Lokalplan nr. 94 for Billund kommune Lokalplan nr for Give kommune. For et område til lufthavns- og erhvervsformål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 94 for Billund kommune Lokalplan nr. 055001 for Give kommune. For et område til lufthavns- og erhvervsformål"

Transkript

1 Billund kommune Give kommune Lokalplan nr. 94 for Billund kommune Lokalplan nr for Give kommune For et område til lufthavns- og erhvervsformål maj 1999

2 - Hvad er en lokalplan Indledning SmE-, * l ER : Redegerelse RETT&~ I r- '!.! R 'kip$ Beskrivelse af lufthavnens udbygningsplaner &4rmruPuïM mmu R K O ~ R ~ ikomolapp2,q ~ W Formålet med lokalplanen y:!.- W 25 a... ~2-:a~ri.9 5 Baggrund c_.c'..k~t;?$a I I. - -.L^-..- Beskrivelse af området a Beskrivelse af lokalplanen ~1200, :37 o Forholdet til anden planlægning , BH , T&&lser/dispeI1safioner h andre myndigheder i: :...: Lokalplan nr 94 og m: Formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning Vej e og stier Parkering Ubebyggede arealer Belysnings- og ledningsanlæg Koliektiv energiforsyning O Forudsætninger for ibnigtagning afny bebyggelse Varige retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1 : Matrikelkort Kortbilag nr. 2: Delomrader Kortbilag nr. 3 : Zoneforhold Kortbilag nr. 4: Byggefelter, bebyggelsesprocent og bygningsbjder Kortbilag nr. 5: Vej- og stiforhold Kortbilag nr. 6: Principskitse for vej- og stiforhold Kortbilag nr. 7: Illustraiionsplan Kommuneplantillæg nr. 2 Redegmelse og vedtagelsespåtegning Eksisterende rammeforhold Ramrnemamige ændringer Fremtidige rarnrneforhold for 1.E Intentioner for rammeområde 1.E Fremtidige rammebestemmelser for område 1.E Lokalplanen er udarbejdet af: Billund kommune, teknisk afdeling Give kommune, borgmesterkontoret Lokaiplan nr. 94 for Billund kommune og lokaiplan nr for Give kommune 1

3 g Planloven fdægger, at et fofoag til lokalplan skal udarbejdes og offentliggarres, inden et stme bygge- og anlægsarbejde sættes igang, og inden der foretages væsentlige nedrivninger, eller der sker ændringer i anvendelsen af en ejendom. En lokalplan kan i 0vrigt udarbejdes, når byrådet skanner, at det er dvendigt eller hensigtsmæs- I en lokalplan kan byrådet fastsætte mrmere bestemmelser for et områdes anvendelse, og der kan blandt andet fmttes bestemmelser for, hvordan nye bygninger, grmne fællesarealer, veje og stier skal placeres og udformes. Lokalplanen skal sikre, at et område får en udformning, som tager mest mulig hensyn til de bestående omgivelser samt til den mrige.plan-s *. lægning i kommunen. Offentliggmelsen af lokalplanforslaget skal silae, at borgerne får kendskab til forslaget. På den måde er det muligt at me indflydelse på lokalplanen, inden byrådet vedtager den endeligt. For at sikre borgerne en rimelig tid til at vurdere og diskutere lokalplanforslaget skal det fiemlægges offentligt i mindst 8 uger. Inden for disse 8 uger har borgerne mulighed for skriftligt at sende bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Lokalplanen er faktisk det vzrkt~j, som byrådet skal anvende for at sikre kommuneplanens gennemfimelse. Kommuneplanen. I fblge planloven skal der udarbejdes en samlet, overordnet plan for hele kommunen. I Billund kornmue er kommuneplan gældende, og i Give kommune er det kommuneplan Kommuneplanen indeholder de overordnede linjer for udviklingen i hele kommunen (hovedstnikturdelen) og de mere detaljerede bestemmelser for udviklingen i mindre delomrader (rammedelen).,w Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommmuneplanens bestemmelser. I nogle tilfælde vil indholdet i en lokalplan afvige h det, som kommuneplanens bestemmelser fastlægger. For at få tilvejebragt overensstemmelse mellem lokalplan-og kommuneplan' vil,det. derfor vzre nidvendigt at lave -et tillæg.,tl kommeplanen og eventuelt et tillæg til regionplanen. En sådan situation kræver, at byrådet optager forhandlinger med Ribe og Vejle amtsråd og måske også med Milj0- og Energmhbiet. Byrådet kan da vedtage lokalplanen endeligt, men under forudsætning af, at planen fsrst kan træde i kmil, når samtlige myndigheder er blevet enige. 2 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

4 Hermed offentliggmes lokalplanen for et område til lufthavns- og erhvervsformål. Lokalplanen ledsages aftillæg nr. 2 til kommuneplan 2009 for Billund kommune. Formålet er at tilvejebringe det fowdne plangrundlag således, at Billund Lufthavn sikres sammehgende udbygningsmuligheder. Lokalplanforslaget &&er et område på tværs af kommunegrænsen og dermed også grænsen mellem Ribe og Vejle amter. Lokalplanen er det sidste led i det plangrundlag, som omhandler udvidelsen af lufthavnen. Det regionale plangrundlag for Ribe og Vejle amter består af et fælles regionplantillæg, WMredegmelse (Vurdering af Virkningen på Miljaet) og miljagodkendelsen. Samtidig er der udarbejdet et fælles regionplantillæg med tiharende WM-redegmelse for den nye omfartsvej nord om Billund og Vandel. Hele dette kommunale og amtslige plangrundlag sætter nogle rammer for udbygningen og moderniseringen af lufthavnen. Således beskrives det, hvad planen kan rumme og på hvilke vilkår. For virksomhederne i lufthavnsområdet er det vanskeligt at gennemskue, hvornår og hvorfor det er den ene kommune eller det andet amt, der har det sidste ord at skulle have sagt omkring administrationen af området. Derfor er der kun én miljomyndighed, nemlig Ribe amt. Den konkrete administration af, hvordan områderne må anvendes, og hvordan bygninger må opfares, foregår i henholdsvis Billund og Give kommuner. For at g~re sagsbehandlingen nemmere - for såvel virksomheder som myndigheder - vil der blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lufthavnen, Billund og Give kommune samt Ribe og Vejle amter. Hans Ove Hollen / Viceborgmester i Billund 1 Carlhto Johansen Viceborgmester i Give Tove ~ ais~aard Kommunaldirekim i Billund ielsen Eunaldirektm i Give Lokaiplan N. 94 for Billund kommune og lokaiplan nr for Give kommune 3

5 BESKRIVELSE AF LUFTHAVNENS UDBYGNINGSPLANER VVM-redegmlsens max. scenario for udviklingen opererer med en stigning i operationdlet h ca store fly i 1997 til ca i Passagertallet ventes at stige fia ca. 1,8 mill. til ca. 53 mill. - - Udbygningen kommer til at ske i etaper. De aktuelle udbygningsplaner går primært ud på at opfixe en ny terminalbygning med dertil k nde service- og parkeringsområder samt flere dlebaner. Udtrykt meget forenklet gennemfixes ovemvnte udvikling flybafbmessigt på 3 principper: 1. Al flytrafikken afvikles på h bane. 2. Fly, der starter mod vest, foretager et tidligt bjredrej for at undgå overflyvning af Billund. På denne måde mindskes swj belastningen af byen. 3. Gennemfixelse af mil jotilpasninger. Hertil kommer, at der - på baggrund af internationale aftaler - sker en udfasning af særligt eende fly. Ovennævnte principper betyder alt i alt, at stajkonsekvensområdet indskrænkes. Det vil sige, at i fiemti- - den vil fæm boliger blive belastet med -j, foruden at en stor del af disse boliger vil blive udsat for en mindre stajbelastning end i dag. Arealreservationen til en parallelbane nord for den eksisterende bane fastholdes i regionplantillægget for Ribe og Vejle amter samt i kommuneplanen for Billund kommune. Begrundelsen er, at bane nr. 2 fortsat vurderes som en mulig udvidelse af lufthavnen på lamgere sigt. Med hensyn til en parallelbane nord for den eksisterende bane har Give kommune meddelt Vejle amt, at kommunen ansker arealreservationen udtaget. Den nu planlagte udbygning anslås at betyde mere end en fordobling i antallet af beskæftigede i lufthavnen h 1 S00 til ca medarbejdere. Tilstedeværelsen af en så stor virksomhed får konsekvenser ikke kun for Billund og Give, men for hele regionen. Lufthavnens ekspansion far en masse klgevirkninger i form af f.eks. etablering af fblgevirksomheder og underleveranher, som ogsh skal have - ansat medarbejdere, der skal have et hus at bo i. Medarbejderne medbringer samlever og bmn, som benytter skoler og daginstitutioner, bber mad og t0j i de lokale butikker osv. osv. Alt sammen noget, som er med til at skabe jobs for lærere, pædagoger, butikspersonale og mange andre. Og adskillige af disse mennesker har bil og er dermed med til at age trafikken på såvel de overordnede som de lokale veje. r-3... :.:.:.: <_... Ftzlleslokalplan for lufthavnsudvidelsen i Billund & Give kommuner Lokaljdan nr. 92 i Billund kommune Lokafplan nr. 27 i Give kommune Arealreservation til bane 2 Nye arealer til luflhavnsudvidelse... Eksisterende lufhovnsontråde 4 Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

6 FORMALET MED LOKALPLANEN Lokalplanen omfatter det eksisterende område til start- og rullebaner samt et nyt område til lufthavnsaktiviteter. Formålet er at skabe sammenhamgende udbygningsmuligheder. Lokalplanområdet Lokalplanområdet med amts- og kommunegramse -. BAGGRUND Baggrunden for at der nu er lavet lokalplan, skal sages i fragende forhold: 1. Lufthavnen mkes udbygget og moderniseret. Dette sker ved opfixelse af en ny terminalbygning og siluing af lufthavnens fkmtidige udbygningsmuligheder. 2. Billund Lufthavn mker at koordinere udviklingen af området med den videre udvikling i det eksisterende lufthavnsområde syd for startbanen. 3. Der skal skabes by- og vejmæssig samrnedmng mellem udbygningen af lufthavnen på den ene side og Billund by og L~golands fremtidige parkeringsarealer på den anden side. BESKRIVELSE AF OMRADET Området er beliggende i det nordastligste hjme af Billund by og den sydvestlige ende af Give kommune, tværs hen over kommune- og amtsgrænsen. Mod nord stader området op til det åbne land og på en strækning dannes afjgænsningen af transportkomdoren til omfartsvej og jernbaneforbindelse. Mod vest og 0st grænser området op til det åbne land. Mod syd grænser området op til det eksisterende lufthavnsområde og det åbne land. Eksbterende forhold Stmstedelen af lokalplanområdet er allerede beliggende inden for det hegn, der omkranser lufthavnen. Resten er landbrugsarealer og skovområder. Fremtidige forhold Hele området skal anvendes til lufthavnsformål. På længere sigt forventes landområderne mod vest, 0st og syd inddraget til erhvervsformål. Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 5

7 - - BESKRIVELSE AF LOKALPLANEN An vendelse Virksomheder og institutioner af overvejende regional betydning kan placere sig her foruden, at de skal relatere sig til lufthavnen. Forskellige forhold gm, - - at her ikke må etableres boliger eller anden st~jfhlsom anvendelse som f.eks. bmehaver, at her ikke må indrettes butikker, lagersalg og lignende ud over, hvad der k r naturligt hjemme i en lufthavn, og at her ikke må etableres rene kontorvirksomheder uden relation til lufthavnen. Dog må der godt indrettes den fomnrdne administration i tilknytning til de pågældende lufthavnsrelaterede virksomheder. I hovedtræk tager lokalplanen sigte på at opdele området i forskellige sektorer med forskellig anvendelse. Delområde A - Området må anvendes til terminal og dertil knyttede aktiviteter såsom servicegård, forplads for afvikling af bil- og bustraf& med af- og påstigende passagerer - samt standpladser for fly. Af andre aktiviteter taenkes på toldfii butikker, restauranter, administration i form af rejsebureauer, biludlejning, banker og vekselkontorer, huistinfonnation, parkering med videre. Endvidere indrettes en park i forbindelse med terminalbygningen. Områdets aktiviteter retter sig udelukkende mod servicering af lufthavnens passagerer. Delområde B Her må ophes lager, værksteder, cateringvirksomheder og servicefunktioner for lufthavnen. Delområde C Området skal primært anvendes til parkering, bl.a. i form af et P-hus. Parkeringskapaciteten bliver ca biler, incl. personaleparkering til lufthavnens personale og busparkering. Her kan etableres virksomheder, der naturligt relaterer - sig til området som Eeks. lufthavnshotel, tankstation, biludlejning og klargmkg af biler og lignende. Desuden åbnes der mulighed for, at lufthavnsrelateret administration som Eeks. rej sebureauer, biludlejning, banker og vekselkontorer, turistinformation med videre kan indrette kontorer i f.eks. parkeringshuset. An vendelse Eq Terminal I Delområder A: Terminal Erhverv og service Parkering og hotel I Billund Krat B: Erhverv og service C: Parkering og hotel D: Parkering og hotel E: Baneanhg F: Billund Krat 6 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

8 I Bebyggelsens omfang m..:..:.:.:. Bebyggelsesprocent 70 :.:.:.:. :.:.:.:.:.:. : Byggefelt i hele sin udstrmkning D Bebygges efter konkret vurdering... l Bygn ingsh ejder 15 m over terran D m over terrm Delområde D Delområde D har samme anvendelse som delområde C, og parkeringskapaciteten forventes at blive op imod 3.O00 p-pladser. En stor del af området anvendes til tekniske anlæg: - De eksisterende lysanlæg til vejledning for startende og landende fly. - Nye nedsivnings- og forsinkelsesbassiner. Delområdet gennemskæres af herjdegrænseplanet på 25 m. Delområde E Delområde E må anvendes til baneanlæg og aktiviteter, som er Avendige for afvikling af flytrafikken. Her tænkes bl.a. på standpladser for fly, tankanlæg, rnot~mfpraninin~~~lads, de-icerplatfo~, bygningertil opbevaring af sikkerhedsmateriel og lignende. Delområde F Delområde F er fiedskov i form af egekrat og må anvendes til rekreative formål i tilknytning til lufthavnen. Her kan ikke ophes bebyggelse. Parkering for virlrsomhedernes ansatte I Give kommune udlægges parkeringsareder i henhold til parkeringsbestemmelseme. I Billund kommune bliver parkeringskravet vurderet konkret hver gang, der etableres ehyt byggen, når en bygning ændrer anvendelse eller udvides. Billund L&& er et specielt erhvervsområde med specielle bygninger, hvorfor det er vanskeligt at fistsætte pnecise krav til antallet af den enkelte virksomheds parkeringspladser. F.eks. kan der være ganske få ansatte, som arbejder i en stor lagerhal. Derfor vil et krav om 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal forekomme helt urimeligt. Områdets og bebyggelens udformning I delområde A og C reguleres bebyggelse via bebyggelsesprocent. I delområde B reguleres bebyggelse via byggefelt og bygningshajde. Dette er dog ikke ensbetydende med, at byggefeltet kan udnyttes fuldt ud. Det skyldes, at byg-gsreglementet M.& sætter nogle afidskrav imellem bygninger på baggrund af bygningernes hqde. I delområderne C og D er hovedanvendelsen parkering, og derfor forventes kun spredt bebyggelse. Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokaiplan N for Give kommune 7

9 Hovedstruktur :7-.. terminal som port mellem landside og airside landside mur airside. t Hovedstrukturen i terminalbygningen Iibjden på parkeringshuset fettes i forhold til terminalbygningen, d.v.s. at sidstmvnte bliver den Meste bygning. Det er i hgt hensigten, at bebyggelse arkitektonisk skal harmonere med terminalbygninpen- Ny bebyggelse holdes samlet nord for den eksisterende start- og landingsbane, på tværs af kommunegrænsen mellem Billund og Give kommuner. - Terminalbygningen bliver områdets vigtigste og mest dominerende bygning. Bygningen o pks i beton og glas med en krum tapform, der er stigende h nord til - syd, fk adgangsarealerne foran lufthavnen og til passagerudgangen til flyene. Termimlbygningen indpasses i terrænet på kanten af en hvor niveauforskellen udnyttes til at optage hqdeforskellen mellem ankomstarealet foran bygningen og forpladsen med de parkerede fly. Langs omfartsvejen etableres et bredt, afskmmende beplantningsbælte. - Det nye lufthavnsområde er adskilt h det eksisterende lufthavnsområ.de af start- og landingsbanen. Det er hensigten, at det eksisterende lufthavnsområde - forbeholdes virksomheder inden for fiagt, spedition, catering, hangarer, lager og værksteder. Konstmktionsprincip skærmen fladerne AA,, fæstet Setfra siden fra vest mod est plinten forplads Landskabelige forhold De nye arealer, som inddrages til lufthavnsformål, er - præget af landbrug og skov. Landskabet består af et fladt plateau omkring de - nuværende lufthavnsanlæg og kuperet terræn nord og ost herfor. Landskabet bearbejdes således, at der skabes en overgang mellem lufthavnens tekniske anlæg og det omgivende landskab. Det sker bl.a. ved at tage motiver h det oprindelige landskab og ved i videst muligt omfang at bevare og reetablere den eksisterende beplantning. 8 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan N for Give kommune

10 Bevoksningen i området består af skov, som bevares tæt op til lufthavnsbygningerne samt afhede, laat og levende hegn. De levende hegn vest for terminalområdet forstærkes og viderebes imellem parkeringsarealeme som en del af landskabet. Billund Krat Naturmassige forhold Bygherren smger for de f o d e godkendelser fia andre myndigheder som f.eks. dispensationer h naturbeslqttelsesloven og tilladelse til udledning til Billund bæk i henhold til milj~beskyttelsesloven. Der er ingen vådområder af betydning i lokalplanområdet, lige som der heller ikke findes nogen fredninger - hverken bygningsmæssige, landskabelige eller lignende. Syd for startbanen, umiddelbart nordvest for kontroltårnet ligger en gruppe gravharje, de såkaldte "Firhqe". Disse berms ikke af lufthavnsudvidelsen. Billund Krat ligger på hjmet af kommunegrænsen, på begge sider af Bastlundvej. Den nstlige del af krattet ligger inden for lokalplanens område og vil blive bevaret som et grmt element. Hedearealer bermes ikke væsentligt af lufthavnsudvidelsen og kan opretholdes som hedearealer uden træbevoksning. En enkelt hedemose vil blive fjernet., mens resten bevares uændret. Båstlund plantage er Wkov. Den del af plantagen, som ligger inden for lokalplanområdet, vil blive f~ldet. Der etableres erstatningsskov et andet sted. Miljernassige forhold De miljmnæssige forhold, herunder staj, reguleres via miljagodkendelsen for det samlede lufthavnsområde, d.v.s. lokalplanområdet og det eksisterende lufthavnsområde i Billund og Give kommuner. Ribe amt har kortlagt matrikelnummer 2f Billund by, Grene i Billund kommune som mulig forurenet gmd. Amtet anbefaler derfor, at der laves orienterende undersagelser, inden stme byggearbejder påbegyndes. Matrikelnummer 2f, ligger i delområde E, baneanlæg og rulleveje. Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan N for Give kommune 9

11 Lufiltavnsområde samt mulige nye veje - Trafiksystemet Samtidig med lufthavnsudvidelsen arbejder Ribe og Vejle amter med planer for etablering af en omfartsvej nord om Billund og Vandel. Denne vej skal bse trafikale og miljmmessige problemer i de 2 byer og skaber en god overordnet forbindelse til den nye lufthavnstemiinal. I regionplanen for Vejle amt indgår planer om nye diagonale vejforbindelser nord og syd for Vejle. Disse - vejforbindelser vil k en række trafikale problemer i Vejle amt og skaber en væsentlig forbedring afvejforbindelserne til Billund: - Diagonalvejen Horsens - Give. - Ny vej forbindelse fia motorvej en ved Skærup til 0dsted. - - Forbedring af rute 28 mellem Bredsten og Vandel, herunder omfartsvej syd om Ny Nmp. - Regionplanforslaget for Ribe amt tager hqde for, at der kan ske en forbedring af rute 28 mellem Billund og Grindsted. Odartsvejen nord om Billund og Vandel anlægges som motortiafikvej. Lige nord for kommunegrænsen, hvor Bastlundvej går over i Billundvej, etableres en stor 5-benet rundksrsel med direkte vejadgang til det nye luftharnue. 1 O Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan N for Give kommune

12 Adgangsforholdene ved Billund r;l... Landzone Det er hensigten så vidt muligt at adskille lufthavnstrafikken h Legolandtrafikken. Derfor er det hensigten primært at lede den trafik, der skal til Legoland, og som kommer fra nord, ost og vest ad en anden, ny rundkmel ind til Legolands fiemtidige parkeringsarealer. Bastlundvej opretholdes som adgangsvej til Billund norclh, og der planlægges etableret cykelsti. Fra Båstlundvej etableres en adgangsvej ind i det nye lufthavnsområ.de, og h denne forgrener lufthavnens interne vej- og stisystem sig. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til vejadgangen til de fiemtidige parkeringsarealer vest for Bastlundvej. Langs lokalplanområdet er omfartsvejen nord om Billund placeret i en transportkorridor, hvor der også er plads til etablering af en mulig jernbaneforbindelse. FORHOLDET TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Regionplanerne Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanlægningen for henholdsvis Ribe og Vejle amter. Kommuneplanerne Lokalplanområdet er i Billund kommune omfatet af kommuneplanens rammebestemmelser for 1.E.3 og 1.E.4. En part af delområde D ligger uden for de wvnte rammeområder. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg for denne hssige udvidelse og for arealmzssige justeringer i forhold til regionplanens afpnsning af lufthavnsområdet. Lokalplanområdet i Give kommune er omfatet af kommuneplanens rammebestemmelser for E 1 6. Zoneforhold Terminal-, erhvervs- og parkeringsder skal ligge i byzone, mens områderne omkring rulle- og startbaneme kan forblive i landzone. Det betyder, at delområderne A, B, C og D overfmes til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse, og at delområderne E og F forbliver i landzone. Landzoneområde E er omfattet af den såkaldte bonusordning. Det betyder, at lokalplanen på forhånd har afklaret, hvad området må anvendes til, og hvilke anlæg, der må etableres. Derfor krmer nye ankg ikke efterfeilgende mnetilladelse. Ændring i anvendelsen eller etablering af eventuelle anlæg h ver altid zonetilladelse i delområde F, og Billund byråde er zonelovsmyndighed. Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 11

13 Varme forsyning Der etableres et decentralt kraftvarmeværk baseret på naturgas til forsyning af lufthavnens egne bygninger. 0vrig bebyggelse naturgasfonynes. Spildevand L - Forslag til tillæg til spildevandsplanen for både Billund og Give kommuner har netop været i offentlig Wg... Forslaget omhandler lufthavnsområdet. - - Tag- og overfladevand udledes og nedsives i overensstemmelse med rnilj~godkendelsen for det samlede lufthammråde. Vandforsyning Lokalplano~et vandforsynes fra Billund Kornrnunale Vandværk. Elforsyning EKorsyningen forventes at ske i et samarbejde mellem de 2 forsyningsselskaber Vest Energi og M.E.S. Stej fra Billund Lufthavn Lokalplanområdet har en staj belastning på over 65 &(A). Området må derfor kun anvendes til erhvervsformål uden mulighed for at indrette beboelse eller anden stajfhlsom anvendelse. Dog kan der ophes et lufthavnshotel. Dette skyldes, at de overnattende gæster kun vil opholde sig her få dogn ad gangen. I år 2010 forventes antallet af &j belastede boliger i Billund at være faldet til ca. 25 % af antallet i Nogle ganske få boliger i det åbne land belastes med flyg* - TILLADELSER/DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Antennemaster Lys- og antennemasters bjde skal respektere hindringsplanet omkring banen. Statens LuRfartsVæsen og Billund Lufthavn skal altid h s ved placering af master i delområderne B, D og E. Bygningshejder i delområderne B og D Bygningers bjde skal respektere hindringsplanet omkring banen. Statens LuftfartsVæsen og Billund Lufthavn skal altid h es ved opfixelse af bygninger i delområderne B og D. 12 Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

14 På grund af f m for kollision mellem fugle og fly skal Billund Lufthavn give tilladelse ved etablering af stam beplantning med bær, ved anlæg af smr og lignende. Vejbyggelinje Der er pålagt en 25 m byggelinje langs ornfartsvejen. Vejle amt administrerer denne byggelinje. Dispensationer, etablering af vej adgange, overkler o. lign. kræver amtsrådets tilladelse. Inden for en afstand af 50 m fra rundkarrslen kræver etablering af vejadgange, overhler, stiforbindelser og lignende til Billundvej/Båstlundvej og vejadgange til lufthavnsområdet tilladelse fia RibeNejle amtsråd. Gravh sje Gravhq ene "Firbj e" er omfatet af beskyttelseslinj er. Beskyttelseslinjen er på 100 m for de 3 nordligste bje (nr , 11 og 12) og 50 m for de 2 sydligste bje (nr. 3.O07-13 og 14). Inden for beskyttelsesmnen må ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold uden tilladelse fk Vejle amt. f - Beskyttekeszoner omkring "Firheje " Fredskov Inden for lokalplanområdet fældes Båstlund plantage. Skov- og Naturstyrelsen har givet tilladelse hertil. Skovbyggelinje Området er omfattet af en skovbyggelinje. Skov- og Naturstyrelsen anmodes om at ophæve skovbyggelinj en inden for lokalplanområdet. Egekrat Delområde F er bevokset med egekrat og er som sådan fredskov. Der må ikke foretages ændringer af nogen art i Billund Krat uden tilladelse h Skov- og Naturstyrelsen. Billund krat Landbrugsp ligt Området er pålagt landbrugspligt. Det er en forudsætning, at landbrugspligten opkves, inden arealet inddrages til lufthavnsformål. Jordbrugskommisionen i henholdsvis Ribe og Vejle amter træffer afgmelse i henhold til landbrugsloven. Nedsivning og forsin kelsesbassiner Nedsivnings- og forsinkelsesbassiner etableres efter aftale med Ribe amt og Danmarks Miljmders0gelse. Lokaiplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 13

15 14 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

16 Lokalplan for et odde til lufthavns- og erhvervsformål i Billund by og den sydvestlige ende af Give kommwe. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgadse nr. 563 af30. juni 1997) fastsættes fdgende bestemmelser for lokalplanområdet, som er beskrevet i fj FORMAL 1.1. Lokalplanen har til formål, at udlægge området til lufthasmsformål og virksomheder med tilknytning til lufthavnen, at s h sammerhengende udbygningsmuligheder, og at sikre overensstemmelse mellem områdets anvendelse, adgangsforholdene og parkeringspladserne. (i 2.0. OM-E- OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og 6mfater blgenlde matrike1nurnre;del af 2f, 2bg,5m: 6e, 6d, 6cb, 5ab, 2i, 3y, Billund by, Gren6 sogn. 4b; del Z4kgel af4ybåstlund, Ringive. 2p, 2q, 2s, Zr, del af Td, del af 2c G~dsbal, Lindeballe. le - og dd dl t'ht by;lindebalie. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 25. maj 1999 udstykkes fia de nævnte ejendomme Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B, C, D, E og F, jvf. kortbilag 2. ' Lokalplanområdet ligger i såvel byzone som landzone, jvf. kortbilag 3. Delodderne A, B, C og D ligger i dag i landzone, men overfims til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Delområde E forbliver i landzone, og der kræves ikke her zonetilladelse i henhold til planlovens 35 til etablering af rulleveje, motomfprbvningsplads, deicerplatform og servicebygninger til f.eks. opbevaring af materiel, nedsivningsbassiner med videre. Delområde F forbliver Ligeledes i landzone..._l --u OMMDETS ANVENDELSE 3.1. Der kan ikke etableres boliger eller anden stajfialsom anvendelse Der må ikke drives handel med dagligvarer og udvalgmarer ud over, hvad der h er naturligt hjemme i en lufthavn. I Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan N for Give kommune 15

17 3.3. Der må ikke indrettes eller opfixes kontorer og lignende ud over den administration, som her til de enkelte, lufthavnsrelaterede virksomheder Der kan ophes tekniske anlæg, som er mdvendige for områdets fomyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til områdets karakter. - - Delområde A 3.5. Delområde A må anvendes til terminal og dertil knyttede aktiviteter, som er dvendige for en intemational lufthavn. Delområde B 3.6. Delområde B må anvendes til lager, værksteder, service, catering og lignende, som sbnnes at have en driftsmassig tilknytning til lufthavnen. Delområderne C og D 3.7. Delområderne C og D må anvendes til parkering og virksomheder, der her naturligt hjemme i lufthavnsområdet såsom lufthavnshotel, benzin- og se~cestaiion, biludlejning og klarg.ring af biler med - videre. I forbindelse med f.eks. parkeringshuse kan der - etableres lufthavnsrelateret administration. Delområde E 3.8. Delområde E må anvendes til baneanlæg og rulleveje. Tilknyttede aktiviteter må ligeledes etableres som f.eks. standpladser for fly, tankanlæg, motorafprarvningsplads, de-icerplatform og lignende. Delområde F 3.9. Delområde F må anvendes til rekreative formål i tilknytning til lufthavnen. Området er fkdskov i form af egekmt og skal fiiholdes for bebyggelse. J 4.0. UDSTYKNINGER Fdlesbestemmelser 4.1. Udstykninger må kun finde sted med byrådets - godkendelse. Billund kommune 4.2. Grunde må ikke udstykkes med en mindre gmdsta,rrelse end m2. Foranstående skal dog ikke være til hinder for mindre skelreguleringer. 16 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

18

19 5.14. I delområde E fastsaettes bygningshqden i hvert enkelt tilfælde i samarbejde med Statens LuftfartsVæsen. J 6.0. BEBYGGELSENS UDFORM- - NING Bebyggelse skal med hensyn til udformning og farvesætning respektere "Bestemmelser for Civil - Luftfart fra Statens Luftfartsvæsen" Bebyggelse skal inden for hver ejendom udg0re en helhed med hensyn til udfomuiing, materialer, - farver med videre Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke v m til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne og flytdikken. Tilladelse laarves altid og gives i henhold til den skiltemanual, som vil blive udarbejdet for lufthavnsområderne i Billund og Give kommuner VEJE OG STIER 7.1. Der udlægges areal til veje og stier principielt som - vist på kortbilag Der må ikke - uden tillladelse - etableres yderli- - gere vejadgange end de, der er angivet på kortbilag Ved vejtilslutninger langs Båstlundvej sikres Mgende oversigtsaxaler: - 2,5 m x 95 m målt i vejskellenes skæringspunkt På oversigtsarederne må ikke anbringes genstande eller bevoksning af stme hqde end 80 cm over kebanekant. Oversigtsaredet skal tilplantes med buske eller græssås. Oversigtsareder inden for hegnet må ikke beplantes i harvesporet. Vejbyggelinjer 7.5. Langs omfartsvejen vil der blive pålagt vejbyggelinier på 25 m plus bjde- og passagetillæg (2 x bjdeforskellen + 1 m). Vejbyggelinierne, der udmåles - fia vejmidten af omfartsvejen, er i princippet vist på kortbilag 5 - dog uden bjde- og passagetillæg Båstlundvej pålægges en vej byggelinje. Denne fiemgår af principskitsen på kortbilag Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

20 PARKERING Billund kommune 8.1. Ved ændret anvendelse, nybyggeri eller tilbygning skal der udlægges areal til p-pladser i direkte tilknytning til den enkelte virksomhed. Kan dette i praksis ikke lade sig på grund af forholdet omkring airside og landside, skal parkeringspladserne i stedet anlægges enten i delområde C eller D Parkeringspladserne anlægges i det omfang og på det tidspunkt, byrådet skanner det mdvendigt Den del afparkeringsarealet, der ikke kræves anlagt ved bebyggelsens ibrugtagning, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Give kommune 8.4. Parkeringsarealer udlægges i henhold til parkeringsbestemmelserne for Give kommune..i 9.0. UBEBYGGEDE AREALER 9.1. På grund af lufthavnsområdets særlige karakter forudsættes ikke udlagt særlige udendms opholdsarealer for virksomhedernes ansatte Der skal etableres et bredt, afskærmende beplantningsbælte langs fblgende vej : - Langs omfartsvejen på arealet mellem vejbyggelinjen og vejskel. Virksomheden etablerer beplantningen senest ved ibnigtagning af den nye tem%nalby&. Beplantningsbæltet fiemgår af kortbilag 5. Friarealer i.0vrigt gives en gran, parkaghg karakter. 93. Beplantning og eventuelle terrænændringer etableres efter en samlet plan, som skal godkendes af byrådet. Lufthavnen udarbejder denne plan Beplantning skal udfixes med særlig hensyntagen til, at fuglebestanden i lufthav~~sområdet kan begrænses af hensyn til flyvesikkerheden. Lufthavnen udarbejder en planteliste Beplantnings- og friarealer her til den enkelte ejendom og skal ren- og vedligeholdes af denne Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, lige som en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes Al oplag mod vej og nabo afskærmes af hegn eller beplantning, som har tilstrækkelig bjde og tæthed til at skjule de oplagrede materialer. Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokaiplan N for Give kommune 19

21 BELYSNINGS- OG LEDNINGS- ANLÆG Belysning af veje, stier og fzerdselsarealer M gt skal udfixes efter de anvisninger, som fi-emgår af skiltemanualen for lufthavnsområderne i Billund og - Give kommuner Standere til gadebelysning, brandhaner og - antenneskabe skal kunne placeres i skel mod vej Elledninger, telefonkabler og andre forsyningsledninger må kun fiemfiares som jordkabler O KOLLEKTIV ENERGIFORSY-. NING Ny bebyggelse må ikke tages i brug, fix bebyggelsen er tilsluttet den kollektive varmeforsyning. Afvigelser herfia kræver byrådets tilladelse Der er forbud mod elvarme FORUDSÆTNINGER FOR - IBRUGTAGNING AF NY BEBYG- GELSE Fm ny bebyggelse tages i bmg skal parkeringsarealer vaere udlagt i overensstemmelse med Far ny bebyggelse tages i brug skal beplantning vme etableret i overensstemmelse med $5 9.2,9.3 og VARIGE RETSVIRKNINGER '~fter byrådets endelige vedtagelse og offentliggmelse af lokalplanen må det område, der er omfattet af planen, kun bebygges eller i Mgt anvendes i overensstemmelse. med planens bestemmelser, jævnh planlovens Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfbrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke er i strid med - principperne i planen. Sme afvigelser fia lokalplanen kan kun gennemfarres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanen foriraenger private byggese~tutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige hermed. Andre private servitutter kan ekspropneres, når det vil vax afvmentlig betydning for virkeligg~rrelsen af planen. 20 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

22 Billund og Give bymd har begge vedtaget lokalplanen endeligt Vedtagelsen skete den 25. maj 1999 i Billund byråd og den 19. maj 1999 i Give byråd. ak Ove Hollen l Carl &o Johansen Viceborgmester Viceborgmester Billund kommune Give kommune Billund kommune KgmrnAu"naldirektarr Give kommune Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 2 1

23 Tinglysning Lokalplan nr. 94 'gæres tinglyst på fidgende matrikelnumre: 2 P,2&, 5m, 6g, 646% 5&,2i, 3y, Billund by, Grencfsogn. 46;4k, 42: Bastlund, Ringive. 2 2g, 2s, 2r, 2d, 2c - ~acbb07, Lmdeballe.lg og l! by, ~kdgbde. Hans Ove Hollen I Carl &to Johansen vi&borgmester Viceborgmester Billund kommune Give kommune Tove Baisgaar Komrnunalhktprr Billund kommune Give kommune *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Grindsted * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 28 PAtegning på byrde Vedrarende matr.nr. 2 F m.fl., Billund By, Grene Ejendomsejer: Billund Lufthavn A/S Lyst farste gang den: under nr Senest ændret den : under nr Rids vedhæftet. Lyst p& de side 22 anfarte matrikelnumre Retten i Grindsted den Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

24 Kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2009 for Billund kommune Formålet med kommuneplantillægget er primært at udvide rammeområde 1.E.4 og at justere arealudlægget i forhold til regionplanens afjnsning af lufthavnsområdet Baggrunden for kommuneplantillægget er, at det kmtidige luftha~11~0mråde skal omfktte samtlige lokalplanens delområder, incl. den sydlige halvdel af delområde D, beliggende vest for Båstlundvej samt den langsigtede arealreservation til bane 2. Den 25. maj 1999 har Billund byråd vedtaget kommuneplantillægget endeligt. Viceborgmester I Tove ~ais&d Kommunaldkktarr Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 23

25 24 Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for ~ive kommune

26 Rammemæssige ændringer Signatur Eksist. ramneom6ide 1.E4 Udgår af rammodide 1.E4. Udvidelse d ramrieomade 1.E.4.. Lokaiplan nr. 94 for Billund kommune og lokaiplan nr for Give kommune

27 Intentioner Det er intentionen at sikre området til lufthavnens udviklingsplaner, incl. tilknyttede erhvervsformål. 120!ialplan nr. 9.1 for Billiind Loiiiiiiune og lokalplan nr for Give konim~iiie

28 Billund by Rammeområde 1.E.4 Status pr Startbane og jordbrugsområde. Landzone og byzone Anvendelse Lufthavnsfornål og hertil knyttede erhvervsvirksomheder. Bebyggelsesregulering Energi Fortidsminder Andet Der kan ikke etableres boliger eller anden stnj hlsom anvendelse. Der fmttes ingen max. bebyggelsesprocent. Bebyggelse reguleres via byggefelter og bygningsbjder. Bygningsbjden må overstige 8,5 m og fastægges i forbindelse med lokalplanlægningen. Statens LuftfartsVæsen skal altid hes. Der skal så vidt muligt tilvejebringes et indendm stajniveau, som ikke overstiger 30 db(a) i opholdsrum og administrative bygninger. StsJmneme omkring lufthavnen fiemgår af kortbilag 2. Virksomhedem max. stajbelastning i området fastsættes til 70 db(a). Området forsynes med naturgas, eventuelt etableres eget decentralt laaftvarmeværk. Der er forbud mod elvarme. Der er fortidsminder i området. Omradet overfims til byzone bortset fki Billund Krat og arealerne omkring startog rullebanerne, som må forblive i landzone. Kommuneplantillæg nr. 2 27

29 Lokalplan nr. 94 og Kortbilag nr. 7 Ej malfast

30 karebane rabat cykelsti 10 m. vejbyggelini a.. Principskitse for vej-og stiforhold Lokalplan nr. 94 og Kortbilag nr. 6 1 :500

31 Parkering - Billund Krat Vejbyggelinie Cykelsti

32 Lokalplan nr. 94 og Kortbilag nr. 4 Ej matfast

33

34

35 MATRIKELKORT Lokalplan 94 og Kortbilag nr. 1 1 :

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

For et område til boligformål ved Billund bymidte

For et område til boligformål ved Billund bymidte For et område til boligformål ved Billund bymidte Teknisk afdeling August 1998 i Hvad er en lokalplan...... 2 Redeearelse Baggrund... 3 Beskrivelse af området...... 3 Beskrivelse af lokalplanen...... 4

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec(

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( 1 Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Udvidelse af hotel b#kongens Egecc Udvidelse af offentlig parkeringsplads Udvidelse af adgangsvej og anlaeg af sti Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere