Bestyrelsens beretning for 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for 2010."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret m³ ( m³) drikkevand, af god kvalitet, til ca1300 forbrugere. Der er ca. 3-4 % spild på ledningsnet, til brandslukning og skyl af vandfilter på værket. Vandkvaliteten: VFV kan meddele, at vores vandprøver viser, at vores drikkevand ved afgangen fra vandværket samt ude ved forbrugerne er af god kvalitet, der overholder alle krav. Analyserne er lagt ud på vandværkets hjemmeside Er man forhindret i at komme til PC, er man velkommen til at skrive til Vemmelev Forlev Vandværk, Vandværksvej 13 A. I vil så blive kontaktet af bestyrelsen. Vandspil: VFV anmoder fortsat alle om at være opmærksomme på utætheder på ledningsnettet. Forbrugerinformation: Der stilles krav til vandværkerne om en temmelig omfattende information. Der skal en gang om året informeres om følgende forhold: 1. Vandværkets adresse og telefonnr. 2. Forsyningsområdet. 3. Indvindingsområde herunder antal boringer antal m³ 4. Vandbehandlingen. 5. Vandkvalitet i relation til maksimale værdier. 6. En generel beskrivelse af vandets kvalitet herunder: - Hårdhed - Mangan - Mikrobiologisk kvalitet - Måleværdier af særlig lokal betydning som nitrat, nikkel og flourid. VFV skal også informere om takster og gebyrer. Der henvises til vandværkets hjemmeside Forsyningsnettet: Der har i år kun været få vandbrud på værkets forsyningsledninger.

2 Der er i forbindelse med ovennævnte kontrol af forsyningsnettet foretaget udskiftninger og reguleringer af en del stophaner. Der er ikke foretaget så mange nye tilslutninger som i foregående år, men vi har dog brugt en del tid på at få GPS registreret på nogle af de sidste stophaner, så vi er ved at have styr på dem alle sammen. Vores andelshavere kan selv gå ind på følgende link og se, hvor deres egen stophane er. Vandmålere: I henhold til Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse, skal der løbende kontrolleres hhv. udskiftes målerpartier. Det er hensigten fremover at udskifte 1/6 del af vores målere hvert å,r så vi kommer alle målerne igennem på en 6 års periode. Da bestyrelsen har valgt denne løsning, har vi også skiftet til den billigste måler der findes på markedet. Selvaflæsning + Nyt regnskabskontor. Bestyrelsen har valgt at opsige samarbejdet med SK Forsyning, som hidtil har stået for vores afregning af vand. Vi har entreret med Regnskabskontor Nord v/erik Jensen Vi valgte, i samråd med Regnskabskontor Nord, at starte op til et nyt år, og der har selvfølgelig været en del forespørgsler fra vores andelshavere, om ting de ikke sådan lige kunne forstå. Mange har ringet eller skrevet til undertegnede, eller Erik Jensen, Regnskabskontor Nord, og efter lidt forklaring løste problemerne sig ret hurtigt. Ovenstående punkt blev dog ikke lettere af, at SK Forsyning fejlagtig kom til at sende selvaflæsningskort ud til alle vores andelshavere. Jeg rettede omgående kontakt til SK Forsyning, der beklagede det skete, og man valgte så fra SK Forsynings side at sende brev ud til alle vores andelshavere, og beklagede den forvirring der var opstået hos vores andelshavere. På grund af økonomi og administrationen har bestyrelsen vedtaget, at der kun opkræves 2 gange årligt. Der er fortsat andelshavere, der ikke får afleveret eller indtelefoneret deres forbrug. Det gå dog den rigtige vej. Vandværket: Vi har nu kørt ca. 3 år med vores nyrenoverede vandværk, og det fungere rigtigt godt. Vi har nu kørt med vores nye udpumpningssystem i nogen tid, og alt kører perfekt, Der er også kommet gang i en ny indpumpningsautomatik, der ligeledes kører perfekt. Vi har modtaget nogle beregninger fra vores konsulent (Xergi), der viste, at det kunne betale sig at optimere vores boringer med frekvensomformere, som sikrer en optimal løsning ved indpumpning, med pejlinger af vandstand og alarmer. De sikrer, at der ikke pumpes unødvendigt vand ind med risiko for bl.a. forhøjet saltindhold i vandet men at der hele tiden er lige nøjagtig den mængde vand, der skal anvendes. Dette projekt er vi i fuld gang med, og er ikke helt færdige endnu. Endvidere er der opsat en ny el tavle i det gamle værk, som styrer boring 1, og alt gammel installation er herefter demonteret.

3 Så skulle vi også være gearet til mange år ude i fremtiden. Og så er der udført en stor reparation af slambassinet, som var ødelagt af frost og alder. 3 af siderne er rettet af, og der opsat nye SF sten i beton. Pris ca kr Åbent Hus på Værket. Jeg har i mine sidste 2 beretninger omtalt, at bestyrelsen påtænkte at afholde åbent hus, og det er mig en stor glæde at berette om dette arrangement, der løb af stablen i september måned. Vi havde rejst telt i forhaven og lavet klar med gril l+ lidt til halsen. Vejret var fra morgenstunden ikke det bedste, men ved middagstid klarede det op, og vi havde en rigtig god dag. Ca. 90 andelshavere kom forbi i løbet af eftermiddagen, og fik forevist hvad vi havde fået lavet igennem de sidste par år. Endvidere var der gennemgang af, hvordan vi producerer vores drikkevand, og det udmøntede sig i en hel masse spørgsmål, som vi i bestyrelsen besvarede efter bedste evne. Der blev igennem hele dagen hygget i teltet, og vi havde opstillet en bane, hvor man kunne prøve at finde jernspindler i jorden. Vi i bestyrelsen agter at gentage succesen, hvornår ved vi ikke endnu. Vandboringerne: Som jeg omtalte i min sidst beretning, påtænkte vi i bestyrelsen at afhænde boring 4 til Blomkålsgartner Claus Clausen på visse betingelser. Det skete i løbet Lige inden jul, viste vores vandprøver, at der var stigende ammonium tal i vores udpumpede vand. Vandværksfirmaet Frederik Dalgaard blev tilkaldt for at løse problemet. Firmaet konstaterede at vandet blev ikke iltet nok på grund af ophobning af okker vores råvandstank, som trængte til at blive rengjort. Problemet er blevet løst i begyndelsen af Økonomi: Der henvises til regnskabet. Værkets økonomi er god. En del af den likvide kapital bliver investeret i sikre og let omsættelige obligationspapirer, Forsyningsnettet Der er i de sidste 3 år udført en rigtig krævende opgave med at få ledningsnettet GPS registreret. Til dette arbejde har vi hyret et firma, GALTEN EL, som har udført et yderst professionelt stykke arbejde sammen med hele bestyrelsen. Alle vores kendte hovedstophaner er blevet registreret, og det er således, at hver enkelt andelshaver kan gå på nettet og se, hvor deres stophaner er placeret

4 (mål fast) på deres matrikel. Der kommer en lille vejledning om hvordan man gør det. Ellers ring til undertegnede. Hvis der er nogle, der ikke er registreret, eller det ikke er korrekt, hvad vi har beskrevet, vil bestyrelsen meget gerne have besked så hurtigt som muligt, så vi kan få rettet i kortmaterialet, efterhånden som fejlene bliver afdækket. Der skal også påføres stikledninger og ventiler til de forskellige ejendomme. Projektet vil komme til at løbe over adskillige år. Men der er skabt et super godt grundlag for en fremtidig ledningsregistrering. Vandværket er tilsluttet det centrale ledningsregister LER, og den enkelte entreprenør skal henvende sig til vandværket, inden han påbegynder på gravearbejde i området. Det stiller naturligvis krav til vandværket om hele tiden, at have opdaterede kort. Der er kun tilsluttet 2 nye andelshavere i år, så det er ikke der, vi har brugt alt vores tid i bestyrelsen. Lidt om fremtiden: Nyt forsynings område. Dette er nu endeligt kommet på plads i det forløbne år, men som boligmarkedet ser ud lige for tiden, regner vi ikke med de store udvidelser. Men der er kommet oplysning om, at der skal bygges 23 boliger på Borgergade overfor genbrugspladsen. Endvidere er der forlydende om at der skal bygges på 2 af de 6 erhvervsgrunde, som vi lavede klar for et par år siden. Grundvandsbeskyttelse: Der er fortsat undersøgelser af vandindvindingsoplandet, m.h.p. grundvandsbeskyttelse m.v. Et projekt der løber over mange år og betales af forbrugerne i forhold til størrelsen af indvindingsretten. Tilladelsen udløber i 2010 og bestyrelsen er ikke bekendt med hvad der kommer til at ske efterfølgende. Der er kommet besked om at vores indvindings tilladelse automatisk er blevet forlænget med 1 år. For VFV andrager tilladelsen for m³. for 2010 var beløbet kr. Beløbet opkræves af SKAT på vegne af Naturstyrelsen. Som planerne foreligger, vil der tidligst blive taget fat i vores område i Samarbejdet imellem Vandværkerne: Vandrådet, som jeg omtalte i min sidste beretning, er et forum, hvor alle vandværker i Slagelse Kommune mødes, og der udveksles erfaringer med hensyn til drift og vedligehold. Der har været afholdt et par møder i årets løb

5 for at undersøge, om der er mulighed for fælles indkøb / drift / kontorfællesskab. Disse møder har ikke udmøntet sig i nogle konkrete tiltag endnu, men der arbejdes videre med sagerne. Personale: Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere! Regnskabsfører/revisorer/ smed/ graveentreprenører/ el-installatør m.m. Og der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak for godt samarbejde. Fra formanden skal der også lyde en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen, I gør det rigtigt godt, og er en stor hjælp for mig i vores daglige virke, tak for det. Som det fremgår af ovenstående er vand ikke bare noget der kommer ud af hanen, der er mange forhold der skal være til stede for, at der til stadighed kan produceres rent og godt vand. Peter Friberg Jensen. formand

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

3. Forretningsfører aflægger regnskabet

3. Forretningsfører aflægger regnskabet HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg

Læs mere

Information til vandværkets forbrugere

Information til vandværkets forbrugere Hold øje med din måler også den trådløse måler Selv om vandværket selv aflæser målerne, så er ansvaret for vandforbruget stadig medlemmets. Det er derfor stadig en god idé regelmæssigt at aflæse sin måler

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2012 30.09.2013 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Ingen stigning siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi var 780

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012

ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 ØSTOFTE NØRREBALLE VANDVÆRK Generalforsamlingsberetning Dagbogsnotater for året 2012 02. januar: Aflæst hovedmåler og Havløkkemåler. 04. januar: Manglede 2 stk. målere at aflæse. Udskiftede måleren på

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Stort tema om vandsektorloven

Stort tema om vandsektorloven vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 191 2013 Læs også: Ny rapport slår fast: Forbrugerejede vandværker er mest effektive FVD fortsætter kampen for at komme ud af

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere