Statsrevisorerne Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012"

Transkript

1 Statsrevisorerne Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud

2 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2013 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Social- og integrationsministeren, ministeren for sundhed og forebyggelse, beskæftigelsesministeren, børne- og undervisningsministeren og kulturministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til ministrenes redegørelser. På baggrund af ministrenes redegørelser og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske midt i juni Ministrenes redegørelser, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde Endelig betænkning over statsregnskabet 2012, som afgives i april 2014.

3 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

4 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM FORVALTNINGEN AF STATSLIGE TILSKUD En stor del af statens udgifter udgøres af forskellige former for tilskud. Derfor er det væsentligt at undersøge, om ministeriernes forvaltning af tilskud sikrer, at modtagerne anvender tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten. Finansministeriet har siden 1996 udgivet en række vejledninger og regler for, hvordan ministerierne kan styrke deres tilskudsforvaltning, herunder mål- og resultatstyring, ens behandling af ansøgere, regnskabsopfølgning og revision. Statsrevisorerne, den 27. februar 2013 Peder Larsen Henrik Thorup Helge Adam Møller Kristian Jensen Mogens Jensen Klaus Frandsen Rigsrevisionen har i denne undersøgelse gennemgået en stikprøve på 100 sager fra tilskudsordninger, der forvaltes af Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Gennemgangen vedrører drifts- og projekttilskudsordninger, hvor der udbetales ca. 8 mia. kr. årligt. Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet 16 år efter den første vejledning om god tilskudsforvaltning endnu ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at modtagerne forvalter tilskuddene effektivt, ansvarligt og efter hensigten. Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende: at ministerierne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres egne krav til rapportering om forvaltningsrevision er opfyldt. Dermed får ministerierne ikke fuld nytte af den udførte revision. Revisionen kan dokumentere, om tilskudsmodtagerne har forvaltet tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende: at ministerierne med undtagelse af Beskæftigelsesministeriet ikke har sikret, at alle tilskudsmodtagere opstiller målbare mål og rapporterer om opfyldelsen af målene for tilskuddene. Statsrevisorerne finder det positivt, at flere ministerier har igangsat initiativer, der skal forbedre tilskudsforvaltningen. Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på Rigsrevisionens 4 anbefalinger og muligheden for et tværministerielt samarbejde om bedste praksis.

5 Beretning til Statsrevisorerne om forvaltningen af statslige tilskud Rigsrevisionen afgiver hermed denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar Beretningen vedrører finanslovens 15. Social- og Integrationsministeriet, 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 17. Beskæftigelsesministeriet, 20. Ministeriet for Børn og Undervisning og 21. Kulturministeriet.

6 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Formål, afgrænsning og metode... 6 III. Anvendelsen af tilskud med fokus på mål og resultater A. Opstilling af målbare mål for anvendelsen af tilskud B. Ministeriernes opfølgning på målopfyldelsen IV. Skyldige økonomiske hensyn A. Fastsættelse af bestemmelser om forvaltningsrevision B. Opfølgning på forvaltningsrevision V. Anbefalinger om god tilskudsforvaltning Bilag 1. Tilskud, der indgår i undersøgelsen Bilag 2. Ordliste... 26

7 Beretningen vedrører finanslovens 15. Social- og Integrationsministeriet, 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 17. Beskæftigelsesministeriet, 20. Ministeriet for Børn og Undervisning og 21. Kulturministeriet. I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Social- og Integrationsministeriet: Eva Kjer Hansen: august september 2007 Karen Jespersen: september april 2009 Karen Ellemann: april februar 2010 Benedikte Kjær: februar oktober 2011 Karen Hækkerup: oktober I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Lars Løkke Rasmussen: november november 2007 Jakob Axel Nielsen: november februar 2010 Bertel Haarder: februar oktober 2011 Astrid Krag: oktober I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Beskæftigelsesministeriet: Claus Hjort Frederiksen: november april 2009 Inger Støjberg: april oktober 2011 Mette Frederiksen: oktober I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Ministeriet for Børn og Undervisning: Bertel Haarder: februar februar 2010 Tina Nedergaard: februar marts 2011 Troels Lund Poulsen: marts oktober 2011 Christine Antorini: oktober I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre for Kulturministeriet: Brian Mikkelsen: november september 2008 Carina Christensen: september februar 2010 Per Stig Møller: februar oktober 2011 Uffe Elbæk: oktober december 2012 Marianne Jelved: december

8 INTRODUKTION OG KONKLUSION 1 I. Introduktion og konklusion 1. Denne beretning handler om Kulturministeriets, Social- og Integrationsministeriets (herefter Socialministeriet), Ministeriet for Børn og Undervisnings (herefter Undervisningsministeriet), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses (herefter Sundhedsministeriet) og Beskæftigelsesministeriets forvaltning af statslige tilskud. Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i januar Staten administrerer et stort antal tilskudsordninger, som omfatter fx tilskud til enkeltpersoner, erhvervsstøtteordninger og tilskud til institutioner. Denne undersøgelse omhandler alene en mindre del af statens tilskud, som gives til institutioner og private organisationer. Denne type tilskud gives enten som drifts- eller projekttilskud. 3. Ministerierne har ansvaret for at administrere de enkelte tilskudsordninger og skal bl.a. identificere kredsen af modtagere, fastlægge kriterier for tildeling og prioritering, informere om muligheder for tilskud samt give tilsagn om og udbetale tilskud. For at få størst mulig sikkerhed for, at tilskudsmodtagerne forvalter statslige tilskudsmidler økonomisk ansvarligt, kan ministerierne stille krav om, at modtagerne opstiller målbare mål for anvendelsen af tilskuddene. Ministerierne kan desuden kræve, at modtagerne rapporterer om de opnåede resultater. Med mål og rapportering om gennemførte aktiviteter og opnåede resultater kan ministerierne følge op på, om modtagerne af de statslige tilskud anvender dem effektivt og ansvarligt, og om samfundet dermed får mest muligt for pengene. 4. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har sikret, at statslige tilskud anvendes effektivt og ansvarligt. En effektiv anvendelse forudsætter, at modtagerne opstiller mål og følger op på disse. En ansvarlig anvendelse forudsætter, at modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har ministerierne sikret, at tilskudsmidler er anvendt med fokus på mål og resultater? Har ministerierne sikret, at modtagerne af tilskud har taget skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddene? 5. På baggrund af undersøgelsens resultater har Rigsrevisionen opstillet en række anbefalinger, der kan understøtte ministeriernes arbejde med at forvalte statslige tilskud.

9 2 INTRODUKTION OG KONKLUSION UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSION Staten administrerer et stort antal tilskudsordninger, og tilskud udgør en stor andel af de samlede statslige udgifter. Rigsrevisionen har i denne undersøgelse udtaget en stikprøve på 100 sager blandt tilskudsordninger, hvor der udbetales ca. 8 mia. kr. årligt. Forvaltningsrevision er revisors vurdering af, om en modtager har anvendt tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Ministerierne skal sikre, at de kan følge op på, om modtagerne anvender tilskuddene effektivt og ansvarligt. Styringsrelationen mellem ministerierne og tilskudsmodtagerne bygger dels på krav om målopstilling og rapportering om målopfyldelsen, dels på at der udføres forvaltningsrevision, der kan medvirke til at sikre viden om, hvorvidt tilskudsmodtagerne har forvaltet midlerne sparsommeligt, produktivt og effektivt. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har sikret, at modtagerne har opstillet målbare mål, og at modtagerne har rapporteret om målopfyldelsen. Rigsrevisionen finder det mindre tilfredsstillende, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet ikke i samme grad har sikret, at modtagerne i alle sager har opstillet målbare mål og har rapporteret om målopfyldelsen. De 5 ministerier har på tilfredsstillende vis fastsat rammer for revisionen af statslige tilskud, men ministerierne har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at rapporteringen om forvaltningsrevisionen opfylder de krav, ministerierne har stillet. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at ministerierne i 48 ud af de 81 sager, hvor der er stillet krav om forvaltningsrevision, ikke har modtaget dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav. Rigsrevisionen finder, at Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet i højere grad bør sikre, at modtagerne forvalter statslige tilskud effektivt og ansvarligt. Undersøgelsen har vist, at flere ministerier har igangsat en række initiativer, der skal medvirke til at sikre, at arbejdet med mål- og resultatstyring forbedres, og at ministeriernes fokus på den udførte forvaltningsrevision øges. Rigsrevisionen har på baggrund af undersøgelsen og de igangsatte initiativer opstillet følgende 4 anbefalinger, der kan styrke ministeriernes forvaltning af tilskud: at ministerierne kategoriserer typerne af tilskud ud fra risiko og på den baggrund differentierer deres krav til målopstilling, opfølgning, evaluering mv. at ministerierne i ansøgningsfasen fokuserer mere på, at ansøgerne opstiller målbare mål for brugen af tilskuddene at ministerierne styrker opfølgningen på, om modtagerne opfylder målene, ved at stille klare krav til, hvordan modtagerne skal rapportere at ministerierne fokuserer mere på forvaltningsrevisionen ved systematisk at følge op på, at modtagerne sender oplysninger om den udførte revision.

10 INTRODUKTION OG KONKLUSION 3 Hovedkonklusionen er basereret på følgende: Har ministerierne sikret, at tilskudsmidler er anvendt med fokus på mål og resultater? Ministerierne kan styrke arbejdet med at sikre, at tilskuddene anvendes med fokus på mål og resultater. Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal opstille mål for anvendelsen af tilskuddene. I 71 ud af 100 sager har modtageren opstillet målbare mål for tilskuddet. Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal rapportere om, hvorvidt de opfylder målene, men modtagerne rapporterer ikke i tilfredsstillende grad om målopfyldelsen. Har ministerierne sikret, at modtagerne af tilskud har taget skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddene? Ministerierne har fastsat rammer for revisionen af statslige tilskud, der kan medvirke til at sikre, at modtagerne udviser skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af midlerne. Ministerierne har imidlertid generelt ikke på tilfredsstillende vis sikret, at rapporteringen om den udførte forvaltningsrevision efterlever de opstillede krav og dermed giver sikkerhed for, at modtagerne har taget skyldige økonomiske hensyn. I 48 ud af de 81 sager, hvor der er krav om forvaltningsrevision, fremgår det ikke, om forvaltningsrevisionen er udført i henhold til de krav, ministerierne har opstillet. I 17 ud af de 48 sager er der ingen dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision.

11 4 INDLEDNING II. Indledning A. Baggrund 6. Rammerne for god forvaltning af tilskud har siden 1996 været beskrevet i forskellige vejledninger. Den seneste vejledning om effektiv tilskudsforvaltning er ajourført af Finansministeriet i juni Vejledningen giver et samlet overblik over de regler, som gælder for den statslige administration af tilskud, og beskriver, hvordan ministerierne kan tilrettelægge administrationen af tilskuddene. Mål og resultater 7. Det fremgår af Finansministeriets vejledning, at opstilling af mål- og resultatkrav er en forudsætning for, at der kan foretages evaluering af, om tilskuddene anvendes til de formål, som Folketinget har bevilget midlerne til. De overordnede formål fremgår ofte af en tilskudslov, en politisk aftale eller af finansloven. Det er ministeriernes ansvar at formålene gøres operationelle, så ministerierne kan følge op på, om modtagerne når målene. I praksis sker det ofte ved, at ministerierne stiller krav om, at modtagerne af tilskud skal opstille målbare mål for, hvordan de vil anvende midlerne, og at modtagerne rapporterer om opnåede resultater. Målene kan enten fremgå af modtagerens projektansøgning eller af en resultatkontrakt, som ministeriet indgår med modtageren. 8. Ved at stille krav om, at modtagerne opstiller målbare mål og rapporterer om opnåede resultater, får ministerierne mulighed for at følge op på, om modtagerne anvender tilskuddene effektivt og til formålet. Krav om mål og afrapportering er centrale elementer i styringsrelationen mellem ministerierne og tilskudsmodtagerne. Målopstilling og afrapportering er en forudsætning for, at ministerierne løbende kan overvåge og eventuelt justere tilskudsordningen. Målene er samtidig en forudsætning for, at revisor har et grundlag for at vurdere, om modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt.

12 INDLEDNING 5 9. Figur 1 viser styringsrelationen mellem ministerierne og modtagerne af tilskud. Figur 1. Styringsrelationen mellem ministerie og modtager af tilskud Ministerie Fastsætter krav og følger op på faglige og økonomiske resultater Revideret regnskab, revisionsberetning eller revisionsprotokol, års- og statusrapporter og eventuelt ekstern evaluering Mål- og resultatkrav, regnskabskrav, revisionskrav og rapporteringskrav Tilskudsmodtager Fastsætter mål og rapporterer om resultater Figur 1 viser, at ministeriet har ansvaret for at fastsætte mål- og resultatkrav, regnskabskrav, revisionskrav og rapporteringskrav, mens modtageren af tilskuddet opstiller mål og har ansvaret for at indsende revideret regnskab, revisionsberetning eller revisionsprotokol, årsrapport, statusrapporter og eventuelt ekstern evaluering. Ved at fastsætte krav og følge op på faglige og økonomiske resultater kan ministeriet påse, at modtageren tager skyldige økonomisk hensyn ved anvendelsen af midlerne. 10. Indholdet og omfanget af kravene til tilskudsmodtager fastsættes af de enkelte ministerier under hensyntagen til væsentlighed og risiko. Det betyder bl.a., at ministerierne kan fastsætte forskellige krav til regnskab og revision afhængigt af tilskuddets art og størrelse. Afhængigt af det enkelte tilskud kan ministerierne også fastsætte differentierede krav til opstilling af mål og den efterfølgende rapportering om resultaterne. 11. Ved godkendelse af budgettet for de enkelte drifts- og projekttilskud kan ministerierne desuden tage stilling til rimeligheden af de enkelte poster i budgettet. Det kan medvirke til at sikre en sparsommelig anvendelse af statslige tilskud. Forvaltningsrevision 12. Tilskud skal som udgangspunkt revideres efter reglerne for god offentlig revisionsskik. Dvs. at revisor skal udføre finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, hvor revisor undersøger sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Igennem revisionen kan ministeriet opnå sikkerhed for, at modtageren har brugt tilskuddet efter formålet, og at modtageren har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af tilskuddet. Tilskudsmodtagers revisor kan således medvirke til at sikre, at ministeriet får viden om, hvorvidt modtageren har forvaltet midlerne effektivt og ansvarligt. 13. Rigsrevisionen har i samarbejde med de private revisorer udarbejdet følgende 2 modelinstrukser, der er retningsgivende for, hvordan tilskud skal revideres: God offentlig revisionsskik tager afsæt i rigsrevisorlovens 3. God offentlig revisionsskik forudsætter, at revisor skal foretage finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. modelinstruks for revision af projekttilskud modelinstruks for revision af tilskud til institutioners samlede virksomhed (drift).

13 6 INDLEDNING Modelinstrukserne er med til at sikre, at ministerierne opbygger revisionsbestemmelserne på en faglig forsvarlig måde, og at de indeholder den faglige terminologi og de standarder, som revisor er bekendt med. Med udgangspunkt i modelinstrukserne udfærdiger ministerierne en bekendtgørelse eller en instruks for revisionen af de enkelte tilskud. Når ministerierne udarbejder revisionsinstrukser, er Rigsrevisionen høringspart. B. Formål, afgrænsning og metode 14. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har sikret, at statslige tilskud anvendes effektivt og ansvarligt. En effektiv anvendelse forudsætter, at modtagerne opstiller mål og følger op på disse. En ansvarlig anvendelse forudsætter, at modtageren anvender tilskuddet sparsommeligt, produktivt og effektivt. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Har ministerierne sikret, at tilskudsmidler er anvendt med fokus på mål og resultater? Har ministerierne sikret, at modtagerne af tilskud har taget skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af tilskuddene? 15. På baggrund af undersøgelsens resultater har Rigsrevisionen opstillet en række anbefalinger, der kan understøtte ministeriernes arbejde med at forvalte statslige tilskud. Afgrænsning 16. Vi har med udgangspunkt i statsregnskabets standardkonto 46 udvalgt en række tilskud, som gives til institutioner og private organisationer. Standardkonto 46 indeholder 2 typer tilskud, henholdsvis til projekter og til selvejende institutioner. 17. Undersøgelsen er afgrænset til tilskud, hvor Rigsrevisionen har adgang til regnskabsgennemgang efter rigsrevisorlovens 4. Det kan fx være selvejende institutioner, foreninger og fonde, der kun delvist finansieres af staten og ikke har underskudsdækning. Undersøgelsen omfatter ikke tilskud til institutioner, som Rigsrevisionen i forvejen reviderer efter rigsrevisorlovens I 2011 udbetalte ministerierne drifts- og projekttilskud til selvejende institutioner, fonde og private organisationer for ca. 73 mia. kr. på standardkonto 46. Heraf blev knap 70 mia. kr. fordelt af følgende ministerier: Undervisningsministeriet (36,7 mia. kr.) Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (herefter Uddannelsesministeriet) (18,7 mia. kr.) Transportministeriet (5,3 mia. kr.) Kulturministeriet (2,9 mia. kr.) Finansministeriet (2,0 mia. kr.) Socialministeriet (1,7 mia. kr.) Sundhedsministeriet (1,4 mia. kr.) Beskæftigelsesministeriet (0,8 mia. kr.).

14 INDLEDNING Vi har efter en nærmere gennemgang af de 8 ministeriers tilskud på underkontoniveau besluttet, at tilskudsordninger med følgende 3 karakteristika ikke egner sig til at indgå i undersøgelsen: Tilskud, der gives på baggrund af objektive tildelingskriterier (fx taxametertilskud til skoler og universiteter samt bygningstilskud). Den type tilskud udgør hovedparten af de tilskudsmidler, som Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet administrerer. Tilskud, der gives som tilskud til investering (fx til transport). Hovedparten af Transportministeriets tilskud vedrører tilskud til investering i tog- og færgetrafik samt særlige rabatter på togrejser til pensionister, unge og personer med handicap. Tilskud, der administreres af andre ministerier (fx Danske Spils overskud). Tips- og lottomidler er finanslovsteknisk placeret i Statens Administration under Finansministeriet, mens ansvaret for administrationen af midlerne er placeret i de ministerier, der i henhold til tips- og lottoloven er ansvarlige for at fordele midlerne. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at inddrage Finansministeriet i undersøgelsen. 20. Fravalget af disse ordninger betyder, at de tilskudsordninger, der kan indgå i undersøgelsen, er væsentligt reduceret for hvert af de 8 ministerier, jf. tabel 1. Tabel 1. Ministeriets udgifter til de typer tilskud, som kan indgå i undersøgelsen (Mia. kr.) Kulturministeriet 2,9 Socialministeriet 1,7 Undervisningsministeriet 1,6 Sundhedsministeriet 1,4 Beskæftigelsesministeriet 0,8 Uddannelsesministeriet 0,4 Transportministeriet 0,3 Finansministeriet 0,1 I alt 9,2 Kilde: Statsregnskabet for 2011, standardkonto 46. Tabel 1 viser, at de 8 ministerier i 2011 samlet havde udgifter på 9,2 mia. kr. til de typer tilskud, som indgår i undersøgelsen. De 5 ministerier, der administrerer flest tilskudsmidler, er udvalgt til at indgå i undersøgelsen. Det drejer sig om Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, som tilsammen administrerer tilskud for 8,4 mia. kr. Ministerierne giver bl.a. tilskud til museer og teatre, udvikling af kvalitet på skoleområdet, projekter under satspuljeaftalen og projekter, der skal forebygge nedslidning på arbejdsmarkedet. Metode 21. Undersøgelsen bygger på interview med ministerierne og en gennemgang af i alt 100 tilskudssager fordelt på Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Vi har udtaget sagerne på baggrund af en stikprøve.

15 8 INDLEDNING 22. Stikprøven omfatter 20 sager på hvert ministerområde. Sagerne er udvalgt på baggrund af oplysninger om tilskuddets størrelse, som for flerårlige projekttilskud ligger mellem 0,2 mio. kr. og 18 mio. kr. og for årlige driftstilskud ligger mellem 0,5 mio. kr. og 56 mio. kr. Stikprøven omfatter både offentlige og private modtagere af tilskud og indeholder både drifts- og projekttilskud. Fordelingen mellem de 2 typer tilskud fremgår af tabel 2. Tabel 2. Drifts- og projekttilskud fordelt på de 5 ministerier (Antal) Driftstilskud Projekttilskud Kulturministeriet 18 2 Socialministeriet 1 19 Undervisningsministeriet 8 12 Sundhedsministeriet 2 18 Beskæftigelsesministeriet 2 18 I alt Tabel 2 viser, at stikprøven omfatter 31 driftstilskud og 69 projekttilskud. Hovedparten af de udvalgte sager i Kulturministeriet er driftstilskud, mens hovedparten af de udvalgte sager i Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet er projekttilskud. De udvalgte sager i Undervisningsministeriet er mere ligeligt fordelt mellem drifts- og projekttilskud. 23. I boks 1 er vist eksempler på tilskud fra undersøgelsen i de 5 ministerier. Den komplette liste med alle 100 tilskud fremgår af bilag 1. BOKS 1. EKSEMPLER PÅ TILSKUD, SOM INDGÅR I UNDERSØGELSEN Kulturministeriet årlige driftstilskud til spillestedet Fermaten i Herning årlige driftstilskud til Randers Kammerorkester årlige driftstilskud til Kattegatcentret i Grenaa. Socialministeriet projekttilskud til den selvejende institution Dagkollegiet for unge mødre projekttilskud til Center for Ligebehandling af Handicappede projekttilskud til Den Danske Diakonissestiftelse. Undervisningsministeriet projekttilskud til Dansk Naturvidenskabsformidlings udvikling af klimaundervisning årlige driftstilskud til Middelaldercentret i Nykøbing Falster årlige driftstilskud til Skoletjenesten i København. Sundhedsministeriet projekttilskud til Psykiatrifondens børne- og ungeprojektet (Skolebussen) projekttilskud til Aarhus Kommunes udvikling af et behandlingstilbud til familier med svært overvægtige børn. Beskæftigelsesministeriet projekttilskud til forebyggelse af psykisk nedslidning på Ældrecentret Gjesing i Esbjerg projekttilskud til fastholdelse og trivsel af medarbejdere i Post Danmarks Distributionscenter i Brøndby.

16 INDLEDNING Vi har under gennemgangen af sagerne ikke gennemgået det finansielle regnskab, men alene undersøgt de forvaltningsmæssige aspekter vedrørende mål og opfølgningen på disse. Vi har desuden undersøgt, om modtagerne har fremsendt dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav. 25. Beretningen har i udkast været forelagt Finansministeriet, Kulturministeriet, Socialministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, og vi har i videst muligt omfang indarbejdet deres bemærkninger. 26. Bilag 2 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber.

17 10 A NVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER III. Anvendelsen af tilskud med fokus på mål og resultater Ministerierne kan styrke arbejdet med at sikre, at tilskuddene anvendes med fokus på mål og resultater. Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal opstille mål for anvendelsen af tilskuddene. I 71 ud af 100 sager har modtageren opstillet målbare mål for tilskuddet. Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal rapportere om, hvorvidt de opfylder målene, men modtagerne rapporterer ikke i tilfredsstillende grad om målopfyldelsen. A. Opstilling af målbare mål for anvendelsen af tilskud 27. Rigsrevisionens undersøgelse af, om ministerierne har sikret, at modtagerne har opstillet målbare mål for anvendelsen af tilskudsmidler, har vist følgende: Ministerierne stiller generelt krav om, at modtagerne skal opstille mål for anvendelsen af tilskuddene. I 71 ud af 100 sager har modtagerne opstillet målbare mål. Krav om fastsættelse af mål 28. Det er de enkelte ministerier, der har ansvaret for at sikre, at modtagerne anvender tilskuddene økonomisk ansvarligt. Det forudsætter bl.a., at ministerierne fastsætter overordnede målsætninger for den enkelte tilskudsordning og stiller krav om, at modtagerne opstiller mål. Dermed kan ministerierne sikre sig indsigt i, om modtagerne anvender midlerne effektivt og ansvarligt. Ministerierne kan bl.a. på det grundlag evaluere den samlede tilskudsordning og vurdere, om samfundet får mest muligt for pengene. 29. Ministerierne stiller typisk krav om opstilling af mål i opslag på hjemmesider, ansøgningsvejledninger og ansøgningsskemaer. Enkelte ministerier har fx udformet et skema, hvor ansøgeren skal udfylde felter for succeskriterier, delmål og langsigtede mål. Dermed sikrer ministeriet, at ansøgeren formulerer specifikke mål for tilskuddet. 30. Undersøgelsen har vist, at alle ministerier generelt stiller krav om mål. Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet kræver i hovedparten af de gennemgåede sager, at ansøgeren opstiller mål. Kulturministeriet og Undervisningsministeriet stiller i ca. halvdelen af sagerne krav om opstilling af mål.

18 ANVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER Undersøgelsen har vist, at der er forskel på, hvilke krav ministerierne stiller til målopstillingen. Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet stiller ofte eksplicit krav om opstilling af målbare mål. De 3 ministerier har i mange tilfælde udarbejdet skemaer, hvor ansøgeren skal redegøre for: projektets overordnede mål og eventuelle delmål, herunder forventede resultater ved projektets afslutning projektets aktiviteter og metoder, herunder hvordan målene opnås. Beskæftigelsesministeriet har desuden udarbejdet en guide til projektbeskrivelse, der vedrører et udvalg af ministeriets puljer og omfatter en del af de gennemgåede sager. Ifølge guiden skal modtageren beskrive projektets overordnede formål og konkrete målbare succeskriterier. Socialministeriet stiller i mange tilfælde krav om, at ansøgningerne skal indeholde SMARTmål for projektet. Det kan fx fremgå af ansøgningsskemaet, at ansøgeren skal redegøre for resultatmål, slutmål og SMART-mål. Kulturministeriet og Undervisningsministeriet adskiller sig fra de øvrige ministerier ved i mange tilfælde ikke at stille krav om, at modtagerne skal opstille målbare mål for anvendelsen af tilskud. I stedet skal modtageren beskrive, hvordan tilskuddet forventes at blive anvendt, og udarbejde en handlingsplan. 32. Boks 2 viser 2 eksempler på opstilling af mål for henholdsvis et drifts- og et projekttilskud. BOKS 2. KRAV TIL MÅLOPSTILLING FOR ET DRIFTS- OG ET PROJEKTTILSKUD SMART-mål bruges til at præcisere indsatsens formål og til at sikre, at de opstillede mål kan bruges til styring og opfølgning. SMART-mål er defineret ved at være: specifikke målbare accepterede realistiske tidsafgrænsede. Driftstilskud Tilskudsmodtager skal udarbejde: overordnede målsætninger specifikke mål handlingsplan for de forventede aktiviteter. Projekttilskud Tilskudsmodtager skal redegøre for: projektets målgruppe formål forandringsmål på kort og langt sigt hvordan projektets resultater nås succeskriterier indikatorer.

19 12 A NVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER Tilskudsmodtagernes opstilling af mål 33. Ministerierne har nemmere ved at vurdere, om projekterne opfylder deres mål, hvis ansøgerne har opstillet målbare mål for brugen af tilskuddene, fx i forbindelse med deres ansøgning om tilskud. Antallet af sager, hvor modtagerne har opstillet målbare mål, fremgår af tabel 3. Tabel 3. Sager med målbare mål (Antal) Beskæftigelsesministeriet Socialministeriet Sundhedsministeriet Kulturministeriet Undervisningsministeriet I alt 20 ud af 20 sager 15 ud af 20 sager 14 ud af 20 sager 12 ud af 20 sager 10 ud af 20 sager 71 ud af 100 sager Tabel 3 viser, at der i 71 ud af 100 sager er opstillet målbare mål for anvendelsen af tilskudsmidlerne. I de 29 sager, hvor der ikke er opstillet målbare mål, har modtageren i nogle tilfælde formuleret overordnede målsætninger for anvendelsen af midlerne. Der er dog ikke tale om konkrete og målbare mål, som ministerierne kan følge op på. Tabellen viser videre, at Beskæftigelsesministeriet adskiller sig fra de øvrige ministerier ved, at modtagerne har opstillet målbare mål i alle de 20 gennemgåede sager. I Socialministeriet og Sundhedsministeriet er der opstillet målbare mål i henholdsvis 15 og 14 af de gennemgåede sager. I Kulturministeriet og Undervisningsministeriet er der opstillet målbare mål i ca. halvdelen af de gennemgåede sager. 34. Kulturministeriet oplyser i den forbindelse, at det er en udfordring at operationalisere kulturinstitutioners virke i målbare mål. Undervisningsministeriet fremhæver, at de tilsvarende har en række lignende udfordringer, når det drejer sig om driftstilskud til fx videnspædagogiske aktivitetscentre, skoletjenester, skoleskibe mv. Kulturministeriet oplyser videre, at det ved projekttilskud typisk vil være muligt at fastsætte mere detaljerede mål, da tilskuddet gives efter en ansøgningsproces. Driftstilskud gives typisk ikke efter ansøgning, hvorfor de overordnede mål eller målsætninger ofte er politisk fastsat i lovgivningen, finansloven, aktstykker eller andre typer regulering, hvoraf det fremgår, at det er et politisk ønske at støtte en given modtager i en kortere eller længere årrække. Ud fra de politisk fastsatte målsætninger kan ministeriet fastsætte yderligere mål i dialog med modtageren. Rigsrevisionen er enig i denne sondring mellem drifts- og projekttilskud, men finder det vigtigt, at ministeriet også ved tildeling af driftstilskud i dialog med modtageren opstiller konkrete og målbare mål, så det er muligt for ministeriet at følge op på modtagerens anvendelse af tilskuddet.

20 ANVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER Boks 3 viser eksempler på målbare mål i de 5 ministerier. BOKS 3. EKSEMPLER PÅ MÅLBARE MÅL I DE 5 MINISTERIER Kulturministeriet Spillestedet Fermaten i Herning har i perioden fået et årligt driftstilskud til udvikling af den rytmiske musik regionalt, nationalt og internationalt. Driftsaftalen indeholder udviklings- og aktivitetsmål for koncertvirksomheden, musikformidling, samarbejde med lokale vækstlag mv. Socialministeriet Den selvejende institution Dagkollegiet for unge mødre har i perioden fået projekttilskud til at hjælpe unge mødre mellem 15 år og 25 år med at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ansøgningen indeholder flere SMART-mål, fx at 90 % af de unge mødre ved udskrivning fra projektet er i gang med en selvvalgt uddannelse eller er tilknyttet arbejdsmarkedet. Undervisningsministeriet Dansk Naturvidenskabsformidling har i 2009 fået projekttilskud til udvikling af undervisning om klimaspørgsmål. Ansøgningen indeholder SMART-mål og succeskriterier, fx at andelen af skoler, der inddrager klimaspørgsmål i undervisningen, er 65 %. Sundhedsministeriet Aarhus Kommune har i 2009 fået projekttilskud til at udvikle et behandlingstilbud til familier med svært overvægtige børn. Ansøgningen indeholder både udviklings- og SMART-mål, fx at mindst 70 % af de svært overvægtige børn ved indskolingen deltager i behandlingstilbuddet. Beskæftigelsesministeriet Ældrecentret Gjesing i Esbjerg har i 2009 fået projekttilskud til at forebygge psykisk nedslidning. Ansøgningen indeholder bl.a. SMART-mål om, at sygefraværet skal reduceres med 10 %, og at arbejdsglæden for medarbejderne skal stige med 20 %. B. Ministeriernes opfølgning på målopfyldelsen 36. Rigsrevisionens undersøgelse af, om ministerierne har fulgt op på, om målene for tilskuddet er nået, har vist følgende: Ministerierne stiller generelt krav om rapporteringer, men der er stor forskel på, hvor ofte modtagerne skal rapportere til ministeriet. Ministerierne har modtaget rapportering om opfyldelsen af mål i 58 ud af de 71 sager, hvor modtagere har opstillet målbare mål. Krav om rapportering til ministerierne 37. For at følge op på tilskuddene kræver ministerierne, at modtagerne rapporterer om, hvordan de har anvendt midlerne, og hvilke resultater de har opnået. Rapporteringen kan give ministerierne en systematisk viden om resultaterne af tilskuddet, herunder hvilke aktiviteter modtagerne har gennemført for at nå de opstillede mål for tilskuddet. Ministeriernes opfølgning på rapporteringen er desuden væsentlig som grundlag for læring og udveksling af erfaring. 38. Kravene til modtagernes rapportering fremgår ofte direkte af tilsagnsbrevet, men kan også fremgå af en vejledning eller af standardvilkår for tilskuddet. Kravene om rapportering kan overordnet inddeles i 2 typer: krav om afsluttende rapportering (enten ved projektets afslutning eller ved bevillingsperiodens udløb) krav om både løbende og afsluttende rapportering.

21 14 A NVENDELSEN AF TILSKUD MED FOKUS PÅ MÅL OG RESULTATER Indholdet i modtagernes rapportering til ministerierne er forskelligt. Tendensen er, at modtagerne i højere grad redegør for sammenhængen mellem mål og opnåede resultater i den afsluttende rapport fx slutrapport og evaluering end i de løbende statusrapporter. 39. Boks 4 viser et eksempel på, hvordan et ministerie kan opstille krav til rapportering. BOKS 4. OPSTILLING AF KRAV TIL RAPPORTERING I tilsagnsbreve fra Sundhedsministeriet fremgår det, at modtageren senest 3 måneder efter projektets afslutning skal sende en afsluttende rapport. Rapporten skal bl.a. beskrive og vurdere: projektets gennemførelse og resultater i forhold til projektbeskrivelsen og eventuelle senere godkendte ændringer eventuelle afvigelser mellem projektets forventede resultater og faktiske resultater anvendelse af projekterfaringer og de opnåede resultater i forbindelse med projektet. Tilskudsmodtagernes rapportering til ministerierne 40. Når modtagerne rapporterer om opfyldelsen af mål, kan ministerierne følge op på, om de opstillede mål for tilskuddet er nået. 41. Tabel 4 viser antallet af sager, hvor modtagerne har opstillet målbare mål og har rapporteret om opfyldelsen af målene. Tabel 4. Sager med målbare mål og sager, hvor modtager har rapporteret om målopfyldelsen (Antal) Sager med målbare mål Sager, hvor modtager har rapporteret om målopfyldelsen Beskæftigelsesministeriet Socialministeriet Sundhedsministeriet Kulturministeriet Undervisningsministeriet 10 6 I alt Tabel 4 viser, at ministerierne har modtaget en rapportering om opfyldelsen af mål i 58 ud af de 71 sager, hvor modtageren har opstillet målbare mål. Det er især Beskæftigelsesministeriet, Sundhedsministeriet og Kulturministeriet, der har modtaget rapportering om opfyldelsen af mål. 42. En gennemgang af målopfyldelsen viser, at målene er helt eller delvist nået i 57 ud af de 58 sager, hvor modtagerne har rapporteret om målopfyldelsen. 43. Undersøgelsen har videre vist, at modtageren i 14 ud af de 29 sager, hvor modtagerne ikke har opstillet målbare mål, har rapporteret om opnåede resultater på et mere overordnet plan. Det kan fx være en status på projektet, herunder hvad der er kommet ud af indsatsen. På den måde sker der en form for rapportering, men den er efter Rigsrevisionens vurdering ikke tilstrækkelig til, at ministeriet kan følge konkret op på anvendelsen af tilskuddet.

22 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN 15 IV. Skyldige økonomiske hensyn Ministerierne har fastsat rammer for revisionen af statslige tilskud, der kan medvirke til at sikre, at modtagerne udviser skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen af midlerne. Ministerierne har imidlertid generelt ikke på tilfredsstillende vis sikret, at rapporteringen om den udførte forvaltningsrevision efterlever de opstillede krav og dermed giver sikkerhed for, at modtagerne har taget skyldige økonomiske hensyn. I 48 ud af de 81 sager, hvor der er krav om forvaltningsrevision, fremgår det ikke, om forvaltningsrevisionen er udført i henhold til de krav, ministerierne har opstillet. I 17 ud af de 48 sager er der ingen dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision. A. Fastsættelse af bestemmelser om forvaltningsrevision 44. Rigsrevisionens undersøgelse af, om ministerierne har fastsat bestemmelser om forvaltningsrevisionen, har vist følgende: I hovedparten af ministeriernes bekendtgørelser og revisionsinstrukser er kravene til forvaltningsrevisionen fastsat i overensstemmelse med Rigsrevisionens modelinstrukser. Ministeriernes fastsættelse af forvaltningsrevision 45. Ved etablering af en tilskudsordning skal ministerierne fastsætte regler for, hvordan tilskudsregnskaberne skal revideres. Det gør ministerierne ved at udarbejde en bekendtgørelse eller en revisionsinstruks for revision af tilskud. Rigsrevisionen har udarbejdet en modelinstruks for revision af driftstilskud og en modelinstruks for revision af projekttilskud. Ministerierne kan bruge modelinstrukserne som vejledende retningslinjer for udarbejdelsen af en bekendtgørelse eller en revisionsinstruks. 46. I modelinstrukserne er der ikke helt identiske krav til omfanget af forvaltningsrevision for drifts- og projekttilskud. Af Rigsrevisionens modelinstrukser fremgår følgende krav til forvaltningsrevision: Rigsrevisionens modelinstrukser for revision af drifts- og projekttilskud indeholder vejledende retningslinjer for ministeriernes udarbejdelse af en bekendtgørelse eller en instruks for revision af tilskudsmidler. Ved driftstilskud skal revisor undersøge, om modtager har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Revisionen udføres med udgangspunkt i modtagers rapportering til yder om mål og opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

23 16 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN Ved projekttilskud skal revisor efterprøve, om modtager har anvendt tilskuddet til formålet, om modtager har udvist sparsommelighed, og om de oplysninger, som modtager har meddelt yder om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede. Desuden skal revisor efterprøve, om modtagers ledelse har udarbejdet produktivitets- og effektivitetsanalyser/virksomhedsregnskab, som yder har foreskrevet, og om de data, der ligger til grund herfor, er pålidelige. Modelinstrukserne indeholder mulighed for, at ministerierne kan differentiere kravene til omfanget af forvaltningsrevision i de enkelte revisionsinstrukser ud fra hensyn til fx tilskuddets størrelse. 47. Gennemgangen af de bekendtgørelser og revisionsinstrukser, som gælder for de sager, der indgår i stikprøven, har vist, at ministerierne generelt har fastsat kravene til forvaltningsrevisionen i overensstemmelse med Rigsrevisionens modelinstrukser. B. Opfølgning på forvaltningsrevision 48. Rigsrevisionens undersøgelse af, om ministerierne har fulgt op på forvaltningsrevisionen, har vist følgende: I 81 ud af 100 sager har ministeriet stillet krav om forvaltningsrevision. I de resterende 19 sager har ministeriet enten ikke stillet krav om forvaltningsrevision, eller også er sagerne omfattet af den kommunale revision. I 33 ud af de 81 sager viser rapporteringen fra revisor, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav. I 31 ud af de 81 sager viser rapporteringen, at revisor har foretaget forvaltningsrevision, men rapporteringen viser ikke, at den udførte forvaltningsrevision er fyldestgørende i forhold til ministeriets krav. I 17 ud af de 81 sager har ministerierne ikke modtaget dokumentation for, at der er revideret efter god offentlig revisionsskik. Rapportering om den udførte forvaltningsrevision 49. Revisors rapportering om den udførte forvaltningsrevision sker 2 steder, dels i revisors påtegning på regnskabet, hvor revisor erklærer sig om den udførte forvaltningsrevision, dels i en revisionsberetning eller revisionsprotokol, hvor revisor mere detaljeret redegør for den udførte revision. Hvis revisionen er foretaget efter den 1. januar 2011, skal revisor alene erklære sig om den udførte forvaltningsrevision i påtegningen, hvis forvaltningen er så mangelfuld, at den giver anledning til meget kritiske bemærkninger. Revisor skal dog fortsat redegøre for den udførte forvaltningsrevision i en revisionsberetning eller revisionsprotokol. 50. Modtageren af tilskuddet er forpligtet til at indsende en kopi af revisionsberetningen eller revisionsprotokollen til ministeriet, der har ydet tilskuddet. Det fremgår af de bekendtgørelser og revisionsinstrukser, som ministerierne har udarbejdet. 51. Tabel 5 viser antallet af sager, hvor ministerierne har modtaget en revisionsberetning eller revisionsprotokol. Undersøgelsen omfatter ikke alle 100 sager, som indgår i stikprøven. Det skyldes, at Undervisningsministeriet i 4 sager og Socialministeriet i 1 sag ikke har stillet krav om, at revisor foretager forvaltningsrevision. Herudover er 5 af Sundhedsministeriets og 9 af Socialministeriets sager omfattet af den kommunale revision. Socialministeriet og Sundhedsministeriet har oplyst, at revisionen af kommunale tilskudsmodtagere sker som led i den kommunale revision, og de 2 ministerier modtager derfor ikke en særskilt rapportering om den udførte forvaltningsrevision. Denne del af undersøgelsen omfatter derfor kun 81 sager.

24 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN 17 Tabel 5. Sager, hvor ministeriet har modtaget en revisionsberetning eller revisionsprotokol (Antal) Kulturministeriet Beskæftigelsesministeriet Sundhedsministeriet Undervisningsministeriet Socialministeriet I alt 15 ud af 20 sager 9 ud af 20 sager 5 ud af 15 sager 5 ud af 16 sager 1 ud af 10 sager 35 ud af 81 sager Tabel 5 viser, at ministerierne samlet set har modtaget en revisionsberetning eller revisionsprotokol i 35 ud af de 81 sager, hvilket svarer til 43 %. Tabellen viser desuden, at Kulturministeriet har modtaget en revisionsberetning eller revisionsprotokol i 15 ud af 20 sager, svarende til 75 %. 52. Gennemgangen af de 35 revisionsberetninger eller revisionsprotokoller viser, at de ikke i alle tilfælde indeholder revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, som det er påkrævet. I mange tilfælde nøjes revisor med at konstatere, at der er udført forvaltningsrevision, men revisor skriver ikke noget om, hvordan revisionen er gennemført, og hvilke analyser der er foretaget. Rapportering om indholdet i den udførte forvaltningsrevision 53. Rigsrevisionen har gennemgået revisorernes rapporteringer for at undersøge, om det fremgår, at revisor har udført forvaltningsrevision i henhold til de krav, ministeriet har opstillet i bekendtgørelser og revisionsinstrukser. Revisor skal ved driftstilskud fx undersøge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, mens revisor ved projekttilskud som oftest skal undersøge, om tilskuddet er anvendt til formålet, og om det er anvendt sparsommeligt. I en række revisionsinstrukser for projekttilskud er der desuden krav om, at revisor skal efterprøve eventuelle produktivitets- og effektivitetsanalyser, som er udarbejdet af modtager. 54. Gennemgangen omfatter de 81 sager, hvor ministerierne har fastsat krav om, at revisor skal udføre forvaltningsrevision. Rigsrevisionen har vurderet, om det fremgår af revisorernes rapportering, at ministeriernes krav til indholdet af forvaltningsrevisionen er opfyldt. Tabel 6 viser fordelingen af sager, hvor: det fremgår af rapporteringen, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav det fremgår af rapporteringen, at der kun delvist er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav det ikke fremgår af rapporteringen, at revisor har foretaget forvaltningsrevision.

25 18 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN Tabel 6. Revisors rapportering om forvaltningsrevision i de 81 sager, hvor der er krav om forvaltningsrevision (Antal) Der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriets krav Der er delvist udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriets krav Der er ikke dokumentation for, at der er udført forvaltningsrevision Kulturministeriet 15 ud af 20 sager 3 ud af 20 sager 2 ud af 20 sager Beskæftigelsesministeriet 12 ud af 20 sager 5 ud af 20 sager 3 ud af 20 sager Sundhedsministeriet 1 ud af 15 sager 10 ud af 15 sager 4 ud af 15 sager Undervisningsministeriet 4 ud af 16 sager 4 ud af 16 sager 8 ud af 16 sager Socialministeriet 1 ud af 10 sager 9 ud af 10 sager 0 ud af 10 sager I alt 33 ud af 81 sager 31 ud af 81 sager 17 ud af 81 sager Tabel 6 viser, at det i 33 ud af de 81 sager, svarende til 41 %, fremgår af revisors rapportering, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriets krav. I hovedparten af Kulturministeriets og Beskæftigelsesministeriets sager fremgår det af rapporteringen, at revisor har udført forvaltningsrevision i henhold til kravene. For Socialministeriet, Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet er det kun i en mindre del af sagerne, at det fremgår af revisors rapportering, at revisor har udført forvaltningsrevision i henhold til kravene. Tabellen viser videre, at der i 31 ud af de 81 sager, svarende til 38 %, ikke er dokumentation for, at revisor har gennemført alle de analyser i forvaltningsrevisionen, som ministeriet har krævet. Rapporteringen viser således, at revisor har foretaget forvaltningsrevision, men at den ikke er fyldestgørende i forhold til de krav, ministeriet har opstillet. Endelig viser tabellen, at der i 17 ud af de 81 sager, svarende til 21 %, ikke er dokumentation for, at revisor har udført forvaltningsrevision og dermed har revideret efter god offentlig revisionsskik. I Undervisningsministeriet er der fx ikke dokumentation for, at revisor har revideret efter god offentlig revisionsskik i 8 ud af 16 sager. I 48 af de gennemgåede sager fremgår det således ikke, at der er udført forvaltningsrevision i henhold til ministeriernes krav.

26 SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN Boks 5 viser et eksempel på, hvordan revisor har rapporteret om den udførte forvaltningsrevision. BOKS 5. EN REVISORS RAPPORTERING OM FORVALTNINGSREVISION Sparsommelighed I forbindelse med revisionen har vi stikprøvevist vurderet, om centrets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til centrets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet. Her kan nævnes en række eksempler: Der indhentes alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser. Foreliggende rabatmuligheder udnyttes. Personalemæssige resurser udnyttes optimalt. Der aflønnes efter overenskomstmæssige satser. Effektivitet Ved vurderingen af, om centret arbejder effektivt, har vi drøftet med ledelsen, hvorledes effektivitetsmålinger på centret er indarbejdet som ledelsesværktøj. Det undersøges desuden: om centret har udarbejdet vejledninger, som beskriver centrets overordnede mål, og hvorledes disse mål efterleves, samt retningslinjer for at sikre, at målene opnås om der foretages evalueringer efter hvert gennemført projekt om der foretages evalueringer af centrets administrative funktioner, servicefunktioner mv. Kilde: Beskæftigelsesministeriet.

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud.

Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for Integrationsministeriets projekttilskud. Bilag 4 Integrationsministeriets revisionsinstruks af 16. januar 2004 for revision af projekttilskud projektregnskaber for projekttilskud under Integrationsministeriet. Instruksen er udarbejdet med udgangspunkt

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012

Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet. November 2012 Notat til Statsrevisorerne om revisionen af selvejeområdet November 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen af selvejeområdet 26. oktober 2012 RN A411/12 I. Indledning 1. I tilknytning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af statslige evalueringer

Evaluering af statslige evalueringer Evaluering af statslige evalueringer Agenda Baggrund Undersøgelse af statslige evalueringer Effektundersøgelser Nogle eksempler Aktuelle udfordringer hvor er vi på vej hen? 2 Revisionsordningen i Danmark

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning

Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Retningslinjer 2012 for ansøgning og bevilling af tipsog lottomidler til undervisning Tips- og lottosekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Retningslinjer vedrørende ansøgning... 3 1.1. Krav

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om staten som selskabsejer. Juni 2015

Beretning til Statsrevisorerne om staten som selskabsejer. Juni 2015 Beretning til Statsrevisorerne om staten som selskabsejer Juni 2015 BERETNING OM STATEN SOM SELSKABSEJER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2. Baggrund...

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere