Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatri"

Transkript

1 MAJ 2014 Psykiatri Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE BEHANDLING SAMARBEJDE OG KOMPETENCER AKTIVITETER

2 FORORD OG FORMÅL Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) arbejder målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder med særligt fokus på bæltefikseringer. Denne handleplan beskriver de konkrete initiativer, som iværksættes for at nedbringe bæltefikseringerne. RHP deltager desuden i den nationale indsats Sikker Psykiatri og fastholder udviklingsarbejdet i Gennembrudsprojektet. Det igangværende arbejde med at udvikle en forbedringskultur danner sammen med de øvrige indsatsområder og strategier herunder brugerdeltagelsesstrategien rammen om arbejdet. Antallet af bæltefikseringsepisoder skal i 2014 nedbringes med 20 %, dvs. 360 episoder. Det svarer til, at hospitalet samlet set skal have én bæltefiksering mindre hver dag. Dette mål understøtter regeringens målsætning, der er fastlagt til en nedbringelse af tvang med 50 % inden udgangen af Frem til 2020 skal vi således have nedbragt antallet af bæltefikseringer med mindst 918 episoder. Nedbringelsen af antallet af bæltefikseringer sker ved: At ledere og medarbejdere i alle led af organisationen involverer sig og tager ejerskab på indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer, herunder den ændring i kultur og ledelse, der forudsættes. At der er vedvarende fokus på forbedringstiltag i forhold til at nedbringe tvang i det enkelte patientforløb, i det lokale arbejde på det enkelte center og i det generelle udviklingsarbejde i hele organisationen. At udgangspunktet altid er den enkelte patients recovery-proces, og at samarbejdet med patienten og dennes pårørende styrkes. Indsatsområderne iværksættes dels som fælles, tværgående initiativer, dels som selvstændige initiativer på de enkelte centre. Der er prioriteret i indsatserne, idet nogle af aktiviteterne allerede er påbegyndt eller kan iværksættes snarest, mens andet først igangsættes senere i 2014 eller i Bagerst i denne handleplan findes en plan for implementering af initiativerne. Herudover kan centrene selv plukke fra listen og sætte initiativer i gang. Med venlig hilsen Anne Hertz Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen Maj

3 PLANEN ANGIVER 25 INDSATSOMRÅDER FOR AT NEDBRINGE ANTALLET AF BÆLTEFIKSERINGER : MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE MÅLSTYRING DATADREVET LEDELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SYNLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION MONITORERING Forord 3 GENNEMGANG AF ALLE BÆLTEFIKSERINGER MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE 6 NEDBRINGELSE AF BÆLTEFIKSERINGER BEHANDLING SAMARBEJDE OG KOMPETENCER FOKUS I BEHANDLINGSPLANERNE PÅ MEDICIN I AKUTTE SITUATIONER KOGNITIV MILJØTERAPI DAT-BEHANDLING BÆLTEFRI AFSNIT FORSØG MED SANSERUM/TIME OUT-RUM ÅBNE GRUPPETILBUD DOBBELTINDLAGTE PATIENTER MISBRUG FORLØB, DER IKKE FØRTE TIL BÆLTEFIKSERINGER KONFLIKTFOREBYGGENDE KULTUR OG GOD KOMMUNIKATION SAMARBEJDSAFTALER SÆRLIGE KOMPETENCER FOR MEDARBEJDERE I LUKKET AFSNIT INTRODUKTIONSPROGRAM MÅLRETTET YNGRE LÆGER VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING GENNEMBRUDSPROJEKTET BEHANDLING 8 SAMARBEJDE OG KOMPETENCER 10 AKTIVITETER 14 Implementering og udmøntning 16 Litteraturliste 18 DELTAGELSE I SIKKER PSYKIATRI MEDARBEJDERE MED BRUGERBAGGRUND MOTION AKTIVITETER TV OG ANDRE TILBUD LET ADGANG TIL MAD OG DRIKKE 5

4 MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE DETTE ER UDGANGSPUNKTET : Målstyring og en øget brug af data som en aktiv del af det kliniske arbejde er et væsentligt led i RHP s forbedringsarbejde. Fastlæggelse af fælles mål samt brug af data handler om systematisk, ledelsesmæssig styring og opfølgning. Vi tager afsæt i den viden, vi har, styrer efter mål og reagerer på manglende målopfyldelse. Ledere og medarbejdere har adgang til en række relevante data om tvang og relaterede forhold i fx PLIS og medicinmonitoreringssystemet. INDSATSER: Målstyring Der fastlægges fælles mål for hele RHP, og målene nedbrydes på afsnitsniveau på alle centre. Der følges op dels i centerchefkredsen og på centerniveau. Det er en ledelsesmæssig vurdering på det enkelte center, hvordan det enkelte afsnit bidrager til målopfyldelsen. Datadrevet ledelse Data anvendes aktivt som et ledelsesredskab til at træffe beslutninger ud fra, som et arbejdsredskab i hverdagen og som feedback til medarbejderne. Formålet er dels at synliggøre, hvilke områder det er relevant at sætte fokus på, dels hvilke forbedringer de iværksatte tiltag resulterer i. For så vidt angår bæltefikseringer betyder det, at alle typer af bæltefikseringer (dvs. alle varigheder) analyseres på baggrund af de data, der dels er tilgængelige på tværs af hele hospitalet, dels er tilgængeligt lokalt på det enkelte center. Det kan fx være data vedr. tid, sted, vagtplan osv. Synliggørelse og kommunikation Centrene arbejder med at visualisere, synliggøre og kommunikere mål og målopfyldelse. Internationale erfaringer viser, at det bidrager positivt til det konkrete målstyringsarbejde, når mål, data og resultaterne af personalets indsats bliver synligt i form af grafiske illustrationer/fremstillinger. Monitorering Via monitoreringssystemerne bliver en række parametre vedr. anvendelsen af bæltefikseringer løbende fulgt, og der udarbejdes månedligt rapporter til monitorering i PLIS 2.0. I monitoreringerne kan antal, varighed, omfang m.m. følges og ses i forhold til fx antallet af indlagte patienter mhp. at følge udviklingen og analysere de konkrete elementer nærmere. Der arbejdes ud fra den hypotese, at en mere rationel medicinanvendelse kan være medvirkende til at nedbringe antallet af bæltefikseringer. Der skal løbende udvikles metoder til monitorering af andre, afledte parametre i forhold til nedbringelsen af bæltefikseringer, herunder medicin, misbrug, arbejdsskader m.m. Der udvikles desuden parametre til at monitorere på de processer, som ligger bag tvangsepisoderne. 6 7

5 BEHANDLING INDSATSER: DETTE ER UDGANGSPUNKTET: RHP fortsætter med at styrke behandlingen og den faglige kvalitet. Dette omfatter den medicinske behandling, den terapeutiske behandling særligt kognitiv terapi samt et vedvarende fokus på brugerdeltagelse (dvs. patienter, pårørende og øvrige netværk) og en understøttelse af patientens recovery-proces. Bæltefikseringer og arbejdet med at nedbringe antallet skal ses i sammenhæng med hele den behandlingsindsats, der generelt foregår i RHP, dvs. både alle de konkrete behandlingstilbud og det samlede forløb, som patienterne indgår i. En indsats for at nedbringe bæltefikseringer må derfor ikke isoleres til kun at handle om selve den konkrete situation, hvor en konflikt eskalerer med risiko for bæltefiksering. Gennemgang af alle bæltefikseringer Der skal dagligt gennemføres en systematisk gennemgang af alle bæltefikseringer på centret. Formålet er fælles læring, forebyggelse, bedre faglig kvalitet og etik i selve tvangsanvendelsen. Der er ikke fastlagt én fælles model, og det enkelte center kan derfor udvikle og afprøve forskellige tilgange. Der skal anvendes en systematik i gennemgangen (dvs. en model/form) og indsamles erfaringer på baggrund af den anvendte model. Forslag til modeller er: Gennemgangen udføres via supervision fra et naboafsnit. Gennemgangen udføres af et kvalitetsteam på centret. Gennemgangen udføres af et team bestående af medarbejdere og patienter, hvor de konkrete bæltefikseringer drøftes i anonymiseret form. Gennemgang i ledelsen i samarbejde med afdelingen. Alle centre beskriver den model, de anvender, og gennemfører en evaluering efter et år. Fokus i behandlingsplanerne på medicin i akutte situationer I behandlingsplanerne skal lægen sammen med patienten tage stilling til, hvilken medicin der kan gives i en situation med akut uro. Medicinen fastlægges ud fra gældende vejledninger og rationel farmakoterapi. Formålet er at sikre, at der på forhånd er taget stilling til dette forhold, således at personalet ikke skal træffe et vanskeligt valg i en akut situation, hvor der evt. ikke er et tilstrækkeligt kendskab til patienten. Medicinen skal dog altid ordineres af den vagthavende læge i den konkrete situation. Kognitiv miljøterapi Alle centre er p.t. i gang med at udbygge brugen af kognitiv miljøterapi. På PC Sct. Hans er det på baggrund af længere tids brug konkluderet, at der først opnås en egentlig effekt, når den kognitive miljøterapi er forankret i alle faggrupper. I efteråret 2014 gennemføres en undersøgelse af, hvor langt de enkelte centre er med brugen af kognitiv miljøterapi. DAT-behandling Opgørelser fra Region Midt viser, at ca. 80 % af den tvang, der anvendes, er relateret til patienter med selvskadende adfærd. Der er gode erfaringer med behandling med Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) i forbindelse med denne patientgruppe på PC Glostrup, og der arbejdes derfor på at udbrede metoden i RHP. Der etableres en uddannelsesindsats fra centralt hold mhp. at uddanne relevante medarbejdere på sengeafsnittene. Bæltefri afsnit I forlængelse af regeringens beslutning om at afprøve bæltefri afsnit i psykiatrien, er der igangsat et forarbejde på PC Hvidovre og PC Ballerup. Der planlægges således forsøg med bæltefri afsnit på de to centre. Centrene samarbejder om planlægningen, men der afprøves forskellige metoder hvert sted. Der følges systematisk op på begge forsøg. Der planlægges desuden forsøg med bæltefri afsnit på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Forsøg med sanserum/time out-rum Der planlægges og gennemføres forsøg med sanserum/ time out-rum på PC Hvidovre via Gennembrudsprojektet. Sanserummet/time out-rummet kan anvendes som en forebyggende indsats i en uropræget eller konfliktfyldt situation, hvor patienten sammen med en medarbejder får mulighed for at trække sig tilbage og væk fra det øvrige miljø i afsnittet. Der arbejdes med at udvikle den mest hensigtsmæssige model. Åbne gruppetilbud Muligheden for og effekten af at etablere åbne gruppetilbud på de lukkede afsnit undersøges. Erfaringer fra Maudsley i London viser, at åbne gruppetilbud kan fungere dels som et behandlingstilbud, dels som et aktivitetstilbud for indlagte patienter på de lukkede afsnit. Dobbeltindlagte patienter Der bør sikres en hensigtsmæssig registrering vedr. dobbeltindlagte, således at det bliver muligt at følge udviklingen. En stigende del af de patienter, der bliver bæltefikseret, er dobbeltindlagte i somatikken, men området har hidtil ikke indgået i det forebyggende arbejde vedr. nedbringelse af bæltefikseringer. Der er derfor nu behov for en fokuseret indsats. Når der foreligger relevante data, skal det afklares, hvilken form for videndeling mellem somatik og psykiatri, der er behov for, samt hvilke målrettede indsatser vedr. dobbeltindlagte patienter, der evt. bør iværksættes. Misbrug Patienter med en samtidig psykisk lidelse og et misbrug (dobbeltdiagnoser) udgør en særlig udfordring. Påvirkningen af euforiserende stoffer forværrer patientens tilstand og gør det desuden vanskeligt for personalet at vurdere og håndtere konkrete situationer. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser får derfor til opgave at udarbejde forslag til, hvordan der kan arbejdes forebyggende med denne patientgruppe ift. at nedbringe antallet af bæltefikseringer. Forløb, der ikke førte til bæltefiksering Erfaringer fra andre brancher viser, at systematisk opsamling af viden om nærved-ulykker, dvs. analyse af hvorfor/ hvilke forhold der gjorde, at der ikke skete en ulykke, medfører et større fald i antallet af ulykker, end analyserne af de egentlige ulykker. Dette bør afprøves som redskab i RHP, hvor det undersøges, om der kan dokumenteres en positiv effekt af at analysere de situationer, hvor det kunne være endt med en bæltefiksering. En sådan analyse vil dermed omfatte en positiv, anerkendende drøftelse af, hvordan situationen blev håndteret, og hvad der fungerede godt. Dette kan pege på adfærd, handlinger og kommunikationsform, som ønskes gentaget fremover. 8 9

6 SAMARBEJDE OG KOMPETENCER DETTE ER UDGANGSPUNKTET: Stærke faglige og personlige kompetencer og et tværfaglig samarbejde er udgangspunktet for at sikre patienterne god behandling og dermed nedbringe antallet af bæltefikseringer. I RHP betragtes det som grundlæggende og nødvendige kompetencer, at medarbejdere og ledere dels har relevant sundhedsfaglig viden, dels arbejder recovery-orienteret, dels kan kommunikere og samarbejde anerkendende med patienterne. RHP arbejder med at implementere en forbedringskultur, hvor der løbende sættes mål, følges op og iværksættes de relevante ændringer. Patienter og pårørende inddrages i dette arbejde. Både i beslutninger om eget behandlingsforløb og i udviklingen af RHP s tilbud og organisering herunder i arbejdet med at nedbringe tvang. INDSATSER: Konfliktforebyggende kultur og god kommunikation forholdet mellem rammer og relationer Ledere og medarbejdere medvirker til at gennemføre en kulturændring i forhold til kommunikation, adfærd, forvaltning af rammerne og samarbejde med patienterne. Personalet skal kunne agere i spændingsfeltet mellem rammerne og patientens autonomi. Alle medarbejdere skal have faglige kompetencer ift. at kende definitionen på en konflikt og kunne kommunikere ligeværdigt og nedtrappende i en konflikt: Personalets tilgang til patientens evt. manglende accept af rammerne bidrager til at definere et afsnits kultur. Udgangspunktet skal være ens principper/ rammer, men plads og fleksibilitet til at rumme patienternes forskellighed. Det gælder eksempelvis i forhold til husordenen. Der arbejdes med en hensigtsmæssig forvaltning og formidling af rammerne generelt altid med afsæt i den enkelte patient og den aktuelle situation. For at imødekomme konflikter tilbydes patienterne et alternativt valg og mulighed for medbestemmelse. Dette for at modvirke, at patienterne oplever en afvisning ( nej-kultur ), hvilket kan bidrage til at eskalere en konflikt. Det er væsentligt at fastholde, at mindstemiddel-princippet er gældende. Alle medarbejdere trænes i konfliktforståelse og i at forstå konfliktens væsen som et kompromis mellem forskellige parter, hvor der er et entydigt fokus på patientens behov og at medarbejderne kan kommunikere hensigtsmæssigt i en konflikt. Medarbejdernes evt. oplevelse af magtesløshed i en konfliktfyldt situation kan føre til en uhensigtsmæssig brug af magt. Der etableres en kultur, hvor ledelsen opfordrer til og understøtter faglige drøftelser blandt personalet af spændingsfeltet mellem rammerne og det velfungerende relationsarbejde. Samarbejdsaftaler For alle indlagte patienter på lukkede afsnit tages stilling til, om der er behov for at udarbejde en samarbejdsaftale. Hvis patienten kun er indlagt få dage, vil det ofte ikke være relevant, mens det for patienter, der er indlagt mere end fx et par dage, vil være væsentligt at få udarbejdet en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen bliver en del af behandlingsplanen, der udformes inden for 24 timer efter indlæggelsen dog undtaget de patienter, der som nævnt ovenfor kun er indlagt i få dage. I det omfang, det er muligt skal kontaktpersonerne i de ambulante forløb inddrages tæt, så samarbejdsaftalen følger patienten i hele forløbet og løbende justeres. Samarbejdsaftalerne indeholder en beskrivelse af, hvordan konflikter og bæltefiksering kan forebygges for den enkelte patient. Aftalen skal ligeledes beskrive, hvordan der kan tages størst muligt hensyn til patientens egne ønsker, hvis en bæltefiksering ikke kan forhindres. Der udarbejdes en fælles skabelon for samarbejdsaftaler på baggrund af resultaterne i Gennembrudsprojektet. Medarbejderne trænes i at anvende de aktiviteter, der er patientens ønske ved en evt. konfliktfyldt situation. Samarbejdsaftalen evalueres og evt. justeres ifm. de lovpligtige eftersamtaler samt i det ambulante forløb. Særlige kompetencer for medarbejdere i lukket afsnit Behandlingsopgaven på lukkede afsnit bør i videst muligt omfang varetages af specialuddannet personale. Indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer kræver dels en bred sundhedsfaglig viden om psykopatologi, medicin, somatisk sygdom m.m., dels særlige kompetencer, som er relevante i forhold til opgaverne på netop et lukket afsnit, fx i kognitiv miljøterapi. Medarbejderne bør have de relevante kompetencer, og det enkelte afsnit arbejder på baggrund af en fælles viden/tilgang. Derfor nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som har til formål at beskrive og fastlægge de kompetencer, som alle medarbejdere på lukkede afsnit i RHP skal have. Samtidig vurderes, hvilken uddannelsesindsats det evt. kræver på tværs af organisationen

7 Der tages bl.a. afsæt i et igangværende kompetenceprojekt på PC Hvidovre og i evidensen fra The Safewards Project fra South London & Maudsley. Kompetencerne anvendes løbende i ledelsen af den enkelte medarbejder, og udviklingsbehov drøftes og aftales som minimum ved den årlige MUS. Introduktionsprogram målrettet yngre læger Der udformes et særligt introduktionsprogram målrettet de yngre læger til gennemførelse inden den første vagt. Fokus vil være på akutpsykiatri samt kompetencer i voldsforebyggelse med udgangspunkt i lægens rolle i akut opståede situationer. Vedligeholdelsestræning Centrene iværksætter de ledelsesmæssige tiltag, der er nødvendige for at vedligeholdelsesinstruktørfunktionen er en fast integreret del af forebyggelsesarbejdet på det enkelte center. Der afholdes som minimum en fast månedlig træning med registrering af fremmødte, således at det sikres, at alle relevante medarbejdere deltager, samt evaluering af undervisningsindholdet. Undervisningen kan bidrage til at nedbringe antallet af bæltefikseringer og bør derfor have fokus på forebyggende initiativer blandt personalet. Der udvikles en model for effektevaluering af træningen. Vedligeholdelsestræning Centrene iværksætter de ledelsesmæssige tiltag, der er nødvendige for at vedligeholdelsesinstruktørfunktionen er en fast integreret del af forebyggelsesarbejdet på det enkelte center. Der afholdes som minimum en fast månedlig træning med registrering af fremmødte, således at det sikres, at alle relevante medarbejdere deltager, samt evaluering af undervisningsindholdet. Undervisningen kan bidrage til at nedbringe antallet af bæltefikseringer og bør derfor have fokus på forebyggende initiativer blandt personalet. Der udvikles en model for effektevaluering af træningen. Gennembrudsprojektet Det igangværende udviklingsarbejde i Gennembrudsprojektet fortsætter. For at sikre, at gode erfaringer og løsninger udbredes til hele hospitalet, afholdes en fælles, årlig workshop for medarbejdere på lukkede afsnit i RHP. På workshoppen præsenterer medarbejdere, der har deltaget i Gennembrudsprojektet, deres konkrete erfaringer med implementering af de forskellige tiltag. Der er derfor fokus på erfaringsudveksling kliniker-til-kliniker. Workshoppen afholdes første gang i efteråret Deltagelse i Sikker Psykiatri RHP deltager i den nationale indsats Sikker Psykiatri, der har til formål at reducere forekomsten af uventede dødsfald og forekomsten af utilsigtede skader. Et af indsatsområderne herunder er mindre anvendelse af tvang, og PC Glostrup repræsenterer hospitalet. Inddragelse af medarbejdere med brugerbaggrund Der er ansat medarbejdere med brugerbaggrund på flere centre, og denne medarbejdergruppe kan inddrages i forbindelse med indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer. Konkret kan medarbejdere med brugerbaggrund fx inddrages ved udarbejdelse af samarbejdsaftalerne eller og i forbindelse med generelle aktiviteter for patienterne på centeret

8 AKTIVITETER DETTE ER UDGANGSPUNKTET: Aktivitet og meningsfuld beskæftigelse kan medvirke til at forebygge situationer, der kan resultere i en bæltefiksering. Undersøgelser af patienttilfredsheden viser, at især patienter på de lukkede afsnit keder sig og efterspørger flere aktiviteter. Derfor ønsker RHP at forbedre aktivitetstilbuddene til patienterne. Rammerne kan være forskellige fra center til center, og der vil derfor ikke være mulighed for at tilbyde den samme type aktivitet alle steder. Men alle centre kan øge aktivitetsniveauet inden for de rammer, der er til stede. INDSATSER: Motion Der etableres mulighed for motion og fysisk aktivitet i de enkelte afsnit på alle centre. De konkrete tilbud tilpasses patientgruppen, deres ønsker og behov samt hvad der er muligt inden for de eksisterende fysiske rammer. Aktiviteterne kan både involvere en udvidelse af eksisterende motionsmuligheder og helt nye tiltag. Der er gode erfaringer fra Gennembrudsprojektet med at involvere patienterne i planlægningen af både form og indhold. Det er derfor også væsentligt, at der løbende evalueres i afsnittet på de konkrete muligheder for motion. Der skal være mulighed for motion både i dag- og aftentimerne. Det er væsentligt, at mulighederne for motion fastholdes, og at planlagte fysiske aktiviteter gennemføres. o I samarbejde med patienterne laves en individuelt tilrettelagt plan for motion/fysisk træning. Dette gælder for alle patienter, der er indlagt på lukkede afsnit i mere end tre dage. Afhængigt af længden på patientens indlæggelse kan det være relevant at justere i planen undervejs. Patienten skal have kendskab til planen samt støttes i at følge den. I det omfang, at patienterne ønsker det, kan også de pårørende inddrages i planlægningen af motion/fysisk aktivitet. Tv og andre tilbud Der etableres aktivitetsmuligheder i de enkelte afsnit på alle centre. De konkrete tilbud tilpasses patientgruppen, deres ønsker og behov. Dette kan både involvere en udvidelse af eksisterende aktiviteter og helt nye tiltag. Der er gode erfaringer fra Gennembrudsprojektet med at involvere patienterne i planlægningen af både form og indhold. Det er derfor også væsentligt, at der løbende evalueres i afsnittet på de konkrete aktiviteter. Der skal være aktiviteter både i dag- og aftentimerne, og patienterne bør kende aktiviteterne på fx ugebasis. Det er væsentligt, at aktiviteterne gennemføres som planlagt. Adgang til tv på alle patientstuer (enestuer) samt adgang til internettet bør medtænkes i forbindelse med ny- og ombyggeri. Muligheden for at trække sig tilbage til sin stue og være beskæftiget med film, internettet eller lignende kan medvirke til at forebygge konflikt- eller angstfyldte situationer. I samarbejde med patienterne laves en individuelt tilrettelagt aktivitetsplan. Dette gælder for alle patienter, der er indlagt på lukkede afsnit i mere end tre dage. Afhængigt af længden på patientens indlæggelse kan det være relevant at justere i aktivitetsplanen undervejs. Aktiviteterne bør være planlagte, og patienten skal have kendskab til planen samt støttes i at følge den. Der bør være mulighed for, at patienterne kan modtage besøg og vedligeholde deres kontakt til venner, familie og netværk under velfungerende rammer. Dette bør derfor prioriteres på centrene med afsæt i de konkrete, fysiske forhold det enkelte sted. I det omfang, at patienterne ønsker det, kan også de pårørende inddrages i planlægningen af aktiviteter. Let adgang til mad og drikke Sund og tilstrækkelig kost kan bidrage til, at patienternes generelle sundhed og velbefindende forbedres, og samtidig have en dæmpende effekt i forhold til uro, rastløshed og potentielt konfliktfyldte situationer. Patienterne på de lukkede afsnit bør derfor i højere grad have adgang til sund kost, når de selv ønsker det. Der bør være let adgang til mad, frugt og drikkevarer hele døgnet. Dette bør også medtænkes i forbindelse med ny- og ombyggeri

9 IMPLEMENTERING OG UDMØNTNING Direktionen holder møder med alle centre og indgår i den forbindelse partnerskabsaftaler med centerledelserne om, hvordan der lokalt følges op, og hvordan handleplanen konkret bliver udmøntet. Arbejdet med at nedbringe bæltefikseringerne følges desuden i centerchefkredsen, herunder antal episoder. Ved udgangen af 2015 drøftes handleplanen, og de konkrete indsatser evalueres. Det afgøres i den forbindelse, hvilke nye tiltag der derefter er behov for. RHP indgår i den nationale taskforce vedr. nedbringelse af tvang, som regeringen har bedt Sundhedsstyrelsen om at nedsætte. Indsatsen i RHP justeres løbende på baggrund af konklusioner i den nationale taskforce, lige som resultater og tiltag fra Gennembrudsprojektet løbende vil blive inddraget. Åbne gruppetilbud Dobbeltindlagte patienter 1. kvartal kvartal Misbrug 4. kvartal IMPLEMENTERINGSPLAN: Forløb, der ikke førte til bæltefiksering i 4. kvartal Indsatsområde Indsats Tidsplan Målstyring og datadrevet ledelse Målstyring Datadrevet ledelse i i Samarbejde og kompetencer Konfliktforebyggende kultur og god kommunikation Samarbejdsaftaler i i Synliggørelse og kommunikation i Særlige kompetencer for medarbejdere i lukket afsnit 4. kvartal Monitorering i Behandling Gennemgang af alle bæltefikser Evaluering 3. kvartal Fokus i behandlingsplanerne på medicin i akutte situationer Vedligeholdelsestræning Model for effektevaluering Årlig workshop om erfaringer med nedbringelse af bæltefikseringer Kognitiv miljøterapi: Undersøgelse af brug af kognitiv miljøterapi DAT-behandling Bæltefri afsnit Afventer finansiering. Deltagelse i Sikker Psykiatri Inddragelse af medarbejdere med brugerbaggrund Aktiviteter Aktiviteter 2. kvartal Forsøg med sanserum/time out-rum 2. kvartal Fleksibel adgang til mad og drikke 4. kvartal

10 LITTERATURLISTE Bergen-modellen The bulldozer and the ballet dancer: aspects of nurses caring approaches in acute psychiatric intensive care, A. Björkdahl, T., Palmstierna & G. Hansebo,m_ Cluster-Randomized Controlled Trial of Reducing Seclusion and Restraint in Secured Care of Men With Schizophrenia, Anu Putkonen, Satu Kuivalainen, Olavi Louheranta, Eila Repo-Tiihonen, Olli-Pekka Ryynänen, Hannu Kautiainen, Jari Tiihonen, 2013 Disclosure: What is the point and for whom?, Lisa Korsbek, PC Ballerup/Region Hovedstadens Psykiatri, 2013 Do locked doors in psychiatric hospitals prevent patients from absconding?, Undine E. Lang, Susanne Hartmann, Sandra Schulz-Hartmann, Yehonala Gudlowski, Roland Ricken, Ingrid Munk, Dorothea von Haebler, Juergen Gallinat, Andreas Heinz, 2010 Low Arousal, Managing Aggressive Behaviour in Care Settings. Understanding and Applying Low Arousal Approaches, Andy McDonnell, 2010 MOHOST scoringsark, dansk version af Kirsten Petersen, Jette Andersen og Tine Bieber Lunn, Pennsylvania State Hospital System s Seclusion and Restraint Reduction Program, Gregory M. Smith, Robert H. Davis, Edward O. Bixler, Hung-Mo Lin, Aidan Altenor, Roberta J. Altenor, Bonnie D. Hardentstine, George A. Kopchick RTE Guide til Review af Tvangsfikseringsepisoder, Jesper Bak, PC Sct. Hans, 2013 The Safewards Projects, Len Bowers, Institute of Psychiatry at The Maudsley/South London and Maudsley NHS/ King s College London Final Intervention List, 2013 Underartikler: The Safewards Model. A Brief Guide Model Safewards Understanding unsafe and risky patient behaviors Staying calm, poised, confident, unworried, open, friendly and positive towards patient Six Core Strategies for Reducing Seclusion and Restraint Use, National Association of State Mental Health Program Directors, USA, rev. af Kevin Ann Huckshorn, 2006 Speaking out - Illness Insight and Recovery: How Important is Illness Insight in Peoples Recovery Process, Lisa Korsbek, PC Ballerup/Region Hovedstadens Psykiatri, 2013 TERMA: TERapeutisk Møte med Aggresjon, Geir Olsen,

11 Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Tlf: Psykiatri Ordre nr: 17796

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres. SKABELON Partnerskabsaftale Baggrund Regeringen har indgået finanslovsaftale med Venstre og De Konservative for 2014. Det fremgår af finanslovaftalen, at Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2014 til at

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.)

REFERAT. 1. Godkendelse af referat af kick-off workshop. 2. Siden sidst. 3. Årshjul 2015 v. Kristen Kistrup (15 min.) Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 21. april 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres. SKABELON Partnerskabsaftale Baggrund Regeringen har indgået finanslovsaftale med Venstre og De Konservative for 2014. Det fremgår af finanslovaftalen, at Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2014 til at

Læs mere

Faglig ledelse og organisering

Faglig ledelse og organisering Faglig ledelse og organisering National konference om nedbringelse af tvang i psykiatrien Den 9. marts 2015 Ph.d. studerende/oversgpl. Jesper Bak Psykiatrisk Center Sct. Hans Hvis man ønsker at nedbringe

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0.

REFERAT. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 24. maj 2016 Kl.: 08:30-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København Ø, lokale 0. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk REFERAT Dato: 26. maj

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et fælles anliggende. Socialpædagogers rolle. SL konference i Kolding 10. februar 2016

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et fælles anliggende. Socialpædagogers rolle. SL konference i Kolding 10. februar 2016 SL konference i Kolding 10. februar 2016 Nedbringelse af tvang i psykiatrien Et fælles anliggende Socialpædagogers rolle Jesper Buchholdt Gjørup, CFK, Region Midtjylland Ronnie Sydbøge, socialpædagog,

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland Forebyggelse af Vold og Tvang - deeskalering Lene Lauge Berring 27. november 2014 1 VOLD TVANG DEESKALERING Vold Tvang Deeskalering Videnskabeligt udgangspunkt Tvang

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser af Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Håndtering af konflikter i psykiatrien

Håndtering af konflikter i psykiatrien Psykiatrisk Center Sct. Hans Håndtering af konflikter i psykiatrien Konference om retspsykiatri Den 27. november 2017 Forskningsleder Jesper Bak Enheden for Klinisk Psykiatrisk Sundheds- og Sygeplejeforskning

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Emne & Ansvarlig Hvad skal vi opnå med mødeemnet? Tid (min.) Beslutning og hvem gør hvad? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Dagsorden og beslutningsreferat for Møde i Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 12. december 2013, kl. 16.00-17.20 Sted: PC Amager, Centerledelsen, Digevej 110, 1. sal, 2300 København

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016

Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016 Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016 Kvalitetsudvikling i Psykiatrien Særlige fokus områder Medicinering (særlig antipsykotisk medicin) Somatiske sygdomme hos psykiatriske

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Notat: Forebyggelse af tvang

Notat: Forebyggelse af tvang Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Forebyggelse af tvang Anvendelse af tvang er for langt de

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Nordisk Psykiatritopmøde

Nordisk Psykiatritopmøde Nordisk Psykiatritopmøde 6. november 2015 Session 5: De professionelles rolle Oplæg: Hjælp via indsatser, der samarbejder NAPHA (Natjonalt Kompetensecenter for Psykisk Helsearbeid), oplægsholder er Trond

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Lavpraktisk systematisk forebyggelse af vold.

Lavpraktisk systematisk forebyggelse af vold. Lavpraktisk systematisk forebyggelse af vold. I en klinisk hverdag i Psykiatrisk Afdeling Middelfart Elisabeth Winkler Pedersen - 2014 1 Udgangspunktet: Et samarbejde mellem 3 sygeplejestuderende på modul

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Hvornår er nok, nok? Hvornår er den psykiatriske patient færdigbehandlet hos fysioterapeuten?

Hvornår er nok, nok? Hvornår er den psykiatriske patient færdigbehandlet hos fysioterapeuten? Hvornår er nok, nok? Hvornår er den psykiatriske patient færdigbehandlet hos fysioterapeuten? Mie Frydenlund Feilberg Fagfestival, Region Syd Oktober 2016 Psykiatripakker - 1 Regionerne implementerede

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

PSYKIATRISK CENTER SCT HANS

PSYKIATRISK CENTER SCT HANS Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 91 Offentligt RISIKOVURDERINGER PSYKIATRISK CENTER SCT HANS Tine Wøbbe, ledende psykolog, afd. R, Psykiatrisk Center Sct Hans Retspsykiatrisk

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere