Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7"

Transkript

1 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt de samme definitioner som i prospekt af 23. juni 2005 vedrørende Allokton Properties AB 8,5% fastforrentet obligationslån Grundlag og betingelser for vedtagelse af dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Som led i en finansiel rekonstruktion og genetablering af egenkapitalen i Udsteder planlægger Udsteder at (i) konvertere en del af juniorgælden i Udsteder mod udstedelse af A-aktier med en særlig præferencestilling, (ii) søge obligationsgælden konverteret delvist til B-aktier med en særlig præferencestilling (efter A-aktierne) og delvist til C-aktier, og (iii) konvertere gæld til moderselskabet Allokton AB (publ) til C-aktier. De eksisterende aktier i Udsteder som ejes af moderselskabet Allokton AB (publ) nedskrives til nul. Herefter vil selskabets juniorbanker eje 100% af A-aktierne, obligationsejerne vil eje 100% af B-aktierne samt 50% af C- aktierne (forudsat at samtlige obligationsejere vælger at konvertere), mens moderselskabet Allokton AB (publ) vil eje de resterende C-aktier. Konverteringsforhold Een obligation af nom. DKK (før nedsættelse af hovedstolen) giver ret til konvertering til 10 B-aktier og 5 C-aktier. Såfremt alle obligationsejere vælger at konvertere til B- og C-aktier, vil der efter gennemførelse af konverteringen være samlet stk. aktier, fordelt på stk. A-aktier, stk. B-aktier og stk. C-aktier, hvoraf tilhører obligationsejerne og tilhører Allokton AB (publ). For at sikre, at indløsningen kan gennemføres af A- og B-aktier, skal C-aktierne udgøre 25% af den samlede aktiekapital. Derfor vil Allokton AB(publ) blive tildelt ekstra C-aktier, hvis samtlige obligationsejerne ikke vælger at konvertere. Aktieklassernes rettigheder og præferencestilling A-aktierne udstedes ved konvertering af bankgæld sikret ved 2. prioritetspantebrev i Koncernens ejendomme. Når der er økonomisk råderum hertil hos Udsteder, har denne en forpligtelse til først at søge den gæld under Juniorlånet, der er tilbage efter konvertering af en del af gælden til A-aktier ( Juniorrestgælden ) med tillæg af rente tilbagebetalt og herefter at tilføre A-aktionærerne et samlet økonomisk udbytte på A-aktierne svarende til den konverterede bankgæld ved i muligt omfang at udbetale løbende dividende på A-aktierne. Endvidere vil Udsteder, under forudsætning af, at Juniorrestgælden med tillæg af rente er tilbagebetalt, forsøge at gennemføre en indløsning af A-aktierne til en købesum svarende til den konverterende bankgæld med fradrag af eventuelle beløb udbetalt som dividende.

2 B-aktierne vil få ret til præferenceudbytte til fordeling mellem samtlige B-aktier, dog først når A-aktierne er indløst. Når A-aktierne er indløst og der er økonomisk råderum hertil hos Udsteder, har denne en forpligtelse til at søge at tilføre B-aktionærerne et samlet økonomisk udbytte på B-aktierne svarende til den konverterede obligationsgæld. Udsteder vil søge at gennemføre dette ved i muligt omfang at udbetale løbende dividende på B-aktierne. Endvidere vil Udsteder forsøge at gennemføre en indløsning af B-aktierne til en købesum svarende til den konverterende obligationsgæld med fradrag af eventuelle beløb udbetalt som dividende. Der vil ikke ske udlodning til C-aktierne før både A-aktierne og B-aktierne er indløst. Udsteder har ingen adgang til at indløse C-aktierne. Der vil alene blive udbetalt udbytte eller gennemført indløsning af aktier, hvis det kan anses for lovligt og forsvarligt i forhold til Udsteders finansielle forhold på det relevante tidspunkt. Endvidere er det en forudsætning, at de til enhver tid gældende aftaler med Udsteders finansielle kreditorer er overholdt. Antal stemmer og valg af bestyrelse Alle aktieklasser, såvel A-aktier, B-aktier og C-aktier vil have 1 stemme pr. aktie á nominelt SEK 1. Konverteres alle obligationerne, vil selskabets struktur efter rekonstruktionen være som følger: Aktier Stemmer Pct. stemmer A - aktier (Juniorlån) ,00% B - aktier (Obligationsejere) ,00% C - aktier (Obligationsejere) ,50% C aktier (Allokton AB) ,50% Total % B-aktierne vælger ét ud af fem bestyrelsesmedlemmer og C-aktierne ét ud af fem bestyrelsesmedlemmer. De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges ved almindelig simpelt majoritet. Øvrige forhold Alle udsteders aktier vil blive søgt registreret i VP Securities A/S, men vil ikke på nuværende tidspunkt blive søgt noteret på en fondsbørs eller anden markedsplads. Forslag nedenfor under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 vedtages i givet fald under forudsætning af, at samtlige obligationsejere får tilbudt at konvertere deres obligationer til aktier i Selskabet ved at tegne B- og C-aktier i Selskabet. Vedtagelsen af punkt 4, 5, 6 og 7 nedenfor træder først i kraft, når denne forudsætning er opfyldt.

3 Dagsordenens punkt 4 - Beslutning om ændring af obligationsvilkårene På baggrund af den fremlagte Restruktureringsplan fra Udsteder foreslås følgende ændringer af obligationsvilkårene vedtaget: 4 (a) Forslag om at hovedstolen nedskrives fra DKK til DKK Punkt 4.2 Beløb og valuta erstattes af følgende ordlyd: Obligationerne har en samlet nominel værdi på DKK Obligationerne er denomineret i danske kroner (DKK), og serien vil ikke være åben for yderligere udstedelser. Punkt 4.9 Stykstørrelse og registrering ændres til følgende: Obligationerne registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, DK-2300 Copenhagen S. Der er oprindeligt udstedt i alt stk. Obligationer i stykstørrelser à DKK I forbindelse med nedskrivning af hovedstolen er stykstørrelsen ændret til DKK Der udstedes ikke fysiske Obligationer. Obligationerne udstedes til ihændehaver og kan ikke noteres på navn. Som Obligationsejere betragtes de til enhver tid i VP Securities A/S registrerede indehavere af Obligationerne. 4 b) Forslag om forlængelse af Obligationernes løbetid til 2020 Punkt 4.5 Udløbsdato ændres til: 30. juni I Punkt 4.20 Førtidig indfrielse fastholdes første afsnit, mens resten af afsnittet slettes og erstattes af: I perioden fra 30. juni 2011 til 30. juni 2020 kan Obligationerne til enhver tid indfries af Udsteder til Kurs 100,00 svarende til DKK pr. obligation af nominelt DKK (c) Forslag om at obligationerne bliver rentefri Punkt 4.15 Kuponrente i Obligationsvilkårene, erstattes i sin helhed med følgende ordlyd: "Obligationerne er rentefri Indholdet af punkt 4.16 Betaling af renter og hovedstol udgår, således at bestemmelsen fremover har følgende ordlyd:

4 Indfrielse af Obligationerne sker ved overførsel til Obligationsejernes konti registreret i VP Securities A/S på Udløbsdatoen eller datoen for førtidig indfrielse. Udsteders betalingsforpligtelse er opfyldt, når betalingerne er stillet uigenkaldeligt til rådighed for VP Securities A/S til overførsel til de registrerede konti. Punkt 4.17 om beregning af rente udgår helt. Til punkt 4.19 Ordinær indfrielse tilføjes som et nyt afsnit: Bankdage er dage, hvor pengeinstitutter generelt er åbne for almindelige bankforretninger i Danmark. I punkt 4.26 Misligholdelse andet afsnit nr. 1 udgår rente eller, således at dette punkt fremover lyder: 1) hvis Udsteder undlader rettidigt at betale hovedstol på Obligationerne, og sådan betalingsundladelse ikke berigtiges inden 8 Bankdage, eller I punkt 4.33 Obligationsudstedende institut slettes punkt 1) vedrørende gennemførelse af betaling af renter. Punkt 2) bliver herefter punkt 1). Første og andet afsnit i punkt 4.39 Beskatning udgår. 4 (e) Forslag om at obligationsejernes sikkerheder frafaldes, og at Udsteders forpligtigelser om udlodning mv, begrænsede adgang til gældsoptagelse og anvendelse af likviditet ophæves Obligationsvilkårenes punkt 4.23 Obligationsejernes sikkerheder, og punkt 4.25 Realisation af Pantet udgår. Obligationsvilkårenes punkt 4.27 Udsteders forpligtelser udgår. Obligationsvilkårenes punkt 4.31 Øvrig gældsoptagelse udgår. Obligationsvilkårenes punkt 4.36 Anvendelse af likviditet udgår. Dagsordenens punkt 5 - Forslag om frafald af renter tilskrevet pr. 30. juni 2009 Forslag om, at Obligationsejerne frafalder renter tilskrevet pr. 30. juni Dagsordenens punkt 6 - Forslag om frafald af renter tilskrevet pr. 30. juni 2010 Forslag om at Obligationsejerne frafalder renter tilskrevet pr. 30. juni 2010.

5 Dagsordenens punkt 7 - Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen i Udsteder til at afnotere Obligationerne Forslag om at bemyndige bestyrelsen i Udsteder til at søge Obligationerne afnoteret fra Nasdaq OMX Copenhagen A/S med de ændringer af Obligationsvilkårene, der måtte følge efter gennemførsel af konverteringen, såfremt der mod forventning måtte være en udestående ikke konverteret obligationsmængde tilbage.

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere