Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator"

Transkript

1 DI Den 9. marts MISK Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator Forbrugsindikator DI har udarbejdet en forbrugsindikator, som har til hensigt at skønne over det samlede private forbrug et kvartal længere frem end det kvartalsvise nationalregnskab. Forbrugsindikatoren rammer i store træk den generelle udvikling i det samlede private forbrug. Fra kvartal til kvartal kan indikatoren afvige fra nationalregnskabet i begrænset omfang, men afvigelserne er generelt afgrænset til en enkelt eller to kvartaler i træk. Ses der for eksempel på udviklingen i det private forbrug i, forudsagde indikatoren, korrekt, at forbruget ville falde svagt i de første tre kvartaler af året, og at det ville stige igen i. kvartal. Privat forbrug i alt 5 = 5 = Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. Forbrugsindikatoren skal som udgangspunkt bidrage til udarbejdelsen af DI s prognose, men skal også bruges i DI s analyser og løbende kommenteringer på nøgletal om privatforbruget. Den samlede indikator er beregnet ud fra delkomponenter, der i store træk er opdelt som i det kvartalsvise national- Sagsnr.:

2 regnskab(). Delkomponenterne er givet på kvartalsniveau og er som udgangspunkt beregnet på baggrund af månedsdata. 1. Metode Forbrugsindikatoren angiver den skønnede kvartalsvise vækstrate for det private forbrug. en er sammensat således, at den skønnede vækstrate ganges på den seneste kvartalsobservation fra, og dermed bestemmes niveauet for privatforbruget i det kommende kvartal. Den historiske sammenhæng mellem forbrugsindikatoren og nationalregnskabstallene kan imidlertid ikke vurderes i niveauet, eftersom de underlæggende serier i indikatoren er givet ved indeks. Historisk udvikling i kvtnat data og data fra indikator Seneste 3 kvartaler samt indikatorfremskrivning for det kommende kvartal Kvartalsvis ændring i data fra kvtnat Kvartalsvis ændring i data fra indikator Vægt Fødevarer mv. 9,,1-1, 1, -1,7 -,9 -,5, Beklædning og fodtøj,7,57 -,9,5 -,91-3,53 -,3-1, Andet detailsalg 5,1, -1,,59-1, -,19,93 -,13 Boligbenyttelse 1,, -,19,5,,,, Elektricitet og Brændsel 5,19 -, -,, -, -,57-5,75 5,3 Anskaffelse af køretøjer 5,3-3,19 -,9, -7,37-3,5 9,,5 Anden transport og kommunukation 9,3,51 1,3,13 -,9 1,,5 -, Andre varer og tjenester 1,5-1,5 1,3 1,3,,17, 1,51 Turistindt. -, -,7 -,9-3,39,,,, Turistudgift,31-3,3-3,9 -,95,,,, Privat forbrug i alt, -,33 -,3 1,31-1, -,1,35, Det private forbrug er i nationalregnskabet opdelt på 13 undergrupper. Fire af disse undergrupper; Drikkevarer og tobak, Boligudstyr, husholdningstjenester mv., Medicin, lægeudgifter o.l samt Fritidsudstyr, underholdning og rejser har vi valgt at samle i undergruppen Andet detailsalg. De øvrige ni undergrupper er givet som i nationalregnskabet. Den samlede indikator er beregnet ved først at fremskrive udviklingen for hver af de komponenter for det kommende kvartal. Når det kommende kvartals vækstrater er bestemt for hver af komponenterne, vægtes hver af komponenterne relativt til deres respektive bidrag til det samlede private forbrug. De sammenvejede vækstrater giver tilsammen den samlede indikatorfremskrivning for det kommende kvartals samlede privat forbrug. De to undergrupper Anden transport og kommunikation og Andre varer og tjenester er beregnet ud fra samme princip som den samlede forbrugsindikator, forstået på den måde at disse to undergrupper er samlet ud fra henholdsvis 5 og un-

3 derkomponenter. På samme måde som for den samlede forbrugsindikator, er alle disse underkomponenter vægtet relativt til det samlede privatforbrug. Underkomponenter i "Anden transport og kommunikation" og "Andre varer og tjenester" med vægte relativt til det samlede private forbrug i. kvartal. Anden transport og kommunikation Vægt Andre varer og tjenester Vægt Vedl. køretøjer,9 Undervisning,7 Benzin mm.,39 Hotel og Rest. mv. 5, Biludlejning mm. 1, Frisør,9 Køb af transportydelser 1, Plejehjem mv., Telefon, telefax og porto mv.,3 Daginstitutioner mv. 1, Forsikring 3, Fin. tjen. 5, Advokater,71. Data Forbrugsindikatorens kvartalsvise fremskrivning bliver dannet på grundlag af månedsobservationer. Månedsdata trækkes hovedsagligt fra Danmarks Statistiks (DST) databanker. Det drejer sig om DST s momsstatistik (firmaernes køb og salg), detailomsætningsindekset og statistikken for nyregistrerede motorkøretøjer. Derudover trækkes der tal for månedlige skyggegraddage fra Teknologisk Instituts hjemmeside til beregning af brændselsforbruget. serie Fødevarer mv. Beklædning og fodtøj Andet detailsalg Boligbenyttelse Elektricitet og Brændsel Anskaffelse af køretøjer Kilde Detailomsætningsindeks Detailomsætningsindeks Momsstatistik Gennemsnitlig vækst trend Graddage (plus lagget værdi) Nyregistrerede køretøjer Anden transport og komm. Vedl. køretøjer Benzin mm. Biludlejning mm. Køb af transportydelser Telefon, telefax og porto mv. Momsstatistik Momsstatistik Momsstatistik Gennemsnitlig vækst trend Gennemsnitlig vækst trend Andre varer og tjenester Undervisning Hotel og Rest. mv. Frisør Plejehjem mv. Daginstitutioner mv. Forsikring Fin. tjen. Advokater Turistindt. Turistudgift Lagt flad Momsstatistik Momsstatistik Lagt flad Ændring i antal børn Lagt flad Gennemsnitlig vækst trend Lagt flad Lagt flad Lagt flad 3

4 Omskrivning af månedsdata til kvartalsdata for momsstatistikken, nyregistrerede køretøjer og graddage sker ud fra gennemsnittet af de seneste tilgængelige månedsobservationer. Ønskes der for eksempel at fremskrive udviklingen i privatforbruget for 1. kvartal og der kun er offentliggjort månedsdata til og med februar, beregnes fremskrivningen ud fra gennemsnittet af de to tilgængelige månedsobservationer ganget med tre for at få udviklingen på kvartalsniveau. Momsstatistikken bruges som indikator for Andet detailsalg og til at fremskrive nogle af underkomponenterne i Anden transport og kommunikation og Andre varer og tjenester (mere herom senere). Detailomsætningsindekset bruges som indikator for Fødevarer mv. og Beklædning og fodtøj. Omregningen fra månedsobservationer til kvartalsdata sker som beskrevet ovenfor. Fra statistikken for nyregistrerede motorkøretøjer bruges serien Personbiler i alt i husholdningerne som indikator for Anskaffelse af køretøjer. De øvrige undergrupper har enten fået en fast vækstrate eller er lagt flade uden vækstrate. Dette uddybes senere, når hver undergruppe gennemgås. Forbrugsindikatoren er programmeret således, at det er muligt at foretage manuelle ændringer i de indikatorserier forbrugsindikatoren er opbygget af. Dette gør det muligt at ændre i indikatorserierne, hvis der er uhensigtsmæssigt store udfald i enkelte indikatorserier eller hvis vi forventer, at forbruget er ekstra højt i en given komponent. For eksempel forventede vi at turistudgifterne i 3. kvartal steg ekstraordinært på grund af det dårlige danske sommervejr i. 3. Vægte Som udgangspunkt dannes vægtene for de undergrupper ud fra det seneste kvartal i. Alle større underkomponenter er defineret i og vægtene er derfor givet ved komponenternes andel af det samlede private forbrug. Den eneste af de overordnede underkomponenter som ikke er defineret direkte i er serien for Andet detailsalg. Denne serie er beregnet som det samlede private forbrug fratrukket summen af de øvrige ni overordnede komponenter. Her skal bemærkes, at turistindtægterne indgår negativt i beregningen. Når der offentliggøres midlertidige data fra (flashdata), er det kun kvartalsserier for det samlede privat forbrug, Anskaffelse af køretøjer og Turistindtægter og udgifter som offentliggøres. For at udnytte de nyeste data, beregnes de resterende overordnede serier ud fra de nyeste data for det samlede privatforbrug og vægtene fra kvartalet før. Dette gør det

5 således muligt at fremskrive indikatoren et kvartal yderligere frem, selvom data fra alle undergrupper ikke er offentliggjort endnu. Komponenterne Anden transport og kommunikation og Andre varer og tjenester er som nævnt beregnet med udgangspunkt i hhv. 5 og underkomponenter (se mere herom nedenfor), som kun opgøres i det årlige nationalregnskab. Vægtene til disse underkomponenter er derfor givet ud fra det seneste årlige nationalregnskab. Altså er vægtene til disse underkomponenter i givet ved fordelingen af data fra det årlige nationalregnskab i, hvormed underkomponenterne har den samme vægt året igennem, indtil der kommer nye årlige nationalregnskabstal. I de følgende afsnit gennemgås hver af de undergrupper i forhold til, hvilket ræsonnement der ligger til baggrund for valget af indikatoren samt en vurdering af, hvor godt indikatoren rammer data fra.. Fødevarer mv. en for Fødevarer mv. er beregnet direkte fra månedsserien Fødevarer og andre dagligvarer fra detailomsætningsindekset. Valget af Fødevarer og andre dagligvarer som indikator for Fødevarer mv. er et oplagt valg, eftersom Fødevarer mv. er en del af detailsalget. Fødevarer mv Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. I store træk er detailomsætningsindekset en fin indikator for fødevarer mv. Data fra har en tendens til at have større udsving end i detailomsætningsdataene, men alt i alt følger indikatoren data. I 5 og var udviklingen i indikatoren til en vis grad misvisende for udviklingen i, men dataserien har ikke haft samme udfald siden. 5

6 5. Beklædning og fodtøj Beklædning og fodtøj er ligesom Fødevarer mv. en del af detailsalget og derfor er indikatoren for denne ligeledes givet direkte fra detailomsætningsindekset. Beklædning mv Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. en for Beklædning og fodtøj fanger i høj grad den generelle udviklingen i data. Dog har data igen en tendens til at have større udsving end indikatoren.. Andet detailsalg en for Andet detailsalg er beregnet på data fra momsstatistikken. Andet detailsalg Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. Data er sammensat med udgangspunkt i de fire komponenter: Drikkevarer og tobak, Boligudstyr, husholdningstjenester mv., Medicin, lægeudgifter o.l og Fritidsudstyr, underholdning og rejser som alle mere eller mindre er en del af detailsalget. Baggrunden for at samle ovenstående fire undergrupper i én samlet gruppe, er at det er vanskeligt at finde indikatorer for hver af de fire ovenstående undergrupper i

7 momsstatistikken. Dette skyldes hovedsagligt, at momsstatistikken er diskretioneret på visse områder. Momsstatistikken har en lidt anderledes opdeling af detailomsætningen end nationalregnskabet, men da indikatoren for Andet detailsalg dækker al detailsalg eksklusiv fødevarer, beklædning og fodtøj, er der taget udgangspunkt i alle detailomsætningsserier fra momsstatistikstatistikken, som ikke inkluderer dataserier, der falder ind under fødevarer, beklædning og fodtøj kategorierne. Efter flere til og fravalg af detailsalgsserier fra momsstatistikken blev Andet detailsalg endeligt defineret ud fra nedenstående momsstatistikserier. Serier fra momsstatistikken som danner "Andet detailsalg" Apoteker Blomsterforretninger Detailh. med forbrugerelektronik Detailh. med kultur- og fritidsprodukter Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv. Detailhandel med drikkevarer Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler Dyrehandel Internethandel, postordre mv. Planteforhandlere og havecentre Tobaksforretninger Generelt fanger indikatoren for Andet detailsalg udviklingen fra udemærket, men indikatoren har en svag tendens til at overvurdere udsvingene i. Større udsving i indikatoren bør derfor vurderes nøje, eftersom Andet detailsalg udgør godt 5 procent af det samlede private forbrug og derfor har stor betydning for udviklingen i indikatoren. 7. Boligbenyttelse For boligbenyttelse er der i mangel på reelle indikatorer blot antaget en fast kvartalsvis vækstrate på,5 procent. Vækstraten er beregnet på baggrund af udviklingen i perioden 1. kvartal til og med. kvartal. Antagelsen om en fast vækstrate for Boligbenyttelsen virker som en fornuftig antagelse, når den grafiske udvikling tages i betragtning. 7

8 Boligbenyttelse 5 = 5 = Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt.. Elektricitet og brændsel en for Elektricitet og brændsel er bestemt ud fra en regression mellem den laggede serie (kcesk -1) og graddagestatistikken fra Teknologisk institut (graddage). Brændselsforbruget er givet ved følgende regression, hvor alle variable er signifikante og R =,51. Elektricitet og brændsel Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. Det er antaget, at en stor del af udsvingene i Elektricitet og brændsel varierer i takt med temperaturudsvingene. Det må forventes, at graddagene især påvirker forbruget i vinterhalvåret. Ligeledes er det antaget, at seneste periodes udvikling i forbruget af elektricitet og brændsel kan have en effekt på det kommende kvartals forbrug, og derfor er det laggede forbrug medtaget i regressionen.

9 Generelt matcher indikatoren forbruget af elektricitet og brændsel fint, men indikatoren har i visse tilfælde en tendens til at gøre sit udfald en lille smule efter data. 9. Anskaffelse af køretøjer en for Anskaffelse af køretøjer er givet ud fra antallet af nyregistrerede personbiler i alt i husholdningerne. Statistikken for nyregistrerede motorkøretøjer er en oplagt indikator for Anskaffelse af køretøjer og sammenhængen mellem indikator og data er da også indlysende. Anskaffelse af køretøjer Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. I en længere periode har det været vurderet at den seneste observation for nyregistrerede personbiler i alt i husholdningerne skal opjusteres pga. manglende indberetninger. Opjusteringen foretages kun for den seneste offentliggjorte månedsobservation og den har været sat til 5 procent. Efter en gennemgang af den historiske sammenhæng i forbindelse med udarbejdelsen af denne forbrugsindikator, er det imidlertid vurderet, at opjusteringen skulle sænkes til 3 procent. Denne opjustering bør genberegnes.. Anden transport og kommunikation en for Anden transport og kommunikation er bestemt ud fra fem underlæggende tidsserier. en rammer udviklingen i data i store træk, men indikatoren har en tendens til at overvurdere udsvingene i. Derudover er indikatoren i perioder kontracyklisk i forhold til, dette gælder for eksempel i store dele af og. 9

10 Anden transport og kommunikation Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. Anden transport og kommunikation udgør omtrent procent af det samlede private forbrug. Derfor har den generelle udvikling i Anden transport og kommunikation en begrænset effekt på det samlede private forbrug, men tages den grafiske analyse i betragtning, bør større udsving i indikatoren vurderes nøje inden den bruges i forbrugsindikatoren. Anden transport og kommunikation Kilde Kildeserie Vedl. køretøjer Momsstatistik Bilværksteder mv. Benzin mm. Momsstatistik Tankstationer Biludlejning mm. Momsstatistik Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer Køb af transportydelser gns vækst trend rate på -,1 procent Telefon, telefax og porto mv. gns vækst trend rate på 1,55 procent Valget af de fem underlæggende tidsserier for Anden transport of kommunikation er i første omgang foretaget ud fra en vurdering af udviklingen i tidsserierne på årsniveau. Det stod hurtigt klart, at Køb af transportydelser og Telefon, telefax og porto mv. begge følger en klar tendens på årsniveau, hvormed de hver især er givet en fast vækstrate på hhv. -,1 procent og 1,55 procent. For de tre øvrige tidsserier, Vedligeholdelse af køretøjer, Benzin og olie til køretøjer og Biludlejning, køretimer mv. er indikatorerne givet ud fra momsstatistikken. Den kvartalsvise sammenhæng mellem indikatorserierne og nationalregnskabsserierne er svære at vurdere, eftersom nationalregnskabsdata for ovenstående tre serier kun offentliggøres på årsniveau. Det er derfor vurderet, at den årlige udvikling i nationalregnskabstallene og indikatorserierne fra momsstatistikken er tilstrækkeligt sammenfaldende til at kunne bruges i forbrugsindikatoren.. Andre varer og tjenester en for Andre varer og tjenester er dannet ud fra syv underlæggende tidsserier. en har markant lavere udsving i vækstraterne end data fra.

11 Andre varer og tjenester Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. De markant lavere udsving i indikatoren skyldes, at kun to ud af de syv underlæggende tidsserier er givet ud fra månedsserier og dermed må det forventes, at indikatorserien fluktuerer mindre end -serien. Når dette er sagt, fanger indikatoren i store træk den generelle udvikling i, blot med markant lavere stigningstakter. Andre varer og tjenester Kilde Kildeserie Undervisning lagt flad Hotel og Rest. mv. Momsstatistik Restauranter og Hoteller mv. Frisør Momsstatistik Frisører, vaskerier og andre serviceydelser Plejehjem mv. Daginstitutioner mv. Forsikring lagt flad ændring i antal børn I perioden -13 er den kvartalsvise vækst sat til -,9 procent lagt flad Fin. tjen. gns vækst trend rate på 1, procent Advokater lagt flad Valget af de syv underkomponenter har i høj grad været præget af diskretionering i momsstatistikken. Det har således kun været muligt at finde repræsentative momsstatistikserier for Hoteller, Restauranter mv. og Frisører mv.. Det er antaget, at udgifterne til Daginstitutioner mv. afhænger af udvikling i antallet af børn i daginstitutionerne. Udviklingen i antallet af børn i aldersgruppen -7 år forventes at falde med,9 procent i kvartalet i perioden -13, og derfor er forbruget i Daginstitutioner mv. givet samme vækstrate i perioden. en for Finansielle tjenester er givet en fast kvartalsvis vækstrate på 1, procent. Denne vækstrate er beregnet som den gennemsnitlige vækstrate siden 199 i nationalregnskabsserien for Finansielle tjenester. De fire serier Undervisning, Plejehjem mv., Forsikring og Advokater, andre tjenesteydelser er givet samme niveau som serien havde kvartalet før. Det årlige forbrug i Undervisning har de sidste år ligget i omegnen af 5.3 mio. kr. og derfor

12 er denne lagt flad. De tre øvrige serier er lagt flad, da der umiddelbart ikke er nogen oplagte indikatorer for disse serier og der tilmed ikke er en klar tendens i disse serier. De fire serier, som er lagt flade, udgør ca. 5 procent af det samlede private forbrug. Andre varer og tjenester udgør små procent af det samlede privatforbrug, og derfor bør et nowcast fra denne delkomponent overvejes ekstra nøje, når udviklingen i den samlede indikator endeligt skal vurderes. Foruden de serier som ikke er givet en dissideret indikator, som Turistindtægter og udgifter, må Anden transport og kommunikation og Andre varer og tjenester vurderes at være de svageste af alle delindikatorer.. Turistindtægter og udgifter erne for Turistindtægter og udgifter er som udgangspunkt lagt flad, selvom den grafiske udvikling viser, at der er relativt store udsving i data. Grunden til, at indikatorerne for Turistindtægter og udgifter er lagt flad, skyldes, at der ikke er fundet en oplagt indikator for disse serier. Turistindtægter 5 = 5 = Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt.

13 Turistudgifter 5 = 5 = Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. 13

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen

Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg. Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen Danskernes følelser og tanker om shopping - lykken er til salg Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen De fleste bliver glade af at bruge penge på sig selv Jeg bliver glad/opnår en følelse af tilfredshed,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Storyline Rejsen. Er er et forslag til en ramme at tænke en storyline ind i. Der findes andre måder at strukturere en storyline på.

Storyline Rejsen. Er er et forslag til en ramme at tænke en storyline ind i. Der findes andre måder at strukturere en storyline på. Storyline Rejsen Er er et forslag til en ramme at tænke en storyline ind i. Der findes andre måder at strukturere en storyline på. Lad være med at lade jer begrænse af denne form!! Denne storyline er udviklet

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal Del 2 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2011, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen

Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen 1 Værktøjer til vurdering af konjunktursituationen Esben Hvid Jørgensen, Peter Ejler Storgaard og Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Ved vurdering af økonomiens tilstand

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ

Af Steen Bocian. 20. december 1999 RESUMÈ \\1651-fs-0\vol2\brugere\gs\december 99\oko-sb.doc Af Steen Bocian RESUMÈ 20. december 1999 De seneste indikatorer for udviklingen i det private forbrug bekræfter tendensen til en meget afdæmpet forbrugsudvikling

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Privatøkonomi og uddannelse analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Martin Jeppesen Privatøkonomi og uddannelse Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Konjunkturbarometre som prognoseværktøj

Konjunkturbarometre som prognoseværktøj 73 Konjunkturbarometre som prognoseværktøj Jonas Sørensen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den økonomiske aktivitet opgøres mest udførligt i nationalregnskabet, men det offentliggøres først

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Ny konkurrencesituation

Ny konkurrencesituation December 214 Ny konkurrencesituation NY FORBRUGERUNDERSØGELSE De seneste års høje salg af minibiler samt nye digitale muligheder udvider bilforhandlernes markeder, men sætter samtidig værkstedskundernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010

Nationalregnskab 2003-2010. Den reale vækst i BNP 2004-2010 Nationalregnskab 2011:1 Nationalregnskab 2003-2010 Sammenfatning Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark

Prissammenligning mellem Grønland og Danmark ecember 2014 Prissammenligning mellem rønland og anmark Baggrund På foranledning af rønlands Statistik blev det i foråret 2014 aftalt, at der i samarbejde mellem rønlandsk Statistik og anmarks Statistik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere