Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri. Psykiatri"

Transkript

1 MAJ 2014 Psykiatri Handleplan for nedbringelse af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE BEHANDLING SAMARBEJDE OG KOMPETENCER AKTIVITETER

2 FORORD OG FORMÅL Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) arbejder målrettet på at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder med særligt fokus på bæltefikseringer. Denne handleplan beskriver de konkrete initiativer, som iværksættes for at nedbringe bæltefikseringerne. RHP deltager desuden i den nationale indsats Sikker Psykiatri og fastholder udviklingsarbejdet i Gennembrudsprojektet. Det igangværende arbejde med at udvikle en forbedringskultur danner sammen med de øvrige indsatsområder og strategier herunder brugerdeltagelsesstrategien rammen om arbejdet. Antallet af bæltefikseringsepisoder skal i 2014 nedbringes med 20 %, dvs. 360 episoder. Det svarer til, at hospitalet samlet set skal have én bæltefiksering mindre hver dag. Dette mål understøtter regeringens målsætning, der er fastlagt til en nedbringelse af tvang med 50 % inden udgangen af Frem til 2020 skal vi således have nedbragt antallet af bæltefikseringer med mindst 918 episoder. Nedbringelsen af antallet af bæltefikseringer sker ved: At ledere og medarbejdere i alle led af organisationen involverer sig og tager ejerskab på indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer, herunder den ændring i kultur og ledelse, der forudsættes. At der er vedvarende fokus på forbedringstiltag i forhold til at nedbringe tvang i det enkelte patientforløb, i det lokale arbejde på det enkelte center og i det generelle udviklingsarbejde i hele organisationen. At udgangspunktet altid er den enkelte patients recovery-proces, og at samarbejdet med patienten og dennes pårørende styrkes. Indsatsområderne iværksættes dels som fælles, tværgående initiativer, dels som selvstændige initiativer på de enkelte centre. Der er prioriteret i indsatserne, idet nogle af aktiviteterne allerede er påbegyndt eller kan iværksættes snarest, mens andet først igangsættes senere i 2014 eller i Bagerst i denne handleplan findes en plan for implementering af initiativerne. Herudover kan centrene selv plukke fra listen og sætte initiativer i gang. Med venlig hilsen Anne Hertz Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen Maj

3 PLANEN ANGIVER 25 INDSATSOMRÅDER FOR AT NEDBRINGE ANTALLET AF BÆLTEFIKSERINGER : MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE MÅLSTYRING DATADREVET LEDELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SYNLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION MONITORERING Forord 3 GENNEMGANG AF ALLE BÆLTEFIKSERINGER MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE 6 NEDBRINGELSE AF BÆLTEFIKSERINGER BEHANDLING SAMARBEJDE OG KOMPETENCER FOKUS I BEHANDLINGSPLANERNE PÅ MEDICIN I AKUTTE SITUATIONER KOGNITIV MILJØTERAPI DAT-BEHANDLING BÆLTEFRI AFSNIT FORSØG MED SANSERUM/TIME OUT-RUM ÅBNE GRUPPETILBUD DOBBELTINDLAGTE PATIENTER MISBRUG FORLØB, DER IKKE FØRTE TIL BÆLTEFIKSERINGER KONFLIKTFOREBYGGENDE KULTUR OG GOD KOMMUNIKATION SAMARBEJDSAFTALER SÆRLIGE KOMPETENCER FOR MEDARBEJDERE I LUKKET AFSNIT INTRODUKTIONSPROGRAM MÅLRETTET YNGRE LÆGER VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING GENNEMBRUDSPROJEKTET BEHANDLING 8 SAMARBEJDE OG KOMPETENCER 10 AKTIVITETER 14 Implementering og udmøntning 16 Litteraturliste 18 DELTAGELSE I SIKKER PSYKIATRI MEDARBEJDERE MED BRUGERBAGGRUND MOTION AKTIVITETER TV OG ANDRE TILBUD LET ADGANG TIL MAD OG DRIKKE 5

4 MÅLSTYRING OG DATADREVET LEDELSE DETTE ER UDGANGSPUNKTET : Målstyring og en øget brug af data som en aktiv del af det kliniske arbejde er et væsentligt led i RHP s forbedringsarbejde. Fastlæggelse af fælles mål samt brug af data handler om systematisk, ledelsesmæssig styring og opfølgning. Vi tager afsæt i den viden, vi har, styrer efter mål og reagerer på manglende målopfyldelse. Ledere og medarbejdere har adgang til en række relevante data om tvang og relaterede forhold i fx PLIS og medicinmonitoreringssystemet. INDSATSER: Målstyring Der fastlægges fælles mål for hele RHP, og målene nedbrydes på afsnitsniveau på alle centre. Der følges op dels i centerchefkredsen og på centerniveau. Det er en ledelsesmæssig vurdering på det enkelte center, hvordan det enkelte afsnit bidrager til målopfyldelsen. Datadrevet ledelse Data anvendes aktivt som et ledelsesredskab til at træffe beslutninger ud fra, som et arbejdsredskab i hverdagen og som feedback til medarbejderne. Formålet er dels at synliggøre, hvilke områder det er relevant at sætte fokus på, dels hvilke forbedringer de iværksatte tiltag resulterer i. For så vidt angår bæltefikseringer betyder det, at alle typer af bæltefikseringer (dvs. alle varigheder) analyseres på baggrund af de data, der dels er tilgængelige på tværs af hele hospitalet, dels er tilgængeligt lokalt på det enkelte center. Det kan fx være data vedr. tid, sted, vagtplan osv. Synliggørelse og kommunikation Centrene arbejder med at visualisere, synliggøre og kommunikere mål og målopfyldelse. Internationale erfaringer viser, at det bidrager positivt til det konkrete målstyringsarbejde, når mål, data og resultaterne af personalets indsats bliver synligt i form af grafiske illustrationer/fremstillinger. Monitorering Via monitoreringssystemerne bliver en række parametre vedr. anvendelsen af bæltefikseringer løbende fulgt, og der udarbejdes månedligt rapporter til monitorering i PLIS 2.0. I monitoreringerne kan antal, varighed, omfang m.m. følges og ses i forhold til fx antallet af indlagte patienter mhp. at følge udviklingen og analysere de konkrete elementer nærmere. Der arbejdes ud fra den hypotese, at en mere rationel medicinanvendelse kan være medvirkende til at nedbringe antallet af bæltefikseringer. Der skal løbende udvikles metoder til monitorering af andre, afledte parametre i forhold til nedbringelsen af bæltefikseringer, herunder medicin, misbrug, arbejdsskader m.m. Der udvikles desuden parametre til at monitorere på de processer, som ligger bag tvangsepisoderne. 6 7

5 BEHANDLING INDSATSER: DETTE ER UDGANGSPUNKTET: RHP fortsætter med at styrke behandlingen og den faglige kvalitet. Dette omfatter den medicinske behandling, den terapeutiske behandling særligt kognitiv terapi samt et vedvarende fokus på brugerdeltagelse (dvs. patienter, pårørende og øvrige netværk) og en understøttelse af patientens recovery-proces. Bæltefikseringer og arbejdet med at nedbringe antallet skal ses i sammenhæng med hele den behandlingsindsats, der generelt foregår i RHP, dvs. både alle de konkrete behandlingstilbud og det samlede forløb, som patienterne indgår i. En indsats for at nedbringe bæltefikseringer må derfor ikke isoleres til kun at handle om selve den konkrete situation, hvor en konflikt eskalerer med risiko for bæltefiksering. Gennemgang af alle bæltefikseringer Der skal dagligt gennemføres en systematisk gennemgang af alle bæltefikseringer på centret. Formålet er fælles læring, forebyggelse, bedre faglig kvalitet og etik i selve tvangsanvendelsen. Der er ikke fastlagt én fælles model, og det enkelte center kan derfor udvikle og afprøve forskellige tilgange. Der skal anvendes en systematik i gennemgangen (dvs. en model/form) og indsamles erfaringer på baggrund af den anvendte model. Forslag til modeller er: Gennemgangen udføres via supervision fra et naboafsnit. Gennemgangen udføres af et kvalitetsteam på centret. Gennemgangen udføres af et team bestående af medarbejdere og patienter, hvor de konkrete bæltefikseringer drøftes i anonymiseret form. Gennemgang i ledelsen i samarbejde med afdelingen. Alle centre beskriver den model, de anvender, og gennemfører en evaluering efter et år. Fokus i behandlingsplanerne på medicin i akutte situationer I behandlingsplanerne skal lægen sammen med patienten tage stilling til, hvilken medicin der kan gives i en situation med akut uro. Medicinen fastlægges ud fra gældende vejledninger og rationel farmakoterapi. Formålet er at sikre, at der på forhånd er taget stilling til dette forhold, således at personalet ikke skal træffe et vanskeligt valg i en akut situation, hvor der evt. ikke er et tilstrækkeligt kendskab til patienten. Medicinen skal dog altid ordineres af den vagthavende læge i den konkrete situation. Kognitiv miljøterapi Alle centre er p.t. i gang med at udbygge brugen af kognitiv miljøterapi. På PC Sct. Hans er det på baggrund af længere tids brug konkluderet, at der først opnås en egentlig effekt, når den kognitive miljøterapi er forankret i alle faggrupper. I efteråret 2014 gennemføres en undersøgelse af, hvor langt de enkelte centre er med brugen af kognitiv miljøterapi. DAT-behandling Opgørelser fra Region Midt viser, at ca. 80 % af den tvang, der anvendes, er relateret til patienter med selvskadende adfærd. Der er gode erfaringer med behandling med Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) i forbindelse med denne patientgruppe på PC Glostrup, og der arbejdes derfor på at udbrede metoden i RHP. Der etableres en uddannelsesindsats fra centralt hold mhp. at uddanne relevante medarbejdere på sengeafsnittene. Bæltefri afsnit I forlængelse af regeringens beslutning om at afprøve bæltefri afsnit i psykiatrien, er der igangsat et forarbejde på PC Hvidovre og PC Ballerup. Der planlægges således forsøg med bæltefri afsnit på de to centre. Centrene samarbejder om planlægningen, men der afprøves forskellige metoder hvert sted. Der følges systematisk op på begge forsøg. Der planlægges desuden forsøg med bæltefri afsnit på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Forsøg med sanserum/time out-rum Der planlægges og gennemføres forsøg med sanserum/ time out-rum på PC Hvidovre via Gennembrudsprojektet. Sanserummet/time out-rummet kan anvendes som en forebyggende indsats i en uropræget eller konfliktfyldt situation, hvor patienten sammen med en medarbejder får mulighed for at trække sig tilbage og væk fra det øvrige miljø i afsnittet. Der arbejdes med at udvikle den mest hensigtsmæssige model. Åbne gruppetilbud Muligheden for og effekten af at etablere åbne gruppetilbud på de lukkede afsnit undersøges. Erfaringer fra Maudsley i London viser, at åbne gruppetilbud kan fungere dels som et behandlingstilbud, dels som et aktivitetstilbud for indlagte patienter på de lukkede afsnit. Dobbeltindlagte patienter Der bør sikres en hensigtsmæssig registrering vedr. dobbeltindlagte, således at det bliver muligt at følge udviklingen. En stigende del af de patienter, der bliver bæltefikseret, er dobbeltindlagte i somatikken, men området har hidtil ikke indgået i det forebyggende arbejde vedr. nedbringelse af bæltefikseringer. Der er derfor nu behov for en fokuseret indsats. Når der foreligger relevante data, skal det afklares, hvilken form for videndeling mellem somatik og psykiatri, der er behov for, samt hvilke målrettede indsatser vedr. dobbeltindlagte patienter, der evt. bør iværksættes. Misbrug Patienter med en samtidig psykisk lidelse og et misbrug (dobbeltdiagnoser) udgør en særlig udfordring. Påvirkningen af euforiserende stoffer forværrer patientens tilstand og gør det desuden vanskeligt for personalet at vurdere og håndtere konkrete situationer. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser får derfor til opgave at udarbejde forslag til, hvordan der kan arbejdes forebyggende med denne patientgruppe ift. at nedbringe antallet af bæltefikseringer. Forløb, der ikke førte til bæltefiksering Erfaringer fra andre brancher viser, at systematisk opsamling af viden om nærved-ulykker, dvs. analyse af hvorfor/ hvilke forhold der gjorde, at der ikke skete en ulykke, medfører et større fald i antallet af ulykker, end analyserne af de egentlige ulykker. Dette bør afprøves som redskab i RHP, hvor det undersøges, om der kan dokumenteres en positiv effekt af at analysere de situationer, hvor det kunne være endt med en bæltefiksering. En sådan analyse vil dermed omfatte en positiv, anerkendende drøftelse af, hvordan situationen blev håndteret, og hvad der fungerede godt. Dette kan pege på adfærd, handlinger og kommunikationsform, som ønskes gentaget fremover. 8 9

6 SAMARBEJDE OG KOMPETENCER DETTE ER UDGANGSPUNKTET: Stærke faglige og personlige kompetencer og et tværfaglig samarbejde er udgangspunktet for at sikre patienterne god behandling og dermed nedbringe antallet af bæltefikseringer. I RHP betragtes det som grundlæggende og nødvendige kompetencer, at medarbejdere og ledere dels har relevant sundhedsfaglig viden, dels arbejder recovery-orienteret, dels kan kommunikere og samarbejde anerkendende med patienterne. RHP arbejder med at implementere en forbedringskultur, hvor der løbende sættes mål, følges op og iværksættes de relevante ændringer. Patienter og pårørende inddrages i dette arbejde. Både i beslutninger om eget behandlingsforløb og i udviklingen af RHP s tilbud og organisering herunder i arbejdet med at nedbringe tvang. INDSATSER: Konfliktforebyggende kultur og god kommunikation forholdet mellem rammer og relationer Ledere og medarbejdere medvirker til at gennemføre en kulturændring i forhold til kommunikation, adfærd, forvaltning af rammerne og samarbejde med patienterne. Personalet skal kunne agere i spændingsfeltet mellem rammerne og patientens autonomi. Alle medarbejdere skal have faglige kompetencer ift. at kende definitionen på en konflikt og kunne kommunikere ligeværdigt og nedtrappende i en konflikt: Personalets tilgang til patientens evt. manglende accept af rammerne bidrager til at definere et afsnits kultur. Udgangspunktet skal være ens principper/ rammer, men plads og fleksibilitet til at rumme patienternes forskellighed. Det gælder eksempelvis i forhold til husordenen. Der arbejdes med en hensigtsmæssig forvaltning og formidling af rammerne generelt altid med afsæt i den enkelte patient og den aktuelle situation. For at imødekomme konflikter tilbydes patienterne et alternativt valg og mulighed for medbestemmelse. Dette for at modvirke, at patienterne oplever en afvisning ( nej-kultur ), hvilket kan bidrage til at eskalere en konflikt. Det er væsentligt at fastholde, at mindstemiddel-princippet er gældende. Alle medarbejdere trænes i konfliktforståelse og i at forstå konfliktens væsen som et kompromis mellem forskellige parter, hvor der er et entydigt fokus på patientens behov og at medarbejderne kan kommunikere hensigtsmæssigt i en konflikt. Medarbejdernes evt. oplevelse af magtesløshed i en konfliktfyldt situation kan føre til en uhensigtsmæssig brug af magt. Der etableres en kultur, hvor ledelsen opfordrer til og understøtter faglige drøftelser blandt personalet af spændingsfeltet mellem rammerne og det velfungerende relationsarbejde. Samarbejdsaftaler For alle indlagte patienter på lukkede afsnit tages stilling til, om der er behov for at udarbejde en samarbejdsaftale. Hvis patienten kun er indlagt få dage, vil det ofte ikke være relevant, mens det for patienter, der er indlagt mere end fx et par dage, vil være væsentligt at få udarbejdet en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen bliver en del af behandlingsplanen, der udformes inden for 24 timer efter indlæggelsen dog undtaget de patienter, der som nævnt ovenfor kun er indlagt i få dage. I det omfang, det er muligt skal kontaktpersonerne i de ambulante forløb inddrages tæt, så samarbejdsaftalen følger patienten i hele forløbet og løbende justeres. Samarbejdsaftalerne indeholder en beskrivelse af, hvordan konflikter og bæltefiksering kan forebygges for den enkelte patient. Aftalen skal ligeledes beskrive, hvordan der kan tages størst muligt hensyn til patientens egne ønsker, hvis en bæltefiksering ikke kan forhindres. Der udarbejdes en fælles skabelon for samarbejdsaftaler på baggrund af resultaterne i Gennembrudsprojektet. Medarbejderne trænes i at anvende de aktiviteter, der er patientens ønske ved en evt. konfliktfyldt situation. Samarbejdsaftalen evalueres og evt. justeres ifm. de lovpligtige eftersamtaler samt i det ambulante forløb. Særlige kompetencer for medarbejdere i lukket afsnit Behandlingsopgaven på lukkede afsnit bør i videst muligt omfang varetages af specialuddannet personale. Indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer kræver dels en bred sundhedsfaglig viden om psykopatologi, medicin, somatisk sygdom m.m., dels særlige kompetencer, som er relevante i forhold til opgaverne på netop et lukket afsnit, fx i kognitiv miljøterapi. Medarbejderne bør have de relevante kompetencer, og det enkelte afsnit arbejder på baggrund af en fælles viden/tilgang. Derfor nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, som har til formål at beskrive og fastlægge de kompetencer, som alle medarbejdere på lukkede afsnit i RHP skal have. Samtidig vurderes, hvilken uddannelsesindsats det evt. kræver på tværs af organisationen

7 Der tages bl.a. afsæt i et igangværende kompetenceprojekt på PC Hvidovre og i evidensen fra The Safewards Project fra South London & Maudsley. Kompetencerne anvendes løbende i ledelsen af den enkelte medarbejder, og udviklingsbehov drøftes og aftales som minimum ved den årlige MUS. Introduktionsprogram målrettet yngre læger Der udformes et særligt introduktionsprogram målrettet de yngre læger til gennemførelse inden den første vagt. Fokus vil være på akutpsykiatri samt kompetencer i voldsforebyggelse med udgangspunkt i lægens rolle i akut opståede situationer. Vedligeholdelsestræning Centrene iværksætter de ledelsesmæssige tiltag, der er nødvendige for at vedligeholdelsesinstruktørfunktionen er en fast integreret del af forebyggelsesarbejdet på det enkelte center. Der afholdes som minimum en fast månedlig træning med registrering af fremmødte, således at det sikres, at alle relevante medarbejdere deltager, samt evaluering af undervisningsindholdet. Undervisningen kan bidrage til at nedbringe antallet af bæltefikseringer og bør derfor have fokus på forebyggende initiativer blandt personalet. Der udvikles en model for effektevaluering af træningen. Vedligeholdelsestræning Centrene iværksætter de ledelsesmæssige tiltag, der er nødvendige for at vedligeholdelsesinstruktørfunktionen er en fast integreret del af forebyggelsesarbejdet på det enkelte center. Der afholdes som minimum en fast månedlig træning med registrering af fremmødte, således at det sikres, at alle relevante medarbejdere deltager, samt evaluering af undervisningsindholdet. Undervisningen kan bidrage til at nedbringe antallet af bæltefikseringer og bør derfor have fokus på forebyggende initiativer blandt personalet. Der udvikles en model for effektevaluering af træningen. Gennembrudsprojektet Det igangværende udviklingsarbejde i Gennembrudsprojektet fortsætter. For at sikre, at gode erfaringer og løsninger udbredes til hele hospitalet, afholdes en fælles, årlig workshop for medarbejdere på lukkede afsnit i RHP. På workshoppen præsenterer medarbejdere, der har deltaget i Gennembrudsprojektet, deres konkrete erfaringer med implementering af de forskellige tiltag. Der er derfor fokus på erfaringsudveksling kliniker-til-kliniker. Workshoppen afholdes første gang i efteråret Deltagelse i Sikker Psykiatri RHP deltager i den nationale indsats Sikker Psykiatri, der har til formål at reducere forekomsten af uventede dødsfald og forekomsten af utilsigtede skader. Et af indsatsområderne herunder er mindre anvendelse af tvang, og PC Glostrup repræsenterer hospitalet. Inddragelse af medarbejdere med brugerbaggrund Der er ansat medarbejdere med brugerbaggrund på flere centre, og denne medarbejdergruppe kan inddrages i forbindelse med indsatsen for at nedbringe bæltefikseringer. Konkret kan medarbejdere med brugerbaggrund fx inddrages ved udarbejdelse af samarbejdsaftalerne eller og i forbindelse med generelle aktiviteter for patienterne på centeret

8 AKTIVITETER DETTE ER UDGANGSPUNKTET: Aktivitet og meningsfuld beskæftigelse kan medvirke til at forebygge situationer, der kan resultere i en bæltefiksering. Undersøgelser af patienttilfredsheden viser, at især patienter på de lukkede afsnit keder sig og efterspørger flere aktiviteter. Derfor ønsker RHP at forbedre aktivitetstilbuddene til patienterne. Rammerne kan være forskellige fra center til center, og der vil derfor ikke være mulighed for at tilbyde den samme type aktivitet alle steder. Men alle centre kan øge aktivitetsniveauet inden for de rammer, der er til stede. INDSATSER: Motion Der etableres mulighed for motion og fysisk aktivitet i de enkelte afsnit på alle centre. De konkrete tilbud tilpasses patientgruppen, deres ønsker og behov samt hvad der er muligt inden for de eksisterende fysiske rammer. Aktiviteterne kan både involvere en udvidelse af eksisterende motionsmuligheder og helt nye tiltag. Der er gode erfaringer fra Gennembrudsprojektet med at involvere patienterne i planlægningen af både form og indhold. Det er derfor også væsentligt, at der løbende evalueres i afsnittet på de konkrete muligheder for motion. Der skal være mulighed for motion både i dag- og aftentimerne. Det er væsentligt, at mulighederne for motion fastholdes, og at planlagte fysiske aktiviteter gennemføres. o I samarbejde med patienterne laves en individuelt tilrettelagt plan for motion/fysisk træning. Dette gælder for alle patienter, der er indlagt på lukkede afsnit i mere end tre dage. Afhængigt af længden på patientens indlæggelse kan det være relevant at justere i planen undervejs. Patienten skal have kendskab til planen samt støttes i at følge den. I det omfang, at patienterne ønsker det, kan også de pårørende inddrages i planlægningen af motion/fysisk aktivitet. Tv og andre tilbud Der etableres aktivitetsmuligheder i de enkelte afsnit på alle centre. De konkrete tilbud tilpasses patientgruppen, deres ønsker og behov. Dette kan både involvere en udvidelse af eksisterende aktiviteter og helt nye tiltag. Der er gode erfaringer fra Gennembrudsprojektet med at involvere patienterne i planlægningen af både form og indhold. Det er derfor også væsentligt, at der løbende evalueres i afsnittet på de konkrete aktiviteter. Der skal være aktiviteter både i dag- og aftentimerne, og patienterne bør kende aktiviteterne på fx ugebasis. Det er væsentligt, at aktiviteterne gennemføres som planlagt. Adgang til tv på alle patientstuer (enestuer) samt adgang til internettet bør medtænkes i forbindelse med ny- og ombyggeri. Muligheden for at trække sig tilbage til sin stue og være beskæftiget med film, internettet eller lignende kan medvirke til at forebygge konflikt- eller angstfyldte situationer. I samarbejde med patienterne laves en individuelt tilrettelagt aktivitetsplan. Dette gælder for alle patienter, der er indlagt på lukkede afsnit i mere end tre dage. Afhængigt af længden på patientens indlæggelse kan det være relevant at justere i aktivitetsplanen undervejs. Aktiviteterne bør være planlagte, og patienten skal have kendskab til planen samt støttes i at følge den. Der bør være mulighed for, at patienterne kan modtage besøg og vedligeholde deres kontakt til venner, familie og netværk under velfungerende rammer. Dette bør derfor prioriteres på centrene med afsæt i de konkrete, fysiske forhold det enkelte sted. I det omfang, at patienterne ønsker det, kan også de pårørende inddrages i planlægningen af aktiviteter. Let adgang til mad og drikke Sund og tilstrækkelig kost kan bidrage til, at patienternes generelle sundhed og velbefindende forbedres, og samtidig have en dæmpende effekt i forhold til uro, rastløshed og potentielt konfliktfyldte situationer. Patienterne på de lukkede afsnit bør derfor i højere grad have adgang til sund kost, når de selv ønsker det. Der bør være let adgang til mad, frugt og drikkevarer hele døgnet. Dette bør også medtænkes i forbindelse med ny- og ombyggeri

9 IMPLEMENTERING OG UDMØNTNING Direktionen holder møder med alle centre og indgår i den forbindelse partnerskabsaftaler med centerledelserne om, hvordan der lokalt følges op, og hvordan handleplanen konkret bliver udmøntet. Arbejdet med at nedbringe bæltefikseringerne følges desuden i centerchefkredsen, herunder antal episoder. Ved udgangen af 2015 drøftes handleplanen, og de konkrete indsatser evalueres. Det afgøres i den forbindelse, hvilke nye tiltag der derefter er behov for. RHP indgår i den nationale taskforce vedr. nedbringelse af tvang, som regeringen har bedt Sundhedsstyrelsen om at nedsætte. Indsatsen i RHP justeres løbende på baggrund af konklusioner i den nationale taskforce, lige som resultater og tiltag fra Gennembrudsprojektet løbende vil blive inddraget. Åbne gruppetilbud Dobbeltindlagte patienter 1. kvartal kvartal Misbrug 4. kvartal IMPLEMENTERINGSPLAN: Forløb, der ikke førte til bæltefiksering i 4. kvartal Indsatsområde Indsats Tidsplan Målstyring og datadrevet ledelse Målstyring Datadrevet ledelse i i Samarbejde og kompetencer Konfliktforebyggende kultur og god kommunikation Samarbejdsaftaler i i Synliggørelse og kommunikation i Særlige kompetencer for medarbejdere i lukket afsnit 4. kvartal Monitorering i Behandling Gennemgang af alle bæltefikser Evaluering 3. kvartal Fokus i behandlingsplanerne på medicin i akutte situationer Vedligeholdelsestræning Model for effektevaluering Årlig workshop om erfaringer med nedbringelse af bæltefikseringer Kognitiv miljøterapi: Undersøgelse af brug af kognitiv miljøterapi DAT-behandling Bæltefri afsnit Afventer finansiering. Deltagelse i Sikker Psykiatri Inddragelse af medarbejdere med brugerbaggrund Aktiviteter Aktiviteter 2. kvartal Forsøg med sanserum/time out-rum 2. kvartal Fleksibel adgang til mad og drikke 4. kvartal

10 LITTERATURLISTE Bergen-modellen The bulldozer and the ballet dancer: aspects of nurses caring approaches in acute psychiatric intensive care, A. Björkdahl, T., Palmstierna & G. Hansebo,m_ Cluster-Randomized Controlled Trial of Reducing Seclusion and Restraint in Secured Care of Men With Schizophrenia, Anu Putkonen, Satu Kuivalainen, Olavi Louheranta, Eila Repo-Tiihonen, Olli-Pekka Ryynänen, Hannu Kautiainen, Jari Tiihonen, 2013 Disclosure: What is the point and for whom?, Lisa Korsbek, PC Ballerup/Region Hovedstadens Psykiatri, 2013 Do locked doors in psychiatric hospitals prevent patients from absconding?, Undine E. Lang, Susanne Hartmann, Sandra Schulz-Hartmann, Yehonala Gudlowski, Roland Ricken, Ingrid Munk, Dorothea von Haebler, Juergen Gallinat, Andreas Heinz, 2010 Low Arousal, Managing Aggressive Behaviour in Care Settings. Understanding and Applying Low Arousal Approaches, Andy McDonnell, 2010 MOHOST scoringsark, dansk version af Kirsten Petersen, Jette Andersen og Tine Bieber Lunn, Pennsylvania State Hospital System s Seclusion and Restraint Reduction Program, Gregory M. Smith, Robert H. Davis, Edward O. Bixler, Hung-Mo Lin, Aidan Altenor, Roberta J. Altenor, Bonnie D. Hardentstine, George A. Kopchick RTE Guide til Review af Tvangsfikseringsepisoder, Jesper Bak, PC Sct. Hans, 2013 The Safewards Projects, Len Bowers, Institute of Psychiatry at The Maudsley/South London and Maudsley NHS/ King s College London Final Intervention List, 2013 Underartikler: The Safewards Model. A Brief Guide Model Safewards Understanding unsafe and risky patient behaviors Staying calm, poised, confident, unworried, open, friendly and positive towards patient Six Core Strategies for Reducing Seclusion and Restraint Use, National Association of State Mental Health Program Directors, USA, rev. af Kevin Ann Huckshorn, 2006 Speaking out - Illness Insight and Recovery: How Important is Illness Insight in Peoples Recovery Process, Lisa Korsbek, PC Ballerup/Region Hovedstadens Psykiatri, 2013 TERMA: TERapeutisk Møte med Aggresjon, Geir Olsen,

11 Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Tlf: Psykiatri Ordre nr: 17796

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5.

Katrine Frydendahl, projektleder børn som pårørende deltager under punkt 3. Lone Tonsgaard, projektleder deltager under punkt 5. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen REFERAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Recovery, Patientsikkerhed og Tvang Dato: 12. maj 2015 Kl.: 08:00-10:00 Sted: Kristineberg 3, 2100 København

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland

DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland DEESKALERINGSPROJEKT i region Sjælland Forebyggelse af Vold og Tvang - deeskalering Lene Lauge Berring 27. november 2014 1 VOLD TVANG DEESKALERING Vold Tvang Deeskalering Videnskabeligt udgangspunkt Tvang

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Hovedstaden

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Hovedstaden Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Hovedstaden CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4

Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Børn som pårørende i psykiatrien Breve i RHP Bilag 3 4 Bilag: 3 Region Hovedstaden Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 23 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer

Evt. tid (min.) Referat og eventuel beslutning. mødeemnet? At dele gensidige oplevelser og erfaringer Referat for møde: Dialogforum for sindslidende på Amager Dato og tidspunkt: 27. marts 2014 kl. 16.00-17.20. Sted: Psykiatrisk Center Amager, Centerledelsen, 1. sal, Digevej 110, 2300 København S (Vers.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015

Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015 Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015 Velkommen til Psykiatrisk Center Sct Hans 1 Velkommen til PC Sct. Hans På PC Sct. Hans har

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013

Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Strategi for Styrket Recoveryorientering 2011-2013 Emne Fortsat styrket recovery-orientering i Socialpsykiatri og Udsatte. Strategi 2011-2013. Aarhus Kommune Den 1. juli 2011 1. Indledning Siden 2006/07

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere