TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal En sektion med ambitioner. Juli 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEKTIONEN. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev 1. kvartal 2006. En sektion med ambitioner. Juli 10"

Transkript

1 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Juli 10 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 Træsektionen En sektion med ambitioner Træsektionen er med ca medlemmer en af de store sektioner i Dansk Byggeri, og jeg mener, det må forpligte. Sektionen skal være synlig i medlemskredsen, og vi har i bestyrelsen et erklæret mål om, at sektionen skal kunne tilbyde medlemmerne en bred vifte af kurser og aktiviteter. I dette nyhedsbrev vil du bl.a. finde informationer om aktiviteterne i sektionen, og de aktiviteter, råd, nævn og udvalg sektionen deltager i. Men jeg vil først benytte lejligheden til at takke alle, der arbejder for sektionen. Jeg er glad for, at så mange travle erhvervsfolk mener, det er vigtigt, at afsætte ressourcer til organisationsarbejdet. Det viser, at der er en tro på, at det nytter noget og, at vi i sektionen kan være med til at sætte dagsordenen. Ellers tror jeg ikke, at så mange vil bruge så mange ulønnede timer på arbejdet. Jeg synes, vi hidtil har gjort det rigtig godt. Vi er ofte med, hvor beslutningerne tages, og vi har, grundet en stadig mere markant synlighed, været med til at sætte et ikke ubetydelige fingeraftryk på en lang række af de vejledninger, vi alle skal efterleve i vores daglige virke. Ved sektionens seneste generalforsamling udskiftede vi en stor del af den hidtidige bestyrelse, ligesom vi sagde farvel til vores tidligere formand, Kurt F. Sørensen. Det har samtidig betydet, at der er sket en stor udskiftning i vores underudvalg. Bestyrelsen har derfor brugt de første måneder efter generalforsamlingen på at lære hinanden at kende, og få placeret de rigtige personer i vores underudvalg. Jeg er sikker på, at vi nu har fået sat et rigtig godt hold til at videreføre det fine arbejde, den gamle bestyrelse har ydet gennem de seneste år. Og det er med en god fornemmelse i maven, at jeg lader den nye bestyrelse fortsætte sektionens bestræbelser på at være en vedkommende og ambitiøs sektion. Den nye bestyrelse var samlet første gang i april måned, hvor vi ved et seminar havde to altoverskyggende punkter på dagsordenen; sektionens områdeudvalg og fokusområder for det kommende arbejdsår i bestyrelsen. Ved vores generalforsamling gennemførte vi en workshop om områdeudvalgene, og de aktiviteter de arbejder med. Der blev i forlængelse af den workshop, udarbejdet et notat, som vi behandlede på vores seminar. Hovedkonklusionen omkring områdeudvalgene blev, at vi skal sikre, at områdeudvalgene er aktive og at de fortsat har mulighed for, at gennemføre kurser og andre lokale aktiviteter for medlemmerne. Og dermed være med til at vise, at vi i Træsektionen ønsker at gøre en ekstra indsats for vores medlemmer. Bestyrelsen har besluttet, at der i 2010, udover de normale aktiviteter, vil blive nedsat et ad hoc udvalg, som skal behandle henvendelser fra flere medlemsvirksomheder vedrørende Standardforbeholdene. Derudover valgte vi at sætte ekstra ressourcer af til at arbejde med: Nye lønsystemer, Billedprislisten og områderne under sektionen. Jeg håber, at vi med dette nyhedsbrev giver dig en god fornemmelse af de aktiviteter som sektionen arbejder med. Vi har valgt at bringe et udpluk af aktiviteterne, og kun ganske få af dem har fået den plads de fortjener. Hvis du ønsker mere information, kan du besøge vores hjemmeside på hvor der er adgang til sektionens pressearkiv samt et arkiv over tidligere udsendte nyhedsbreve og magasinet. Jeg ønsker alle medlemmerne i Træsektionen en god sommer. 2 Michael R. Lund formand for Træsektionen under Dansk Byggeri

2 Træsektionens bestyrelse og sekretariat For at kunne opretholde et højt aktivitetsniveau, har Træsektionens bestyrelse valgt at nedsætte en række underudvalg, med hvert sit fokusområde, samtidig med, at man har valgt at tilknytte en fuldtidskonsulent til arbejdet i sektionen. Målet er, at sektionen gøres attraktiv for medlemmerne, og at sektionen fastholder sin position som en vigtig spiller i byggeriet, og derigennem deltage, der hvor beslutningerne tages. Alle udvalg under sektionen har en høj grad af frihed i det arbejde, de udfører, og i de beslutninger de tager. Derfor er langt de fleste af de projekter, der igangsættes i udvalgene alene med som orienteringspunkter på sektionens ordinære bestyrelsesmøder. Den arbejdsform har givet Træsektionens bestyrelse mulighed for at koncentrere arbejdet på få, mere overordnede, aktiviteter. Eksempelvis fastlægges de overordnede linjer for sektionens kommunikationsstrategi af bestyrelsen. Sektionen, der er Dansk Byggeris største sektion med knap 2900 medlemmer, bruger mange ressourcer på kommunikationen til medlemmerne og til byggeriets samarbejdsparter. Sektionens flagskib, der omtales særskilt i dette nyhedsbrev, udsendes til alle abonnenter på Byggeriet. Udover magasinet tilstræber sektionen at udsende relevant information og markere sine holdninger både digitalt og i trykt kommunikation. Sektionen fik i 2008 en helt ny hjemmeside, hvor langt de fleste af aktiviteterne i sektionen kan følges. På hjemmesiden har alle mulighed for at hente digitale udgaver af, TEMA, pressemeddelelser og sektionens trykte nyhedsbrev, der udsendes 4 gange årligt. I 2009 udkom første nummer af TEMA, hvor der blev stillet skarpt på forebyggelse af skimmel i bygninger. Med næste nummer af sektionens nyhedsbrev udsendes et TEMA om stilladser, og der arbejdes på et TEMA om lokalforeninger og laug i byggeriet. Sektionens sekretariat udsender løbende pressemeddelelser, primært til fagpressen. I løbet af de seneste 2 år, er der udsendt ca. 30 pressemeddelelser fra sektionens sekretariat. Energioptimering, både af den eksisterende bygningsmasse, men også i nybyggeriet, er et af de områder, som sektionens bestyrelse har valgt at følge tæt. Et område hvor sektionens medlemmer kan forvente mange opgaver i fremtiden, men også et område hvor der er mange udfordringer i at løse opgaven korrekt. Sektionen bestilte i 2008 Det Økologiske Råd, DØR, til at udarbejde en rapport om integrerede solceller. DØR vil i nær fremtid blive bestilt til at opdatere indholdet i rapporten, og give deres vurdering af mulige nye tiltag indenfor energioptimering, hvor sektionens medlemmer naturligt vil kunne løfte opgaven. Rapporten er tilgængelig på sektionens hjemmeside. Træsektionens bestyrelse har besluttet, at alle medlemmer skal have adgang til billig og relevant efteruddannelse. Derfor yder sektionen tilskud til kursusaktiviteter i områderne, ligesom sektionen selv gennemfører kurser for medlemmerne. I 2009 udviklede sektionen i samarbejde med Kursus & udvikling en ny uddannelse for de nye byggeledere. Kurset kører over 4 moduler, hvor kursisterne får en grundlæggende viden indenfor de discipliner, en god byggeleder skal kunne håndtere. Sektionens bestyrelse afholder årligt fire ordinære bestyrelsesmøder, et årligt møde med formændene i områdeudvalgene samt et bestyrelsesseminar, og endelig deltager bestyrelsen ved sektionens generalforsamling. Derudover deltager de enkelte bestyrelsesmedlemmer ved række møder i råd, nævn og udvalg..2

3 Træsektionens områdeudvalg Interessegrupper under Træsektionen Rygraden i Træsektionen er de 13 områdeudvalg, der samtidig udgør Træsektionens repræsentantskab. Udvalgene udbyder kurser og aktiviteter for sektionens medlemmer i lokalområderne, og er dermed med til at sikrer en tættere kontakt til medlemmerne. Det er op til udvalgene at fastsætte det ønskede aktivitetsniveau, men langt de flest områder gennemføre minimum tre områdeudvalgsmøder årligt. Alle kurser, der udbydes af områderne, støttes økonomisk af Træsektionen, og derfor er områderne i stand til at udbyde aktiviteter i et prisleje, hvor alle kan være med. En gang årligt afholdes der valg til sektionens områdeudvalg, og alle medlemmer i Træsektionen kan stille op til disse områdeudvalg. Udvalgene har tilknyttet en konsulent fra Dansk Byggeri. Træsektionen består, udover tømrer- og snedkermestre, af en tre interessegrupper. Den ene, Låse- og Sikringsteknikerne, profileres i dette blad. I de kommende numre af Nyhedsbrevet, vil de to andre interessegrupper, Tækkemændene og Fugebranchen, bliver portrætteret. Træsektionens Tekniske udvalg Det Tekniske udvalg har gennem de seneste år gennemført en lang række projekter, hvor at projekter har resulteret i gratis vejledninger til medlemmerne. Udvalget har været med under udviklingen af Dansk Byggeris Toleranceprojekt, hvor der indtil videre er udarbejdet og udsendt tre forskellige pjecer til medlemmerne. To af disse pjecer kan stadig rekvireres gratis i Dansk Byggeris servicebutik, nemlig Veludført Træhåndværk og Veludført Træhåndværk Kundepjecen. Den sidste pjece i serien Hvor går grænsen kan hentes på Udvalget deltager i den løbende vedligeholdelse af indholdet i pjecerne og på hjemmesiden. Udvalget har deltaget i udviklingen af Dansk Byggeris forenklede kvalitetssikringssystem, der kan hentes på Systemet vil i løbet af 2010 blive udvidet med en renoveringsdel. Udvalgets medlemmer er Bent Sønderskov, Klaus Allermann og Erik Nimb. Konsulent for udvalget er Niels Strange. Træsektionens Miljøog Arbejdsmiljøudvalg Udvalget har deltaget i udviklingen af flere BAR vejledninger. Blandt flere kan nævnes Håndtering af gipsplader og Arbejde med isoleringsmaterialer. Udvalget stod bag sektionens store undersøgelse, om udvikling af træstøv ved arbejde med elektriske værktøj i træ eller træbaserede materialer. En undersøgelse der blev igangsat, da grænseværdien for udvikling af træstøv blev reduceret til det halve. Håndtering af PCB har fået stor fokus fra udvalget det seneste år, og arbejdet har nu resulteret i en vejledning om, PCB der kan hentes på Udvalget vil i den kommende tid arbejde med løft, både for træbaserede plader og tagplader (bølgeplader). Udvalgets formand, Flemming Yde Kjærgaard, repræsenterer sektionen i Dansk Byggeris Miljø og Arbejdsmiljøudvalg. Udvalget består af Flemming Yde Kjærgaard, Allan Olesen og Henning Pedersen. Konsulent for udvalget var indtil 1. juni 2010 Henrik K. Jørgensen, men videreføres nu af Anne Margrethe Anttila.

4 Træsektionens Miljø- og Arbejdsmiljøudvalg og Teknisk udvalg De to udvalg har gennem længere tid arbejdet tæt sammen på et projekt om sikkerhed på tage. Udvalgene har i dette samarbejde fokus på opstilling af spær, undertage og faldsikring. Arbejdet i udvalgene har bl.a. resulteret i, at proceduren for montering af banevare til undertag er anbefalet ændret fra tidligere at blive monteret parallelt med spærrerne til, at de nu monteres på tværs af spærrerne. Ændringen skyldes, at der endnu ikke er udviklet en monteringsmetode for parallel montage, der opfylder AT anvisninger til sikkerhed. Udvalgene har valgt at foreslå en ændring fra traditionelle forskallingsbrædder til montering under spærfod, til en T1 taglægte. Denne anbefaling sker ligeledes for at kunne opfylde AT s anvisninger. I 2009 gennemførte de to udvalg en prøveopstilling af gitterspær, hvor der blev anvendt en gitterdrager til stabilisering af spærkonstruktionen under opstillingen. Dette arbejde har resulteret i tilføjelser i Træinformations håndbog, TRÆ 58, Træspær 2, og der vil blive udsendt faktablade i BAR regi om den nye monteringsmetode. De to udvalg arbejder i samme projekt på at sikre, at man kan udføre isoleringsarbejde og monterer dampspærre ved tagfod ud fra en byggeteknisk og arbejdsmiljømæssig korrekt vurdering. Træsektionens Overenskomstudvalg Udvalget er normalt kun aktivt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, men forud for de netop overståede forhandlinger i 2010, gennemførte man allerede i 2008 en konference sammen med TIB, hvor begge parter fik lejlighed til at lufte eventuelle krav og ønsker. I 2009 afholdte sektionens bestyrelse, i samarbejde med Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat, et internt seminar om de kommende forhandlinger. Herefter formulerede udvalget et notat om de krav, de ville tage med i forhandlingerne. Før de egentlige forhandlinger, gennemførte udvalget yderligere en række møder med TIB, hvor formålet var, at få afstemt organisationernes forventninger til forhandlingerne. Udvalget arbejder tæt sammen med Murersektionens bestyrelse, hvor der udveksles ideer og erfaringer. Udvalget består pr. 13. marts 2010 af Michael Lund, Martin Skou Heidemann, Jacob Knudsen og Flemming Yde Kjærgaard. Konsulent for udvalget er Henrik Olsen. Træsektionens Uddannelsesudvalg Udvalget afholder tre til fire møder årligt. Herudover afholdes der to til tre møder årligt med de øvrige uddannelsesudvalg fra Dansk Byggeris sektioner. Arbejdet i udvalget er at sikre, at uddannelser under Træfagenes Byggeuddannelse lever op til de krav, som virksomhederne stiller til fremtidens medarbejdere. Udvalget har arbejdet med det digitale område, og derudover har der været arbejdet med: svendeprøver, overbygning og EUX, der er en kombination af en erhvervsuddannelse, Her er Træsektionen med n Træsektionen har en fast plads i Træinformations bestyrelse. n Træsektionen sidder i bestyrelsen for BYG/TIB uddannelsesfonden n Træsektionen er repræsenteret i følgegruppen, der rådgiver og vejleder i forbindelse med udviklingen af bygviden.dk Træsektionen indstiller personer til: n Træfagenes byggeuddannelser n Tømrerfagets Brancheudvalg n LLU de lokale uddannelsesudvalg og en gymnasial uddannelse(hf). Endelig er der hele kontakten til fagkomiteerne, hvor udvalget sikrer, at de er opdateret og lever op til de krav, som Træfagenes Byggeuddannelse stiller. Udvalget består af Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Allan Olesen, Michael Lund Kristensen, Jørgen Svendsen-Tune, Per Keis og Peer Frederiksen. Konsulent for udvalget er Jesper Juul Sørensen. Aftaler: Træsektionen har indgået en eksklusivaftale med BYG-ERFA, der giver sektionens medlemmer gratis adgang til alt materiale fra BYG-ERFA, ligesom sektionens medlemmer får rabat på køb af kurser og trykt materiale hos BYG-ERFA. Træsektionen har en særaftale med Teknologisk Institut, der giver medlemsvirksomheder, der ønsker at gøre deres virksomhed klar til at CE-mærke deres vinduer og døre, mulighed for reduceret kursusgebyr og udvidet indhold i kursusmaterialet. Tolerancekilen Målekile til kontrol af indfalds- og udfaldskrav. Dansk Byggeri har i samarbejde med 4a udviklet en målekile til kontrol af tolerancer. 4a producerer, og er eneforhandler, af målekilen, som håndbogsserien Hvor går grænsen fra Dansk Byggeri henviser til. Målekilen skal bruges ved kontrol af planhed og afvigelser. Træsektionen har stadig gratis målekiler til medlemmerne. De kan bestilles på Se bannerreklame i bunden af siden.

5 Sektionens magasin der sætter spot på de lidt anderledes, udfordrende og spændende projekter. Magasinet profilerer det gode træhåndværk, og viser de mange muligheder træet giver som byggemateriale. I magasinet fortælles alle de gode historier om håndværket af håndværkeren, i billede og tekst. Der gøres plads til fordybelse i detaljen, og det tilstræbes at gøre fortællingerne vedkomne for de virksomheder, der er med til at sikre magasinets udgivelse. bringer historier fra sektionens egne medlemmer og forsøger at komme hele vejen rundt om de projekter, medlemmerne er med til at gennemføre. Siden det første magasin kom på gaden i 2009, har der været bragt historier om enfamiliehuse, erhvervsbyggeri, sommerhuse, anlægsarbejder, gulve, tage, renovering, projektering og restaurering. Magasinet udkom i forbindelse med klimatopmødet i København, som et temanummer, hvor artiklerne behandlede energioptimering af bygninger og de udviklingsmuligheder, der er i byggeriet. Brug af eksisterende lægter ved udskiftning af tag BAR vejledning om håndtering af PCB Dansk Byggeri har underskrevet den frivillige brancheaftale om lægter, fornyet 1. september Aftalen er indgået for, at man i branchen kan fastholde kvaliteten og sikkerheden i forbindelse med anvendelse af taglægter i dansk byggeri. Aftalen omfatter alle taglægter som anvendes i nybyggeri, og i byggeri hvor taglægterne udskiftes. Dansk Byggeri har erfaret, at aftalen bliver fejltolket ved fx afgivelse af tilbud, hvor den bydende virksomhed, i overensstemmelse med aftalen, har valgt ikke at udskifte det eksisterende lægtelag, men hvor der ikke bliver taget yderligere forholdsregler, hvilket ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med aftalen. Følgende tekst tilføjet er som bilag til aftalen: Ved udskiftning af tagbelægningen, hvor lægtelaget genanvendes uden at blive omlagt, er der ikke krav om omlægning af lægtelaget. Ved reparation af lægtelaget skal reglerne ovenfor følges. Være opmærksom på, at Arbejdstilsynet vil stille krav om ekstra sikkerhedsforanstaltninger mod gennemtrædning og fald fra taget, fordi lægterne ikke lever op gældende sikkerhedskrav til taglægters styrke. Der skal derfor tages forholdsregler for sikkerheden, på det arbejde der skal udføres på det eksisterende lægtelag. Et eksisterende lægtelag kan derfor normalt IKKE, som nævnt i bilaget, opfylde de gældende krav til taglægter, hvor lægtens bæreevne, med en lægteafstand på op til 550 mm og en spærafstand skal svare til en T1 taglægte i standardmålet 38 x 73 mm. Hele aftalen kan læses på sektionens hjemmeside, BAR Bygge & Anlæg har netop udsendt en ny vejledning om håndtering af PCB holdige byggematerialer. Træsektionen har deltaget i udviklingsarbejdet, og anbefaler alle medlemmerne til at hente en kopi af vejledningen på Vejledningen indledes med oplysninger om PCB og dets skadevirkninger. Herefter følger information om regler og ansvar i forbindelse med håndtering af forurenede materialer samt generelle anvisninger i forbindelse med forundersøgelser, prøvetagning, generelle sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse af affald. Endelig består vejledningen af beskrivelser af syv forskellige arbejdsprocesser, der i større eller mindre omfang kræver håndtering af PCB forurenede bygningsmaterialer. Til hver procesbeskrivelse hører konkrete anvisninger på klargøring af arbejdsområde, arbejdsmetoder, forholdsregler, værnemidler samt bortskaffelsen af PCB holdigt affald. Branchevejledningen foreligger i første omgang i en ren tekstversion, og kan hentes på

6 Har du en kandidat til Tømrerprisen? Tiden nærmer sig for uddelingen af Tømrerprisen på kr. Måske har du et godt bud på, hvem der skal været årets modtager? Formålet med prisen er at belønne personer, firmaer, organisationer eller bygherrer, som har udført eller har deltaget i et bygge- ri, hvor trækonstruktioner indgår som en markant bygningsdel, eller hvor tømrerfaget på anden vis har spillet en afgørende rolle. Prisen kan også gives ved nytænkning og dristig arkitektur, hvor træ er hovedbygningsdelen. Det er et krav, at både håndværk og materialer er af høj kvalitet. Send dit forslag til Københavns Tømrerlaug på denne mail: og mærk din mail med Tømrerprisen 2010 Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon n Møder om de nye akkordbestemmelser Træsektionen under Dansk Byggeri og TIB har siden april måned afholdt en række orienteringsmøder rundt i landet om de nye akkordbestemmelser. Målet med møderne var at sætte deltagerne ind i de nye akkorderingsbestemmelser, der blev resultatet af de seneste overenskomstforhandlinger. - Da vi i Træsektionen fik muligheden for at afholde fællesmøderne, takkede vi ja med det samme, siger Søren Meyer, der er konsulent for Træsektionen. - Det er en unik mulighed medlemmerne i begge organisationer har fået. De to organisationer besluttede at gennemføre en fælles seance, hvor arbejdsgiver og arbejdsmodtager gives samme orientering, og dermed kommer tilbage til virksomhederne med samme opfattelse af de gældende bestemmelser. - Og der er god grund til at tage fat akkorderingsbestemmelserne, siger Henrik Olsen, konsulent i Dansk Byggeri. Henrik Olsen fortæller, at ca. 80 % af de fagretlige sager skyldes uoverensstemmelser i akkorderingsbestemmelserne, og derfor besluttede han, sammen med Svend- Aage Poulsen fra TIB, at gøre en speciel indsats for, at begge organisationers medlemmer fik en større indsigt i de gældende regler, og dermed nedsætte antallet af fagretlige sager. Resultatet blev de 6 orienteringsmøder, hvor Henrik Olsen og Svend-Aage Poulsen gennemgik akkorderingsreglerne i bygningsoverenskomsten. De to indlægsholdere har stor indsigt i bygningsoverenskomsten, og har begge haft stor indflydelse på den gennemgribende modernisering af overenskomstens akkordregler. De forklarer, at mange af ændringerne er en konsekvens af de kendelser, der er afsagt i den seneste overenskomstperiode, og at målet med ændringerne er, at de nye akkordbestemmelser er blevet mere gennemskuelige og mere forståelige. Svend-Aage Poulsen mener, at mødeformen var med til at hæve værdien for deltagerne. - Ved at holde disse fællesmøder, fortæller vi vores medlemmer, at overenskomsten er et fælles arbejdsredskab, og at organisationerne overordnet set er enige om fortolkningen af reglerne, forklarer Svend- Aage Poulsen og uddyber: - Ved at give vores medlemmer en fælles orientering, har vi vist dem, at det primære mål med at kende overenskomsten er at undgå konflikter, ikke at skabe konflikter. Det er vigtigt at forstå, at begge organisationer er af den opfattelse at akkorderingsreglerne skal være nemme at forstå, og at begge parter i en indgået aftale er trygge ved at bruge muligheden for at akkordere. Derfor er det også vigtigt, at begge parter i en aftale forstår aftalegrundlaget, men også er fortrolige med det regelsæt, der giver mulighed for at indgå aftalen. Det ærgrede Michael Lund, Træsektionens formand, der i øvrigt selv deltog ved mødet i Aalborg, at arbejdstager har været langt bedre repræsenteret end arbejdsgiver ved møderne. - De to timers koncentreret information ville have været guld værd for vores medlemsvirksomheder. Jeg tror, at mange tvister om akkorderingsreglerne opstår på baggrund af manglende viden, og derfor burde flere af vores medlemmer nok have set vigtigheden i at komme til disse orienteringsmøder, siger Michael Lund og fortsætter: - Jeg synes, det var en god måde at få de nye regler præsenteret. Mange af vores virksomheder har deres egne systemer, men jeg er glad for, at jeg brugte de to timer på at få de nye regler præciseret. Jeg havde selv lejlighed for at deltage ved mødet i Aalborg, og jeg er ikke i tvivl om, at formen var den rigtige, og jeg ser gerne, at organisationerne gentager succesen på andre områder, hvor begge parters medlemmer kan få udbytte af en fælles orientering, slutter Søren Meyer. 2

7 Orden på byggepladsen og beskyttet opbevaring af materialer er blandt forudsætningerne for et vellykket byggeri. Selv let fugtig isolering kan ikke indbygges før udtørring. Husk at dampspærren skal være færdigmonteret og helt tæt inden bygningen opvarmes. Selv solens varme kan presse fugt op i trækonstruktionerne. Fremtidens fugtsikre huse n Af arkitekt maa, journalist DJ Byggefugt bliver en stadig større udfordring i byggebranchen. Det skyldes en stadig hurtigere produktion og byggeproces og det skyldes en stadig større anvendelse af lette fabriksfremstillede elementer. Tiltag der naturligvis giver mange fordele, hvis man er opmærksom på de nødvendige forholdsregler der sikrer en tør produktion. Det kan man læse meget mere om i BYG-ERFA bladene, som du har fået fri adgang til. Den stigende hastighed i byggeriet giver mindre tid til udtørring, især af de tungere bygningsdele fx tegl og beton. Det, sammenholdt med den større anvendelse af lette og mere fugtfølsomme konstruktioner, stiller meget større krav til planlægning og koordination. Der skal samarbejdes med de andre fag og der skal samarbejdes med leverandører om en sikker og tør transport før tømreren selv får ansvaret for en sikker og tør opbevaring. Totalinddækninger Tømrerens arbejde med montage af trækonstruktioner med damp- og vindspærrer, undertage, gips og gulve skal også foregå tørt, i tørvejr og netop uden byggefugt i de omgivende materialer. Selv diffusionsåbne vind- og dampspærrer skal monteres over helt tør isolering. De stadigt højere krav til et tørt miljø omkring opbevaring og montage gør brug af totalinddækninger til en stor fordel, selvom det ikke er et krav. En totalinddækning kan fugtsikre både materialeopbevaring og montage, samtidig med at det giver en stabil produktion og et bedre arbejdsmiljø. Derfor er der ofte gode økonomiske fordele som bliver endnu større hvis inddækningen indarbejdes i planlægningsfasen, så de forskellige entreprenører slipper for det evige bøvl med op- og nedtagning af pressenninger eller omstilling af stilladser. Se mere om totalinddækninger på Elementbyggeri Elementer fremstillet på værksted/fabrik er et godt alternativ til håndbygning på pladsen. Det giver ofte større præcision ogsikkerhed i udførelsen, bedre økonomi og arbejdsmiljø, når produktionen flyttes under tag. Her kan man fremstille kontrollerede og korrekt udtørrede bygningsdele. Men det stiller lige så store krav til transport og opbevaring af de færdige elementer. De skal pakkes tørt, eller køres i en lukket vogn til pladsen hvor de skal opbevares tørt, under tag eller i emballagen. Og de skal selvfølgelig, som alle andre materialer, opklodses for at beskytte mod grundens fugt. Selvom en del af arbejdet foregår under trygge og tørre forhold når man anvender elementer fremstillet på fabrik bliver planlægningsdelen af byggeriet ikke mindre, hvis man skal udnytte tidsfordelen ved elementbyggeriet optimalt. I den sidste ende vil man til gengæld oftest stå med et mere fugtsikkert produkt, idet netop montagen af damp- og vindspærrer foregår under bedre kontrollerede forhold på en fabrik end ude på en vindomsust byggeplads. Mere arbejde til tømrerfaget Den større anvendelse af lette konstruktioner sker til dels på bekostning af skalmurene, der bliver mere komplekse at udføre med de tykkere lag isolering der kræves. Lette konstruktioner er billigere og giver spinklere vægkonstruktioner hvilket er en fordel for de fleste bygherrer. At det også betyder mere arbejde til tømrerfaget skal vi jo ikke være kede af. BYG-ERFA om byggefugt: BYG-ERFA har temainddelt alle erfaringsbladene. Alene om byggefugt findes 5 temaer der hver indeholder erfaringsblade: n Byggefugt og udtørring n Fugt og skimmel - fundament n Fugt og skimmel - tag n Fugt og skimmel - undersøgelser n Fugt og skimmel - ydervæg FAKTA BYG-ERFA bladene er blevet gratis tilgængeligt for alle medlemmer af Træsektionen i Dansk Byggeri. Med dette nye tilbud kan hentes mange nyttige informationer hos BYG-ERFA, som i mange år har udarbejdet erfaringsblade på baggrund af konstaterede, ofte forekommende fejl i byggeriet. Med Forsikring & Pension, Byggecentrum, Byggeskadefonden, BvB/Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Statens Byggeforskningsinstitut, Teknologisk Institut og Erhvervs- og Byggestyrelsen bag BYG-ERFA s udgivelser - og landets anerkendte byggeforskere og -praktikere som forfattere har BYG-ERFAs blade opnået status som alment teknisk fælleseje og er dermed også juridisk forpligtende. Så brug dem når du er i tvivl - og inden du får i problemer.

8 Nyhedsbrev udgivet af Dansk Byggeris Træsektion, Juli 2010 Dansk Byggeri, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon Redaktion: Søren Meyer Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200g multiart, mat Interessegrupper under Træsektionen Profil af låse- og sikringsteknikerne Træsektionen har, udover de medlemmer der er direkte tilknyttet til sektionen, flere interessegrupper med hver deres speciale, som medlemmer. En af disse interessegrupper er Låse og sikringsteknikerne, der er en forening, som blev etableret for ca. 9 år siden, og hvor alle medlemmerne skal være medlem af Dansk Byggeri. Foreningen afsætter mange ressourcer på at holde sine medlemmer opdateret med kurser og efteruddannelse. Samtidig har foreningen lagt et stort arbejde i at få etableret et godt samarbejde med forsikringsselskaberne, låseproducenter, forhandlere og andre med tilknytning til branchen. Låse og sikringsteknikerne søger aktivt at indgå som en naturlig part i udviklingen indenfor den branche foreningen repræsenterer. Derfor søger foreningen at opnå størst mulig indflydelse i råd, nævn og udvalg, der behandler brancherelaterede spørgsmål. Blandt flere kan nævnes, at foreningen er repræsenteret i udvalg under Det Kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension. 1. januar 2009 blev det en forudsætning, at virksomheder skal have opnået et ISO-9001 certifikat, for få sit sikringsarbejde godkendt hos Forsikring & Pension. Kun godkendte ISO-9001 certificerede MEK.-installatører kan udfylde en Installationserklæring Mekanisk sikring til kunden, derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om der er krav til en Installationserklæring Mekanisk sikring på opgaven. Alle virksomheder der arbejder med sikringsopgaver bør være opmærksom på, at de har et rådgiveransvar over for kunden, når de monterer låse og andet sikringsudstyr. Er der et krav til et sikringsniveau i kundens forsikringspolice, så vil der automatisk være et krav til, at den udførende skal være certificeret for at kunne løse opgaven. Medlemsvirksomhederne i Låse og sikringsteknikerne støder ofte på opgaver, hvor den udførende ikke har kendt de gældende regler. Det kan være reparationsopgaver, hvor der er genbrugt gamle låse og besætninger, hvor der er anvendt låse, der ikke er godkendte eller FIX stanglåse, der ikke fungere sammen med lovkrævet udstyr som elektrisk slutblik. Samtidig må foreningen konstatere, at kvaliteten af det arbejde de støder på, kan være af en noget tvivlsom karakter. - Vi ser udlusninger der er så ringe, at styrken af det færdige arbejde er langt mindre, end før skaden indtræf, siger foreningens formand Heinrich Tegtmejer, og fortsætter: - Jeg har set omlægninger til eksisterende nøgler, hvor der files i tromler, eller undlades op til flere stifter. Dette betyder, at sikkerheden er stærkt reduceret. Derfor opfordrer foreningen alle, der i dag arbejder med sikringsarbejde, til enten at søge hjælp hos en af foreningens medlemmer eller sørge for, at virksomheden har de rette kompetencer til at løse de sikringsopgaver, de påtager sig. Heinrich Tegtmejer slutter med at forklare, at Låse og sikringsteknikerne er uafhængige af låseproducenterne, og derfor altid kan give en uvildig rådgivning. Mere information findes på eller hos: Formand for foreningen, Heinrich Tegtmejer på tlf.: , mail Konsulent i Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf.: , mail 2