BUDGET 2012 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2012 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8"

Transkript

1 BUDGET 2012 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 16 TÅRNBY KOMMUNE

2 Forord FORORD Budgetberetningens formål er at præsentere budgetforhold i kommunen på en enkel og forståelig måde. Budgetberetningen er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Budget 2012 og omfatter hovedbudskaberne i budgettet. Inden for de forskellige serviceområder beskrives således en række igangværende og nye temaer, som vil præge de kommunale aktiviteter i Skatterne er fastholdt og det vedtagne budget indeholder anlægsudgifter for 87,7 mill kr. God fornøjelse med Budgetberetning 2012! Henrik Zimino Borgmester / Klavs Gross Kommunaldirektør 2

3 Generelle bemærkninger Indledning Budgetberetning 2012 indeholder en overordnet gennemgang af følgende: budgettets hovedpunkter, driftsbudgettet, anlægsbudgettet og finansieringsforhold. Herefter følger en beskrivelse af en række udvalgte aktiviteter inden for de enkelte sektorområder. Budgettets hovedpunkter Kommunalbestyrelsen skal før hvert budgetår vedtage et årsbudget senest den 15. oktober. Budgetarbejdet foregår over en meget lang periode og er en af Kommunalbestyrelsens store opgaver. De politiske udvalg hjulpet af forvaltningerne deltager særdeles aktivt i dette arbejde. Budgettet undergår to politiske behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Det praktiske arbejde tager udgangspunkt i en politisk vedtaget arbejds- og tidsplan for årets budgetarbejde. Budgettet indeholder driftsudgifter på 2.877,3 mill. kr. og anlægsudgifter på 87,5 mill. kr. I lighed med tidligere år har Regeringen givet kommunerne mulighed for at vælge mellem statsgarantiordning eller selvbudgettering for så vidt angår udskrivningsgrundlaget samt tilskud og udligning. Tilskuds- og udligningssystemet er forbundet med mange usikkerhedsmomenter ikke mindst set i relation til den økonomiske krise. Der er derfor - udfra en samlet vurdering - valgt statsgarantiordning for De finansielle forudsætninger, der ligger bag Budget 2012 er i hovedtræk: fastholdelse af udskrivningsprocent på 23,5 fastholdelse af grundskyldspromillen på 24,0, fastholdelse af dækningsafgiften, som pålignes erhvervsejendomme og offentlige ejendomme m.v., prisfremskrivning på 1,85 % fra , lønfremskrivning på 2,40 % fra , samt opnåelse af balance uden kassetræk. 3

4 Generelle bemærkninger Hovedoversigt (mill. kr.) Udgift Indtægt Drift 2.877,3 620,0 Anlæg 87,5 2,9 Renter 1,3 19,6 Balanceforskydninger 44,8 4,5 Afdrag på lån 0,1 0,0 Tilskud og udligning 19,3 612,6 Forbrug af likvide aktiver 0,0 0,0 Momsregulering 0,8 0,0 Personlig indkomstskat 0, ,3 Selskabsskat 0,0 26,9 Grundskyld 0,0 205,6 Anden skat på fast ejendom 0,0 30,7 Balance 3.031, ,1 Bemærkninger til hovedoversigt Som det fremgår af hovedoversigten udgør bruttodriftsudgifterne 2.877,3 mill. kr. (nettodriftsudgifter 2.257,3 mill. kr.), og er langt den største udgiftspost med 95,0 %. Anlægsudgifterne beløber sig til 87,5 mill. kr. (nettoanlægsudgifter 84,6 mill. kr.) svarende til 2,9 %. 4

5 Generelle bemærkninger Bruttodriftsudgifter Bruttodriftsudgifterne på 2.877,3 mill. kr. fordeler sig procentvis på forskellige sektorområder jf. den autoriserede ministerielle inddeling på hovedkonti således som anført i nedenstående figur: Autoriseret inddeling af bruttodriftsudgifter i ,9% 2,8% 2,3% Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 20,8% Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur 54,2% 9,0% Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Kommunens egen fordeling på de respektive politiske udvalg af de samme bruttodriftsudgifter - i alt ,3 mill. kr. ser sådan ud: Egen udvalgsopdeling af Bruttodriftsudgifter i 2012 Økonomiudvalget 36,6% 11,2% 10,7% 2,3% 0,5% Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Børne- og Skoleudvalget 4,9% 33,8% Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget 5

6 Generelle bemærkninger Anlægsudgifter Bruttoanlægsbudgettet udgør 87,5 mill. kr., hvilket svarer til niveauet i Af større poster kan nævnes: Renovering af Fællesfaciliter på Plejehjemmet Irlandsvej (25,5 mill. kr.) Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse (17,3 mill. kr.) Udskiftning af vejbelysningsmaster (10,5 mill. kr.) Trafiksanering, Øst (6,0 mill. kr.) Jordoprensning Den blå Planet (5,5 mill. kr.) Hertil kommer en lang række vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på kommunale bygninger (skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg mv.). Renter Renteudgifterne er meget beskedne og udgør 1,3 mill. kr. Renteindtægterne er budgetteret til 19,6 mill. kr. Finansieringen kan i hovedtræk beskrives således: Tilskuds- og udligningsordninger Tilskuds- og udligningsordningerne giver en nettoindtægt på 593,3 mill. kr. inkl. refusion af moms. De samlede skatter udgør i alt netto 1.771,5 mil. kr. Personlig indkomstskat Den største skattepost er personskatterne (forskudsskatterne), som i alt indbringer 1.508,3 mill. kr. Landsgennemsnittet for den personlige udskrivningsprocent er uændret 24,9. Kommunen har med 23,5 % landets 5. laveste personskatteudskrivning! Selskabsskatter giver et nettoprovenu på 43,7 mill. kr. Ejendomsskatter Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 24,00. Til sammenligning er landsgennemsnittet 26,06. Grundskyldsprovenuet udgør således 205,6 mill. kr., og i dækningsafgifter opkræves der 30,7 mill. kr. 6

7 Generelle bemærkninger Personale Kommunens vigtigste aktiv til løsning af arbejdsopgaver er personalet, og personaleomkostningerne udgør en væsentlig del af kommunens udgifter. Lønnen udgør ca. 56% af kommunens samlede udgifter. Opgaverne og kravene til kvalitet og effektivitet i den kommunale opgaveløsning er fortsat stigende. Kompetenceudvikling er et vigtigt redskab, som medvirker til, at kommunens medarbejdere til stadighed kan matche disse krav. Kompetenceudvikling medvirker også til at skabe den nødvendige mobilitet og fleksibilitet på arbejdsmarkedet. I forbindelse med de årlige vurderings- og udviklingssamtaler, aftales det med den enkelte medarbejder, hvilken uddannelse og kompetenceudvikling, der er ønskelig/nødvendig. Der vil fortsat være øget fokus på sygefravær for at nedbringe dette, idet et højt sygefravær dels udgør en stor udgift for kommunen, ligesom det forringer servicen overfor borgerne samt belaster de kolleger, som ikke er fraværende. Med henblik på at fastholde og rekruttere kvalificerede og stabile medarbejdere har Kommunalbestyrelsen indført personalegoder i form af frikort til svømmehal/skøjtehal, gavekort til biograf samt tilbud om sundhedsforsikring, fitness og massage. God ledelse er af afgørende betydning for god og effektiv service overfor borgerne. Ifølge Trepartsaftalen skal alle ledere tilbydes at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau inden udgangen af Tårnby Kommunes administrative ledergruppe besluttede i 2010, at alle ledere med personale- og budgetansvar, som ikke i forvejen havde en anerkendt lederuddannelse, skal gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau. Forvaltningerne foretog en kortlægning af ledernes uddannelser, og ca. 25 afdelingsledere (daginstitutionsledere undtaget) er nu i gang med Den Offentlige lederuddannelse (DOL), som gennemføres lokalt. Desuden er 48 daginstitutionsledere i gang med Diplom i ledelse på CBS. IT Digital forvaltning kan defineres som, en forbedret og mere effektiv løsning af opgaver gennem anvendelse af informationsteknologi til gavn for både borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Kommunen lever op til kravene om Nem adgang til det offentlige på nettet, der var i forbindelse med Edag3 pr. 1. november 2010 og ser nu frem mod at opfylde Globaliseringsrådets hovedvision for 2012 om at borgerne oplever en effektiv digital service med udgangspunkt i deres behov. De kommende års udfordringer kræver generelt, at indførelsen af digitale løsninger udnyttes til at understøtte moderniseringen af arbejdsgange og serviceydelser. Udviklingen af nye løsninger vil blandt andet ske i samarbejde med Kombit A/S, som er et ikke-finansielt aktieselskab, som er 100 % ejet af KL. Der vil derfor bl.a. blive arbejdet med at tilbyde kommunens borgere endnu flere selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside 7

8 Teknik- og miljøområdet Generelt På Teknik- og Miljøområdet er der i 2011 budgetteret med bruttoudgifter på i alt 113,7 mill. kr. og bruttoindtægter på i alt 41,7 mill. kr. Udgifterne og indtægterne fordeler sig således: Drift og anlæg Udgift Indtægt (mill. kr.) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5,2 0,1 Affaldshåndtering (tidl. Renovation m.v.) 36,6 36,6 Trafik og infrastruktur 71,9 5,0 I alt 113,7 41,7 Natur og Miljø Lovområderne omfatter særligt Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Jordforureningsloven, Vandforsyningsloven og Lov om kemiske stoffer og produkter. Tårnby Kommunes vision for området er, at kommunens naturområder opfattes som et attraktivt gode med mulighed for bynære natur- og friluftsoplevelser, og at miljøindsatsen i kommunen er et fælles ansvar, hvor kommunen sammen med virksomheder og borgere arbejder for et bæredygtigt miljø til gavn for alle med særligt fokus på beskyttelse af jord og grundvand klima og ressourceforbrug en grønnere og mere mangfoldig kommune Der skal udarbejdes kommunale handleplaner iht. de statslige Natur- og vandplaner. Miljømålsloven foreskriver, at der udarbejdes indsatsplaner for vandområdet, samt den nationalt beskyttede natur i de såkaldte Natura2000 områder (Saltholm og Vestamager). Der er øget fokus på registreringen og forvaltningen af beskyttet natur, herunder revurdering af alle tidligere udpegede naturområder beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, der siger, at der ikke må foretages ændring i tilstande af følgende områder: Naturlige søer med areal over 100 m², vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev. Derudover er der fokus på registrering af nye områder som f.eks. Peberholm. Der skal udføres miljøtilsyn på kommunens virksomheder herunder også tilsyn på lufthavnens virksomheder og et par landbrugsejendomme. Klimaforandringerne vil medføre øgede vandstande i havet, kraftigere storme og kraftigere nedbør over land. Med Tårnbys kystnære og lave beliggenhed skal der sikres mod den øgede vandstand. Tårnby kommune planlægger et landdige, i tilknytning til en forstærkelse af Kalveboddiget, langs kommunegrænsen på nordsiden af Kongelunden og syd om Ullerup. Herudover påbegyndes arbejdet med at udarbejde en egentlig strategi for håndtering af klimaforandringerne. Til anlægsarbejder er der afsat 2,8 mill. kr. 8

9 Teknik- og miljøområdet I foråret 2008 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om et boligområde Øresundsparken. En forudsætning for projektets gennemførelse var en 8-tilladelse til rekreativ anvendelse, som bl.a. forudsætter udlægning af ren jord samt en 19-tiladelse til genanvendelse af materialer på grunden - især som drænmaterialer. I januar 2010 bevilgede Økonomiudvalget 11,0 mill. kr. til anlæg af en park - Øresundsparken. I foråret 2011 blev der afholdt et udbud på udlægning af ren jord og et landskabsprojekt, der dækkede Øresundsparken og Kastrup Forstrand. I Øresundsparken udgør projektet større plantninger af små skovplanter, mindre opstammede træer, der giver karakter til stedet og et groft græsareal, som kan udvikle sig til blomstereng med naturligt hjemmehørende arter. Tingsteder i form af trægrupper eller lysninger indgår fra lokalplanen. Plantningerne kan udtyndes efterhånden og indgå i en fremtidig bebyggelse. Der er lagt vægt på artsdiversitet og en sammenhængende beplantningsstruktur, som hænger sammen med Kastrup Forstrand og Strandparken. Vægtergangen nedlægges som privat fællesvej øst for metroen, og matriklerne på Øresundsparkarealet skal sammenlægges, så området bliver én sammenhængende matrikel. På Kastrup Forstrand udgør projektet beplantning, græsarealer og bakker med hvide spanske bænke svarende til Kastrup Strandpark. Der indgår endvidere en slynget grussti langs den gamle kystlinje, en grussti fra Søbadet med forbindelse til undergangen ved Metroen og Vægtergangen samt en forlængelse af gang- og cykelstien i Kastrup Strandpark langs sydsiden af Kastrup Forstrand. Landskabsprojekt for Øresundsparken og Kastrup Forstrand fortsætter i Øresundsparken forventes færdig ultimo 2012 og Kastrup Forstrand ultimo Teknik og Miljø Anlæg (mill. kr.) Midlertidig park, Øresundsparken 2,8 Affaldshåndtering Der er i 2012 budgetteret med en samlet driftsudgift til affaldsordninger på 36,6 mill. kr. og en indtægt på 36,6 mill. kr. Der er kommet ny lovgivning samt nye regler på affaldsområdet. Dette har betydet ændringer i bl.a. affaldsgebyrer og opkrævning heraf samt betaling til Amagerforbrænding for drift af genbrugspladser. Affaldsgebyr Affaldsgebyrerne er ændret. Udgifter til kommunens affaldsordninger skal fra 2011 fordeles/opkræves dels på husholdninger og erhverv, dels på de enkelte ordninger. Fordeling skal ske på baggrund af de faktiske indtægter og udgifter. Samtidigt skal virksomheder fra 2012 betale særskilt for adgang til de kommunale genbrugspladser efter en tilmeldeordning. Hele den tidligere gebyrstruktur er dermed ændret. Princippet er, at forureneren betaler. Betaling til Amagerforbrænding for drift af genbrugspladser Fra 2012 skal alle udgifter for drift af genbrugspladser betales direkte af kommunerne. Kommunens genbrugspladser på Kirstinehøj og Vægtergangen drives af I/S Amagerforbrænding, hvorfor 9

10 Teknik- og miljøområdet Amagerforbrænding opkræver udgifterne af kommunen, som i 2012 er 14,0 mill. kr. Samtidig har lovbestemt opdeling af I/S Amagerforbrænding i en genbrugsvirksomhed og en forbrændingsvirksomhed, samt ændret fordeling af omkostningerne mellem Amagerforbrændings ejerkommuner, øget kommunens direkte udgifter til drift af genbrugspladser. Kommunen har den 1. april 2008 indgået en 5 årig kontrakt med Marius Pedersen A/S om afhentning af affald. Kommunen sikrer, at bortskaffelse af affald fra husstande og virksomheder i kommunen sker på en måde, hvor miljøet ikke belastes således, at fremtidens generationers vilkår ikke forringes. Herunder er der krav til en høj hygiejnisk standard og et højt miljøbeskyttelsesniveau. Der følges op på de i affaldsplanen opstillede aktiviteter, og det er kommunens vision, at borgere, virksomheder og institutioner oplever, at affaldssystemet fungerer godt, nemt og fleksibelt, samt at de kender og forstår kravene til den enkeltes indsats. Trafik og infrastruktur Der er øget fokus på forbedring af trafiksikkerheden på de kommunale veje. Teknik- og Miljøudvalget har tiltrådt en trafikhandlingsplan, som vil danne grundlag for det fremtidige arbejde. Planen skal sikre, at de økonomiske midler bliver brugt til størst mulig gavn for kommunen som helhed. Der bliver lagt særlig vægt på at forbedre trafiksikkerheden på kommunes skoleveje. Der er i Budget 2012 afsat 18,6 mill. kr. til finansiering af den kollektive busdrift i kommunen. Der bliver ikke lavet ændringer på busdriften i 2012, da effekterne af ændringerne i 2011 skal vurderes. Der bliver opstartet en proces med borgerinvolvering i forhold til busbestillingen for Til anlægsarbejder er der afsat et rådighedsbeløb på 17,2 mill.kr. Disse anlægsarbejder omfatter salg af biler, færdigudskiftning af vejbelysning på kommunale- og private fællesveje, renovering af kommunevejenes afløbssystemer samt trafiksanering. For at sikre den fremtidige trafikafvikling og parkeringsforhold i Kastrup Øst i forbindelse med Den Blå Planet og andre byudviklingsprojekter, er der i investeringsoversigten afsat 1,0 mill. kr. i 2011 samt 6,0 mill. kr. i 2012, så alt kan stå klar til Den Blå Planet åbner i Trafik- og infrastruktur Anlæg (mill. kr.) Salg af biler ,5 Trafiksanering, Øst 6,0 Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster 10,5 Renovering af kommunevejenes afløbssystem 1,2 10

11 Teknik- og miljøområdet Beredskabskommissionen Redningsberedskabets opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, følgende funktioner: Overvågning af tyverialarmanlæg på de fleste kommunale institutioner Vægterfunktion for samme Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner Løfteopgaver for hjemmeplejen Kørsel med hjælpemidler Eftersyn af brandhaner Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner Brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse Kurser i 1. hjælp for kommunens ansatte Til anlægsarbejder er der på budgettet afsat kr. til udskiftning af Færdselsvogn I1. Færdselsvogn I1 bruges til dagligt til kørsel med hjælpemidler for Sundhedsforvaltningen. Der transporteres alt lige fra krykstokke til el-senge. Bilen er fra 2003, og den nye skal indkøbes og opbygges efter APV (arbejdspladsvurdering). Beredskabskommissionen Anlæg (mill. kr.) Udskiftning af Færdselsvogn I1 0,4 11

12 Børne- og kulturområdet Generelt Børne- og kulturområdet er budgetteret med bruttodriftsudgifter på 1.044,3 mill. kr. og indtægter på 171,7 mill. kr. og et anlægsbudget på 15,1 mill. kr. Driftsudgifter (mill. kr.) Opdelt på serviceområder Udgifter Indtægter Børne- og Skoleudvalget: Almindelig undervisning 259,5 10,4 Specialundervisning og rådgivning 86,1 6,1 Serviceydelser til skoleområdet 20,1 5,1 Skolefritidsordninger 24,1 7,6 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 51,3 2,3 Daginstitutioner og klubber 385,4 110,1 Udsatte børn og unge Børnehandicap 43,3 48,0 4,2 10,1 Kultur- og Fritidsudvalget: Rekreative områder 9,5 0,0 Fritidsfaciliteter 38,8 1,3 Havne 6,4 6,4 Folkebiblioteker 34,0 1,0 Kultur 22,3 6,6 Fritidsaktiviteter 15,5 0,7 I alt 1.044,3 171,9 Anlæg (mill. kr.) Udgifter Børne- og Skoleudvalget: 7,6 Kultur- og Fritidsudvalget: 7,5 I alt 15,1 På folkeskoleområdet planlægges det kommende skoleår i løbet af foråret med udgangspunkt i et godkendt antal lærerstillinger. Tildelingen af timer til undervisning sker på grundlag af elevtallet i kommunens skoler pr. 1. februar, der fastlåses og fremrulles og samtidig danner baggrund for tildeling af driftsmidler til undervisning m.m. Den enkelte skolebestyrelse har mulighed for at anvende tildelte ressourcer på grundlag af egne prioriteringer. Der er i overensstemmelse med folkeskoleloven pr. 1. august 2005 gennemført frit skolevalg indenfor og over kommunegrænser. Kommunalbestyrelsen har dog besluttet, at der ikke må opta- 12

13 Børne- og kulturområdet ges elever fra andre kommuner og andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det pågældende klassetrin. Kommunens borgere går forud for andre borgere. Skole Klassetrin Elevtal - heraf specialkl. elever Lærerstillinger*) Bh.kl.- stillinger Skolefritidsordningspladser**) Korsvejens Skole Bh-kl. 9.kl ,221 3,056 - Løjtegårdsskolen Bh-kl. 9.kl ,930 4,543 - Nordregårdsskolen Bh-kl. 9.kl ,485 3,286 - Pilegårdsskolen Bh-kl. 9.kl ,587 6,271 - Skelgårdsskolen Bh-kl. 9.kl ,029 6, Tårnbygårdsskolen (specialskole) Bh-kl. 4.kl ,622 0, spec. Kastrupgårdskolen Bh-kl. 9.kl ,369 3, spec. SFO klubpladser Skottegårdsskolen Bh-kl. 9.kl ,811 4, Ungdomsskolen 10. kl , specialtilbud klubpladser I alt ,734 31,677 Elevtallene er fastlåst og fremrullet pr. 1. februar Antallet af lærerstillinger samt bh. kl. stillinger er opgjort i august 2011 baseret på planlægningen af skoleåret 2011/12. *) Lærerstillinger omfatter faste lærere med undervisning af klasse omregnet til fuldtidsstillinger. **) Normtal for SFO følger samme normering som de kommunale fritidshjem. Sciencekommune Tårnby Kommune har de seneste tre år været Science-kommune og dermed en del af et landsdækkende projekt, der omfattede 25 kommuner fordelt på alle landets regioner. Projektets overordnede formål var at styrke børns og unges interesse for naturfag og at skabe sammenhæng i de formelle og uformelle tilbud om naturfag, som børn og unge møder i deres hverdag. I Tårnby Kommune har en arbejdsgruppe med medarbejdere fra Pædagogisk UdviklingsCenter, Tårnby Forsyning, Teknisk Forvaltning, skoleledergruppen og Naturskolen været drivkraften for projektet. På skoleområdet har lærerne fået inspiration til nye og anderledes måder at undervise i naturfag på og er blevet opmærksomme på de mange tilbud inden for naturfag, der er i såvel Tårnby som i Storkøbenhavn. Gruppen har igangsat en lang række aktiviteter med både elever, lærere og borgere som målgruppe mange kan sikkert genkalde sig Det Mobile Sciencecenters besøg på Tårnby Rådhusplads eller vores dygtige Stand Up Fysikelever fra skolernes 7. klasser på Stjerner i natten, Kulturnatten i Tårnby. Ved projektets afslutning i maj 2011 viste evalueringen, at projektet og dets mange aktiviteter har haft en positiv indflydelse på skolerne. Projektet har generelt øget interessen for naturfag, givet inspiration til undervisningen og øget fagligheden. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor en treårig 13

14 Børne- og kulturområdet handleplan for naturfagsområdet, der danner grundlag for, at indsatsen kan fortsætte, foreløbig frem til 2014, hvor handleplanen skal evalueres. Fokusområdet for den fremtidige indsats er en styrkelse af begejstring og interesse for naturfag for alle i 0-18 års området, og indsatsområderne er følgende: Breddeprojekter projekter målrettet alle børn Talentprojekter projekter målrettet elever med særlige talenter for naturfag Forbedring af børns rammer for læring i naturfag (videre-) udvikling af naturfaglige kulturer Valg af naturfaglig uddannelse, arbejde og interesser. Handleplanen for naturfag kan læses i sin helhed på: Arbejdsgruppen bliver i indeværende år udvidet med flere repræsentanter for gymnasierne, en leder og en pædagog, der repræsenterer institutionerne og en repræsentant fra Danmarks Akvarium (Den Blå Planet), der gerne vil bidrage særligt til den kommunale indsats. Indsatserne vil fortsat tælle både større arrangementer som Naturfagsmaraton i Amagerhallen, Naturvidenskabsfestival med inddragelser af mange af kommunens institutioner både inden for Undervisnings- og kulturområdet samt Science Summer Camp på Solkolonierne Gedser og Langeland. Af særlige, fremtidige fokusområder kan nævnes brobygningsaktiviteter, både mellem førskole- og skoleområdet samt til ungdomsuddannelserne, idet der nu er to gymnasier repræsenteret i arbejdsgruppen. Desuden vil gruppen i endnu større omfang afdække og demonstrere, hvordan en god, lokal synergieffekt opstår, når flere aktører gerne både private og kommunale arbejder sammen om at løfte konkrete projekter. Institutionsområdet Børne- og Kulturforvaltningen ønsker i samarbejde med klubområdet at indføre et nyt projekt i form af en matrikelløs klub. Et koncept, der er et tilbud til de unge i kommunen, hvor aktiviteterne ikke er bygget op omkring de enkelte klubbers fysiske ramme, men hvor man mødes udenfor det etablerede klubsystem. En matrikelløs klub skal skabe kontakt til de unge, der af forskellige årsager ikke benytter sig af det etablerede system. Et af hovedformålene vil således være at hjælpe de unge ind i det etablerede system: Foreninger, klubber, Ungdomsskole og andet. Klubområdet vil i efteråret 2011 opstarte et mindre projekt, som skal give den nødvendige erfaring og viden med henblik på indførsel af matrikelløs klub i Kulturzonen Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at Tårnby Musikskole og det tidligere aktivitetscenter Nøragersmindecentret i fællesskab skaber en helt ny type kulturinstitution med en bred vifte af tilbud til kommunens borgere. Dette nye kulturelle kraftcenter på Vestamager har fået navnet Kulturzonen. Musikskolens elever får væsentligt bedre rammer om deres undervisning, og samtidig får de en række andre muligheder for at dyrke kultur- og fritidsaktiviteter og have socialt samvær på kryds og 14

15 Børne- og kulturområdet tværs. De yngste elever i Musikskolens grundskole vil fortsat blive undervist på nogle af kommunens folkeskoler. Blandt faciliteterne på Kulturzonen kan nævnes: Nybyggede, velisolerede solo undervisningslokaler Et nybygget lydstudie Festsal til koncerter, events, foredrag, musicals, foreningsarrangementer m.m. Fritidsområde med bl.a. storskærm, fitness-rum, computercafé, bordtennis, billard, diverse spilkonsoller, hyggearealer, værksteder, mulighed for lektiecafé m.m. Café med salg af varm mad, sandwiches, drikkevarer m.m. Udendørs faciliteter med bl.a. kombibane til boldspil, bålplads, store græsarealer til boldspil m.m. Personalefaciliteter for musikskolelærerne og øvrige personalegrupper Fælles administration, personalemødelokaler m.m. i Kulturzonens hovedbygning. De to institutioner fortsætter med egne driftsbudgetter og der er ikke sket udvidelser af budgetterne i forbindelse med sammenlægningen. Det er tanken, at de kommende aktiviteter m.m. på Kulturzonen sker i tæt samarbejde med Tårnby Kommunes Ungdomsskole, Tårnby Kommunebiblioteker, det lokale foreningsliv, kommunens aftenskoler, de lokale beboere/grundejerforeninger m.fl. Det nye samarbejde trådte i kraft i august 2011 og det er Tårnby Kommunes ønske, at Kulturzonen udvikles til et kulturelt kraftcenter med et alsidigt udbud af kultur- og fritidstilbud til gavn og glæde for alle involverede og ikke mindst kommunens borgere. Læs mere om Kulturzonen på: 15

16 Sundheds- og beskæftigelsesområdet Generelt Sundheds- og omsorgsudvalgets kerneopgaver omfatter: Ældreomsorg herunder social pension og boligstøtte Handicap- og psykiatri for voksne Hjælpemidler og genoptræning Sundhed, forebyggelse samt sygesikring. Herudover varetages tildeling af økonomiske ydelser såsom familieydelser, boligstøtte m.v. Der er afsat netto 825,8 mill. kr. Disse fordeler sig således: Fordeling af budget 2012 (netto) Førtidspension 14% Hjælpemidler 4% Sundhedsordninger og genoptræning Boligstøtte 25% 3% Sociale formål og omsorgsarbejder 1% Voksenhandicap 18% Plejehjem, daghjem m.v. 22% Hjemmehjælp og primærsygepleje 13% En ændret befolkningssammensætning eller befolkningstilvækst har betydning for efterspørgslen efter ydelser og dermed alt andet lige - udgiftsniveauet på området. Kommunens forventede demografiske udvikling for borgere på 65 år og derover kan ses i nedenstående graf. Udviklingen i antal borgere på 65+ og 90+ Index, basisår år 90 år og derover 65 år og derover De kommende år bliver der flere borgere over 65 år i kommunen, navnlig borgere over 90 år bliver der relativt flere af. I 2015 forventes ift. i dag en stigning på 8% af borgere over 65 år, svarende til 16

17 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 587 borgere. Tilsvarende forventes antallet af borgere på over 90 år i samme periode at stige med 37%, svarende til 93 borgere. De flere ældre øger efterspørgslen efter pleje-, omsorgs- og sundhedsydelser. Håndteringen af dette udgør den helt store udfordring på Sundheds- og omsorgsområdet. Det kræver bestandigt fokus på, at ressourceudnyttelsen er effektiv, at sygefraværet nedbringes, men også, at der er investeres i nye måder at løse opgaverne på. Offensiv indsats på ældre- og sundhedsområdet Det stigende antal ældre og lovændringen af medfinansieringen af sygehusvæsnet - hvor kommunerne fra 1. januar 2012 skal betale knap 3 gange så meget, når en borger indlægges på et hospital - stiller krav om nytænkning for at få økonomi og faglighed til at gå op fremover. I budgettet for 2012 afsættes midler til en øget indsats for at gøre borgerne bedre i stand til at tage vare på sin egen omsorg, hvilket er menneskeligt såvel som økonomisk klart at foretrække. Der iværksættes hverdagsrehabilitering - ofte omtalt som Fredericiamodellen ift. hjemmehjælpsmodtagere, som tilbydes vedligeholdende træning frem for hjemmehjælpsydelser som rengøring, indkøb og vask. Gennem den vedligeholdende træning skal funktionsniveauet fastholdes eller forbedres, så borgerne bliver mere selvhjulpne og bedre i stand til at tage vare på sig selv. Kommunen har relativt mange hospitalsindlæggelser, jf. figuren nedenfor. Derfor afsættes midler til en forstærket indsats ift. at forebygge indlæggelser, som alle have været bedst tjent med at være foruden. Det er typisk ældre medborgere, som indlægges eller genindlægges med relativ enkle diagnoser som forstoppelse, væskemangel, urinvejsinfektion, fald o.lign., og som ikke har behov for hospitalets specialekspertise og efter indlæggelsen ofte har et lavere funktionsniveau. Udgift pr. borger til udskrivninger og ambulante besøg Furesø Egedal Allerød København Gentofte Rudersdal Dragør Fredensborg Frederikssund Vallensbæk Albertslund Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Hørsholm Hillerød Ballerup Frederiksberg Ishøj Høje-Taastrup Helsingør Gribskov Bornholms kommune Rødovre Herlev Tårnby Halsnæs Hvidovre Brøndby Glostrup Endelig er der i 2012 afsat midler til forsøg og udviklingsinitiativer blandt andet til anvendelse af ny teknologi på ældreområdet. 17

18 Sundheds- og beskæftigelsesområdet Det nye plejehjem Tagenshus Kommunens nye plejehjem Tagenshus er gradvist blevet ibrugtaget fra midten af august 2011 og er fuldt ibrugtaget i Med udvidelsen vil antallet af plejehjem være oppe på 6 og have en pladskapacitet på 361, som sikrer overholdelse af plejeboliggarantien i budgetperioden. Pyrus Allé 48 Irlandsvej 106 Travbanehuset 36 Tårnbygård 84 Ugandavej 32 Tagenshus Antal plejehjemspladser Etablering af sluse på Jershøj Overgangen fra barn til voksen på handicapområdet er ofte vanskelig og indebærer sædvanligvis skifte fra et botilbud til et andet, fordi den nu voksne handicappede er omfattet af andre regler. Det er vigtigt, at den nye foranstaltning i voksenlivet bliver den rigtige for den yngre handicappede. For at lette denne overgang etableres en sluse-ordning på botilbuddet Jershøj i Ordningen indebærer et afklarende forløb på 3-6 måneder for den yngre handicappede, som skal sikre et bedre grundlag at vurdere, hvad den handicappede kan, og at der iværksættes en foranstaltning, som svarer til dette. Årligt forventes det, at 5 personer løbende vil komme gennem sådanne afklarende forløb på Jershøj. Effektiviseringer i hjemmeplejen via nyt nøglesystem Et nyt nøglesystem implementeres i 2012 for samtlige modtagere af hjemmehjælp og sygepleje frem for kun for borgere med nødkald, som har været målgruppen for det hidtidige system. Dette skønnes at føre til nye effektiviseringer af hjemmeplejen som følge af optimering af ruteplaner, reduceret vejtid og mindre spild. Samling af tandreguleringsindsatsen for 5 kommuner Fra 1. januar 2012 vil kommunens tandregulering blive varetaget gennem et formelt samarbejde med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Samarbejdet fremtidssikrer det faglige niveau på tandreguleringsområdet og en ressourceudnyttelse i overensstemmelse med befolkningsgrundlaget. Den fælles tandregulering bliver beliggende i henholdsvis Hvidovre og Albertslund Kommuner tæt på offentlige transportmuligheder. 18

19 Sundheds- og beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesindsatsen På beskæftigelsesområdet er der budgetteret med bruttoudgifter på i alt 375,3 mill. kr. og bruttoindtægter på i alt 134,6 mill. kr. Udgifterne og indtægterne fordeler sig således: Drift Udgift Indtægt (mill. kr.) Jobcenter 66,0 45,3 Kontantydelser 228,3 76,1 Forsikrede ledige 81,0 13,2 I alt 375,3 134,6 Administration og udførelse af opgaverne på arbejdsmarkedsområdet er lovgivningsmæssigt delt mellem Ydelsescenteret, som varetager beregninger og udbetalinger af ydelser, Jobcentret, som varetager myndighedsopgaven samt opfølgning og Aktørenheden, der varetager etablering og iværksættelse af beskæftigelsesrettede foranstaltninger for den enkelte borger og etablering og drift af kommunale projekter. Dagpengeperioden nedsættes til 2 år medio 2012 Som led i regeringens genopretningsplan for dansk økonomi er dagpengeperioden med virkning fra den 1. juli 2010 halveret, så den fremover udgør to år mod tidligere fire år, jf. lov nr. 703 af 25. juni Personer, der før den 1. juli var på dagpenge, bevarer retten til dagpenge efter de gamle regler, dog maksimalt i to år fra den 1. juli Den reducerede dagpengeperiode får derfor praktisk virkning fra 2012, hvor de første ledige vil blive berørt af den kortere dagpengeperiode. Samlet set fører ændringen til mindre udgifter for kommunen til arbejdsløshedsdagpenge og aktivering af forsikrede ledige, men der vil være afledte ekstra udgifter på kontanthjælpsområdet til de ledige, der overgår til kontanthjælp efter to års ledighed. Af de personer, som mister dagpengeretten i 2012, skønnede regeringen, at ca. 35 % vil blive tildelt kontanthjælp baseret på hidtidige erfaringer. Nye tiltag omkring forsikrede ledige Ved forsikrede ledige der har mere end 3 måneders ledighed skal der udarbejdes en beskrivelse af de faktuelle oplysninger vedrørende borgerens arbejdsmarkeds- og uddannelsesrelevante kompetencer, det undersøges hvad borgeren mener om sit eget arbejdsmarkedsperspektiv, det afklares hvilke faglige, praktiske og personlige kompetencer borgeren råder over. 19

20 Sundheds- og beskæftigelsesområdet Når ovenstående er foretaget vil det udarbejdede produkt tilgå sagsbehandleren, der herefter kan tilrettelægge det videre forløb med borgeren. Permanente forsørgelsesudgifter I Beskæftigelsesplanen for 2012 er der som ministermål anført, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skal fastholdes på niveauet, som det var ultimo 2009 (for Jobcenter Tårnby på et niveau personer på offentlig forsørgelse). Udviklingen i 2010 har været således, at der ved Jobcenter Tårnby har været tale om et mindre fald. Imidlertid er det nødvendigt at sammenholde denne udvikling med tilgangen af borgere til henholdsvis de meget lange sygeforløb og antallet af registrerede borgere i Matchgruppe 3. Her viser status, at der ved Jobcenter Tårnby har været en meget kraftig vækst i tilgangen til Matchgruppe 3 i Det betyder at der i Matchgruppe 3 sandsynligvis befinder sig et antal borgere, som må påregnes at skulle på en førtidspension eller i et fleksjob. December 2010 % ændring December 2011 % ændring December 2012 Samlet , , Tårnby , , Dragør 361 3, ,0 379 Arbejdsmarkedsforvaltningen har kendt til denne problemstilling i en længere periode, hvor Jobcentret har haft forholdsvis lave tal på permanent forsørgede borgere i forhold til sammenligningsgrundlaget/østdanmark, og samtidig modsvarende har haft høje tal på langvarige sygeforløb over 26 uger samtidig med at kunne registrere en kraftig tilgang af borgere til Matchgruppe 3. Sagt med andre ord forventer Arbejdsmarkedsforvaltningen, at der også i 2012 vil kunne komme en øget tilgang af borgere til en permanent forsørgelse. Borgere, hvor det vurderes, at der ikke er nogen mulighed for, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår Arbejdsmarkedsforvaltningen vil fremadrettet foretage en konkret revurdering af de borgere som er registret i Matchgruppe 3 med henblik på en afklaring af, om det vil være muligt for den enkelte - med brug af de hjælperedskaber der står til rådighed - at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet i større eller mindre omfang eller om dette ikke kan anses at være muligt. Kommunen må således fortsat forvente en vækst i antallet af borgere på permanent forsørgelse. Forvaltningen vil gøre alt for at signalere optimisme og være positiv med hensyn til få flest mulige af de borgere, som befinder sig langt fra en mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet tilbage "på sporet", ved hjælp af de muligheder som står til rådighed. Samtidig skal det siges, at det også er nødvendigt, at der træffes en afgørelse om at tilbyde en permanent forsørgelsesordning, hvor mulighederne ses at være opbrugte. 20

BUDGET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE TÅRNBY KOMMUNE

BUDGET 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE TÅRNBY KOMMUNE BUDGET 2011 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Beskæftigelsesområdet 8 Teknik- og miljøområdet 11 Børne- og kulturområdet 14 Sundheds- og omsorgsområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING 2016

TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING 2016 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 Forord FORORD Budgetberetningens

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING 2015

TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING 2015 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 19 Forord FORORD Budgetberetningens

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bemærkninger til regnskabsoversigt

Bemærkninger til regnskabsoversigt Bemærkninger til regnskabsoversigt Halvårsregnskab 2014 Tårnby Kommune Økonomiudvalget Indhold Økonomiudvalget, drift... 4 Ejendomme og administrationsbygninger... 5 Politisk organisation... 5 Administrativ

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE

SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE SE HVOR GOD DIN KOMMUNE ER TIL AT SÆTTE OPGAVER I KONKURRENCE di.dk/kommunefakta Fakta om konkurrenceudsættelse ALBERTSLUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens

Bilag 5. Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens Bilag 5 Socioøkonomisk indeks for KK og økonomisk konsekvens 1 Byen vokser og indbyggerne har det bedre 2 66.000 flere indbyggere i KK Antal indbyggere 580.000 570.172 560.000 540.000 520.000 500.000 480.000

Læs mere