Statsrevisorerne Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012"

Transkript

1 Statsrevisorerne Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud

2 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2013 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Social- og integrationsministeren, ministeren for sundhed og forebyggelse, beskæftigelsesministeren, børne- og undervisningsministeren og kulturministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministrenes redegørelser. På baggrund af ministrenes redegørelser og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske midt i juni Ministrenes redegørelser, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2012, som afgives i april 2014.

3 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

4 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM FORVALTNINGEN AF STATSLIGE TILSKUD En stor del af statens udgifter udgøres af forskellige former for tilskud. Derfor er det væsentligt at undersøge, om ministeriernes forvaltning af tilskud sikrer, at modtagerne anvender tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten. Finansministeriet har siden 1996 udgivet en række vejledninger og regler for, hvordan ministerierne kan styrke deres tilskudsforvaltning, herunder mål- og resultatstyring, ens behandling af ansøgere, regnskabsopfølgning og revision. Statsrevisorerne, den 27. februar 2013 Peder Larsen Henrik Thorup Helge Adam Møller Kristian Jensen Mogens Jensen Klaus Frandsen Rigsrevisionen har i denne undersøgelse gennemgået en stikprøve på 100 sager fra tilskudsordninger, der forvaltes af Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Gennemgangen vedrører drifts- og projekttilskudsordninger, hvor der udbetales ca. 8 mia. kr. årligt. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet 16 år efter den første vejledning om god tilskudsforvaltning endnu ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at modtagerne forvalter tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten. Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende: at ministerierne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres egne krav til rapportering om forvaltningsrevision er opfyldt. Dermed får ministerierne ikke fuld nytte af den udførte revision. Revisionen kan dokumentere, om tilskudsmodtagerne har forvaltet tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende: at ministerierne med undtagelse af Beskæftigelsesministeriet ikke har sikret, at alle tilskudsmodtagere opstiller målbare mål og rapporterer om opfyldelsen af målene for tilskuddene. Statsrevisorerne finder det positivt, at flere ministerier har igangsat initiativer, der skal forbedre tilskudsforvaltningen. Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på Rigsrevisionens 4 anbefalinger og muligheden for et tværministerielt samarbejde om bedste praksis.

5 Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud Rigsrevisionen afgiver hermed denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar Beretningen vedrører finanslovens 15. Social- og Integrationsministeriet, 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 17. Beskæftigelsesministeriet, 20. Ministeriet for Børn og Undervisning og 21. Kulturministeriet.

6 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Formål, afgrænsning og metode... 6 III. Anvendelsen af tilskud med fokus på mål og resultater A. Opstilling af målbare mål for anvendelsen af tilskud B. Ministeriernes opfølgning på målopfyldelsen IV. Skyldige økonomiske hensyn A. Fastsættelse af bestemmelser om forvaltningsrevision B. Opfølgning på forvaltningsrevision V. Anbefalinger om god tilskudsforvaltning Bilag 1. Tilskud, der indgår i undersøgelsen Bilag 2. Ordliste... 26

7 Beretningen vedrører finanslovens 15. Social- og Integrationsministeriet, 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 17. Beskæftigelsesministeriet, 20. Ministeriet for Børn og Undervisning og 21. Kulturministeriet. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Social- og Integrationsministeriet: Eva Kjer Hansen: august september 2007 Karen Jespersen: september april 2009 Karen Ellemann: april februar 2010 Benedikte Kjær: februar oktober 2011 Karen Hækkerup: oktober I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Lars Løkke Rasmussen: november november 2007 Jakob Axel Nielsen: november februar 2010 Bertel Haarder: februar oktober 2011 Astrid Krag: oktober I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Beskæftigelsesministeriet: Claus Hjort Frederiksen: november april 2009 Inger Støjberg: april oktober 2011 Mette Frederiksen: oktober I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Ministeriet for Børn og Undervisning: Bertel Haarder: februar februar 2010 Tina Nedergaard: februar marts 2011 Troels Lund Poulsen: marts oktober 2011 Christine Antorini: oktober I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Kulturministeriet: Brian Mikkelsen: november september 2008 Carina Christensen: september februar 2010 Per Stig Møller: februar oktober 2011 Uffe Elbæk: oktober december 2012 Marianne Jelved: december

8 INTRODUKTION OG KONKLUSION 1 I. Introduktion og konklusion 1. Denne beretning handler om Kulturministeriets, Social- og Integrationsministeriets (herefter Socialministeriet), Ministeriet for Børn og Undervisnings (herefter Undervisningsministeriet), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses (herefter Sundhedsministeriet) og Beskæftigelsesministeriets forvaltning af statslige tilskud. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i januar Staten administrerer et stort antal tilskudsordninger, som omfatter fx tilskud til enkeltpersoner, erhvervsstøtteordninger og tilskud til institutioner. Denne undersøgelse omhandler alene en mindre del af statens tilskud, som gives til institutioner og private organisationer. Denne type tilskud gives enten som drifts- eller projekttilskud. 3. Ministerierne har ansvaret for at administrere de enkelte tilskudsordninger og skal bl.a. identificere kredsen af modtagere, fastlægge kriterier for tildeling og prioritering, informere om muligheder for tilskud samt give tilsagn om og udbetale tilskud. For at få størst mulig sikkerhed for, at tilskudsmodtagerne forvalter statslige tilskudsmidler økonomisk ansvarligt, kan ministerierne stille krav om, at modtagerne opstiller målbare mål for anvendelsen af tilskuddene. Ministerierne kan desuden kræve, at modtagerne rapporterer om de opnåede resultater. Med mål og rapportering om gennemførte aktiviteter og opnåede resultater kan ministerierne følge op på, om modtagerne af de statslige tilskud anvender dem effektivt og ansvarligt, og om samfundet dermed får mest muligt for pengene. 4. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har sikret, at statslige tilskud anvendes effektivt og ansvarligt. En effektiv anvendelse forudsætter, at modtagerne opstiller mål og følger op på disse. En ansvarlig anvendelse forudsætter, at modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har ministerierne sikret, at tilskudsmidler er anvendt med fokus på mål og resultater? Har ministerierne sikret, at modtagerne af tilskud har taget skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddene? 5. På baggrund af undersøgelsens resultater har Rigsrevisionen opstillet en række anbefalinger, der kan understøtte ministeriernes arbejde med at forvalte statslige tilskud.

9 2 INTRODUKTION OG KONKLUSION UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSION Staten administrerer et stort antal tilskudsordninger, og tilskud udgør en stor andel af de samlede statslige udgifter. Rigsrevisionen har i denne undersøgelse udtaget en stikprøve på 100 sager blandt tilskudsordninger, hvor der udbetales ca. 8 mia. kr. årligt. Forvaltningsrevision er revisors vurdering af, om en modtager har anvendt tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Ministerierne skal sikre, at de kan følge op på, om modtagerne anvender tilskuddene effektivt og ansvarligt. Styringsrelationen mellem ministerierne og tilskudsmodtagerne bygger dels på krav om målopstilling og rapportering om målopfyldelsen, dels på at der udføres forvaltningsrevision, der kan medvirke til at sikre viden om, hvorvidt tilskudsmodtagerne har forvaltet midlerne sparsommeligt, produktivt og effektivt. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har sikret, at modtagerne har opstillet målbare mål, og at modtagerne har rapporteret om målopfyldelsen. Rigsrevisionen finder det mindre tilfredsstillende, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet ikke i samme grad har sikret, at modtagerne i alle sager har opstillet målbare mål og har rapporteret om målopfyldelsen. De 5 ministerier har på tilfredsstillende vis fastsat rammer for revisionen af statslige tilskud, men ministerierne har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at rapporteringen om forvaltningsrevisionen opfylder de krav, ministerierne har stillet. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at ministerierne i 48 ud af de 81 sager, hvor der er stillet krav om forvaltningsrevision, ikke har modtaget dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav. Rigsrevisionen finder, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet i højere grad bør sikre, at modtagerne forvalter statslige tilskud effektivt og ansvarligt. Undersøgelsen har vist, at flere ministerier har igangsat en række initiativer, der skal medvirke til at sikre, at arbejdet med mål- og resultatstyring forbedres, og at ministeriernes fokus på den udførte forvaltningsrevision øges. Rigsrevisionen har på baggrund af undersøgelsen og de igangsatte initiativer opstillet følgende 4 anbefalinger, der kan styrke ministeriernes forvaltning af tilskud: at ministerierne kategoriserer typerne af tilskud ud fra risiko og på den baggrund differentierer deres krav til målopstilling, opfølgning, evaluering mv. at ministerierne i ansøgningsfasen fokuserer mere på, at ansøgerne opstiller målbare mål for brugen af tilskuddene at ministerierne styrker opfølgningen på, om modtagerne opfylder målene, ved at stille klare krav til, hvordan modtagerne skal rapportere at ministerierne fokuserer mere på forvaltningsrevisionen ved systematisk at følge op på, at modtagerne sender oplysninger om den udførte revision.

10 INTRODUKTION OG KONKLUSION 3 Hovedkonklusionen er basereret på følgende: Har ministerierne sikret, at tilskudsmidler er anvendt med fokus på mål og resultater? Ministerierne kan styrke arbejdet med at sikre, at tilskuddene anvendes med fokus på mål og resultater. Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal opstille mål for anvendelsen af tilskuddene. I 71 ud af 100 sager har modtageren opstillet målbare mål for tilskuddet. Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal rapportere om, hvorvidt de opfylder målene, men modtagerne rapporterer ikke i tilfredsstillende grad om målopfyldelsen. Har ministerierne sikret, at modtagerne af tilskud har taget skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddene? Ministerierne har fastsat rammer for revisionen af statslige tilskud, der kan medvirke til at sikre, at modtagerne udviser skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af midlerne. Ministerierne har imidlertid generelt ikke på tilfredsstillende vis sikret, at rapporteringen om den udførte forvaltningsrevision efterlever de opstillede krav og dermed giver sikkerhed for, at modtagerne har taget skyldige økonomiske hensyn. I 48 ud af de 81 sager, hvor der er krav om forvaltningsrevision, fremgår det ikke, om forvaltningsrevisionen er udført i henhold til de krav, ministerierne har opstillet. I 17 ud af de 48 sager er der ingen dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision.

11 4 INDLEDNING II. Indledning A. Baggrund 6. Rammerne for god forvaltning af tilskud har siden 1996 været beskrevet i forskellige vejledninger. Den seneste vejledning om effektiv tilskudsforvaltning er ajourført af Finansministeriet i juni Vejledningen giver et samlet overblik over de regler, som gælder for den statslige administration af tilskud, og beskriver, hvordan ministerierne kan tilrettelægge administrationen af tilskuddene. Mål og resultater 7. Det fremgår af Finansministeriets vejledning, at opstilling af mål- og resultatkrav er en forudsætning for, at der kan foretages evaluering af, om tilskuddene anvendes til de formål, som Folketinget har bevilget midlerne til. De overordnede formål fremgår ofte af en tilskudslov, en politisk aftale eller af finansloven. Det er ministeriernes ansvar at formålene gøres operationelle, så ministerierne kan følge op på, om modtagerne når målene. I praksis sker det ofte ved, at ministerierne stiller krav om, at modtagerne af tilskud skal opstille målbare mål for, hvordan de vil anvende midlerne, og at modtagerne rapporterer om opnåede resultater. Målene kan enten fremgå af modtagerens projektansøgning eller af en resultatkontrakt, som ministeriet indgår med modtageren. 8. Ved at stille krav om, at modtagerne opstiller målbare mål og rapporterer om opnåede resultater, får ministerierne mulighed for at følge op på, om modtagerne anvender tilskuddene effektivt og til formålet. Krav om mål og afrapportering er centrale elementer i styringsrelationen mellem ministerierne og tilskudsmodtagerne. Målopstilling og afrapportering er en forudsætning for, at ministerierne løbende kan overvåge og eventuelt justere tilskudsordningen. Målene er samtidig en forudsætning for, at revisor har et grundlag for at vurdere, om modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt.

12 INDLEDNING 5 9. Figur 1 viser styringsrelationen mellem ministerierne og modtagerne af tilskud. Figur 1. Styringsrelationen mellem ministerie og modtager af tilskud Ministerie Fastsætter krav og følger op på faglige og økonomiske resultater Revideret regnskab, revisionsberetning eller revisionsprotokol, års- og statusrapporter og eventuelt ekstern evaluering Mål- og resultatkrav, regnskabskrav, revisionskrav og rapporteringskrav Tilskudsmodtager Fastsætter mål og rapporterer om resultater Figur 1 viser, at ministeriet har ansvaret for at fastsætte mål- og resultatkrav, regnskabskrav, revisionskrav og rapporteringskrav, mens modtageren af tilskuddet opstiller mål og har ansvaret for at indsende revideret regnskab, revisionsberetning eller revisionsprotokol, årsrapport, statusrapporter og eventuelt ekstern evaluering. Ved at fastsætte krav og følge op på faglige og økonomiske resultater kan ministeriet påse, at modtageren tager skyldige økonomisk hensyn ved anvendelsen af midlerne. 10. Indholdet og omfanget af kravene til tilskudsmodtager fastsættes af de enkelte ministerier under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Det betyder bl.a., at ministerierne kan fastsætte forskellige krav til regnskab og revision afhængigt af tilskuddets art og størrelse. Afhængigt af det enkelte tilskud kan ministerierne også fastsætte differentierede krav til opstilling af mål og den efterfølgende rapportering om resultaterne. 11. Ved godkendelse af budgettet for de enkelte drifts- og projekttilskud kan ministerierne desuden tage stilling til rimeligheden af de enkelte poster i budgettet. Det kan medvirke til at sikre en sparsommelig anvendelse af statslige tilskud. Forvaltningsrevision 12. Tilskud skal som udgangspunkt revideres efter reglerne for god offentlig revisionsskik. Dvs. at revisor skal udføre finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvor revisor undersøger sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Igennem revisionen kan ministeriet opnå sikkerhed for, at modtageren har brugt tilskuddet efter formålet, og at modtageren har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Tilskudsmodtagers revisor kan således medvirke til at sikre, at ministeriet får viden om, hvorvidt modtageren har forvaltet midlerne effektivt og ansvarligt. 13. Rigsrevisionen har i samarbejde med de private revisorer udarbejdet følgende 2 modelinstrukser, der er retningsgivende for, hvordan tilskud skal revideres: God offentlig revisionsskik tager afsæt i rigsrevisorlovens 3. God offentlig revisionsskik forudsætter, at revisor skal foretage finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. modelinstruks for revision af projekttilskud modelinstruks for revision af tilskud til institutioners samlede virksomhed (drift).

13 6 INDLEDNING Modelinstrukserne er med til at sikre, at ministerierne opbygger revisionsbestemmelserne på en faglig forsvarlig måde, og at de indeholder den faglige terminologi og de standarder, som revisor er bekendt med. Med udgangspunkt i modelinstrukserne udfærdiger ministerierne en bekendtgørelse eller en instruks for revisionen af de enkelte tilskud. Når ministerierne udarbejder revisionsinstrukser, er Rigsrevisionen høringspart. B. Formål, afgrænsning og metode 14. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har sikret, at statslige tilskud anvendes effektivt og ansvarligt. En effektiv anvendelse forudsætter, at modtagerne opstiller mål og følger op på disse. En ansvarlig anvendelse forudsætter, at modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har ministerierne sikret, at tilskudsmidler er anvendt med fokus på mål og resultater? Har ministerierne sikret, at modtagerne af tilskud har taget skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddene? 15. På baggrund af undersøgelsens resultater har Rigsrevisionen opstillet en række anbefalinger, der kan understøtte ministeriernes arbejde med at forvalte statslige tilskud. Afgrænsning 16. Vi har med udgangspunkt i statsregnskabets standardkonto 46 udvalgt en række tilskud, som gives til institutioner og private organisationer. Standardkonto 46 indeholder 2 typer tilskud, henholdsvis til projekter og til selvejende institutioner. 17. Undersøgelsen er afgrænset til tilskud, hvor Rigsrevisionen har adgang til regnskabsgennemgang efter rigsrevisorlovens 4. Det kan fx være selvejende institutioner, foreninger og fonde, der kun delvist finansieres af staten og ikke har underskudsdækning. Undersøgelsen omfatter ikke tilskud til institutioner, som Rigsrevisionen i forvejen reviderer efter rigsrevisorlovens I 2011 udbetalte ministerierne drifts- og projekttilskud til selvejende institutioner, fonde og private organisationer for ca. 73 mia. kr. på standardkonto 46. Heraf blev knap 70 mia. kr. fordelt af følgende ministerier: Undervisningsministeriet (36,7 mia. kr.) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (herefter Uddannelsesministeriet) (18,7 mia. kr.) Transportministeriet (5,3 mia. kr.) Kulturministeriet (2,9 mia. kr.) Finansministeriet (2,0 mia. kr.) Socialministeriet (1,7 mia. kr.) Sundhedsministeriet (1,4 mia. kr.) Beskæftigelsesministeriet (0,8 mia. kr.).

14 INDLEDNING Vi har efter en nærmere gennemgang af de 8 ministeriers tilskud på underkontoniveau besluttet, at tilskudsordninger med følgende 3 karakteristika ikke egner sig til at indgå i undersøgelsen: Tilskud, der gives på baggrund af objektive tildelingskriterier (fx taxametertilskud til skoler og universiteter samt bygningstilskud). Den type tilskud udgør hovedparten af de tilskudsmidler, som Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet administrerer. Tilskud, der gives som tilskud til investering (fx til transport). Hovedparten af Transportministeriets tilskud vedrører tilskud til investering i tog- og færgetrafik samt særlige rabatter på togrejser til pensionister, unge og personer med handicap. Tilskud, der administreres af andre ministerier (fx Danske Spils overskud). Tips- og lottomidler er finanslovsteknisk placeret i Statens Administration under Finansministeriet, mens ansvaret for administrationen af midlerne er placeret i de ministerier, der i henhold til tips- og lottoloven er ansvarlige for at fordele midlerne. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at inddrage Finansministeriet i undersøgelsen. 20. Fravalget af disse ordninger betyder, at de tilskudsordninger, der kan indgå i undersøgelsen, er væsentligt reduceret for hvert af de 8 ministerier, jf. tabel 1. Tabel 1. Ministeriets udgifter til de typer tilskud, som kan indgå i undersøgelsen (Mia. kr.) Kulturministeriet 2,9 Socialministeriet 1,7 Undervisningsministeriet 1,6 Sundhedsministeriet 1,4 Beskæftigelsesministeriet 0,8 Uddannelsesministeriet 0,4 Transportministeriet 0,3 Finansministeriet 0,1 I alt 9,2 Kilde: Statsregnskabet for 2011, standardkonto 46. Tabel 1 viser, at de 8 ministerier i 2011 samlet havde udgifter på 9,2 mia. kr. til de typer tilskud, som indgår i undersøgelsen. De 5 ministerier, der administrerer flest tilskudsmidler, er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Det drejer sig om Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, som tilsammen administrerer tilskud for 8,4 mia. kr. Ministerierne giver bl.a. tilskud til museer og teatre, udvikling af kvalitet på skoleområdet, projekter under satspuljeaftalen og projekter, der skal forebygge nedslidning på arbejdsmarkedet. Metode 21. Undersøgelsen bygger på interview med ministerierne og en gennemgang af i alt 100 tilskudssager fordelt på Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Vi har udtaget sagerne på baggrund af en stikprøve.

15 8 INDLEDNING 22. Stikprøven omfatter 20 sager på hvert ministerområde. Sagerne er udvalgt på baggrund af oplysninger om tilskuddets størrelse, som for flerårlige projekttilskud ligger mellem 0,2 mio. kr. og 18 mio. kr. og for årlige driftstilskud ligger mellem 0,5 mio. kr. og 56 mio. kr. Stikprøven omfatter både offentlige og private modtagere af tilskud og indeholder både drifts- og projekttilskud. Fordelingen mellem de 2 typer tilskud fremgår af tabel 2. Tabel 2. Drifts- og projekttilskud fordelt på de 5 ministerier (Antal) Driftstilskud Projekttilskud Kulturministeriet 18 2 Socialministeriet 1 19 Undervisningsministeriet 8 12 Sundhedsministeriet 2 18 Beskæftigelsesministeriet 2 18 I alt Tabel 2 viser, at stikprøven omfatter 31 driftstilskud og 69 projekttilskud. Hovedparten af de udvalgte sager i Kulturministeriet er driftstilskud, mens hovedparten af de udvalgte sager i Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet er projekttilskud. De udvalgte sager i Undervisningsministeriet er mere ligeligt fordelt mellem drifts- og projekttilskud. 23. I boks 1 er vist eksempler på tilskud fra undersøgelsen i de 5 ministerier. Den komplette liste med alle 100 tilskud fremgår af bilag 1. BOKS 1. EKSEMPLER PÅ TILSKUD, SOM INDGÅR I UNDERSØGELSEN Kulturministeriet årlige driftstilskud til spillestedet Fermaten i Herning årlige driftstilskud til Randers Kammerorkester årlige driftstilskud til Kattegatcentret i Grenaa. Socialministeriet projekttilskud til den selvejende institution Dagkollegiet for unge mødre projekttilskud til Center for Ligebehandling af Handicappede projekttilskud til Den Danske Diakonissestiftelse. Undervisningsministeriet projekttilskud til Dansk Naturvidenskabsformidlings udvikling af klimaundervisning årlige driftstilskud til Middelaldercentret i Nykøbing Falster årlige driftstilskud til Skoletjenesten i København. Sundhedsministeriet projekttilskud til Psykiatrifondens børne- og ungeprojektet (Skolebussen) projekttilskud til Aarhus Kommunes udvikling af et behandlingstilbud til familier med svært overvægtige børn. Beskæftigelsesministeriet projekttilskud til forebyggelse af psykisk nedslidning på Ældrecentret Gjesing i Esbjerg projekttilskud til fastholdelse og trivsel af medarbejdere i Post Danmarks Distributionscenter i Brøndby.

16 INDLEDNING Vi har under gennemgangen af sagerne ikke gennemgået det finansielle regnskab, men alene undersøgt de forvaltningsmæssige aspekter vedrørende mål og opfølgningen på disse. Vi har desuden undersøgt, om modtagerne har fremsendt dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav. 25. Beretningen har i udkast været forelagt Finansministeriet, Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, og vi har i videst muligt omfang indarbejdet deres bemærkninger. 26. Bilag 2 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

17 10 A NVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER III. Anvendelsen af tilskud med fokus på mål og resultater Ministerierne kan styrke arbejdet med at sikre, at tilskuddene anvendes med fokus på mål og resultater. Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal opstille mål for anvendelsen af tilskuddene. I 71 ud af 100 sager har modtageren opstillet målbare mål for tilskuddet. Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal rapportere om, hvorvidt de opfylder målene, men modtagerne rapporterer ikke i tilfredsstillende grad om målopfyldelsen. A. Opstilling af målbare mål for anvendelsen af tilskud 27. Rigsrevisionens undersøgelse af, om ministerierne har sikret, at modtagerne har opstillet målbare mål for anvendelsen af tilskudsmidler, har vist følgende: Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal opstille mål for anvendelsen af tilskuddene. I 71 ud af 100 sager har modtagerne opstillet målbare mål. Krav om fastsættelse af mål 28. Det er de enkelte ministerier, der har ansvaret for at sikre, at modtagerne anvender tilskuddene økonomisk ansvarligt. Det forudsætter bl.a., at ministerierne fastsætter overordnede målsætninger for den enkelte tilskudsordning og stiller krav om, at modtagerne opstiller mål. Dermed kan ministerierne sikre sig indsigt i, om modtagerne anvender midlerne effektivt og ansvarligt. Ministerierne kan bl.a. på det grundlag evaluere den samlede tilskudsordning og vurdere, om samfundet får mest muligt for pengene. 29. Ministerierne stiller typisk krav om opstilling af mål i opslag på hjemmesider, ansøgningsvejledninger og ansøgningsskemaer. Enkelte ministerier har fx udformet et skema, hvor ansøgeren skal udfylde felter for succeskriterier, delmål og langsigtede mål. Dermed sikrer ministeriet, at ansøgeren formulerer specifikke mål for tilskuddet. 30. Undersøgelsen har vist, at alle ministerier generelt stiller krav om mål. Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet kræver i hovedparten af de gennemgåede sager, at ansøgeren opstiller mål. Kulturministeriet og Undervisningsministeriet stiller i ca. halvdelen af sagerne krav om opstilling af mål.

18 ANVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER Undersøgelsen har vist, at der er forskel på, hvilke krav ministerierne stiller til målopstillingen. Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet stiller ofte eksplicit krav om opstilling af målbare mål. De 3 ministerier har i mange tilfælde udarbejdet skemaer, hvor ansøgeren skal redegøre for: projektets overordnede mål og eventuelle delmål, herunder forventede resultater ved projektets afslutning projektets aktiviteter og metoder, herunder hvordan målene opnås. Beskæftigelsesministeriet har desuden udarbejdet en guide til projektbeskrivelse, der vedrører et udvalg af ministeriets puljer og omfatter en del af de gennemgåede sager. Ifølge guiden skal modtageren beskrive projektets overordnede formål og konkrete målbare succeskriterier. Socialministeriet stiller i mange tilfælde krav om, at ansøgningerne skal indeholde SMARTmål for projektet. Det kan fx fremgå af ansøgningsskemaet, at ansøgeren skal redegøre for resultatmål, slutmål og SMART-mål. Kulturministeriet og Undervisningsministeriet adskiller sig fra de øvrige ministerier ved i mange tilfælde ikke at stille krav om, at modtagerne skal opstille målbare mål for anvendelsen af tilskud. I stedet skal modtageren beskrive, hvordan tilskuddet forventes at blive anvendt, og udarbejde en handlingsplan. 32. Boks 2 viser 2 eksempler på opstilling af mål for henholdsvis et drifts- og et projekttilskud. BOKS 2. KRAV TIL MÅLOPSTILLING FOR ET DRIFTS- OG ET PROJEKTTILSKUD SMART-mål bruges til at præcisere indsatsens formål og til at sikre, at de opstillede mål kan bruges til styring og opfølgning. SMART-mål er defineret ved at være: specifikke målbare accepterede realistiske tidsafgrænsede. Driftstilskud Tilskudsmodtager skal udarbejde: overordnede målsætninger specifikke mål handlingsplan for de forventede aktiviteter. Projekttilskud Tilskudsmodtager skal redegøre for: projektets målgruppe formål forandringsmål på kort og langt sigt hvordan projektets resultater nås succeskriterier indikatorer.

19 12 A NVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER Tilskudsmodtagernes opstilling af mål 33. Ministerierne har nemmere ved at vurdere, om projekterne opfylder deres mål, hvis ansøgerne har opstillet målbare mål for brugen af tilskuddene, fx i forbindelse med deres ansøgning om tilskud. Antallet af sager, hvor modtagerne har opstillet målbare mål, fremgår af tabel 3. Tabel 3. Sager med målbare mål (Antal) Beskæftigelsesministeriet Socialministeriet Sundhedsministeriet Kulturministeriet Undervisningsministeriet I alt 20 ud af 20 sager 15 ud af 20 sager 14 ud af 20 sager 12 ud af 20 sager 10 ud af 20 sager 71 ud af 100 sager Tabel 3 viser, at der i 71 ud af 100 sager er opstillet målbare mål for anvendelsen af tilskudsmidlerne. I de 29 sager, hvor der ikke er opstillet målbare mål, har modtageren i nogle tilfælde formuleret overordnede målsætninger for anvendelsen af midlerne. Der er dog ikke tale om konkrete og målbare mål, som ministerierne kan følge op på. Tabellen viser videre, at Beskæftigelsesministeriet adskiller sig fra de øvrige ministerier ved, at modtagerne har opstillet målbare mål i alle de 20 gennemgåede sager. I Socialministeriet og Sundhedsministeriet er der opstillet målbare mål i henholdsvis 15 og 14 af de gennemgåede sager. I Kulturministeriet og Undervisningsministeriet er der opstillet målbare mål i ca. halvdelen af de gennemgåede sager. 34. Kulturministeriet oplyser i den forbindelse, at det er en udfordring at operationalisere kulturinstitutioners virke i målbare mål. Undervisningsministeriet fremhæver, at de tilsvarende har en række lignende udfordringer, når det drejer sig om driftstilskud til fx videnspædagogiske aktivitetscentre, skoletjenester, skoleskibe mv. Kulturministeriet oplyser videre, at det ved projekttilskud typisk vil være muligt at fastsætte mere detaljerede mål, da tilskuddet gives efter en ansøgningsproces. Driftstilskud gives typisk ikke efter ansøgning, hvorfor de overordnede mål eller målsætninger ofte er politisk fastsat i lovgivningen, finansloven, aktstykker eller andre typer regulering, hvoraf det fremgår, at det er et politisk ønske at støtte en given modtager i en kortere eller længere årrække. Ud fra de politisk fastsatte målsætninger kan ministeriet fastsætte yderligere mål i dialog med modtageren. Rigsrevisionen er enig i denne sondring mellem drifts- og projekttilskud, men finder det vigtigt, at ministeriet også ved tildeling af driftstilskud i dialog med modtageren opstiller konkrete og målbare mål, så det er muligt for ministeriet at følge op på modtagerens anvendelse af tilskuddet.

20 ANVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER Boks 3 viser eksempler på målbare mål i de 5 ministerier. BOKS 3. EKSEMPLER PÅ MÅLBARE MÅL I DE 5 MINISTERIER Kulturministeriet Spillestedet Fermaten i Herning har i perioden fået et årligt driftstilskud til udvikling af den rytmiske musik regionalt, nationalt og internationalt. Driftsaftalen indeholder udviklings- og aktivitetsmål for koncertvirksomheden, musikformidling, samarbejde med lokale vækstlag mv. Socialministeriet Den selvejende institution Dagkollegiet for unge mødre har i perioden fået projekttilskud til at hjælpe unge mødre mellem 15 år og 25 år med at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ansøgningen indeholder flere SMART-mål, fx at 90 % af de unge mødre ved udskrivning fra projektet er i gang med en selvvalgt uddannelse eller er tilknyttet arbejdsmarkedet. Undervisningsministeriet Dansk Naturvidenskabsformidling har i 2009 fået projekttilskud til udvikling af undervisning om klimaspørgsmål. Ansøgningen indeholder SMART-mål og succeskriterier, fx at andelen af skoler, der inddrager klimaspørgsmål i undervisningen, er 65 %. Sundhedsministeriet Aarhus Kommune har i 2009 fået projekttilskud til at udvikle et behandlingstilbud til familier med svært overvægtige børn. Ansøgningen indeholder både udviklings- og SMART-mål, fx at mindst 70 % af de svært overvægtige børn ved indskolingen deltager i behandlingstilbuddet. Beskæftigelsesministeriet Ældrecentret Gjesing i Esbjerg har i 2009 fået projekttilskud til at forebygge psykisk nedslidning. Ansøgningen indeholder bl.a. SMART-mål om, at sygefraværet skal reduceres med 10 %, og at arbejdsglæden for medarbejderne skal stige med 20 %. B. Ministeriernes opfølgning på målopfyldelsen 36. Rigsrevisionens undersøgelse af, om ministerierne har fulgt op på, om målene for tilskuddet er nået, har vist følgende: Ministerierne stiller generelt krav om rapporteringer, men der er stor forskel på, hvor ofte modtagerne skal rapportere til ministeriet. Ministerierne har modtaget rapportering om opfyldelsen af mål i 58 ud af de 71 sager, hvor modtagere har opstillet målbare mål. Krav om rapportering til ministerierne 37. For at følge op på tilskuddene kræver ministerierne, at modtagerne rapporterer om, hvordan de har anvendt midlerne, og hvilke resultater de har opnået. Rapporteringen kan give ministerierne en systematisk viden om resultaterne af tilskuddet, herunder hvilke aktiviteter modtagerne har gennemført for at nå de opstillede mål for tilskuddet. Ministeriernes opfølgning på rapporteringen er desuden væsentlig som grundlag for læring og udveksling af erfaring. 38. Kravene til modtagernes rapportering fremgår ofte direkte af tilsagnsbrevet, men kan også fremgå af en vejledning eller af standardvilkår for tilskuddet. Kravene om rapportering kan overordnet inddeles i 2 typer: krav om afsluttende rapportering (enten ved projektets afslutning eller ved bevillingsperiodens udløb) krav om både løbende og afsluttende rapportering.

21 14 A NVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER Indholdet i modtagernes rapportering til ministerierne er forskelligt. Tendensen er, at modtagerne i højere grad redegør for sammenhængen mellem mål og opnåede resultater i den afsluttende rapport fx slutrapport og evaluering end i de løbende statusrapporter. 39. Boks 4 viser et eksempel på, hvordan et ministerie kan opstille krav til rapportering. BOKS 4. OPSTILLING AF KRAV TIL RAPPORTERING I tilsagnsbreve fra Sundhedsministeriet fremgår det, at modtageren senest 3 måneder efter projektets afslutning skal sende en afsluttende rapport. Rapporten skal bl.a. beskrive og vurdere: projektets gennemførelse og resultater i forhold til projektbeskrivelsen og eventuelle senere godkendte ændringer eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og faktiske resultater anvendelse af projekterfaringer og de opnåede resultater i forbindelse med projektet. Tilskudsmodtagernes rapportering til ministerierne 40. Når modtagerne rapporterer om opfyldelsen af mål, kan ministerierne følge op på, om de opstillede mål for tilskuddet er nået. 41. Tabel 4 viser antallet af sager, hvor modtagerne har opstillet målbare mål og har rapporteret om opfyldelsen af målene. Tabel 4. Sager med målbare mål og sager, hvor modtager har rapporteret om målopfyldelsen (Antal) Sager med målbare mål Sager, hvor modtager har rapporteret om målopfyldelsen Beskæftigelsesministeriet Socialministeriet Sundhedsministeriet Kulturministeriet Undervisningsministeriet 10 6 I alt Tabel 4 viser, at ministerierne har modtaget en rapportering om opfyldelsen af mål i 58 ud af de 71 sager, hvor modtageren har opstillet målbare mål. Det er især Beskæftigelsesministeriet, Sundhedsministeriet og Kulturministeriet, der har modtaget rapportering om opfyldelsen af mål. 42. En gennemgang af målopfyldelsen viser, at målene er helt eller delvist nået i 57 ud af de 58 sager, hvor modtagerne har rapporteret om målopfyldelsen. 43. Undersøgelsen har videre vist, at modtageren i 14 ud af de 29 sager, hvor modtagerne ikke har opstillet målbare mål, har rapporteret om opnåede resultater på et mere overordnet plan. Det kan fx være en status på projektet, herunder hvad der er kommet ud af indsatsen. På den måde sker der en form for rapportering, men den er efter Rigsrevisionens vurdering ikke tilstrækkelig til, at ministeriet kan følge konkret op på anvendelsen af tilskuddet.

22 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN 15 IV. Skyldige økonomiske hensyn Ministerierne har fastsat rammer for revisionen af statslige tilskud, der kan medvirke til at sikre, at modtagerne udviser skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af midlerne. Ministerierne har imidlertid generelt ikke på tilfredsstillende vis sikret, at rapporteringen om den udførte forvaltningsrevision efterlever de opstillede krav og dermed giver sikkerhed for, at modtagerne har taget skyldige økonomiske hensyn. I 48 ud af de 81 sager, hvor der er krav om forvaltningsrevision, fremgår det ikke, om forvaltningsrevisionen er udført i henhold til de krav, ministerierne har opstillet. I 17 ud af de 48 sager er der ingen dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision. A. Fastsættelse af bestemmelser om forvaltningsrevision 44. Rigsrevisionens undersøgelse af, om ministerierne har fastsat bestemmelser om forvaltningsrevisionen, har vist følgende: I hovedparten af ministeriernes bekendtgørelser og revisionsinstrukser er kravene til forvaltningsrevisionen fastsat i overensstemmelse med Rigsrevisionens modelinstrukser. Ministeriernes fastsættelse af forvaltningsrevision 45. Ved etablering af en tilskudsordning skal ministerierne fastsætte regler for, hvordan tilskudsregnskaberne skal revideres. Det gør ministerierne ved at udarbejde en bekendtgørelse eller en revisionsinstruks for revision af tilskud. Rigsrevisionen har udarbejdet en modelinstruks for revision af driftstilskud og en modelinstruks for revision af projekttilskud. Ministerierne kan bruge modelinstrukserne som vejledende retningslinjer for udarbejdelsen af en bekendtgørelse eller en revisionsinstruks. 46. I modelinstrukserne er der ikke helt identiske krav til omfanget af forvaltningsrevision for drifts- og projekttilskud. Af Rigsrevisionens modelinstrukser fremgår følgende krav til forvaltningsrevision: Rigsrevisionens modelinstrukser for revision af drifts- og projekttilskud indeholder vejledende retningslinjer for ministeriernes udarbejdelse af en bekendtgørelse eller en instruks for revision af tilskudsmidler. Ved driftstilskud skal revisor undersøge, om modtager har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Revisionen udføres med udgangspunkt i modtagers rapportering til yder om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

23 16 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN Ved projekttilskud skal revisor efterprøve, om modtager har anvendt tilskuddet til formålet, om modtager har udvist sparsommelighed, og om de oplysninger, som modtager har meddelt yder om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede. Desuden skal revisor efterprøve, om modtagers ledelse har udarbejdet produktivitets- og effektivitetsanalyser/virksomhedsregnskab, som yder har foreskrevet, og om de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige. Modelinstrukserne indeholder mulighed for, at ministerierne kan differentiere kravene til omfanget af forvaltningsrevision i de enkelte revisionsinstrukser ud fra hensyn til fx tilskuddets størrelse. 47. Gennemgangen af de bekendtgørelser og revisionsinstrukser, som gælder for de sager, der indgår i stikprøven, har vist, at ministerierne generelt har fastsat kravene til forvaltningsrevisionen i overensstemmelse med Rigsrevisionens modelinstrukser. B. Opfølgning på forvaltningsrevision 48. Rigsrevisionens undersøgelse af, om ministerierne har fulgt op på forvaltningsrevisionen, har vist følgende: I 81 ud af 100 sager har ministeriet stillet krav om forvaltningsrevision. I de resterende 19 sager har ministeriet enten ikke stillet krav om forvaltningsrevision, eller også er sagerne omfattet af den kommunale revision. I 33 ud af de 81 sager viser rapporteringen fra revisor, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav. I 31 ud af de 81 sager viser rapporteringen, at revisor har foretaget forvaltningsrevision, men rapporteringen viser ikke, at den udførte forvaltningsrevision er fyldestgørende i forhold til ministeriets krav. I 17 ud af de 81 sager har ministerierne ikke modtaget dokumentation for, at der er revideret efter god offentlig revisionsskik. Rapportering om den udførte forvaltningsrevision 49. Revisors rapportering om den udførte forvaltningsrevision sker 2 steder, dels i revisors påtegning på regnskabet, hvor revisor erklærer sig om den udførte forvaltningsrevision, dels i en revisionsberetning eller revisionsprotokol, hvor revisor mere detaljeret redegør for den udførte revision. Hvis revisionen er foretaget efter den 1. januar 2011, skal revisor alene erklære sig om den udførte forvaltningsrevision i påtegningen, hvis forvaltningen er så mangelfuld, at den giver anledning til meget kritiske bemærkninger. Revisor skal dog fortsat redegøre for den udførte forvaltningsrevision i en revisionsberetning eller revisionsprotokol. 50. Modtageren af tilskuddet er forpligtet til at indsende en kopi af revisionsberetningen eller revisionsprotokollen til ministeriet, der har ydet tilskuddet. Det fremgår af de bekendtgørelser og revisionsinstrukser, som ministerierne har udarbejdet. 51. Tabel 5 viser antallet af sager, hvor ministerierne har modtaget en revisionsberetning eller revisionsprotokol. Undersøgelsen omfatter ikke alle 100 sager, som indgår i stikprøven. Det skyldes, at Undervisningsministeriet i 4 sager og Socialministeriet i 1 sag ikke har stillet krav om, at revisor foretager forvaltningsrevision. Herudover er 5 af Sundhedsministeriets og 9 af Socialministeriets sager omfattet af den kommunale revision. Socialministeriet og Sundhedsministeriet har oplyst, at revisionen af kommunale tilskudsmodtagere sker som led i den kommunale revision, og de 2 ministerier modtager derfor ikke en særskilt rapportering om den udførte forvaltningsrevision. Denne del af undersøgelsen omfatter derfor kun 81 sager.

24 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN 17 Tabel 5. Sager, hvor ministeriet har modtaget en revisionsberetning eller revisionsprotokol (Antal) Kulturministeriet Beskæftigelsesministeriet Sundhedsministeriet Undervisningsministeriet Socialministeriet I alt 15 ud af 20 sager 9 ud af 20 sager 5 ud af 15 sager 5 ud af 16 sager 1 ud af 10 sager 35 ud af 81 sager Tabel 5 viser, at ministerierne samlet set har modtaget en revisionsberetning eller revisionsprotokol i 35 ud af de 81 sager, hvilket svarer til 43 %. Tabellen viser desuden, at Kulturministeriet har modtaget en revisionsberetning eller revisionsprotokol i 15 ud af 20 sager, svarende til 75 %. 52. Gennemgangen af de 35 revisionsberetninger eller revisionsprotokoller viser, at de ikke i alle tilfælde indeholder revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, som det er påkrævet. I mange tilfælde nøjes revisor med at konstatere, at der er udført forvaltningsrevision, men revisor skriver ikke noget om, hvordan revisionen er gennemført, og hvilke analyser der er foretaget. Rapportering om indholdet i den udførte forvaltningsrevision 53. Rigsrevisionen har gennemgået revisorernes rapporteringer for at undersøge, om det fremgår, at revisor har udført forvaltningsrevision i henhold til de krav, ministeriet har opstillet i bekendtgørelser og revisionsinstrukser. Revisor skal ved driftstilskud fx undersøge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, mens revisor ved projekttilskud som oftest skal undersøge, om tilskuddet er anvendt til formålet, og om det er anvendt sparsommeligt. I en række revisionsinstrukser for projekttilskud er der desuden krav om, at revisor skal efterprøve eventuelle produktivitets- og effektivitetsanalyser, som er udarbejdet af modtager. 54. Gennemgangen omfatter de 81 sager, hvor ministerierne har fastsat krav om, at revisor skal udføre forvaltningsrevision. Rigsrevisionen har vurderet, om det fremgår af revisorernes rapportering, at ministeriernes krav til indholdet af forvaltningsrevisionen er opfyldt. Tabel 6 viser fordelingen af sager, hvor: det fremgår af rapporteringen, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav det fremgår af rapporteringen, at der kun delvist er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav det ikke fremgår af rapporteringen, at revisor har foretaget forvaltningsrevision.

25 18 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN Tabel 6. Revisors rapportering om forvaltningsrevision i de 81 sager, hvor der er krav om forvaltningsrevision (Antal) Der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriets krav Der er delvist udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriets krav Der er ikke dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision Kulturministeriet 15 ud af 20 sager 3 ud af 20 sager 2 ud af 20 sager Beskæftigelsesministeriet 12 ud af 20 sager 5 ud af 20 sager 3 ud af 20 sager Sundhedsministeriet 1 ud af 15 sager 10 ud af 15 sager 4 ud af 15 sager Undervisningsministeriet 4 ud af 16 sager 4 ud af 16 sager 8 ud af 16 sager Socialministeriet 1 ud af 10 sager 9 ud af 10 sager 0 ud af 10 sager I alt 33 ud af 81 sager 31 ud af 81 sager 17 ud af 81 sager Tabel 6 viser, at det i 33 ud af de 81 sager, svarende til 41 %, fremgår af revisors rapportering, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriets krav. I hovedparten af Kulturministeriets og Beskæftigelsesministeriets sager fremgår det af rapporteringen, at revisor har udført forvaltningsrevision i henhold til kravene. For Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet er det kun i en mindre del af sagerne, at det fremgår af revisors rapportering, at revisor har udført forvaltningsrevision i henhold til kravene. Tabellen viser videre, at der i 31 ud af de 81 sager, svarende til 38 %, ikke er dokumentation for, at revisor har gennemført alle de analyser i forvaltningsrevisionen, som ministeriet har krævet. Rapporteringen viser således, at revisor har foretaget forvaltningsrevision, men at den ikke er fyldestgørende i forhold til de krav, ministeriet har opstillet. Endelig viser tabellen, at der i 17 ud af de 81 sager, svarende til 21 %, ikke er dokumentation for, at revisor har udført forvaltningsrevision og dermed har revideret efter god offentlig revisionsskik. I Undervisningsministeriet er der fx ikke dokumentation for, at revisor har revideret efter god offentlig revisionsskik i 8 ud af 16 sager. I 48 af de gennemgåede sager fremgår det således ikke, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav.

26 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN Boks 5 viser et eksempel på, hvordan revisor har rapporteret om den udførte forvaltningsrevision. BOKS 5. EN REVISORS RAPPORTERING OM FORVALTNINGSREVISION Sparsommelighed I forbindelse med revisionen har vi stikprøvevist vurderet, om centrets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til centrets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet. Her kan nævnes en række eksempler: Der indhentes alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser. Foreliggende rabatmuligheder udnyttes. Personalemæssige resurser udnyttes optimalt. Der aflønnes efter overenskomstmæssige satser. Effektivitet Ved vurderingen af, om centret arbejder effektivt, har vi drøftet med ledelsen, hvorledes effektivitetsmålinger på centret er indarbejdet som ledelsesværktøj. Det undersøges desuden: om centret har udarbejdet vejledninger, som beskriver centrets overordnede mål, og hvorledes disse mål efterleves, samt retningslinjer for at sikre, at målene opnås om der foretages evalueringer efter hvert gennemført projekt om der foretages evalueringer af centrets administrative funktioner, servicefunktioner mv. Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud. Februar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud. Februar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud Februar 2013 BERETNING OM FORVALTNINGEN AF STATSLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010

Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 3 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer Offentligt 3/2010 Beretning om betaling til medlemmer af statslige kollegiale organer

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud.

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Bilag 4 Integrationsministeriets revisionsinstruks af 16. januar 2004 for revision af projekttilskud projektregnskaber for projekttilskud under Integrationsministeriet. Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015

Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015 Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015 Seminar om tilskudsforvaltning og revision af tilskud - Dagsorden Kl. 13.00 Velkomst v/ rigsrevisor Lone Strøm Kl. 13.10 Arbejdet

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere