DFF samlet til landsrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFF samlet til landsrådsmøde"

Transkript

1 Oktober årgang 5 DFF samlet til landsrådsmøde Læs mere side 6 Læs desuden inde i bladet: 14 Fusioner på vej 15 Teamledere vælger DFF 16 Formænd på messe 22 Seniorer på ture Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 30. november Næste nummer udkommer den 22 december Indholdsfortegnelse: Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmøde Side 6 Formænd samlet til landsrådsmøde Side 9 Overenskomster Side 10 DFF flytter ikke Side 11 Messeplaner Side 14 Fusioner på vej Side 15 Teamledere vælger DFF Side 16 DFF på Have & Landskab Side 18 Cykelholder spare plads Side 21 Fra Hovedkontoret Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 30. november Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. 2 Formandsbladet Nr. 4 august 2011

3 Leder Have & Landskab blev igen en succes for DFF. Landsrådsmødet 2011 Landsformand Kim Bøje Madsen glæder sig over, at medlemmerne bakker op om de initiativer, som bestyrelsen tager. Dansk Formands Forening har netop holdt sit tredje landsrådsmøde i Brædstrup. DFF måtte desværre aflyse messen, da der var for få udstillere. Vi håber at kunne genoptage messen til næste år. Men på trods af den manglende messe, havde vi et godt landsrådsmøde, som havde medlemssituationen på dagsorden og vigtigheden af at være synlig som faglig organisation. Mødet blev afviklet med en god dialog. Der var en livlig debat på mødet, og der er opbakning til de initiativer, vi vil prøve. Landsrådet vedtog under budgettet for 2012 at hæve kontingentet med 10 kr. for aktive, og efterlønnere. Der er mulighed for at læse mere fra landsrådet inde i bladet. Der blev ligeledes givet en gennemgang af de besvarelser vi har fået på den store medlemsundersøgelse, som DFF netop har gennemført. Spørgeskemaet blev udsendt til de medlemmer som har indsendt mail adresse til vores medlemssystem. Skemaet er udsendt igennem dette system, og vi havde en tilbagemelding på næsten 70 pct. Vi har nu sammenfattet tilbagemeldingerne, og vi kan konstatere, at der generelt er stor tilfredshed med DFF samt IAK. Ligeledes var det vigtigt for os at vide, hvorvidt hjemmeside og Formandsbladet har den rette struktur. Det blev også bekræftet, da mange læser på vores hjemmeside samt i Formandsbladet. DFF vil gerne takke vores medlemmer for at tage sig tid til at deltage i undersøgelsen. Dansk Formands Forening var repræsenteret på udstillingen Have & Landskab 11 i Slagelse. Vi blev modtaget meget positivt af alle, som havde interesse i at høre om DFF. Vi var repræsenteret alle tre dage på messen fra 24. august til og med den 26. august og vi talte med mange formænd. DFF har fulgt op med en artikel til dette blad. Husk erhvervskonferencen Ajour 2011, der holdes i Odense Congress Center den 24. og 25. november med mange gode indlæg og foredragsholdere. Emnet i år er management and technology. Se mere på Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Beslutningsreferat Referat fra bestyrelsesmødet fredag den 9. september 2011 som på grund af vandskade på kontoret var flyttet til Park Inn, Parkvej 171, 2300 København S. 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. Regioner 04. FR 05. A-kassen 06. Budget og regnskab 07. Bladet 08. Hjemmesiden 09. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården 10. Næste møder 11. Eventuelt Bjarne Andersen fra Bornholms Afdeling havde meldt afbud og 1. suppleanten John Pedersen fra Københavns Afdeling kunne ikke deltage. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var en enkelt kommentar til referatet fra Svend Erik Petersen vedrørende teksten om afdelingformænd. Herefter blev referatet godkendt. Faglige forhold Vi har holdt en spørgeskema runde til de medlemmer, der har en registreret hos os. Vi er meget glade for den høje tilbagemeldingsprocent, som er oppe på 86,9, som vi betegner som meget flot. Den foreløbige konklusion er, at vi udarbejder en rapport, som vi kan aflægge på landsrådsmødet. Vi får igen lidt sager ind. Et medlem havde netop fået nyt job ved et firma, der har med ejendomsservice at gøre i Storkøbenhavn. Nu er firmaet blevet bortvist af Københavns Kommune, og direktøren er blevet anmeldt for groft bedrageri. DFF følger sagen, da vores medlem ikke har fået en opsigelse endnu. Kim skal ligeledes være bisidder i en advarselssag i Roskilde Kommune. Vi afventer, hvad der sker i denne sag. Kim gennemgik jubilarlisten samt en gennemgang af medlemstallet, som fortsat går den gale vej. Have & Landskab blev en stor succes for DFF. Der var mange kontakter med medlemmer og evt. kommende medlemmer. Vi blev flot modtaget på messen i Slagelse og landsformanden er sikker på, at det på længere sigt nok skal give flere nye medlemmer i DFF. Landsformanden takkede ligeledes for den store hjælp, som nogle af vores afdelingsformænd bidrog med. Ligeledes var Rosendahls med i to dage på messen for at opnå annoncekontakter til vores blad. Overenskomsterne De fleste overenskomster er nu underskrevet. Vi mangler arbejdstidsaftalen, lige som vi mangler fællesaftalen om lokal løndannelse. Vi afventer de rettede udgaver til underskrift. Der er stadig ikke noget nyt vedrørende afgørelsen på 2a. Alle overenskomsterne bliver lagt på hjemmesiden, løbende som vi modtager dem. Regioner Der skal vælges mange nye afdelingsformænd i afdelingerne på årsmøderne i Svend Erik Petersen fra Sønderjyllands Afdeling orienterede om, hvad Sønderjyllands Afdeling havde gjort for at få en ny afdelingsformand. De har ringet rundt til deres aktive medlemmer. FR Kim gav et referat fra mødet, som havde deltagelse af maskinmestrene og TDC Lederforening. Der havde været en debat om ledigheden, som er stærkt faldende. Lars Hansen havde desværre måttet melde afbud til mødet. A-kassen Vores arbejdsløshed er faldet til 13 medlemmer, ca. 1,2 pct. Det er stadig rigtigt flot set i relation til mange andre organisationer. Kim gav en kort orientering om et nyt medlem, som 3F ikke vil overflytte til IAK. Vi ser frem til vores tilbagemeldinger fra spørgeskema undersøgelsen, hvor der også var spørgsmål til IAK. Budget og regnskab Budgettet for august 2011 måned blev gennemgået. Budgettet for år 2012 blev gennemgået 4

5 Beslutningsreferat Landsformand Kim Bøje Madsen talte med mange medlemmer på Have & Landskab i Slagelse. uden en kontingentstigning i udkast. Bestyrelsen blev enige om at udarbejde et nyt udkast, hvor der kommer forslag til en lille kontingentstigning på 10 kr. for de aktive og efterlønnere. Bladet Vi har nu fået ny trykker. Det er Rosendahls, der overtager opgaven. Vi har ligeledes budgetteret med at sætte bladet op med fire sider fra nytår. Kim orienterede om at udvide bladet til 28 sider, da der ikke er nok plads til det faglige stof. Samtidig vil Rosendahls udvide annonceringen. Hjemmesiden Kim opfordrede alle til stadig at være opmærksom, så vi eliminerer flest mulige fejl på hjemmesiden. Kommende møder Kommunalt kursus i uge 41 er på plads. Kim vil tage kontakt til Dansk Byggeri, så vi kan få etableret et kursusforløb med efteruddannelse af formænd, som aftalt i overenskomsten. Landsrådsmøde den 8. oktober 2011 på Pejsegården Bestyrelsen gennemgik dagsorden. Bestyrelsen foreslog ændring af 13, stk. 1, anden linje erhvervsaktive slettes. Der skal udarbejdes en dagsorden til regionsmøderne, som medsendes dagsorden til landsrådsmødet. Alle i bestyrelsen indsender forslag til regionsmøderne. Budgettet for afviklingen af landsrådsmødet blev fremlagt. Det ser sort ud. Hvis vi ikke får nogle flere udstillere, vil vi komme ud med et underskud. Svend Erik var inde på, om ikke man kunne pålægge afdelingerne at afholde deres egne kørselsudgifter. Der vil komme en forespørgsel ud med dagsordenen. Næste møde Bestyrelsesmøde den 25. november Eventuelt Hovedkontoret undersøger nye emner til gaver. Vagn Nordentoft spurgte om bestyrelsesmøderne skulle holdes en fredag. Meddelelsen blev taget til efterretning. REF: Winnie Hansen 5

6 Landsrådsmøde Fortsat lille tilbagegang ikke længere at være et kooperativt selskab. Så kan vi håbe, at virksomheden melder sig ind i Dansk Byggeri eller Dansk Industri for derigennem at blive omfattet af vores overenskomster. Vi har i øjeblikket 11 registrerede medlemmer i Jorton, fortalte Kim Madsen, der også ser store perspektiver i hovedstaden. Landsformand Kim Bøje Madsen håber, at forhandlingerne på Københavns Kommune går i orden, og at fl ere byggeledere og formænd efterfølgende vil melde sig ind i Dansk Formands Forening. En del formænd valgte i løbet af de seneste 12 måneder at skifte fagforening. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, men tilbagegangen er trods alt mindre, end den har været de tidligere år og ikke mindst umiddelbart efter skiftet fra Ledernes A-kasse til IAK. Landsformand Kim Bøje Madsen havde da også interessante og perspektivrige meldinger med i tasken. - Vi har netop fået at vide, at Jorton a/s måske er på vej til Tæt dialog - Vi har en tæt dialog med tillidsrepræsentanterne for formændene i Københavns Kommune. De er meget interesseret i at blive en del af Dansk Formands Forening og tiltræde vores overenskomst. Forhandlingerne har stået på længe, og de er svære, men vi håber, at den gensidige interesse vil udmønte sig i en række nye medlemsskaber, sagde landsformanden. - Jeg og bestyrelsen er stadig meget modtagelige for gode idéer til, hvordan vi kan optimere medlemssituationen. Vi har netop fået udarbejdet en helt ny hvervefolder, som vi har fået ros for, påpegede Kim Bøje Madsen. 6

7 RAFFINADERIET.DK

8 Landsrådsmøde Kontingent op med 10 kr. 10 kr. vælter ingen af hesten, så derfor var der også et kæmpe ja for at lade kontingentet i DFF stige med en tier i kvartalet. Derimod kunne et flertal blandt deltagerne ikke gå ind for at forslag om også at lade pensionisters og efterlønsmodtageres kontingent stigende tilsvarende. Mens en oversigt viste et underskud på regnskabet for 2011, så kunne både landsformand Kim Bøje Madsen og vicelandsformand Lars Hansen oplyse, at regnskabet, når året er omme, vil vise sorte tal på bundlinjen. Endda et ikke ubetydeligt overskud, kunne de to tilføje med tilfredshed. Fra forsamlingen blev det foreslået, om man ikke lige så godt kan sætte kontingentet op med 50 kr. om året, så der kan oparbejdes en større økonomisk buffer, men det var der ikke stemning for. Ikke fordi 50 kr. i kvartalet er et uoverstigeligt beløb, men fordi DFF ved hver kontingentstigning nærmer sig den kritiske grænse på 3000 kr. om året kr. er nemlig det beløb, som fuldt ud kan trækkes fra på selvangivelsen. Vigtige datoer På landsrådsmødet blevet en række vigtige datoer lagt ind i kalenderen for Køreplanen for årsmøderne i afdelingerne ser sådan ud: Den 9. februar Aarhus Afdeling Den 25. februar Lolland-Falsters Afdeling Den 25. februar Syd- og Vestsjællands Afdeling Den 3. marts Vejle-Kolding Afdeling Den 3. marts Randers Afdeling Den 8. marts Københavns Afdeling Den 10. marts Bornholms Afdeling Den 13. marts Midt-Vest Afdeling Den 16. marts Vestjyllands Afdeling Den 22. marts Sønderjyllands Afdeling Den 24. marts Nordjyllands Afdeling Den 31. marts Fyns Afdeling Landsrådsmødet afvikles lørdag den 6. oktober på Hotel Pejsegården i Brødstrup. Asfalt-lærer søges 8

9 Overenskomster Medlemmer af afdelingsbestyrelserne lytter interesseret til beretningen. Nye overenskomster på vej Dansk Formands Forening skal i gang med at forhandle nye overenskomster på det private område, og Kim Bøje Madsen gjorde det klart, at medlemmerne formentlig ikke skal forvente de store tal på lønsedlen. - Vi vil forsøge at skaffe bedre overskuelighed i forbindelse med overarbejde, men ellers hører vi meget gerne fra medlemmer, der måtte have relevante emner, som vi kan tage med til forhandlingerne, sagde landsformanden, der også redegjorde for resultaterne af de overenskomster, der blev indgået i foråret med KL og KTO. Her har medlemmerne i gennemsnit fået 100 kr. mere i lønningsposen om måneden. Arbejdstidsaftalen er forhandlet på plads lige som driftslederoverenskomsten. KTO har aftalt to mindre lønstigninger i Flere sider I sin beretning på Landsrådsmødet omtalte Kim Bøje Madsen endvidere et seminar for afdelingsformændene, den ny hvervefolder og tilstedeværelsen på Have & Landskab Endelig omtalte landsformanden en ny spørgeskemaundersøgelse, som DFF har fået foretaget. Svarene er vigtige i forhold til landsbestyrelsens strategi og planlægning fremadrettet. Rigtigt mange valgte at deltage i undersøgelsen, som dermed en repræsentativ for DFFs medlemssammensætning. Blandt de aktiviteter, som medlemmerne viste stor interesse for og tilfredshed med, er DFFs hjemmeside og ikke mindst Formandsbladet, som bliver studeret med stor interesse. Efter at DFF har indledt et samarbejde med Rosendahls i Esbjerg er antallet af annoncer steget så markant, at landsbestyrelsen har besluttet at øge antallet af sider i bladet med fire fra årsskiftet. Det giver redaktionen endnu bedre mulighed for at fortælle alle de gode historier, som formændene er eksponenter for. Vicelandsformand Lars Hansen (tv) blev valgt som dirigent, mens afdelingsformand på Bornholm, Bjarne Andersen, var aktiv hjælper under landsmødet. Salgschef Jens Tangå fra Tjenestemændenes Forsikring orienterede om formændenes muligheder som kunder i forsikringsselskabet. 9

10 DFF flytter ikke Deltagerne i landsrådet kunne høre, at DFF ikke umiddelbart skifter adresse. Vi løser alle pumpeopgaver Lej en pumpeløsning. Vi leverer, idriftsætter, overvåger og henter udstyret når opgaven er løst. Overpumpning Tørlægning af arbejdsområder Oversvømmelser Tømning af søer Renovering af pumpestationer Arbejde på renseanlæg Udskiftning af kloakledninger Anlægsarbejde på kraftværker Bro og viaduktarbejde Havnerenovering Kort- eller langtidsleje Dansk Overpumpning Aps Tlf DFF flytter ikke til Sankt Annæ Plads Den flirt, der har været mellem Dansk Formands Forening og Maskinmestrenes Forening har udviklet sig mere til et venskab end til en kærlighedsaffære. I hvert fald har DFFs landsbestyrelse vedtaget, at foreningen ikke umiddelbart er interesseret i at skifte adressen på Amager ud med en noget mere mondænt på Sank Annæ Plads. - Vi kan konstatere, at eksempelvis den service, vi har på vores it, er noget billigere end, andre kan tilbyde. Samtidig ville vi få en direkte huslejestigning ved at flytte ind til maskinmestrene, og det var ikke ligefrem meningen. Samarbejdet skulle først og fremmest være til gavn for vores medlemmer. Vi vil nu prøve, om vi kan udvikle samarbejdet med TDC Lederforening, som er villige til, at vi sammen ser på, hvad der kan gøres. Eksempelvis vil de undersøge, om vi eventuelt kan bo til leje hos dem, sagde landsformand Kim Bøje Madsen i sin beretning på Landsrådsmødet på Pejsegården i Brædstrup. Forbindelsen til Maskinmestrenes Forening er stadig varm, og de to fagforbund arbejdet fortsat tæt sammen. Kim Bøje Madsen vil da også tage fornyet kontakt til formanden for maskinmestrene, Per Jørgensen. RH PUMPER ENGINEERING Kvalitetspumper fra Pumpex og Pioneer. Slanger, koblinger og styringer m.m. Salg, service og reparation. Tlf

11 Messeplaner Karsten Rasmussen har påtaget sig opgaven med at få en messe op at stå til landsrådsmødet den 6. oktober Arbejder fortsat med messeplaner Selv om Dansk Formands Forening meget skuffende måtte konstatere, at det til årets landsrådsmøde ikke var muligt at byde på spændende fagmesse, så er planerne langt fra skrinlagt. Faktisk er arbejdet med at stable en messe på benene til landsrådsmødet i 2012 allerede gået i gang. Planer og forarbejde har de seneste år i høj grad været lagt i hænderne på landsformanden, men i år havde Kim Bøje Madsen allieret sig med Karsten Rasmussen, der har en fortid som materielforvalter hos MT Højgaard og derfor har et rigtigt godt kendskab til bl.a. maskinbranchen og øvrige leverandører af materiel til bygge- og anlæg. Tidligere ude - Vi har erfaret, at vi i hvert fald skal være meget tidligere ude med vores tilbud til udstillerne. Derfor går vi også i gang allerede nu med at henvende os til alle dem, som vi mener kan være relevante, sagde Karsten Rasmussen, der gav én orientering om, hvordan han forventer at gribe opgaven an. Hvert af medlemmerne må meget gerne tænke på, hvem de handler med. Hvem deres firma eller deres kommune arbejder sammen med i forhold til nyindkøb af materiel. give os en større chance for at indgå aftaler med de rigtige firmaer, mente han. - Prisen for at deltage skal differentieres. Et lille firma, der gerne vil være med, men som måske ikke har så meget at vise, skal naturligvis ikke betale det samme som et stort firma, der lægger beslag på mange kvadratmeter, understregede Karsten Rasmussen, der også mener, at Formandsbladets trofaste annoncører også skal have tilbud om at deltage på messen. - Og så skal vi være nogle flere til at kigge på. Vi skal invitere de lokale firmaer indenfor bygge- og anlæg samt de omkringliggende kommuner til at komme og kigge med. Jo flere der kommer, jo større eksponering får udstillerne, fastslog Karsten Rasmussen. Personlig kontakt - Når alle relevante firmaer og leverandører har fået en henvendelse fra Dansk Formands Forening, tager jeg personligt kontakt til dem. Jeg møder op på kontoret og opfordrer firmaer til at være til stede på vores messe. Jeg tror på, at det vil 11

12 DK PERI/ Skal er Martin Würtz Larsen, Projektchef MT Højgaard med n FT MT Højgaard har valgt PERI som forskallingsleverandør af flere grunde og ikke alene på baggrund af prisen. Gennem et mangeårigt godt samarbejde med PERI har jeg erfaring med at PERI altid er leveringsdygtige, hvilket har stor betydning, især når det drejer sig om store mængder materiel til hurtig levering. PERI har et stort sortiment som man hurtigt kan orientere sig om ved opslag i katalogerne. Ved denne type projekt er det oftest billigere at anvende in situ støbte vægge frem for elementer grundet de mange høje vægge og komplicerede geometri. Især ved arbejdet med Oceantanken var vi glade for supporten fra PERI s tegnestue. SKYDECK blev valgt fordi det er hurtigt at montere og afforskalle.

13 Succesfuld forskalling og understøtning med PERI til Den Blå Planet Det har længe været et ønske at udvide Danmarks akvarium, men grundet den nuværende beliggenhed har det ikke været en mulighed. Herved opstod ideen til Den Blå Planet. Den Blå Planet er tænkt som et nationalt varetegn ved øresundsforbindelsen. Ideen med at placere akvariet stattes mellem Kastrup lufthavn og Amager Strandpark er tiltrække flere turister til Øresundsregionen. Den Blå Planet bliver Nordeuropas største og mest moderne akvarium. Det forventes at hvert år vil besøge det nye akvarium. MT Højgaard, som udfører råhusarbejdet, har valgt at anvende en bred y fra vifte af PERI produkter til at løse den komplicerede opgave med. Væggene til det tropiske oceanarium, som bliver akvariets største vandtank er forskallet med en kombination af TRIO og RUNDFLEX. TRIO formen har her vist styrken ved både at kunne anvendes til P meget høje støbninger samtidig med at kunne tilpasse sig komplicerede konstruktionsudformninger. De rektangulære og runde søjler i kælderen er udført med brug af henholdsvis QUATTRO og SRS systemet. Søjleformene flyttes nemt som en samlet enhed ved brug af enten kran eller transporthjul. Størstedelen af dæk over kælder forskalles med SKYDECK som sikrer en nem og hurtig montage af kassetter samt en tidlig og hurtig afforskalling. Et ønske fra entreprenørens side om af tilfylde omkring kælderen inden dækstøbning medførte en nødvendig afstivning af kældervægge for jordtryk. En horisontal punktlast på over 213 kn skulle føres til bundpladen. I stedet for en dyr stålløsning anvendte MT Højgaard PERI HD 200 systemet til afstivning af væggene og sparede derved både tid og penge. Forskalling Understøtning Stillads

14 Fusioner på vej Afdelingsformand Svend Erik Petersen i midten plæderede for, at der kun bør være én lokalafdeling i hver region. Til højre afdelingsformand i Midt og Vest, Vagn Nordentoft, der ikke umiddelbart er stemt for én afdeling i Region Midtjylland. Yderst til venstre afdelingsformand i Nordjylland, Peer Nørgaard. Fusioner på vej På forårets årsmøder i afdelingerne er det helt sikkert, at flere af de lokale afdelinger skal have ny formænd. Sporene skræmmer, og flere afdelinger forventer, at det bliver endog mere end svært at finde egnede kandidater, som ønsker at stå i spidsen for den lokale afdeling af fagforeningen. Derfor rumler flere afdelinger også allerede nu med planer om fusioner. 14 Én afdeling - I Region Syddanmark, der omfatter afdelingerne Fyn, Vejle-Kolding, Vestjylland og Sønderjylland arbejder vi øjeblikket på at skabe én afdeling for hele regionen. Alle fire afdelinger skal have nye formænd, idet Palle Frederiksen på Fyn, Jan Hansen i Vejle-Kolding, Iben Christensen i Vestjylland og jeg selv i Sønderjylland for længst har meddelt, at vi stopper på førstkommende årsmøde, fortalte afdelingsformand i Sønderjylland og medlem af landsbestyrelsen, Svend Erik Petersen, der plæderede for en struktur med kun én afdeling i hver region. Svend Erik Petersens forslag gav anledning til en længere debat. Vicelandsformand Lars Hansen kunne fortælle, at hans egen lokalforening, Lolland- Falster Afdeling, jævnligt snakker fusion med naboen fra Syd- og Vestsjælland, men at de to foreninger er mere stemt for samarbejde end fusion, fordi der er meget langt fra Sjællands Odde til Gedser. En fusion vil fjerne nærheden til medlemmerne. 250 kilometer Afdelingsformand i Midt- og Vest, Vagn Nordentoft, var enig. - Vi har også snakket sammenlægning med både Randers og Aarhus, men vi mener også, at der med 250 km fra det yderste af Djursland til Hvide Sand er for langt fra den ene ende til den anden af en ny, stor lokalafdeling, sagde han. Hele diskussionen opstod i øvrigt, da landsbestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, hvorefter afdelingsformanden ikke skal vælges mellem de erhvervsaktive medlemmer af afdelingen men af medlemmerne. Det betyder, at eksempelvis efterlønnere også vil have mulighed for at blive afdelingsformand. - Det er en enig bestyrelse, der anbefaler vedtægtsændringen. Vi ser hellere en aktiv senior end en inaktiv aktiv, sagde Kim Bøje Madsen i sin fremlæggelse. Forslag stemt ned - Vi skal tænke på, at forslaget også kan have den modsatte effekt. Vi kan risikere at få meget gamle bestyrelser, og vi kan derfor komme til at sende det forkerte signal udadtil. Formanden bør være erhvervsaktiv. Statistikken viser, at 70 pct. af DFFs medlemmer er erhvervsaktive, så må det da også være muligt at finde 12, der vil være afdelingsformænd, understregede afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen. - Hvad så med de afdelinger, hvor man ikke kan finde en ny formand, lød det fra salen. - Læg afdelingerne sammen, lød det korte svar fra Randers-formanden. Bestyrelsens forslag blev i øvrigt stemt ned, således at afdelingsformanden fortsat skal vælges blandt de erhvervsaktive medlemmer. Afdelingsformand i Randers, Leo Kristoffersen yderst til venstre talte imod en vedtægtsændring.

15 Teamledere vælger DFF Teamledere vælger DFF Seks teamledere fra Slagelse Kommune har allerede meldt sig ind i Dansk Formands Forening flere er på vej - Når det er Dansk Formands Forening, der har overenskomsten på det fagområde, som jeg tilhører, er det kun naturligt at skifte fagforening. Så klar er udmeldingen fra Per Tofte Johansen, talsmand for teamlederne i Slagelse Kommune, og nyt medlem i Dansk Formands Forening. Tidligere var han organiseret i 3F, men da Entreprenørservice i Slagelse Kommune for halvandet år siden indgik overenskomst med Dansk Formands Forening, var der ingen tvivl i sindet hos den udlærte murer. Han skulle naturligvis høre til i den fagforening, der har overenskomsten. Vejafdelingen Entreprenørservice i Slagelse Kommune har tre materielgårde, én materielplads og en fælles administration, der ligger på materielgården i Korsør. Per Tofte Johansen er tilknyttet vejafdelingen og er teamleder for vejene i den nordlige del af kommunen. Per Tofte Johansen blev en del af det kommunale system allerede i 1983, da han skiftede murerskeen ud med jobbet som holdleder i Skælskør Kommune, hvor han kom til at arbejde med vejene og asfalt. Umiddelbart langt fra en tilværelse som murer, men erfaringerne fra byggepladsen kom ham alligevel til gode i et nyt og spændende job. Efter kommunesammenlægningen i 2007 har Per Tofte Johansen beskæftiget sig med fortove, cykelstier, renhold og vedligehold ved kommunale bygninger. Per Tofte Johansen føler sig i øvrigt allerede godt tilpas i Dansk Formands Forening. Han har været med til årsmødet i Syd- og Vestsjællands Afdeling. - I kraft af størrelsen er der jo heller ikke så langt til toppen i DFF, gør han på. opmærksom Hvad byder du dine ører? Landsformand Kim Bøje Madsen, Dansk Formands Forening, er glad for, at Per Tofte Johansen og hans kolleger nu har meldt sig ind i DFF. Forebyg høretab hos medarbejderne og giv dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen. Virksomheden vil oveni opnå større effektivitet og økonomisk udbytte. Audiovox er specialist i individuelt fremstillede høreværn. Ring og aftal uforpligtende møde. Per Tofte Johansen skiftede murerskeen ud med et kommunalt job allerede i Ring www. audiovox.dk 15

16 Have & Landskab Dansk Formands Forenings hold på Have & Landskab Fra venstre er det afdelingsformand på Fyn, Palle Frederiksen, landsformand Kim Bøje Madsen, afdelingsformand i Nordjylland, Peer Nørgaard, samt de to tidligere afdelingsformænd i Syd- og Vestsjælland Gunner Petersen og Niels Troest til Have & Landskab 2011 Dansk Formands Forening havde en usædvanligt velbesøgt stand i Slagelse Skov og Landskab, Maskinleverandørerne, Danske Anlægsgartnere og Danske Planteskoleejerforening afviklede sidst i august den store messe Have & Landskab for 10. gang. Messen blev rigtigt godt besøgt, men alligevel måtte arrangørerne se en nedgang i besøgstallet på næsten 2000 i øjnene, helt nøjagtigt mødte 8985 frem ved tælleapparaterne mod i Det lavere besøgstal får dog ikke arrangørerne til at ryste på hånden, og det er således allerede aftalt, at Have & Landskab skal gentages i Slagelse i både 2013 og Dansk Formands Forening var for anden gang repræsenteret på den store messe, der i høj grad henvender sig til fagforeningens medlemmer, og virkningen er da heller ikke udeblevet. 16 Perfekt placering DFFs stand lå igen ganske tæt ved den ene af indgangene til messeområdet, og det viste sig at være en nærmest perfekt placering. Selv om standen ikke er specielt stor, så var DFF meget synlig, og rigtigt, rigtigt mange stoppede op og fik en snak flere var endda inde ved mødebordet i teltet for at få mere at vide om den eneste rigtige fagforening for mellemledere indenfor bygge- og anlæg samt i kommunernes driftsafdelinger. - Vi havde simpelt hen så mange besøgende, at vi dårligt nok selv fik tid til at se nærmere på messen, smiler landsformand Kim Bøje Madsen, der selv havde taget tørnen med at sætte standen op, lige som han var til stede alle tre dage. Oplagt forum - Have & Landskab er et oplagt forum for Dansk Formands Forening til at profilere os, og med den meget store opmærksomhed, som vores stand skabte, så kan vi kun glæde os over beslutningen om at deltage også i 2011, siger landsformanden, der benyttede lejligheden til at dele rigeligt ud af foreningens ny hvervefolder. Have & Landskab blev afviklet for 10. gang i år, men jubilæet blev bevidst ikke markeret. - Det drejer sig ikke om at fejre udstillingen som sådan, men om at give gæsterne og udstillerne et stort udbytte af at komme her, siger udstillingsleder Kristian Larsen. Landsformand Kim Bøje Madsen får en fornøjelig snak med et par medlemmer på messen.

17 Derfor er det ikke alene et succeskriterium at lukke mange gæster ind. Rigtig kvalitet - Vi satser langt mere på at få den rigtige kvalitet af såvel udstillere som besøgende, forklarer han. Derfor er det heller ikke bekymrende for arrangørerne, at der på de tre dage kun blev nået et besøgstal i alt på mod tilsvarende i Flere af udstillerne benyttede HL11 til at vise produkter, som aldrig før har været vist for på en dansk udstilling. Det gælder både maskiner og planter samt en masse andre produkter til det grønne område. - Bredden i vores udstilling er meget stor, og der er meget at opleve for fagfolk. Så vi har den fornøjelse, at såvel planlæggere som beslutningstagere og håndværkerne bruger os til at hente inspiration og ny viden, siger Kristian Larsen. Klima og miljø HL11 havde temaet Klima og miljø, og det viste sig at blive langt mere aktuelt end overhovedet forventet. Både forskere og kommercielle udstillere fremviste løsninger, der kan effektivt kan aflede og rense nedbøren, før den ledes ud i vandmiljøet - Med både store regnmængder og skybrud i erindring kan det ikke være mere aktuelt end at vise løsninger på de udfordringer, det giver, mener direktør for maskinleverandørerne Michael Husfeldt. De fire arrangører bag Have & Landskab har allerede indgået en aftale om, at der også skal afvikles udstillinger i 2013 og 2015 begge gange i august og i Slagelse. Have & Landskab - Vi ser frem til at kunne byde velkommen begge gange til de professionelle udstillere og besøgende, som vi satser på at yde vores bedste for, understreger Michael Husfeldt. ER DU SIKKER? Det er vi - vi har nemlig prøvet det før. Det bliver let dramatisk, når man taler om vigtigheden af personligt sikkerhedsudstyr men det er vigtigt at anvende f.eks. faldsikringsudstyr korrekt. Derfor uddanner og instruerer vi gerne dit personale inden, under og efter at løsningen implementeres i virksomheden. Se mere på DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 procurator.dk 17

18 Cykelholder sparer plads Hollandsk cykelholder sparer plads Alle, der har prøvet at parkere deres cykel ved eksempelvis en af de travle københavnske s-togsstationer, ved hvilket kaos, det er. Hvordan finder man plads til jernhesten, og hvordan får man den ud, når først den er kommet ind i virvaret mellem de tusindvis af andre cykler? Den hollandske arkitekt Jan Kuipers Nunspeet har udviklet løsningen, som forhandles af Inventarrum A/S i Fredericia, og som havde det to-etagers cykelstativ med på Have & Landskab. Gaspatron - Cykelstativet er fremstillet i galvaniseret stål. De øverste køreskinner trækkes ud, vippes ned i en vinkel på 45 grader. Løftehøjden er kun 420 mm over terræn. Der er monteret en gaspatron i køreskinnerne på øverste etage for at lette løftet af cyklen, og således at der maksimalt løftes 15 kg. Cyklen kan herefter låses fast til håndgrebet med wire eller kædelås, forklarer administrerende direktør Klaus Tønder Jensen fra Inventarrum A/S. Høj kvalitet Inventarrum A/S leverer inventar af høj kvalitet i et funktionelt og æstetisk design til indendørs- og udendørs rum. Produkterne udvikles i samarbejde med førende arkitekter, landskabsarkitekter og designere. Produkterne udvikles og produceres til specifikke projekter, men i forlængelse af de enkelte projekter indgår Inventarrum A/S aftale med arkitekterne om salg og markedsføring af produkterne internationalt. Inventarrum A/S samarbejder med førende internationale designere og producenter med særlig ekspertise indenfor f.eks. inventar til byrummet af højkvalitets beton. Inventarrum A/S har eget produktionsanlæg, der kan forarbejde aluminium, stål og rustfrit stål, arbejder i øvrigt sammen med en række partnere, som inddrages efter behov. Inventarrum A/S leverer inventar til en stor kundegruppe, bl.a. kommuner, boligselskaber, DSB, ingeniører, landskabsarkitekter og arkitekter, developere, entreprenører og anlægsgartnere. 18

19 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 08:02:27 MEZ Vi bakker op Vi bakker op om Dansk Formands Forening RH PUMPER ENGINEERING Holbæk Viborg 19

20 Attraktive forsikringer Attraktive forsikringer Dansk Formands Forening har indgået aftale med Tjenestemændenes Forsikring, der betyder, at ikke blot medlemmerne af DFF men også deres voksne børn siden den 1. april har haft adgang til meget attraktive forsikringer, der i nogle tilfælde er helt op mod 30 pct. billigere end i de mere kendte forsikringsselskaber. Foruden attraktive forsikringer tilbyder selskabet kunderne at leje f. eks. 70 lækre sommerhuse til meget fordelagtige priser rundt om i Europa. På Tjenestemændenes Forsikrings hjemmeside finder interesserede en bilberegner, hvor man hurtigt kan regne ud, hvad forsikringen på bilen koster. Selskabet tilbyder desuden hurtig sagsbehandling, hvor det meste klares over telefonen, og så er der ingen selvrisiko på de fleste forsikringer kunder Salgschef Jens Tangå fortalte på Landsrådsmødet, at Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig del af Tryg-koncernen. Tjenestemændenes Forsikring har 50 medarbejdere og kunder fra et halvt hundrede faglige organisationer. Selskabet adskiller sig ved ikke at have assurandører ansat. I stedet benytter selskabet et net på omkring 80 forsikringstillidsmænd, som typisk er ansat i private eller offentlige virksomheder, og som er kolleger med kunderne. Lækre sommerhuse Salgschef Jens Tangå gjorde god reklame for Tjenestemændenes Forsikring. 65 år Tirsdag den 8. november fylder afdelingsformand i Dansk Formands Forening Nordjyllands Afdeling, Peer Nørgaard, 65 år. Peer Nørgaard blev i 2004 overdraget formandsposten i Nordjyllands Afdeling. Peer er uddannet tømrer og har i mange år været formand i flere af de store firmaeri Nordjylland og har deltaget i mange store projekter. Peer Nørgaard er nu gået på efterløn og nyder sit otium i sommerhuset ude i Hals, som nu danner rammen om deres hjem. Dansk Formands Forening og Nordjyllands Afdeling ønsker med disse linjer hjertelig tillykke med fødselsdagen. P.F.V. Kim Bøje Madsen Landsformand 20

21 Meddelelser Nyoptaget august-september 2011 Tom Allan Petersen Houstien 24, 4242 Boeslunde Syd- og Vestsj. Jesper H. M. Sonnenburg Rundhøj Allé 105, 2.th Aarhus Kenneth Kjær Larsen Fuglebakken 24, 8382 Hinnerup Aarhus Bo Enghoff Jensen Søvej 3, 4540 Fårevejle Syd- og Vestsjælland Mikael Trend Bakmann Østerbrogade 41, 6000 Kolding Vejle/Kolding Morten Uuttuaq Nielsen Daruplund 65, 2660 Brøndby Strand København Døde august-september 2011 Kurt Nielsen Skovledet 143, 3400 Hillerød København Ansgar E. Nielsen Rønnevej 12, 7323 Give Vejle/Kolding Ove Elvin Pedersen Engsvinget 3 E 1.tv., 3400 Hillerød København Levi P. Falk Kråsevej 2, 3770 Allinge Bornholm Alex Møller Åvænget 3, Gundestrup, 4571 Grevinge København Christian Arnskov Kertemindevej 52, 5290 Marslev Fyn Hans Erik Jakobsen Brobyvej 14 D, 5270 Odense N Fyn Seniorklubben DFF Syd og Vestsjællands Afdeling Aktiviteter i 2011 Den 16. november 2011 Kl. 15 Julefrokost med bowling Næstved Deltagerbetaling 100 kr. Tilmelding senest den 2. november 2011 Kaj Kaas Gunner Pedersen Niels Troest / Holbæk Viborg 21

22 Seniorer på tur På tur på Sorø Sø Så har Seniorklubben DFF Syd- og Vestsjælland taget hul på efterårets arrangementer. Den 17. august gik turen til Sorø, hvor deltagerne var en tur rundt på Sorø Sø med turbåden Lille Claus. Sejlturen varede ca. en time hvorefter der var kaffe på Hotel Postgården i Storgade. De aktive seniorer sluttede dagen med en lille tur ned ad gågaden. Desværre var vejret ikke helt godt. Regnen udeblev heldigvis, og solen kom lidt frem, da deltagerne sagde farvel i skoven ved Frederiksberg. Sejlturen på Sorø Sø førte til mange fl ot syn inde på land. De aktive seniorer forsamlet til en forfriskning. På tur til Karresbækminde Seniorernes arrangement i september var rykket en uge frem samt finde på en anden tur, da DFF Seniorklubben Syd- og Vestsjælland i foråret var inde at se ruinerne under Christiansborg. I stedet blev det så til en kort tur til Karrebæksminde, hvor seniorerne fik lidt at spise på Kanalkroen med udsigt til kanalen og græshoppen fra førsteparket. Vejret var fint med sol men ret blæsende, og der kom også en lille byge. Eftermiddagskaffen blev indtaget hos Zenia og Ole - en stor tak til dem begge. Næste arrangement er den traditionelle julefrokost den 16. november og årsmødet den 17. januar hvor også næste års arrangementer planlægges. Idyl ved Sorø Sø. Eftermiddagskaffen blev indtaget hos Zenia og Ole. Broen er oppe for et af de større skibe. Idyllen lurer ved vandet i Karresminde. 22

23 Meddelelser 65 år Tirsdag den 20. december fylder æresmedlem og tidligere afdelingsformand i Dansk Formands Forening i Syd og Vestsjællands Afdeling, Niels Troest, 65 år. Niels Troest har siden 1985 arbejdet i bestyrelsen på forskellige poster og er stadig et aktiv for arbejdet i afdelingen. Niels Troest blev i 2000 valgt til formandsposten i Syd og Vestsjællands Afdeling. Niels er uddannet tømrer og har i mange år været formand i bl.a. Hoffmann og Sønner og har deltaget i mange store projekter. Niels Troest er nu gået på efterløn og nyder sit otium hjemme i huset, og han bistår gerne sine børn med en hjælpende hånd, når de kalder på ham. Dansk Formands Forening og Syd og Vestsjællands Afdeling ønsker med disse linjer hjertelig tillykke med fødselsdagen. P.F.V. Kim Bøje Madsen Landsformand Dansk Formands Forening Pensionist & Efterlønsklub Københavns Afdeling Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Kontorets åbningstid: Mandag - torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen IAK Tlf.: HUSK - ALT vedrørende indmeldelser og anmeldelser om arbejdsløshed skal sendes til hovedkontoret Foreningsmeddelelser Få budskabet ud! Nordjyllands afdeling: Formand: Peer Nørgaard Savannen 7, Kolkær, 9370 Hals Tlf.: Randers afdeling: Formand: Leo Kristoffersen Niels Bohrsvej 14, 8900 Randers Tlf.: Midt-Vest afdeling: Formand: Vagn Nordentoft Hedenskrænten 31, 8800 Viborg Tlf.: Aarhus afdeling: Formand: Knud Jakobsen Østergårdsvej 111, 7340 Malling Tlf.: Vejle/Kolding afdeling: Formand: Jan Ove Hansen Engumvej 90, 7120 Vejle Øst Tlf.: Vestjyllands afdeling: Formand: Iben Christensen Lyngbyes Allé 14, 6700 Esbjerg Tlf.: Afdelingerne: Privat Landsformand Kim Bøje Madsen Nørrevang Gandrup Tlf.: Privat Kasserer Winnie Hansen Rosenlunds Allé 3. th Vanløse. Tlf.: Sønderjyllands afdeling: Formand: Svend E. Petersen Mommarkvej 27, 6400 Sønderborg Tlf.: Fyns afdeling: Formand: Palle A. Frederiksen Søboløkker 26, Jordløse, 5683 Haarby Tlf.: Københavns afdeling: Formand: John Pedersen Bistrupgårdsvej 7, 3460 Birkerød Tlf.: Syd- og Vestsjællands afdeling: Formand: Keld Klausen Dahl Højen 7 B, 4700 Næstved Tlf.: Lolland-Falster afdeling: Formand: Lars Hansen Østervang 6, 4990 Sakskøbing Tlf.: Bil: Bornholms afdeling: Formand: Bjarne L. Andersen Skovbrynet 1, 3730 Nexø Tlf.: Program for år 2011 Fredag den 25. november 2011 er der generalforsamling og julefrokost i Haveforeningen Vedbæks klubhus kl.11. Det var så lidt om hvad der skal ske i resten af Der kan meget nemt komme nogle fl ere ture. I så fald vil I blive orienteret hen ad vejen. Tilmelding til turene skal ske til. Preben Andersen på tlf Erik Rasmussen på tlf Per Ysbæk-Nielsen på tlf

24 2011Ajour 2011 Ajour Maskinmestrenes erhvervskonference Magasinpost UMM ID-nr Odense Congress Center Torsdag den 24. november & Fredag den 25. november Management and Technology Erhvervskonferencen Ajour 2011 sætter fokus på Management and Technology og maskinmestrenes bidrag til energioptimering, grøn teknologi og effektivitet. Som deltager får du adgang til ny viden, kan styrke dit faglige netværk og opleve den nyeste teknologi i udstillingen med op mod 100 udstillere. Som udstiller får du adgang til et unikt fagligt topmøde, hvor du kan præsentere de nyeste produkter og serviceydelser for den rette målgruppe af tekniske ledere og kompetente beslutningstagere. Bliv en del af succesen og bestil din stand nu hos Lisbeth Groth Haastrup, Maskinmestrenes Forening, på telefon eller Mød blandt andre: Anders Eldrup, adm. direktør i DONG Energy: Energisektoren under forandring Flemming Poulfelt, professor, ph.d., Copenhagen Business School: - Maskinmesterens lederrolle i 2015 Lars Aagaard, maskinmester og koncerndirektør i Grundfos: - Learning by doing - Winning by involving Læs mere på

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Fokus på det grønne. Læs mere side 9. www.danskformand.dk

Fokus på det grønne. Læs mere side 9. www.danskformand.dk August 2011 104. årgang 4 Fokus på det grønne Læs mere side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 Landsrådsmødet stor for døren 9 Julefrokosten måtte vente 14 Sand, vand og en masse hække 16 Fra handelshus til

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI).

Gæst: Kurt Sander fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen (KAAI). Side 1/8 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 8. september 2016, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost

Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Mødedato og tid: Fredag den 27. september 2013 kl. 09.30-12.00 med efterfølgende frokost Mødested: Munkebjerg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30

BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 BESTYRELSESMØDE Torsdag den 26. marts 2015, kl. 9.30 Medlemmer af bestyrelsen: Afbud: Fraværende: Fra skolen: Jørn Vejgaard, Tage Hjortkjær, Karin Østerby, Michael Nederby, Erik Damborg, Kurt K. Nielsen,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere