INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11"

Transkript

1

2

3

4 ISBN

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v Ændringer som følge af strukturreformen pr Kommissorium for udvalget om forældremyndighed og samvær...46 Andre lov- og beslutningsforslag i Hvad der er bedst for barnet...56 Kap. 1 Forældremyndighed Myndighedsalder Indhold Midlertidige afgørelser om forældremyndighed ved forhindring Udpegning af indehaver af forældremyndighed Kontanthjælp til indehavere af forældremyndighed, der ikke har forsørgelsespligt Kontanthjælp til udgifter ved kontakt til bortførte børn...68 Kap. 2 Indehavere af forældremyndighed Automatiske indehavere af forældremyndighed Aftale om fælles forældremyndighed Hvad indebærer fælles forældremyndighed? Sociale ydelser og fælles forældremyndighed Registrering af forældremyndighed i CPR...83 Kap. 3 Fælles forældremyndighed ved ophør af samliv Ved separation og skilsmisse Ved samlivsophævelse m.v Hvem skal have forældremyndigheden? Hvis samlivet genoptages Midlertidige afgørelser om forældremyndighed

6 Kap. 4 Overførsel af forældremyndigheden Overførsel ved aftale Overførsel til faderen ved dom Ændring ved dom Kap. 5 Forældremyndigheden ved dødsfald Ved fælles forældremyndighed En af forældrene har forældremyndighed alene Afgørelse og klageadgang Midlertidige afgørelser om forældremyndighed Børnetestamente Kap. 6 Samvær m.v Ret til samvær Omfang og udøvelse Ændring af aftale eller afgørelse Ingen samvær Overvåget samvær Anden kontakt med barnet Afgørelser om midlertidigt samvær Sagsgang i samværssager Grænseoverskridende handlinger Kontanthjælp til udgifter i forbindelse med samvær Nyere undersøgelser om samvær Kap. 7 Orientering om barnet Ret til orientering fra offentlige instanser Ophævelse af orienteringsretten Kap. 8 Arbejdsaftaler Kap. 9 Børnesagkyndig rådgivning Konfliktmægling Kap. 10 Sagsbehandling m.v Samtale med barnet Retssager om forældremyndighed Erklæring fra den anden forælder Anmeldelse af aftaler om fælles forældremyndighed m.v Fogedsager

7 10.6. De sociale myndigheders opgave Klageadgang m.v Kap. 11 Internationale aftaler Bilag I: Bilag II: Bilag III: Bilag IV: Bilag V: Lov om forældremyndighed og samvær (nr. 387 af /senest ændret med lov nr. 446 af ) Bekendtgørelse om forældremyndighed og samvær (nr. 874 af /senest ændret med bkg. nr. 929 af ) Retsplejelovens kap. 42 (sager om ægteskab eller forældremyndighed) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Vejledende (rev.) retningslinier for undersøgelser og erklæringer i retssager om forældremyndighed (i uddrag) Bilag VI: FN s Konvention om Barnets rettigheder Bilag VII: Bkg. af lov om børns forsørgelse (nr. 293 af / senest ændret med lov nr. 430 af ) Bilag VIII: Børneloven (nr. 460 af /senest ændret med lov nr. 446 af ) Bilag IX: Værgemålslov (nr. 388 af ) Bilag X: Statsamter m.v Bilag XI: Rådgivninger og hjemmesider m.v

8 Supplerende litteratur Lovregister Stikordsregister

9 Forord Der er sket en ganske omfattende udvikling inden for området for forældremyndighed og samvær siden 1970'erne. Med baggrund i de ændrede kønsroller og ændringer i familiemønstre med flere opløste parforhold og flere par, der levede papirløst sammen, blev reglerne om fælles forældremyndighed indført midt i 80'erne. Udgangspunkt var og er fortsat, at børn har ret til to forældre. Meget af udviklingen har været drevet frem af, at flere og flere fædre i ligestillingens har ønsket og har fået flere rettigheder. Fædrene har taget større ansvar for børnene, og mange fædre prioriterer i dag anderledes end for f.eks. 50 år siden. I dag står vi i en situation, hvor flere og flere stiller spørgsmålet, om reglerne om forældremyndighed og særligt reglerne om samvær i for høj grad administreres på de voksnes præmisser - at børneperspektivet bør spille en større rolle. Der er blevet rettet omfattende kritik mod statsamterne og Familiestyrelsen, og det er blevet anført, at reglerne om samvær administreres for mekanisk, at der gives samvær i mange tilfælde, hvor samværet er mere til skade end gavn pga. forhold hos samværsaforælderen, at der tages alt for store hensyn til forældrenes rettigheder og for få hensyn til børnene, at kvaliteten af den børnesagkyndige rådgivning er for ringe, at den børnesagkyndige rådgivning blandes sammen med sagsbehandlingen, og at sagsbehandlingen hos statsamterne er af en for ringe kvalitet. Det familieretlige område får næppe fred de næste mange år, idet antallet af skilsmisser er fortsat stigende, og flere og flere børn således oplever en tilværelse som skilsmissebarn med de problemer, der følger heraf. Denne bog tilsigter at give en indsigt i et efterhånden ret stort og kompliceret område. Målgruppen er bred - fra den almindelige borger, der ønsker indsigt i området til studerende fra folkeskolens afgangsklasser og til de mellemlange uddannelser. Fra kommunalt ansatte sagsbehandlere til ansatte på kommunale og amtskommunale institutioner, der har behov for at sætte sig ind i området. 9

10 Bemærk: Med oprettelsen af Ministeriet for Familie - og Forbrugeranliggender i sensommeren 2004 og den efterfølgende flytning af dele af Civildirektoratet til Familiestyrelsen er hele det familieretlige område samlet hos Familiestyrelsen. Civildirektoratet som sådan eksisterer ikke mere, så når der i bogen fortsat står Civildirektoratet flere steder, er det således det nu nedlagte direktorat, der er tale om. Elektronisk ansøgning På statsamternes hjemmeside (statsamt.dk) kan du finde en række blanketter (med tilhørende vejledninger m.v.), f.eks. Ansøgning om samvær, hvor du på skærmen kan udfylde blanketten og herefter elektronisk sende den til dit statsamt. Det kræver blot, at du har Digital Signatur, som du kan få hos TDC (tdc.dk). Du kan dog også printe den udfyldte ansøgning ud, hvilket kan være praktisk, hvis der skal vedlægges bilag. Praksis: Endnu bliver domme om forældremyndighed fra domstolene ikke lagt ud på nettet, og afgørelser om samvær fra statsamterne og Familiestyrelsen bliver ikke systematisk offentliggjort. Heldigvis er der hjælp at hente. Her skal nævnes 3 muligheder for at følge lidt med i praksis: 1)Ugeskrift for Retsvæsen omtaler en række domme om forældremyndighed. Ugeskriftet kan ses på de fleste biblioteker, ligesom mange biblioteker har etableret adgang til databasen Ugeskrift for Retsvæsen - Online Basis, der drives af Forlaget Thomson (thomson.dk). 2)Danmarks Familieadvokat (familieadvokaten.dk) giver informationer om stort og småt om dagligdagens juridiske spørgsmål. Under Brevkassen - børn og unge på hjemmesiden kan du finde en lang række meget konkrete spørgsmål og ligeså konkrete svar om forældremyndighed og samvær fra advokater, der til dagligt arbejder med området. 3)Landsforeningen Børn og Samvær (boernogsamvaer.dk) omtaler på hjemmesiden under Afgørelser en lang række konkrete afgørelser fra statsamterne og Familiestyrelsen om forældremyndighed og samvær. Også domstolsafgørelser om forældremyndighed omtales. 10

11 Lidt historie I de sidste 25 år har der i høj grad været sat fokus på det familieretlige område og især på reglerne for forældremyndighed og samvær, som er denne bogs område. Her følger en gennemgang i oversigtsform af de større reformer siden begyndelsen af 1980'erne, men først et kort historisk tilbageblik med fokus på samvær. 1922: Indtil da var der ingen formel ret til for den af forældrene, der ikke havde forældremyndigheden over et barn, til at have personligt samkvem med barnet. Forældrene kunne selvfølgelig selv aftale, om faderen, som det oftest var, skulle have samkvem med sit barn. I forbindelse med separation og skilsmisse blev det i en række tilfælde aftalt, at der skulle være besøgsret for den part, der mistede sin andel i forældremyndigheden. Det fremgår af flere sager fra den tid, at emnet blev taget op under forligsmæglingen. Med myndighedsloven af 30. juni 1922 fik den forælder, der ikke havde forældremyndigheden over et barn, ret til at have personligt samkvem med barnet, medmindre særlige omstændigheder talte mod. Myndighedslovens 27 så sådan her ud: 27. Den af forældrene, hvem forældremyndigheden ikke tilkommer, har ret til personligt samkvem med barnet, medmindre særlige omstændigheder taler derimod. Alle spørgsmål om udøvelsen af sådan ret, såvel som dens indskrænkning eller ophævelse, afgøres om fornødent af overøvrigheden. 1937: Nye tider var på vej, og der blev vedtaget børnelove, hvor holdningen var, at børn var ligestillede, uanset om de blev født i eller uden for ægteskab. Spørgsmål om samvær blev taget op i Rigsdagen, men man var ikke parat til at give faderen til et barn født uden for et ægteskab ret til at se sit barn. Man var bl.a. bange for, at det kunne ødelægge moderens mulighed for at stifte ny familie. 1969: Her fik faderen til et barn født uden for ægteskab endelig ret til at se sit barn. Det var dog en forudsætning herfor, at overøvrigheden fandt, at samkvemmet var foreneligt med barnets tarv. Endvidere skulle særlige omstændigheder, herunder navnlig farens hidtidige forbindelse med barnet, tale for, at der blev etableret en samkvemsordning. Myndighedslovens 27 fik følgende tilføjelse: 27, stk. 2. Overøvrigheden kan tillægge faderen til et barn uden for ægteskab ret til personligt samkvem med barnet, såfremt det er foreneligt med barnets tarv, og særlige omstændigheder, herunder navnlig faderens hidtidige forbindelse med barnet, taler derfor. Retten til at se barnet var ikke en ubetinget ret. Samvær kunne fastsættes, og i praksis blev reglen administreret rimeligt stramt. En ugift far fik således kun samvær, hvis han og moderen havde boet sammen med barnet i mindst 1 år (1-års-reglen). Lovens øvrige 11

12 betingelser skulle selvfølgeligt samtidigt være opfyldte. Justitsministeriet og statsamterne tog på Skarrildhus i 1970 praksis for fastsættelse af samvær op og nåede frem til, at et såkaldt normalt samvær for alle børn indebar samvær 1 weekend pr. måned (fra fredag aften eller lørdag morgen til søndag aften), 2 uger i sommerferien og nogle dage i julen (men aldrig juleaften) og i påsken. For en række fraskilte fædre betød den nye praksis, at de reelt blev stillet dårligere end tidligere, hvor der som oftest blev truffet mere individuelle og meget konkrete afgørelser (hvis parterne f.eks. boede tæt ved hinanden, kunne der være besøg en gang om ugen, og ligeledes var besøg to søndage om måneden også almindeligt). 1978: Myndighedsloven blev ændret, og fædrene fik en umiddelbar ret til samvær. De skulle dog fortsat opfylde visse krav (bl.a. 1-års-reglen). Sidst i 70'erne blev det normalt med weekendbesøg hver 3. weekend, og i 80'erne blev det normalt med besøg i hver 2. weekend. I Ugeskrift for Retsvæsen (1997 B ) har kontorchef Anders Bille, Vejle Statsamt, under overskriften Samvær og forældremyndighed i historisk belysning tegnet et fint billede af udviklingen de sidste ca. hundrede år. Pr. 1. januar 1986: Reglerne om adgangen til at aftale fælles forældremyndighed for ugifte forældre og for forældre, der blev separeret eller skilt, blev indført efter lang tids debat. Justitsministeriets ægteskabsudvalg var i 70'erne modstander af at åbne op for muligheden for at aftale fælles forældremyndighed, hvorimod Børnekommissionen i sin slutbetænkning fra 1981 var for fælles forældremyndighed. Flere beslutningsforslag fremsat i Folketinget i 1982 (B 38) og i 1984 (B 110) talte stærkt for en omfattende revision af reglerne for forældremyndighed og samvær. Sidstnævnte beslutningsforslag blev vedtaget, og i efteråret 1984 fremsatte regering Schlüter lovforslag (L 24) om ændring af myndighedsloven. Lovændringerne var baseret på Betænkning nr. 985 om forældremyndighed og samværsret udarbejdet i 1983 af en arbejdsgruppe nedsat under Justitsministeriet. De konkrete ændringer: Ugifte forældre kan aftale fælles forældremyndighed, uanset om de bor sammen eller ej: Ugifte forældre fik adgang til at aftale fælles forældremyndighed. En sådan aftale skulle godkendes af statsamtet, der havde pligt til at godkende aftalen, medmindre den stred mod, hvad der var bedst for barnet. Separerede forældre kan aftale fælles forældremyndighed: Separerede forældre fik adgang til at aftale fælles forældremyndighed. En sådan aftale skulle godkendes af statsamtet, der havde pligt til at godkende aftalen, medmindre den stred mod, hvad der var bedst for barnet. 12

13 Fælles forældremyndighed ved separation eller skilsmisse: Forældre fik adgang til at aftale fælles forældremyndighed i forbindelse med separation eller skilsmisse. En sådan aftale skulle godkendes af statsamtet eller af retten. Der var pligt til at godkende aftalen, medmindre den stred mod, hvad der var bedst for barnet. Barnets/forældres ret til samvær: Barnets forbindelse med begge forældre skulle søges bevaret ved, at den, der ikke havde forældremyndigheden, havde ret til samvær. Der blev ikke skelnet mellem, om der var tale om samvær med børn født i eller uden for ægteskab. Alle forældre fik en en umiddelbar ret til samvær. Det blev fremhævet, at formålet med samværet var at sikre barnets forbindelse med begge forældre (tidligere var samkvemsretten en ret for en af forældrene til at have kontakt med barnet). Betegnelsen samkvemsret blev ændret samværsret, idet det blev anset for mere tidssvarende. Rådgivning og vejledning: Statsamtet blev forpligtet til at tilbyde forældre og barnet en børne- og familiesagkyndig rådgivning og vejledning ved uenighed om forældremyndighed og samværsret. Pr. 1. januar 1996: Midt i 90'erne blev lovgivningen om forældremyndighed og samvær revideret igen. Det skete med baggrund i Betænkning nr om fælles forældremyndighed, samværsvanskeligheder og børnesagkyndig rådgivning afgivet af Justitsministeriets Forældremyndighedsudvalg i efteråret Forældremyndighedsudvalget (med landsdommer, dr. jur. Svend Danielsen som formand) blev nedsat i juni 1993 på grundlag af en beretning fra Folketingets Retsudvalg af 23. februar 1993 om et forslag til folketingsbeslutning om revision af myndighedsloven. Forældremyndighedsudvalget fik følgende kommissorium:! Det sagkyndige udvalg skal i overensstemmelse med Retsudvalgets beretning gennemgå den retstilstand, der eksisterer vedrørende fælles forældremyndighed, familiesagkyndig rådgivning og udøvelse af samværsret, navnlig set i lyset af de ændringer, der fandt sted med virkning fra den 1. januar I forbindelse med denne gennemgang skal det sagkyndige udvalg tillige - og på baggrund af erfaringer i de øvrige nordiske lande - overveje, om adgangen til fælles forældremyndighed bør forandres, og om der er behov for ændring af reglerne vedrørende ophævelse af fælles forældremyndighed. Det sagkyndige udvalg skal desuden vurdere, om de danske regler for fælles forældremyndighed er i overensstemmelse med FN s Konvention om Barnets Rettigheder, som Danmark har ratificeret. Endelig skal udvalget vurdere, hvorvidt og hvorledes familiesagkyndig rådgivning i sager vedrørende forældremyndighed og samværsret kan finde større udbredelse, og om der er behov for ændringer af reglerne om overførelse af forældremyndigheden i de tilfælde, hvor forældremyndighedens indehaver saboterer samværsretten. Udgangspunktet for det sagkyndige udvalgs overvejelser bør i lighed med udgangspunktet for den nugældende myndighedslov være en hensyntagen til, hvad der er bedst for barnet. Udvalget skal give interesseorganisationer og foreninger, der beskæftiger sig med de spørgsmål, som udvalget skal behandle, mulighed for at fremkomme med deres 13

14 synspunkter, f.eks. i form af foretræde for udvalget, således at disse synspunkter vil kunne indgå i udvalgets overvejelser. Motiverne bag ændringerne i 1996 forekommer at være at tilgode fædrenes interesser. I bogen (Fælles) forældremyndighed i praksis af Helene Flendt (1999) skriver hun:! Den direkte anledning til lovændringen i 1996 er svær at få øje på, bl.a. fordi der ikke på noget tidspunkt var foretaget en egentlig udnersøgelse af lovgivningen fra Der var altså intet, der dokumenterede et behov for ændring..... Årsagen synes... at være rent politisk begrundet. Et politisk ønske om at sikre begge forældre ligeret i forhold til børnene - eller som det hed: at sikre barnets ret til to forældre. Nærlæser man debatten i folketinget ved lovforslagets behandlinger, er det tydeligt, at barnets tarv lå politikerne meget på sinde, men det skinner samtidigt klart igennem, at barnets tarv på dette tidspunkt blev sidestillet med kontakt til to biologiske forældre..... Overordnet var formålet - præcis som i at sikre barnets bedste efter en skilsmisse. Dernæst: hvor man i 1986 især var optaget af at styrke samarbejdet mellem forældrene med tilbuddet om frivillig fælles forældremyndighed og rådgivning, var temaet ti år efter i højere grad at give fædrene ligeret i forhold til børnene samt fasttømre et princip om to biologiske forældre. Med loven skete der en lang række ændringer i reglerne om forældremyndighed, fælles forældremyndighed, samvær og børnesagkyndig rådgivning. Reglerne om forældremyndighed, fælles forældremyndighed, samvær og børnesagkyndig rådgivning blev udskilt i Lov om forældremyndighed og samvær, medens reglerne om værgemål fik sin egen lov - nemlig i Værgemålsloven. Sidstnævnte lov trådte i kraft den 1. januar De konkrete ændringer: Præcisering - separation: Det kom til at fremgå udtrykkeligt af lovens 4, at der også er fælles forældremyndighed, hvis forældre, der var separeret ved barnets fødsel, senere indgår aftale om fælles forældremyndighed efter reglerne i lovens 6. Fremhævelse af muligheden for at indgå aftale om fælles forældremyndighed: Lovens 5 bestemte, at når forældrene ikke er gift med hinanden, har moderen forældremyndigheden alene. Nyt var det, at muligheden for at indgå aftale om fælles forældremyndighed direkte blev fremhævet i 5. Forenkling ved indgåelse af aftale om fælles forældremyndighed: Efter 6 skulle en aftale om fælles forældremyndighed ikke længere godkendes af statsamtet, men blot anmeldes for at være gyldig. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, kan anmeldelse ske hertil. Anmeldelse vil kunne foretages, inden barnets fødsel. Der vil være mulighed for at anerkende faderskabet og anmelde en aftale om fælles forældremyndighed samtidigt. Efter 7 kunne forældrene ved separation og skilsmisse som hidtil aftale, at de fortsat skulle have fælles forældremyndighed. Aftalen var gyldig, blot når den var anmeldt til 14

15 statsamtet. Heller ikke i disse tilfælde skulle der ske en godkendelse af aftalen. Er separations- eller skilsmissesagen indbragt for retten, kunne anmeldelse ske hertil. Præcisering af rettens kompetence ved ophør af fælles forældremyndighed: Når en sag om forældremyndighed ( 9, stk. 1) var indbragt for retten, kunne en aftale om, hvem der skulle have forældremyndigheden alene, godkendes af retten. Præcisering af rettens kompetence ved overførsel af forældremyndigheden ved aftale: Efter 11 kunne forældremyndigheden ved aftale godkendt af statsamtet overføres til den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, eller til andre. Er en sag om forældremyndighed indbragt for retten, kunne en aftale om overførsel af forældremyndigheden (som selvfølgelig forudsætter enighed) godkendes af retten. Styrkelse af den ugifte faders retsstilling ved ophør af længerevarende samliv: Kriterierne for fordeling af forældremyndigheden ( 12, stk. 1) ved ophør af et længerevarende samliv blev de samme som ved ophør af fælles forældremyndighed ( under særligt hensyn til, hvad der er bedst for barnet ). Faderen skulle anlægge sag ved retten om overførsel af forældremyndigheden umiddelbart efter ophør af samlivet. Modarbejdelse af samvær uden rimelig grund indgår i vurderingen af, hvem der skal have forældremyndigheden: Efter 12, stk. 2 kunne retten i en række tilfælde overføre forældremyndigheden fra moderen til faderen alene, hvis ændringen er bedst for barnet. Ved afgørelsen skulle det tillægges vægt, om indehaveren af forældremyndigheden uden rimelig grund hindrer gennemførelsen af samvær. Det skulle der også lægges vægt på i tilfælde, hvor forældremyndigheden ved aftale eller dom er tillagt en af forældrene alene ( 13, stk. 1), og hvor den anden forælder søger om forældremyndigheden. Lempelse af kriteriet for overførsel af forældremyndigheden ved dom: Er forældremyndigheden ved aftale eller dom tillagt en af forældrene alene, kunne retten, når særlige grunde taler derfor, overføre forældremyndigheden til den anden, hvis det er bedst for barnet, navnlig på grund af væsentligt forandrede forhold ( 13). Kriteriet når særlige grunde taler derfor afløser den gamle myndighedslovs hvis det er påkrævet. En af forældrene forvolder den andens død: Under Folketingets behandling af forslag til Lov om forældremyndighed og samvær kom der efter henvendelse fra bl.a. Århus Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning et par tilføjelser til reglerne om forældremyndighed ved dødsfald. 1) Når barnet ved dødsfaldet bor hos den efterlevende af forældre med fælles forældremyndighed, og pågældende har forvoldt den anden forældremyndighedsindehavers død, kan en anden anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis det er af afgørende betydning af hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den efterlevende ( 14, stk. 1). Tidligere var der ikke adgang for andre til at anmode om forældremyndigheden. 2) Når en af forældrene har forældremyndigheden alene, og pågældende har forvoldt den anden af forældrenes død, kan en anden anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis det er af afgørende betydning af hensyn til barnet, at forældremyndigheden ikke forbliver hos den efterlevende ( 14, stk. 3). Tidligere var der ikke adgang for andre til at anmode om forældremyndigheden. 15

16 Kapiteloverskrift Samværsret erstattes med Samvær : Udtrykket samværsret blev erstattet med samvær for at nedtone rettigheder og pligter i forbindelse med forældrekontakten. Dermed er det blevet fremhævet, at det centrale er at bevare barnets forbindelse med begge forældre. Regler om samvær er gjort uafhængig af forældremyndighed: Der skete en udvidelse af personkredsen, som er omfattet af reglerne om samvær ( 16). Tidligere omfattede bestemmelsen kun personer, der ikke havde del i forældremyndigheden. Nu kunne der fastsættes samvær til den, der ikke har barnet boende, uanset om pågældende har del i forældremyndigheden eller ej. Hidtidig forbindelse med barnet spiller en mindre væsentlig rolle ved afgørelse om samvær: Efter de tidligere regler skulle der ved afgørelse om samvær navnlig tages hensyn til den pågældendes hidtidige forbindelse med barnet. Dette kriterium blev udeladt i den ny lovs 17. Det betød, at der i videre omfang end hidtil skulle lægges vægt på, at der etableres kontakt til den af forældrene, der ikke har barnet boende. Det bør selvfølgelig ske i takt med, at barnets alder og udvikling taler for det. Ny betingelse for at afgørelse om samvær kan ændres: Statsamtet kunne nu ændre en aftale eller afgørelse om samvær, hvis ændringen var bedst for barnet, navnlig på grund af forandrede forhold ( 17, stk. 2). Det betyder, at den forældre, der ønsker samværet ændret, normalt skal kunne påvise, at der foreligger nye forhold. Ellers kan der ikke blive tale om at ændre den tidligere afgørelse. Lempelse i adgangen til at træffe afgørelse om ophævelse m.v. af samvær: Det blev lettere at afslå at fastsætte samvær eller ophæve en aftale eller afgørelse herom. Nu kunne det ske, hvis det var påkrævet af hensyn til barnet ( 17, stk. 3). Der skulle dog stadigvæk meget til, før der kunne blive tale om at ophæve m.v. samvær - det skal som nævnt være påkrævet. Regler om overvåget samvær som et offentligt tilbud: Efter 17, stk. 4 fik justitsministeren beføjelse til, at han kunne fastsætte regler om overvåget samvær. Intentionen var, at det skulle være et generelt offentligt tilbud. Regler om anden kontakt med barnet: Statsamtet kunne nu i særlige tilfælde træffe bestemmelse om anden kontakt med barnet for den af forældrene, der ikke havde barnet boende. Det kunne ske i form af telefonsamtaler, brevveksling og lignende ( 18). Ret til orientering om barnets forhold: Lovens 19 var en ny bestemmelse, der som hovedregel gav den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, ret til efter anmodning at få en orientering om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet. Reglen omfatter ikke aktindsigt. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold. Adgangen til at få orientering om barnets forhold kan i særlige tilfælde fratages pågældende af statsamtet. Når den ene af to indehavere af forældremyndigheden er forhindret i at træffe bestemmelse om barnets forhold: Det kom til udtrykkeligt at fremgå af loven ( 25), at 16

17 når ikke alene indehaveren eller begge indehavere af forældremyndigheden - men også når den ene af to indehavere af forældremyndigheden - er forhindret i at træffe bestemmelse om barnets personlige forhold, kan statsamtet afgøre, hvem forældremyndigheden skal tilkomme, så længe forhindringen varer. Mulighed for midlertidig samvær under en verserende samværssag: Der skete en væsentlig udvidelse af området for midlertidige samværsafgørelser, idet statsamtet nu under en sag om samvær kan træffe afgørelse om midlertidigt samvær. Tidligere kunne der kun fastsættes midlertidig samvær, hvis der verserede en sag om forældremyndighed. Præcisering og uddybning af den børnesagkyndige rådgivning: Det blev præciseret i 28, stk. 1, at formålet med den børnesagkyndige rådgivning er at hjælpe parterne til at løse konflikten under hensyn til, hvad der er bedst for barnet. Som hovedregel rækker tilbudet om rådgivning kun ved uenighed om forældremyndighed og samvær. Der blev åbnet op for, at der kan tilbydes børnesagkyndig rådgivning om forældremyndighed og samvær, hvis der skønnes at være et særligt behov herfor ( 28, stk. 2). Endelig blev det fastslået i loven, at statsamtet kan undlade at tilbyde rådgivning, hvis det i det enkelte tilfælde findes unødvendigt eller uhensigtsmæssigt ( 28, stk. 3). Justitsministeren får udvidet bemyndigelse: Justitsministeren kunne nu fastsætte regler ikke alene om statsamternes - men også domstolenes - behandling af sager efter denne lov, herunder nærmere regler om betingelserne for anmeldelse af aftaler om fælles forældremyndighed ( 31). Juni 1997: Forslag om Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær (afskaffelse af revselsesretten) blev fremsat af Villy Søvndal (SF), Margrete Auken (SF), Anne Baastrup (SF) og Steen Gade (SF) i Folketinget den 2. april Forslaget blev vedtaget ved tredjebehandlingen den 28. maj Lovændringen (nr. 416 af ) trådte i kraft den 10. juni Lovens 2, stk. 2 kom til at lyde sådan her: O Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling. Pr. 1. januar/juli 2002: Med Børneloven - der trådte i kraft d. 1. juli 2002 og som primært handler om reglerne for faderskab - og de tilknyttede ændringer i Lov om forældremyndighed og samvær, skete der endnu en lille bevægelse i retning af, at fælles forældremyndighed mellem de to forældre er udgangspunktet. Der skal ikke tages stilling til forældremyndighedsspørgsmålet ved separation eller skilsmisse: Fælles forældremyndighed fortsætter efter forældrenes separation eller skilsmisse, medmindre en af forældrene kræver den ophævet efter lovens 8. 17

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

F O R S L A G. til. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 3. febru ar 2006 J.nr.: 03-5019-00003 F O R S L A G til Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2015-16 L 35 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familier J.nr. 2015-6196 / lth 29. september 2015 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser.

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland

Læs mere

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen

Børnelov. Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse med fødslen Børnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Registrering af faderskab i forbindelse

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om forældremyndighed og samvær, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love Retsudvalget REU alm. del - Bilag 267 Offentlig Lovforslag nr. L XXX Folketinget 2004-05 Fremsat den XX af ministeren for familie- og forbrugeranliggender (Henriette Kjær) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Forældreansvar status og problemstillinger

Forældreansvar status og problemstillinger Forældreansvar status og problemstillinger Kontorchef Malene Vestergaard Chefkonsulent Henriette Braad Olesen Ankestyrelsens Familieretsafdeling Kort om evaluering og status Evalueringen er en lovbunden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af børneloven. 7. oktober 2014. Nr. 1097. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1097. Bekendtgørelse af børneloven Herved bekendtgøres børneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 10. januar 2014, med de ændringer,

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald

2.4.6.1. Forældremyndighed efter en forælders dødsfald Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Forældremyndighed 2.1. Etablering af fælles forældremyndighed 2.1.1. Fælles forældremyndighed efter 6, 7 eller 7 a

Læs mere

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr. 1279 københavn 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl

Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl VEJ nr 9110 af 24/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-7751 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 18 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2014-154 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af børneloven LBK nr 1097 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed

Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed af SABRINA DAM Reglerne om forældremyndighed reguleres i forældreansvarsloven, der trådte i kraft ved lov nr. 499 af 6. juni 2007. Juridisk set

Læs mere

forældremyndighed og samværsret afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet

forældremyndighed og samværsret afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet forældremyndighed og samværsret afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet betænkning nr. 985 københavn 1983 ISBN 87-503-4666-0 Ju 00-160-bet. B. Stougaard Jensen. København Indhold Indledning.

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udarbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne

Med barnet i centrum. Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden på Færøerne Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling 1 MED BARNET I CENTRUM Indhold Indledning....1

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015. Udkast. Forslag til

Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015. Udkast. Forslag til Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier J.nr. 2015-6289 Mjo/Lth 29. september 2015 Udkast Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014. Udkast til Forslag. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-6376 mjo 15. september 2014 Udkast til Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 122 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 122 Folketinget Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Far, mor og børn Af Per Schaeffner

Far, mor og børn Af Per Schaeffner Far, mor og børn Af Per Schaeffner Karsten Larsen har i Psykolog Nyt 14/1999 et meget engageret indlæg om forældremyndighed. Som børnesagkyndig, der yder rådgivning og laver undersøgelser i sager om samvær

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 35 Folketinget Fremsat den 29. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 35 Folketinget Fremsat den 29. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2015-16 Fremsat den 29. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af forældreansvarsloven

Læs mere

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 652 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 9136

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015

Europarådet. Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Europarådet Resolution for børn og fædre, fredag den 2. oktober 2015 Lige rettigheder for begge forældre og samme informering Afskaffelse af forskelle i lovgivningen i forhold til familieformer og ægteskabelig

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål

Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål - 1 Formueforvaltning for børn og voksne under værgemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forvaltningen af umyndiges midler er et retsområde, som de fleste personer møder på et tidspunkt i

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2015-6977 Doknr. 270240 Dato 21-10-2015 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 24.september 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 97 (alm. del) til

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR. - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold

FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR. - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold Af Bitten Nielsen 243361 Speciale, cand. ling. merc. engelsk, juridisk sprog, vejleder: Sandro Nielsen,

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Juridisk faderløse. Pressemøde

Juridisk faderløse. Pressemøde Juridisk faderløse Pressemøde København, den 28. april 2014 Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender 1 I forhold til spørgsmålet om en erstatnings- eller kompensationsordning

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere