Lokalplan nr. 94 for Billund kommune Lokalplan nr for Give kommune. For et område til lufthavns- og erhvervsformål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 94 for Billund kommune Lokalplan nr. 055001 for Give kommune. For et område til lufthavns- og erhvervsformål"

Transkript

1 Billund kommune Give kommune Lokalplan nr. 94 for Billund kommune Lokalplan nr for Give kommune For et område til lufthavns- og erhvervsformål maj 1999

2 - Hvad er en lokalplan Indledning SmE-, * l ER : Redegerelse RETT&~ I r- '!.! R 'kip$ Beskrivelse af lufthavnens udbygningsplaner &4rmruPuïM mmu R K O ~ R ~ ikomolapp2,q ~ W Formålet med lokalplanen y:!.- W 25 a... ~2-:a~ri.9 5 Baggrund c_.c'..k~t;?$a I I. - -.L^-..- Beskrivelse af området a Beskrivelse af lokalplanen ~1200, :37 o Forholdet til anden planlægning , BH , T&&lser/dispeI1safioner h andre myndigheder i: :...: Lokalplan nr 94 og m: Formål Område- og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning Vej e og stier Parkering Ubebyggede arealer Belysnings- og ledningsanlæg Koliektiv energiforsyning O Forudsætninger for ibnigtagning afny bebyggelse Varige retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1 : Matrikelkort Kortbilag nr. 2: Delomrader Kortbilag nr. 3 : Zoneforhold Kortbilag nr. 4: Byggefelter, bebyggelsesprocent og bygningsbjder Kortbilag nr. 5: Vej- og stiforhold Kortbilag nr. 6: Principskitse for vej- og stiforhold Kortbilag nr. 7: Illustraiionsplan Kommuneplantillæg nr. 2 Redegmelse og vedtagelsespåtegning Eksisterende rammeforhold Ramrnemamige ændringer Fremtidige rarnrneforhold for 1.E Intentioner for rammeområde 1.E Fremtidige rammebestemmelser for område 1.E Lokalplanen er udarbejdet af: Billund kommune, teknisk afdeling Give kommune, borgmesterkontoret Lokaiplan nr. 94 for Billund kommune og lokaiplan nr for Give kommune 1

3 g Planloven fdægger, at et fofoag til lokalplan skal udarbejdes og offentliggarres, inden et stme bygge- og anlægsarbejde sættes igang, og inden der foretages væsentlige nedrivninger, eller der sker ændringer i anvendelsen af en ejendom. En lokalplan kan i 0vrigt udarbejdes, når byrådet skanner, at det er dvendigt eller hensigtsmæs- I en lokalplan kan byrådet fastsætte mrmere bestemmelser for et områdes anvendelse, og der kan blandt andet fmttes bestemmelser for, hvordan nye bygninger, grmne fællesarealer, veje og stier skal placeres og udformes. Lokalplanen skal sikre, at et område får en udformning, som tager mest mulig hensyn til de bestående omgivelser samt til den mrige.plan-s *. lægning i kommunen. Offentliggmelsen af lokalplanforslaget skal silae, at borgerne får kendskab til forslaget. På den måde er det muligt at me indflydelse på lokalplanen, inden byrådet vedtager den endeligt. For at sikre borgerne en rimelig tid til at vurdere og diskutere lokalplanforslaget skal det fiemlægges offentligt i mindst 8 uger. Inden for disse 8 uger har borgerne mulighed for skriftligt at sende bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Lokalplanen er faktisk det vzrkt~j, som byrådet skal anvende for at sikre kommuneplanens gennemfimelse. Kommuneplanen. I fblge planloven skal der udarbejdes en samlet, overordnet plan for hele kommunen. I Billund kornmue er kommuneplan gældende, og i Give kommune er det kommuneplan Kommuneplanen indeholder de overordnede linjer for udviklingen i hele kommunen (hovedstnikturdelen) og de mere detaljerede bestemmelser for udviklingen i mindre delomrader (rammedelen).,w Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommmuneplanens bestemmelser. I nogle tilfælde vil indholdet i en lokalplan afvige h det, som kommuneplanens bestemmelser fastlægger. For at få tilvejebragt overensstemmelse mellem lokalplan-og kommuneplan' vil,det. derfor vzre nidvendigt at lave -et tillæg.,tl kommeplanen og eventuelt et tillæg til regionplanen. En sådan situation kræver, at byrådet optager forhandlinger med Ribe og Vejle amtsråd og måske også med Milj0- og Energmhbiet. Byrådet kan da vedtage lokalplanen endeligt, men under forudsætning af, at planen fsrst kan træde i kmil, når samtlige myndigheder er blevet enige. 2 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

4 Hermed offentliggmes lokalplanen for et område til lufthavns- og erhvervsformål. Lokalplanen ledsages aftillæg nr. 2 til kommuneplan 2009 for Billund kommune. Formålet er at tilvejebringe det fowdne plangrundlag således, at Billund Lufthavn sikres sammehgende udbygningsmuligheder. Lokalplanforslaget &&er et område på tværs af kommunegrænsen og dermed også grænsen mellem Ribe og Vejle amter. Lokalplanen er det sidste led i det plangrundlag, som omhandler udvidelsen af lufthavnen. Det regionale plangrundlag for Ribe og Vejle amter består af et fælles regionplantillæg, WMredegmelse (Vurdering af Virkningen på Miljaet) og miljagodkendelsen. Samtidig er der udarbejdet et fælles regionplantillæg med tiharende WM-redegmelse for den nye omfartsvej nord om Billund og Vandel. Hele dette kommunale og amtslige plangrundlag sætter nogle rammer for udbygningen og moderniseringen af lufthavnen. Således beskrives det, hvad planen kan rumme og på hvilke vilkår. For virksomhederne i lufthavnsområdet er det vanskeligt at gennemskue, hvornår og hvorfor det er den ene kommune eller det andet amt, der har det sidste ord at skulle have sagt omkring administrationen af området. Derfor er der kun én miljomyndighed, nemlig Ribe amt. Den konkrete administration af, hvordan områderne må anvendes, og hvordan bygninger må opfares, foregår i henholdsvis Billund og Give kommuner. For at g~re sagsbehandlingen nemmere - for såvel virksomheder som myndigheder - vil der blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lufthavnen, Billund og Give kommune samt Ribe og Vejle amter. Hans Ove Hollen / Viceborgmester i Billund 1 Carlhto Johansen Viceborgmester i Give Tove ~ ais~aard Kommunaldirekim i Billund ielsen Eunaldirektm i Give Lokaiplan N. 94 for Billund kommune og lokaiplan nr for Give kommune 3

5 BESKRIVELSE AF LUFTHAVNENS UDBYGNINGSPLANER VVM-redegmlsens max. scenario for udviklingen opererer med en stigning i operationdlet h ca store fly i 1997 til ca i Passagertallet ventes at stige fia ca. 1,8 mill. til ca. 53 mill. - - Udbygningen kommer til at ske i etaper. De aktuelle udbygningsplaner går primært ud på at opfixe en ny terminalbygning med dertil k nde service- og parkeringsområder samt flere dlebaner. Udtrykt meget forenklet gennemfixes ovemvnte udvikling flybafbmessigt på 3 principper: 1. Al flytrafikken afvikles på h bane. 2. Fly, der starter mod vest, foretager et tidligt bjredrej for at undgå overflyvning af Billund. På denne måde mindskes swj belastningen af byen. 3. Gennemfixelse af mil jotilpasninger. Hertil kommer, at der - på baggrund af internationale aftaler - sker en udfasning af særligt eende fly. Ovennævnte principper betyder alt i alt, at stajkonsekvensområdet indskrænkes. Det vil sige, at i fiemti- - den vil fæm boliger blive belastet med -j, foruden at en stor del af disse boliger vil blive udsat for en mindre stajbelastning end i dag. Arealreservationen til en parallelbane nord for den eksisterende bane fastholdes i regionplantillægget for Ribe og Vejle amter samt i kommuneplanen for Billund kommune. Begrundelsen er, at bane nr. 2 fortsat vurderes som en mulig udvidelse af lufthavnen på lamgere sigt. Med hensyn til en parallelbane nord for den eksisterende bane har Give kommune meddelt Vejle amt, at kommunen ansker arealreservationen udtaget. Den nu planlagte udbygning anslås at betyde mere end en fordobling i antallet af beskæftigede i lufthavnen h 1 S00 til ca medarbejdere. Tilstedeværelsen af en så stor virksomhed får konsekvenser ikke kun for Billund og Give, men for hele regionen. Lufthavnens ekspansion far en masse klgevirkninger i form af f.eks. etablering af fblgevirksomheder og underleveranher, som ogsh skal have - ansat medarbejdere, der skal have et hus at bo i. Medarbejderne medbringer samlever og bmn, som benytter skoler og daginstitutioner, bber mad og t0j i de lokale butikker osv. osv. Alt sammen noget, som er med til at skabe jobs for lærere, pædagoger, butikspersonale og mange andre. Og adskillige af disse mennesker har bil og er dermed med til at age trafikken på såvel de overordnede som de lokale veje. r-3... :.:.:.: <_... Ftzlleslokalplan for lufthavnsudvidelsen i Billund & Give kommuner Lokaljdan nr. 92 i Billund kommune Lokafplan nr. 27 i Give kommune Arealreservation til bane 2 Nye arealer til luflhavnsudvidelse... Eksisterende lufhovnsontråde 4 Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

6 FORMALET MED LOKALPLANEN Lokalplanen omfatter det eksisterende område til start- og rullebaner samt et nyt område til lufthavnsaktiviteter. Formålet er at skabe sammenhamgende udbygningsmuligheder. Lokalplanområdet Lokalplanområdet med amts- og kommunegramse -. BAGGRUND Baggrunden for at der nu er lavet lokalplan, skal sages i fragende forhold: 1. Lufthavnen mkes udbygget og moderniseret. Dette sker ved opfixelse af en ny terminalbygning og siluing af lufthavnens fkmtidige udbygningsmuligheder. 2. Billund Lufthavn mker at koordinere udviklingen af området med den videre udvikling i det eksisterende lufthavnsområde syd for startbanen. 3. Der skal skabes by- og vejmæssig samrnedmng mellem udbygningen af lufthavnen på den ene side og Billund by og L~golands fremtidige parkeringsarealer på den anden side. BESKRIVELSE AF OMRADET Området er beliggende i det nordastligste hjme af Billund by og den sydvestlige ende af Give kommune, tværs hen over kommune- og amtsgrænsen. Mod nord stader området op til det åbne land og på en strækning dannes afjgænsningen af transportkomdoren til omfartsvej og jernbaneforbindelse. Mod vest og 0st grænser området op til det åbne land. Mod syd grænser området op til det eksisterende lufthavnsområde og det åbne land. Eksbterende forhold Stmstedelen af lokalplanområdet er allerede beliggende inden for det hegn, der omkranser lufthavnen. Resten er landbrugsarealer og skovområder. Fremtidige forhold Hele området skal anvendes til lufthavnsformål. På længere sigt forventes landområderne mod vest, 0st og syd inddraget til erhvervsformål. Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 5

7 - - BESKRIVELSE AF LOKALPLANEN An vendelse Virksomheder og institutioner af overvejende regional betydning kan placere sig her foruden, at de skal relatere sig til lufthavnen. Forskellige forhold gm, - - at her ikke må etableres boliger eller anden st~jfhlsom anvendelse som f.eks. bmehaver, at her ikke må indrettes butikker, lagersalg og lignende ud over, hvad der k r naturligt hjemme i en lufthavn, og at her ikke må etableres rene kontorvirksomheder uden relation til lufthavnen. Dog må der godt indrettes den fomnrdne administration i tilknytning til de pågældende lufthavnsrelaterede virksomheder. I hovedtræk tager lokalplanen sigte på at opdele området i forskellige sektorer med forskellig anvendelse. Delområde A - Området må anvendes til terminal og dertil knyttede aktiviteter såsom servicegård, forplads for afvikling af bil- og bustraf& med af- og påstigende passagerer - samt standpladser for fly. Af andre aktiviteter taenkes på toldfii butikker, restauranter, administration i form af rejsebureauer, biludlejning, banker og vekselkontorer, huistinfonnation, parkering med videre. Endvidere indrettes en park i forbindelse med terminalbygningen. Områdets aktiviteter retter sig udelukkende mod servicering af lufthavnens passagerer. Delområde B Her må ophes lager, værksteder, cateringvirksomheder og servicefunktioner for lufthavnen. Delområde C Området skal primært anvendes til parkering, bl.a. i form af et P-hus. Parkeringskapaciteten bliver ca biler, incl. personaleparkering til lufthavnens personale og busparkering. Her kan etableres virksomheder, der naturligt relaterer - sig til området som Eeks. lufthavnshotel, tankstation, biludlejning og klargmkg af biler og lignende. Desuden åbnes der mulighed for, at lufthavnsrelateret administration som Eeks. rej sebureauer, biludlejning, banker og vekselkontorer, turistinformation med videre kan indrette kontorer i f.eks. parkeringshuset. An vendelse Eq Terminal I Delområder A: Terminal Erhverv og service Parkering og hotel I Billund Krat B: Erhverv og service C: Parkering og hotel D: Parkering og hotel E: Baneanhg F: Billund Krat 6 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

8 I Bebyggelsens omfang m..:..:.:.:. Bebyggelsesprocent 70 :.:.:.:. :.:.:.:.:.:. : Byggefelt i hele sin udstrmkning D Bebygges efter konkret vurdering... l Bygn ingsh ejder 15 m over terran D m over terrm Delområde D Delområde D har samme anvendelse som delområde C, og parkeringskapaciteten forventes at blive op imod 3.O00 p-pladser. En stor del af området anvendes til tekniske anlæg: - De eksisterende lysanlæg til vejledning for startende og landende fly. - Nye nedsivnings- og forsinkelsesbassiner. Delområdet gennemskæres af herjdegrænseplanet på 25 m. Delområde E Delområde E må anvendes til baneanlæg og aktiviteter, som er Avendige for afvikling af flytrafikken. Her tænkes bl.a. på standpladser for fly, tankanlæg, rnot~mfpraninin~~~lads, de-icerplatfo~, bygningertil opbevaring af sikkerhedsmateriel og lignende. Delområde F Delområde F er fiedskov i form af egekrat og må anvendes til rekreative formål i tilknytning til lufthavnen. Her kan ikke ophes bebyggelse. Parkering for virlrsomhedernes ansatte I Give kommune udlægges parkeringsareder i henhold til parkeringsbestemmelseme. I Billund kommune bliver parkeringskravet vurderet konkret hver gang, der etableres ehyt byggen, når en bygning ændrer anvendelse eller udvides. Billund L&& er et specielt erhvervsområde med specielle bygninger, hvorfor det er vanskeligt at fistsætte pnecise krav til antallet af den enkelte virksomheds parkeringspladser. F.eks. kan der være ganske få ansatte, som arbejder i en stor lagerhal. Derfor vil et krav om 1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal forekomme helt urimeligt. Områdets og bebyggelens udformning I delområde A og C reguleres bebyggelse via bebyggelsesprocent. I delområde B reguleres bebyggelse via byggefelt og bygningshajde. Dette er dog ikke ensbetydende med, at byggefeltet kan udnyttes fuldt ud. Det skyldes, at byg-gsreglementet M.& sætter nogle afidskrav imellem bygninger på baggrund af bygningernes hqde. I delområderne C og D er hovedanvendelsen parkering, og derfor forventes kun spredt bebyggelse. Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokaiplan N for Give kommune 7

9 Hovedstruktur :7-.. terminal som port mellem landside og airside landside mur airside. t Hovedstrukturen i terminalbygningen Iibjden på parkeringshuset fettes i forhold til terminalbygningen, d.v.s. at sidstmvnte bliver den Meste bygning. Det er i hgt hensigten, at bebyggelse arkitektonisk skal harmonere med terminalbygninpen- Ny bebyggelse holdes samlet nord for den eksisterende start- og landingsbane, på tværs af kommunegrænsen mellem Billund og Give kommuner. - Terminalbygningen bliver områdets vigtigste og mest dominerende bygning. Bygningen o pks i beton og glas med en krum tapform, der er stigende h nord til - syd, fk adgangsarealerne foran lufthavnen og til passagerudgangen til flyene. Termimlbygningen indpasses i terrænet på kanten af en hvor niveauforskellen udnyttes til at optage hqdeforskellen mellem ankomstarealet foran bygningen og forpladsen med de parkerede fly. Langs omfartsvejen etableres et bredt, afskmmende beplantningsbælte. - Det nye lufthavnsområde er adskilt h det eksisterende lufthavnsområ.de af start- og landingsbanen. Det er hensigten, at det eksisterende lufthavnsområde - forbeholdes virksomheder inden for fiagt, spedition, catering, hangarer, lager og værksteder. Konstmktionsprincip skærmen fladerne AA,, fæstet Setfra siden fra vest mod est plinten forplads Landskabelige forhold De nye arealer, som inddrages til lufthavnsformål, er - præget af landbrug og skov. Landskabet består af et fladt plateau omkring de - nuværende lufthavnsanlæg og kuperet terræn nord og ost herfor. Landskabet bearbejdes således, at der skabes en overgang mellem lufthavnens tekniske anlæg og det omgivende landskab. Det sker bl.a. ved at tage motiver h det oprindelige landskab og ved i videst muligt omfang at bevare og reetablere den eksisterende beplantning. 8 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan N for Give kommune

10 Bevoksningen i området består af skov, som bevares tæt op til lufthavnsbygningerne samt afhede, laat og levende hegn. De levende hegn vest for terminalområdet forstærkes og viderebes imellem parkeringsarealeme som en del af landskabet. Billund Krat Naturmassige forhold Bygherren smger for de f o d e godkendelser fia andre myndigheder som f.eks. dispensationer h naturbeslqttelsesloven og tilladelse til udledning til Billund bæk i henhold til milj~beskyttelsesloven. Der er ingen vådområder af betydning i lokalplanområdet, lige som der heller ikke findes nogen fredninger - hverken bygningsmæssige, landskabelige eller lignende. Syd for startbanen, umiddelbart nordvest for kontroltårnet ligger en gruppe gravharje, de såkaldte "Firhqe". Disse berms ikke af lufthavnsudvidelsen. Billund Krat ligger på hjmet af kommunegrænsen, på begge sider af Bastlundvej. Den nstlige del af krattet ligger inden for lokalplanens område og vil blive bevaret som et grmt element. Hedearealer bermes ikke væsentligt af lufthavnsudvidelsen og kan opretholdes som hedearealer uden træbevoksning. En enkelt hedemose vil blive fjernet., mens resten bevares uændret. Båstlund plantage er Wkov. Den del af plantagen, som ligger inden for lokalplanområdet, vil blive f~ldet. Der etableres erstatningsskov et andet sted. Miljernassige forhold De miljmnæssige forhold, herunder staj, reguleres via miljagodkendelsen for det samlede lufthavnsområde, d.v.s. lokalplanområdet og det eksisterende lufthavnsområde i Billund og Give kommuner. Ribe amt har kortlagt matrikelnummer 2f Billund by, Grene i Billund kommune som mulig forurenet gmd. Amtet anbefaler derfor, at der laves orienterende undersagelser, inden stme byggearbejder påbegyndes. Matrikelnummer 2f, ligger i delområde E, baneanlæg og rulleveje. Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan N for Give kommune 9

11 Lufiltavnsområde samt mulige nye veje - Trafiksystemet Samtidig med lufthavnsudvidelsen arbejder Ribe og Vejle amter med planer for etablering af en omfartsvej nord om Billund og Vandel. Denne vej skal bse trafikale og miljmmessige problemer i de 2 byer og skaber en god overordnet forbindelse til den nye lufthavnstemiinal. I regionplanen for Vejle amt indgår planer om nye diagonale vejforbindelser nord og syd for Vejle. Disse - vejforbindelser vil k en række trafikale problemer i Vejle amt og skaber en væsentlig forbedring afvejforbindelserne til Billund: - Diagonalvejen Horsens - Give. - Ny vej forbindelse fia motorvej en ved Skærup til 0dsted. - - Forbedring af rute 28 mellem Bredsten og Vandel, herunder omfartsvej syd om Ny Nmp. - Regionplanforslaget for Ribe amt tager hqde for, at der kan ske en forbedring af rute 28 mellem Billund og Grindsted. Odartsvejen nord om Billund og Vandel anlægges som motortiafikvej. Lige nord for kommunegrænsen, hvor Bastlundvej går over i Billundvej, etableres en stor 5-benet rundksrsel med direkte vejadgang til det nye luftharnue. 1 O Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan N for Give kommune

12 Adgangsforholdene ved Billund r;l... Landzone Det er hensigten så vidt muligt at adskille lufthavnstrafikken h Legolandtrafikken. Derfor er det hensigten primært at lede den trafik, der skal til Legoland, og som kommer fra nord, ost og vest ad en anden, ny rundkmel ind til Legolands fiemtidige parkeringsarealer. Bastlundvej opretholdes som adgangsvej til Billund norclh, og der planlægges etableret cykelsti. Fra Båstlundvej etableres en adgangsvej ind i det nye lufthavnsområ.de, og h denne forgrener lufthavnens interne vej- og stisystem sig. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til vejadgangen til de fiemtidige parkeringsarealer vest for Bastlundvej. Langs lokalplanområdet er omfartsvejen nord om Billund placeret i en transportkorridor, hvor der også er plads til etablering af en mulig jernbaneforbindelse. FORHOLDET TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Regionplanerne Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanlægningen for henholdsvis Ribe og Vejle amter. Kommuneplanerne Lokalplanområdet er i Billund kommune omfatet af kommuneplanens rammebestemmelser for 1.E.3 og 1.E.4. En part af delområde D ligger uden for de wvnte rammeområder. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg for denne hssige udvidelse og for arealmzssige justeringer i forhold til regionplanens afpnsning af lufthavnsområdet. Lokalplanområdet i Give kommune er omfatet af kommuneplanens rammebestemmelser for E 1 6. Zoneforhold Terminal-, erhvervs- og parkeringsder skal ligge i byzone, mens områderne omkring rulle- og startbaneme kan forblive i landzone. Det betyder, at delområderne A, B, C og D overfmes til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse, og at delområderne E og F forbliver i landzone. Landzoneområde E er omfattet af den såkaldte bonusordning. Det betyder, at lokalplanen på forhånd har afklaret, hvad området må anvendes til, og hvilke anlæg, der må etableres. Derfor krmer nye ankg ikke efterfeilgende mnetilladelse. Ændring i anvendelsen eller etablering af eventuelle anlæg h ver altid zonetilladelse i delområde F, og Billund byråde er zonelovsmyndighed. Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 11

13 Varme forsyning Der etableres et decentralt kraftvarmeværk baseret på naturgas til forsyning af lufthavnens egne bygninger. 0vrig bebyggelse naturgasfonynes. Spildevand L - Forslag til tillæg til spildevandsplanen for både Billund og Give kommuner har netop været i offentlig Wg... Forslaget omhandler lufthavnsområdet. - - Tag- og overfladevand udledes og nedsives i overensstemmelse med rnilj~godkendelsen for det samlede lufthammråde. Vandforsyning Lokalplano~et vandforsynes fra Billund Kornrnunale Vandværk. Elforsyning EKorsyningen forventes at ske i et samarbejde mellem de 2 forsyningsselskaber Vest Energi og M.E.S. Stej fra Billund Lufthavn Lokalplanområdet har en staj belastning på over 65 &(A). Området må derfor kun anvendes til erhvervsformål uden mulighed for at indrette beboelse eller anden stajfhlsom anvendelse. Dog kan der ophes et lufthavnshotel. Dette skyldes, at de overnattende gæster kun vil opholde sig her få dogn ad gangen. I år 2010 forventes antallet af &j belastede boliger i Billund at være faldet til ca. 25 % af antallet i Nogle ganske få boliger i det åbne land belastes med flyg* - TILLADELSER/DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Antennemaster Lys- og antennemasters bjde skal respektere hindringsplanet omkring banen. Statens LuRfartsVæsen og Billund Lufthavn skal altid h s ved placering af master i delområderne B, D og E. Bygningshejder i delområderne B og D Bygningers bjde skal respektere hindringsplanet omkring banen. Statens LuftfartsVæsen og Billund Lufthavn skal altid h es ved opfixelse af bygninger i delområderne B og D. 12 Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

14 På grund af f m for kollision mellem fugle og fly skal Billund Lufthavn give tilladelse ved etablering af stam beplantning med bær, ved anlæg af smr og lignende. Vejbyggelinje Der er pålagt en 25 m byggelinje langs ornfartsvejen. Vejle amt administrerer denne byggelinje. Dispensationer, etablering af vej adgange, overkler o. lign. kræver amtsrådets tilladelse. Inden for en afstand af 50 m fra rundkarrslen kræver etablering af vejadgange, overhler, stiforbindelser og lignende til Billundvej/Båstlundvej og vejadgange til lufthavnsområdet tilladelse fia RibeNejle amtsråd. Gravh sje Gravhq ene "Firbj e" er omfatet af beskyttelseslinj er. Beskyttelseslinjen er på 100 m for de 3 nordligste bje (nr , 11 og 12) og 50 m for de 2 sydligste bje (nr. 3.O07-13 og 14). Inden for beskyttelsesmnen må ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold uden tilladelse fk Vejle amt. f - Beskyttekeszoner omkring "Firheje " Fredskov Inden for lokalplanområdet fældes Båstlund plantage. Skov- og Naturstyrelsen har givet tilladelse hertil. Skovbyggelinje Området er omfattet af en skovbyggelinje. Skov- og Naturstyrelsen anmodes om at ophæve skovbyggelinj en inden for lokalplanområdet. Egekrat Delområde F er bevokset med egekrat og er som sådan fredskov. Der må ikke foretages ændringer af nogen art i Billund Krat uden tilladelse h Skov- og Naturstyrelsen. Billund krat Landbrugsp ligt Området er pålagt landbrugspligt. Det er en forudsætning, at landbrugspligten opkves, inden arealet inddrages til lufthavnsformål. Jordbrugskommisionen i henholdsvis Ribe og Vejle amter træffer afgmelse i henhold til landbrugsloven. Nedsivning og forsin kelsesbassiner Nedsivnings- og forsinkelsesbassiner etableres efter aftale med Ribe amt og Danmarks Miljmders0gelse. Lokaiplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 13

15 14 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

16 Lokalplan for et odde til lufthavns- og erhvervsformål i Billund by og den sydvestlige ende af Give kommwe. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgadse nr. 563 af30. juni 1997) fastsættes fdgende bestemmelser for lokalplanområdet, som er beskrevet i fj FORMAL 1.1. Lokalplanen har til formål, at udlægge området til lufthasmsformål og virksomheder med tilknytning til lufthavnen, at s h sammerhengende udbygningsmuligheder, og at sikre overensstemmelse mellem områdets anvendelse, adgangsforholdene og parkeringspladserne. (i 2.0. OM-E- OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og 6mfater blgenlde matrike1nurnre;del af 2f, 2bg,5m: 6e, 6d, 6cb, 5ab, 2i, 3y, Billund by, Gren6 sogn. 4b; del Z4kgel af4ybåstlund, Ringive. 2p, 2q, 2s, Zr, del af Td, del af 2c G~dsbal, Lindeballe. le - og dd dl t'ht by;lindebalie. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 25. maj 1999 udstykkes fia de nævnte ejendomme Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B, C, D, E og F, jvf. kortbilag 2. ' Lokalplanområdet ligger i såvel byzone som landzone, jvf. kortbilag 3. Delodderne A, B, C og D ligger i dag i landzone, men overfims til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Delområde E forbliver i landzone, og der kræves ikke her zonetilladelse i henhold til planlovens 35 til etablering af rulleveje, motomfprbvningsplads, deicerplatform og servicebygninger til f.eks. opbevaring af materiel, nedsivningsbassiner med videre. Delområde F forbliver Ligeledes i landzone..._l --u OMMDETS ANVENDELSE 3.1. Der kan ikke etableres boliger eller anden stajfialsom anvendelse Der må ikke drives handel med dagligvarer og udvalgmarer ud over, hvad der h er naturligt hjemme i en lufthavn. I Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan N for Give kommune 15

17 3.3. Der må ikke indrettes eller opfixes kontorer og lignende ud over den administration, som her til de enkelte, lufthavnsrelaterede virksomheder Der kan ophes tekniske anlæg, som er mdvendige for områdets fomyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til områdets karakter. - - Delområde A 3.5. Delområde A må anvendes til terminal og dertil knyttede aktiviteter, som er dvendige for en intemational lufthavn. Delområde B 3.6. Delområde B må anvendes til lager, værksteder, service, catering og lignende, som sbnnes at have en driftsmassig tilknytning til lufthavnen. Delområderne C og D 3.7. Delområderne C og D må anvendes til parkering og virksomheder, der her naturligt hjemme i lufthavnsområdet såsom lufthavnshotel, benzin- og se~cestaiion, biludlejning og klarg.ring af biler med - videre. I forbindelse med f.eks. parkeringshuse kan der - etableres lufthavnsrelateret administration. Delområde E 3.8. Delområde E må anvendes til baneanlæg og rulleveje. Tilknyttede aktiviteter må ligeledes etableres som f.eks. standpladser for fly, tankanlæg, motorafprarvningsplads, de-icerplatform og lignende. Delområde F 3.9. Delområde F må anvendes til rekreative formål i tilknytning til lufthavnen. Området er fkdskov i form af egekmt og skal fiiholdes for bebyggelse. J 4.0. UDSTYKNINGER Fdlesbestemmelser 4.1. Udstykninger må kun finde sted med byrådets - godkendelse. Billund kommune 4.2. Grunde må ikke udstykkes med en mindre gmdsta,rrelse end m2. Foranstående skal dog ikke være til hinder for mindre skelreguleringer. 16 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

18

19 5.14. I delområde E fastsaettes bygningshqden i hvert enkelt tilfælde i samarbejde med Statens LuftfartsVæsen. J 6.0. BEBYGGELSENS UDFORM- - NING Bebyggelse skal med hensyn til udformning og farvesætning respektere "Bestemmelser for Civil - Luftfart fra Statens Luftfartsvæsen" Bebyggelse skal inden for hver ejendom udg0re en helhed med hensyn til udfomuiing, materialer, - farver med videre Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke v m til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne og flytdikken. Tilladelse laarves altid og gives i henhold til den skiltemanual, som vil blive udarbejdet for lufthavnsområderne i Billund og Give kommuner VEJE OG STIER 7.1. Der udlægges areal til veje og stier principielt som - vist på kortbilag Der må ikke - uden tillladelse - etableres yderli- - gere vejadgange end de, der er angivet på kortbilag Ved vejtilslutninger langs Båstlundvej sikres Mgende oversigtsaxaler: - 2,5 m x 95 m målt i vejskellenes skæringspunkt På oversigtsarederne må ikke anbringes genstande eller bevoksning af stme hqde end 80 cm over kebanekant. Oversigtsaredet skal tilplantes med buske eller græssås. Oversigtsareder inden for hegnet må ikke beplantes i harvesporet. Vejbyggelinjer 7.5. Langs omfartsvejen vil der blive pålagt vejbyggelinier på 25 m plus bjde- og passagetillæg (2 x bjdeforskellen + 1 m). Vejbyggelinierne, der udmåles - fia vejmidten af omfartsvejen, er i princippet vist på kortbilag 5 - dog uden bjde- og passagetillæg Båstlundvej pålægges en vej byggelinje. Denne fiemgår af principskitsen på kortbilag Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

20 PARKERING Billund kommune 8.1. Ved ændret anvendelse, nybyggeri eller tilbygning skal der udlægges areal til p-pladser i direkte tilknytning til den enkelte virksomhed. Kan dette i praksis ikke lade sig på grund af forholdet omkring airside og landside, skal parkeringspladserne i stedet anlægges enten i delområde C eller D Parkeringspladserne anlægges i det omfang og på det tidspunkt, byrådet skanner det mdvendigt Den del afparkeringsarealet, der ikke kræves anlagt ved bebyggelsens ibrugtagning, skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Give kommune 8.4. Parkeringsarealer udlægges i henhold til parkeringsbestemmelserne for Give kommune..i 9.0. UBEBYGGEDE AREALER 9.1. På grund af lufthavnsområdets særlige karakter forudsættes ikke udlagt særlige udendms opholdsarealer for virksomhedernes ansatte Der skal etableres et bredt, afskærmende beplantningsbælte langs fblgende vej : - Langs omfartsvejen på arealet mellem vejbyggelinjen og vejskel. Virksomheden etablerer beplantningen senest ved ibnigtagning af den nye tem%nalby&. Beplantningsbæltet fiemgår af kortbilag 5. Friarealer i.0vrigt gives en gran, parkaghg karakter. 93. Beplantning og eventuelle terrænændringer etableres efter en samlet plan, som skal godkendes af byrådet. Lufthavnen udarbejder denne plan Beplantning skal udfixes med særlig hensyntagen til, at fuglebestanden i lufthav~~sområdet kan begrænses af hensyn til flyvesikkerheden. Lufthavnen udarbejder en planteliste Beplantnings- og friarealer her til den enkelte ejendom og skal ren- og vedligeholdes af denne Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, lige som en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes Al oplag mod vej og nabo afskærmes af hegn eller beplantning, som har tilstrækkelig bjde og tæthed til at skjule de oplagrede materialer. Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokaiplan N for Give kommune 19

21 BELYSNINGS- OG LEDNINGS- ANLÆG Belysning af veje, stier og fzerdselsarealer M gt skal udfixes efter de anvisninger, som fi-emgår af skiltemanualen for lufthavnsområderne i Billund og - Give kommuner Standere til gadebelysning, brandhaner og - antenneskabe skal kunne placeres i skel mod vej Elledninger, telefonkabler og andre forsyningsledninger må kun fiemfiares som jordkabler O KOLLEKTIV ENERGIFORSY-. NING Ny bebyggelse må ikke tages i brug, fix bebyggelsen er tilsluttet den kollektive varmeforsyning. Afvigelser herfia kræver byrådets tilladelse Der er forbud mod elvarme FORUDSÆTNINGER FOR - IBRUGTAGNING AF NY BEBYG- GELSE Fm ny bebyggelse tages i bmg skal parkeringsarealer vaere udlagt i overensstemmelse med Far ny bebyggelse tages i brug skal beplantning vme etableret i overensstemmelse med $5 9.2,9.3 og VARIGE RETSVIRKNINGER '~fter byrådets endelige vedtagelse og offentliggmelse af lokalplanen må det område, der er omfattet af planen, kun bebygges eller i Mgt anvendes i overensstemmelse. med planens bestemmelser, jævnh planlovens Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfbrer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlaeg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis det ikke er i strid med - principperne i planen. Sme afvigelser fia lokalplanen kan kun gennemfarres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanen foriraenger private byggese~tutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige hermed. Andre private servitutter kan ekspropneres, når det vil vax afvmentlig betydning for virkeligg~rrelsen af planen. 20 Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

22 Billund og Give bymd har begge vedtaget lokalplanen endeligt Vedtagelsen skete den 25. maj 1999 i Billund byråd og den 19. maj 1999 i Give byråd. ak Ove Hollen l Carl &o Johansen Viceborgmester Viceborgmester Billund kommune Give kommune Billund kommune KgmrnAu"naldirektarr Give kommune Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 2 1

23 Tinglysning Lokalplan nr. 94 'gæres tinglyst på fidgende matrikelnumre: 2 P,2&, 5m, 6g, 646% 5&,2i, 3y, Billund by, Grencfsogn. 46;4k, 42: Bastlund, Ringive. 2 2g, 2s, 2r, 2d, 2c - ~acbb07, Lmdeballe.lg og l! by, ~kdgbde. Hans Ove Hollen I Carl &to Johansen vi&borgmester Viceborgmester Billund kommune Give kommune Tove Baisgaar Komrnunalhktprr Billund kommune Give kommune *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Grindsted * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 28 PAtegning på byrde Vedrarende matr.nr. 2 F m.fl., Billund By, Grene Ejendomsejer: Billund Lufthavn A/S Lyst farste gang den: under nr Senest ændret den : under nr Rids vedhæftet. Lyst p& de side 22 anfarte matrikelnumre Retten i Grindsted den Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune

24 Kommuneplantillæg nr. 2 til kommuneplan 2009 for Billund kommune Formålet med kommuneplantillægget er primært at udvide rammeområde 1.E.4 og at justere arealudlægget i forhold til regionplanens afjnsning af lufthavnsområdet Baggrunden for kommuneplantillægget er, at det kmtidige luftha~11~0mråde skal omfktte samtlige lokalplanens delområder, incl. den sydlige halvdel af delområde D, beliggende vest for Båstlundvej samt den langsigtede arealreservation til bane 2. Den 25. maj 1999 har Billund byråd vedtaget kommuneplantillægget endeligt. Viceborgmester I Tove ~ais&d Kommunaldkktarr Lokalplan nr. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for Give kommune 23

25 24 Lokalplan N. 94 for Billund kommune og lokalplan nr for ~ive kommune

26 Rammemæssige ændringer Signatur Eksist. ramneom6ide 1.E4 Udgår af rammodide 1.E4. Udvidelse d ramrieomade 1.E.4.. Lokaiplan nr. 94 for Billund kommune og lokaiplan nr for Give kommune

27 Intentioner Det er intentionen at sikre området til lufthavnens udviklingsplaner, incl. tilknyttede erhvervsformål. 120!ialplan nr. 9.1 for Billiind Loiiiiiiune og lokalplan nr for Give konim~iiie

28 Billund by Rammeområde 1.E.4 Status pr Startbane og jordbrugsområde. Landzone og byzone Anvendelse Lufthavnsfornål og hertil knyttede erhvervsvirksomheder. Bebyggelsesregulering Energi Fortidsminder Andet Der kan ikke etableres boliger eller anden stnj hlsom anvendelse. Der fmttes ingen max. bebyggelsesprocent. Bebyggelse reguleres via byggefelter og bygningsbjder. Bygningsbjden må overstige 8,5 m og fastægges i forbindelse med lokalplanlægningen. Statens LuftfartsVæsen skal altid hes. Der skal så vidt muligt tilvejebringes et indendm stajniveau, som ikke overstiger 30 db(a) i opholdsrum og administrative bygninger. StsJmneme omkring lufthavnen fiemgår af kortbilag 2. Virksomhedem max. stajbelastning i området fastsættes til 70 db(a). Området forsynes med naturgas, eventuelt etableres eget decentralt laaftvarmeværk. Der er forbud mod elvarme. Der er fortidsminder i området. Omradet overfims til byzone bortset fki Billund Krat og arealerne omkring startog rullebanerne, som må forblive i landzone. Kommuneplantillæg nr. 2 27

29 Lokalplan nr. 94 og Kortbilag nr. 7 Ej malfast

30 karebane rabat cykelsti 10 m. vejbyggelini a.. Principskitse for vej-og stiforhold Lokalplan nr. 94 og Kortbilag nr. 6 1 :500

31 Parkering - Billund Krat Vejbyggelinie Cykelsti

32 Lokalplan nr. 94 og Kortbilag nr. 4 Ej matfast

33

34

35 MATRIKELKORT Lokalplan 94 og Kortbilag nr. 1 1 :

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64

Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Billund kommune LOKALPLAN NR. 64 Hvad er en lokalplan Planloven fastlægger, at et forslag til lokalplan skal udarbejdes og offentligg~res, inden et større bygge- og anlaegsarbejde sættes igang, og inden

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Erhvervsområde på Kornmarken. Billund Kommune Teknisk Service Marts 2005 LOKALPLAN NR. 119

Erhvervsområde på Kornmarken. Billund Kommune Teknisk Service Marts 2005 LOKALPLAN NR. 119 Erhvervsområde på Kornmarken Billund Kommune Teknisk Service Marts 2005 LOKALPLAN NR. 119 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?... 4 Redegørelse Baggrund... 5 Beskrivelse af området... 5 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

ill lund kommune LOKALPLAN NR. 65 For et erhvewsområde ved Rugmarken

ill lund kommune LOKALPLAN NR. 65 For et erhvewsområde ved Rugmarken ill lund kommune LOKALPLAN NR. 65 For et erhvewsområde ved Rugmarken Ind holdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Redegsrelse Baggrund... 3 Beskrivelse af området... 3 Beskrivelse af lokalplanen... 3

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct. Nr. Nebel &, NE ~ebee. j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL

Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct. Nr. Nebel &, NE ~ebee. j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL Matr.nr. 6bv, 6bx og 6ct Nr. Nebel &, NE ~ebee j.nr. 19961967-9O/jk BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81 O M ~ TIL E BOLIGBYGGERI I N0RRE NEBEL BLAABJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8 1. Område til boligbyggeri

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

For et område til boligformål ved Billund bymidte

For et område til boligformål ved Billund bymidte For et område til boligformål ved Billund bymidte Teknisk afdeling August 1998 i Hvad er en lokalplan...... 2 Redeearelse Baggrund... 3 Beskrivelse af området...... 3 Beskrivelse af lokalplanen...... 4

Læs mere

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen

DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38. for omddet omkring MagEebyhallen DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN N R 38 for omddet omkring MagEebyhallen DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for området omkring Maglebyhallen Udarbejdet af Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen, oktober 1993 INDHOLD

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE

JÆGERSPMS KOMMUNE. Lokalplan nr. 61. Bolig område ved Gerlev Strandvej. N 359104 FR-SUND. I STEMpET;MÆRKE Matr. nre 5k Tørslev by, Gerlev 3E Gerlev by, Gerlev JÆGERSPMS KOMMUNE Lokalplan nr. 61 Bolig område ved Gerlev Strandvej. Anmelder: Eandinspektsrerne Bsrge Hansen & Erik Jensen, Lundeve j 44, 3600 Fr.sund.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere