Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator"

Transkript

1 DI Den 9. marts MISK Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator Forbrugsindikator DI har udarbejdet en forbrugsindikator, som har til hensigt at skønne over det samlede private forbrug et kvartal længere frem end det kvartalsvise nationalregnskab. Forbrugsindikatoren rammer i store træk den generelle udvikling i det samlede private forbrug. Fra kvartal til kvartal kan indikatoren afvige fra nationalregnskabet i begrænset omfang, men afvigelserne er generelt afgrænset til en enkelt eller to kvartaler i træk. Ses der for eksempel på udviklingen i det private forbrug i, forudsagde indikatoren, korrekt, at forbruget ville falde svagt i de første tre kvartaler af året, og at det ville stige igen i. kvartal. Privat forbrug i alt 5 = 5 = Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. Forbrugsindikatoren skal som udgangspunkt bidrage til udarbejdelsen af DI s prognose, men skal også bruges i DI s analyser og løbende kommenteringer på nøgletal om privatforbruget. Den samlede indikator er beregnet ud fra delkomponenter, der i store træk er opdelt som i det kvartalsvise national- Sagsnr.:

2 regnskab(). Delkomponenterne er givet på kvartalsniveau og er som udgangspunkt beregnet på baggrund af månedsdata. 1. Metode Forbrugsindikatoren angiver den skønnede kvartalsvise vækstrate for det private forbrug. en er sammensat således, at den skønnede vækstrate ganges på den seneste kvartalsobservation fra, og dermed bestemmes niveauet for privatforbruget i det kommende kvartal. Den historiske sammenhæng mellem forbrugsindikatoren og nationalregnskabstallene kan imidlertid ikke vurderes i niveauet, eftersom de underlæggende serier i indikatoren er givet ved indeks. Historisk udvikling i kvtnat data og data fra indikator Seneste 3 kvartaler samt indikatorfremskrivning for det kommende kvartal Kvartalsvis ændring i data fra kvtnat Kvartalsvis ændring i data fra indikator Vægt Fødevarer mv. 9,,1-1, 1, -1,7 -,9 -,5, Beklædning og fodtøj,7,57 -,9,5 -,91-3,53 -,3-1, Andet detailsalg 5,1, -1,,59-1, -,19,93 -,13 Boligbenyttelse 1,, -,19,5,,,, Elektricitet og Brændsel 5,19 -, -,, -, -,57-5,75 5,3 Anskaffelse af køretøjer 5,3-3,19 -,9, -7,37-3,5 9,,5 Anden transport og kommunukation 9,3,51 1,3,13 -,9 1,,5 -, Andre varer og tjenester 1,5-1,5 1,3 1,3,,17, 1,51 Turistindt. -, -,7 -,9-3,39,,,, Turistudgift,31-3,3-3,9 -,95,,,, Privat forbrug i alt, -,33 -,3 1,31-1, -,1,35, Det private forbrug er i nationalregnskabet opdelt på 13 undergrupper. Fire af disse undergrupper; Drikkevarer og tobak, Boligudstyr, husholdningstjenester mv., Medicin, lægeudgifter o.l samt Fritidsudstyr, underholdning og rejser har vi valgt at samle i undergruppen Andet detailsalg. De øvrige ni undergrupper er givet som i nationalregnskabet. Den samlede indikator er beregnet ved først at fremskrive udviklingen for hver af de komponenter for det kommende kvartal. Når det kommende kvartals vækstrater er bestemt for hver af komponenterne, vægtes hver af komponenterne relativt til deres respektive bidrag til det samlede private forbrug. De sammenvejede vækstrater giver tilsammen den samlede indikatorfremskrivning for det kommende kvartals samlede privat forbrug. De to undergrupper Anden transport og kommunikation og Andre varer og tjenester er beregnet ud fra samme princip som den samlede forbrugsindikator, forstået på den måde at disse to undergrupper er samlet ud fra henholdsvis 5 og un-

3 derkomponenter. På samme måde som for den samlede forbrugsindikator, er alle disse underkomponenter vægtet relativt til det samlede privatforbrug. Underkomponenter i "Anden transport og kommunikation" og "Andre varer og tjenester" med vægte relativt til det samlede private forbrug i. kvartal. Anden transport og kommunikation Vægt Andre varer og tjenester Vægt Vedl. køretøjer,9 Undervisning,7 Benzin mm.,39 Hotel og Rest. mv. 5, Biludlejning mm. 1, Frisør,9 Køb af transportydelser 1, Plejehjem mv., Telefon, telefax og porto mv.,3 Daginstitutioner mv. 1, Forsikring 3, Fin. tjen. 5, Advokater,71. Data Forbrugsindikatorens kvartalsvise fremskrivning bliver dannet på grundlag af månedsobservationer. Månedsdata trækkes hovedsagligt fra Danmarks Statistiks (DST) databanker. Det drejer sig om DST s momsstatistik (firmaernes køb og salg), detailomsætningsindekset og statistikken for nyregistrerede motorkøretøjer. Derudover trækkes der tal for månedlige skyggegraddage fra Teknologisk Instituts hjemmeside til beregning af brændselsforbruget. serie Fødevarer mv. Beklædning og fodtøj Andet detailsalg Boligbenyttelse Elektricitet og Brændsel Anskaffelse af køretøjer Kilde Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Momsstatistik Gennemsnitlig vækst trend Graddage (plus lagget værdi) Nyregistrerede køretøjer Anden transport og komm. Vedl. køretøjer Benzin mm. Biludlejning mm. Køb af transportydelser Telefon, telefax og porto mv. Momsstatistik Momsstatistik Momsstatistik Gennemsnitlig vækst trend Gennemsnitlig vækst trend Andre varer og tjenester Undervisning Hotel og Rest. mv. Frisør Plejehjem mv. Daginstitutioner mv. Forsikring Fin. tjen. Advokater Turistindt. Turistudgift Lagt flad Momsstatistik Momsstatistik Lagt flad Ændring i antal børn Lagt flad Gennemsnitlig vækst trend Lagt flad Lagt flad Lagt flad 3

4 Omskrivning af månedsdata til kvartalsdata for momsstatistikken, nyregistrerede køretøjer og graddage sker ud fra gennemsnittet af de seneste tilgængelige månedsobservationer. Ønskes der for eksempel at fremskrive udviklingen i privatforbruget for 1. kvartal og der kun er offentliggjort månedsdata til og med februar, beregnes fremskrivningen ud fra gennemsnittet af de to tilgængelige månedsobservationer ganget med tre for at få udviklingen på kvartalsniveau. Momsstatistikken bruges som indikator for Andet detailsalg og til at fremskrive nogle af underkomponenterne i Anden transport og kommunikation og Andre varer og tjenester (mere herom senere). Detailomsætningsindekset bruges som indikator for Fødevarer mv. og Beklædning og fodtøj. Omregningen fra månedsobservationer til kvartalsdata sker som beskrevet ovenfor. Fra statistikken for nyregistrerede motorkøretøjer bruges serien Personbiler i alt i husholdningerne som indikator for Anskaffelse af køretøjer. De øvrige undergrupper har enten fået en fast vækstrate eller er lagt flade uden vækstrate. Dette uddybes senere, når hver undergruppe gennemgås. Forbrugsindikatoren er programmeret således, at det er muligt at foretage manuelle ændringer i de indikatorserier forbrugsindikatoren er opbygget af. Dette gør det muligt at ændre i indikatorserierne, hvis der er uhensigtsmæssigt store udfald i enkelte indikatorserier eller hvis vi forventer, at forbruget er ekstra højt i en given komponent. For eksempel forventede vi at turistudgifterne i 3. kvartal steg ekstraordinært på grund af det dårlige danske sommervejr i. 3. Vægte Som udgangspunkt dannes vægtene for de undergrupper ud fra det seneste kvartal i. Alle større underkomponenter er defineret i og vægtene er derfor givet ved komponenternes andel af det samlede private forbrug. Den eneste af de overordnede underkomponenter som ikke er defineret direkte i er serien for Andet detailsalg. Denne serie er beregnet som det samlede private forbrug fratrukket summen af de øvrige ni overordnede komponenter. Her skal bemærkes, at turistindtægterne indgår negativt i beregningen. Når der offentliggøres midlertidige data fra (flashdata), er det kun kvartalsserier for det samlede privat forbrug, Anskaffelse af køretøjer og Turistindtægter og udgifter som offentliggøres. For at udnytte de nyeste data, beregnes de resterende overordnede serier ud fra de nyeste data for det samlede privatforbrug og vægtene fra kvartalet før. Dette gør det

5 således muligt at fremskrive indikatoren et kvartal yderligere frem, selvom data fra alle undergrupper ikke er offentliggjort endnu. Komponenterne Anden transport og kommunikation og Andre varer og tjenester er som nævnt beregnet med udgangspunkt i hhv. 5 og underkomponenter (se mere herom nedenfor), som kun opgøres i det årlige nationalregnskab. Vægtene til disse underkomponenter er derfor givet ud fra det seneste årlige nationalregnskab. Altså er vægtene til disse underkomponenter i givet ved fordelingen af data fra det årlige nationalregnskab i, hvormed underkomponenterne har den samme vægt året igennem, indtil der kommer nye årlige nationalregnskabstal. I de følgende afsnit gennemgås hver af de undergrupper i forhold til, hvilket ræsonnement der ligger til baggrund for valget af indikatoren samt en vurdering af, hvor godt indikatoren rammer data fra.. Fødevarer mv. en for Fødevarer mv. er beregnet direkte fra månedsserien Fødevarer og andre dagligvarer fra detailomsætningsindekset. Valget af Fødevarer og andre dagligvarer som indikator for Fødevarer mv. er et oplagt valg, eftersom Fødevarer mv. er en del af detailsalget. Fødevarer mv Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. I store træk er detailomsætningsindekset en fin indikator for fødevarer mv. Data fra har en tendens til at have større udsving end i detailomsætningsdataene, men alt i alt følger indikatoren data. I 5 og var udviklingen i indikatoren til en vis grad misvisende for udviklingen i, men dataserien har ikke haft samme udfald siden. 5

6 5. Beklædning og fodtøj Beklædning og fodtøj er ligesom Fødevarer mv. en del af detailsalget og derfor er indikatoren for denne ligeledes givet direkte fra detailomsætningsindekset. Beklædning mv Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. en for Beklædning og fodtøj fanger i høj grad den generelle udviklingen i data. Dog har data igen en tendens til at have større udsving end indikatoren.. Andet detailsalg en for Andet detailsalg er beregnet på data fra momsstatistikken. Andet detailsalg Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. Data er sammensat med udgangspunkt i de fire komponenter: Drikkevarer og tobak, Boligudstyr, husholdningstjenester mv., Medicin, lægeudgifter o.l og Fritidsudstyr, underholdning og rejser som alle mere eller mindre er en del af detailsalget. Baggrunden for at samle ovenstående fire undergrupper i én samlet gruppe, er at det er vanskeligt at finde indikatorer for hver af de fire ovenstående undergrupper i

7 momsstatistikken. Dette skyldes hovedsagligt, at momsstatistikken er diskretioneret på visse områder. Momsstatistikken har en lidt anderledes opdeling af detailomsætningen end nationalregnskabet, men da indikatoren for Andet detailsalg dækker al detailsalg eksklusiv fødevarer, beklædning og fodtøj, er der taget udgangspunkt i alle detailomsætningsserier fra momsstatistikstatistikken, som ikke inkluderer dataserier, der falder ind under fødevarer, beklædning og fodtøj kategorierne. Efter flere til og fravalg af detailsalgsserier fra momsstatistikken blev Andet detailsalg endeligt defineret ud fra nedenstående momsstatistikserier. Serier fra momsstatistikken som danner "Andet detailsalg" Apoteker Blomsterforretninger Detailh. med forbrugerelektronik Detailh. med kultur- og fritidsprodukter Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv. Detailhandel med drikkevarer Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler Dyrehandel Internethandel, postordre mv. Planteforhandlere og havecentre Tobaksforretninger Generelt fanger indikatoren for Andet detailsalg udviklingen fra udemærket, men indikatoren har en svag tendens til at overvurdere udsvingene i. Større udsving i indikatoren bør derfor vurderes nøje, eftersom Andet detailsalg udgør godt 5 procent af det samlede private forbrug og derfor har stor betydning for udviklingen i indikatoren. 7. Boligbenyttelse For boligbenyttelse er der i mangel på reelle indikatorer blot antaget en fast kvartalsvis vækstrate på,5 procent. Vækstraten er beregnet på baggrund af udviklingen i perioden 1. kvartal til og med. kvartal. Antagelsen om en fast vækstrate for Boligbenyttelsen virker som en fornuftig antagelse, når den grafiske udvikling tages i betragtning. 7

8 Boligbenyttelse 5 = 5 = Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt.. Elektricitet og brændsel en for Elektricitet og brændsel er bestemt ud fra en regression mellem den laggede serie (kcesk -1) og graddagestatistikken fra Teknologisk institut (graddage). Brændselsforbruget er givet ved følgende regression, hvor alle variable er signifikante og R =,51. Elektricitet og brændsel Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. Det er antaget, at en stor del af udsvingene i Elektricitet og brændsel varierer i takt med temperaturudsvingene. Det må forventes, at graddagene især påvirker forbruget i vinterhalvåret. Ligeledes er det antaget, at seneste periodes udvikling i forbruget af elektricitet og brændsel kan have en effekt på det kommende kvartals forbrug, og derfor er det laggede forbrug medtaget i regressionen.

9 Generelt matcher indikatoren forbruget af elektricitet og brændsel fint, men indikatoren har i visse tilfælde en tendens til at gøre sit udfald en lille smule efter data. 9. Anskaffelse af køretøjer en for Anskaffelse af køretøjer er givet ud fra antallet af nyregistrerede personbiler i alt i husholdningerne. Statistikken for nyregistrerede motorkøretøjer er en oplagt indikator for Anskaffelse af køretøjer og sammenhængen mellem indikator og data er da også indlysende. Anskaffelse af køretøjer Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. I en længere periode har det været vurderet at den seneste observation for nyregistrerede personbiler i alt i husholdningerne skal opjusteres pga. manglende indberetninger. Opjusteringen foretages kun for den seneste offentliggjorte månedsobservation og den har været sat til 5 procent. Efter en gennemgang af den historiske sammenhæng i forbindelse med udarbejdelsen af denne forbrugsindikator, er det imidlertid vurderet, at opjusteringen skulle sænkes til 3 procent. Denne opjustering bør genberegnes.. Anden transport og kommunikation en for Anden transport og kommunikation er bestemt ud fra fem underlæggende tidsserier. en rammer udviklingen i data i store træk, men indikatoren har en tendens til at overvurdere udsvingene i. Derudover er indikatoren i perioder kontracyklisk i forhold til, dette gælder for eksempel i store dele af og. 9

10 Anden transport og kommunikation Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. Anden transport og kommunikation udgør omtrent procent af det samlede private forbrug. Derfor har den generelle udvikling i Anden transport og kommunikation en begrænset effekt på det samlede private forbrug, men tages den grafiske analyse i betragtning, bør større udsving i indikatoren vurderes nøje inden den bruges i forbrugsindikatoren. Anden transport og kommunikation Kilde Kildeserie Vedl. køretøjer Momsstatistik Bilværksteder mv. Benzin mm. Momsstatistik Tankstationer Biludlejning mm. Momsstatistik Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer Køb af transportydelser gns vækst trend rate på -,1 procent Telefon, telefax og porto mv. gns vækst trend rate på 1,55 procent Valget af de fem underlæggende tidsserier for Anden transport of kommunikation er i første omgang foretaget ud fra en vurdering af udviklingen i tidsserierne på årsniveau. Det stod hurtigt klart, at Køb af transportydelser og Telefon, telefax og porto mv. begge følger en klar tendens på årsniveau, hvormed de hver især er givet en fast vækstrate på hhv. -,1 procent og 1,55 procent. For de tre øvrige tidsserier, Vedligeholdelse af køretøjer, Benzin og olie til køretøjer og Biludlejning, køretimer mv. er indikatorerne givet ud fra momsstatistikken. Den kvartalsvise sammenhæng mellem indikatorserierne og nationalregnskabsserierne er svære at vurdere, eftersom nationalregnskabsdata for ovenstående tre serier kun offentliggøres på årsniveau. Det er derfor vurderet, at den årlige udvikling i nationalregnskabstallene og indikatorserierne fra momsstatistikken er tilstrækkeligt sammenfaldende til at kunne bruges i forbrugsindikatoren.. Andre varer og tjenester en for Andre varer og tjenester er dannet ud fra syv underlæggende tidsserier. en har markant lavere udsving i vækstraterne end data fra.

11 Andre varer og tjenester Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. De markant lavere udsving i indikatoren skyldes, at kun to ud af de syv underlæggende tidsserier er givet ud fra månedsserier og dermed må det forventes, at indikatorserien fluktuerer mindre end -serien. Når dette er sagt, fanger indikatoren i store træk den generelle udvikling i, blot med markant lavere stigningstakter. Andre varer og tjenester Kilde Kildeserie Undervisning lagt flad Hotel og Rest. mv. Momsstatistik Restauranter og Hoteller mv. Frisør Momsstatistik Frisører, vaskerier og andre serviceydelser Plejehjem mv. Daginstitutioner mv. Forsikring lagt flad ændring i antal børn I perioden -13 er den kvartalsvise vækst sat til -,9 procent lagt flad Fin. tjen. gns vækst trend rate på 1, procent Advokater lagt flad Valget af de syv underkomponenter har i høj grad været præget af diskretionering i momsstatistikken. Det har således kun været muligt at finde repræsentative momsstatistikserier for Hoteller, Restauranter mv. og Frisører mv.. Det er antaget, at udgifterne til Daginstitutioner mv. afhænger af udvikling i antallet af børn i daginstitutionerne. Udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen -7 år forventes at falde med,9 procent i kvartalet i perioden -13, og derfor er forbruget i Daginstitutioner mv. givet samme vækstrate i perioden. en for Finansielle tjenester er givet en fast kvartalsvis vækstrate på 1, procent. Denne vækstrate er beregnet som den gennemsnitlige vækstrate siden 199 i nationalregnskabsserien for Finansielle tjenester. De fire serier Undervisning, Plejehjem mv., Forsikring og Advokater, andre tjenesteydelser er givet samme niveau som serien havde kvartalet før. Det årlige forbrug i Undervisning har de sidste år ligget i omegnen af 5.3 mio. kr. og derfor

12 er denne lagt flad. De tre øvrige serier er lagt flad, da der umiddelbart ikke er nogen oplagte indikatorer for disse serier og der tilmed ikke er en klar tendens i disse serier. De fire serier, som er lagt flade, udgør ca. 5 procent af det samlede private forbrug. Andre varer og tjenester udgør små procent af det samlede privatforbrug, og derfor bør et nowcast fra denne delkomponent overvejes ekstra nøje, når udviklingen i den samlede indikator endeligt skal vurderes. Foruden de serier som ikke er givet en dissideret indikator, som Turistindtægter og udgifter, må Anden transport og kommunikation og Andre varer og tjenester vurderes at være de svageste af alle delindikatorer.. Turistindtægter og udgifter erne for Turistindtægter og udgifter er som udgangspunkt lagt flad, selvom den grafiske udvikling viser, at der er relativt store udsving i data. Grunden til, at indikatorerne for Turistindtægter og udgifter er lagt flad, skyldes, at der ikke er fundet en oplagt indikator for disse serier. Turistindtægter 5 = 5 = Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt.

13 Turistudgifter 5 = 5 = Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. 13

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

Svag underliggende vækst i det private forbrug

Svag underliggende vækst i det private forbrug Svag underliggende vækst i det private forbrug Nationalregnskabet for første halvår 20 har vist flotte stigninger i det private forbrug. En ekstraordinær kold vinter og forår har dog givet en markant stigning

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen De fleste bliver glade af at bruge penge på sig selv Jeg bliver glad/opnår en følelse af tilfredshed,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Dagligvaresalget på nettet fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Andelen som køber dagligvarer eller madvarer på nettet stiger fortsat Nye tal som Danmarks Statistik lige har

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

Nationalregnskab. Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013. Økonomisk tilbagegang andet år i træk

Nationalregnskab. Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013. Økonomisk tilbagegang andet år i træk Nationalregnskab Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013 Økonomisk tilbagegang andet år i træk Nye beregninger viser, at bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 1,9 pct. i 2013 efter korrektion for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016

Priser. Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Priser Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2016 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden juli 2015 til januar 2016 steget med 0,7 pct., hvilket er mindre end i den tilsvarende periode for

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015

Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Priser Pristallene pr. 1. januar 2015 Pristallene pr. 1. januar 2015 Indhold 1. Indledning 3 2. Forbrugerprisindekset 4 3. Reguleringspristallet 11 4. Metode 15 5. Udgivelser 17 1. Formålet med prisstatistikken

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014

Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Priser Pristallene pr. 1. juli 2014 Pristallene pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forbrugerprisindekset... 4 3. Reguleringspristallet... 9 4. Metode... 12 5. Udgivelser... 14 1. Indledning

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på kr. via import

Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på kr. via import Thorbjørn Baum, konsulent Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 3377 3912 SEPTEMBER 217 Globaliseringen giver danske husstande en besparelse på 21. kr. via import Globaliseringen og muligheden for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015

Priser. 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Priser 1. Pristallene pr. 1. juli 2015 Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2015 til juli 2015 steget med 0,5 pct., hvilket er det samme som i den tilsvarende periode for et år

Læs mere

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Reallønsfald for stort set alle

Reallønsfald for stort set alle 10-0719 - poul - 04.03.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reallønsfald for stort set alle Med tallene for lønudviklingen for 4. kvartal 2010 er der nu reallønsfald for alle sektorer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. Januar 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Januar 2017 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER

PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER i:\november 99\prisudviklingen-grupper-mh.doc Af Martin Hornstrup 23. november 1999 RESUMÉ PRISUDVIKLINGEN FOR FORSKELLIGE GRUPPER Dette notat udregner prisudviklingen for forskellige socioøkonomiske grupper

Læs mere

Indikatormodeller for det private forbrug

Indikatormodeller for det private forbrug 93 Indikatormodeller for det private forbrug Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det private forbrug udgør omtrent halvdelen af det danske bruttonationalprodukt, BNP, og er således

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. januar :1. Højere inflation Priser 2008:1 Pristallene pr. 1. januar 2008 Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 5,4 pct. i perioden 1. januar - 1. januar 2008. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for Sammenfatning Nationalregnskab Input-output tabel for 2011 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller, som nu

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Tillidsindikator metodebeskrivelse og analyse

Tillidsindikator metodebeskrivelse og analyse ESL / 9. juni 017 Tillidsindikator metodebeskrivelse og analyse Danmarks Statistik publicerer i det månedlige nyhedsbrev Konjunkturbarometer for erhvervene en fælles tillidsindikator, som korrelerer med

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZB_fyy 69 69 Dk erhverv Erhverv DZC_fyy 69 43 Dk erhverv

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Finansrådets betalingsindikator

Finansrådets betalingsindikator NOTAT Finansrådets betalingsindikator 7. februar 2013 Formål og resumé Finansrådet har udarbejdet en månedlig betalingsindikator baseret på relevant transaktionsstatistik, der foreligger få dage efter

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI-

PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- 27. juni 21 Af Lise Nielsen PRIVATFORBRUGET, ARBEJDSMARKEDET OG ERHVERVENES SI- Resumé: TUATION De økonomiske indikatorer har i det seneste halve år peget snart i den ene, snart i den anden retning. På

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere