Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til Handelsuddannelsen. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Som følge af eud-reformen indebærer denne revision pr. 1. august 2015 følgende ændringer: Handelsuddannelsen omfatter et valgfri eux-forløb. Eleven kan forud for hovedforløbet gennemføre eux ens 1. del, og starter dermed hovedforløbet på baggrund af en gymnasial eksamen. Uddannelsens trin 1 kundekontaktcenter er nedlagt. Det standardiserede voksenforløb, euv, er afkortet i forhold til eud-forløb. EUV-elevernes uddannelsesforløb afkortes med en uge af de valgfrie specialefag Tre specialefag er nedlagt. Det drejer sig om Digitale markedsvilkår, E-butikkens koncept og Kunde og købsadfærd i e-butikken. Der er udviklet et nyt specialefag med titlen Grundlæggende E-handel. Endvidere er e-handel, som tema indskrevet i de bundne specialefag Salgsanalyse, indkøbsanalyse, Indkøb og logistikanalyse. Justeringerne er foretaget for at tilpasse niveauet og indholdet til det arbejdsmarked som uddannelsen er rettet mod. 3. Uddannelsens formål og opdeling Handelsuddannelsen med specialer omfatter tre specialeretninger, der er opbygget i en fleksibel struktur. De tre specialer søger bredt at imødekomme virksomhedernes behov for fleksible, specialiserede medarbejdere såvel som generalister. 4. Uddannelsens struktur Uddannelsen består pt. af 3 specialer med hver sin specialefagsstruktur og rammer for praktik. Udvalget har fastlagt følgende struktur for henholdsvis unge og voksne under EUV 3 (skema 1 nedenfor) og voksne under EUV 1 og 2 (skema 2 nedenfor). Herunder er udarbejdet en fordeling af uger, som går til skoleundervisning. Ungespor Voksenspor Specialefag Specialefag Fagprøve I alt Bundne Valgfrie Bundne Valgfrie Fagprøve I alt Handelsassistent, Handelsassistent, med brancheretning

2 Skoleperiodernes placering, længde og indhold Skolen fastlægger antallet af skoleperioder og specialefagenes fordeling på skoleperioderne. Det faglige udvalg anbefaler, at skolen tilrettelægger undervisningen under hensyn til virksomhedernes og elevernes behov. Skoleperioderne placeres tidsmæssigt og indholdsmæssigt, så de gennem en vekselvirkning med oplæringen i virksomheden bidrager til den løbende udvikling af elevens kompetencer. Dette betyder også, at specialefagsundervisningen så vidt muligt placeres hen over hele uddannelsesforløbet og i en sådan frekvens, at eleven har tid til at afprøve al teorien i praksis, inden arbejdet med fagprøveprojektet påbegyndes i det sidste halve år af uddannelsen. Skolen skal i tilrettelæggelsen give mulighed for, at valgfri specialefag og erhvervsrettet påbygning kan indgå i en vekselvirkning med de øvrige forløb, hvor emnet og indholdet i det valgfrie fag tilsiger dette. Det kan f.eks. være valgfrie fag af mere værktøjspræget karakter f.eks. branche- og produktkendskab, truckkørekort, IT, skriftlig- og mundtlig fremstilling mv. som har til formål at støtte og udbygge elevens kompetence, før eleven fortsætter med det obligatoriske forløb, eller fordi der er behov for faget i forhold til elevens læring i praktikken. De bundne specialefag skal påbegyndes så tidligt som muligt i forløbet, så mindst to uger er gennemført inden for de første seks måneder af hovedforløbets første år. Handelsassistent - Praktikuddannelse og skoleperioder veksler i et 2-årigt forløb U. brancheretning M. brancheretning U. brancheretning U. brancheretning Bundne specialefag Valgfri specialefag Fagprøve I alt (ekskl. påbygning) Erhvervsrettet påbygning Lovbestemt mulighed for at virksomhed og elev kan aftale påbygning i op til 4 uger. Der vælges fra katalog af specialefag. Studierettet påbygning Lovbestemt mulighed for, at virksomhed og elev kan aftale studierettet påbygning af op til 1½-års varighed. Brancheretning Det faglige udvalg foretager løbende kvalitetssikring af Handelsuddannelsen og vurderer i ulige år, hvilke brancheretninger, der totalt set er mulige for uddannelsen, samt i hvilke specialer, der kan tilbydes brancheretning. Fastlæggelsen af hvilke brancheretninger, der kan udbydes i uddannelsen, 2

3 sker på baggrund af udvalgets løbende kontakt med de brancher og virksomheder, Handelsuddannelsen henvender sig til. For det aktuelle udbud af brancheretning i Handelsuddannelsens tre specialer henvises til uddannelsesbekendtgørelsen. Såfremt virksomhed og elev vælger brancheretning suppleres de bundne specialefag med faget Supplerende vare- eller produktkendskab, b, vejledende uddannelsestid 2,0 uger. Rammen for at vælge valgfrie specialefag reduceres tilsvarende med 2 uger; der skal fortsat vælges valgfrie specialefag svarende til mindst 3 uger, men der kan højst vælges fag svarende til 5 uger. Vare- eller produktkendskab skal indholdsmæssigt matche den pågældende branche, og undervisningen integreres med undervisningen i de øvrige bundne specialefag. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. 7. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Skolen En væsentlig del af skoleundervisningen består af valgfrie specialefag, hvor formålet er at give virksomhed og elev mulighed for at vælge fag, der indholdsmæssigt og tematisk supplerer specialernes slutmål. De valgfrie specialefag; Salg, Indkøb, Logistik, International handel, Internationalt markedsvalg, Innovative arbejdsprocesser og projekter i handelsvirksomheden, Kommunikation via elektroniske midler, Salg ud af butik, Servicekoncepter i virksomheden, Digitale markedsvilkår, E-butikkens koncept, Kunde- og købsadfærd i e-butikken, Præsentation og formidling, Supplerende vare- eller 3

4 produktkendskab, a, Gaffeltruckcertifikat, Servicekoncepter i virksomheden samt de tre ekspertfag Relationsmarkedsføring i praksis, Indkøbsmetode og Logistikmetode fokuserer snævret på temaer rettet mod handelsuddannelsens kernekompetencer/slutmålene, mens de øvrige valgfrie specialefag dækker et bredere merkantilt område. Udvalget anbefaler derfor, at elev og virksomhed vælger valgfrie specialefag svarende til mindst 3 uger inden for de nævnte fag. For at kunne vælge et af de tre ekspertfag forudsættes, at eleven har gennemført specialets bundne specialefag eller har tilsvarende kompetencer, som det enkelte ekspertfag er udviklet til. Relationsmarkedsføring i praksis knytter sig til Handelsassistent,, Indkøbsmetoder knytter sig til specialet, mens Logistikmetoder knytter sig til specialet. Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med - Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed - Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer - Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle - Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Praktikken Det faglige udvalg har til brug for uddannelsesplanlægning udarbejdet vejledende praktikplaner for specialerne. Planerne kan hentes på udvalgets hjemmeside ( og praktikmålene fremgår desuden af Elevplan. Udvalgets fastlæggelse af praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; - Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. - Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. - Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på niveauer Kende, Kunne og beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret,. Med henblik på at nå målene for uddannelsen skal virksomheden tilrettelægge uddannelsen sådan, at eleven får mulighed for i slutningen af praktiktiden at arbejde selvstændigt under anvendelse af de færdigheder, der er erhvervet gennem praktikuddannelsens forskellige funktioner. Den praktiske 4

5 oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne, og ajourføres løbende. Sammenhæng mellem praktikmål og fleksible oplæringsfunktioner Elev og virksomhed kan sammensætte relevante oplæringsfunktioner gennem et pointsystem i specialerne, og Handelsassistent,. Kravet til det samlede omfang og dybden af oplæringsfunktioner vurderes ved et pointsystem: - Specialerne, og Handelsassistent, ; 145 point. I specialerne, og Handelsassistent, er der fastlagt et antal bundne praktikmål, og derudover er der et minimumskrav til, hvor mange point de valgfrie mål mindst skal svare til. Inden for specialerne er praktikmålene desuden opdelt i områder, og for at sikre en tilstrækkelig bredde i oplæringen skal der vælges et vist antal funktioner inden for kerneområderne, mens de områder, der går på tværs af specialerne, ikke har minimumskrav: Handelsassistent, I. Salg og service; funktioner svarende til mindst 26 point II. Administration af et; funktioner svarende til mindst 13 point III. Kalkulation og økonomi; funktioner svarende til mindst 13 point IV. Indkøbsfunktioner V. Logistikfunktioner I. Indkøbet og leverandørkontakten; funktioner svarende til mindst 26 point II. Administration af indkøbet; funktioner svarende til mindst 13 point III. Kalkulation og økonomi; funktioner svarende til mindst 13 point IV. Salg- og V. Logistikfunktioner I. Logistik og Lager; funktioner svarende til mindst 26 point II. Kvalitet og dokumentation; funktioner svarende til mindst 13 point III. Kalkulation, økonomi og jura; funktioner svarende til mindst 13 point IV. Indkøbsfunktioner V. Salg- og servicefunktioner Nogle praktikmål kan vælges på alle 3 niveauer (Kende, Kunne og Beherske), mens andre praktikmål kun kan indgå i oplæringen, hvis eleven mindst når enten Kunne eller i nogle tilfælde Beherske. Forskelle i point er udtryk for kompleksiteten i det enkelte praktikmål. Hvis virksomheden opnår flere point end minimumskravet 145, giver det mulighed for at udarbejde forskellige praktikplaner til eleverne i virksomheden. Hver praktikplan skal alene opfylde mini- 5

6 mumskravene. Hermed kan én elev f.eks. have en praktikplan, der vægter personligt, mens en anden elev har en praktikplan, der vægter administration af et. 8. Bedømmelse og beviser mv. Den afsluttende fagprøve Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for det enkelte speciale samt eleven evne til at - formulere en ide og fastsætte mål, - planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og - evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Ansvarsfordeling Det er den skole, hvor eleven gennemfører specialets bundne specialefag, der har ansvar for at tilrettelægge og afholde fagprøveforløbet. Projektet forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven arbejder med sin opgaveformulering i samarbejde med en underviser, og skolen efterfølgende godkender opgaveformuleringen. Den fagprøveansvarlige skole skal derfor planlægge en dialog og tidsplan, der sikrer - at eleven i samarbejde med virksomheden aftaler en opgaveformulering - at opgaveformuleringen godkendes af skolen - at eleven kan modtage vejledning fra skolen om praksisrelaterede og teoretiske overvejelser i perioden frem til afleveringen af dokumentationen. Skolen skal sikre, at fagprøveforløbet også gennemføres med den krævede vejledning og forberedelse på næstsidste skoleophold, hvor der indgår skoleophold med valgfrie specialefag på andre skoler. Elevens praktikvirksomhed skal inddrages i problemformuleringen for at sikre - at det er muligt at behandle den stillede problemformulering i virksomheden - at eleven i praktikperioden op til den sidste skoleperiode har mulighed for informationssøgning i praktikvirksomheden eller på anden måde mulighed for at inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden - at følsomme oplysninger, forretningshemmeligheder mv. ikke er til hindre for at udføre opgaven i overensstemmelse med problemformuleringen Skolen skal i samspillet med elev og virksomhed løbende sikre, at eleven forfølger målet fra fagprøveformuleringen. Da en elev ikke skal indstilles til fagprøve, og fagprøveproduktet ikke skal antages, for at eleven kan komme til mundtlig eksamination, er det væsentligt, at skolen så tidligt som muligt vejleder elev og virksomhed, hvor skolen vurderer, at eleven er i risiko for at dumpe til fagprøven. Det faglige udvalg anbefaler derfor, at skolerne afholder midtvejssamtaler eller lignende tæt dialog, hvor det sikres, at eleven er på rette vej. Dialogen skal også ske med virksomheden, som skal kende sit ansvar for, at eleven sikres såvel information og støtte som tid til at gennemføre projektet i virksomheden. 6

7 Det faglige udvalg vægter, at tilrettelæggelse af fagprøven sker i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Derfor skal skolen efter afholdelse af prøver orientere det lokale uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte prøver med henblik på at drøfte, hvorvidt forløbet har givet anledning til at justere tilrettelæggelsen og gennemførelsen, herunder justere den lokale undervisningsplan og den heri indeholdte bedømmelsesplan. Projektet Fagprøven er baseret på et projekt i praktikvirksomheden. Eleven skal her beskæftige sig med en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og samtidigt kunne fordybe sig i et problemfelt af relevans for elevens speciale. Endelig skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. En fagprøve kan ikke alene beskæftige sig med et teoretisk emne eller alene være en beskrivelse, men skal relateres til praktikvirksomheden og en arbejdsopgave og skal vise, at eleven kan vurdere, analysere, reflektere, bedømme eller på anden måde forholde sig selvstændigt til en arbejdsopgave, og hvordan den kan løses i virksomheden. Elevens arbejde med dokumentation og forberedelse Når opgaven er udført i praktikken, skal elever under den sidste skoleperiode udarbejde dokumentation som forudsat i problemformuleringen i et relevant medie. Eleven skal aflevere dokumentationen inden for en frist fastsat af skolen og i en form fastlagt og aftalt med skolen. Under den sidste skoleperiode skal en skoles lokaler og øvrige undervisningsudstyr så vidt muligt være til rådighed for eleven inden for normal undervisningstid. Eleven har under skoleperioden krav på den vejledning, som følger af de normale regler for undervisningens gennemførelse. Eleven forbereder desuden under den sidste skoleperiode fremlæggelse af projektet til den mundtlige prøve. Bedømmelse og bedømmelseskriterier Bedømmelsen ved den mundtlige prøve er en helhedsvurdering af elevens mundtlige fremlæggelse af sin dokumentation af projektet og elevens præstation under den mundtlige eksamination, hvor eksaminationsgrundlaget består af elevens dokumentation af projektet/fagprøverapporten. I bedømmelseskriterierne, som fastlægges af skolen i den lokale bedømmelsesplan, indgår - slutmål for specialet, - elevens evne til at inddrage både teoretiske og praktiske forhold, - elevens evne til at samarbejde med/informere andre i processen samt - elevens evne til at evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål for opgaven. 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Handelsassistent, Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 4-6 uger 4 uger 4 uger Handelsassistent, 3,0 uger X Salgsanalyse 1, 7, 8, 9,10, 11, Salg 1, 7, 8, 9,10, 11, 1,0 uger X Salg 1, 7, 8, 9,10, 11, Supplerende vare- eller produktkundskab, b Handelsassistent, med brancheretning Salgsanalyse 1, 7, 8, 9,10, 11, 3,0 uger X Indkøbsanalyse 1, 14, 15, 16, 17, 18 Indkøb 1, 14, 15, 16, 17, 18 Logistikanalyse 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Logistik 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24 1, 8 1,0 uger X 2,0 uger X 3,0 uger X 1,0 uge X 3,0 uger X 1,0 uge X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 3-7 uger 3-7 uger 3-7 uger 8

9 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Handelsassistent, dog 3-5 v. brancheretning Fælles for alle 3 specialer, når uddannelsesaftalen ikke omfatter brancheretning Supplerende vare eller produktkundskab, b Fælles for alle tre specialer Adm. arbejdsprocesser i handelsvirksomheden 2, 4, 5, 6 2,0 uger X X X E-handel 2, 5, 6 Ekspert 3,0 uge X X X 4, 5, 6 Gaffeltruckcertifikat Grafisk fremstilling Grundlæggende E-handel 4 2, 3, 4, 6 2,5,6 1,5 uge X X X Indkøb 4, 5, 6 1,0 uge X X Indkøbsmetode 14, 15, 16, 17, 18 Ekspert 1, 0 uge X X X Innovative arbejdsprocesser og projekter International handel Internationalt markedsvalg Kommunikation via elektroniske 3, 4, 5 2, 4, 5 2, 4, 5 2, 3 9

10 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag medier Kulturforståelse og forhandlingskommunikation Faget bidrager til følgende Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret 3, 5, 8, 14, 19 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Handelsassistent, Logistik 3, 4, 5 1,0 uge X X Logistikmetode 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ekspert Mundtlig fremstilling 3, 4, 6 Salg 3, 4, 5 Præsentation og 3, 4 formidling Relationsmarkedsføring i praksis Skriftlig fremstilling Supplerende vare eller produktkundskab, a Supply Chain Management Teamwork og arbejdsplanlægning 7, 8, 9,10, 11, Trade marketing 10, 10, Vareeksponering og events 3, 4, 6 2, 4, 5, 6 1,0 uge X X Ekspert 1, 13, 17, 24 Ekspert 3,0 uger X X X 4 10

11 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Visuel kommunikation og skilteskrivning Antal skoleuger til uddannelsesspecifikke fag Faget bidrager til følgende Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret 10, 11, 13 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Handelsassistent, 7-11 uger, dog 9-11 v. brancheretning 7-11 uger i alt 7-11 uger i alt Fagprøve 1 uge 1 uge 1 uge Antal skoleuger i alt 8-12, dog v. brancheretning 8-12 uger 8-12 uger 11

12 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Handelsassistent, Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 4-6 uger 4 uger 4 uger Handelsassistent, 3,0 uger X Salgsanalyse 1, 7, 8, 9,10, 11, Salg 1, 7, 8, 9,10, 11, 1,0 uger X Salg 1, 7, 8, 9,10, 11, Supplerende vare- eller produktkundskab, b Handelsassistent, med brancheretning Salgsanalyse 1, 7, 8, 9,10, 11, 3,0 uger X Indkøbsanalyse 1, 14, 15, 16, 17, 18 Indkøb 1, 14, 15, 16, 17, 18 Logistikanalyse 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Logistik 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Valgfri uddannelsesspecifikke fag 1, 8 1,0 uger X 2,0 uger X 3,0 uger X 1,0 uge X 3,0 uger X 1,0 uge X 2-6 uger dog 2-4 v. 2-6 uger 2-6 uger 12

13 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Faget bidrager til følgende Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Handelsassistent, brancheretning Fælles for alle 3 specialer, når uddannelsesaftalen ikke omfatter brancheretning Supplerende vare eller produktkundskab, b Fælles for alle tre specialer Adm. arbejdsprocesser i handelsvirksomheden 2, 4, 5, 6 2,0 uger X X X 4, 5, 6 E-handel 2, 5, 6 Ekspert 3,0 uge X X X Gaffeltruckcertifikat 4 1,5 uge X X X Grafisk fremstilling Grundlæggende E-handel 2, 3, 4, 6 2,5,6 Indkøb 4, 5, 6 1,0 uge X X Indkøbsmetode 14, 15, 16, 17, 18 Ekspert 1, 0 uge X X X Innovative arbejdsprocesser og projekter International handel Internationalt markedsvalg Kommunikation via elektroniske medier 3, 4, 5 2, 4, 5 2, 4, 5 2, 3 13

14 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Kulturforståelse og forhandlingskommunikation Faget bidrager til følgende Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret 3, 5, 8, 14, 19 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Handelsassistent, Logistik 3, 4, 5 1,0 uge X X Logistikmetode 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ekspert Mundtlig fremstilling 3, 4, 6 Salg 3, 4, 5 3, 4 Præsentation og formidling Relationsmarkedsføring i praksis Skriftlig fremstilling Supplerende vare eller produktkundskab, a Supply Chain Management Teamwork og arbejdsplanlægning 7, 8, 9,10, 11, Trade marketing 10, 10, Vareeksponering og events 3, 4, 6 2, 4, 5, 6 1,0 uge X X Ekspert 1, 13, 17, 24 Ekspert 3,0 uger X X X 4 Visuel kommu- 10, 11, 13 Avance- 14

15 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag nikation og skilteskrivning Antal skoleuger til uddannelsesspecifikke fag Faget bidrager til følgende Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret ret Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Præstationsstandard Vejledende tid Antal uger Handelsassistent, 6-10 uger, dog 8-10 v. brancheretning 6-10 uger 6-10 uger Fagprøve 1 uge 1 uge 1 uge Antal skoleuger i alt 7-11 uger, dog 9-11 v. brancheretning 7-11 uger 7-11 uger 15

16 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til ene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Der indsættes én række pr. praktikmål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere., Kryds indikerer, hvilket trin/specia le praktikmålet skal være nået på. Praktikmål Handelsassistent, 0.Introdutktionsperiode 5,6 X n 1.a Salg og service 7,8,9,13 X 1.b Salg og service 7,8,9,13 2.a Administration af 10,11,12 X et 2.b Administration af 10,11,12 et 3.a Kalkulation og 10,12,13 X økonomi 3.b Kalkulation og 10,12,13 økonomi 4 Indkøbsfunktioner 2,5,14,15,16,17,18 5 Logistikfunktioner 2,5,19,20,21,22,23,24 0. Introduktionsperioden 5,6 X 1.a Indkøbet og leverandørkontakten 9,14,16,17,18 X 1.b Indkøbet og leverandørkontakten 9,14,16,17,18 2.a Administration af 2,3,4,14,15,16,18 X indkøbet 2.b Administration af 2,3,4,14,15,16,18 indkøbet 3.a Kalkulation og 4,5,15,18 X økonomi 3.b Kalkulation og 2,4,5,15,17,18 økonomi 4 Salg og servicefunk- 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 16

17 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. tioner 5 Logistikfunktioner 2,5,19,20,21,22,23,24, Kryds indikerer, hvilket trin/specia le praktikmålet skal være nået på. 0. Introduktionsperioden 5,6 X 1.a Logistik og Lager 2,4,5,9,19,20,21,22,23,24 X 1.b. Logistik og lager 2,4,5,9,19,20,21,22,23,24 2.a Kvalitet og dokumentation 3,4,5,9,19,20,22,23 X 2.b Kvalitet og dokumentation 3,4,5,9,19,20,22,23 3.a Kalkulation, økonomi 3,4,5,19,20,23,24 X og jura 3.b Kalkulation, økonomi 3,4,5,19,20,23,24 og jura 4 Indkøbsfunktioner 2,5,14,15,16,17,18 5 Salg og servicefunktioner 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 17

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 15. juli 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast

Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer. Udkast 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 604 af 4. maj 2015 om

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET INDKØBSASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelsen med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse XXXX om uddannelsen

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET LOGISTIKASSISTENT AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. november 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kontoruddannelse med specialer Udstedt af Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 245 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SPECIALET HANDELSASSISTENT, SALG (EVENTUELT MED BRANCHERETNING) AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tandklinikassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tandklinikassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: Den 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 28. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere