,1 mio. kr. mod et underskud på 84,1 mio. kr. i 2009 Årets resultat blev et underskud på 133,7 mod et underskud i 2009 på 322,7 mio. kr. Balancesummen udgør 2.709,3 mio. kr. i 2010 mod 2.980,7 mio. kr. i 2009 De frie pengestrømme er positiv med 98,5 mio. kr.

10 Forventninger til 2011 Den samlede nominelle vækst i omsætningen forventes at være i niveauet 5% EBITDA forventes i 2011 at udgøre mellem 100 og 140 mio. kr. før eventuelle gevinster fra salg af ejendomme Der forventes ikke væsentlig driftseffekt af den ophørende aktivitet (pengestrøm ca. 10 mio. kr.) Der forventes et resultat mellem -10 og 30 mio. kr. Det forventes, at koncernens frie pengestrømme vil være positive, men mindre end i 2010, idet den nominelle vækst vil øge arbejdskapitalen

11 Egenkapitalens udvikling Årsager Carl F International har medført tab i niveauet 475 mio. kr. Investeringen i Brødrene A&O Johansen har medført et tab i niveauet 270 mio. kr. I den fortsættende aktivitet er der tabt i niveauet 300 mio. kr. som følge af Tilpasning til 40% omsætningsreduktion Omlægning af logistiksystemet De ejendomsavancer, som forventedes da omlægningen af logistiksystemet blev iværksat, er langt fra realiseret

12 Dagsorden punkt 3 Vedrørende dagsordenens punkt 3

13 De 2 forslag: Rettet emission eller fortegningsretsemission Aftalen med bankerne og de långivende A-aktionærer er til en fast kurs på 55, svarende til kursen fra offentliggørelsen af halvårsrapport 2010 Emissionen kan kun gennemføres som en rettet emission såfremt markedskursen er lig med eller mindre end 55 Fordelene ved den rettede emission er: Den kan gennemføres hurtigere Perioden med usikkerhed om kapitalforhold minimeres Sanistål opnår rentefordelen umiddelbart efter at Generalforsamlingen har truffet beslutning om den rettede emission Den er er billigere at gennemføre Forventede omkostninger på 5 mio. kr. mod forventet 15 mio. kr. for en fortegningsretsemission Rentefordel på cirka 9 mio. kr. på grund af den hurtigere gennemførelse

14 Forslagets 3 elementer FØR: EFTER: 1. Nedsættelse af stykstørrelse A-aktier á 100 kr B-aktier á 100 kr A-aktier B-aktier 2. Kapitalforhøjelse A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier 3. Sammenlægning af aktieklasserne A-aktier B-aktier aktier

15 Første trin: Nedsættelse af stykstørrelse 1. Nedsættelse af stykstørrelse FØR: EFTER: A-aktier á 100 kr B-aktier á 100 kr A-aktier B-aktier Aktiekapital Før Efter Selskabet 192,4 mio. 1,9 mio. Aktionærer Ingen effekt Frie reserver Ændres med + 190,5 mio. Egenkapital Uændret

16 Andet trin: Kapitalforhøjelse 2. Kapitalforhøjelse nye aktier til kurs 55 FØR: EFTER: A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Aktiekapital Før Efter Selskabet 1,9 mio. 11,9 mio. Aktionærer Eksisterende aktionærer Før 100 % ejerandel Efter 16,1 % ejerandel Frie reserver Ændres med mio. 5 mio. Nye aktionærer Afvikler rentebærende lån Tegner nye aktier til kurs 55

17 Tredje trin: Sammenlægning af aktieklasser 3. Sammenlægning af aktieklasser FØR: EFTER: A-aktier B-aktier aktier Selskabet Ingen effekt Aktionærer Antal stemmer reduceres fra til A-aktionærers indflydelse reduceres, B-aktionærers indflydelse forøges.

18 Ny bankaftale Den ny bankaftale løber til 30. juni 2012 Bankaftalen er betinget af at der gennemføres en emission med et provenu på 550 mio. kr. Hovedprincippet er at faciliteterne forbliver uforandrede Mulighed for midlertidig forøgelse på op til 50 mio. kr. ekstra hvis behov opstår (skal være nedbragt igen ultimo 2011) Reduktion af faciliteterne med 7,5 mio. kr. pr. kvartal fra 2. kvartal (rentebesparelsen) Kvartalsvise covenants for 2011 baseret på Saniståls eget budget og med fair margin til budgettets nøgletal Uændrede rentevilkår: kortfristet finansiering med variabel rente Intention om årlig forlængelse baseret på Saniståls budgetter

19 Kursudviklingen Kursen har været meget stabil omkring 55 fra udsendelse af halvårsrapporten i august 2010 frem til aftalens indgåelse den 24. februar Sædvanligvis gives en kursrabat i niveauet 35-40% i forbindelse med nyemissioner her tegnes til markedskurs.

20 Dispensation fra tilbudspligten Ved erhvervelse af bestemmende indflydelse i et børsnoteret selskab er der pligt til at give de øvrige aktionærer et indløsningstilbud på identiske vilkår Bankerne har ansøgt Finanstilsynet om dispensation fra denne pligt Finanstilsynet har den 23. februar 2011 i en forhåndstilkendegivelse meddelt Finanstilsynet har den 23. februar 2011 i en forhåndstilkendegivelse meddelt bankerne, at dispensation fra tilbudspligten kan forventes givet, når tilbudspligten foreligger

21 Fremtidigt strategisk fundament: Fokus på kerneforretningen I forbindelse med aftalen udtaler bankdirektør Per Skovhus, Danske Bank, på vegne af bankerne: Bankerne har en naturlig interesse i at sikre, at Sanistål får forbedret sin kapitalstruktur, og at der sikres ro og tillid omkring Selskabet hos kunder, medarbejdere og leverandører, så Selskabet får mulighed for at komme ud af sin vanskelige situation. Derfor har bankkredsen valgt at bakke op om en løsning, hvor vi konverterer ansvarlig lånekapital til aktiekapital. Hvis aftalen bliver gennemført som beskrevet, vil bankerne blive ny majoritetsaktionær i Sanistål, men vi vil i den forbindelse gerne slå fast, at der er fuld tillid til Selskabets nuværende bestyrelse og ledelse. Bankerne er ikke langsigtede ejere af Sanistål, og det er planen at afhænde aktierne i Sanistål, når forholdene tilsiger det.

22 Prospekt Rettet emission Følgende aktier vil snarest muligt blive søgt optaget til handel på Nasdaq OMX: De stk. nye aktier udstedt i den rettede emission De stk. eksisterende A-aktier (aktieklassen ophæves) Der vil blive udarbejdet et prospekt til brug for optagelse af aktier til handel på Nasdaq OMX. Forventet omkostning udgør ca. 5 mio. kr. Fortegningsretsemission Gennemførelse af en garanteret fortegningsretsemission med udbud af stk. nye aktier. Optagelse af de stk. eksisterende A-aktier (aktieklassen ophæves) til handel på Nasdaq OMX. Der vil blive udarbejdet et prospekt til brug for gennemførelse af udbuddet og optagelse af aktierne til handel på Nasdaq OMX. Forventet omkostning udgør ca. 15 mio. kr.

23 Opsummering Forslaget giver en fin balance imellem Selskabet, aktionærerne og de ansvarlige långivere (Bankerne/A-aktionærer) Forslaget er godt for Sanistål: Der opnås en væsentligt bedre kapitalisering med en egenkapital på ca. 470 mio. kr. (soliditeten øges fra -3% til 17%) Kapitaltabet, som blev behandlet på den ordinære genrealforsamling i 2010, bliver inddækket. Usikkerheden om den finansielle opbakning til selskabet fjernes Der opnås en årlig rentebesparelse på ca. 35 mio. kr. Forslaget er godt for aktionærerne: Risikoen for at tabe hele investeringen mindskes betragteligt Den nye kapital tegnes til markedskursen ved aftalens indgåelse De nye aktionærer vil have majoritet, men minoritetsaktionærerne vil ikke på dette grundlag kunne tvangsindløses

24 Kursudvikling fra aftalens indgåelse til dagen før generalforsamlingen 60 Sanistål B Closing price 10 0

25 Spørgsmål og kommentarer

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

CVR-nr. 15 35 94 39. Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår

CVR-nr. 15 35 94 39. Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår CVR-nr. 15 35 94 39 Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LEDELSESPÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISOR... 4 SELSKABSOPLYSNINGER...

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr.

For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr. Nye aktier ii Nye aktier Brøndbyernes I.F. Fodbold Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S A/S For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt

Læs mere

Årsrapport. sanistaal.com

Årsrapport. sanistaal.com Årsrapport 14 sanistaal.com SELSKAB Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg Danmark Telefon: 96 30 60 00 Hjemmeside: www.sanistaal.com E-mail: sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.: 42 99 78 11 Stiftet: 18.

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere