DFF samlet til landsrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFF samlet til landsrådsmøde"

Transkript

1 Oktober årgang 5 DFF samlet til landsrådsmøde Læs mere side 6 Læs desuden inde i bladet: 14 Fusioner på vej 15 Teamledere vælger DFF 16 Formænd på messe 22 Seniorer på ture Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 30. november Næste nummer udkommer den 22 december Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde Side 6 Formænd samlet til landsrådsmøde Side 9 Overenskomster Side 10 DFF flytter ikke Side 11 Messeplaner Side 14 Fusioner på vej Side 15 Teamledere vælger DFF Side 16 DFF på Have & Landskab Side 18 Cykelholder spare plads Side 21 Fra Hovedkontoret Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 30. november Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2 Formandsbladet Nr. 4 august 2011

3 Leder Have & Landskab blev igen en succes for DFF. Landsrådsmødet 2011 Landsformand Kim Bøje Madsen glæder sig over, at medlemmerne bakker op om de initiativer, som bestyrelsen tager. Dansk Formands Forening har netop holdt sit tredje landsrådsmøde i Brædstrup. DFF måtte desværre aflyse messen, da der var for få udstillere. Vi håber at kunne genoptage messen til næste år. Men på trods af den manglende messe, havde vi et godt landsrådsmøde, som havde medlemssituationen på dagsorden og vigtigheden af at være synlig som faglig organisation. Mødet blev afviklet med en god dialog. Der var en livlig debat på mødet, og der er opbakning til de initiativer, vi vil prøve. Landsrådet vedtog under budgettet for 2012 at hæve kontingentet med 10 kr. for aktive, og efterlønnere. Der er mulighed for at læse mere fra landsrådet inde i bladet. Der blev ligeledes givet en gennemgang af de besvarelser vi har fået på den store medlemsundersøgelse, som DFF netop har gennemført. Spørgeskemaet blev udsendt til de medlemmer som har indsendt mail adresse til vores medlemssystem. Skemaet er udsendt igennem dette system, og vi havde en tilbagemelding på næsten 70 pct. Vi har nu sammenfattet tilbagemeldingerne, og vi kan konstatere, at der generelt er stor tilfredshed med DFF samt IAK. Ligeledes var det vigtigt for os at vide, hvorvidt hjemmeside og Formandsbladet har den rette struktur. Det blev også bekræftet, da mange læser på vores hjemmeside samt i Formandsbladet. DFF vil gerne takke vores medlemmer for at tage sig tid til at deltage i undersøgelsen. Dansk Formands Forening var repræsenteret på udstillingen Have & Landskab 11 i Slagelse. Vi blev modtaget meget positivt af alle, som havde interesse i at høre om DFF. Vi var repræsenteret alle tre dage på messen fra 24. august til og med den 26. august og vi talte med mange formænd. DFF har fulgt op med en artikel til dette blad. Husk erhvervskonferencen Ajour 2011, der holdes i Odense Congress Center den 24. og 25. november med mange gode indlæg og foredragsholdere. Emnet i år er management and technology. Se mere på Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Beslutningsreferat Referat fra bestyrelsesmødet fredag den 9. september 2011 som på grund af vandskade på kontoret var flyttet til Park Inn, Parkvej 171, 2300 København S. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Regioner 04. FR 05. A-kassen 06. Budget og regnskab 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Bjarne Andersen fra Bornholms Afdeling havde meldt afbud og 1. suppleanten John Pedersen fra Københavns Afdeling kunne ikke deltage. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var en enkelt kommentar til referatet fra Svend Erik Petersen vedrørende teksten om afdelingformænd. Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi har holdt en spørgeskema runde til de medlemmer, der har en registreret hos os. Vi er meget glade for den høje tilbagemeldingsprocent, som er oppe på 86,9, som vi betegner som meget flot. Den foreløbige konklusion er, at vi udarbejder en rapport, som vi kan aflægge på landsrådsmødet. Vi får igen lidt sager ind. Et medlem havde netop fået nyt job ved et firma, der har med ejendomsservice at gøre i Storkøbenhavn. Nu er firmaet blevet bortvist af Københavns Kommune, og direktøren er blevet anmeldt for groft bedrageri. DFF følger sagen, da vores medlem ikke har fået en opsigelse endnu. Kim skal ligeledes være bisidder i en advarselssag i Roskilde Kommune. Vi afventer, hvad der sker i denne sag. Kim gennemgik jubilarlisten samt en gennemgang af medlemstallet, som fortsat går den gale vej. Have & Landskab blev en stor succes for DFF. Der var mange kontakter med medlemmer og evt. kommende medlemmer. Vi blev flot modtaget på messen i Slagelse og landsformanden er sikker på, at det på længere sigt nok skal give flere nye medlemmer i DFF. Landsformanden takkede ligeledes for den store hjælp, som nogle af vores afdelingsformænd bidrog med. Ligeledes var Rosendahls med i to dage på messen for at opnå annoncekontakter til vores blad. Overenskomsterne De fleste overenskomster er nu underskrevet. Vi mangler arbejdstidsaftalen, lige som vi mangler fællesaftalen om lokal løndannelse. Vi afventer de rettede udgaver til underskrift. Der er stadig ikke noget nyt vedrørende afgørelsen på 2a. Alle overenskomsterne bliver lagt på hjemmesiden, løbende som vi modtager dem. Regioner Der skal vælges mange nye afdelingsformænd i afdelingerne på årsmøderne i Svend Erik Petersen fra Sønderjyllands Afdeling orienterede om, hvad Sønderjyllands Afdeling havde gjort for at få en ny afdelingsformand. De har ringet rundt til deres aktive medlemmer. FR Kim gav et referat fra mødet, som havde deltagelse af maskinmestrene og TDC Lederforening. Der havde været en debat om ledigheden, som er stærkt faldende. Lars Hansen havde desværre måttet melde afbud til mødet. A-kassen Vores arbejdsløshed er faldet til 13 medlemmer, ca. 1,2 pct. Det er stadig rigtigt flot set i relation til mange andre organisationer. Kim gav en kort orientering om et nyt medlem, som 3F ikke vil overflytte til IAK. Vi ser frem til vores tilbagemeldinger fra spørgeskema undersøgelsen, hvor der også var spørgsmål til IAK. Budget og regnskab Budgettet for august 2011 måned blev gennemgået. Budgettet for år 2012 blev gennemgået 4

5 Beslutningsreferat Landsformand Kim Bøje Madsen talte med mange medlemmer på Have & Landskab i Slagelse. uden en kontingentstigning i udkast. Bestyrelsen blev enige om at udarbejde et nyt udkast, hvor der kommer forslag til en lille kontingentstigning på 10 kr. for de aktive og efterlønnere. Bladet Vi har nu fået ny trykker. Det er Rosendahls, der overtager opgaven. Vi har ligeledes budgetteret med at sætte bladet op med fire sider fra nytår. Kim orienterede om at udvide bladet til 28 sider, da der ikke er nok plads til det faglige stof. Samtidig vil Rosendahls udvide annonceringen. Hjemmesiden Kim opfordrede alle til stadig at være opmærksom, så vi eliminerer flest mulige fejl på hjemmesiden. Kommende møder Kommunalt kursus i uge 41 er på plads. Kim vil tage kontakt til Dansk Byggeri, så vi kan få etableret et kursusforløb med efteruddannelse af formænd, som aftalt i overenskomsten. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården Bestyrelsen gennemgik dagsorden. Bestyrelsen foreslog ændring af 13, stk. 1, anden linje erhvervsaktive slettes. Der skal udarbejdes en dagsorden til regionsmøderne, som medsendes dagsorden til landsrådsmødet. Alle i bestyrelsen indsender forslag til regionsmøderne. Budgettet for afviklingen af landsrådsmødet blev fremlagt. Det ser sort ud. Hvis vi ikke får nogle flere udstillere, vil vi komme ud med et underskud. Svend Erik var inde på, om ikke man kunne pålægge afdelingerne at afholde deres egne kørselsudgifter. Der vil komme en forespørgsel ud med dagsordenen. Næste møde Bestyrelsesmøde den 25. november Eventuelt Hovedkontoret undersøger nye emner til gaver. Vagn Nordentoft spurgte om bestyrelsesmøderne skulle holdes en fredag. Meddelelsen blev taget til efterretning. REF: Winnie Hansen 5

6 Landsrådsmøde Fortsat lille tilbagegang ikke længere at være et kooperativt selskab. Så kan vi håbe, at virksomheden melder sig ind i Dansk Byggeri eller Dansk Industri for derigennem at blive omfattet af vores overenskomster. Vi har i øjeblikket 11 registrerede medlemmer i Jorton, fortalte Kim Madsen, der også ser store perspektiver i hovedstaden. Landsformand Kim Bøje Madsen håber, at forhandlingerne på Københavns Kommune går i orden, og at fl ere byggeledere og formænd efterfølgende vil melde sig ind i Dansk Formands Forening. En del formænd valgte i løbet af de seneste 12 måneder at skifte fagforening. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men tilbagegangen er trods alt mindre, end den har været de tidligere år og ikke mindst umiddelbart efter skiftet fra Ledernes A-kasse til IAK. Landsformand Kim Bøje Madsen havde da også interessante og perspektivrige meldinger med i tasken. - Vi har netop fået at vide, at Jorton a/s måske er på vej til Tæt dialog - Vi har en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne for formændene i Københavns Kommune. De er meget interesseret i at blive en del af Dansk Formands Forening og tiltræde vores overenskomst. Forhandlingerne har stået på længe, og de er svære, men vi håber, at den gensidige interesse vil udmønte sig i en række nye medlemsskaber, sagde landsformanden. - Jeg og bestyrelsen er stadig meget modtagelige for gode idéer til, hvordan vi kan optimere medlemssituationen. Vi har netop fået udarbejdet en helt ny hvervefolder, som vi har fået ros for, påpegede Kim Bøje Madsen. 6

7 RAFFINADERIET.DK

8 Landsrådsmøde Kontingent op med 10 kr. 10 kr. vælter ingen af hesten, så derfor var der også et kæmpe ja for at lade kontingentet i DFF stige med en tier i kvartalet. Derimod kunne et flertal blandt deltagerne ikke gå ind for at forslag om også at lade pensionisters og efterlønsmodtageres kontingent stigende tilsvarende. Mens en oversigt viste et underskud på regnskabet for 2011, så kunne både landsformand Kim Bøje Madsen og vicelandsformand Lars Hansen oplyse, at regnskabet, når året er omme, vil vise sorte tal på bundlinjen. Endda et ikke ubetydeligt overskud, kunne de to tilføje med tilfredshed. Fra forsamlingen blev det foreslået, om man ikke lige så godt kan sætte kontingentet op med 50 kr. om året, så der kan oparbejdes en større økonomisk buffer, men det var der ikke stemning for. Ikke fordi 50 kr. i kvartalet er et uoverstigeligt beløb, men fordi DFF ved hver kontingentstigning nærmer sig den kritiske grænse på 3000 kr. om året kr. er nemlig det beløb, som fuldt ud kan trækkes fra på selvangivelsen. Vigtige datoer På landsrådsmødet blevet en række vigtige datoer lagt ind i kalenderen for Køreplanen for årsmøderne i afdelingerne ser sådan ud: Den 9. februar Aarhus Afdeling Den 25. februar Lolland-Falsters Afdeling Den 25. februar Syd- og Vestsjællands Afdeling Den 3. marts Vejle-Kolding Afdeling Den 3. marts Randers Afdeling Den 8. marts Københavns Afdeling Den 10. marts Bornholms Afdeling Den 13. marts Midt-Vest Afdeling Den 16. marts Vestjyllands Afdeling Den 22. marts Sønderjyllands Afdeling Den 24. marts Nordjyllands Afdeling Den 31. marts Fyns Afdeling Landsrådsmødet afvikles lørdag den 6. oktober på Hotel Pejsegården i Brødstrup. Asfalt-lærer søges 8

9 Overenskomster Medlemmer af afdelingsbestyrelserne lytter interesseret til beretningen. Nye overenskomster på vej Dansk Formands Forening skal i gang med at forhandle nye overenskomster på det private område, og Kim Bøje Madsen gjorde det klart, at medlemmerne formentlig ikke skal forvente de store tal på lønsedlen. - Vi vil forsøge at skaffe bedre overskuelighed i forbindelse med overarbejde, men ellers hører vi meget gerne fra medlemmer, der måtte have relevante emner, som vi kan tage med til forhandlingerne, sagde landsformanden, der også redegjorde for resultaterne af de overenskomster, der blev indgået i foråret med KL og KTO. Her har medlemmerne i gennemsnit fået 100 kr. mere i lønningsposen om måneden. Arbejdstidsaftalen er forhandlet på plads lige som driftslederoverenskomsten. KTO har aftalt to mindre lønstigninger i Flere sider I sin beretning på Landsrådsmødet omtalte Kim Bøje Madsen endvidere et seminar for afdelingsformændene, den ny hvervefolder og tilstedeværelsen på Have & Landskab Endelig omtalte landsformanden en ny spørgeskemaundersøgelse, som DFF har fået foretaget. Svarene er vigtige i forhold til landsbestyrelsens strategi og planlægning fremadrettet. Rigtigt mange valgte at deltage i undersøgelsen, som dermed en repræsentativ for DFFs medlemssammensætning. Blandt de aktiviteter, som medlemmerne viste stor interesse for og tilfredshed med, er DFFs hjemmeside og ikke mindst Formandsbladet, som bliver studeret med stor interesse. Efter at DFF har indledt et samarbejde med Rosendahls i Esbjerg er antallet af annoncer steget så markant, at landsbestyrelsen har besluttet at øge antallet af sider i bladet med fire fra årsskiftet. Det giver redaktionen endnu bedre mulighed for at fortælle alle de gode historier, som formændene er eksponenter for. Vicelandsformand Lars Hansen (tv) blev valgt som dirigent, mens afdelingsformand på Bornholm, Bjarne Andersen, var aktiv hjælper under landsmødet. Salgschef Jens Tangå fra Tjenestemændenes Forsikring orienterede om formændenes muligheder som kunder i forsikringsselskabet. 9

10 DFF flytter ikke Deltagerne i landsrådet kunne høre, at DFF ikke umiddelbart skifter adresse. Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf DFF flytter ikke til Sankt Annæ Plads Den flirt, der har været mellem Dansk Formands Forening og Maskinmestrenes Forening har udviklet sig mere til et venskab end til en kærlighedsaffære. I hvert fald har DFFs landsbestyrelse vedtaget, at foreningen ikke umiddelbart er interesseret i at skifte adressen på Amager ud med en noget mere mondænt på Sank Annæ Plads. - Vi kan konstatere, at eksempelvis den service, vi har på vores it, er noget billigere end, andre kan tilbyde. Samtidig ville vi få en direkte huslejestigning ved at flytte ind til maskinmestrene, og det var ikke ligefrem meningen. Samarbejdet skulle først og fremmest være til gavn for vores medlemmer. Vi vil nu prøve, om vi kan udvikle samarbejdet med TDC Lederforening, som er villige til, at vi sammen ser på, hvad der kan gøres. Eksempelvis vil de undersøge, om vi eventuelt kan bo til leje hos dem, sagde landsformand Kim Bøje Madsen i sin beretning på Landsrådsmødet på Pejsegården i Brædstrup. Forbindelsen til Maskinmestrenes Forening er stadig varm, og de to fagforbund arbejdet fortsat tæt sammen. Kim Bøje Madsen vil da også tage fornyet kontakt til formanden for maskinmestrene, Per Jørgensen. RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf

11 Messeplaner Karsten Rasmussen har påtaget sig opgaven med at få en messe op at stå til landsrådsmødet den 6. oktober Arbejder fortsat med messeplaner Selv om Dansk Formands Forening meget skuffende måtte konstatere, at det til årets landsrådsmøde ikke var muligt at byde på spændende fagmesse, så er planerne langt fra skrinlagt. Faktisk er arbejdet med at stable en messe på benene til landsrådsmødet i 2012 allerede gået i gang. Planer og forarbejde har de seneste år i høj grad været lagt i hænderne på landsformanden, men i år havde Kim Bøje Madsen allieret sig med Karsten Rasmussen, der har en fortid som materielforvalter hos MT Højgaard og derfor har et rigtigt godt kendskab til bl.a. maskinbranchen og øvrige leverandører af materiel til bygge- og anlæg. Tidligere ude - Vi har erfaret, at vi i hvert fald skal være meget tidligere ude med vores tilbud til udstillerne. Derfor går vi også i gang allerede nu med at henvende os til alle dem, som vi mener kan være relevante, sagde Karsten Rasmussen, der gav én orientering om, hvordan han forventer at gribe opgaven an. Hvert af medlemmerne må meget gerne tænke på, hvem de handler med. Hvem deres firma eller deres kommune arbejder sammen med i forhold til nyindkøb af materiel. give os en større chance for at indgå aftaler med de rigtige firmaer, mente han. - Prisen for at deltage skal differentieres. Et lille firma, der gerne vil være med, men som måske ikke har så meget at vise, skal naturligvis ikke betale det samme som et stort firma, der lægger beslag på mange kvadratmeter, understregede Karsten Rasmussen, der også mener, at Formandsbladets trofaste annoncører også skal have tilbud om at deltage på messen. - Og så skal vi være nogle flere til at kigge på. Vi skal invitere de lokale firmaer indenfor bygge- og anlæg samt de omkringliggende kommuner til at komme og kigge med. Jo flere der kommer, jo større eksponering får udstillerne, fastslog Karsten Rasmussen. Personlig kontakt - Når alle relevante firmaer og leverandører har fået en henvendelse fra Dansk Formands Forening, tager jeg personligt kontakt til dem. Jeg møder op på kontoret og opfordrer firmaer til at være til stede på vores messe. Jeg tror på, at det vil 11

12 DK PERI/ Skal er Martin Würtz Larsen, Projektchef MT Højgaard med n FT MT Højgaard har valgt PERI som forskallingsleverandør af flere grunde og ikke alene på baggrund af prisen. Gennem et mangeårigt godt samarbejde med PERI har jeg erfaring med at PERI altid er leveringsdygtige, hvilket har stor betydning, især når det drejer sig om store mængder materiel til hurtig levering. PERI har et stort sortiment som man hurtigt kan orientere sig om ved opslag i katalogerne. Ved denne type projekt er det oftest billigere at anvende in situ støbte vægge frem for elementer grundet de mange høje vægge og komplicerede geometri. Især ved arbejdet med Oceantanken var vi glade for supporten fra PERI s tegnestue. SKYDECK blev valgt fordi det er hurtigt at montere og afforskalle.

13 Succesfuld forskalling og understøtning med PERI til Den Blå Planet Det har længe været et ønske at udvide Danmarks akvarium, men grundet den nuværende beliggenhed har det ikke været en mulighed. Herved opstod ideen til Den Blå Planet. Den Blå Planet er tænkt som et nationalt varetegn ved øresundsforbindelsen. Ideen med at placere akvariet stattes mellem Kastrup lufthavn og Amager Strandpark er tiltrække flere turister til Øresundsregionen. Den Blå Planet bliver Nordeuropas største og mest moderne akvarium. Det forventes at hvert år vil besøge det nye akvarium. MT Højgaard, som udfører råhusarbejdet, har valgt at anvende en bred y fra vifte af PERI produkter til at løse den komplicerede opgave med. Væggene til det tropiske oceanarium, som bliver akvariets største vandtank er forskallet med en kombination af TRIO og RUNDFLEX. TRIO formen har her vist styrken ved både at kunne anvendes til P meget høje støbninger samtidig med at kunne tilpasse sig komplicerede konstruktionsudformninger. De rektangulære og runde søjler i kælderen er udført med brug af henholdsvis QUATTRO og SRS systemet. Søjleformene flyttes nemt som en samlet enhed ved brug af enten kran eller transporthjul. Størstedelen af dæk over kælder forskalles med SKYDECK som sikrer en nem og hurtig montage af kassetter samt en tidlig og hurtig afforskalling. Et ønske fra entreprenørens side om af tilfylde omkring kælderen inden dækstøbning medførte en nødvendig afstivning af kældervægge for jordtryk. En horisontal punktlast på over 213 kn skulle føres til bundpladen. I stedet for en dyr stålløsning anvendte MT Højgaard PERI HD 200 systemet til afstivning af væggene og sparede derved både tid og penge. Forskalling Understøtning Stillads

14 Fusioner på vej Afdelingsformand Svend Erik Petersen i midten plæderede for, at der kun bør være én lokalafdeling i hver region. Til højre afdelingsformand i Midt og Vest, Vagn Nordentoft, der ikke umiddelbart er stemt for én afdeling i Region Midtjylland. Yderst til venstre afdelingsformand i Nordjylland, Peer Nørgaard. Fusioner på vej På forårets årsmøder i afdelingerne er det helt sikkert, at flere af de lokale afdelinger skal have ny formænd. Sporene skræmmer, og flere afdelinger forventer, at det bliver endog mere end svært at finde egnede kandidater, som ønsker at stå i spidsen for den lokale afdeling af fagforeningen. Derfor rumler flere afdelinger også allerede nu med planer om fusioner. 14 Én afdeling - I Region Syddanmark, der omfatter afdelingerne Fyn, Vejle-Kolding, Vestjylland og Sønderjylland arbejder vi øjeblikket på at skabe én afdeling for hele regionen. Alle fire afdelinger skal have nye formænd, idet Palle Frederiksen på Fyn, Jan Hansen i Vejle-Kolding, Iben Christensen i Vestjylland og jeg selv i Sønderjylland for længst har meddelt, at vi stopper på førstkommende årsmøde, fortalte afdelingsformand i Sønderjylland og medlem af landsbestyrelsen, Svend Erik Petersen, der plæderede for en struktur med kun én afdeling i hver region. Svend Erik Petersens forslag gav anledning til en længere debat. Vicelandsformand Lars Hansen kunne fortælle, at hans egen lokalforening, Lolland- Falster Afdeling, jævnligt snakker fusion med naboen fra Syd- og Vestsjælland, men at de to foreninger er mere stemt for samarbejde end fusion, fordi der er meget langt fra Sjællands Odde til Gedser. En fusion vil fjerne nærheden til medlemmerne. 250 kilometer Afdelingsformand i Midt- og Vest, Vagn Nordentoft, var enig. - Vi har også snakket sammenlægning med både Randers og Aarhus, men vi mener også, at der med 250 km fra det yderste af Djursland til Hvide Sand er for langt fra den ene ende til den anden af en ny, stor lokalafdeling, sagde han. Hele diskussionen opstod i øvrigt, da landsbestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, hvorefter afdelingsformanden ikke skal vælges mellem de erhvervsaktive medlemmer af afdelingen men af medlemmerne. Det betyder, at eksempelvis efterlønnere også vil have mulighed for at blive afdelingsformand. - Det er en enig bestyrelse, der anbefaler vedtægtsændringen. Vi ser hellere en aktiv senior end en inaktiv aktiv, sagde Kim Bøje Madsen i sin fremlæggelse. Forslag stemt ned - Vi skal tænke på, at forslaget også kan have den modsatte effekt. Vi kan risikere at få meget gamle bestyrelser, og vi kan derfor komme til at sende det forkerte signal udadtil. Formanden bør være erhvervsaktiv. Statistikken viser, at 70 pct. af DFFs medlemmer er erhvervsaktive, så må det da også være muligt at finde 12, der vil være afdelingsformænd, understregede afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen. - Hvad så med de afdelinger, hvor man ikke kan finde en ny formand, lød det fra salen. - Læg afdelingerne sammen, lød det korte svar fra Randers-formanden. Bestyrelsens forslag blev i øvrigt stemt ned, således at afdelingsformanden fortsat skal vælges blandt de erhvervsaktive medlemmer. Afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen yderst til venstre talte imod en vedtægtsændring.

15 Teamledere vælger DFF Teamledere vælger DFF Seks teamledere fra Slagelse Kommune har allerede meldt sig ind i Dansk Formands Forening flere er på vej - Når det er Dansk Formands Forening, der har overenskomsten på det fagområde, som jeg tilhører, er det kun naturligt at skifte fagforening. Så klar er udmeldingen fra Per Tofte Johansen, talsmand for teamlederne i Slagelse Kommune, og nyt medlem i Dansk Formands Forening. Tidligere var han organiseret i 3F, men da Entreprenørservice i Slagelse Kommune for halvandet år siden indgik overenskomst med Dansk Formands Forening, var der ingen tvivl i sindet hos den udlærte murer. Han skulle naturligvis høre til i den fagforening, der har overenskomsten. Vejafdelingen Entreprenørservice i Slagelse Kommune har tre materielgårde, én materielplads og en fælles administration, der ligger på materielgården i Korsør. Per Tofte Johansen er tilknyttet vejafdelingen og er teamleder for vejene i den nordlige del af kommunen. Per Tofte Johansen blev en del af det kommunale system allerede i 1983, da han skiftede murerskeen ud med jobbet som holdleder i Skælskør Kommune, hvor han kom til at arbejde med vejene og asfalt. Umiddelbart langt fra en tilværelse som murer, men erfaringerne fra byggepladsen kom ham alligevel til gode i et nyt og spændende job. Efter kommunesammenlægningen i 2007 har Per Tofte Johansen beskæftiget sig med fortove, cykelstier, renhold og vedligehold ved kommunale bygninger. Per Tofte Johansen føler sig i øvrigt allerede godt tilpas i Dansk Formands Forening. Han har været med til årsmødet i Syd- og Vestsjællands Afdeling. - I kraft af størrelsen er der jo heller ikke så langt til toppen i DFF, gør han på. opmærksom Hvad byder du dine ører? Landsformand Kim Bøje Madsen, Dansk Formands Forening, er glad for, at Per Tofte Johansen og hans kolleger nu har meldt sig ind i DFF. Forebyg høretab hos medarbejderne og giv dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen. Virksomheden vil oveni opnå større effektivitet og økonomisk udbytte. Audiovox er specialist i individuelt fremstillede høreværn. Ring og aftal uforpligtende møde. Per Tofte Johansen skiftede murerskeen ud med et kommunalt job allerede i Ring www. audiovox.dk 15

16 Have & Landskab Dansk Formands Forenings hold på Have & Landskab Fra venstre er det afdelingsformand på Fyn, Palle Frederiksen, landsformand Kim Bøje Madsen, afdelingsformand i Nordjylland, Peer Nørgaard, samt de to tidligere afdelingsformænd i Syd- og Vestsjælland Gunner Petersen og Niels Troest til Have & Landskab 2011 Dansk Formands Forening havde en usædvanligt velbesøgt stand i Slagelse Skov og Landskab, Maskinleverandørerne, Danske Anlægsgartnere og Danske Planteskoleejerforening afviklede sidst i august den store messe Have & Landskab for 10. gang. Messen blev rigtigt godt besøgt, men alligevel måtte arrangørerne se en nedgang i besøgstallet på næsten 2000 i øjnene, helt nøjagtigt mødte 8985 frem ved tælleapparaterne mod i Det lavere besøgstal får dog ikke arrangørerne til at ryste på hånden, og det er således allerede aftalt, at Have & Landskab skal gentages i Slagelse i både 2013 og Dansk Formands Forening var for anden gang repræsenteret på den store messe, der i høj grad henvender sig til fagforeningens medlemmer, og virkningen er da heller ikke udeblevet. 16 Perfekt placering DFFs stand lå igen ganske tæt ved den ene af indgangene til messeområdet, og det viste sig at være en nærmest perfekt placering. Selv om standen ikke er specielt stor, så var DFF meget synlig, og rigtigt, rigtigt mange stoppede op og fik en snak flere var endda inde ved mødebordet i teltet for at få mere at vide om den eneste rigtige fagforening for mellemledere indenfor bygge- og anlæg samt i kommunernes driftsafdelinger. - Vi havde simpelt hen så mange besøgende, at vi dårligt nok selv fik tid til at se nærmere på messen, smiler landsformand Kim Bøje Madsen, der selv havde taget tørnen med at sætte standen op, lige som han var til stede alle tre dage. Oplagt forum - Have & Landskab er et oplagt forum for Dansk Formands Forening til at profilere os, og med den meget store opmærksomhed, som vores stand skabte, så kan vi kun glæde os over beslutningen om at deltage også i 2011, siger landsformanden, der benyttede lejligheden til at dele rigeligt ud af foreningens ny hvervefolder. Have & Landskab blev afviklet for 10. gang i år, men jubilæet blev bevidst ikke markeret. - Det drejer sig ikke om at fejre udstillingen som sådan, men om at give gæsterne og udstillerne et stort udbytte af at komme her, siger udstillingsleder Kristian Larsen. Landsformand Kim Bøje Madsen får en fornøjelig snak med et par medlemmer på messen.

17 Derfor er det ikke alene et succeskriterium at lukke mange gæster ind. Rigtig kvalitet - Vi satser langt mere på at få den rigtige kvalitet af såvel udstillere som besøgende, forklarer han. Derfor er det heller ikke bekymrende for arrangørerne, at der på de tre dage kun blev nået et besøgstal i alt på mod tilsvarende i Flere af udstillerne benyttede HL11 til at vise produkter, som aldrig før har været vist for på en dansk udstilling. Det gælder både maskiner og planter samt en masse andre produkter til det grønne område. - Bredden i vores udstilling er meget stor, og der er meget at opleve for fagfolk. Så vi har den fornøjelse, at såvel planlæggere som beslutningstagere og håndværkerne bruger os til at hente inspiration og ny viden, siger Kristian Larsen. Klima og miljø HL11 havde temaet Klima og miljø, og det viste sig at blive langt mere aktuelt end overhovedet forventet. Både forskere og kommercielle udstillere fremviste løsninger, der kan effektivt kan aflede og rense nedbøren, før den ledes ud i vandmiljøet - Med både store regnmængder og skybrud i erindring kan det ikke være mere aktuelt end at vise løsninger på de udfordringer, det giver, mener direktør for maskinleverandørerne Michael Husfeldt. De fire arrangører bag Have & Landskab har allerede indgået en aftale om, at der også skal afvikles udstillinger i 2013 og 2015 begge gange i august og i Slagelse. Have & Landskab - Vi ser frem til at kunne byde velkommen begge gange til de professionelle udstillere og besøgende, som vi satser på at yde vores bedste for, understreger Michael Husfeldt. ER DU SIKKER? Det er vi - vi har nemlig prøvet det før. Det bliver let dramatisk, når man taler om vigtigheden af personligt sikkerhedsudstyr men det er vigtigt at anvende f.eks. faldsikringsudstyr korrekt. Derfor uddanner og instruerer vi gerne dit personale inden, under og efter at løsningen implementeres i virksomheden. Se mere på DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk 17

18 Cykelholder sparer plads Hollandsk cykelholder sparer plads Alle, der har prøvet at parkere deres cykel ved eksempelvis en af de travle københavnske s-togsstationer, ved hvilket kaos, det er. Hvordan finder man plads til jernhesten, og hvordan får man den ud, når først den er kommet ind i virvaret mellem de tusindvis af andre cykler? Den hollandske arkitekt Jan Kuipers Nunspeet har udviklet løsningen, som forhandles af Inventarrum A/S i Fredericia, og som havde det to-etagers cykelstativ med på Have & Landskab. Gaspatron - Cykelstativet er fremstillet i galvaniseret stål. De øverste køreskinner trækkes ud, vippes ned i en vinkel på 45 grader. Løftehøjden er kun 420 mm over terræn. Der er monteret en gaspatron i køreskinnerne på øverste etage for at lette løftet af cyklen, og således at der maksimalt løftes 15 kg. Cyklen kan herefter låses fast til håndgrebet med wire eller kædelås, forklarer administrerende direktør Klaus Tønder Jensen fra Inventarrum A/S. Høj kvalitet Inventarrum A/S leverer inventar af høj kvalitet i et funktionelt og æstetisk design til indendørs- og udendørs rum. Produkterne udvikles i samarbejde med førende arkitekter, landskabsarkitekter og designere. Produkterne udvikles og produceres til specifikke projekter, men i forlængelse af de enkelte projekter indgår Inventarrum A/S aftale med arkitekterne om salg og markedsføring af produkterne internationalt. Inventarrum A/S samarbejder med førende internationale designere og producenter med særlig ekspertise indenfor f.eks. inventar til byrummet af højkvalitets beton. Inventarrum A/S har eget produktionsanlæg, der kan forarbejde aluminium, stål og rustfrit stål, arbejder i øvrigt sammen med en række partnere, som inddrages efter behov. Inventarrum A/S leverer inventar til en stor kundegruppe, bl.a. kommuner, boligselskaber, DSB, ingeniører, landskabsarkitekter og arkitekter, developere, entreprenører og anlægsgartnere. 18

19 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 08:02:27 MEZ Vi bakker op Vi bakker op om Dansk Formands Forening RH PUMPER ENGINEERING Holbæk Viborg 19

20 Attraktive forsikringer Attraktive forsikringer Dansk Formands Forening har indgået aftale med Tjenestemændenes Forsikring, der betyder, at ikke blot medlemmerne af DFF men også deres voksne børn siden den 1. april har haft adgang til meget attraktive forsikringer, der i nogle tilfælde er helt op mod 30 pct. billigere end i de mere kendte forsikringsselskaber. Foruden attraktive forsikringer tilbyder selskabet kunderne at leje f. eks. 70 lækre sommerhuse til meget fordelagtige priser rundt om i Europa. På Tjenestemændenes Forsikrings hjemmeside finder interesserede en bilberegner, hvor man hurtigt kan regne ud, hvad forsikringen på bilen koster. Selskabet tilbyder desuden hurtig sagsbehandling, hvor det meste klares over telefonen, og så er der ingen selvrisiko på de fleste forsikringer kunder Salgschef Jens Tangå fortalte på Landsrådsmødet, at Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig del af Tryg-koncernen. Tjenestemændenes Forsikring har 50 medarbejdere og kunder fra et halvt hundrede faglige organisationer. Selskabet adskiller sig ved ikke at have assurandører ansat. I stedet benytter selskabet et net på omkring 80 forsikringstillidsmænd, som typisk er ansat i private eller offentlige virksomheder, og som er kolleger med kunderne. Lækre sommerhuse Salgschef Jens Tangå gjorde god reklame for Tjenestemændenes Forsikring. 65 år Tirsdag den 8. november fylder afdelingsformand i Dansk Formands Forening Nordjyllands Afdeling, Peer Nørgaard, 65 år. Peer Nørgaard blev i 2004 overdraget formandsposten i Nordjyllands Afdeling. Peer er uddannet tømrer og har i mange år været formand i flere af de store firmaeri Nordjylland og har deltaget i mange store projekter. Peer Nørgaard er nu gået på efterløn og nyder sit otium i sommerhuset ude i Hals, som nu danner rammen om deres hjem. Dansk Formands Forening og Nordjyllands Afdeling ønsker med disse linjer hjertelig tillykke med fødselsdagen. P.F.V. Kim Bøje Madsen Landsformand 20

21 Meddelelser Nyoptaget august-september 2011 Tom Allan Petersen Houstien 24, 4242 Boeslunde Syd- og Vestsj. Jesper H. M. Sonnenburg Rundhøj Allé 105, 2.th Aarhus Kenneth Kjær Larsen Fuglebakken 24, 8382 Hinnerup Aarhus Bo Enghoff Jensen Søvej 3, 4540 Fårevejle Syd- og Vestsjælland Mikael Trend Bakmann Østerbrogade 41, 6000 Kolding Vejle/Kolding Morten Uuttuaq Nielsen Daruplund 65, 2660 Brøndby Strand København Døde august-september 2011 Kurt Nielsen Skovledet 143, 3400 Hillerød København Ansgar E. Nielsen Rønnevej 12, 7323 Give Vejle/Kolding Ove Elvin Pedersen Engsvinget 3 E 1.tv., 3400 Hillerød København Levi P. Falk Kråsevej 2, 3770 Allinge Bornholm Alex Møller Åvænget 3, Gundestrup, 4571 Grevinge København Christian Arnskov Kertemindevej 52, 5290 Marslev Fyn Hans Erik Jakobsen Brobyvej 14 D, 5270 Odense N Fyn Seniorklubben DFF Syd og Vestsjællands Afdeling Aktiviteter i 2011 Den 16. november 2011 Kl. 15 Julefrokost med bowling Næstved Deltagerbetaling 100 kr. Tilmelding senest den 2. november 2011 Kaj Kaas Gunner Pedersen Niels Troest / Holbæk Viborg 21

22 Seniorer på tur På tur på Sorø Sø Så har Seniorklubben DFF Syd- og Vestsjælland taget hul på efterårets arrangementer. Den 17. august gik turen til Sorø, hvor deltagerne var en tur rundt på Sorø Sø med turbåden Lille Claus. Sejlturen varede ca. en time hvorefter der var kaffe på Hotel Postgården i Storgade. De aktive seniorer sluttede dagen med en lille tur ned ad gågaden. Desværre var vejret ikke helt godt. Regnen udeblev heldigvis, og solen kom lidt frem, da deltagerne sagde farvel i skoven ved Frederiksberg. Sejlturen på Sorø Sø førte til mange fl ot syn inde på land. De aktive seniorer forsamlet til en forfriskning. På tur til Karresbækminde Seniorernes arrangement i september var rykket en uge frem samt finde på en anden tur, da DFF Seniorklubben Syd- og Vestsjælland i foråret var inde at se ruinerne under Christiansborg. I stedet blev det så til en kort tur til Karrebæksminde, hvor seniorerne fik lidt at spise på Kanalkroen med udsigt til kanalen og græshoppen fra førsteparket. Vejret var fint med sol men ret blæsende, og der kom også en lille byge. Eftermiddagskaffen blev indtaget hos Zenia og Ole - en stor tak til dem begge. Næste arrangement er den traditionelle julefrokost den 16. november og årsmødet den 17. januar hvor også næste års arrangementer planlægges. Idyl ved Sorø Sø. Eftermiddagskaffen blev indtaget hos Zenia og Ole. Broen er oppe for et af de større skibe. Idyllen lurer ved vandet i Karresminde. 22

23 Meddelelser 65 år Tirsdag den 20. december fylder æresmedlem og tidligere afdelingsformand i Dansk Formands Forening i Syd og Vestsjællands Afdeling, Niels Troest, 65 år. Niels Troest har siden 1985 arbejdet i bestyrelsen på forskellige poster og er stadig et aktiv for arbejdet i afdelingen. Niels Troest blev i 2000 valgt til formandsposten i Syd og Vestsjællands Afdeling. Niels er uddannet tømrer og har i mange år været formand i bl.a. Hoffmann og Sønner og har deltaget i mange store projekter. Niels Troest er nu gået på efterløn og nyder sit otium hjemme i huset, og han bistår gerne sine børn med en hjælpende hånd, når de kalder på ham. Dansk Formands Forening og Syd og Vestsjællands Afdeling ønsker med disse linjer hjertelig tillykke med fødselsdagen. P.F.V. Kim Bøje Madsen Landsformand Dansk Formands Forening Pensionist & Efterlønsklub Københavns Afdeling Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Kontorets åbningstid: Mandag - torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen IAK Tlf.: HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til hovedkontoret Foreningsmeddelelser Få budskabet ud! Nordjyllands afdeling: Formand: Peer Nørgaard Savannen 7, Kolkær, 9370 Hals Tlf.: Randers afdeling: Formand: Leo Kristoffersen Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers Tlf.: Midt-Vest afdeling: Formand: Vagn Nordentoft Hedenskrænten 31, 8800 Viborg Tlf.: Aarhus afdeling: Formand: Knud Jakobsen Østergårdsvej 111, 7340 Malling Tlf.: Vejle/Kolding afdeling: Formand: Jan Ove Hansen Engumvej 90, 7120 Vejle Øst Tlf.: Vestjyllands afdeling: Formand: Iben Christensen Lyngbyes Allé 14, 6700 Esbjerg Tlf.: Afdelingerne: Privat Landsformand Kim Bøje Madsen Nørrevang Gandrup Tlf.: Privat Kasserer Winnie Hansen Rosenlunds Allé 3. th Vanløse. Tlf.: Sønderjyllands afdeling: Formand: Svend E. Petersen Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg Tlf.: Fyns afdeling: Formand: Palle A. Frederiksen Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby Tlf.: Københavns afdeling: Formand: John Pedersen Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød Tlf.: Syd- og Vestsjællands afdeling: Formand: Keld Klausen Dahl Højen 7 B, 4700 Næstved Tlf.: Lolland-Falster afdeling: Formand: Lars Hansen Østervang 6, 4990 Sakskøbing Tlf.: Bil: Bornholms afdeling: Formand: Bjarne L. Andersen Skovbrynet 1, 3730 Nexø Tlf.: Program for år 2011 Fredag den 25. november 2011 er der generalforsamling og julefrokost i Haveforeningen Vedbæks klubhus kl.11. Det var så lidt om hvad der skal ske i resten af Der kan meget nemt komme nogle fl ere ture. I så fald vil I blive orienteret hen ad vejen. Tilmelding til turene skal ske til. Preben Andersen på tlf Erik Rasmussen på tlf Per Ysbæk-Nielsen på tlf

24 2011Ajour 2011 Ajour Maskinmestrenes erhvervskonference Magasinpost UMM ID-nr Odense Congress Center Torsdag den 24. november & Fredag den 25. november Management and Technology Erhvervskonferencen Ajour 2011 sætter fokus på Management and Technology og maskinmestrenes bidrag til energioptimering, grøn teknologi og effektivitet. Som deltager får du adgang til ny viden, kan styrke dit faglige netværk og opleve den nyeste teknologi i udstillingen med op mod 100 udstillere. Som udstiller får du adgang til et unikt fagligt topmøde, hvor du kan præsentere de nyeste produkter og serviceydelser for den rette målgruppe af tekniske ledere og kompetente beslutningstagere. Bliv en del af succesen og bestil din stand nu hos Lisbeth Groth Haastrup, Maskinmestrenes Forening, på telefon eller Mød blandt andre: Anders Eldrup, adm. direktør i DONG Energy: Energisektoren under forandring Flemming Poulfelt, professor, ph.d., Copenhagen Business School: - Maskinmesterens lederrolle i 2015 Lars Aagaard, maskinmester og koncerndirektør i Grundfos: - Learning by doing - Winning by involving Læs mere på

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fokus på det grønne. Læs mere side 9. www.danskformand.dk

Fokus på det grønne. Læs mere side 9. www.danskformand.dk August 2011 104. årgang 4 Fokus på det grønne Læs mere side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 Landsrådsmødet stor for døren 9 Julefrokosten måtte vente 14 Sand, vand og en masse hække 16 Fra handelshus til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa:

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Bestyrelsesmøde, tirsdag den 21. august 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere