VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel i som udenfor Togpersonalet Områdegruppe DSB for derigennem at fremme togpersonalets interesser. At være bindeled mellem medlemmerne og Togpersonalet Områdegruppe DSB og Dansk Jernbaneforbund At søge aftaler og overenskomster overholdt, fremsætte nye krav til bedring af medlemmernes løn og arbejdsforhold, herunder forslag til aftalefornyelser. 3 BESTYRELSEN. Togpersonalets lokalgruppe Odense ledes af en lokalgruppebestyrelse, bestående af en lokalgruppeformand, lokalgruppenæstformand, kasserer samt en arbejdsmiljørepræsentant såfremt denne er medlem af Dansk Jernbaneforbund. Gruppelederen fra Svendborg-gruppen deltager som observatører uden stemmeret, såfremt denne er medlemmer af Dansk Jernbaneforbund Lokalgruppebestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter lokalgruppemødet med sekretær og intern revisor. Lokalgruppebestyrelsen skal handle i overensstemmelse med de gældende love og beslutninger, der træffes af Dansk Jernbaneforbund og Togpersonalet Områdegruppe DSB. Lokalgruppebestyrelsen vedtager en arbejdsfordeling og udpeger repræsentanter til alle udvalg og arbejdsgrupper, hvor lokalgruppen er repræsenteret. Lokalgruppebestyrelsen skal afholde ordinært lokalgruppebestyrelsesmøde minimum 1 gang i kvartalet eller så ofte som formanden skønner det nødvendigt eller hvis halvdelen af lokalgruppebestyrelsen forlanger det. Et sådant forlangende skal ske skriftligt med mindst 2 ugers varsel og med opgivelse af motiveret dagsorden. Ved stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens stemme afgørende. Protokoller og referater fra møderne fremlægges på Skrivestuen senest 14 dage efter mødet. Lokalgruppebestyrelsen afholder mindst 1 årligt informationsmøde for lokalgruppens medlemmer.

2 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Ved sagsbehandling skal lokalgruppeformanden/næstformanden være medlemmerne behjælpelig, når dette ønskes. Sager der fremsendes til Togpersonalets Områdegruppe DSB, skal være underskrevet af lokalgruppeformanden eller dennes stedfortræder. er at betragte som gyldig underskrift, når sagsfremstillerens navn er påtegnet. Lokalgruppeformanden sender kopi af alle indgåede aftaler til Togpersonalet Områdegruppe DSB. 5 LOKALGRUPPEMØDET Lokalgruppemødet er Togpersonalets lokalgruppe Odenses øverste myndighed og kun det kan vedtage eller ændre lokalgruppens vedtægter, dog skal dets beslutninger være i overensstemmelse med Dansk Jernbaneforbunds og Togpersonalet Områdegruppe DSB's love. Ordinært lokalgruppemøde afholdes hvert år i januar eller februar måned. Ordinært lokalgruppemøde skal have følgende minimumsdagsorden: 1. Mødets åbning. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Årsberetning. 5. Orientering fra Arbejdsmiljørepræsentanten. 6. Regnskab. 7. Valg. 8. Indkomne forslag. 9. Evt. Ordinært lokalgruppemøde skal indkaldes senest den 5. december året forud ved skriftligt opslag og via til samtlige medlemmer. Senest 14 dage før mødet fremlægges dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning samt indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på lokalgruppemødet skal afleveres skriftligt med forslagsstillerens underskrift senest 20 dage før lokalgruppemødets afholdelse. Forslag indleveret efter dette tidspunkt kan ikke behandles på lokalgruppemødet. Lokalgruppemødet er beslutningsdygtigt, uanset de fremmødtes antal. Større ændringer som fridags- og ferieændringer, samt ændringer der har stor betydning for medlemmerne, skal sendes til urafstemning blandt de berørte medlemmer. Derudover skal lokalgruppemødet sende forslag til urafstemning, hvis mindst halvdelen af de fremmødte stemmer derfor. Møder i lokalgruppen afvikles efter reglerne for en generalforsamling og gruppens vedtægter. Referatet fra lokalgruppemødet fremlægges senest 14 dage efter mødets afholdelse. Den skal være underskrevet af referenten, lokalgruppeformanden og lokalgruppenæstformanden på vegne af bestyrelsen, samt dirigenten.

3 Stk. 7 Ethvert medlem kan ved fravær fra lokalgruppemødet indlevere en skriftlig stemme pr. indkommet forslag. Stemmesedlen skal indeholde tydeligt navn, underskrift og forslagsnummer. Ved aflevering af stemmeseddel til lokalgruppen skal dette ske senest dagen før mødet. Ethvert medlem kan ved fravær fra lokalgruppemødet, give et andet medlem sin fuldmagt. Denne fuldmagt skal være skriftlig og afleveres til dirigenten straks når denne er valgt. 6 EKSTRAORDINÆRT LOKALGRUPPEMØDE Stk.3 Ekstraordinært lokalgruppemøde skal afholdes, når lokalgruppeformanden finder det nødvendigt, når et flertal i lokalgruppebestyrelsen anmoder herom, eller 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder herom, med opgivelse af motiveret dagsorden Ekstraordinært lokalgruppemøde skal afholdes senest 21 dage efter anmodningen. Indkaldelse og dagsorden skal offentliggøres på skrivestuen senest 7 dage før det ekstraordinære lokalgruppemødes afholdelse. Ekstraordinært lokalgruppemøde er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Referatet fra det ekstraordinære lokalgruppemøde skal fremlægges senest 21 dage efter mødets afholdelse. Referatet skal være underskrevet af referent, lokalgruppeformanden og lokalgruppenæstformanden på vegne af bestyrelsen samt af dirigenten. 7 HOLD/GRUPPER. Lokalgruppen kan efter behov inddeles i et antal hold/grupper, der benævnes med navn eller bogstav. Ansøgninger om hold/gruppeindplacering kan indgives løbende til lokalgruppeformanden/næstformanden, som kvitterer for ansøgningen. Hvis man ikke ønsker at fastholde sin ansøgning, meddeles dette lokalgruppeformanden/næstformanden, der så sletter ansøgningen. Der kan gælde særlige regler for visse holdtyper med særlige arbejdsopgaver, da ansøgere hertil skal godkendes af den lokale ledelse. Ansøgning til hold kan først søges efter endt uddannelse. Er to (2) ansøgninger indkommet samtidig, er det den ansøger med højst anciennitet ved togpersonalet, der kommer i første række. Er ansøgning og anciennitet ved togpersonalet den samme, er det den aldersmæssigt ældste, der kommer i første række. En række i fast hold bliver ledig fra samme dato, som en forflyttelse eller overflytning til andet hold træder i kraft.

4 Togpersonale, der efter ansøgning, i mere end 26 uger bliver udlånt eller ansat på prøve ved anden tjeneste/område, orlov til uddannelse, sabbat, tjeneste uden løn, kan ikke forvente at bibeholde deres indplacering i faste hold, men vil blive indplaceret i et af reserveholdene. Dette gælder dog ikke ved barsel. Der kan herefter igen søges holdindplacering, efter regler i 7 stk. 4. Dog kan sygdomsramte og personale på skånejob, fastholde deres plads i holdene, indtil der falder en endelig afgørelse om videre beskæftigelse. 8 VALG Stk. 7 Stk. 8 Lokalgruppemødet vælger lokalgruppeformand, lokalgruppenæstformand, kasserer og ekstern revisor. Valgene forgår på det ordinære lokalgruppemøde i januar/februar. Lokalgruppeformanden vælges for 4 år, valget følger Dansk Jernbaneforbunds kongresperiode. Lokalgruppenæstformanden vælges for 2 år i ulige årstal. Kasserer og ekstern revisor, vælges for 2 år i ulige årstal. Valg af tjenestefordeler jævnfør Koncept for selvstyrende gruppe Odense. Kassereren kan ikke bestride andre poster i lokalgruppebestyrelsen, med mindre kassereren er tillidsvalgt. Den eksterne revisor kan ikke bestride andre poster i lokalgruppebestyrelsen. Kan en kandidat ikke være til stede ved lokalgruppemødet, skal der foreligge et skriftligt tilsagn fra vedkommende. Foreslås mere end en (1) kandidat til personvalg, skal valget afgøres ved urafstemning blandt togpersonalet ved depotet. Hvis der er flere kandidater til den enkelte post, afgøres valget ved urafstemning ud fra følgende regler: Ved 2 kandidater vælges den, der har fået flest stemmer ved urafstemningen. Ved flere kandidater vælges den, som ved afstemningen får mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis ingen kandidater har opnået dette, foretages en ny urafstemning mellem de to (2) kandidater, som i første valgrunde opnåede flest stemmer. Den kandidat, der i denne valgrunde opnår flest stemmer, er valgt. Lokalgruppemødet nedsætter et stemmeudvalg på 3 medlemmer. Hvis lokalgruppeformanden afgår inden valgperiodens udløb, overtager næstformanden hvervet. Der vælges en ny næstformand. Hvis en af de øvrige i bestyrelsen træder ud inden valgperiodens udløb skal en ny vælges. Valgene gælder for den resterende valgperiode. Fratræder hele bestyrelsen samtidig, forestår den på det sidste ordinære, såvel som ekstraordinære, lokalgruppemøde valgte dirigent indkaldelse og afholdelse af ekstraordinært lokalgruppemøde, hvor en ny bestyrelse vælges jf. reglerne herfor, i samarbejde med Togpersonalets Områdegruppe DSB's ledelse. 6. Virksomhedens ledelse tager initiativ til og forestår valg af arbejdsmiljørepræsentant efter aftale i arbejdsmiljøloven. Lokalgruppeformanden underretter Togpersonalet Områdegruppe DSB og egen administration om valg af tillidsmand.

5 9 REGNSKAB, KASSERER OG REVISION Regnskabsåret er kalenderåret fra d. 1. januar til d. 31. december. Lokalgruppekassereren fører regnskab med lokalgruppens midler og fremlægger regnskab på første lokalgruppebestyrelsesmøde i kvartalet og på lokalgruppemødet, samt fører den nødvendige korrespondance med Togpersonalet Områdegruppe DSB's kasserer. Lokalgruppekassereren tegner lokalgruppen økonomisk og har bemyndigelse til efter beslutninger truffet af lokalgruppemødet og lokalgruppebestyrelse at afholde de udgifter, der er forbundet med dette, og at påse, at der ikke betales regninger, der ikke er beslutning for i lokalgruppebestyrelsen. Lokalgruppekassereren er ansvarlig for opbevaring af lokalgruppens midler. De af lokalgruppemødet og bestyrelsen valgte bilagskontrollanter reviderer årsregnskabet, konstaterer at bilag og de angivne midler er til stede, og giver regnskabet påtegning herom. Derudover kan der foretages uanmeldt revision. Efter hver foretagen revision gives lokalgruppebestyrelsen skriftlig meddelelse herom med anførelse af eventuelle uoverensstemmelser. Regnskabet tilstilles hvert år senest 1. marts til kassereren i Togpersonalet Områdegruppe DSB. 10 LOKALGRUPPENS SAMMENLÆGNING ELLER NEDLÆGGELSE. Togpersonalets lokalgruppe Odense kan beslutte en sammenlægning med en anden lokalgruppe. Hertil kræves 3/4 flertal ved en urafstemning blandt Togpersonalelokalgruppen Odense' medlemmer. I tilfælde af en sammenlægning overgår alle Togpersonalets lokalgruppe Odense' aktiver til den nye lokalgruppe, med hvem Togpersonalets lokalgruppe Odense er blevet sammenlagt. Togpersonalets lokalgruppe Odense kan beslutte at nedlægge sig selv. Hertil kræves 3/4 flertal ved en urafstemning blandt Togpersonalets lokalgruppe Odense' medlemmer, I tilfælde af en nedlæggelse af Togpersonalets lokalgruppe Odense, skal denne afgørelse endeligt godkendes af Togpersonalets områdegruppe DSB's bestyrelse, jf. Togpersonalets Områdegruppe DSB's love 4 stk. 3. Eftergodkendt nedlæggelse af Togpersonalets lokalgruppe Odense, overgår alle Togpersonalets lokalgruppe Odense` aktiver til Togpersonalets Områdegruppe DSB.

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds.

Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. Vedtægter for Kolonihaveforbundets Esbjerg kreds. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Esbjerg kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Esbjerg og Varde

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere