Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr."

Transkript

1 Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn 3 2. Hjemsted og værneting 3 3. Formål 3 4. Medlemskreds 3 5. Hæftelsesforhold 4 6. Generalforsamling 5 7. Indkaldelse til generalforsamling 6 8. Ekstraordinær generalforsamling 6 9. Stemmeret, m.v Bestyrelsen Bestyrelsesmøder Administrator Tegningsret Årsrapport Revision Kapitalforhold budget og medlemsbidrag Antenneforhold P-kælder Vedligeholdelse, modernisering m.v Ordensforskrifter Udlejning og fremleje Misligholdelse Opløsning Panteret Påtaleret Tinglysning 16 2

3 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9, beliggende Langelinie Allé 3 9, 2100 København Ø. 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 3. Formål 3.1 Foreningens formål er sammen med en eventuel administrator, at administrere ejendommen matr.nr. 947 Østervold Kvarter, beliggende Langelinie Allé 3 9, 2100 København Ø., og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. 3.2 Foreningen er således blandt andet berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med disse vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, herunder udvendig vinduespolering, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen. 4. Medlemskreds 4.1 Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejlighederne i ovennævnte ejendom. 4.2 Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde uanset om det er betinget eller ej, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. 3

4 Den nye ejer kan dog først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet. 4.3 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. 4.4 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid Til hver ejerlejlighed hører et kælderrum/pulterrum. Som bilag 1 er vedhæftet fortegnelse over, hvilket kælderrum/pulterrum, der tilhører den enkelte ejerlejlighed. Det kælderrum/pulterrum, der hører til en ejerlejlighed, jfr. bilag 1, skal - medmindre foreningen har anvist et andet kælderrum/pulterrum af samme kvalitet i ejendommen til stadighed høre til ejerlejligheden. Foreningen fører register over hvilke kælderrum/pulterrum, der hører til de enkelte ejerlejligheder. 5. Hæftelsesforhold 5.1 Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk for foreningens forpligtelser overfor tredjemand. 5.2 Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. Dog hæfter medlemmerne for el, vand og varme i forhold til forbrug. Udgifter til antennesignal fordeles mellem medlemmerne med ensartede beløb pr. lejlighed Ejendommens og de enkelte ejerlejligheders fordelingstal er fastsat således, at hver tinglyst kvadratmeter beboelsesareal udløser et fordelingstal på 1. Som bilag 2 er vedhæftet opgørelse over de enkelte ejerlejligheders fordelingstal udvisende et samlet fordelingstal på

5 6. Generalforsamling 6.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 6.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen fremsættes seneste en uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem. 6.3 Foreningens generalforsamlinger afholdes i foreningens hjemstedskommune. 6.4 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 6.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Bestyrelsen aflægger årsberetning for det senest forløbne år. 2. Bestyrelsen forelægger årsrapport og status med påtegning af revisor. 3. Bestyrelsen forelægger driftsbudget for det forløbne regnskabsår. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af suppleanter for bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Eventuelt. 6.6 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig, og som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. 6.7 Bestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes et referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og en kopi udsendes til medlemmerne. 5

6 7. Indkaldelser til generalforsamling m.v. 7.1 Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller administrator med et varsel på mindst 4 uger. 7.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. 7.3 Med indkaldelsen skal medfølge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for indeværende år. Endvidere skal medfølge forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen. 7.4 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være fremsat skriftligt til bestyrelsens formand senest 2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen, og såfremt indkaldelse er sket, skal forslaget eftersendes. 8. Ekstraordinær generalforsamling 8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et givent emne begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal lejligheder, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når et medlem i medfør ar disse vedtægter kræver en bestyrelses beslutning indbragt for generalforsamlingen, eller når administrator forlanger dette. 8.2 Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst 2 uger. 8.3 Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 6

7 9. Stemmeret, m.v. 9.1 Foreningens lovlige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan desuden udøves af et medlems nærtstående, der bor i lejligheden, eller af en myndig person eller af bestyrelsen, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt. 9.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. 9.3 Til beslutninger om ændring af denne vedtægt, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fælles bestanddele og tilbehør, ejerforeningens optagelse af lån eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af stemmerne efter såvel fordelingstal som efter antal lejligheder er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af såvel de repræsenterede stemmer efter fordelingstal som efter antal lejligheder stemmer for forslaget. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter fordelingstal som efter antal lejligheder, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer efter såvel fordelingstal som efter antal lejligheder stemmer for forslaget. 9.4 Enhver ændring af punkt 19 i nærværende vedtægter kræver, at samtlige de ejerlejligheder, der har eksklusiv brugsret til en P-plads i kælderen, stemmer for forslaget. 10. Bestyrelsen 10.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 4 til 6 medlemmer. Desuden vælges et antal suppleanter Valgbare er foreningens medlemmer og disses nærtstående, der bor i lejligheden. 7 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan

8 finde sted Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter den generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges, og vælger af sin midte en formand samt næstformand Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode indtræder næstformanden som midlertidig formand, indtil bestyrelsen har konstitueret sig på ny. Nykonstituering sker dog senest 8 uger efter formandens fratræden Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 11. Bestyrelsesmøder 11.1 Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, der findes anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Bestyrelsen udarbejder et fyldigt referat af bestyrelsesmødet. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 12. Administrator 12.1 Ejendommen skal administreres af en brancheanerkendt ejendomsadministrator, der har sædvanlig forsikringsdækning. Bestyrelsen antager administrator. 8

9 12.2 Administrator kan opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den 1ste i en måned. Opsigelse fra administrators side sker med 3 måneders varsel til den 1ste i en måned Administrators honorar for administration af ejendommen og øvrige vilkår aftales i en kontrakt mellem bestyrelsen og administrator. 13. Tegningsret 13.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af et medlem af bestyrelsen sammen med formanden Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt. 14. Årsrapport 14.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret Den af bestyrelsen vedtagne årsrapport underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 15. Revision 15.1 Foreningens årsrapport revideres af et brancheanerkendt, godkendt revisionsfirma, der vælges på generalforsamlingen Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv Der føres en revisionsprotokol. 9

10 15.5 I forbindelse med sin beretning om revision af årsrapport skal revisor angive, hvorvidt revisor finder forretningsgangen betryggende Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 16. Kapitalforhold 16.1 Foreningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter og investeringer Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån til brug herfor Foreningens kontante midler skal være anbragt i et eller flere pengeinstitutter, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift. 17. Budget og medlemsbidrag 17.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede udgifter/investeringer, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den årlige generalforsamling godkendte budget Den årlige ydelse betales månedsvis forud til ejendommens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelser herom I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at 10

11 opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 20% af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget Varme, varmtvands- og vandforsyningen drives for fælles regning. Hver ejerlejlighedsejer indbetaler a conto et af administrator fastsat beløb til dækning af den pågældende ejerlejligheds andel af udgifterne. Udgifterne fordeles og afregnes i øvrigt i overensstemmelse med principperne i lejelovgivningen, idet der er opsat målere vedrørende såvel varme, varmt vand og koldt vand Efter godkendelse af årsrapport på generalforsamlingen skal det enhver ejerlejlighedsejer eventuelt påhvilende restbidrag indbetales til foreningen senest 4 uger efter påkrav. 18. Antenneforhold 18.1 Ejerne må ikke placere antenner, herunder parabolantenner, på ejendommen. 19. P-kælder 19.1 I kælderen, der er en del af ejendommens fællesareal, er etableret 66 P-pladser, hvoraf 6 er aflukkede P-pladser Til hver P-plads i kælderen er der til en lejlighedsejer i ejendommen givet en eksklusiv brugsret (i det følgende benævnt brugsret ). Denne brugsret er tidsubegrænset og uopsigelig fra foreningens side. På foreningens ordinære generalforsamling bekræftes en fortegnelse over, hvilke ejerlejligheder der har brugsret til en P-plads i kælderen, herunder hvilken P-plads den eksklusive brugsret vedrører. Den som bilag 3 til vedtægterne tinglyste fortegnelse begæres aflyst i forbindelse med tinglysning af nugældende vedtægter. 11

12 19.3 En ejerlejlighedsejer, der har brugsret til en P-plads i kælderen, er berettiget til at overdrage denne brugsret til en anden ejerlejlighedsejer i ejendommen, således at den ejerlejlighedsejer, der får overdraget brugsretten, herefter indtræder i samtlige de rettigheder og forpligtelser, som tilkom den overdragende ejerlejlighedsejer af brugsretten. Det påhviler foreningen at sørge for, at fortegnelsen over brugsretten til P-pladser til enhver tid er ajourført. Foreningen er således forpligtet til at foretage ændringer i fortegnelsen ved enhver overdragelse af en brugsret fra ejerlejlighed til en anden ejerlejlighed, så snart foreningen har modtaget behørig dokumentation for, at den pågældende brugsret er overdraget En ejerlejlighedsejer, der har brugsret til en P-plads i kælderen, er berettiget til at udleje P-pladsen til andre beboere i ejendommen på de vilkår, der fremgår af nærværende bestemmelse. Udlejning til beboere udenfor ejendommen, hvorom der tidligere er indgået aftale, skal ophøre senest 31. marts Det påhviler foreningen at afholde samtlige drifts-, vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter vedrørende P-kælderen med tilhørende tilkørselsforhold, herunder den elektriske port, dog bortset fra porte til aflukkede garager og den indvendige vedligeholdelse af disse P-pladser Som betaling for andel af drifts-, vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter m.v. af P- kælderen, jfr. 19.5, betales en årsydelse svarende til et fordelingstal på 7 pr. P- plads svarende til et fordelingstal for samtlige P-pladser på 462. Administrator opkræver årsydelsen for P-pladser i overensstemmelse med pkt Da det tinglyste fordelingstal for samtlige ejerlejligheder udgør 9.724, medfører dette, at ejendommens fællesudgifter skal fordeles ud fra et samlet fordelingstal på Vedligeholdelse, modernisering m.v Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte lejlighedsejere. Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes som en fælles udgift. 12

13 20.2 Ved indvendig vedligeholdelse forstås såvel maling, hvidtning og tapetsering som vedligeholdelse af gulve, træværk, murværk, puds og ruder som den indvendige side af døre og vinduer som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne samt låse og nøgler. Vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedernes forsyningsledninger og fælles installationer udenfor de enkelte lejligheder påhviler foreningen Ved modernisering forstås, at et medlem er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke-bærende skillerum, i det omfang dette ikke er til gene for eller medfører udgifter for medejerne. Medlemmet er forpligtet til forinden igangsætning af sådanne arbejder, at indhente samtlige fornødne tilladelser og godkendelser fra bygningsmyndigheden og bestyrelsen og dokumentere dette overfor ejerforeningen Såfremt foreningen foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter bestyrelsens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er den enkelte ejerlejlighedsejer forpligtet til at lade disse udføre Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for lejlighedsejerens regning. Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem fraflytter lejligheden, så længe istandsættelse pågår Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller ombygninger Vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af foreningen 13 for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 1 bestyrelsesmedlem,

14 administrator eller vicevært, og regninger vedrørende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de nævnte. Vedligeholdelsesarbejder skal om muligt udføres af håndværkere, der til enhver tid er påført den af bestyrelsen udarbejdede håndværkerliste Ejerforeningen påtager sig intet ansvar for forbigående forstyrrelser i varme-, varmtvands- og vandforsyningen, men har pligt til snarest at afhjælpe sådanne forstyrrelser. Ejerforeningen er berettiget til i sommertiden uden erstatning at afbryde varmtvandsforsyningen i fornødent omfang af hensyn til anlæggets eftersyn m.v. 21. Ordensforskrifter 21.1 Ethvert medlem er pligtig til at vise hensyn ved benyttelse af fællesarealer, installationer, anlæg og indretninger, der er undergivet fælles ejendomsret Medlemmer og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler Det er tilladt at holde ét husdyr (hund eller kat), såfremt husdyrholdet ikke er til væsentlig gene for andre beboere. Hundelovens bestemmelser om forbud mod bestemte hunderacer, herunder kamphunde, gælder i ejendommen. Husdyr må ikke færdes på ejendommens arealer, uden at være i snor. Bestemmelser om husdyrhold m.v. kan kun ændres således, at bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død Medlemmet må ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer, reparationer eller maling af eller i ejendommen uden for ejerlejligheden, herunder udvendig maling af vinduer eller døre mod fællesarealer eller opsætte skilte, reklamer, udhængsskabe, udvendige antenner, belysning m.v. 22. Udlejning og fremleje 22.1 Medlemmet må ikke foretage udlejning af enkelte værelser eller hele 14

15 ejerlejligheden i et sådant omfang, at der bor flere personer i en beboelseslejlighed, end der er værelser i denne og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen overfor lejeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og de pågældende ordensforskrifter, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, evt. sideløbende med lejlighedsejeren. Den pågældende lejer skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved udtrykkelig oplysning herom i lejekontrakten, der skal fremsendes i kopi til administrator. 23. Misligholdelse 23.1 Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af betaling af de medlemmet påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger medlemmet, ved gentagen krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd overfor beboerne, kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem og medlemmets husstand fraflytter sin ejerlejlighed med 5 måneders varsel til den 1ste i en måned. Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fogedens bistand. 24. Opløsning Da foreningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan den ingensinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om, at ejendommens ejerlejlighedsstatus ophører. 25. Panteret 25.1 Ved første ejerskifte efter d.d. begæres nærværende vedtægter tinglyst 15

16 pantstiftende for kr ,00 i hver ejerlejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som foreningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån, som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter Nærværende panteret respekterer med oprykkende panteret alene de pantehæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af nærværende panteret I tilfælde hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til nærværende bestemmelse skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse For ejerforeningens medlemmer gælder det, at nærværende pantstiftende bestemmelse har samme karakter og funktion som et skadesløsbrev og kan derfor danne grundlag for foretagelse af udlæg i henhold til retsplejelovens 478, stk. 1, nr En generalforsamling kan efter vedtægtens regler om vedtægtsændringer beslutte at forhøje det beløb, vedtægterne er tinglyst pantstiftende for Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til foreningen, er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 200, Det skyldige beløb forrentes herudover uden særskilt påkrav fra den førstkommende først i en måned efter forfaldsdagen med en årlig rentesats svarende til den til enhver tid værende i rentelovens 5 fastsatte rente. 26. Påtaleret 26.1 Påtaleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse. 27. Tinglysning 16

17 27.1 Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. 947 Østervold Kvarter Vedtægternes punkt 25 begæres tinglyst servitutstiftende for kr ,00 på hver enkelt ejerlejlighed under matr.nr. 947 Østervold Kvarter ved første ejerskifte fra dags dato. Tinglysningsafgiften betales af ejeren/sælger. Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder, henvises til ejendommens og ejerlejlighedernes blad i tingbogen. 17

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne:

V E D T Æ G T E R. for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS HAVE omfattende ejerlejlighederne: Matr.nr. 11 LC, 11 LE, 11 LF Anmelder: Frederiksberg Beliggende: Godthåbsvej 35-41 og Aksel Møllers Have 2-30 2000 Frederiksberg V E D T Æ G T E R for foreningen af ejerlejlighedsejere i ejendommen GODTHÅBS

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen

VEDTÆGTER for Ejerforeningen VEDTÆGTER for Ejerforeningen Alkale Apt. (Ocean View Residence III, Blok E) Şükrü Kaptanoğlu Cad. Alkale Apt E Blok Cikcilli 07400 Alanya/Antalya, Tyrkey Indholdsfortegnelse. 1. Navn 2. Hjemsted og værneting

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken

Vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken Matr. nr. 75 c og 75 e Slagelse markjorder Nærværende vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 27.03. 2012 tinglyst den Ændringerne er indarbejdet i relevante Vedtægter for Ejerforeningen

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere