April 2015 Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2015 Psykiatri"

Transkript

1 April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

2 INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE UDMØNTNING AF PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

3 FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri vil vi behandle flere patienter bedre. Vi behandler mennesker med psykisk sygdom og understøtter den enkeltes recoveryproces. Patienterne skal modtage den bedst mulige behandling, pleje og rehabilitering i effektive sammenhængende forløb. Det kræver kompetente og engagerede medarbejdere og ledere. I denne plan for strategisk kompetenceudvikling fastlægger vi målene og retningen for udviklingen af medarbejdernes og ledernes kompetencer. Den kompetenceudvikling, der allerede tilbydes, bør nu i højere grad rettes mod de udfordringer, vi i fællesskab skal håndtere i de kommende år. Udgangspunktet for arbejdet er, at vi skaber værdi for patienterne. Derfor skal planen understøtte arbejdet med at nå de strategiske indsatsområder, vi har formuleret for Region Hovedstadens Psykiatri. Et helt centralt omdrejningspunkt er patienternes ønsker og behov, som bl.a. kommer til udtryk i patienttilfredshedsundersøgelser samt en forebyggende indsats, der sikrer at indlæggelser så vidt muligt undgås. Kompetencer på et højt niveau og brugbare redskaber er en væsentlig forudsætning for at tilbyde patienterne god behandling. Samtidig skal der være mulighed for faglige udfordringer og mulighed for at gå forskellige karriereveje. Planen er derfor også et vigtigt led i vores bestræbelser på at fastholde og udvikle dygtige medarbejdere og ledere. Planen for strategisk kompetenceudvikling indgår i arbejdet med at udvikle en forbedringskultur. På ledelsesniveau tænkes den ind i de årlige virksomhedsplaner og resultataftaler med centrene. Den danner desuden grundlag for at tale om kompetenceudvikling i forbindelse med de årlige udviklingssamtaler med medarbejdere (MUS) og ledere (LUS). Og endelig indgår planen i MED-udvalgenes arbejde på alle niveauer. Planen er rammesættende for det lokale arbejde med kompetenceudvikling. Det er vigtigt, at den brydes ned i konkrete mål på de enkelte centre, og at der lokalt prioriteres ressourcer til kompetenceudvikling. Udbuddet i kursusportalen, tværgående temadage m.m. understøtter den fælles kompetenceudvikling, som fastlægges på baggrund af psykiatriens overordnede mål. I er der afsat satspuljemidler til at styrke medarbejdernes kompetencer inden for patient- og pårørendeinddragelse, deeskalering m.m. Der er også afsat midler til at etablere et kompetencecenter for psykoterapi. Medarbejdere og ledere tilbyder hver dag patienterne kompetent og inddragende behandling. Der bliver også gjort en stor indsats for at inddrage de pårørende, og for at sikre velfungerende overgange til psykiatriens mange samarbejdspartnere. Dén indsats skal vi fastholde og styrke. Med denne plan for strategisk kompetenceudvikling tydeliggør vi mål og retning og sætter skub på indsatsen. Med venlig hilsen Anne Hertz Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Planen for strategisk kompetenceudvikling er blevet til på baggrund af drøftelser i Uddannelsesrådet, hvor centrene og alle større medarbejdergrupper var repræsenteret. Planen er efterfølgende drøftet i kredsen af udviklingschefer samt hospitalsledelsen. Og endelig er planen behandlet i VMU i marts Arbejdet med at udmønte planen vil fremadrettet foregå i Forum for ledelse og uddannelse. 3

4 INDLEDNING DEN OVERORDNEDE RAMME Udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri er fastlagt i visionerne for fremtidens psykiatri, hvor en af visionerne netop er en psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere. Udviklingen er desuden baseret på regeringens langsigtede handleplan for psykiatrien på nationalt plan. Med visionerne og handleplanen er sporene lagt for en psykiatri med patienten i centrum. Behandlingen skal baseres på evidens samt en recoveryorienteret tilgang og brugen af tvang skal bringes ned. Psykiatrisk behandling er i stigende grad ambulant og opsøgende, ligesom der arbejdes på at sikre veltilrettelagte og sammenhængende patientforløb gennem samarbejde med patienter, pårørende og øvrige sektorer. Det skal afspejles i udbuddet af kompetenceudviklingsaktiviteter. Samtidig sætter Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling retning og mål for os alle i regionen. Her er et af temaerne sikring af medarbejderressourcer. Sikring af medarbejderressourcer handler om at gøre en ekstra indsats for at sikre de rette ressourcer til fremtidens opgaver. Fokus er at gøre en forskel for patienterne gennem ledelse, HR og uddannelse. Sigtet med Fokus og Forenkling er, at borgerne oplever hospitalsvæsenet som ét hospital, hvor patientens behov afgør, hvordan behandlingen tilrettelægges. Formålet er netop at fokusere og forenkle til gavn for borgerne. I Region Hovedstadens Psykiatri skal vi være med til at indfri de fælles mål. Både mål og indsatsområderne i Fokus og Forenkling ligger godt i tråd med de mål og indsatsområder, vi allerede arbejder efter. Det er medarbejdere og ledere, der oversætter, udmønter og realiserer de strategiske indsatsområder i konkret behandling af patienterne. Kompetente medarbejdere og ledere er derfor helt centrale for at sikre, at vi kan imødekomme de krav, der stilles til os nu og i årene fremover. FORBEDRINGSKULTUR I Region Hovedstadens Psykiatri er vi godt i gang med at udvikle en forbedringskultur. Gennem forbedringer udvikler vi behandlingen, skaber mere effektive arbejdsgange og styrker medarbejdernes kompetencer. Det sker med udgangspunkt i patienternes ønsker og behov. Målet med forbedringsarbejdet er, at vi løbende og systematisk skaber værdi for patienterne en værdi som kan måles. Det er et fælles ansvar hele tiden at søge efter de bedste måder at arbejde på, og en vigtig del af arbejdet bliver at inddrage patienterne samt sikre ensartethed i behandlingen og i arbejdsgangene. Forbedringsarbejdet betyder, at alle medarbejdere i endnu højere grad skal være med til at udvikle kvaliteten i behandling og pleje. At kunne gennemføre systematiske forbedringer er en vigtig kompetence hos medarbejdere og ledere, dvs. evnen til at få øje på eventuelle problemer, analysere dem og finde frem til holdbare løsninger. Samtidig skal forbedringsarbejdet gøre os bedre i stand til at planlægge frem i tiden og opdage, hvis vi kommer til at mangle kompetencer. En sådan planlægning giver mulighed for at udvikle medarbejdernes og ledernes kompetencer, så de følger med tiden og sikrer, at de hele tiden har de rigtige kompetencer. Formålet med planen for strategisk kompetenceudvikling er at skabe værdi for patienten. Det sker ved: at sikre sammenhænge mellem hospitalets strategiske mål og kompetenceudviklingen at styrke og målrette kompetenceudviklingen og sikre, at medarbejdere og ledere fleksibelt kan løse kerneopgaven samt varetage de opgaver, vi skal udføre nu og i fremtiden at vi bliver ét attraktivt uddannelseshospital at vi er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne kan udvikle deres faglige kompetencer til gavn for patienterne, og hvor mulighederne for et karriereforløb er synlige. 4

5 LEDERNES ANSVAR OG OPGAVER Lederne spiller en central rolle, når det handler om kompetenceudvikling. Det er lederens ansvar at have et overblik over medarbejdernes kompetencer og sikrer, at udviklingen af deres kompetencer har et strategisk sigte og klare mål. Der skal med andre ord være en sammenhæng mellem de opgaver, der skal løses, og de kompetencer medarbejderne reelt har. Og det er ledernes ansvar at sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede enten ved at udvikle medarbejderne eller via rekruttering. God ledelse er afgørende for, at vi kan løse vores opgaver og fortsætte udviklingen af psykiatrien. God ledelse er også en vigtig forudsætning for, at vi kan rekruttere, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere. Derfor udvikler vi løbende ledernes kompetencer, blandt andet gennem Region Hovedstadens lederudviklingsprogram. Derudover fortsætter vi med at styrke ledernes kompetencer i forhold til forbedringsarbejdet. I 2015 etableres et leanakademi, der sætter fokus på leanledelse. Størstedelen af medarbejdernes kompetenceudvikling foregår på jobbet i arbejdssituationer med stadig mere komplekse og ansvarsfulde opgaver. Og så sker kompetenceudvikling i form af faglig opdatering, kurser, uddannelser samt deltagelse i netværk og konferencer mm. MUS er et vigtigt forum til at drøfte og aftale, hvordan medarbejderne løbende kan vedligeholde og udvikle deres kompetencer med et strategisk fokus. 5

6 INDSATSOMRÅDER Kompetenceudvikling er et fælles ansvar for medarbejdere og ledere samt en integreret del af dagligdagen. Planen for strategisk kompetenceudvikling brydes derfor ned i konkrete mål, som udmøntes gennem lokale og tværgående aktiviteter og forbedringer. Det sker via følgende strategiske indsatsområder: Patientens ønsker og behov Kompetente medarbejdere Kvalitet i behandlingen Effektive arbejdsgange VÆRDI FOR PATIENTEN KVALITET I BEHANDLINGEN PATIENTENS ØNSKER & BEHOV KOMPETENTE MEDARBEJDERE EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE 6

7 PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV Målet for Region Hovedstadens Psykiatri er at skabe mere værdi for patienterne. Derfor skal patienternes ønsker og behov være i centrum for vores indsats, ligesom vi skal fortsætte og udvide arbejdet med at inddrage patienter og pårørende. Grundlæggende bør brugerne være med til at drøfte udbuddet af kompetenceudviklingsaktiviteter. INITIATIVER: BRUGERREPRÆSENTANTER I FORUM FOR LEDELSE OG UDDANNELSE Patienter og pårørende deltager som ligeværdige medlemmer af Forum for ledelse og uddannelse, der etableres primo Den overordnede opgave er at understøtte medarbejdernes og ledernes evner til at udmønte de strategiske indsatsområder i Region Hovedstadens Psykiatri, herunder ledernes kompetencer til at lede drift og forbedringer samt evnen til at arbejde med målstyring og kvalitet. Foraet skal løbende søge at danne sig et overblik over, hvilke kompetencer der er behov for blandt medarbejdere og ledere. INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE Patienterne skal føle sig Velkommen i Region Hovedstadens Psykiatri. Det skal nye medarbejdere også. I januar 2015 søsættes et nyt introduktionsforløb for yngre læger. Det sker som led i opfølgningen på rapporten om yngre lægers arbejdsmiljø, som en arbejdsgruppe udarbejdede i Målet med forløbet, der strækker sig over 5 dage, er at ruste de yngre læger bedre til at varetage jobbet i klinikken. Forløbet evalueres medio Introduktionsforløbet for øvrige medarbejdere skal også revideres. Det gælder både den centrale og decentrale introduktion. Målet er, at nye medarbejdere hurtigt føler sig godt klædt på til at løse deres arbejdsopgaver. Og så er målet at skabe bedre sammenhæng mellem det centrale og decentrale introduktionsforløb. I den forbindelse skal både form og indhold overvejes, ligesom der skal sikres en effektiv afvikling. Godt på vej i psykiatrien fortsætter i planperioden. Forløbet, der er målrettet sygeplejerskerne og strækker sig over 11 dage, giver deltagerne et godt afsæt for at arbejde i psykiatrien. Det gælder både de faglige og personlige kompetencer til at kunne varetage komplekse sygeplejeopgaver, der er udfordrende, når man er ny. SERVICEADFÆRD Region Hovedstadens Psykiatri vil bidrage til at udvikle det regionale undervisnings- og kursustilbud i relation til Ventet og Velkommens indsats Serviceadfærd samt sikre, at relevante tilbud prioriteres af alle centre. Det foreløbige koncept indebærer, at lokale medarbejdere varetager den teoretiske undervisning. De klædes på af Center for HR og får udleveret undervisningsmateriale ud fra et færdigt koncept. Dette for at sikre lokal forankring samt tilpasning til lokale udfordringer. Undervisningen vil have tæt sammenhæng med øvrige aktiviteter, der sætter fokus på området, herunder en intern kampagne, workshops og diverse dialogbaserede værktøjer. RECOVERY I 2015 etableres en recoveryskole. Formålet med skolen er, at patienter, pårørende og medarbejdere i fællesskab udvikler kompetencer, der understøtter patienternes recov ery samt patienter og pårørendes deltagelse i behandlingen. Det sker ved: - At være en skole for kompetenceudvikling inden for recovery. - At tilbyde uddannelsesindsatser, der støtter og udvikler den enkelte deltager i at være ekspert i egen recoveryproces såvel som i recoveryorientering. - At tilbyde undervisning for og af mennesker med egne erfaringer og mennesker med professionelle erfaringer i psykiatrien. På den måde får patienter, pårørende og medarbejdere mulighed for at lære af hinandens erfaringer. Recoveryskolen etableres i første omgang som et pilotprojekt i BØRN Der udvikles en særlig indsats i forhold til at tale med børn, der er pårørende til en psykisk syg forælder. Der er brug for at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til arbejdet med forældre og børn som pårørende. 7

8 KOMPETENTE MEDARBEJDERE Medarbejdere og ledere skal være klædt på til at løse deres opgaver bedst muligt gennem uddannelse, god organisering og hensigtsmæssig brug af den viden, der eksisterer. Tilfredse medarbejdere er en forudsætning for at kunne skabe høj kvalitet i behandlingen af patienterne. Vi vil sikre tilfredse medarbejdere gennem kompetenceudvikling, godt arbejdsmiljø og gode ledere. INITIATIVER: SIKRING AF MEDARBEJDERRESSOURCER Der er løbende behov for et særligt fokus på enkelte faggrupper. Det handler om at følge op på tidligere rapporter, men også om nye tiltag. I forhold til yngre læger skal der fortsat følges op på rapporten om yngre lægers arbejdsmiljø, som blev udarbejdet i På sygeplejerskeområdet skal der udarbejdes egentlige uddannelsesprogrammer, hvor der er en kobling mellem - Sommerskolen - Godt på vej i psykiatrien - Triage - Akutsygeplejerske, og - Specialuddannelsen som psykiatrisk sygeplejerske. I den forbindelse bør der foretages en kortlægning af sygeplejerskers arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling, og herunder udarbejdelse af et forslag til dimensionering af de forskellige forløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Der skal følges op på rapporten om lægesekretærernes fremtidige arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling. Med afsæt i et forløb i børne- og ungdomspsykiatrien i 2014 forventer vi at gennemføre kompetenceudviklingsforløb for flere lægesekretærer i Region Hovedstadens Psykiatri. Kompetenceudviklingen består af aktiviteter, der understøtter forbedringsarbejdet samt redskaber til kommunikation og konflikthåndtering. Rapporten om social- og sundhedsassistenternes fremtidige arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling, der blev færdig i januar 2015, skal implementeres. Der er desuden behov for at se på opgavefordeling mellem forskellige faggrupper og sikre, at kompetencerne anvendes mest effektivt. Særligt manglen på speciallæger aktualiserer behovet for at se på opgavefordelingen i forhold til specialpsykologerne. SOLIDT DATA- OG VIDENSGRUNDLAG Det skal sikres, at de eksisterende datakilder anvendes systematisk til at afdække behovene for kompetenceudvikling. Det gælder fx utilsigtede hændelser og patientfeedback. Og så skal der i højere grad tages afsæt i forskningsresultater og i den generelle samfundsudvikling i den løbende vurdering af behovet for kompetenceudvikling. Vi vil undersøge mulighederne for at udvikle metoder til at måle på kompetencer, eksempelvis gennem fælles kompetenceprofiler. Det kan eventuelt ske i samarbejde med et pædagogisk universitet eller lignende med henblik på at udvikle en holdbar og valid model for det fremadrettede arbejde med at vurdere medarbejdernes kompetencer. PROFESSIONELT UDDANNELSESSTED Region Hovedstadens Psykiatri skal være et attraktivt uddannelsessted, som lever op til de krav, der stilles til god uddannelse. Derfor tilbyder vi løbende aktiviteter, der udvikler organisationens kompetencer på dette område. Det vil dels ske i form af brug af de regionale uddannelsestilbud og som supplement hertil udbydes særligt målrettede og psykiatrispecifikke tilbud til de uddannelsesgivende. Vi vil i øvrigt benytte mulighederne for læring i praksis og nye læringsmetoder til at fremme gode og attraktive læringsmiljøer og forskningsmiljøer. Der er også brug for at kortlægge og drøfte andre medarbejders arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling. Det gælder først og fremmest psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og pædagoger. 8

9 VOLDSFOREBYGGELSE MED FOKUS PÅ KOM MU NIKA- TION OG ADFÆRD Kurser i at forebygge samt håndtere vold og trusler om vold skal fortsat være en vigtig del af udviklingen af medarbejdernes kompetencer. Samtidig skal der udvikles nye kurser, herunder kurser der særligt er målrettet børn og ungeområdet samt kurser med fokus på medarbejderens egen kommunikation og adfærd, som spiller en rolle i forbindelse med vold og trusler. Arbejdet med at uddanne vedligeholdelsesinstruktører fortsætter. I den forbindelse er der brug for at fastlægge ensartede principper for, hvor ofte vedligeholdelsesinstruktørerne træner, hvordan samt indholdet af træningen. For at sikre at Region Hovedstadens Psykiatri hele tiden yder bedre behandling, skal effekten af vedligeholdelsesinstruktørernes indsats evalueres. LEANAKADEMI Der vil i 2015 blive etableret et leanakademi. Leanakademiet skal iværksætte intern træning i forhold til leanværktøjer og leanledelse, understøtte intern erfaringsopsamling og videndeling samt medvirke til, at Region Hovedstadens Psykiatri løbende inspireres af andre leanorganisationer i ind- og udland. Leanakademiet skal sikre, at lederens behov for træning og kompetenceudvikling på leanområdet afdækkes og opfyldes. SYSTEMATISK EVALUERING OG EFFEKTMÅLING AF KURSER Region Hovedstadens Psykiatri vil indgå i et samarbejde med Center for HR, som har påbegyndt arbejdet med at udforme generelle værktøjer til systematisk evaluering og måling af effekt af kurser og andre tilbud om kompetenceudvikling. Det sker bl.a. med afsæt i Kursusportalen. 9

10 KVALITET I BEHANDLINGEN Behandlingen af psykiatriske patienter skal bygge på evidens, og vi skal fortsætte udviklingen af behandlingsmetoderne samt de processer, der understøtter en god og patientsikker behandling. Vi vil nedbringe brugen af tvang og forebygge antallet af genindlæggelser. INITIATIVER: MEDARBEJDERKOMPETENCER PÅ INTENSIVE AFSNIT Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, der får til opgave at beskrive og fastlægge de kompetencer, alle medarbejdere på intensive afsnit skal have. Samtidig vurderes, hvilken tværgående uddannelsesindsats det eventuelt vil kræver i organisationen. AKTIVITET Aktivitet og meningsfuld beskæftigelse kan være med til at forebygge situationer, der kan resultere i tvang, herunder bæltefiksering. Der er i satspuljeforliget afsat særlige midler til at nedbringe brugen af tvang. Der skal derfor udvikles og udbydes særlige forløb, som understøtter medarbejdernes kompetencer på aktivitetsområdet. GOD OG PATIENTSIKKER MEDICINANVENDELSE Det nuværende fokus på at sikre god og patientsikker medicinanvendelse skal fastholdes og styrkes. Det sker via bl.a. medicinkurser og temadage, hvor den farmakologiske behandling drøftes med afsæt i evidens, og hvor patientperspektivet også inddrages. DIALEKTISK ADFÆRDSTERAPI (DAT) DAT har i flere undersøgelser vist sig at være en god og effektiv behandling af patienter med selvskadende adfærd og vanskeligheder med at håndtere stærke følelser. Derfor udvikles og implementeres uddannelse i DAT. SUNDHEDSPLATFORMEN Region Hovedstaden har sammen med Region Sjælland købt en sundhedsplatform ved navn EPIC. Sundhedsplatformen samler de vigtigste funktioner, som de sundhedsfaglige medarbejdere anvender i den daglige kliniske praksis og vil på længere sigt gøre arbejdet papirløst. I samarbejde med Center for HR udarbejdes og gennemføres en plan for, hvordan medarbejderne skal forberedes til implementeringen af sundhedsplatformen i Region Hovedstadens Psykiatri i PSYKOTERAPI Der er afsat midler til at igangsætte et kompetencecenter for psykoterapi, som skal understøtte arbejdet med at udvikle medarbejdernes kompetencer og vælge behandlingsmetoder på baggrund af evidens til hele Region Hovedstadens Psykiatri. KOGNITIV MILJØTERAPI Undervisningen i kognitiv miljøterapi fortsætter i de kommende år. Terapiformen bidrager til en bedre patientbehandling, og der er gode erfaringer med at anvende kognitiv miljøterapi i indsatsen for at nedbringe tvang. 10

11 EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE Vi skal behandle flere patienter bedre. Velfungerende og effektive behandlingsforløb skaber værdi for patienterne og deres pårørende, og derfor skal vi sikre effektive arbejdsgange på tværs af hospitalet. INITIATIVER: MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MUS) / GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) Dialogen om kompetenceudvikling skal styrkes i form af en kvalitetsudvikling af MUS og GRUS. Der er i den forbindelse behov for større ledelsesmæssigt fokus. Vi fortsætter arbejdet med at støtte lederne i deres strategiske rolle og ledelsesopgave. Det gør vi bl.a. gennem arbejdet med GRUS. Her får ledere og medarbejdere en metode til at skabe en god sammenhæng mellem enhedens strategiske målsætninger, gruppens samlede opgaver og kompetencer samt den enkelte medarbejders mål og daglige initiativer. GRUS afholdes én gang årligt og som forarbejde til MUS. GRUS afløser ikke MUS, men GRUS styrker det organisatoriske indhold i MUS. Fordele og ulemper ved digitalisering af MUS bør kortlægges. Kan forberedelsen, udfyldelsen af skemaer og udviklingsplaner forbedres, kan de administrative arbejdsgange effektiveres og kan CV funktionen og dataoverblikket forbedres? Det sker som led i en fælles regional indsats. PARTNERSKABER Vi skal kunne imødekomme patienternes ønsker og behov. Derfor er der brug for en løbende og systematisk afdækning af medarbejdernes behov for kompetenceudvikling. En model for partnerskaber mellem HR Afdelingen og centrene vil blive afprøvet. Målet er bl.a. at sikre en hurtig og effektiv afklaring af medarbejdernes behov for kompetenceudvikling. NYT JOURNALSYSTEM Region Hovedstadens Psykiatri skal i 2015 have et nyt administrativt journalsystem, som også vil omfatte centrenes administrationer. I den forbindelse skal administrative medarbejdere oplæres i at bruge det nye system. Til det formål uddannes en række superbrugere (i centeradministrationerne og stabene). Herudover vil der blive iværksat undervisning for alle relevante administrative medarbejdere og ledere. De praktiske kurser kan eventuelt suppleres med undervisning i korrekt journalisering i henhold til Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. BEDRE REGISTRERING Kvaliteten af registreringen i de patientadministrative systemer er vigtig. Det gælder ikke alene som led i dokumentationen af vores behandling og pleje af patienterne, men også i relation til nationale opgørelser samt vores ledelsesinformationssystem. For at understøtte kompetenceudviklingen indenfor registrering skal vi gøre brug af de undervisningstilbud, der udbydes af CIMT i de patientadministrative systemer. Derudover sætter vi fokus på registreringskvaliteten. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde undervisning og vejledning i korrekt registrering i både GS/ OPUS, EMT og FMK, ligesom vi løbende tilstræber at øge harmonisering af registreringspraksis. 11

12 12

13 UDMØNTNING AF PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDSATSOMRÅDE INDSATS TIDSPLAN Patienternes ønsker og behov Kompetente medarbejdere Kvalitet i behandlingen Effektive arbejdsgange Brugerrepræsentanter deltager i Forum for ledelse og uddannelse Nyt introduktionsprogram for yngre læger sættes i gang og evalueres efter ½ år Introduktion for nye medarbejdere revideres Godt på vej i psykiatrien fortsætter Udvikling af serviceadfærd Recovery Børn Opfølgning på rapport om yngre lægers arbejdsmiljø Nedsættelse af arbejdsgruppe på sygeplejerskeområdet Opfølgning på rapport om lægesekretærernes fremtidige arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling Opfølgning på rapporten om social- og sundhedsassistenters fremtidige arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling Data- og vidensgrundlag Professionelt uddannelsessted Kurser i voldsforebyggelse udbydes og udvikles Evaluering og effektmåling af kurser m.m. Lederudviklingsaktiviteter udvikles og udbydes, herunder leanakedemi Medarbejderkompetencer på de intensive afsnit fastlægges Harmonisering af vedligeholdelsesinstruktøruddannelsen Evaluering af vedligeholdelsesinstruktørindsatsen Aktivitet God og patientsikker medicinanvendelse Psykoterapi Kognitiv miljøterapi DAT-undervisning konceptualiseres og implementeres Implementeringen af sundhedsplatformen understøttes med kompetenceudvikling MUS/GRUS Bedre registrering Partnerskabsmodeller udvikles, afprøves og evalueres Nyt journalsystem 1. halvår kvartal halvår kvartal halvår halvår

14

15

16 Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Tlf: RegionH Design

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen

Strategi for Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen Strategi for Hospitalsenheden Horsens 2017-2020 Hospitalsenheden Horsens Hospitalsledelsen FORORD Udgangspunktet for 'Strategi 2017-20 for Hospitalsenheden Horsens' er det fælles, regionale målbillede,

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget.

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget. HR 4. juli 2016 PEIT Kompetencestrategi for Ankestyrelsen 1. Indledning Ankestyrelsens kompetencestrategi gælder for alle medarbejdere i styrelsen uanset organisatorisk placering, uddannelsesbaggrund og

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Forord til Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018 Region Sjælland leverer en bred vifte af ydelser inden for sundhedsvæsenet, socialområdet og regional udvikling.

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København

Stillings- og personprofil. Klinikchef Psykiatrisk Center København Stillings- og personprofil Klinikchef Psykiatrisk Center København Region Hovedstadens Psykiatri November 2016 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København Adresse Psykiatrisk Center København Bispebjerg

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri GOD LEDELSE. i Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri GOD LEDELSE i Region Hovedstadens Psykiatri FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en stor virksomhed, hvor 5.100 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ÅRSPLAN FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2016 I det følgende beskrives Region Hovedstadens Psykiatris årsplan for 2016. Årsplanen er formuleret med udgangspunkt i de overordnede mål for hospitalets udvikling

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere