TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal En sektion med ambitioner. Juli 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. En sektion med ambitioner. Juli 10"

Transkript

1 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Juli 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen En sektion med ambitioner Træsektionen er med ca medlemmer en af de store sektioner i Dansk Byggeri, og jeg mener, det må forpligte. Sektionen skal være synlig i medlemskredsen, og vi har i bestyrelsen et erklæret mål om, at sektionen skal kunne tilbyde medlemmerne en bred vifte af kurser og aktiviteter. I dette nyhedsbrev vil du bl.a. finde informationer om aktiviteterne i sektionen, og de aktiviteter, råd, nævn og udvalg sektionen deltager i. Men jeg vil først benytte lejligheden til at takke alle, der arbejder for sektionen. Jeg er glad for, at så mange travle erhvervsfolk mener, det er vigtigt, at afsætte ressourcer til organisationsarbejdet. Det viser, at der er en tro på, at det nytter noget og, at vi i sektionen kan være med til at sætte dagsordenen. Ellers tror jeg ikke, at så mange vil bruge så mange ulønnede timer på arbejdet. Jeg synes, vi hidtil har gjort det rigtig godt. Vi er ofte med, hvor beslutningerne tages, og vi har, grundet en stadig mere markant synlighed, været med til at sætte et ikke ubetydelige fingeraftryk på en lang række af de vejledninger, vi alle skal efterleve i vores daglige virke. Ved sektionens seneste generalforsamling udskiftede vi en stor del af den hidtidige bestyrelse, ligesom vi sagde farvel til vores tidligere formand, Kurt F. Sørensen. Det har samtidig betydet, at der er sket en stor udskiftning i vores underudvalg. Bestyrelsen har derfor brugt de første måneder efter generalforsamlingen på at lære hinanden at kende, og få placeret de rigtige personer i vores underudvalg. Jeg er sikker på, at vi nu har fået sat et rigtig godt hold til at videreføre det fine arbejde, den gamle bestyrelse har ydet gennem de seneste år. Og det er med en god fornemmelse i maven, at jeg lader den nye bestyrelse fortsætte sektionens bestræbelser på at være en vedkommende og ambitiøs sektion. Den nye bestyrelse var samlet første gang i april måned, hvor vi ved et seminar havde to altoverskyggende punkter på dagsordenen; sektionens områdeudvalg og fokusområder for det kommende arbejdsår i bestyrelsen. Ved vores generalforsamling gennemførte vi en workshop om områdeudvalgene, og de aktiviteter de arbejder med. Der blev i forlængelse af den workshop, udarbejdet et notat, som vi behandlede på vores seminar. Hovedkonklusionen omkring områdeudvalgene blev, at vi skal sikre, at områdeudvalgene er aktive og at de fortsat har mulighed for, at gennemføre kurser og andre lokale aktiviteter for medlemmerne. Og dermed være med til at vise, at vi i Træsektionen ønsker at gøre en ekstra indsats for vores medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at der i 2010, udover de normale aktiviteter, vil blive nedsat et ad hoc udvalg, som skal behandle henvendelser fra flere medlemsvirksomheder vedrørende Standardforbeholdene. Derudover valgte vi at sætte ekstra ressourcer af til at arbejde med: Nye lønsystemer, Billedprislisten og områderne under sektionen. Jeg håber, at vi med dette nyhedsbrev giver dig en god fornemmelse af de aktiviteter som sektionen arbejder med. Vi har valgt at bringe et udpluk af aktiviteterne, og kun ganske få af dem har fået den plads de fortjener. Hvis du ønsker mere information, kan du besøge vores hjemmeside på hvor der er adgang til sektionens pressearkiv samt et arkiv over tidligere udsendte nyhedsbreve og magasinet. Jeg ønsker alle medlemmerne i Træsektionen en god sommer. 2 Michael R. Lund formand for Træsektionen under Dansk Byggeri

2 Træsektionens bestyrelse og sekretariat For at kunne opretholde et højt aktivitetsniveau, har Træsektionens bestyrelse valgt at nedsætte en række underudvalg, med hvert sit fokusområde, samtidig med, at man har valgt at tilknytte en fuldtidskonsulent til arbejdet i sektionen. Målet er, at sektionen gøres attraktiv for medlemmerne, og at sektionen fastholder sin position som en vigtig spiller i byggeriet, og derigennem deltage, der hvor beslutningerne tages. Alle udvalg under sektionen har en høj grad af frihed i det arbejde, de udfører, og i de beslutninger de tager. Derfor er langt de fleste af de projekter, der igangsættes i udvalgene alene med som orienteringspunkter på sektionens ordinære bestyrelsesmøder. Den arbejdsform har givet Træsektionens bestyrelse mulighed for at koncentrere arbejdet på få, mere overordnede, aktiviteter. Eksempelvis fastlægges de overordnede linjer for sektionens kommunikationsstrategi af bestyrelsen. Sektionen, der er Dansk Byggeris største sektion med knap 2900 medlemmer, bruger mange ressourcer på kommunikationen til medlemmerne og til byggeriets samarbejdsparter. Sektionens flagskib, der omtales særskilt i dette nyhedsbrev, udsendes til alle abonnenter på Byggeriet. Udover magasinet tilstræber sektionen at udsende relevant information og markere sine holdninger både digitalt og i trykt kommunikation. Sektionen fik i 2008 en helt ny hjemmeside, hvor langt de fleste af aktiviteterne i sektionen kan følges. På hjemmesiden har alle mulighed for at hente digitale udgaver af, TEMA, pressemeddelelser og sektionens trykte nyhedsbrev, der udsendes 4 gange årligt. I 2009 udkom første nummer af TEMA, hvor der blev stillet skarpt på forebyggelse af skimmel i bygninger. Med næste nummer af sektionens nyhedsbrev udsendes et TEMA om stilladser, og der arbejdes på et TEMA om lokalforeninger og laug i byggeriet. Sektionens sekretariat udsender løbende pressemeddelelser, primært til fagpressen. I løbet af de seneste 2 år, er der udsendt ca. 30 pressemeddelelser fra sektionens sekretariat. Energioptimering, både af den eksisterende bygningsmasse, men også i nybyggeriet, er et af de områder, som sektionens bestyrelse har valgt at følge tæt. Et område hvor sektionens medlemmer kan forvente mange opgaver i fremtiden, men også et område hvor der er mange udfordringer i at løse opgaven korrekt. Sektionen bestilte i 2008 Det Økologiske Råd, DØR, til at udarbejde en rapport om integrerede solceller. DØR vil i nær fremtid blive bestilt til at opdatere indholdet i rapporten, og give deres vurdering af mulige nye tiltag indenfor energioptimering, hvor sektionens medlemmer naturligt vil kunne løfte opgaven. Rapporten er tilgængelig på sektionens hjemmeside. Træsektionens bestyrelse har besluttet, at alle medlemmer skal have adgang til billig og relevant efteruddannelse. Derfor yder sektionen tilskud til kursusaktiviteter i områderne, ligesom sektionen selv gennemfører kurser for medlemmerne. I 2009 udviklede sektionen i samarbejde med Kursus & udvikling en ny uddannelse for de nye byggeledere. Kurset kører over 4 moduler, hvor kursisterne får en grundlæggende viden indenfor de discipliner, en god byggeleder skal kunne håndtere. Sektionens bestyrelse afholder årligt fire ordinære bestyrelsesmøder, et årligt møde med formændene i områdeudvalgene samt et bestyrelsesseminar, og endelig deltager bestyrelsen ved sektionens generalforsamling. Derudover deltager de enkelte bestyrelsesmedlemmer ved række møder i råd, nævn og udvalg..2

3 Træsektionens områdeudvalg Interessegrupper under Træsektionen Rygraden i Træsektionen er de 13 områdeudvalg, der samtidig udgør Træsektionens repræsentantskab. Udvalgene udbyder kurser og aktiviteter for sektionens medlemmer i lokalområderne, og er dermed med til at sikrer en tættere kontakt til medlemmerne. Det er op til udvalgene at fastsætte det ønskede aktivitetsniveau, men langt de flest områder gennemføre minimum tre områdeudvalgsmøder årligt. Alle kurser, der udbydes af områderne, støttes økonomisk af Træsektionen, og derfor er områderne i stand til at udbyde aktiviteter i et prisleje, hvor alle kan være med. En gang årligt afholdes der valg til sektionens områdeudvalg, og alle medlemmer i Træsektionen kan stille op til disse områdeudvalg. Udvalgene har tilknyttet en konsulent fra Dansk Byggeri. Træsektionen består, udover tømrer- og snedkermestre, af en tre interessegrupper. Den ene, Låse- og Sikringsteknikerne, profileres i dette blad. I de kommende numre af Nyhedsbrevet, vil de to andre interessegrupper, Tækkemændene og Fugebranchen, bliver portrætteret. Træsektionens Tekniske udvalg Det Tekniske udvalg har gennem de seneste år gennemført en lang række projekter, hvor at projekter har resulteret i gratis vejledninger til medlemmerne. Udvalget har været med under udviklingen af Dansk Byggeris Toleranceprojekt, hvor der indtil videre er udarbejdet og udsendt tre forskellige pjecer til medlemmerne. To af disse pjecer kan stadig rekvireres gratis i Dansk Byggeris servicebutik, nemlig Veludført Træhåndværk og Veludført Træhåndværk Kundepjecen. Den sidste pjece i serien Hvor går grænsen kan hentes på Udvalget deltager i den løbende vedligeholdelse af indholdet i pjecerne og på hjemmesiden. Udvalget har deltaget i udviklingen af Dansk Byggeris forenklede kvalitetssikringssystem, der kan hentes på Systemet vil i løbet af 2010 blive udvidet med en renoveringsdel. Udvalgets medlemmer er Bent Sønderskov, Klaus Allermann og Erik Nimb. Konsulent for udvalget er Niels Strange. Træsektionens Miljøog Arbejdsmiljøudvalg Udvalget har deltaget i udviklingen af flere BAR vejledninger. Blandt flere kan nævnes Håndtering af gipsplader og Arbejde med isoleringsmaterialer. Udvalget stod bag sektionens store undersøgelse, om udvikling af træstøv ved arbejde med elektriske værktøj i træ eller træbaserede materialer. En undersøgelse der blev igangsat, da grænseværdien for udvikling af træstøv blev reduceret til det halve. Håndtering af PCB har fået stor fokus fra udvalget det seneste år, og arbejdet har nu resulteret i en vejledning om, PCB der kan hentes på Udvalget vil i den kommende tid arbejde med løft, både for træbaserede plader og tagplader (bølgeplader). Udvalgets formand, Flemming Yde Kjærgaard, repræsenterer sektionen i Dansk Byggeris Miljø og Arbejdsmiljøudvalg. Udvalget består af Flemming Yde Kjærgaard, Allan Olesen og Henning Pedersen. Konsulent for udvalget var indtil 1. juni 2010 Henrik K. Jørgensen, men videreføres nu af Anne Margrethe Anttila.

4 Træsektionens Miljø- og Arbejdsmiljøudvalg og Teknisk udvalg De to udvalg har gennem længere tid arbejdet tæt sammen på et projekt om sikkerhed på tage. Udvalgene har i dette samarbejde fokus på opstilling af spær, undertage og faldsikring. Arbejdet i udvalgene har bl.a. resulteret i, at proceduren for montering af banevare til undertag er anbefalet ændret fra tidligere at blive monteret parallelt med spærrerne til, at de nu monteres på tværs af spærrerne. Ændringen skyldes, at der endnu ikke er udviklet en monteringsmetode for parallel montage, der opfylder AT anvisninger til sikkerhed. Udvalgene har valgt at foreslå en ændring fra traditionelle forskallingsbrædder til montering under spærfod, til en T1 taglægte. Denne anbefaling sker ligeledes for at kunne opfylde AT s anvisninger. I 2009 gennemførte de to udvalg en prøveopstilling af gitterspær, hvor der blev anvendt en gitterdrager til stabilisering af spærkonstruktionen under opstillingen. Dette arbejde har resulteret i tilføjelser i Træinformations håndbog, TRÆ 58, Træspær 2, og der vil blive udsendt faktablade i BAR regi om den nye monteringsmetode. De to udvalg arbejder i samme projekt på at sikre, at man kan udføre isoleringsarbejde og monterer dampspærre ved tagfod ud fra en byggeteknisk og arbejdsmiljømæssig korrekt vurdering. Træsektionens Overenskomstudvalg Udvalget er normalt kun aktivt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, men forud for de netop overståede forhandlinger i 2010, gennemførte man allerede i 2008 en konference sammen med TIB, hvor begge parter fik lejlighed til at lufte eventuelle krav og ønsker. I 2009 afholdte sektionens bestyrelse, i samarbejde med Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat, et internt seminar om de kommende forhandlinger. Herefter formulerede udvalget et notat om de krav, de ville tage med i forhandlingerne. Før de egentlige forhandlinger, gennemførte udvalget yderligere en række møder med TIB, hvor formålet var, at få afstemt organisationernes forventninger til forhandlingerne. Udvalget arbejder tæt sammen med Murersektionens bestyrelse, hvor der udveksles ideer og erfaringer. Udvalget består pr. 13. marts 2010 af Michael Lund, Martin Skou Heidemann, Jacob Knudsen og Flemming Yde Kjærgaard. Konsulent for udvalget er Henrik Olsen. Træsektionens Uddannelsesudvalg Udvalget afholder tre til fire møder årligt. Herudover afholdes der to til tre møder årligt med de øvrige uddannelsesudvalg fra Dansk Byggeris sektioner. Arbejdet i udvalget er at sikre, at uddannelser under Træfagenes Byggeuddannelse lever op til de krav, som virksomhederne stiller til fremtidens medarbejdere. Udvalget har arbejdet med det digitale område, og derudover har der været arbejdet med: svendeprøver, overbygning og EUX, der er en kombination af en erhvervsuddannelse, Her er Træsektionen med n Træsektionen har en fast plads i Træinformations bestyrelse. n Træsektionen sidder i bestyrelsen for BYG/TIB uddannelsesfonden n Træsektionen er repræsenteret i følgegruppen, der rådgiver og vejleder i forbindelse med udviklingen af bygviden.dk Træsektionen indstiller personer til: n Træfagenes byggeuddannelser n Tømrerfagets Brancheudvalg n LLU de lokale uddannelsesudvalg og en gymnasial uddannelse(hf). Endelig er der hele kontakten til fagkomiteerne, hvor udvalget sikrer, at de er opdateret og lever op til de krav, som Træfagenes Byggeuddannelse stiller. Udvalget består af Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Allan Olesen, Michael Lund Kristensen, Jørgen Svendsen-Tune, Per Keis og Peer Frederiksen. Konsulent for udvalget er Jesper Juul Sørensen. Aftaler: Træsektionen har indgået en eksklusivaftale med BYG-ERFA, der giver sektionens medlemmer gratis adgang til alt materiale fra BYG-ERFA, ligesom sektionens medlemmer får rabat på køb af kurser og trykt materiale hos BYG-ERFA. Træsektionen har en særaftale med Teknologisk Institut, der giver medlemsvirksomheder, der ønsker at gøre deres virksomhed klar til at CE-mærke deres vinduer og døre, mulighed for reduceret kursusgebyr og udvidet indhold i kursusmaterialet. Tolerancekilen Målekile til kontrol af indfalds- og udfaldskrav. Dansk Byggeri har i samarbejde med 4a udviklet en målekile til kontrol af tolerancer. 4a producerer, og er eneforhandler, af målekilen, som håndbogsserien Hvor går grænsen fra Dansk Byggeri henviser til. Målekilen skal bruges ved kontrol af planhed og afvigelser. Træsektionen har stadig gratis målekiler til medlemmerne. De kan bestilles på Se bannerreklame i bunden af siden.

5 Sektionens magasin der sætter spot på de lidt anderledes, udfordrende og spændende projekter. Magasinet profilerer det gode træhåndværk, og viser de mange muligheder træet giver som byggemateriale. I magasinet fortælles alle de gode historier om håndværket af håndværkeren, i billede og tekst. Der gøres plads til fordybelse i detaljen, og det tilstræbes at gøre fortællingerne vedkomne for de virksomheder, der er med til at sikre magasinets udgivelse. bringer historier fra sektionens egne medlemmer og forsøger at komme hele vejen rundt om de projekter, medlemmerne er med til at gennemføre. Siden det første magasin kom på gaden i 2009, har der været bragt historier om enfamiliehuse, erhvervsbyggeri, sommerhuse, anlægsarbejder, gulve, tage, renovering, projektering og restaurering. Magasinet udkom i forbindelse med klimatopmødet i København, som et temanummer, hvor artiklerne behandlede energioptimering af bygninger og de udviklingsmuligheder, der er i byggeriet. Brug af eksisterende lægter ved udskiftning af tag BAR vejledning om håndtering af PCB Dansk Byggeri har underskrevet den frivillige brancheaftale om lægter, fornyet 1. september Aftalen er indgået for, at man i branchen kan fastholde kvaliteten og sikkerheden i forbindelse med anvendelse af taglægter i dansk byggeri. Aftalen omfatter alle taglægter som anvendes i nybyggeri, og i byggeri hvor taglægterne udskiftes. Dansk Byggeri har erfaret, at aftalen bliver fejltolket ved fx afgivelse af tilbud, hvor den bydende virksomhed, i overensstemmelse med aftalen, har valgt ikke at udskifte det eksisterende lægtelag, men hvor der ikke bliver taget yderligere forholdsregler, hvilket ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med aftalen. Følgende tekst tilføjet er som bilag til aftalen: Ved udskiftning af tagbelægningen, hvor lægtelaget genanvendes uden at blive omlagt, er der ikke krav om omlægning af lægtelaget. Ved reparation af lægtelaget skal reglerne ovenfor følges. Være opmærksom på, at Arbejdstilsynet vil stille krav om ekstra sikkerhedsforanstaltninger mod gennemtrædning og fald fra taget, fordi lægterne ikke lever op gældende sikkerhedskrav til taglægters styrke. Der skal derfor tages forholdsregler for sikkerheden, på det arbejde der skal udføres på det eksisterende lægtelag. Et eksisterende lægtelag kan derfor normalt IKKE, som nævnt i bilaget, opfylde de gældende krav til taglægter, hvor lægtens bæreevne, med en lægteafstand på op til 550 mm og en spærafstand skal svare til en T1 taglægte i standardmålet 38 x 73 mm. Hele aftalen kan læses på sektionens hjemmeside, BAR Bygge & Anlæg har netop udsendt en ny vejledning om håndtering af PCB holdige byggematerialer. Træsektionen har deltaget i udviklingsarbejdet, og anbefaler alle medlemmerne til at hente en kopi af vejledningen på Vejledningen indledes med oplysninger om PCB og dets skadevirkninger. Herefter følger information om regler og ansvar i forbindelse med håndtering af forurenede materialer samt generelle anvisninger i forbindelse med forundersøgelser, prøvetagning, generelle sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse af affald. Endelig består vejledningen af beskrivelser af syv forskellige arbejdsprocesser, der i større eller mindre omfang kræver håndtering af PCB forurenede bygningsmaterialer. Til hver procesbeskrivelse hører konkrete anvisninger på klargøring af arbejdsområde, arbejdsmetoder, forholdsregler, værnemidler samt bortskaffelsen af PCB holdigt affald. Branchevejledningen foreligger i første omgang i en ren tekstversion, og kan hentes på

6 Har du en kandidat til Tømrerprisen? Tiden nærmer sig for uddelingen af Tømrerprisen på kr. Måske har du et godt bud på, hvem der skal været årets modtager? Formålet med prisen er at belønne personer, firmaer, organisationer eller bygherrer, som har udført eller har deltaget i et bygge- ri, hvor trækonstruktioner indgår som en markant bygningsdel, eller hvor tømrerfaget på anden vis har spillet en afgørende rolle. Prisen kan også gives ved nytænkning og dristig arkitektur, hvor træ er hovedbygningsdelen. Det er et krav, at både håndværk og materialer er af høj kvalitet. Send dit forslag til Københavns Tømrerlaug på denne mail: og mærk din mail med Tømrerprisen 2010 Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon n Møder om de nye akkordbestemmelser Træsektionen under Dansk Byggeri og TIB har siden april måned afholdt en række orienteringsmøder rundt i landet om de nye akkordbestemmelser. Målet med møderne var at sætte deltagerne ind i de nye akkorderingsbestemmelser, der blev resultatet af de seneste overenskomstforhandlinger. - Da vi i Træsektionen fik muligheden for at afholde fællesmøderne, takkede vi ja med det samme, siger Søren Meyer, der er konsulent for Træsektionen. - Det er en unik mulighed medlemmerne i begge organisationer har fået. De to organisationer besluttede at gennemføre en fælles seance, hvor arbejdsgiver og arbejdsmodtager gives samme orientering, og dermed kommer tilbage til virksomhederne med samme opfattelse af de gældende bestemmelser. - Og der er god grund til at tage fat akkorderingsbestemmelserne, siger Henrik Olsen, konsulent i Dansk Byggeri. Henrik Olsen fortæller, at ca. 80 % af de fagretlige sager skyldes uoverensstemmelser i akkorderingsbestemmelserne, og derfor besluttede han, sammen med Svend- Aage Poulsen fra TIB, at gøre en speciel indsats for, at begge organisationers medlemmer fik en større indsigt i de gældende regler, og dermed nedsætte antallet af fagretlige sager. Resultatet blev de 6 orienteringsmøder, hvor Henrik Olsen og Svend-Aage Poulsen gennemgik akkorderingsreglerne i bygningsoverenskomsten. De to indlægsholdere har stor indsigt i bygningsoverenskomsten, og har begge haft stor indflydelse på den gennemgribende modernisering af overenskomstens akkordregler. De forklarer, at mange af ændringerne er en konsekvens af de kendelser, der er afsagt i den seneste overenskomstperiode, og at målet med ændringerne er, at de nye akkordbestemmelser er blevet mere gennemskuelige og mere forståelige. Svend-Aage Poulsen mener, at mødeformen var med til at hæve værdien for deltagerne. - Ved at holde disse fællesmøder, fortæller vi vores medlemmer, at overenskomsten er et fælles arbejdsredskab, og at organisationerne overordnet set er enige om fortolkningen af reglerne, forklarer Svend- Aage Poulsen og uddyber: - Ved at give vores medlemmer en fælles orientering, har vi vist dem, at det primære mål med at kende overenskomsten er at undgå konflikter, ikke at skabe konflikter. Det er vigtigt at forstå, at begge organisationer er af den opfattelse at akkorderingsreglerne skal være nemme at forstå, og at begge parter i en indgået aftale er trygge ved at bruge muligheden for at akkordere. Derfor er det også vigtigt, at begge parter i en aftale forstår aftalegrundlaget, men også er fortrolige med det regelsæt, der giver mulighed for at indgå aftalen. Det ærgrede Michael Lund, Træsektionens formand, der i øvrigt selv deltog ved mødet i Aalborg, at arbejdstager har været langt bedre repræsenteret end arbejdsgiver ved møderne. - De to timers koncentreret information ville have været guld værd for vores medlemsvirksomheder. Jeg tror, at mange tvister om akkorderingsreglerne opstår på baggrund af manglende viden, og derfor burde flere af vores medlemmer nok have set vigtigheden i at komme til disse orienteringsmøder, siger Michael Lund og fortsætter: - Jeg synes, det var en god måde at få de nye regler præsenteret. Mange af vores virksomheder har deres egne systemer, men jeg er glad for, at jeg brugte de to timer på at få de nye regler præciseret. Jeg havde selv lejlighed for at deltage ved mødet i Aalborg, og jeg er ikke i tvivl om, at formen var den rigtige, og jeg ser gerne, at organisationerne gentager succesen på andre områder, hvor begge parters medlemmer kan få udbytte af en fælles orientering, slutter Søren Meyer. 2

7 Orden på byggepladsen og beskyttet opbevaring af materialer er blandt forudsætningerne for et vellykket byggeri. Selv let fugtig isolering kan ikke indbygges før udtørring. Husk at dampspærren skal være færdigmonteret og helt tæt inden bygningen opvarmes. Selv solens varme kan presse fugt op i trækonstruktionerne. Fremtidens fugtsikre huse n Af arkitekt maa, journalist DJ Byggefugt bliver en stadig større udfordring i byggebranchen. Det skyldes en stadig hurtigere produktion og byggeproces og det skyldes en stadig større anvendelse af lette fabriksfremstillede elementer. Tiltag der naturligvis giver mange fordele, hvis man er opmærksom på de nødvendige forholdsregler der sikrer en tør produktion. Det kan man læse meget mere om i BYG-ERFA bladene, som du har fået fri adgang til. Den stigende hastighed i byggeriet giver mindre tid til udtørring, især af de tungere bygningsdele fx tegl og beton. Det, sammenholdt med den større anvendelse af lette og mere fugtfølsomme konstruktioner, stiller meget større krav til planlægning og koordination. Der skal samarbejdes med de andre fag og der skal samarbejdes med leverandører om en sikker og tør transport før tømreren selv får ansvaret for en sikker og tør opbevaring. Totalinddækninger Tømrerens arbejde med montage af trækonstruktioner med damp- og vindspærrer, undertage, gips og gulve skal også foregå tørt, i tørvejr og netop uden byggefugt i de omgivende materialer. Selv diffusionsåbne vind- og dampspærrer skal monteres over helt tør isolering. De stadigt højere krav til et tørt miljø omkring opbevaring og montage gør brug af totalinddækninger til en stor fordel, selvom det ikke er et krav. En totalinddækning kan fugtsikre både materialeopbevaring og montage, samtidig med at det giver en stabil produktion og et bedre arbejdsmiljø. Derfor er der ofte gode økonomiske fordele som bliver endnu større hvis inddækningen indarbejdes i planlægningsfasen, så de forskellige entreprenører slipper for det evige bøvl med op- og nedtagning af pressenninger eller omstilling af stilladser. Se mere om totalinddækninger på Elementbyggeri Elementer fremstillet på værksted/fabrik er et godt alternativ til håndbygning på pladsen. Det giver ofte større præcision ogsikkerhed i udførelsen, bedre økonomi og arbejdsmiljø, når produktionen flyttes under tag. Her kan man fremstille kontrollerede og korrekt udtørrede bygningsdele. Men det stiller lige så store krav til transport og opbevaring af de færdige elementer. De skal pakkes tørt, eller køres i en lukket vogn til pladsen hvor de skal opbevares tørt, under tag eller i emballagen. Og de skal selvfølgelig, som alle andre materialer, opklodses for at beskytte mod grundens fugt. Selvom en del af arbejdet foregår under trygge og tørre forhold når man anvender elementer fremstillet på fabrik bliver planlægningsdelen af byggeriet ikke mindre, hvis man skal udnytte tidsfordelen ved elementbyggeriet optimalt. I den sidste ende vil man til gengæld oftest stå med et mere fugtsikkert produkt, idet netop montagen af damp- og vindspærrer foregår under bedre kontrollerede forhold på en fabrik end ude på en vindomsust byggeplads. Mere arbejde til tømrerfaget Den større anvendelse af lette konstruktioner sker til dels på bekostning af skalmurene, der bliver mere komplekse at udføre med de tykkere lag isolering der kræves. Lette konstruktioner er billigere og giver spinklere vægkonstruktioner hvilket er en fordel for de fleste bygherrer. At det også betyder mere arbejde til tømrerfaget skal vi jo ikke være kede af. BYG-ERFA om byggefugt: BYG-ERFA har temainddelt alle erfaringsbladene. Alene om byggefugt findes 5 temaer der hver indeholder erfaringsblade: n Byggefugt og udtørring n Fugt og skimmel - fundament n Fugt og skimmel - tag n Fugt og skimmel - undersøgelser n Fugt og skimmel - ydervæg FAKTA BYG-ERFA bladene er blevet gratis tilgængeligt for alle medlemmer af Træsektionen i Dansk Byggeri. Med dette nye tilbud kan hentes mange nyttige informationer hos BYG-ERFA, som i mange år har udarbejdet erfaringsblade på baggrund af konstaterede, ofte forekommende fejl i byggeriet. Med Forsikring & Pension, Byggecentrum, Byggeskadefonden, BvB/Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Statens Byggeforskningsinstitut, Teknologisk Institut og Erhvervs- og Byggestyrelsen bag BYG-ERFA s udgivelser - og landets anerkendte byggeforskere og -praktikere som forfattere har BYG-ERFAs blade opnået status som alment teknisk fælleseje og er dermed også juridisk forpligtende. Så brug dem når du er i tvivl - og inden du får i problemer.

8 Nyhedsbrev udgivet af Dansk Byggeris Træsektion, Juli 2010 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200g multiart, mat Interessegrupper under Træsektionen Profil af låse- og sikringsteknikerne Træsektionen har, udover de medlemmer der er direkte tilknyttet til sektionen, flere interessegrupper med hver deres speciale, som medlemmer. En af disse interessegrupper er Låse og sikringsteknikerne, der er en forening, som blev etableret for ca. 9 år siden, og hvor alle medlemmerne skal være medlem af Dansk Byggeri. Foreningen afsætter mange ressourcer på at holde sine medlemmer opdateret med kurser og efteruddannelse. Samtidig har foreningen lagt et stort arbejde i at få etableret et godt samarbejde med forsikringsselskaberne, låseproducenter, forhandlere og andre med tilknytning til branchen. Låse og sikringsteknikerne søger aktivt at indgå som en naturlig part i udviklingen indenfor den branche foreningen repræsenterer. Derfor søger foreningen at opnå størst mulig indflydelse i råd, nævn og udvalg, der behandler brancherelaterede spørgsmål. Blandt flere kan nævnes, at foreningen er repræsenteret i udvalg under Det Kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension. 1. januar 2009 blev det en forudsætning, at virksomheder skal have opnået et ISO-9001 certifikat, for få sit sikringsarbejde godkendt hos Forsikring & Pension. Kun godkendte ISO-9001 certificerede MEK.-installatører kan udfylde en Installationserklæring Mekanisk sikring til kunden, derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om der er krav til en Installationserklæring Mekanisk sikring på opgaven. Alle virksomheder der arbejder med sikringsopgaver bør være opmærksom på, at de har et rådgiveransvar over for kunden, når de monterer låse og andet sikringsudstyr. Er der et krav til et sikringsniveau i kundens forsikringspolice, så vil der automatisk være et krav til, at den udførende skal være certificeret for at kunne løse opgaven. Medlemsvirksomhederne i Låse og sikringsteknikerne støder ofte på opgaver, hvor den udførende ikke har kendt de gældende regler. Det kan være reparationsopgaver, hvor der er genbrugt gamle låse og besætninger, hvor der er anvendt låse, der ikke er godkendte eller FIX stanglåse, der ikke fungere sammen med lovkrævet udstyr som elektrisk slutblik. Samtidig må foreningen konstatere, at kvaliteten af det arbejde de støder på, kan være af en noget tvivlsom karakter. - Vi ser udlusninger der er så ringe, at styrken af det færdige arbejde er langt mindre, end før skaden indtræf, siger foreningens formand Heinrich Tegtmejer, og fortsætter: - Jeg har set omlægninger til eksisterende nøgler, hvor der files i tromler, eller undlades op til flere stifter. Dette betyder, at sikkerheden er stærkt reduceret. Derfor opfordrer foreningen alle, der i dag arbejder med sikringsarbejde, til enten at søge hjælp hos en af foreningens medlemmer eller sørge for, at virksomheden har de rette kompetencer til at løse de sikringsopgaver, de påtager sig. Heinrich Tegtmejer slutter med at forklare, at Låse og sikringsteknikerne er uafhængige af låseproducenterne, og derfor altid kan give en uvildig rådgivning. Mere information findes på eller hos: Formand for foreningen, Heinrich Tegtmejer på tlf.: , mail Konsulent i Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf.: , mail 2

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Formandens beretning Træsektionens generalforsamling 2011. Indledning

Formandens beretning Træsektionens generalforsamling 2011. Indledning Formandens beretning Træsektionens generalforsamling 2011 Indledning Jeg byder hermed velkomme til denne, min første, generalforsamling som formand. Sidste år fik jeg den lidt overraskende opgave, at oplæse

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016 Dagsorden Træsektionens generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Beretning om sektionens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Hvis det reviderede regnskab er klar

Læs mere

Byggeri i verdensklasse udløser Tømrerprisen 2009

Byggeri i verdensklasse udløser Tømrerprisen 2009 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 2009 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen Byggeri i verdensklasse udløser Tømrerprisen 2009 Henning Larsens Architects har sammen med tømrer- og snedkerfirmaet Jakon

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

6-ugers kursuspakke for byggebranchen

6-ugers kursuspakke for byggebranchen 6-ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg HANSENBERGteknia bygge & anlæg Efterår 2015 1 Tømrerkurser AMU-mål Dato Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 48 PUTAU 45362 23.11.15 24.11.15 25.11.15

Læs mere

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup

TAGHAVERS TEKTONIK. BYG ERFA Byggetekniske Erfaringer. AgroTech Tirsdag den 7. juni 2011, Taastrup Fonden BYG-ERFA Hillerødvejen 120 3250 Gilleleje Telefon 82 30 30 22 redaktion@byg-erfa.dk byg-erfa.dk TEKTONIK Udformning og sammenføjning af elementer til en helhed TAGHAVERS TEKTONIK AgroTech Tirsdag

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri

Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Velkommen til Nedbrydningssektionen i Dansk Byggeri Nedbrydningssektionen nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 1 3/21/2013 3:37:07 PM nedrivnings sektionen blå og brun(4.1).indd 2 3/21/2013 3:37:08

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Referat af generalforsamling i Dansk Byggeris Murersektion den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Henning Østergaard Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen. En særlig velkomst lød til Dansk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. Generalforsamling i Træsektionen. Maj 10

TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. Generalforsamling i Træsektionen. Maj 10 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Maj 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen Generalforsamling i Træsektionen Generalforsamlingen i Dansk Byggeris Træsektionen den 12. marts blev ramme om formandsvalg, udskiftning

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Generalforsamling 18. marts 2016 kl Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Generalforsamling 18. marts 2016 kl Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Generalforsamling 18. marts 2016 kl. 11.00 Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Michael Lund bød velkommen til årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Michael Lund foreslog på bestyrelsens vegne

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

TØMRER PRAKTIK LOGBOG

TØMRER PRAKTIK LOGBOG TØMRER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde

Gulvet Husets vigtigste bygningsdel. Indlæg til FSTA s årsmøde Gulvet Husets vigtigste bygningsdel Indlæg til FSTA s årsmøde Agenda Præsentation af Gulvbranchen Forventninger til gulv Funktionsanalyse og checklister Forventningsafstemning Vurdering af gulve Kvalitetssikring

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Orienteringsmøder 2007

Orienteringsmøder 2007 Orienteringsmøder 2007 Byggeskadeforsikring digitale afleveringer vejledninger om fugt og skimmelsvampe v/ole Bønnelycke To skadesager om fugt og skimmelsvampe v/jens Dons og Jørgen Wegener Pause Byggetekniske

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F

LO: Lars Vedsmand, BAT Freddy Hansen, TIB John Jakobsen, Landsbrancheklubben for stilladsarbejdere Morten M. Pedersen, 3F Frank Thaulow, 3F Regeludvalg om ændring af byggepladsbekendtgørelse - stillads Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø ARBEJDSMILJØRÅDETS REGELUDVALG Sekretariat Landskronagade 33 2100 København Ø Telefon

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 23. maj 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud Henning

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

DØMMEKRAFT. i byggeriet

DØMMEKRAFT. i byggeriet dømmekraft _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 19 i byggeriet INTERVIEW med adjunkt Lise Justesen, Center for ledelse i byggeriet /CBS Dømmekraft skal ikke erstatte procedurer,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt

DAFA AirStop System TM når tæt er tæt DAFA AirStop System TM når tæt er tæt Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Nr. 6 for det bæredygtige byggeri Sådan opnår du DAFAs funktions- og produktgaranti Det er let at sikre sig DAFAs

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK PROFESSIONELT HÅNDVÆRK Tlf. 70 22 66 70 www.tsjp.dk Historien EN HOLDBAR VISION Virksomheden Tømrer- og Snedkermester Jacob Pedersen A/S har udviklet sig i en rivende fart siden opstart i 2001. Visionen

Læs mere

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN

BRANCHEKURSER BYGGEGRUPPEN BYGGEGRUPPEN BRANCHEKURSER 2013 PRISLISTE/OVERENSKOMSTKURSER M.V. FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER,

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde. Den 11. juni 2017 efter generalforsamlingen

DANSKE MALERMESTRE. Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde. Den 11. juni 2017 efter generalforsamlingen DANSKE MALERMESTRE Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde Den 11. juni 2017 efter generalforsamlingen Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, 8420 Knebel Til bestyrelsen 30. maj 2017 Der indkaldes til konstituerende

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG

TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG TÆKKEMAND PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Træfagenes Byggeuddannelses

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere