Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik"

Transkript

1 Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter og valutakurser Forbrugerpriser Offentlige finanser Flere tal Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske indikatorer. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik, men i visse tilfælde er andre kilder også anvendt. Du kan finde mere information på Konjunkturstatistik 5:8 9

2 Nationalregnskab Nationalregnskabets hovedstørrelser. Sæsonkorrigerede værdier i 1995-priser Indeks 1. kvartal =1 TILGANG Import BNP ANVENDELSE Privat forbrug Eksport Faste brutto investeringer Offentligt forbrug Svag økonomisk vækst BNP steg,1 pct. Bruttonationalproduktet (BNP) steg,1 pct. i 1. kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Målt i forhold til samme kvartal sidste år voksede det ikke-sæsonkorrigerede reale BNP med,8 pct. Første kvartal var præget af vækst i eksporten og det offentlige forbrug, mens det private forbrug, investeringerne og importen faldt. Faldet i investeringerne gjaldt dog ikke investeringer i byggeri. Kilde: /ZUGSB%BONBSLTUBUJTUJLOS, 31. maj 5 Betalingsbalance Hovedposter, nettoindtægter, tremåneders glidende gennemsnit Varer og tjenester Løbende poster i alt Øvrige løbende poster i alt Øget overskud på betalingsbalancen Overskud på 9 mia. kr. i juni Betalingsbalancen viste i juni 5 et overskud på 9, mia. kr. på de løbende poster. Det øgede overskud fremkommer som følge af øget overskud på varebalancen, samt en lille modgående bevægelse på tjenestehandlen i forhold til majopgørelsen 5. I de seneste tre måneder har der været et overskud på,7 mia.kr., svarende til et gennemsnitligt overskud på 7,6 mia. kr. pr. måned. Dette overskud er ikke sammenligneligt med overskuddet for samme periode sidste år. Kilde: /ZUGSB%BONBSLTUBUJTUJLOS, 9. august 5 Udenrigshandel Import og eksport samt handelsbalance, ekskl. skibe mv. Sæsonkorrigerede tal J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAMJ J A S OND Handelsbalance (højre akse) Import (venstre akse) Eksport (venstre akse) Stor stigning i import og eksport af varer Stigende varehandel med udlandet i. kvt. Importen er steget med 6,7 pct. og eksporten med 6, pct. fra 1. til. kvartal (ekskl. skibe mv., sæsonkorrigeret). Det gennemsnitlige månedlige overskud på handelsbalancen i. kvartal er 5,1 mia. kr., hvilket er næsten uændret i forhold til 1. kvartal. I juni var overskuddet på handelsbalancen på 5,7 mia. kr. Den største stigning i importen fra 1. til. kvartal vedrører gruppen af brændselsstoffer (6,3 pct.). Stigningen dækker over en ekstraordinær stor import af jetpetroleum i juni. Kilde: /ZUGSB%BONBSLTUBUJTUJLOS, 9. august 5 Bruttonationalprodukt Årlig realvækst i BNP (pct.) Kilde: Danmarks Statistikbank 1 Konjunkturstatistik 5:8

3 Stigning i den private sektor Stigning på 1.7 fuldtidspersoner Den sæsonkorrigerede beskæftigelse steg med 1.7 fuldtidsbeskæftigede fra. kvartal til 1. kvartal 5. Stigningen er hovedsageligt sket i den private sektor. Beskæftigelsen i den samlede offentlige sektor steg med 3 fuldtidsbeskæftigede. I den amtslige og statslige sektor steg beskæftigelsen med henholdsvis.1 og 3 fuldtidsbeskæftigede, mens der var et fald i den kommunale sektor og offentlige selskaber på henholdsvis 1.5 og 6. Kilde:Á/ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁ, 3. juni 5 Beskæftigelse Beskæftigelsesopgørelse på grundlag af ATP-indbetalinger fuldtidspersoner Sæsonkorrigeret antal fuldtidsbeskæftigede Antal fuldtidsbeskæftigede Arbejdsløsheden falder Ledigheden er faldet til under 16. fuldtidsledige Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med.8 fuldtidsledige fra maj til juni. Hermed var der ledige i juni. Ledighedsprocenten faldt fra 5,9 pct. af arbejdsstyrken i maj til 5,8 pct. i juni, hvilket er den laveste sæsonkorrigerede ledighedsprocent siden februar 3. Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med 1,6 pct. for mænd og 1,9 pct. for kvinder fra maj til juni. Ledigheden er også faldet for samtlige aldersgrupper. Det største fald ses hos de 5-9-årige med,7 pct. Kilde: /ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁ 8. juli 5 Ledighed Antal personer Personer. 18. Sæsonkorrigeret Ukorrigeret 1. J FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASONDJ FMAMJ JASOND Større lønstigning i staten Årsstigning på 3,5 pct. Lønindekset for statsansatte viste i. kvartal 5 en årsstigning på 3,5 pct. mod 3, pct. i 1. kvartal 5. For ansatte i kommuner og amter var årsstigningen i. kvartal,7 pct. mod, pct. i 1. kvartal 5. Ansatte i den private sektor havde en årlig lønstigning på 3, pct. i 1. kvartal, hvilket er, procentpoint mere end årsstigningen var i. kvartal. KildeÁ/ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁ, 1. juni 5 og OSÁ, 15. august 5 Lønudvikling Lønudviklingen, årsstigning Pct. 7 6 Kommune 5 Stat 3 Privat Bygge og anlæg 1 Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. Feb. Maj Aug. Nov. 3 5 Ledighed Pct. af arbejdsstyrken Kilde: ADAMs Databank, Danmarks Statistik Konjunkturstatistik 5:8 11

4 Sammensatte konjunkturindikatorer Forventninger for industri, byggeri, serviceerhverv, samt forbrugertillidsindikator Nettotal Bygge og anlæg Serviceerhverv Forbrugertillid Industri J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND 3 5 Faldende optimisme i serviceerhvervene Fald i industriens forventninger Serviceerhvervenes forventninger til de kommende tre måneder er faldet fra 18 i juni til 16 i juli 5, korrigeret for sæsonudsving. Også industriens forventninger er faldet, nemlig med 1 procentpoint fra -3 til - fra juni til juli. Ligeledes er bygge- og anlægssektorens faldet med 1 procentpoint fra 5 i juni til i juli. Tallene er korrigeret for sæsonudsving. Den samlede forbrugertillidsindikator er steget fra 5,6 i juni til 8,9 i juli. Kilde: /ZU GSB %BONBSLT UBUJTUJL OS 5. juli 5 og OS. juli 5 Industriens produktion Sæsonkorrigeret produktionsindeks. Råstofudvinding og Industri Indeks = J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND Markant stigning i industriproduktionen Stigning i produktionen på 3, pct. fra maj til juni Industriproduktionen steg med 3, pct. fra maj til juni, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving. Produktionsindekset steg i maj med 1,1 pct. og faldt i april,7 pct. Dermed har stigningen i maj vist sig at være mindre end ved forrige offentliggørelse, hvor det blev anført til,3 pct. I fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder steg produktionsindekset fra maj til juni med 1, pct., i fremstilling af varige forbrugsgoder med,3 pct. og i investeringsgodeindustrien med 3,7 pct. Kilde: /ZUGSB%BONBSLTUBUJTUJLOS 1. august 5 Byggeriet Påbegyndte boliger, første og seneste indberetning, samt seneste offentliggørelse Antal boliger Første offentliggørelse Stort fald i det påbegyndte byggeri Fald i både etageareal og boliger Tusinde m Vurderingen af udviklingen i byggeaktiviteten vanskeliggøres af et usikkert datagrundlag, især som følge af forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Med dette forbehold er der store fald i 1. kvartal 5 i det påbegyndte etageareal og i antal påbegyndte boliger såvel i forhold til de først offentliggjorte tal som det opdaterede tal for 1. kvartal. For det påbegyndte etageareal er faldet på henholdsvis 5 Seneste offentliggørelse og 18 pct. Kilde: /ZUGSB%BONBSLTUBUJTUJLOS, 19. maj 5 Det samlede påbegyndte boligbyggeri Antal boliger Kilde: Danmarks Statistikbank 1 Konjunkturstatistik 5:8

5 Personbilsalget næsten som i 199 erne Bilsalget 3 pct. større end i de seneste fem år Danskerne køber flere biler. Det samlede salg af personbiler lå i juli 19 pct. højere end i juli sidste år. Med et salg på 86. biler i årets første syv måneder er der solgt 5 pct. flere biler end i samme periode sidste år og 3 pct. flere end det gennemsnitlige salg i perioden -. Opgørelsen af bilsalget er baseret på det foreliggende antal nyregistreringer. Dieselbilernes andel af personbilsalget steg fra 1997 til 3 fra stort set ingen til 1- pct. Kilde:Á/ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁÁ1. august 5Á Biler Nyregistrerede personbiler i husholdningerne Antal personbiler, 1. stk. J FMAMJ J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAMJ J A S OND Faktisk Sæsonkorrigeret Fortsat stigning i virksomhedernes salg Salget steg 7, pct. i juni i forhold til året før De danske virksomheder fastholdt den stigende tendens i omsætningen i juni, idet de momsregistrerede firmaers samlede salg steg 7, pct. i juni i forhold til samme måned sidste år. Hvis vi ser alene på det indenlandske salg, altså uden eksportsalget, er stigningen mindre, nemlig,8 pct. Målt over alle tre måneder i. kvartal er det samlede salg steget 1,1 pct. sammenlignet med samme periode. Firmaernes køb steg 6,3 pct. fra juni til juni 5. Kilde: /ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁÁ11. august 5Á Firmaernes køb og salg Firmaers køb og salg, mia. kr Salg J FMAMJ J A S OND J FMAM J J A S OND J FMAM J J A S OND Køb Igen fremgang i detailsalget Stigning i sommerdetailsalg Der er igen fremgang i detailsalget. Det sæsonkorrigerede indeks for detailomsætningen steg i juni efter nedgang i maj måned. Stigningen i juni var på 1,5 pct. Indekset for beklædning mv. steg med 13,3 pct. Stigningen må bl.a. ses i lyset af det tidlige sommerudsalg. Andre forbrugsvarer steg med,5 pct. Derimod faldt gruppen fødevarer og andre dagligvarer med,6 pct. fra maj til juni. Varegruppen andre forbrugsvarer omfatter en række varige goder som fx bolig- og fritidsudstyr. Kilde: /ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁ, 1. august 5 Detailomsætning Indeks for solgte mængder i detailhandlen = 1 Sæsonkorrigeret Detailhandel i alt Nyregistrerede personbiler 197- Antal personbiler, 1. stk Kilde: Danmarks Statistikbank Konjunkturstatistik 5:8 13

6 Offentlige finanser Det offentlige forbrug (løbende priser) Stigning i de offentlige udgifter Vækst i det offentlige forbrug på, pct. Det offentlige forbrug var i 1. kvartal 5 på 96, mia. kr. Det er en stigning på,3 mia. kr. eller, pct. i løbende priser i forhold til samme kvartal sidste år. Til sammenligning var stigningen fra 1. kvartal 3 til 1. kvartal på 5,9 pct. i løbende priser. I 1. kvartal 5 steg udgifterne til indkomstoverførsler med 1,1 pct. i løbende priser i forhold til samme periode året før. Stigningen fra 1. kvartal 3 til 1. kvartal var til sammenligning på,9 pct. Kilde:Á/ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁ 9. juni 5 Konkurser Erklærede konkurser, sæsonkorrigeret Antal Erklærede konkurser Tremåneders glidende gennemsnit Flere konkurser Stigning på 15 pct. de seneste tre månederü Antallet af erklærede konkurser steg med 15 pct. fra tremånedersperioden februar-april til tremånedersperioden maj-juli. Det viser det tremåneders glidende gennemsnit af de sæsonkorrigerede tal. juli var der 197 konkurserklæringer mod 36 måneden før. Det samlede antal konkurser for tremånedersperioden maj-juli faldt pct. i forhold til samme periode sidste år. Kilde:Á/ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁ 8. august 5 Tvangsauktioner Kundgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret Antal Tvangsauktioner Tremåneders glidende gennemsnit Lidt flere tvangsauktioner Stigning på pct. de seneste tre måneder Trods et fald i juli, steg antallet af kundgjorte tvangsauktioner med pct. fra tremånedersperioden februar-april til tremånedersperioden maj-juli. Det viser det tremåneders glidende gennemsnit af de sæsonkorrigerede tal. Der var 11 kundgjorte tvangsauktioner i juli mod 136 måneden før. Det samlede antal tvangsauktioner for tremånedersperioden maj-juli er faldet med 8 pct. i forhold til samme periode sidste år. Kilde:Á/ZUÁGSBÁ%BONBSLTÁUBUJTUJLÁOSÁ 8. august 5Á Konkurser og tvangsauktioner Antal 5.. Konkurser Tvangsauktioner Kilde: Danmarks Statistikbank 1 Konjunkturstatistik 5:8

7 Portugal har den laveste inflation i EU Inflationen i EU steg til,1 pct. I juni var inflationen i EU,1 pct., hvilket er en stigning fra, pct. måneden før. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over de seneste 1 måneder. For de 1 eurolande var inflationen i juni, pct., hvilket er uændret i forhold til måneden før. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks for Danmark steg til 1,7 pct. i juni fra 1,3 pct. den foregående måned. Dermed blev inflationsforskellen mellem Danmark og EU indsnævret. Kilde: /ZUGSB%BONBSLTUBUJTUJLOS. juli 5 Forbrugerpriser Prisstigning over 1 måneder for EU15/EU5, Danmark, USA og Japan Pct. USA EU15/EU5 Danmark Japan Obligationsrenten er steget Obligationsrenten steget i juni til 3, Den 1-årige statsobligationsrente er steget fra 3,16 i juni til 3, i juli. Også den korte rente (3- mdr. eurorente DK) er steget en smule nemlig fra,11 i juni til,1 i juli. Derimod er den gennemsnitlige effektive obligationsrente faldet, nemlig fra 3,31 i juni til 3,8 i juli. For alle tre renter gælder det, at de historisk set ligger på et meget lavt niveau. Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Renter Korte og lange renter 5 3 Pct. Gnsntl. effektiv obligationsrente 1-årige statsobligationer DK 3-mdr. eurorenter DK J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND J FMAMJ J ASOND Svagt stigende kronekurs Den effektive kronekurs er nu 11, Efter et svagt fald fra årets begyndelse, er kronekursen i juli steget til 11, mod 1,9 i juni. Den effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i 5 af Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer over for den danske krone. Vægtgrundlaget er pt. baseret på industrivarehandelen i Kilde (figur): Danmarks Nationalbank Valutakurser Effektiv kronekurs Indeks 198= KAX, totalindeks for samtlige aktier opgjort til markedsværdi. Januar juli 5 35 Indeks ultimo dec = Kilde:Danmarks Statistikbank 3 Konjunkturstatistik 5:8 15

8 Bruttonationalprodukt, sæsonkorrigeret, 1. kvt. 5, 1995 priser, 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 Kvartalsvis vækstrate,1,,5 -,1 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien 1,,,3 -,5 -,8,9 1,,,5 Frankrig Italien Holland USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. EU-harmoniserede arbejdsløshedsprocenter, sæsonkorrigeret, marts 5 1, 1, 8, 6,,,, Pct.,9 6,3,7 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien 8,5 9,8,6 9,8 7,8 8,1 8,9,9 5,,5 Frankrig Italien Holland USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. EU-harmoniserede forbrugerpriser, juni 5 3,, 1,, -1, -, Årlig vækstrate 1,7,8 1,6 1, 1,8, Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien 1,8,,6 1,5,1, -,6 Frankrig Italien Holland USA Japan EU15 EU5 Kilde: Eurostat. Offentlig forvaltning og service, saldo (netto) i pct. af BNP, 15, 1, 5,, -5, -1, -15, Pct. af BNP,8 1, 11,5 Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Storbritannien,1-3,7-3, -3,7-3, -,5 -, -6,5 -,6 -,6 Frankrig Italien Holland USA Japan EU15 EU5 Kilde:ÁEurostat. Anm.: Ifølge EU s konvergenskriterier må et evt. underskud på de offentlige finanser ikke overstige 3 pct. af BNP. 16 Konjunkturstatistik 5:8

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand

Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Aktuel Statistik 3/2012 14. september 2012 Tema: Potentiale for økonomisk bedring trods aktuel stilstand Sommerens nøgletal tegner et billede af fortsat stilstand i dansk økonomi, om end med en stabilisering

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2011

Status på udvalgte nøgletal november 2011 Status på udvalgte nøgletal november 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi Turbulensen i verdensøkonomien synes aftaget en smule den seneste måned, men usikkerheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet

aug. 15 Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Konjunkturbarometer for Industrisamarbejdet Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex. persontransport)

Læs mere

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014

Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Aktuel Statistik 4/2014 20. november 2014 Tema: Øje på beskæftigelsen november 2014 Dansk økonomi i bedring Der er udsigt til fremgang i dansk økonomi i år efter tilbagegang sidste år, jf. figur 1.1a.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi

AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi AKTUEL STATISTIK Tema: International økonomi Nr.: / Den. februar URIHWWHJQLQJHUInULQJHQODQJVLJWHW NRQRPLVNEHW\GQLQJIRU'DQPDUN Tegningerne af profeten Muhammed og en omfattende boykot af danske produkter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark

Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 260 Offentligt Europa-Økonomianalyse: Økonomien i EU og Danmark 1 4. H A L V Å R S R A P P O R T F E B R U A R 2 0 1 1 Det Internationale Sekretariat Den økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2014

Status på udvalgte nøgletal juni 2014 Status på udvalgte nøgletal juni 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I første kvartal af 214 voksede det danske bruttonationalprodukt med,9 procent i

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere