Vedtægter for Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforening"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. 2 Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser. Stk. 2. Foreningen forestår fx vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse på kørebanen og reparationer som følge af normal brug af den private fællesvej Gyldenløvesvej (matr.nr. 63e Nr. Uttrup By, Hvorup) og de hertil hørende anlæg. De enkelte medlemmer forestår dog renholdelse (fejning, fjernelse af ukrudt, snerydning og glatførebekæmpelse mv.) på fortove, hækklipning og beskæring af træer og buske mod vejen. Stk. 3. Foreningen er berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag, betale fællesudgifter og sørge for fornyelse og vedligeholdelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter forholdene må anses for påkrævet. 3 Medlemmer Medlem af foreningen er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er nævnt i bilag 1. Stk. 2. Medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme inden for grundejerforeningens område, som har meldt sig ind i foreningen. Pligtmæssigt medlemskab indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller endeligt, anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejendommen inden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. Stk. 3. Den nye ejer kan dog uanset stk. 2, først udøve stemmeretten, når foreningen har modtaget underretning om ejerskiftet. Stk. 4. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er

2 endeligt tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Stk. 5. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen. Dog hæfter et udtrædende medlem for det tilgodehavende, som foreningen eventuelt må have pr. ejerskiftedatoen. 4 Tegning og hæftelsesforhold Grundejerforeningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der påhviler grundejerforeningens medlemmer solidarisk hæftelse for de grundejerforeningen påhvilende forpligtelser. Stk. 2. Medlemmerne er berettigede og forpligtede over for foreningen med hver 1/11. 5 Generalforsamling Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Foreningens generalforsamlinger afholdes i hjemstedskommunen. Stk. 3. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 4. Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling skal ske skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 2 uger. Stk. 5. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden, der som minimum skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger årsberetning for det forløbne år. 3. Kassereren fremlægger årsregnskab og status med påtegning af revisor til generalforsamlingens godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor (hvert andet år).

3 8. Eventuelt Stk. 6. Med indkaldelsen skal følge det reviderede regnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år. Stk. 7. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indgivet skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en samlet bestyrelse finder det nødvendigt, eller hvis et medlem i medfør af 6, stk. 9, kræver en bestyrelsesbeslutning indbragt for generalforsamlingen. Stk. 9. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen med et varsel på mindst 2 uger. Stk. 10. Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 11. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, og som leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. Stk. 12. Dirigenten skal, når blot ét medlem forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Stk.13. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, jf. dog 3, stk. 3. Hver ejendom repræsenterer et antal stemmer svarende til fordelingstallet i bilag 2, således at det samlede stemmetal højst kan udgøre 11 stemmer. Stemmeretten kan udøves af et medlem eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt til. Stk. 14. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 15. Til beslutninger om væsentlige forandringer eller forbedringer af fælles anlæg og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog et kvalificeret flertal på 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Stk. 16. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter bestemmelsen i stk. 15 har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne generalforsamling kan forslaget uanset antallet af fremmødte - vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk. 17. Generalforsamlingens beslutninger nedfældes i et referat, der godkendes af dirigenten, og udsendes til samtlige medlemmer. 6 Bestyrelsen Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

4 Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv formand og kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Stk. 3. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant, der indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems udtræden. Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og god foreningsskik. Stk. 5. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der er anledning hertil, samt når et medlem af bestyrelsen begærer dette. Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Stk. 7. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Stk. 8. Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et referat, der udsendes til bestyrelsens medlemmer og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Stk. 9. De af bestyrelsen trufne beslutninger kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæringen om indbringelse for en generalforsamling har normalt opsættende virkning for den trufne beslutning, såfremt begæringen afgives senest 1 uge efter, at beslutningen er meddelt det pågældende medlem. Stk. 10. Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dens anliggender og dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved underskrift af to i forening, hvoraf den ene er formanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Stk. 11. Bestyrelsen tager de nødvendige initiativer til drift og vedligeholdelse mv. af den private fællesvej, Gyldenløvesvej, jf. 2, stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 7 Årsregnskab Stk. 2. Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af bestyrelsen. Kassereren fører en kassebog over samtlige indtægter og udgifter og udarbejder grundejerforeningens årsregnskab. 8 Revision Generalforsamlingen vælger en revisor, der reviderer foreningens årsregnskab. Desuden vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant. Både revisor og revisorsuppleant vælges hvert år på generalforsamlingen.

5 Stk. 2. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv. 9 Kapitalforhold Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede indtægter og udgifter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Stk. 2. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af den ordinære generalforsamling godkendte driftsbudget. Ved oprettelsen af grundejerforeningen er kontingentet fastsat til kr. 500,00 pr. halvår pr. parcel. Stk. 3. Kontingentet betales halvårligt forud. Stk. 4 Efter godkendelse af årsregnskabet på generalforsamlingen skal restbidrag, der påhviler det enkelte medlem, indbetales til foreningen senest 14 dage efter påkrav. Stk. 5. I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter i løbet af året er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære indbetalinger fra medlemmer. Stk. 6. Foreningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser, fremtidig vedligeholdelse og øvrige istandsættelser, og det kan på generalforsamlingen vedtages, at foreningen optager lån. Stk. 7. Foreningens kontante midler skal være anbragt i bank, sparekasse eller på postgiro, dog skal det være bestyrelsen tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift. Generalforsamlingen kan med det i 5, stk. 15 og 16 beskrevne flertal beslutte, at foreningens midler skal anbringes på anden måde. 10 Anvendelse af fællesarealer Foreningens arealer og anlæg skal anvendes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokalplan for området, gældende lovgivning, eller en på en generalforsamling vedtaget ordensvedtægt. Stk. 2. Grundejerne er uberettigede til at opsætte skilte mv. uden forudgående skriftlig godkendelse af bestyrelsen.

6 11 Fælles brandmur, trapper og dræn Der er fælles brandmur for matrikelnumrene: 63e/63f, 63g/63i, 63k/63l og 63m/63n Nr. Uttrup By, Hvorup. Brandmurene skal holdes intakte af de respektive grundejere, og må således ikke være genstand for eksperimenter med indbygning af ovne, lyskasser o.lign. I tilfælde af, at en grundejer ønsker at udtræde af brandmurs-fællesskabet ved at genopføre sin bygning et andet sted på grunden, skal HELE brandmuren blive stående og afleveres til den tilbageblevne brandmurs-ejer, således at den tidligere fælles brandmur matcher den tilbageblevne bebyggelse. Alle hermed forbundne omkostninger påhviler udtræderen, som ligeledes skal sørge for, at der bliver tinglyst byggeretligt skel på sin grund, således at der ikke opstår mulighed for, at de fremtidige bebyggelser kommer for tæt på hinanden alt efter bygningsmyndighedens anvisning. Stk. 2. Der er fælles-trapper for matrikelnumrene: 63e/63f, 63g/63i, 63k/63l og 63m/63n Nr. Uttrup By, Hvorup. Der skal til enhver tid være fri og uhindret adgang af fælles-trappen til begge kældere. Fælles-trappen må således ikke benyttes som oplagsplads af isenkram af nogen art. Omkostningerne til vedligehold og eventuelle reparationer af fælles-trapper påhviler de respektive ejere parvis. Stk. 3. Der er fælles dræn-pumpe-brønd for matrikelnumrene: 63e/63f, 63g/63i, 63k/63l og 63m/63n Nr. Uttrup By, Hvorup. Den enkelte grundejer er selv ansvarlig for sit drænsystem, men de 4 fælles dræn-pumpe-brønde er et fællesanliggende, således at forstå, at omkostninger til drift, vedligehold og eventuelle reparationer af pumpen varetages af grundejerne parvis. El-forsyning til alle dræn-pumper for alle 11 ejendomme går gennem en fælles el-måler, som afregnes af grundejerforeningen. 12 Vedligeholdelse Al normal vedligeholdelse, modernisering og fornyelse af privat fællesvej Gyldenløvesvej, jf. 2, stk. 2, foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes af medlemmerne som en fælles udgift. Stk. 2. Istandsættelse, der skyldes kørsel med tunge køretøjer i forbindelse med nybyggeri, foretages for bygherrens regning. Istandsættelse, som skyldes kørsel, gravearbejde mv., der er udført af eller på foranledning af en grundejer, foretages og betales alene af denne. Stk. 3. Enhver grundejer er forpligtet til at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejendom, når dette er påkrævet af hensyn til arbejder som nævnt i stk. 1 og Videreførelse af ansvar Det påhviler det enkelte medlem at sikre, at forpligtelserne vedrørende foreningen overdrages til ny ejer ved salg af ejendommen.

7 Stk. 2. Det påhviler sælger at informere grundejerforeningens bestyrelse om navn og adresse på den nye ejer, samt skriftligt dokumentere at den nye ejer er orienteret om sine forpligtelser. Dette gøres ved påtegnelse af vedtægterne med navn, adresse samt andre relevante kontaktoplysninger. 14 Vedtægtsændringer Forslag om ændring af nærværende vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. Er en sådan beslutning truffet, uden at 2/3 af de stemmeberettigede er til stede på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. 15 Opløsning af grundejerforeningen Beslutning om grundejerforeningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, og kun såfremt 5/6 af de stemmeberettigede vedtager det. Til vedtagelse af et forslag om grundejerforeningens opløsning finder reglerne i 13 anvendelse, idet dog 2/3 erstattes af 5/6. Ved grundejerforeningens opløsning træffes beslutninger fremover iht. lov nr af 21/10/2010 Lov om private fællesveje samt evt. fremtidige ændringer hertil. Grundejerforeningens formue/gæld deles mellem grundejerforeningens medlemmer iht. fordelingsnøglen. 16 Tinglysning Nærværende vedtægter begæres tinglyst på ejendommene matr.nr. 63e, 63f, 63g, 63h, 63i, 63k, 63l, 63m, 63n, 63o, 63p og 63q Nr. Uttrup By, Hvorup Således tiltrådt, Nørresundby, den / Som ejer af matr. nr. 63e, 63f, 63g, 63h, 63i, 63k, 63l, 63m, 63n, 63o, 63p og 63q Nr. Uttrup By, Hvorup

8 Bilag 1: Ejerne af følgende ejendomme er medlemmer af grundejerforeningen: Adresse Matr.nr. Ejerlav Gyldenløvesvej 40 63f Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 41 63g Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 42 63h Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 43 63i Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 44 63k Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 45 63l Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 46 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 47 63n Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 48 63o Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 49 63p Nr. Uttrup By, Hvorup Gyldenløvesvej 50 63q Nr. Uttrup By, Hvorup

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere